JK 310-98-44
Ersättningsanspråk på grund av överträdelse av gemenskapsrätten angående uttag av dispensavgift enligt bilavgaslagen
JK 473-97-21
Klagomål mot att en länsstyrelse åtagit sig visst värderingsuppdrag samt skadeståndsanspråk, m.m.
JK 500-00-31
Fråga om yttrandefrihetsgrundlagens tillämpning i ett radioprogram som sänts från utlandet
JK 895-98-44
Skadeståndsanspråk i anledning av överträdelse av gemenskapsrätten vid Centrala studiestödsnämndens handläggning av en ansökan om studiehjälp
JK 1392-00-40
Anspråk på skadestånd mot staten med anledning av en försäkringskassas handläggning av ett ärende om underhållsstöd
JK 1714-98-44
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att en konkursförvaltare underlåtit att ompröva ett beslut i ett lönegarantiärende
JK 2085-99-41
Fråga om anspråk på ersättning enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning är preskriberat
JK 2270-98-20
Klagomål mot Statens konstmuseer över hämtning av inventarier från Venngarns slott
JK 2491-98-21
Klagomål mot utförandet av rättsmedicinska undersökningar m.m.
JK 2620-99-40
Skadeståndsanspråk på grund av en tingsrätts handläggning av en konkursansökan; fråga om tingsrätten prövat ansökningen "genast"
JK 2780-00-30
Fråga om en statsåklagare gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt genom att lämna uppgifter till en journalist om sekretessbelagda uppgifter i en förundersökning
JK 2841-00-31
Fråga om tryckfrihetsförordningens s.k. bilageregel är tillämplig på en artikel som publicerats på Aftonbladets hemsida
JK 2890-98-40
Anspråk på skadestånd av staten sedan arvsskatt eftergivits på begäran av en icke behörig företrädare för ett dödsbo
JK 2912-00-41
Anspråk på ersättning för förlorad arbetsförtjänst i anledning av att en frihetsberövad gått miste om skadestånd i en arbetsrättslig tvist
JK 3017-00-41
En person frihetsberövades i Sverige på begäran av en utländsk myndighet. Fråga om rätt till ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen föreligger sedan begäran om utlämning avslagits
JK 3021-00-22
Initiativärenden rörande en polismyndighets utformning av ett sekretessförbehåll i samband med utlämnande av allmän handling
JK 3030-99-41
Anspråk på ersättning i anledning av att kriminalvårdsmyndighet underlåtit att sammanlägga strafftider
JK 3206-00-41
Ersättning vägrad till en person som frikänts från ansvar för mord på grund av att de subjektiva brottsrekvisiten inte ansågs uppfyllda
JK 3249-00-31
Fråga om den s.k. databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på ett inlägg på Aftonbladets hemsida
JK 3438-99-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till ett felaktigt handräckningsförfarande
JK 3565-99-90
Granskning av berednings- och beslutsprocessen avseende Försvarsmaktens säkerhetsgodkännande av informationssystemet ORION den 27 oktober 1998; regeringsuppdrag
JK 3664-99-41
Begäran om ersättning i anledning av att en person som omhändertagits enligt 28 kap. 11 § brottsbalken kvarhållits längre än en vecka
JK 3673-00-94
Framställning till regeringen om införande av en rätt till ersättning från staten i samband med polisens avspärrningar m.m.
JK 3868-99-20
Granskning av handläggningen av ett antagningsärende vid Stockholms universitet