ARN 2010-6081
Fråga om ett lufttrafikföretag som inte har något avtalsförhållande med konsumenten är skyldigt att betala kompensation enligt förordning (EG) nr 261/2004 när flygningen ställts in till följd av flygarrangörens konkurs.
ARN 2010-7836
Fråga om transporten är en väsentlig del av en paketresa, 15 och 16 §§ paketreselagen (1992:1672).
ARN 2011-3195
Om ett avtal formulerats på ett sådant sätt att det är svårt att förstå vad som överenskommits eller om det kan tolkas på olika sätt, ska det tolkas på det sätt som är mest förmånligt för konsumenten. Också fråga om analog tillämpning av bestämmelsen om avbeställning i 42 § konsumenttjänstlagen (1985:716).
ARN 2011-4610
Näringsidkaren har ansetts ha rätt till pristillägg när fördyring av flyttjänsten kan hänföras till att konsumenten inte lämnat rättvisande uppgifter om vilken volym flyttgodset hade och näringsidkaren inte heller har kunnat förutse att de verkliga förhållandena inte motsvarat de lämnade uppgifterna. Även fråga om pristilläggets storlek.
ARN 2011-4739
En biltillverkare som utan att ha samrått med bilens ägare omprogrammerat bilens styrenhet har ansetts skyldig att ersätta bilens ägare för kostnaden för att återställa borttagen programvara, 4 § konsumenttjänstlagen (1985:716).
ARN 2011-4856
Nyttoavdrag vid hävning av bilköp ska beräknas utifrån köparens faktiska nytta av bilen. Eftersom köparen endast använt bilen i obetydlig omfattning ska något nyttoavdrag inte göras.
ARN 2011-5317
Bestämmelserna om ångerrätt har inte ansetts tillämpliga på distansavtal om deltagande i maratonlopp en bestämd dag, 2 kap. 3 § första stycket 1-4 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Avgörande 2012-11-01; Änr 2011-5317.
ARN 2011-6203
Bestämmelserna om ångerrätt har ansetts tillämpliga på distansavtal om upplevelsetjänst (köra sportbil), 2 kap. 3 § första stycket 1-4 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Avgörande 2012-11-01; Änr 2011-6203.
ARN 2011-6282
Fråga om finansiell rådgivning varit vårdslös samt om reklamation skett inom skälig tid och om skadeståndsskyldighet uppstått. I-III
ARN 2011-6294
Fråga om finansiell rådgivning varit vårdslös samt om reklamation skett inom skälig tid och om skadeståndsskyldighet uppstått. I-III
ARN 2011-6557
Storleken på prisavdraget när en researrangör väsentligt brustit i sina prestationer såväl före avresan som efter avresan. Också fråga om ersättningsarrangemang varit likvärdigt med avtalad resa samt om förstörd semester kan beaktas vid bestämmande av prisavdrag.
ARN 2011-6648
Fråga om finansiell rådgivning varit vårdslös samt om reklamation skett inom skälig tid och om skadeståndsskyldighet uppstått. I-III
ARN 2011-6675
När ett ersättningsarrangemang visat sig ha stora brister har researrangören erbjudit ett nytt ersättningsarrangemang. Fråga om resenärerna haft godtagbar grund för att avvisa det nya erbjudandet.
ARN 2011-6872
Marknadsföring eller finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.
ARN 2012-01334
Fråga om en person kan anses ha ingått ett distansavtal om telefonabonnemang i egenskap av konsument.
ARN 2012-03967
Ersättning för biljettkostnad vid försenat tåg, förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.
ARN 2012-04073
Fråga om prisavdrag när felet på varan avhjälpts för sent, 28 § konsumentköplagen (1990:932). Avgörande 2012-11-28; Änr 2012-04073.
ARN 2012-05419
Tidsfrister för anmärkning mot avhjälpande av fel på en vara. Avgörande 2012-11-28; Änr 2012-05419.
ARN 2012-06756
Bortfall av rätten till hävning på grund av dröjsmål, 15 § konsumentköplagen (1990:932).