JO dnr 189-2001
Allvarlig kritik mot en kommun som genom uppmaningar som saknat rättslig grund under sken av myndighetsutövning utövat påtryckning mot en fastighetsägare
JO dnr 247-2002
Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett godmansärende m.m.
JO dnr 274-2001
Fråga om lämpligheten av bandupptagning som efterforskningsmetod vid skatterevision
JO dnr 372-2001
Anmälan mot A-skolan i Kumla kommun angående mottagande av en elev i grundskolan efter framställning av endast den ene av barnets vårdnadshavare och utan att efterhöra den andre vårdnadshavarens inställning, m.m.
JO dnr 455-2002
Anmälan mot Polismyndigheten i Gävleborgs län m.fl. med anledning av långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 469-2001
Ett initiativärende angående allmän försäkringskassas handläggningstid för begäran om omprövning
JO dnr 541-2001
använt en särskild medlingsmetod. Bland annat fråga om medlingsåtgärderna i målet haft en inriktning och omfattning som vinner erforderligt stöd i gällande bestämmelser
JO dnr 542-2001
En byggnadsnämnds hantering av ett överklagande som getts in innan beslutet meddelats
JO dnr 555-2000
Anmälan mot Vägverket för underlåtenhet att underrätta fordonsägare om ett brukandeförbud grundat på att fordonsskatt inte betalats i tid
JO dnr 582-2001
Ett initiativärende om en försäkringskassas handläggning av ärenden rörande omprövning av beslut om pension enligt det gamla pensionssystemet och beslut om pensionsrätt enligt övergångsbestämmelserna till det nya pensionssystemet
JO dnr 664-2000
Handläggningen av ett mål om vårdnad om barn m.m.
JO dnr 686-2002
Fråga om handläggningen hos skattemyndighet av ett ärende gällande folkbokföring av barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad
JO dnr 696-2001
Fråga om en åklagares möjlighet att under en förundersökning godkänna att personer som inte var skäligen misstänkta för brott i samband med förhör tillfrågades om de frivilligt ville lämna salivprov för DNA-analys
JO dnr 809-2000
Fråga om socialnämndens skyldighet att samråda med vårdnadshavaren i frågor som rör ett barn som vårdas enligt LVU
JO dnr 828-2001
En tingsrätt hade förvägrat allmänheten tillträde till en byggnad där rättegång pågick
JO dnr 845-2001
Fråga om socialnämnden har brustit i informationen till ett familjehem angående en planerad omplacering av barn
JO dnr 911-2002
Ett initiativärende angående ändring av socialförsäkringsnämnds protokoll
JO dnr 963-2000
Fråga om en handling, som av barnomsorgspersonal lagts i de politiska partiernas postfack på en stadsdelsförvaltning, utgjort allmän handling. Även fråga om en barnomsorgschef genom att omhänderta handlingen och genom olika uttalanden kränkt de anställdas yttrandefrihet
JO dnr 968-2002
Initiativärende mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun angående fråga om inskränkning av offentliganställdas meddelarfrihet
JO dnr 1036-2000
Fråga om det utan stöd i lag förekommit avskiljning av intagna vid ett särskilt ungdomshem
JO dnr 1128-1999
Fråga om det på grund av jäv förelåg hinder för en ledamot i en socialnämnd att delta i ett beslut om svar på ett brev
JO dnr 1149-2002
Initiativärende angående polismyndigheternas skyldighet att granska vapenhandlare
JO dnr 1151-2002
Fråga om lagligheten av en byggnadsnämnds utvisning av en gräns
JO dnr 1185-2000
Handläggningen av ett elevvårdsärende i en gymnasieskola. Fråga om eleven varit avstängd från praktikplats och om utformningen av skrivelser till eleven
JO dnr 1245-2000
Handläggningen av förundersökningar efter det att åklagares ställningstagande varit föremål för överprövning m.m.
JO dnr 1295-2000
Fråga om det förelåg förutsättningar för att avsluta en s.k. barnavårdsutredning
JO dnr 1333-2000
6 § LVU
JO dnr 1354-2000
En tingsrätts handläggning av frågor om bl.a. upplivningsföreläggande och invändning om yrkeshemligheter som uppkommit i anslutning till ett vittnesförhör i ett tvistemål samt rättens åtgärd att anmäla vittnet till åklagare m.m. för utredning av misstanke om brott
JO dnr 1414-2002
Ett initiativärende angående tillämpningen av 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring vid ändring i socialförsäkringsnämnds protokoll
JO dnr 1476-2000
En kommunal nämnd har uppdragit åt en advokat att biträda kommunen i ett ärende rörande inrättande av en allmän vattenanläggning. Bl.a. fråga om de uppgifter som överlämnats till advokaten innefattar myndighetsutövning
JO dnr 1541-2002
Initiativ mot Polismyndigheten i Stockholms län, Södertörns polismästardistrikt, beträffande frågan om nedläggning av förundersökning när målsägande inte har hörsammat en andra kallelse till förhör
JO dnr 1549-2001
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län och Åklagarmyndigheten i Stockholm med anledning av långsam handläggning av ett ungdomsärende
JO dnr 1728-2000
Fråga om en elev kunde tas emot i en grundskola efter framställning från endast en av barnets båda vårdnadshavare
JO dnr 1759-2000
Fråga bl.a. om handläggningen av en ansökan om bistånd när socialnämnden nyligen hade prövat frågan
JO dnr 1881-2001
Kritik mot en förhörsledare för att denne under ett förhör lät en person, som var misstänkt och häktad i det ärende som förhöret avsåg, i alltför stor omfattning ställa frågor till en annan i samma ärende misstänkt person
JO dnr 1894-2001
Uttalanden om en kriminalvårdsmyndighets rutiner för granskning av inkommande och utgående post
JO dnr 1923-2000
En socialnämnd beslutade att en famljehemsplacering av barn skulle upphöra; fråga bl.a. om nämnden med erforderlig omsorg hade utrett förutsättningarna för familjehemsvårdens upphörande och om nämndens förberedelser inför barnets hemflyttning var tillräckliga
JO dnr 1964-2000
Ett åtal mot en rådman för tjänstefel bestående i att han i tre fall inte haft kanslidomar färdigställda på utsatta tider har ogillats med hänvisning till att gärningarna fick anses vara ringa
JO dnr 2099-2001
Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att ha granskat ett brev från JO till en intagen
JO dnr 2150-2000
Initiativärende mot Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun för meddelande av tillstånd o.d. som inte förutsatts i någon författning
JO dnr 2151-2000
Initiativärende mot Centrala studiestödsnämnden (CSN) angående vissa frågor med anknytning till principen om allmänna handlingars offentlighet, m.m.
JO dnr 2161-2001
Klagomål angående oklara roller vid tillämpningen av bestämmelser om offentlighetsprincipen m.m.
JO dnr 2195-2000
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående en överförmyndarnämnds handläggning av ett ärende om godmanskap
JO dnr 2195-2001
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående en överförmyndarnämnds handläggning av ett ärende om godmanskap
JO dnr 2380-2000
, HSL, skyldig att upprätta en samordnande plan för en funktionshindrad person. Fråga om utformningen av en sådan plan
JO dnr 2414-2000
En kommuns samverkan med en annan kommun inom djurskyddsområdet har inte ansetts ha stöd i lag
JO dnr 2450-2001
Kritik mot en överförmyndare för långsam handläggning av en begäran om byte om god man
JO dnr 2455-2001
Fråga om en kriminalvårdsmyndighet borde ha fattat ett formellt beslut att omhänderta intagens egendom m.m.
JO dnr 2484-2001
Handläggning av klagomålsärenden
JO dnr 2484-2487
Handläggning av klagomålsärenden
JO dnr 2513-2002
Disciplinansvar för en åklagare på grund av dröjsmål med expediering av ett beslut gällande hävande av beslag m.m.
JO dnr 2551-2001
Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Kronobergs län angående registrering av kod för arbetshandikapp m.m.
JO dnr 2668-2000
Rutiner för hantering av elektronisk post (e-post); bl.a. fråga om myndighetens tillgång till befattningshavares e-post under tid som denne är frånvarande
JO dnr 2690-2000
13 § LVM
JO dnr 2796-2002
En skattemyndighet har underlåtit att kommunicera uppgifter som inhämtats i ett folkbokföringsärende
JO dnr 2830-2002
Tillförlitligheten av snabbtest för analys av narkotiska preparat
JO dnr 2837-1999
Kritik mot en gymnasieskola för handläggningen av en fråga om avstängning av en elev inom kommunal vuxenutbildning, m.m.
JO dnr 2902-2002
Anmälan mot Polismyndigheten i Blekinge län med anledning av att felaktiga uppgifter lämnats till socialtjänsten
JO dnr 2970-2001
Fråga om hur man lämpligen bör förfara när polisen inte har möjlighet att bifalla en begäran från åklagaren om utredningshjälp
JO dnr 3018-2001
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Munkedals kommun m.fl. angående sekretess i ärende rörande aktivitetsgarantin
JO dnr 3046-2001
Kritik mot en kommun som inte ansett sig skyldig att på begäran skicka kopior av allmänna handlingar. Även fråga om en myndighets skyldighet att besvara frågor
JO dnr 3050-2000
Fråga om det förelegat skäl för en länsstyrelse att kritisera en socialnämnd för att nämnden bl.a. inte verkat för att i ett visst fall få till stånd s.k. samarbetssamtal
JO dnr 3072-2000
Handläggningen av ett återkravsärende; bl.a. fråga om Centrala studiestödsnämnden (CSN) varit förhindrad att ompröva ett beslut innan Regeringsrätten prövat en begäran om rättsprövning av beslutet
JO dnr 3141-2000
Handläggningen av en begäran om att få en kopia av patientjournal som tidvis varit försvunnen och slutligen förkommit, m.m.
JO dnr 3141-2001
Handläggningen av en begäran om att få en kopia av patientjournal som tidvis varit försvunnen och slutligen förkommit, m.m.
JO dnr 3151-2000
Fråga om en socialnämnd var skyldig att kommunicera ett läkarutlåtande som kom in till nämnden i ett LVU-ärende efter att länsrätten hade hållit förhandling i målet angående vård enligt LVU
JO dnr 3159-1999
Fråga om en socialnämnds handläggning när domstol förordnat att en förälders umgänge med barn skall utövas i närvaro av en kontaktperson som utses av socialnämnden; även fråga bl.a. om det på grund av jäv förelåg hinder för en tjänsteman att fatta beslut angående entledigande av en kontaktperson när en berörd förälder var anställd vid samma förvaltning som tjänstemannen
JO dnr 3235-2001
Fråga om skyldighet för Barnombudsmannen att göra anmälan till socialnämnd på grund av anonyma skrivelser enligt vilka det kunde misstänkas att några flickor hade blivit könsstympade; även fråga om det på grund av sekretess förelåg hinder för Barnombudsmannen att göra en polisanmälan i anledning av de i skrivelserna lämnade uppgifterna
JO dnr 3313-2001
Krav på personligt besök och kontant betalning får ej ställas då någon begär kopior av allmänna handlingar
JO dnr 3330-2001
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av långsam handläggning av en förundersökning rörande sexuella övergrepp mot minderårig
JO dnr 3337-2001
Frågor om dels förfarandet vid ändringar av en kommunal myndighets beslut genom självrättelse, dels utrymmet för villkor i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL)
JO dnr 3342-2001
Fråga om socialnämndens skyldighet att underrätta vårdnadshavaren om att ett barn som vårdas enligt LVU eventuellt blivit utsatt för sexuellt övergrepp i familjehemmet
JO dnr 3392-2001
En miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har dröjt med att översända ett överklagande till länsstyrelsen
JO dnr 3452-2000
Ett kommunalt bolags handläggning av en begäran om uppgifter och om kopior av handlingar. Även fråga om bolagets avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar
JO dnr 3473-2001
Initiativärende angående en överförmyndarnämnds dröjsmål med att överlämna överklaganden till tingsrätten
JO dnr 3489-2000
Den rättsliga grunden för avgiftsdebitering vid upplåtelse av en kommuns lokaler
JO dnr 3489-2001
Initiativärende mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av ett ingripande mot en demonstration
JO dnr 3600-2001
Försäkringskassas underlåtenhet att besvara en begäran om anstånd
JO dnr 3743-1999
Statens jordbruksverks handläggning av ett ärende rörande destruktion av nötkreatur; bl.a. tillämpning av EG-förordningar
JO dnr 3801-2000
Fråga om en socialnämnds möjlighet att bistå en dansk social myndighet med uppgifter rörande ett barn som var tvångsomhändertaget i Danmark men som vistades i Sverige
JO dnr 3828-2001
Ett ärende angående rätten till ränta på utmätta medel som en kronofogdemyndighet placerat på räntebärande konto i avvaktan på redovisning
JO dnr 3870-2000
Initiativärende mot Länsstyrelsen i Gotlands län med anledning av att länsstyrelsen omprövat ett beslut som den meddelat som andra instans
JO dnr 3931-2000
. Bl.a. fråga om beslut i sådana ärenden kan överklagas
JO dnr 3976-1999
En kommunal myndighets rätt att till enskilda överlämna förvaltningsuppgifter: att på gator anordna farthinder och sätta upp vägmärken härom
JO dnr 4000-2000
Krav på återbetalning av bistånd har inte ansetts kunna grundas på ett allmänt hållet s.k. rambeslut enligt vilket kommande bistånd skulle utgå som förskott på förmån eller ersättning; fråga även bl.a. om socialnämnden i efterhand kunnat förordna att tidigare beviljat bistånd skulle utgöra förskott på förmån eller ersättning
JO dnr 4060-2001
Kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med diarieföring och besvarande av ett till myndigheten inkommet e-postmeddelande
JO dnr 4063-2001
Initiativärende mot Överförmyndaren i Nordanstigs kommun angående handläggningen av ett ärende om godmanskap
JO dnr 4068-2000
Fråga om mot vem försäkringskassa skall rikta återkrav på för mycket utbetald assistansersättning
JO dnr 4089-2001
Två uttalanden i protokoll från inspektion av Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun den 13–15 november 2001
JO dnr 4163-2001
Kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av domstolen utan av en förvaltningsmyndighet
JO dnr 4207-2000
Fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt LSS
JO dnr 4316-2001
Handläggningen av ett ärende rörande avlivning av en skadad rovfågel; fråga om tillämpningen av artskyddsförordningen och jaktförordningen
JO dnr 4342-2001
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland m.fl.
JO dnr 4349-2001
Anmälan mot Tekniska nämnden i Nybro kommun angående hanteringen av inkommande handlingar, brister avseende diarieföring m.m.
JO dnr 4388-2001
Anmälan mot Rikspolisstyrelsen med anledning av en begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens dataregister
JO dnr 4428-2000
Initiativärende rörande hanteringen av vissa anteckningar angående elever vid Bromangymnasiet i Hudiksvalls kommun. Fråga bl.a. om handlingarnas rättsliga status
JO dnr 4448-2000
Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Värmlands län m.fl. angående avanmälan av arbetssökande m.m.
JO dnr 4453-2000
) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
JO dnr 4467-2000
Fråga om en kommun under åberopande av arbetsmiljöskäl kunnat vägra att tillhandahålla personlig assistans enligt LSS m.m.
JO dnr 4472-2000
om verkställighet av domar och beslut angående vårdnad
JO dnr 4477-2001
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående brister i handläggningen av ett ärende om godmanskap
JO dnr 4478-2001
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående en överförmyndares handläggning av ett ärende om godmanskap
JO dnr 4646-2001
Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m.