JK 28-01-22
Allvarlig kritik mot polismyndigheten i Uppsala län för att myndigheten låtit skrota i beslag tagna bilar som inte varit förverkade
JK 45-01-41
Anspråk på skadestånd av staten på grund av ett frihetsberövande samt i anledning av en brottsutredning; fråga om tillämpning av skadeståndslagen och frihetsberövandelagen
JK 647-01-32
Justitiekanslerns möjligheter att lämna rättslig hjälp i brottmål inom TF och YGL-området
JK 762-00-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till felaktig handläggning av ett konkursärende vid en tingsrätt
JK 796-00-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att Lunds universitet felaktigt vägrat en elev att delta i en viss kurs ingående i psykologutbildningen
JK 811-01-31
Begäran om internationell rättslig hjälp i brottmål
JK 1002-00-21
Klagomål mot en polismyndighet för användning av kamera för identifiering
JK 1155-00-40
Skadeståndsanspråk på grund av att en försäkringskassa lämnat ut sekretesskyddade uppgifter
JK 1481-01-21
Anmälan mot en kommun för åsidosättande av tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens regler om meddelarfrihet
JK 1495-01-21
Klagomål mot Migrationsverkets handläggning av ett ärende om uppehållstillstånd
JK 1719-99-22
Fråga om polismyndighets tillämpning av sekretessförbehåll för utomstående TV-team som följt polisens verksamhet
JK 1803-01-40
Anspråk på skadestånd av staten på grund av att en kronofogdemyndighet beslutat om utmätning av en bil utan förbehåll för säljarens rätt enligt ett avtal med äganderättsförbehåll
JK 2296-01-80
Remissyttrande till Justitiedepartementet över departementspromemorian Hovrättsprocessen i framtiden - Ds 2001:36
JK 2383-01-22
Kriminalvårdsstyrelsens personalansvarsnämnds handläggning av ett disciplinärende
JK 2547-01-41
Ersättning till den som dömts för sexualbrott mot underårig och avtjänat straff i två år men frikänts efter resning
JK 2664-01-80
Remissyttrande till Justitiedepartementet över departementspromemorian Åtgärder mot klotter
JK 2678-98-35
Överklagande av en hovrätts dom angående ifrågasatt brott mot bestämmelserna om förbud mot efterforskning av meddelare
JK 2684-00-22
Klagomål mot visst förfarande vid utförande av en rättsmedicinsk undersökning
JK 2806-00-21
Klagomål mot en åklagare med anledning av att denne beslagtagit och kopierat ett videoband tillhörande ett TV-bolag
JK 2820-01-94
Framställning till regeringen om en översyn av reglerna om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
JK 2821-01-30
Fråga om tryckfrihetsförordningens bestämmelser är tillämpliga på viss text
JK 2887-01-30
Nedsättande uttalanden om romer i tidskriftsartikel - hets mot folkgrupp
JK 3022-00-21
Klagomål med anledning av hur polis- och åklagarmyndigheter i Skåne hanterat vissa förundersökningar
JK 3105-01-41
Ersättning för lidande till en person som under tre dagar varit frihetsberövad för misstanke om grovt spioneri
JK 3272-01-65
Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning i taxibilar
JK 3273-01-65
Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning i taxibilar
JK 3446-99-21
Utlämnande av uppgifter till en särskild granskningskommission
JK 3569-00-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att en lägenhet under en tid av fyra månader hållits avspärrad för kriminalteknisk undersökning (jfr 27 kap. 15 § RB)
JK 3859-99-40
Anspråk på skadestånd med hänvisning till bristande delgivning i ett mål om betalningsföreläggande
JK 3888-00-21
Klagomål mot Justitie- och Finansdepartementen i anledning av en begäran att få ta del av vissa uppgifter
JK 3894-99-40
Skadeståndsanspråk på grund av ett påstående om rättegångsfel
JK 3897-00-42
Ersättningsanspråk enligt datalagens bestämmelser i anledning av att folkbokföringsregistret innehållit felaktiga adressuppgifter
JK 3898-00-41
Ersättning jämkad helt till en person som frikänts från ansvar för mord på grund av bl.a. eget beteende
JK 3954-99-40
Skadeståndsanspråk med hänvisning till ifrågasatt husrannsakan samt beslag av datorutrustning