JO dnr 80-2007
6 § LVU
JO dnr 122-2008
Initiativärende angående självmord i häkten
JO dnr 125-2008
Initiativärende mot Polismyndigheten i Örebro län med anledning av handläggningstiden i vissa kriminal- och trafikärenden
JO dnr 127-2008
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Jönköping m.fl., om utebliven riskbedömning m.m.
JO dnr 152-2008
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland angående handläggningen av ett vapenärende
JO dnr 173-2007
Placering av samtliga intagna på en avdelning i en kriminalvårdsanstalt i avskildhet m.m.
JO dnr 175-2007
Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun angående tiden för handläggning av ärenden om bygglov m.m.
JO dnr 194-2007
Anmälan mot Östra Göinge kommun angående ett beslut att hindra åtkomsten av en viss hemsida på bibliotekets datorer för allmänheten
JO dnr 340-2007
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Göteborg, om förhållandena för och behandlingen av kvinnliga intagna
JO dnr 341-2007
Brevgranskning och fråga om intagens innehav av ett privat klädesplagg
JO dnr 348-2008
Kritik mot Svea hovrätt med anledning av handläggningen av ett brottmål
JO dnr 393-2008
Kritik mot Västmanlands tingsrätt med anledning av handläggningen av ett inhibitionsyrkande
JO dnr 469-2007
Anmälningar mot Miljönämnden i Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län angående handläggningen av ett djurskyddsärende rörande hästar
JO dnr 482-2007
) om rättspsykiatrisk vård (LRV) när allmän domstol beträffande samma person vid två tillfällen har förordnat om överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning
JO dnr 496-2007
Fråga om uppbörd av fordonsskatt vid bosättning utomlands
JO dnr 501-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Sollefteå, angående handläggningen av ärenden om utlämnande av handlingar
JO dnr 549-2007
Försäkringskassans handläggning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar
JO dnr 600-2007
Kritik mot dels en åklagare för att en försvarare inte tilläts närvara vid ett inledande förhör med en person som delgavs misstanke om mord, dels en polismyndighet för att åklagarens direktiv inför förhöret inte vidarebefordrades till förhörsledarna
JO dnr 603-2007
Fråga om Kriminalvårdens skyldighet att översätta handlingar som ges in av intagna
JO dnr 622-2008
Anmälan mot Sveriges ambassad i Abu Dhabi angående handläggningen av ett visumärende
JO dnr 633-2008
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett ärende om assistansersättning
JO dnr 635-2007
19 kap. 4 § fastighetsbildningslagen
JO dnr 641-2007
Socialtjänstens handläggning av ett ärende rörande en 16-årig pojke som hade begärts häktad; fråga om annan betryggande övervakning av pojken borde ha ordnats
JO dnr 668-2006
En kommun tillhandahöll skolskjuts genom att ge elever ett s.k. busskort. Fråga bl.a. om kommunen kunde ta ut en avgift av eleven om denne hade förlorat busskortet och bad om att få ett nytt kort
JO dnr 677-2007
skulle fortsätta. Även om frågan om beredande av vård med stöd av LVU samtidigt var föremål för prövning i domstol har nämnden inte kunnat underlåta att vidarebefordra överklagandet till länsrätten
JO dnr 698-2007
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Malmö kommun angående behandlingen av anmälningar om olovligt byggande samt av en begäran om utlämnande av handlingar
JO dnr 757-2007
Kronofogdemyndigheten har inte bifogat överklagandehänvisning till beslut om avvisning av mål om betalningsföreläggande
JO dnr 816-2007
Kritik mot en kommunal nämnd för brister i handläggningen av ett ärende om klagomål på ovårdad tomt; bl.a. frågor om beslutsunderlag, dokumentation och besiktning av fastighet
JO dnr 822-2008
Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att ett beslut inte motiverats på föreskrivet sätt och inte försetts med korrekt fullföljdshänvisning
JO dnr 843-2006
En överförmyndarnämnds handläggning av fråga om godmanskap
JO dnr 874-2007
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, Malmö åklagarkammare, för handläggningstiden i en förundersökning
JO dnr 879-2007
Anmälan mot Kronofogdemyndigheten, Göteborgskontoret, om handläggningen av ärenden om utmätning av lön, dröjsmål med att överlämna överklaganden, som även innehöll yrkanden om inhibition, till tingsrätt m.m.
JO dnr 908-2007
Anmälan mot Skatteverket, skattekontoret i Falun, om bl.a. bristande kommunicering i ett folkbokföringsärende
JO dnr 940-2007
Försäkringskassan har inte låtit ett provisoriskt beslut följas av ett slutligt. Även fråga om handläggningen av begäran om omprövning
JO dnr 956-2008
6 § LVU
JO dnr 997-2007
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs kommun angående bl.a. registrering av handlingar överlämnade till oppositionsledamot
JO dnr 1003-2008
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett överklagande i ett ärende om sjukpenninggrundande inkomst, m.m.
JO dnr 1084-2008
Anmälan mot Skatteverket angående handläggningen av överklaganden
JO dnr 1143-2007
Anmälningar mot Länsstyrelsen i Skåne län och Vellinge kommun angående handläggningen av ett ärende om detaljplan
JO dnr 1162-2008
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Halmstad, om handläggningen i ett ärende om sjukpenning
JO dnr 1188-2007
Försäkringskassans åtgärd att utfärda en föreskrift som enligt sin lydelse var bindande för bl.a. polismyndighet
JO dnr 1219-2008
Kroppsvisitation av besökande på kriminalvårdsanstalt med användning av narkotikahund
JO dnr 1220-2007
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, angående handläggningstiden i en förundersökning
JO dnr 1250-2008
Kritik mot Västmanlands tingsrätt med anledning av handläggningen av en begäran om utlämnande av kopia av en allmän handling
JO dnr 1270-2007
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett arbetsskadeärende
JO dnr 1277-2006
En skola avslutade sitt samarbete med en ”skolpräst” efter att denne undertecknat ett upprop mot kyrklig välsignelse av registrerade partnerskap. Fråga om yttrandefriheten hade kränkts
JO dnr 1288-2007
Anmälan mot Migrationsverket angående handläggningen av framställningar om handlingsutlämnande
JO dnr 1293-2007
Anmälan mot Nämnden för miljö- och hälsoskydd i Kungsbacka kommun angående handläggningen av ett ärende om byggbuller m.m.
JO dnr 1316-2007
Handläggningen av en begäran om att få ta del av patientjournal genom att använda dataterminal hos vårdgivaren
JO dnr 1345-2007
Kritik mot ett kommunalt bostadsbolag för brister i handläggningen av en begäran om att få ut allmänna handlingar; bl.a. uttalanden om skyldigheten att lämna fullföljdshänvisning
JO dnr 1377-2007
Skatteverkets handläggning av en ideell förenings ansökan om organisationsnummer
JO dnr 1382-2007
Försäkringskassan har inte kommunicerat inhämtade uppgifter med den försäkrade
JO dnr 1418-2007
Fråga om bl.a. rätten för enskilda personer att göra ljud- eller bildupptagningar vid samtal med tjänstemän vid en socialförvaltning
JO dnr 1430-2007
Platschef vid Vägverket har utom tjänsten utfärdat ett intyg om en vägs beskaffenhet; fråga bl.a. om lämpligheten av att i intyget referera till sin befattning vid verket
JO dnr 1507-2007
Socialförvaltningen ska genast meddela Försäkringskassan om att barn har placerats i ett familjehem
JO dnr 1516-2007
Kritik mot polisen med anledning av ett ingripande mot en person som misstänktes för narkotikabrott
JO dnr 1594-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av förundersökningar i vilka förekom såväl misstänkt som målsägande under 18 år
JO dnr 1614-2008
Försäkringskassans utlämnande av uppgifter till domstol
JO dnr 1629-2007
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Ludvika kommun angående handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande efter att ärendet återförvisats till kommunen för prövning i sak
JO dnr 1677-2006
En lagmans ansvar för brister i en tingsrätts verksamhet m.m.
JO dnr 1678-2006
Fråga om en tingsrätt innan en huvudförhandling i ett mål med häktad avslutas bör tillfråga parterna om deras uppfattning i häktningsfrågan om detta inte berörts under slutanförandena och, om dom inte avkunnas, om rätten alltid bör avkunna beslut i häktningsfrågan
JO dnr 1701-2007
Anmälan mot Migrationsverket angående handläggningen av ett ärende om uppehållstillstånd
JO dnr 1708-2007
Omhändertagande av dokument vid visitation av intagens bostadsrum
JO dnr 1772-2007
Uttalanden om polisens användning av provokativa åtgärder, infiltratörer och informatörer samt den misstänktes rätt till information om att sådana arbetsmetoder använts
JO dnr 1784-2007
dagen efter att länsrätten hade upphävt ett tidigare omhändertagandebeslut
JO dnr 1792-2007
Fråga om vilandeförklaring i förvaltningsrätten – kritik mot polismyndighet för att handläggningen av ett vapenärende uppskjutits i avvaktan på domstolsprövning av ett överklagande av myndighetens beslut i ett annat vapenärende
JO dnr 1909-2007
Anmälan mot Skatteverket, skattekontor 2 i Stockholm, om handläggningen av ett ärende om avregistrering ur folkbokföringsregistret
JO dnr 1919-2007
Kritik mot en länsrätt för att en part, en socialnämnd, vid en muntlig förhandling inte fick möjlighet att yttra sig angående uppgifter som framkommit under förhandlingen
JO dnr 1977-2007
Försäkringskassans utformning av beslut om avvisning. Även fråga om avsaknad av fullföljdshänvisning
JO dnr 2018-2007
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Umeå, och Polismyndigheten i Västerbottens län rörande handläggningen av ett ungdomsärende
JO dnr 2027-2007
Anmälan mot Polismyndigheten i Uppsala län för ett omhändertagande med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.
JO dnr 2034-2007
Försäkringskassan har saknat lagstöd för att inhämta patientjournal gällande den försäkrades dotter
JO dnr 2035-2007
Anmälningar mot Kriminalvården, häktet Göteborg, angående hanteringen av brev från intagna m.m.
JO dnr 2057-2008
Kritik mot Kronofogdemyndigheten med anledning av att utslag har meddelats i ett mål om betalningsföreläggande trots att bestridande inkommit i rätt tid
JO dnr 2092-2007
Kritik mot Svea hovrätt för handläggningstiden i ett brottmål
JO dnr 2121-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Haninge, angående dröjsmål med att verkställa ett länsrättsbeslut samt om begäran om utlämnande av handling
JO dnr 2128-206
Kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration
JO dnr 2128-2006
Kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration
JO dnr 2138-2007
Den s.k. beslagsförbudsregelns tillämplighet beträffande elektroniska handlingar
JO dnr 2147-2006
Initiativärende mot dåvarande Överförmyndaren i Gotlands kommun, en uppföljning av resultatet av en inspektion
JO dnr 2328-2007
Initiativärende mot Stockholms tingsrätt med anledning av handläggningstiden i ett brottmål där målsägandena var under 18 år
JO dnr 2329-2007
Initiativärende gällande en tingsrätts och åklagares handläggning av en fråga om restriktioner för en häktad person
JO dnr 2330-2007
Socialnämndens utredningsskyldighet när yttrande ska lämnas till allmän domstol i ett adoptionsärende; fråga om socialnämnden borde ha försökt att få kontakt med barnen som vistades i Uganda
JO dnr 2350-2007
Kritik mot ett kommunalt bolag som överlämnat till en advokat att utföra arbetsuppgifter som ingått i handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande
JO dnr 2366-2007
Kritik mot polisen för att en person som omhändertagits med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. fotograferats i arresten
JO dnr 2370-2006
11 kap. 4 § föräldrabalken
JO dnr 2383-2007
Fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd
JO dnr 2392-2007
En stadsdelsnämnd hade avslagit en ansökan om försörjningsstöd. Fråga om nämnden har kunnat underlåta att fatta ett beslut med anledning av en ny ansökan om samma sak
JO dnr 2429-2007
Kritik mot en socialnämnd för dess agerande i samband med inskränkning i den lokala alkoholhandeln under en sommarfestival
JO dnr 2472-2007
Anmälan mot Skatteverket om handläggningstiden i ett bouppteckningsärende
JO dnr 2489-2007
Påstådda brister i Migrationsverkets handläggning av ärenden om uppehållstillstånd för ensamkommande barn
JO dnr 2515-2007
Kritik mot ett sjukhus för utlämnande av kopior av journalhandlingar avseende en avliden person
JO dnr 2520-2008
En elev hade i skolan delat ut inbjudningskort till ett födelsedagskalas; fråga bl.a. om den rättsliga grunden för skolpersonalens åtgärd att samla in korten från elever som fått dem
JO dnr 2545-2007
Fråga om kriminalvårdspersonals agerande vid akuta sjukfall bland intagna m.m.
JO dnr 2610-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland, närpolisområde Göteborg City, för långsam handläggning av kriminalärenden
JO dnr 2628-2007
Anmälan mot dåvarande Överförmyndaren och Överförmyndarnämnden i Nacka kommun, angående handläggningen av att ärende rörande hävande av spärr på ett bankkonto
JO dnr 2632-2007
för sambon att ta hand om barnet under den aktuella tiden
JO dnr 2639-2007
Anmälan mot Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun angående handläggningen av ett ärende om klagomål på sanitära olägenheter
JO dnr 2672-2008
Oacceptabelt långa handläggningstider hos åklagare och polis
JO dnr 2678-2007
En domstolssekreterares åtgärd att i en privat rättslig angelägenhet använda sig av sin mejladress vid tingsrätten och kuvert med tingsrättens poststämpel samt tingsrättens handläggning av ett mål i vilket sekreteraren var part
JO dnr 2694-2007
Anmälan mot att Skatteverket har fattat beslut om taxering innan tidsfrist för yttrande har löpt ut
JO dnr 2795-2007
Kritik mot Barn- och bildningsnämnden i Surahammars kommun sedan en person ”portförbjudits” från ett bibliotek
JO dnr 2843-2007
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun angående handläggningen av ett ärende om renhållningsavgift
JO dnr 2905-2007
Tillämpning av s.k. sekretessförbehåll; granskning av ett landsarkivs handläggning av en begäran om att få ut handlingar för forskningsändamål
JO dnr 2928-2007
13 § polislagen
JO dnr 2931-2007
Initiativärenden mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av dröjsmål att anmäla gripanden till åklagare m.m.
JO dnr 2933-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne, polisområde Nordvästra Skåne, för långsam handläggning av kriminal- och trafikärenden
JO dnr 2935-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, för långsam handläggning av kriminalärenden där den misstänkta och/eller målsäganden är under 18 år
JO dnr 2974-2007
Anmälan mot Varbergs kommun angående handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande
JO dnr 2991-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Luleå, angående handläggningen av ett ärende om underhållsstöd
JO dnr 2998-2006
En domstols skyldighet att ta ställning till om en ung målsägande skall höras personligen vid huvudförhandlingen eller om ett videoförhör som hållits under förundersökningen skall spelas upp
JO dnr 3009-2007
Handläggningen av en häktads begäran om ”akt- och partsinsyn” i ett ärende om placering på viss avdelning i häktet
JO dnr 3032-2007
) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) m.m.
JO dnr 3158-2007
Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Ale kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende; fråga om bl.a. underrättelse om beslut
JO dnr 3180-2007
Disciplinansvar för en polisman på grund av att hon utnyttjat sin tjänsteställning som polis i en privat angelägenhet
JO dnr 3202-2008
Initiativärende mot Överförmyndarnämnden i Nacka kommun om bristfällig dokumentation
JO dnr 3221-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Falun, angående handläggningen av en begäran om utlämnande av kopia av en handling
JO dnr 3269-2007
Anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län angående handläggningen av en anmälan från en anhörig till körkortshavare om behov av omprövning av körkortsinnehav
JO dnr 3290-2007
Arbetslöshetskassans tillämpning av omprövningsreglerna
JO dnr 3526-2007
Kritik mot polisen för det sätt som en kroppsbesiktning – urinprovstagning utomhus i ett buskage – verkställdes
JO dnr 3540-2007
Anmälan mot dåvarande Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län m.fl. angående bl.a. vägran att låta arbetssökande ta med en bekant vid besök hos arbetsförmedlingen
JO dnr 3608-2007
En kommun behåller ett övergripande ansvar för rådgivning angående skuldsanering när rådgivningsuppdraget har lämnats till en s.k. konsult som inte är anställd av kommunen
JO dnr 3627-2007
Fråga om s.k. brukarmedverkan vid ett stödboende för vuxna genom att boende vid hemmet svarar i hemmets telefon
JO dnr 3680-2007
Fråga om tidpunkt för ett beslut om löneutmätning
JO dnr 3684-2007
Inspektion och stängning av en restaurang; kritik mot Tjörns kommun och dess kommunchef
JO dnr 3808-2006
Brevgranskning i häkte
JO dnr 3893-2007
Anmälan mot Skatteverket om lämnande av felaktig information till en enskild avseende dennes skattekonto
JO dnr 3903-2006
Uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap
JO dnr 3912-2007
Kritik mot en åklagare för dennes bemötande av en person vid ett telefonsamtal
JO dnr 3934-2007
Kritik mot bl.a. Skatteverket, skattebrottsenheten i Uppsala, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 3948-2007
Kritik mot en kommunal nämnd som på olika sätt förhaIat utlämnandet av en allmän handling i ett tillsynsärende
JO dnr 3964-2007
I ett ärende om arbetslöshetsersättning har uppgifter om en sökande hämtats in på sökandens blogg; även fråga om i vilken turordning ärenden ska behandlas
JO dnr 3968-2007
Anmälan mot psykiatriska kliniken vid Västerviks sjukhus, Landstinget i Kalmar län, angående handläggningen av en framställning om att få ta del av journalhandlingar, m.m.
JO dnr 4023-2007
Anmälan mot Polismyndigheten i Jönköpings län och mot Migrationsverket om verkställigheten av en avvisning; identiteten klarlagd hos polismyndigheten
JO dnr 4105-2007
Anmälan mot Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun angående handläggningen av ett ärende sedan nämndens beslut på formella grunder upphävts av överinstans
JO dnr 4131-2007
Anmälan mot Kronofogdemyndigheten angående handläggning av mål om betalningsföreläggande rörande samma fordran vid två olika kontor
JO dnr 4150-2007
Kustbevakningens medverkan i tv-serien ”Kustbevakarna” m.m.
JO dnr 4154-2007
) om allmän försäkring i ett grundbeslut. Även fråga om dröjsmål med att översända ett överklagande till länsrätten m.m.
JO dnr 4160-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Västernorrlands län för handläggningen av ett ärende om återkallelse av tillstånd att driva handel med vapen
JO dnr 4171-2007
Anmälningar mot Länssjukhuset i Kalmar, Landstinget i Kalmar län, m.fl. angående handläggningen av en begäran om utlämnande av patientjournal, m.m.
JO dnr 4228-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Kronobergs län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 4254-2007
Tjänstemän vid Kronofogdemyndigheten har uppträtt olämpligt, bl.a. genom att delge gäldenären, som var lärare, ett beslut på dennes arbetsplats under pågående lektion. Även fråga om kravet på utredning inför ett beslut om löneutmätning
JO dnr 4264-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, länskontoret Dalarna, om bl.a. dröjsmål med att verkställa en kammarrättsdom i ett arbetsskadeärende
JO dnr 4268-2007
Anmälan mot en polisman vid Polismyndigheten i Gävleborgs län med anledning av att en parkeringsanmärkning inte överlämnades till föraren eller fästes på fordonet utan i stället skickades med posten
JO dnr 4305-2008
Anmälan mot Lidköpings tingsrätt m.fl. om handläggningen av ett ärende angående parkeringsanmärkning
JO dnr 4308-2007
Anmälan mot Migrationsverket angående förväxling av beslutsskäl m.m.
JO dnr 4332-2007
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Kalix kommun angående handläggningen av ett ärende om bostadsanpassningsbidrag
JO dnr 4357-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, internationella åklagarkammaren i Stockholm, för handläggningen av beslag m.m.
JO dnr 4366-2007
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av förundersökningar om sexuellt utnyttjande av underårig
JO dnr 4386-2007
Oriktig tillämpning av reglerna om allmänna handlingar; granskning av hur en förfrågan från en djurrättsorganisation handlagts
JO dnr 4413-2007
Anmälan mot Arbetslöshetskassan Alfa angående handläggningen av ett ärende rörande arbetslöshetsersättning; bl.a. fråga om handläggningstid och om kassans åtgärd att hålla inne ersättningen under utredningen
JO dnr 4433-2007
) om arbetsskadeförsäkring underlåtit att meddela ett formellt beslut med anledning av en begäran om provisoriskt beslut. Även fråga om lång handläggningstid
JO dnr 4437-2007
Fråga om anstånd med svar på en kommunicering
JO dnr 4450-2007
) om offentlig upphandling – LOU
JO dnr 4460-2006
Kritik mot Halmstads tingsrätt för handläggningen av ett skadeståndsanspråk
JO dnr 4488-2007
utlänningslagen
JO dnr 4494-2007
Anmälan mot Överförmyndaren i Tomelilla kommun om handläggningen av ett ärende om entledigande och förordnande av god man
JO dnr 4518-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 4539-2007
Kritik mot ett kommunalt bolag för att i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar bl.a. ha lämnat felaktiga uppgifter till sökanden
JO dnr 4542-2007
Anmälan mot Sveriges ambassad i Bangkok och Utrikesdepartementet om krav på personlig inställelse i ett intygsärende m.m.
JO dnr 4571-2006
) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Fråga bl.a. om förutsättningarna för Barn- och elevombudet att i ett beslut uttala sig om huruvida två elever hade kränkt en annan elev
JO dnr 4571-2007
Efterforskning av syftet med en begäran att få ut allmän handling; granskning av hur en förfrågan från en djurrättsorganisation handlagts
JO dnr 4613-2006
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Fråga bl.a. om två barn under viss tid har beretts vård vid en låsbar enhet inom ett s.k. särskilt ungdomshem, utan att det förelegat rättslig grund för detta
JO dnr 4639-2007
Brister i en kommunal nämnds diarieföring. Fråga om bl.a. att vissa felaktiga uppgifter i diariet raderats i stället för att rättas
JO dnr 4643-07
Kritik mot Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Leksands kommun för handläggningen av ett djurskyddsärende
JO dnr 4643-2007
Kritik mot Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Leksands kommun för handläggningen av ett djurskyddsärende
JO dnr 4684-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, länskontoret Halland, för registrering av sekretessmarkering i kassans register för ett barn utan samtycke från vårdnadshavare m.m.
JO dnr 4698-2007
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Halmstad, för långsam handläggning av ett ungdomsärende
JO dnr 4778-2006
Ett fel i Försäkringskassans automatiserade behandling av ett ärende om sjukpenninggrundande inkomst fick till följd att den försäkrade återkallade ett överklagande, varigenom hon förorsakades en rättsförlust
JO dnr 4841-2007
Anmälan mot Migrationsverket angående bristande tillgänglighet per telefon
JO dnr 4849-2006
Uttalanden om en polismans åtgärder i samband med en begäran om överprövning av ett tvångsmedelsbeslut m.m.
JO dnr 4895-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, länsproduktion Stockholm, om ombuds begäran om anstånd med att inkomma med yttrande
JO dnr 4910-2007
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Botkyrka, om bl.a. handläggningstiden i ett ärende om underhållsstöd
JO dnr 4932-2006
Anmälan mot Tullverket angående sättet att genomföra en tullkontroll m.m.
JO dnr 4974-2006
Uttalanden med anledning av att en rådman vid Stockholms tingsrätt beslutade att inte ställa in en huvudförhandling i ett vårdnadsmål och i stället bl.a. förordnade om hämtning av en part
JO dnr 4994-2007
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby m.fl., om avskildhetsplacering av en intagen
JO dnr 5029-2006
Brister bl.a. i informationen till vårdnadshavarna om handläggningen av en ansökan om skolskjuts
JO dnr 5040-2007
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Ystad, om påstådd kollektiv bestraffning
JO dnr 5054-2006
Initiativärende mot Polismyndigheten i Stockholms län angående handläggningen av polisanmälningar gjorda via e-post
JO dnr 5057-2007
Anmälan till JO
JO dnr 5092-2008
6 § LVU
JO dnr 5100-2007
Kritik mot Migrationsverket för dröjsmål med att till kammarrätten överlämna överklaganden av beslut om handlingsutlämnande
JO dnr 5115-2006
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kristianstad, och Polismyndigheterna i Skåne och Kronobergs län för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 5148-2006
Initiativärende mot dåvarande Överförmyndaren i Gotlands kommun om handläggningen av ärenden om god man
JO dnr 5149-2006
Initiativärende mot dåvarande Överförmyndaren i Gotlands kommun om handläggningen av ärenden om förmynderskap
JO dnr 5164-2007
Anmälan mot Försäkringskassan om felaktigheter i underrättelser om beslut i ärende om sjukersättning, m.m.
JO dnr 5165-2008
Anmälan mot Tullverket om kontroll av EU-medborgare vid inresa från ett annat Schengenland
JO dnr 5193-2007
Kritik mot Järfällabygdens hus AB angående handläggningen av ett ärende om utfående av handlingar
JO dnr 5234-2008
Anmälan mot Attunda tingsrätt med anledning av handläggningen av en begäran om medhörning m.m.
JO dnr 5263-2006
Omhändertagande av en tidskrift vid visitation av intagens bostadsrum
JO dnr 5346-2006
Trängselskatt; bl.a. fråga om vilken åtgärd Vägverket borde ha vidtagit när ett registreringsnummer uppenbarligen inte stämde överens med den bil som passerat en betalstation
JO dnr 5468-2007
Anmälan mot Stockholms tingsrätt och åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, angående handläggningen av en begäran om att få ut allmän handling respektive uppgifter ur sådan handling
JO dnr 5489-2006
Anmälan mot Försäkringskassan om behandlingen av en begäran om utfående av handling samt om långsam handläggning av ett ärende om arbetsskadelivränta
JO dnr 5557-2007
Anmälan mot Migrationsverket angående utformningen av ett ställningstagande i en fråga om hinder mot verkställighet av ett utvisningsbeslut
JO dnr 5604-2006
Uttalanden angående lämpligheten av kontakter mellan domstol och läkare med anledning av till rätten ingivna läkarintyg
JO dnr 5613-2008
Anmälan mot Vägverket avseende underlåtenhet att besvara brev
JO dnr 5651-2006
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett sjukpenning- och arbetsskadeärende
JO dnr 5665-2006
Kritik mot en tingsrätt för handläggningen av en partsfråga i ett konkursärende
JO dnr 5681-2006
Anmälningar mot Skatteverket, skattekontoret i Halmstad, om handläggningen av taxeringsärenden m.m.
JO dnr 5761-2007
Kritik mot Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av ett tvistemål
JO dnr 5796-2006
Uttalanden om polisens identifiering av en person som omkom vid en trafikolycka m.m.
JO dnr 5808-2007
Initiativärende om handläggningen av ett ärende om kontrollerad föräldraförvaltning
JO dnr 5827-2006
) om allmän försäkring
JO dnr 5862-2006
En kriminalvårdsanstalts handläggning av ärenden om telefontillstånd
JO dnr 5885-2007
Uppgifter om felaktig behandling av en asylsökande i samband med förvarstagning har inte kunnat klarläggas på grund av att polisen försummat sin dokumentationsskyldighet
JO dnr 5912-2007
Initiativärende mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Norrorts åklagarkammare i Stockholm, med anledning av handläggningstiden i ett ärende med målsägande under 18 år
JO dnr 5924-2006
Kritik mot Växjö tingsrätt med anledning av handläggningen av två från brottmål avskilda enskilda anspråk
JO dnr 5927-2006
21 § polislagen
JO dnr 5933-2006
Initiativärende mot Polismyndigheten i Kronobergs län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, för handläggningen av beslag
JO dnr 5982-2006
Skatteverkets hantering av ett redovisat skatteavdrag i en kontrolluppgift