JO dnr 71-2018
Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären
JO dnr 167-2018
utan att det fanns förutsättningar för det
JO dnr 331-2018
Allvarlig kritik mot en särskild ledamot vid Förvaltningsrätten i Karlstad som var med och avgjorde ett mål om laglighetsprövning utan att ge till känna en omständighet som kunde antas utgöra jäv mot honom
JO dnr 332-2017
En man avled i samband med en polistransport till ett behandlingshem. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för bristande kontroll över mannens tillgång till mediciner
JO dnr 494-2016
Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol
JO dnr 646-2017
Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun får kritik för dröjsmål med att överväga om ett beslut om flyttningsförbud fortfarande behövdes
JO dnr 753-2017
En advokatfiskal vid Kammarkollegiet har inte ansetts jävig att handlägga vattenkraftsärenden trots föreningsengagemang i en organisation med partsintressen i sådana ärenden
JO dnr 921-2017
Kritik mot Socialnämnden i Vaggeryds kommun bl.a. för att nämnden utan någon giltig grund omprövade och ändrade ett tidigare beslut om insats enligt LSS till den enskildes nackdel
JO dnr 1029-2017
Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för att ha lämnat ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden utan att först ha prövat om uppgifterna omfattades av sekretess
JO dnr 1039-2017
Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling
JO dnr 1087-2016
Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.
JO dnr 1126-2017
Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende
JO dnr 1142-2017
om ett familjehems lämplighet
JO dnr 1200-2017
Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet
JO dnr 1339-2017
Kritik mot Socialnämnden i Hultsfreds kommun bl.a. för att en sektionschef fattat beslut i biståndsärenden trots att det var fråga om s.k. delikatessjäv
JO dnr 1366-2017
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
JO dnr 1387-2017
Kritik mot Kriminalvården för att myndigheten under en längre tid har bedrivit häktesverksamhet i bristfälliga lokaler
JO dnr 1683-2017
Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för att nämnden inte inledde en utredning i samband med att en person avhystes från sin bostad
JO dnr 1692-2016
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby, om kameraövervakning av intagna
JO dnr 1837-2017
Allvarlig kritik mot Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för att två barn under viss tid vårdats i ett familjehem trots att det inte fanns rättsligt stöd för det
JO dnr 1915-2017
Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det
JO dnr 1963-2018
Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten
JO dnr 2089-2016
2 kap. 6 § regeringsformen
JO dnr 2243-2018
Kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att hon inte gick igenom ett utkast till domskäl med de två nämndemän som bestämde utgången i ett brottmål innan domen expedierades
JO dnr 2355-2016
Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun kritiseras för att inte ha låtit en umgängesberättigad förälder yttra sig i en barnutredning som till stor del handlade om umgänget
JO dnr 2411-2017
Kritik mot Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun för bristfällig hantering av en s.k. barnutredning
JO dnr 2436-2017
Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål
JO dnr 2446-2016
Socialnämnden i Linköpings kommun får kritik för att nämnden hämtade in utdrag ur misstanke- och belastningsregistret i en barnutredning som inte gällde ett ärende om åtgärder enligt LVU
JO dnr 2456-2017
Kritik mot en polis som medverkade i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd i polisuniform, vilket gav intryck av att han representerade Polismyndigheten
JO dnr 2533-2017
Kritik mot Socialnämnden i Lekebergs kommun för brister i utformningen av ett beslut om s.k. umgängesbegränsning
JO dnr 2689-2015
Initiativärende om elektronisk kommunikation för intagna inom kriminalvården
JO dnr 3372-2017
Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande
JO dnr 3507-2017
Kritik mot Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke lämnade ut sekretesskyddade uppgifter
JO dnr 3572-2016
Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att ha lämnat ut bilder ur en förundersökning på en misstänkt person för publicering när det inte funnits förutsättningar för det
JO dnr 3631-2017
Kritik mot Sala Silvergruva AB för att allmänna handlingar inte har registrerats eller på annat sätt hållits ordnade
JO dnr 3682-2016
Uttalanden med anledning av Kriminalvårdens nätdetektering av intagnas samtal inom telefonisystemet INTIK
JO dnr 3905-2017
Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar
JO dnr 3969-2017
Kritik mot Arbetsförmedlingen för dröjsmål med att besvara Försäkringskassans förfrågan och för bristfällig dokumentation
JO dnr 3999-2016
Kritik mot en verksamhetschef vid Skånes universitetssjukhus för hanteringen av en fråga om besöksinskränkningar för en anhörig till en patient som vårdades enligt hälso- och sjukvårdslagen
JO dnr 4213-2016
Allvarlig kritik mot Södertörns brandförsvarsförbund och förbundets chef för att i strid med repressalieförbudet ha beslutat att två brandmän som kritiserat förbundet inte skulle få fortsatt anställning
JO dnr 4397-2017
Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar
JO dnr 4421-2017
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES
JO dnr 4450-2016
Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg för handläggningen av ett ärende
JO dnr 4642-2016
Uttalanden om Kriminalvårdens begränsningar av intagnas möjligheter att röka utomhus
JO dnr 4915-2016
Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet
JO dnr 5340-2017
Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass
JO dnr 5343-2017
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES
JO dnr 5606-2017
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att i flera ärenden ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg
JO dnr 5747-2016
Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM
JO dnr 5864-2016
Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning
JO dnr 5969-2015
Initiativärende om placering av intagna i häkte i avskildhet m.m.
JO dnr 6024-2017
Kritik mot Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun för information till kommunens chefer om att de anställda inte har rätt att ha kontakt med media på arbetstid
JO dnr 6168-2017
Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun får kritik för att inte ha verkställt en domstols dom om umgänge med umgängesstöd
JO dnr 6760-2017
Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet
JO dnr 6908-2016
Kritik mot Polismyndigheten för att kroppsvisitationer genomfördes utan att det fanns grund för det och uttalanden om polisens bemötande av en person som filmade ingripandet
JO dnr 7021-2016
Försäkringskassan kritiseras för bl.a. långsam handläggning och bristande service i ett ärende om sjukpenning
JO dnr 7179-2016
Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke
JO dnr 7403-2016
Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende
JO dnr 7595-2016
Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök
JO dnr 7618-2016
Uttalanden med anledning av en ny funktion i Kriminalvårdens telefonisystem INTIK-systemet
JO dnr 7627-2016
Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg
JO dnr 7803-2016
Anmälan mot socialförvaltningen i Kiruna kommun
JO dnr 7914-2016
Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun
JO dnr 7923-2017
Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt
JO dnr 7993-2016
Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig omfattning
JO dnr 8001-2017
Kritik mot fem domare vid fyra förvaltningsrätter för att de i sina domar inte tagit ställning till påståenden om partisk handläggning eller jäviga befattningshavare vid beslutsmyndigheten
JO dnr 8152-2017
Kritik mot Sundsvalls tingsrätt och två domare vid tingsrätten för handläggningen av ett brottmål