JO dnr 114-2012
Kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för handläggningen av en ansökan om rättshjälp i ett tvistemål
JO dnr 115-2013
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för att ha genomfört tillsyn med hjälp av kameraövervakning i samband med placering av en intagen i avskildhet
JO dnr 215-2013
Kritik mot Skaraborgs tingsrätt för olämpligt val av delgivningssätt
JO dnr 232-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och en anställd där, som i strid med grundlagens krav på opartiskhet sökt sätta press på en av parterna i en tvist
JO dnr 277-2012
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, om häktets agerande med anledning av att tingsrätten i en dom hävt häktningen avseende en intagen och utformat ett förordnande om omedelbart omhändertagande av honom på ett felaktigt sätt
JO dnr 279-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län och en polisman där för att utredningsåtgärder vidtagits utan erforderligt lagstöd och i strid med grundlagens krav på opartiskhet m.m.
JO dnr 288-2013
Kritik mot Kriminalvården för brister i hanteringen av personliga tillhörigheter i samband med transport av en intagen m.m.
JO dnr 341-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som utan erforderligt lagstöd avlägsnat fyra personer inför en högriskmatch och i samband med detta fotograferat dem
JO dnr 361-2012
Kritik mot en befattningshavare vid förvaltningen för lärande och arbete i Forshaga kommun för att hon gjort en s.k. orosanmälan i tjänsten trots att den rörde privata förhållanden
JO dnr 440-2012
Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling
JO dnr 446-2012
Kritik mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att part nekades att ge in ljudfiler via e-post; kritik även för utformningen av en skrivelse till parten
JO dnr 534-2013
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
JO dnr 594-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som inte tillåtit ostörda samtal mellan förvarstagna och deras offentliga biträden
JO dnr 639-2012
Kritik mot Regeringskansliet, som i upprepade fall åsidosatt grundlagens krav på att allmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt
JO dnr 679-2012
Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för hanteringen av yrkanden om förtursförklaring
JO dnr 680-2012
Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för hanteringen av åberopad muntlig bevisning
JO dnr 681-2012
35 § andra stycket samma lag
JO dnr 682-2012
Initiativärende mot Förvaltningsrätten i Stockholm avseende fördelningen av mål på dömande domare
JO dnr 846-2012
Kritik mot en tjänsteman vid socialförvaltningen i Nynäshamns kommun som lämnat ut en 19-årig kvinnas telefonnummer till hennes mor
JO dnr 915-2012
Allvarlig kritik mot Polismyndigheten Dalarna, som tvingat en person som misstänktes för ringa narkotikabrott till urinprov genom katetersättning; tvångsåtgärden vidtogs dessutom utan att något beslut fattats
JO dnr 950-2012
Kritik mot rektor vid Artediskolan i Nordmalings kommun för att vårdnadshavare inte informerades om skolans polisanmälan mot en elev i samband med att anmälan gjordes
JO dnr 1057-2012
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Norrtälje, för bristande delgivning med ombud m.m.
JO dnr 1061-2013
Kritik mot Ungdomsstyrelsen för handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmän handling
JO dnr 1127-2012
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha dröjt med att verkställa en kammarrättsdom
JO dnr 1249-2012
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar
JO dnr 1382-2012
Kritik mot en skolsköterska vid Ribersborgsskolan, Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning i Malmö kommun, bl.a. för att samtal hållits med en elev utan vårdnadshavarnas samtycke
JO dnr 1408-2012
Kritik mot Tekniska nämnden i Danderyds kommun för handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar, för bristande diarieföring och för bristande dokumentation samt mot Byggnadsnämnden i Danderyds kommun för handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 1444-2012
Granskning av polisinsatsen i stort vid en s.k. högriskmatch
JO dnr 1455-2013
Initiativärende mot Kriminalvården, häktet Helsingborg, angående rutinerna i samband med s.k. bältesläggning
JO dnr 1510-2012
Myndighetsnämnden i Färgelanda kommun får viss kritik för handläggningen av en s.k. barnavårdsutredning. Även fråga om samtal med barn utan vårdnadshavarnas samtycke under utredningen
JO dnr 1548-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och Rikspolisstyrelsen för deras agerande i samband med att en utresestämpel fått ett felaktigt utseende
JO dnr 1717-2012
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för bl.a. bristande hantering av sekretesskyddade uppgifter
JO dnr 1737-2012
Kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av en begäran om omprövning
JO dnr 1758-2012
Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 1809-2012
Kritik mot Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående utformningen av en underrättelse till den misstänkte vid begäran om offentlig försvarare
JO dnr 1811-2012
Initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap
JO dnr 1814-2012
Kritik mot en domare vid Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående handläggningen av ett mål om vårdnad m.m.
JO dnr 1815-2012
plan- och bygglagen (2010:900)
JO dnr 1864-2013
Anmälan mot Kriminalvården, häktena Saltvik och Sollentuna, avseende behandlingen av en intagen m.m.
JO dnr 1886-2012
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
JO dnr 1977-2012
6 kap. 8 § första stycket fängelselagen (2010:610)
JO dnr 2046-2012
Anmälan mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, Landstinget Kronoberg, för att en omhändertagen mp3-spelare överlämnats till åklagarmyndigheten
JO dnr 2066-2012
Kritik mot Kommunstyrelsen i Bromölla kommun för handläggningen av två s.k. barnavårdsutredningar
JO dnr 2088-2013
Kritik mot familjerättsenheten i Nyköpings kommun för bristande information till en vårdnadshavare om att samtal skulle hållas med barn
JO dnr 2187-2012
Anmälan mot Polismyndigheten Dalarna för att myndigheten lämnat sekretessbelagd uppgift till Kronofogdemyndigheten om egendom som omhändertagits i samband med ett polisingripande
JO dnr 2203-2012
Försäkringskassan kritiseras inte för att ha lämnat ut en uppgift om bosättningsland beträffande en person med skyddade personuppgifter men däremot för att bl.a. ha lämnat felaktig information i en kommuniceringsskrivelse och i ett beslut
JO dnr 2242-2012
Initiativärende om brottsofferslussverksamheten i landets häkten
JO dnr 2265-2012
Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.
JO dnr 2293-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Västerbottens län, som inte erbjudit en person som omhändertagits för berusning möjligheten att underrätta närstående om frihetsberövandet
JO dnr 2459-2011
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 2515-2012
har tillämpats vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd
JO dnr 2571-12
Allvarlig kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun för underlåtenhet att överlämna två överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
JO dnr 2694-2012
Kritik mot Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att nämnden i ett ärende om bistånd inte godtog en s.k. generell fullmakt
JO dnr 2816-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Blekinge län, som utan rättsligt stöd genomfört en husrannsakan hos en tolvåring
JO dnr 2827-2012
Kritik mot Norra Hisingens stadsdelsnämnd, Göteborgs kommun, för dröjsmål med att vidta utredningsåtgärder i ett barnavårdsärende sedan en polisanmälan gjorts
JO dnr 2836-2012
Kritik mot tre domare vid Svea hovrätt för underlåtenhet att ange skälen till ett förordnande om återbetalningsskyldighet för rättegångskostnader till staten
JO dnr 2922-2013
Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Linköping för långsam handläggning av ett mål om mervärdesskatt och skattetillägg
JO dnr 2959-2011
Anmälan om utredningen i ett våldtäktsärende; framför allt fråga om objektivitetskravet vid åtgärder som riktas mot en målsägande
JO dnr 3019-2012
Kritik mot en åklagare och mot Polismyndigheten i Örebro län, som inte respekterat en brottsmisstänkts försvararrättigheter, m.m.
JO dnr 3076-2012
Initiativärende om omhändertagandet av en intagen i arrestavdelningen i häktet Kronoberg; bl.a. frågan om ansvarsfördelningen mellan polisen och Kriminalvården avseende intagnas sjukvård. Kriminalvården kritiseras för bristande dokumentation.
JO dnr 3152-2013
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för att en tjänsteman trots ett jävsförhållande har utfört administrativa uppgifter i förhållande till en intagen
JO dnr 3200-2012
Kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga vid Hovrätten över Skåne och Blekinge
JO dnr 3267-2012
Kritik mot länsstyrelse för att den inte som tillsynsmyndighet ingripit mot att ett av Miljööverdomstolen undanröjt tillstånd tagits i anspråk
JO dnr 3281-2012
felaktigt och för att underrättelse om domen inte expedierades till den vårdgivare som angavs i behandlingsplanen
JO dnr 3379-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för handläggningen av ärenden rörande besöks- och telefontillstånd
JO dnr 3483-2011
Kritik mot Arbete och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för att en videoupptagning som gjorts inom ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning förstörts
JO dnr 3510-2011
Viss kritik mot Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för sättet att hantera en ifrågasatt bekräftelse av ett faderskap
JO dnr 3548-2012
Allvarlig kritik mot Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun för brister i handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd som domstol återförvisat till nämnden för ny prövning
JO dnr 3627-2012
22 § förvaltningslagen
JO dnr 3726-2011
Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer
JO dnr 3804-2012
Allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut
JO dnr 3919-2012
Kritik mot Dalslands folkhögskola, Västra Götalandsregionen, för handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling
JO dnr 3946-2011
Allvarlig kritik mot Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för att domstols beslut om umgängesstöd inte verkställts
JO dnr 3972-2012
Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden
JO dnr 4034-2011
Allvarlig kritik mot vård- och omsorgsförvaltningen i Heby kommun för fotografering av bostad under ett hembesök
JO dnr 4083-2012
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Växjö kommun med anledning av handläggningen av en begäran om godmanskaps upphörande
JO dnr 4171-2011
Kritik mot Försvarsmakten, Ledningsregementet och Livgardet, för handläggningen av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar
JO dnr 4172-2012
Allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten i Gävle kommun för utlämnande av vissa uppgifter i ett ärende om kontaktfamilj
JO dnr 4253-2012
Allvarlig kritik mot Sveriges ambassad i Amman för handläggningen av en begäran om biträde med utredning
JO dnr 4269-2012
Initiativärende om möjligheterna för intagna i häkte att ha kontakt med sina försvarsadvokater
JO dnr 4297-2011
Kritik mot socialnämnden i Hallstahammars kommun för handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd
JO dnr 4427-2011
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 4465-2012
Kriminalvårdens rutiner för hantering av s.k. ”myndighetspost” till intagna m.m.
JO dnr 4471-2011
) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, belagts med handfängsel.
JO dnr 4506-2012
Kritik mot Regeringskansliet som dröjt med att lämna ut en allmän handling
JO dnr 4507-2012
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Huddinge, för att en intagen under lång tid vistats i ett bostadsrum som inte har varit utrustat i enlighet med Kriminalvårdens föreskrifter
JO dnr 4669-2012
Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Falun för långsam handläggning av ett mål om sjukpenning
JO dnr 4815-2012
Kritik mot Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun för det sätt på vilket samtycke till utredningskontakter inhämtas i vissa biståndsärenden
JO dnr 4865-2012
Kritik mot Åklagarmyndigheten för brister i möjligheten för polisen att komma i kontakt med jouråklagare
JO dnr 4907-2012
Kritik mot en socialsekreterare vid Östra Göteborgs stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun för brister i handläggningen av ett ärende rörande ekonomiskt bistånd; även fråga om rättelse av uppgift i utredningen
JO dnr 4918-2012
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Helsingborg, avseende rutinerna för postgranskning
JO dnr 4923-2012
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kirseberg, för att ha tillämpat en ordning som inneburit att brev inte har vidarebefordrats från intagna om de inte har varit märkta med antingen namn eller intagningsnummer
JO dnr 5051-2012
Kritik mot en kommunchef för uttalanden till kommunanställda efter en tidningsartikel och för agerande i strid med det s.k. efterforskningsförbudet
JO dnr 5060-12
Pensionsmyndigheten kritiseras för att ha utfärdat anvisningar om hanteringen av återkrav som inte gett utrymme för någon egentlig individuell bedömning och som myndigheten insett skulle leda till felaktiga beslut
JO dnr 5106-2012
Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål om utdömande av vite
JO dnr 5120-2012
Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål om utdömande av vite
JO dnr 5187-2012
Initiativärende; fråga om en socialnämnd kan anlita ett privat vaktbolag för att ombesörja transport av en ungdom som är omhändertagen enligt LVU
JO dnr 5352-2011
Kritik mot socialchefen vid socialförvaltningen i Ljungby kommun för att hon lämnat ut sekretesskyddad uppgift
JO dnr 5354-2012
Kritik mot en polisman för att han i en privat angelägenhet kontaktat en målsägande i en avslutad förundersökning
JO dnr 5453-2012
Kritik mot en åklagare, som lagt ned en förundersökning om tjänstefel trots att relevanta utredningsåtgärder inte vidtagits
JO dnr 5465-2012
Kritik mot två rådmän vid Stockholms tingsrätt för att ha meddelat dom i ett tvistemål drygt tre månader efter avslutad huvudförhandling
JO dnr 5515-2013
Anmälan till JO
JO dnr 5543-12
Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö för att tre mål angående rättspsykiatrisk vård avgjordes med endast två nämndemän i rätten
JO dnr 5593-12
Kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för handläggningen av ett ärende
JO dnr 5612-2011
föräldrabalken
JO dnr 5734-2012
Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet
JO dnr 5744-2012
Kritik mot Socialnämnden i Helsingborgs kommun för handläggningen av ett ärende rörande barn födda genom s.k. surrogatmoderskap utomlands
JO dnr 5753-2011
Anmälan mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, Landstinget Kronoberg, för att omhändertagna USB-minnen överlämnats till åklagarmyndigheten
JO dnr 5756-2012
Initiativärende mot Byggnadsnämnden Region Gotland angående utformningen av ett beslut om bygglov
JO dnr 5790-12
Anmälningar mot Radiotjänst i Kiruna AB med klagomål i fråga om bl.a. bemötande, dokumentation och omprövning/överklagande. – Bolaget kritiseras för att i ett fall ha dröjt med översändande av överklagande till förvaltningsrätten
JO dnr 5813-2012
Fråga om Försäkringskassans möjligheter att på den försäkrades begäran återkalla eller ändra ett gynnande beslut
JO dnr 5844-2012
Kritik mot Stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs kommun för handläggningen av ett överklagande
JO dnr 5856-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tillberga, för handläggningen av en ansökan om besökstillstånd. Anmälningarna innehåller även klagomål på hur begreppet brottsoffer använts av anstalten Skogome.
JO dnr 5875-2012
Anmälan mot polismyndigheterna i Kronobergs län och Stockholms län angående inlägg på Facebook
JO dnr 5877-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hall, för hanteringen av omhändertagande och kvarhållande av försändelser till en intagen m.m.
JO dnr 5904-2012
Kritik mot tre domare vid Södertörns tingsrätt för ett beslut om besiktning av en fastighet
JO dnr 5936-2012
Kritik mot förutvarande Socialnämnden, nuvarande Arbetsmarknads- och socialnämnden, i Borlänge kommun för att en omhändertagen flicka inte fått någon skolundervisning under tiden som socialtjänsten sökte efter ett nytt familjehem åt henne.
JO dnr 5943-2012
Kritik mot Kinda kommun för hanteringen av en begäran om handlingsutlämnande
JO dnr 6044-2011
rätta skrivfel i beslut
JO dnr 6120-2011
Kritik mot en befattningshavare vid socialförvaltningen i Falköpings kommun för uttalanden i en skrivelse till den ena partens ombud i en vårdnadstvist
JO dnr 6137-2011
) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Kritik mot Kriminalvården, häktena Norrköping och Växjö för bristande dokumentation.
JO dnr 6153-2012
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län angående bl.a. ett inlägg på Twitter
JO dnr 6156-2011
Försäkringskassans kritiseras inte för att ha lämnat ut uppgifter om en försäkrad till polismyndigheten men däremot för att ha underlåtit att dokumentera övriga kontakter myndigheterna emellan
JO dnr 6160-2011
Försäkringskassan kritiseras för att i vissa fall ha underlåtit att motivera beslut om underhållsstöd riktade mot den betalningsskyldige föräldern
JO dnr 6163-12
Kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge
JO dnr 6177-2011
Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun för att en enskild som skulle ha företräde inför nämnden nekats att ha med sig en s.k. stödperson
JO dnr 6314-2011
Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka för brister vid handläggningen av en begäran från polisen om att få ta del av två incidentrapporter
JO dnr 6331-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för förföljandet av en motorcykelförare
JO dnr 6358-2012
konkurrenslagen
JO dnr 6396-2011
Kritik mot rektor vid Råtorpsskolan i Karlstads kommun för beslut om att endast vårdnadshavare fick hämta ett barn i skolan
JO dnr 6403-2011
Viss kritik mot Stockholms universitet för handläggningen av en begäran om utlämnande av handling
JO dnr 6471-2011
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för bl.a. bristande hantering av sekretesskyddade uppgifter
JO dnr 6563-2011
och detaljplan
JO dnr 6614-2012
Allvarlig kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Landstinget Västernorrland, för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior
JO dnr 6620-2012
Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Markaryds kommun för dröjsmål med att överlämna ett överklagande av ett beslut om omprövning av vård enligt LVU till förvaltningsrätten
JO dnr 6755-2012
Allvarlig kritik mot dåvarande rektorn för Sörviks skola i Ludvika kommun för underlåtenhet att genast göra en anmälan till socialnämnden efter att en elev berättat om våld i hemmet
JO dnr 6804-2012
Försäkringskassan kritiseras för brister i motiveringen av ett beslut om återkrav
JO dnr 6878-2012
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kirseberg, för att ha tillämpat en rutin där intagna under transport placerats i avskildhet utan beslut m.m.
JO dnr 6890-2012
Kritik mot två domare vid Kammarrätten i Jönköping med anledning av långsam handläggning av ett yrkande om interimistiskt förordnande i ett mål om offentlig upphandling
JO dnr 6939-2012
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, tvingades övernatta i häkte i samband med transport till en domstolsförhandling