JO dnr 1-2006
JO:s beslut i ett antal ärenden gällande försöket med trängselskatt i Stockholm
JO dnr 4-2006
Anmälan mot Försäkringskassan, länskontoret Västernorrland och försäkringskontoret Sundsvall, om dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande
JO dnr 83-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av handläggningen av ett ärende om reseförbud med anmälningsskyldighet
JO dnr 157-2005
En handläggare vid en länsstyrelse hjälpte sökande med att upprätta ansökningar och ritningar i ärenden om förprövning av djurstallar. Fråga om handläggaren därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga och föredra ärendet inför beslut
JO dnr 162-2006
Initiativärende mot Migrationsverket angående bl.a. tjänstemäns agerande efter det att beslut om avvisning eller utvisning verkställts
JO dnr 183-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 185-2005
Fråga om ett för enskild gynnande beslut om stöd ur EG:s strukturfonder kunde återkallas och ersättas med ett för honom mindre förmånligt beslut. Även fråga om beslutets överklagbarhet
JO dnr 295-2005
Anmälan mot en tjänsteman hos Kommunstyrelsen i Älmhults kommun angående hanteringen av e-post m.m.
JO dnr 299-2005
Fråga om en socialförvaltning, under åberopande av ett förtryckt medgivande i en ansökan om bistånd, har varit berättigad att inhämta vissa uppgifter om den enskildes ekonomiska förhållanden trots att uppgifterna inte hade någon betydelse i ärendet
JO dnr 312-2005
Initiativärende gällande åklagares dröjsmål med att ta ställning i åtalsfrågan
JO dnr 329-2006
Kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) angående handläggningen av tre ärenden; fråga bl.a. om förbigående av ombud, krav på protokollsjustering samt utformningen av besked om avslutande av ärenden
JO dnr 334-2005
bestämmelser om omhändertagande av djur m.m.
JO dnr 384-2005
Anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. angående handläggningen av och beslut i ett ärende rörande upphävande av strandskydd
JO dnr 389-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 439-2005
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Halmstads kommun angående hanteringen av intresseanmälningar i ett tjänstetillsättningsärende
JO dnr 447-2005
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Kalmar län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 536-2005
Lämpligheten av att en domare gjorde uppehåll i en huvudförhandling i ett brottmål för att låta ett vittne läsa igenom sina under förundersökningen lämnade uppgifter
JO dnr 556-2006
Anmälan mot Gunnarps kyrkliga samfällighet angående handläggningen av en begäran om att få kopior av handlingar, m.m.
JO dnr 584-2006
Anmälan mot Länsrätten i Jönköpings län angående handläggningen av ett mål om utdömande av vite
JO dnr 588-2005
Fråga om en nämndordförandes agerande i anledning av att vissa handlingar hade anslagits i en skola har inneburit en kränkning av skolpersonals yttrandefrihet
JO dnr 645-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Kalmar län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, för dokumentationen vid handläggningen av restriktioner m.m.
JO dnr 654-2004
) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Även initiativärende mot den länsrätt som, efter att Socialstyrelsen överklagat HSAN:s avslagsbeslut, hade förordnat om att Socialstyrelsen skulle bestämma om genomförandet av läkarundersökningen
JO dnr 756-2005
Kritik mot polis och åklagare för handläggningen av ett beslag
JO dnr 848-2006
Fråga om krav på överklagandehänvisning till ett beslut om fortsatt anstånd med återbetalning av utgivet underhållsstöd. Även fråga om krav på att en begäran om anstånd görs på fastställd blankett
JO dnr 882-2005
Initiativärende mot Byggnadsnämnden i Östhammars kommun angående utformningen av ett beslut
JO dnr 888-2005
Behandlingen av en intagen i samband med sjukhusbesök
JO dnr 978-2006
Initiativärende om placeringen av en minderårig i anstalten Norrtälje
JO dnr 1014-2005
Fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds meddelar- och yttrandefrihet
JO dnr 1097-2005
Fråga om det funnits lagliga möjligheter för polisen att besluta om husrannsakan i en bostad på grund av misstanke om ringa narkotikabrott m.m.
JO dnr 1140-2006
Initiativärende mot statssekreteraren i Statsrådsberedningen Lars Danielsson
JO dnr 1169-2005
Kritik mot en kommunal nämnd avseende de rutiner som tillämpats vid mottagande av elever i förskoleklass och grundskola, m.m.
JO dnr 1394-2006
Ett initiativärende mot Försäkringskassan gällande handläggningen av överklaganden och omprövningsärenden
JO dnr 1406-2005
Anmälan mot Kemikalieinspektionen samt initiativärende mot Livsmedelsverket angående långsam handläggning av ansökningar om registrering av tillväxtreglerande växtskyddsmedel
JO dnr 1454-2006
Handläggningstiden hos försäkringskassa i ett ärende om omprövning av pensionsrätt
JO dnr 1474-2004
Fråga om den som är intagen i ett särskilt ungdomshem har rätt till daglig utevistelse
JO dnr 1482-2005
Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att en intagen varit placerad i avskildhet utan att behörig myndighet fattat beslut i frågan
JO dnr 1555-2005
Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av en begäran om byte av god man
JO dnr 1568-2003
Åtal mot befattningshavare vid Göteborgs universitet för tjänstefel med anledning av underlåtenhet att verkställa kammarrättsdomar rörande utlämnande av handlingar, m.m.
JO dnr 1603-2005
En domares åtgärd att uppmana en åhörare att ta av sig sin huvudbonad vid en brottmålsförhandling
JO dnr 1619-2005
Anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län och initiativärende mot Vägverket angående handläggningen av ett ärende om körkortstillstånd
JO dnr 1622-2005
Uttalanden om möjligheten att vid huvudförhandling i brottmål meddela beslut om förbud mot ljudupptagningar
JO dnr 1638-2003
Fråga om tillstånd kan ges till hemlig teleavlyssning av teleadress som används av en person vars identitet är okänd
JO dnr 1656-2005
En kriminalvårdsmyndighets anlitande av privata vaktbolag för bevakningsuppgifter
JO dnr 1718-2005
Anmälan mot Gällivare tingsrätt m.fl. med anledning av handläggningstiden i ett tvistemål
JO dnr 1733-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 1739-2005
Fråga om utskrivning av en patient som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i förening med beslut om utvisning
JO dnr 1904-2005
Anmälan mot Byggnadsnämnden i Ängelholms kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov
JO dnr 1923-2006
Förhållandena för intagna i polisarrest och häkte
JO dnr 1937-2005
Fråga om tjänstemäns agerande i anledning av formulering i en insändare har inneburit en kränkning av anställds yttrande- och meddelarfrihet
JO dnr 1937-2006
Initiativärende om omständigheterna kring en intagens permission
JO dnr 2016-2004
Fråga om en länsstyrelse hade åsidosatt sina åligganden som tillsynsmyndighet när den inte utredde klagomål mot en socialnämnd. Även fråga rent allmänt om principerna för länsstyrelsernas tillsyn i anledning av dit inkomna klagomål på socialtjänstens område
JO dnr 2042-2006
) om underhållsstöd
JO dnr 2043-2004
Ett initiativärende upptaget efter JO:s inspektion av Skatteverket, region Malmö; fråga om handläggningen av omprövningsärenden gällande taxering
JO dnr 2082-2005
Fråga om en film som spelats in vid ett sammanträde med ett kommunalt utskott utgjort en allmän handling samt om den fick förstöras
JO dnr 2089-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 2102-2005
Initiativärende mot en överförmyndare med anledning av en anonym anmälan om jäv m.m.
JO dnr 2181-2005
”Fallet Ulf” – en granskning av bl.a. objektivitetsprincipens tillämpning under förundersökning och rättegång samt av Riksåklagarens handläggning av ett ärende gällande resning
JO dnr 2230-2005
Fråga om kommunal nämnd kunnat underlåta att fatta beslut i ärende rörande friskolepeng efter det att förvaltningsdomstol upphävt nämndens tidigare beslut
JO dnr 2273-2005
Förhållandena för intagna i ett häkte
JO dnr 2299-2005
Lämpligheten av att en åklagare använt sig av sin tjänstetitel när han efterfrågade vissa uppgifter på Internet samt vissa synpunkter rörande en åklagares möjlighet att bistå en kollega med råd
JO dnr 2303-2005
En leverantör, som inte hade deltagit i upphandlingen men som innan tilldelningsbeslutet meddelades hade begärt att få ta del av beslutet, skulle ha fått upplysning om beslutet i samband med att det meddelades
JO dnr 2345-2005
Anlitande av polis för transporter av en intagen mellan kriminalvårdsanstalter
JO dnr 2403-2006
Försäkringskassan har avslagit en försäkrads begäran om anstånd med att svara på en kommunicering under en tillfällig vistelse i USA. Vidare har vissa handlingar inte skickats med vid kommuniceringen
JO dnr 2461-2003
Anmälan mot Luftfartsverket angående fråga om tillåtligheten av drogtester
JO dnr 2499-2004
Allvarlig kritik mot en kommunal nämnd som, med hänvisning till innehållet i en tidigare artikel, stängt ute en journalist från en presskonferens och även i övrigt vägrat honom information
JO dnr 2507-2005
Försäkringskassans handläggning av en ny ansökan om sjukersättning (tidigare förtidspension) när kassan tidigare beslutat att beviljad förtidspension inte kunde betalas ut på grund av att de formella villkoren inte var uppfyllda
JO dnr 2508-2005
) om allmän försäkring
JO dnr 2536-2005
Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Skåne för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 2549-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Hallands län för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 2584-2005
Fråga om en kommunal nämnds åtgärd att tilldela en befattningshavare en erinran har inneburit en kränkning av dennes yttrandefrihet
JO dnr 2596-2006
beträffande handlingar som är bortlämnade för skanning
JO dnr 2632-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholm län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Söderorts åklagarkammare, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 2635-2005
Fråga om en socialförvaltning hade lämnat bristfällig information till en funktionshindrad person om möjligheten att erhålla hjälpinsatser med stöd av LSS
JO dnr 2732-2004
Initiativärende mot Stockholms tingsrätt gällande handläggningstiden i sex brottmål
JO dnr 2745-2005
Visitation av en intagens bil
JO dnr 2826-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län, Polismyndigheten i Östergötlands län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av en polisanmälan
JO dnr 2886-2005
I ett biståndsärende skall i förekommande fall dokumenteras hur det s.k. barnperspektivet har beaktats
JO dnr 2897-2005
Anmälan mot Sveriges konsulat i Malaga angående handläggningen av ett passärende
JO dnr 2921-2004
. Fråga om ett beslut om omplacering av barnen grundades på en tillfredsställande utredning
JO dnr 2964-2005
Anmälan mot Plan- och byggnämnden i Strängnäs kommun angående handläggningen av ett ärende om olovligt byggande
JO dnr 3012-2005
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 3043-2005
Handläggningen av ett adoptionsärende när tjänstemän vid nämndens förvaltning bedömde att det fanns skäl att återkalla ett s.k. adoptionsmedgivande; särskilt fråga om sekretess gentemot adoptionsorganisationen
JO dnr 3054-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 3073-2005
Initiativärende mot Polismyndigheten Värmland med anledning av handläggningen av vissa kriminalärenden
JO dnr 3076-2004
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, 3:e åklagarkammaren i Göteborg, m.fl. med anledning av handläggningen av beslag m.m.
JO dnr 3079-2005
En kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband med återförvisning företagna sakprövning
JO dnr 3193-2006
Initiativärende om placeringen av intagna i avskildhet
JO dnr 3243-2005
Försäkringskassan har under avsevärd tid dröjt med att översända ett överklagande till länsrätt
JO dnr 3244-2004
Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län med anledning av handläggningen av en polisanmälan m.m.
JO dnr 3262-2004
Agerandet i samband med omhändertagandet av en mobiltelefon i en intagens bostadsrum
JO dnr 3376-2003
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten med anledning av handläggningen av beslag
JO dnr 3390-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Uppsala län för hanteringen av bevismaterial m.m.
JO dnr 3461-2005
Fotografering av intagna
JO dnr 3503-2005
Placering av samtliga intagna på en avdelning i en kriminalvårdsanstalt i avskildhet
JO dnr 3514-2006
Anmälan mot Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen, m.fl.
JO dnr 3585-2005
Anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län angående handläggningen av ett körkortsärende
JO dnr 3664-2004
Handläggningen av ett skolskjutsärende. Bland annat fråga om kommun haft skyldighet att fatta beslut avseende förfluten tid
JO dnr 3711-2004
Fråga om de rättsliga förutsättningarna för att begränsa omfattningen av anhörigas besök hos en person i dennes lägenhet vid ett särskilt boende för äldre
JO dnr 3814-2005
Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län angående hanteringen av skyddade personuppgifter
JO dnr 3821-2005
Kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att ingripa enligt 10 kap. 1 § plan- och bygglagen mot en kommun i dess egenskap av markägare
JO dnr 3832-2004
Handläggningen av ett adoptionsärende; fråga bl.a. om dokumentationsplikten och rätten till partsinsyn
JO dnr 3852-2004
Installation av programvara i intagnas datorer
JO dnr 3877-2005
Migrationsverkets handläggning av ett ärende om uppehållstillstånd. Bland annat fråga om verkets åtgärd att avskriva det ursprungliga ärendet när sökanden åberopade en ny grund för uppehållstillstånd
JO dnr 3915-2004
Initiativärende mot en kommunal nämnd angående ordningen för prövning av frågor om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering
JO dnr 3941-2004
Fråga om kommun haft möjlighet att i avtal med enskilda förskolor införa vissa villkor med anknytning till offentlighetsprincipen
JO dnr 3957-2005
Anmälan mot Stockholms tingsrätt m.fl. med anledning av att tingsrätten till sammanträde i ett ärende endast kallat ena parten m.m.
JO dnr 3989-2004
Kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i tillsynen över ett förvaltarskap
JO dnr 4056-2005
Kritik mot en förrättningslantmätare för hjälp åt en part att bemöta ett överklagande av lantmätarens beslut
JO dnr 4067-2004
Handläggningen av ett skolskjutsärende. Bland annat fråga om en ansökan om ändring i utförandet av skolskjutsen skulle ha föranlett ett formellt överklagbart beslut
JO dnr 4122-2005
Anmälan mot Polismyndigheten Värmland för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 4167-2005
Fråga om personal vid ett gruppboende har åsidosatt sin tystnadsplikt genom att i en insändare lämna ut vissa uppgifter om en enskild
JO dnr 4181-2005
Fråga om myndighets bundenhet av besvärsinstansens sakprövning i samband med återförvisning av mål
JO dnr 4184-2005
Anmälan mot Migrationsverket angående handläggningen av ansökningar om svenskt medborgarskap
JO dnr 4201-2005
Omhändertagande av domar från intagens bostadsrum
JO dnr 4206-2004
Anmälan mot Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje med anledning av handläggningen av ett lagfartsärende
JO dnr 4209-2004
Disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning
JO dnr 4210-2005
Fråga om beslut av rektor vid ett universitet att inleda en granskning av en professors forskning innebar en kränkning av professorns meddelarfrihet. Även fråga om utformning av avsnitt i universitetets interna regler för hantering av anklagelser om ohederlighet i forskning
JO dnr 4214-2004
Tingsrätts åtgärd att endast kalla den ena av två parter till ett sammanträde i ett ärende
JO dnr 4241-2005
Kritik mot en polismyndighet med anledning av myndighetens samarbete med ett fackförbund vid en trafikkontroll
JO dnr 4352-2005
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Borgholms kommun angående handläggningen av ett ärende rörande ändringar i kommunens renhållningsordning
JO dnr 4385-2005
Anmälan mot Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Åre kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov
JO dnr 4392-2005
Med anledning av en anmälan om påstådda brott av en polisman har åklagaren föranstaltat om förhör med utpekad gärningsman innan beslut i frågan om inledande av förundersökning fattats
JO dnr 4462-2005
Anmälan mot Vägverket angående dröjsmål med att överlämna ett överklagande till överinstansen
JO dnr 4485-2005
Anmälan mot Arbetslöshetskassan Alfa angående bristande tillgänglighet per e-post och telefon m.m.
JO dnr 4615-2005
Hanteringen av inkommande försändelser till en intagen
JO dnr 4616-2005
Säkerhetsklassning av anställningar inom kriminalvården
JO dnr 4620-2005
kommunallagen
JO dnr 4675-2004
Fråga bl.a. om en socialförvaltning, utan samråd med den ena vårdnadshavaren och i strid med vad en domstol hade förordnat om ett barns boende, kunde medverka till att barnet flyttade till den andra vårdnadshavaren
JO dnr 4729-2005
Fråga om en länsstyrelse borde ha inlett ett tillsynsärende beträffande ett s.k. HVB-hem, som drevs i enskild regi, angående vid hemmet tillämpade rutiner för ”visitation”
JO dnr 4782-2004
Kritik mot en överförmyndare för brister i tillsynen över en förmyndarförvaltning
JO dnr 4789-2004
har åsidosatts
JO dnr 4794-2005
Initiativärende om en överförmyndares handläggning av ett godmansärende
JO dnr 4828-2005
En kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband med återförvisning företagna sakprövning
JO dnr 4861-2005
Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att på begäran av gäldenären göra sammanställningar av uppgifter över utmätta belopp
JO dnr 4890-2005
Anmälan mot Linköpings kyrkliga samfällighet angående handläggningen av ett ärende om en utsynad gravplats
JO dnr 4898-2004
Kritik mot bl.a. Polismyndigheten i Stockholms län för ett beslut att inte inleda förundersökning och för en missvisande beslutsmotivering
JO dnr 4929-2005
Fråga om arbetslöshetskassorna är skyldiga att vara tillgängliga per epost
JO dnr 4965-2005
Brister i Migrationsverkets handläggning av ett överklagandeärende, med yrkande om inhibition, angående en polismyndighets beslut om avvisning
JO dnr 5006-2005
kunde ge in en tidigare avslutad s.k. barnavårdsutredning
JO dnr 5010-2003
Uttalanden rörande förundersökningsledarskap samt möjligheten att förordna om beslag beträffande ett föremål som inte var tillgängligt vid beslutstillfället
JO dnr 5023-2005
Anmälan mot Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna, Nyköpingskontoret, om exekutiv försäljning av lös egendom
JO dnr 5026-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten, 3:e åklagarkammaren i Göteborg, för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt
JO dnr 5038-2005
Kritik mot Västmanlands tingsrätt med anledning av handläggningen av tvistemål
JO dnr 5080-2004
Fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående s.k. konsult i uppdrag att utföra utredningen
JO dnr 5204-2005
Initiativärende angående en kommunal nämnds arkivhantering
JO dnr 5205-2004
Anmälan mot Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun angående handläggningen av ett djurskyddsärende
JO dnr 5281-2005
Kronofogdemyndighet har dröjt med att överlämna ett överklagande, som även innehöll ett yrkande om inhibition, till tingsrätt
JO dnr 5284-2004
Villkor för uthyrning av TV-apparat till intagen m.m.
JO dnr 5306-2005
Anmälan mot Lärarnas Arbetslöshetskassa angående två beslut i anledning av samma ansökan om arbetslöshetsersättning
JO dnr 5388-2005
Initiativärende mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av en husrannsakan m.m.
JO dnr 5397-2005
Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Piteå kommun angående handläggningen av ett djurskyddsärende; särskilt fråga om handläggningen av ett överklagande
JO dnr 5399-2004
Anmälningar mot Bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun angående handläggningen av ett ärende om hästhållning; frågor om registrering av handlingar m.m.
JO dnr 5405-2005
En kommun beslutade att återkalla s.k. arbetstekniska hjälpmedel som kommunen tidigare hade tillhandahållit; fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för beslutet och om utformningen av beslutet
JO dnr 5482-2005
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialnämnden i Solna kommun
JO dnr 5535-2005
Makars inkomsttaxeringar har handlagts vid olika skattekontor
JO dnr 5654-2005
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Karlstad, och Skatteverket för långsam handläggning av en förundersökning m.m.