JK 356-03-35
Fråga om lämpligheten av vissa uttalanden av en generaldirektör med anledning av att anställda hos myndigheten lämnat uppgifter till tidningar
JK 414-05-80
Remissyttrande över ungdomsbrottsutredningens betänkande Ingripanden mot unga lagöverträdare (SOU 2004:122)
JK 436-05-41
Ersättning till en person som har varit frihetsberövad till följd av misstanke om och i hovrätt ogillat åtal för mord
JK 563-05-41
Ersättning till en person som dömts för grova sexualbrott mot underårig och avtjänat straff i drygt tre år men frikänts efter resning
JK 679-04-40
Syftet med registrerings- och kontrollbesiktning av fordon är inte att skydda en köpare av en besiktigad bil från eventuell förmögenhetsförlust till följd av fel som Bilprovningen inte har upptäckt vid besiktningen
JK 810-03-40
Uttalanden med anledning av att gåvor tas emot av ett svenskt konsulat
JK 874-05-30
Fråga om brott enligt 5 kap. 12 § första stycket TF när ägarbyte inte har registrerats
JK 930-03-21
Klagomål mot Kronofogdemyndigheten i Skåne län och Tillsynsmyndigheten i konkurser i Malmö med hänvisning till att en advokat hindrats från att utses till konkursförvaltare
JK 959-05-40
Skadeståndsansvar för staten har bedömts föreligga när en polismyndighet inte kunnat återfinna uppgifter om gods som registrerats som förlorat i det s.k. RAR-systemet
JK 973-04-40
Uppgifter från en A-kassa har ansetts lämnade vid myndighetsutövning. Ej fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen
JK 1117-05-80
Remissyttrande över delbetänkandet (SOU 2004:114) Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor
JK 1377-04-40
Skadestånd med anledning av att åklagarmyndigheten har offentliggjort s.k. skyddade personuppgifter
JK 1442-05-30
Fråga om en tidning har brutit mot tryckfrihetsförordningens bestämmelse om tystnadsplikt genom att i tidningen publicera ett namn och en bild
JK 1548-04-33
Åtal för olaga våldsskildring i ett datorspel
JK 1556-04-42
En underlåtenhet att registrera att utbetalning av sjukpenning skulle ske har inte betraktats som en behandling av personuppgifter
JK 1628-04-40
Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig information från en arbetslöshetskassa. Fråga bl.a. om beviskravet för att den enskilde lämnat riktiga uppgifter till kassan
JK 1632-04-40
Fråga om skadestånd med anledning av en undersökning enligt 47 § konkurrenslagen (en s.k. gryningsräd)
JK 1815-05-41
Anspråk på ersättning bl.a. för intrång i näringsverksamhet (kapitalförlust vid försäljning av andel i handelsbolag) med anledning av ett frihetsberövande
JK 1961-04-35
Åtal för hets mot folkgrupp (homosexuella och romer) på en webbplats
JK 1982-05-21
Vissa uttalanden rörande en polismyndighets användning av ett visst formulär vid förfrågningar från massmedier
JK 1998-04-40
Skadestånd vid felaktig information om arbetslöshetsersättning. Även fråga om vilket krav som skall ställas på bevisning om att skada har uppstått
JK 2010-05-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Skåne län
JK 2012-05-28
Inspektion av Hässleholms tingsrätt
JK 2013-05-28
Inspektion vid Kronofogdemyndigheten i Malmö, kontoret i Kristianstad
JK 2016-05-28
Inspektion av Polisområde Nordöstra Skåne
JK 2087-03-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av bristande information vid en försäljning av en bostadsrätt på exekutiv auktion
JK 2120-03-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av att ett parti öl omhändertagits av tullen
JK 2309-03-21
Kritik mot en kommuns handläggning av frågor rörande utrikessekretess
JK 2370-04-42
Skadestånd med anledning av Kriminalvårdsstyrelsens behandling av känsliga personuppgifter
JK 2392-04-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att en lägenhet har hållits avspärrad i samband med en brottsutredning
JK 2419-03-44
Ersättningsanspråk med anledning av skatterättsnämndens förhandsbesked; fråga om överträdelse av gemenskapsrätten
JK 2425-05-31
Fråga om meddelarfrihet där dold kamera och mikrofon använts
JK 2495-05-22
Fråga om Justitiekanslerns eventuella åtgärder med anledning av att ett justitieråd har gjort sig skyldig till brott
JK 2532-04-40
Fråga om skadestånd med anledning av beslut om registrering av firma
JK 2690-02-44
Fråga om skadeståndsansvar för staten för överträdelse av EG-rätten genom implementeringen av det s.k. taltelefonidirektivet
JK 2697-04-40
Anspråk på skadestånd med anledning av felaktig information rörande villkor för antagning till en kurs
JK 2716-04-40
Skadeståndsansvar för staten har inte ansetts föreligga när en kronofogdemyndighet har meddelat ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande utan att undersöka om svaranden hade förvaltare förordnad för sig
JK 2906-04-41
Ersättning för ett frihetsberövande i den s.k. Trustorhärvan
JK 2909-05-41
En person som varit närvarande när en flicka utnyttjats sexuellt har fått sin ersättning för frihetsberövandet nedsatt till hälften
JK 2974-03-21
Anmälan med anledning av olika domstolars och myndigheters handläggning av det s.k. styckmordsärendet
JK 3021-03-42
Skadeståndsanspråk med anledning av uppgifter i ett beslut som har publicerats på en domstols webbplats
JK 3031-05-80
Remissyttrande över betänkandet Vårdnad - Boende - Umgänge (SOU 2005:43)
JK 3059-03-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till Utlänningsnämndens handläggning av en begäran om förordnande av ett offentligt biträde
JK 3066-04-44
Fråga om skadestånd av staten med anledning av att regler för återbetalning av studielån skulle stå i strid med gemenskapsrätten
JK 3313-03-21
Granskning av en brottmålsdom
JK 3485-05-80
Remissyttrande över promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21)
JK 3588-04-80
Remissyttrande över Offentlighets- och sekretesskommitténs slutbetänkande Insyn och sekretess - i statliga företag - i internationellt samarbete (SOU 2004:75)
JK 3669-04-30
Fråga bl.a. om en försäkringskassa har agerat i strid med skyndsamhetskravet i 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen
JK 3672-03-42
Skadeståndsanspråk med anledning av en uppgift i kronofogdemyndighetens databasregister
JK 3703-05-41
Jämkning av ersättning enligt frihetsberövandelagen till en person som har varit frihetsberövad med anledning av misstanke om grov våldtäkt men dömts för sexuellt utnyttjande
JK 3775-04-35
Åtal för hets mot folkgrupp (homosexuella och romer) på en webbplats
JK 3824-04-40
Fråga bl.a. om skadestånd med anledning av en arbetsförmedlings krav på utlämnande av vissa uppgifter
JK 3841-04-35
Straffansvar vid överträdelse av det s.k. repressalieförbudet kommer inte i fråga då repressalien grundar sig på ett kollektivavtal. Lagstiftningsbehov?
JK 3893-04-40
Fråga om skadestånd av staten på grund av en domstols underlåtenhet att iaktta en tvingande forumregel
JK 4018-04-80
Remissyttrande över Tillsynsutredningens slutbetänkande (SOU 2004:100) Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn
JK 4022-05-80
Remissyttrande över promemorian En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30)
JK 4117-04-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att Svea hovrätt har lämnat en oriktig upplysning angående kostnadsansvaret för en god mans arvode
JK 4485-05-41
Ersättning för inkomstförlust under viss tid efter ett frihetsberövande
JK 4506-04-80
Remissyttrande över promemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52)
JK 4551-04-40
Fråga bl.a. om skadestånd med anledning av en tingsrätts handläggning av ett mål om vårdnad
JK 4588-05-101
Fråga om rätt till ersättning i ett brottmål för rättegångskostnader som uppkommit i EG-domstolen
JK 4667-05-80
Remissyttrande över delbetänkandet (SOU 2005:38) Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
JK 4740-05-41
Ersättning för lidande till en advokat som har varit frihetsberövad på grund av misstanke om grovt häleri
JK 5190-05-41
En person som har varit närvarande vid ett sexuellt övergrepp har fått sin ersättning för frihetsberövandet jämkad till noll
JK 5282-05-40
Fråga om rätt till skadestånd avseende bl.a. en tilltalads rättegångskostnad vid tingsrätten i ett brottmål sedan hovrätten beviljat resning i målet och ogillat åtalet (jfr JK 1994 C. 12)
JK 5602-05-31
Anmälan mot en landshövding med hänvisning till ett uttalande i ett TV-program
JK 5607-05-80
Remissyttrande över promemorian Hemlig rumsavlyssning
JK 6064-05-31
Fråga om den s.k. databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på TV3:s hemsida
JK 6088-05-21
Uttalanden av Justitiekanslern med anledning av ett hovrättsavgörande om skadestånd vid våldtäkt och den kritik som riktats mot avgörandet