ARN 2004-2769
Rättsskyddsmoment i hemförsäkring har p.g.a. oklart försäkringsvillkor ansetts omfatta en tvist om fel i fastighet efter försäljning av fastigheten.
ARN 2004-4964
Förutsättningar för att den som hyr en bil ska vara skyldig att ersätta skador på den hyrda bilen.
ARN 2004-5287
Tillämpning av förutsättningsläran på fråga om bindande köpeavtal uppkommit.
ARN 2004-5653
Vid en paketresa har nämnden ansett att en familj skall ha rätt till prisavdrag men inte skadestånd. Familjen drabbades av sjukdom under sin resa på grund av att ett närbeläget hotell, som inte tillhörde researrangören, hade släppt ut förorenat kloakvatten i området. Utsläppet och dess följder ansågs ligga utanför researrangörens kontroll och ansvarsområde.
ARN 2004-6002
Condictio in debiti. Avtal avseende hyra av videobandspelare har fortsatt att löpa utan uppehåll i drygt 16 år.
ARN 2004-6528
Säljaren har inte gjort sannolikt att mobiltelefonen under garantitiden skadats till följd av felaktig hantering från köparens sida. Säljaren har efter tre månader skrotat telefonen utan att anmana köparen att hämta telefonen eller upplysa honom om att den kunde komma att skrotas.
ARN 2004-6626
Innebörden av kravet på fackmässighet vid felsökning på bil. Avgörande 2005-04-11: 2004-6626
ARN 2004-6983
Tillämpning av principen att avsändaren av en betalning bär risken för att betalningen inte kommer mottagaren tillhanda.
ARN 2004-7231
Vid en paketresa under en helg (weekendresa) har nämnden ansett att ett prisavdrag skall utgå på grund av en försening. Eftersom det varit fråga om en kortvarig resa får förseningen anses ha påverkat arrangörens prestation i hög grad.
ARN 2004-8095
Kostnad för felsökning. Nämnden har funnit att en auktoriserad verkstad som är medlem i en branschorganisation tydligt skall upplysa kunden om verkstaden avser att avvika från tillämpliga allmänna villkor, i detta fall "Verkstadens Reparationsvillkor".
ARN 2004-8264
Köpare och säljare har varit oense om priset på en dator inkluderat moms eller inte. Köparen har därför erbjudits att kostnadsfritt frånträda köpet. Då köparen sedan hämtat ut datorn på posten och betalt det högre priset har nämnden bedömt att han därmed också har godtagit det högre priset.
ARN 2004-8429
Tillämpningen av den s.k. tvåmånadersregeln i 23 § konsumentköplagen. Näringsidkaren har att visa att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet tidigare än två månader före reklamation.
ARN 2005-0167
Bristfälliga och vilseledande uppgifter som försäkringstagare erhållit från ett bolag som handlat i egenskap av ombud för försäkringsgivaren har ansetts bindande för försäkringsgivaren. Bolaget har även betraktats som ombud i tvisten vid nämnden.
ARN 2005-0626
Rätt till ersättning för förlorade semesterdagar på grund av flygförsening; analogitillämpning av 32 § konsumentköplagen (1990:932) och 31 § konsumenttjänstlagen (1985:716)
ARN 2005-1414
Fråga om en försäkringstagare på rätt sätt har meddelat sitt försäkringsbolag om ändring av förmånstagarförordnande.
ARN 2005-2452
Tolkning av försäkringsvillkoret "Stöld av medförd egendom". Frågan om en stulen videokamera blivit kvarglömd, borttappad eller förlagd i villkorens mening innan den stals.
ARN 2005-2472
Presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen vid fel på omlevererad vara.
ARN 2005-2475
Avtalsvillkor om att ett flygbolag inte ansvarar om incheckade barnvagnar skadas har ansetts ogiltigt då det strider mot tvingande lagstiftning. Villkoret har därför lämnats utan avseende.
ARN 2005-2536
Skada på hyrbil. Fråga om betydelsen för om skadan skall anses ha uppkommit under hyrestiden att bilen inte besiktigats vid återlämnandet.
ARN 2005-2559
Fråga om vem av säljaren och köparen som är skyldig att betala fordonsskatt.
ARN 2005-2643
En kontohavare som förlorat sitt kontokort genom grov oaktsamhet har ansetts skyldig att betala belopp som påförts kontot genom att detta har övertrasserats när någon obehörig använt kontokortet vid tankning från en bensinpump.
ARN 2005-2855
Ett flygbolag har ställt in en flygning och bokat om passagerare till en flygning med tidigare avgångstid. Passagerarna har ansetts berättigade till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91. Avgörande 2005-12-06;2005-2855
ARN 2005-3478
Fabriksgaranti vid köp av ny bil. Säljaren har ansetts ansvarig gentemot köparen på grund av en garantiutfästelse från tillverkaren. Avgörande 2005-12-06;2005-3478
ARN 2005-3741
Vid försäljning av vinterhjul har säljaren inte lämnat anvisningar om hur hjulen skulle bytas. Hjulen har därmed ansetts vara felaktiga enligt 16 § konsumentköplagen och säljaren ansvarig för de skador som felet orsakat.
ARN 2005-4233
Förlorad videofilm. Videobutik med brevinkast och box för återlämnande av filmer efter stängningsdags har inte ansetts ha rätt att kräva kunden på ersättning för förlorad film ett och ett halvt år efter hyrestidens utgång.
ARN 2005-4347
Kontokort som stulits ur i innerfickan på en kavaj under en tunnelbanefärd har inte ansetts förlorat genom grov oaktsamhet. Också fråga om konsumenten anmält förlusten av kortet tillräckligt snabbt.
ARN 2005-4352
Vid köp av en hund har parterna avtalat om att köparen skulle teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring, vilket köparen emellertid försummade. Denna underlåtenhet har inte ansetts inverka på köparens möjlighet att häva köpet p.g.a. fel och inte heller på säljarens skyldighet att då betala tillbaka köpesumman.