ARN 2008-4802
Oklarhetsregeln. Då någon definition av begreppet motor inte fanns i försäkringsvillkoren och då begreppet inte har någon allmänt vedertagen innebörd har, när parterna haft olika uppfattningar om luftfilterhus ingick i motorn eller ej, oklarhetsregeln medfört att begreppet motor tolkats till konsumentens fördel, det vill säga som att luftfilterhus ingår i motorn.
ARN 2008-5401
Fråga om förutsättningarna för att en resa omfattats av en reseförsäkring varit uppfyllda.
ARN 2008-6669
Ett villkor i ett avtal om formelracing angående självrisk för skador som uppkommit vid körning med s.k. formulabil har presenterats för konsumenten först i en bokningsbekräftelse och sedan upprepats muntligen inför körningen. Fråga, när skada inträffat, om villkoret kunde åberopas mot konsumenten. Även fråga om arrangören av körningen bidragit till skadan på sådant sätt att tjänsten ska anses ha varit felaktig och konsumenten berättigad till prisavdrag och skadestånd. Avgörande 2009-03-16; ärende 2008-6669
ARN 2008-6887
En konsument är inte - om inte särskilda skäl föranleder annat - betalningsansvarig för undersökningskostnad eller fraktkostnad i samband med en obestyrkt reklamation, om varan samtidigt har undersökts eller reparerats för ett konstaterat fel.
ARN 2008-8043
Fråga om en dator som köpts på distans har återlämnats i väsentligen oförändrat skick och om konsumenten därför haft rätt att ångra köpet.
ARN 2008-8537
Fråga om flygbolags skadeståndsansvar vid utebliven passagerartransport.
ARN 2008-8596
Tillämpning av 20 a § och 21 § i konsumentköplagen vid köp av kamera; avgörande av avdelning i utökad sammansättning. (se även avgörandena 2008-8597, 2009-1467 och 2009-4644).
ARN 2008-8597
Tillämpning av 20 a § och 21 § i konsumentköplagen vid köp av mobiltelefon; avgörande av avdelning i utökad sammansättning. (se även avgörandena 2008-8596, 2009-1467 och 2009-4644).
ARN 2009-1239
Ett avtalsvillkor enligt vilket ett avtal förlängs med tre år i taget om det inte sägs upp vid viss tidpunkt har, då avtalet inte förlängs genom en aktiv handling från konsumentens sida, ansetts vara oskäligt.
ARN 2009-1337
En flygning har ställts in. Flygbolaget har inte kunnat bevisa att det inte skulle ha kunnat undvika att flygningen måste ställas in, utan att bolaget behövde göra orimliga uppoffringar med hänsyn till företagets kapacitet vid den relevanta tidpunkten. Resenärerna har ansett berättigade till kompensation enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 261/2004.
ARN 2009-1467
Tillämpning av 20 a § i konsumentköplagen vid köp av dator; avgörande av avdelning i utökad sammansättning. (se även avgörandena 2008-8596, 2008-8597 och 2009-4644).
ARN 2009-1534
En flygning har ställts in. Flygbolaget har inte förmått visa att bolaget inte skulle ha kunnat undvika att flygningen måste ställas in, utan att bolaget behövde göra orimliga uppoffringar med hänsyn till företagets kapacitet vid den relevanta tidpunkten. Resenärerna har ansett berättigade till kompensation enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 261/2004.
ARN 2009-2165
Fråga om ett avtalsvillkor, att hela kursavgiften ska betalas vid avanmälan som sker mindre än en vecka före kursstart (danskurs), bör jämkas såsom oskäligt enligt 36 § avtalslagen (1915:218).
ARN 2009-2509
Parterna har ingått avtal om larmtjänst för en tid om tre år. Enligt ett avtalsvillkor förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp vid viss tidpunkt. Det har med stöd av 36 § avtalslagen ansetts oskäligt att tillämpa avtalsvillkoret då näringsidkaren inte har påmint konsumenten om den automatiska förlängningen.
ARN 2009-2701
Ett frimärke som säljs som ett samlarobjekt har ansetts vara en sådan lös sak som avses i 1 § konsumentköplagen. Konsumentköplagens tvingande regler är därmed tillämpliga. Auktionsvillkor om att reklamation skulle ske inom en vecka, var inte gällande mot konsumenten, eftersom villkoret står i strid mot 23 § 1 st konsumentköplagen.
ARN 2009-4644
Tillämpning av 20 a § och 21 § i konsumentköplagen vid köp av mobiltelefon; avgörande av avdelning i utökad sammansättning. (se även avgörandena 2008-8596, 2008-8597, 2009-1467).
ARN 2009-5263
En konsument har skadat sina antika fönster när hon putsat dem med allrengöringssvamp. Bolaget som sålt svampen har vitsordat skadeståndsskyldighet i och för sig. Skadeståndet har jämkats på grund av att konsumenten medverkat till och inte begränsat skadan.