ARN 2015-06071
Spädbarn som rest gratis har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.
ARN 2015-07403
Det är banken som ska bevisa att kontohavaren handlat grovt oaktsamt och i strid mot de allmänna villkoren när det gäller obehöriga transaktioner där lösenordet till Verified by Visa har använts. Det är rimligt att banken får bära konsekvensen av det svåra bevisläget i de fall där det inte finns någon anledning att ifrågasätta kontohavarens uppgifter.
ARN 2015-07941
Ett villkor om att båtar som är 15 år eller äldre får betraktas vara renoveringsobjekt har inte ansetts befria säljaren från ansvar för ursprungliga fel.
ARN 2015-10845
I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.
ARN 2015-11743
Ett avtal om finansiering av ett utvecklingsprojekt genom s.k. crowdfunding, varigenom en privatperson har betalat för utvecklingen av hörlurar med löfte om att få ett par hörlurar när de hade färdigställts, har ansetts utgöra ett konsumentköp. Hörlurarna har inte avvikit från parternas avtal. Konsumenten har dock haft rätt att ångra köpet med stöd av distansavtalslagen.
ARN 2015-12185
Hur länge får en passagerare vänta med att kräva kompensation enligt EU-förordningen nr 261/2004?
ARN 2016-00165
Enligt villkor i avtal om onlinespel förlorar kunden spelet om den deltagare som kunden har spelat på av någon anledning inte startar i ett sportevent. Detta villkor har inte ansetts tillämpligt då en idrottsutövare över huvud taget inte var anmäld till aktuellt lopp och därför inte kunde betraktas som deltagare.
ARN 2016-00207
En konsument som klagade på fel i tjänst (badrumsrenovering) åtta år efter utfört arbete anses ha reklamerat i rätt tid. Kostnaden för avhjälpande av felet skulle dock vara oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för konsumenten, eftersom hon under så lång tid har använt badrummet utan att märka felet.
ARN 2016-01490
Eftersom bilen har avbeställts innan säljaren accepterat köparens anbud har säljaren inte haft rätt att kräva köparen på en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. 37 och 41 § § konsumentköplagen.
ARN 2016-04453
Köparen begärde omleverans av en soffa, när fel förelåg i ett sofföverdrag. Eftersom omleverans som påföljd skulle medföra en oskälig kostnad för säljaren, var denne istället berättigad och skyldig att avhjälpa felet.
ARN 2016-04537
Eftersom säljaren inte hade lämnat någon information om ett par fotbollsskors användningsområde, vilket är något som konsumenten ska kunnat räkna med att bli upplyst om, har köparen rätt att häva köpet efter att skorna skadats.
ARN 2016-05241
Nämnden är behörig att pröva ärende om skönhetskirurgi. Eftersom en skönhetskirurgisk verksamhet inte utgör hälso- och sjukvård gäller inte patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt.
ARN 2016-05642
Avtal om köp har träffats genom parternas e-postkorrespondens; att det skriftliga köpekontraktet inte har undertecknats saknar betydelse. Köparna har därför haft rätt till ersättning för skada på grund av säljarens avtalsbrott.
ARN 2016-06018
Näringsidkaren har ingen skyldighet att återställa föremålet för tjänsten till ursprungligt skick när konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt distansavtalslagen efter att tjänsten fullgjorts.
ARN 2016-07141
Ärende om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det finns inte något avtalsförhållande mellan en konsument och ett företag som uppträder som ombud för ett parkeringsbolag genom att utfärda krav, behandla invändningar och ta emot kontrollavgifter. Nämnden är därför inte behörig att pröva ärendet.
ARN 2016-07308
Flygpassagerare har rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av att flygbolagets personal inte infinner sig i tid (ej extraordinär omständighet) och avgången därför flyttas fram till en tidpunkt som infaller efter att en pilotstrejk har inletts (extraordinär omständighet).
ARN 2016-07656
Flygpassagerare har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av en pilotstrejk som legat utanför flygbolagets kontroll (extraordinär omständighet enligt artikel 5.3).