JO dnr 96-1998
Ifrågasatta inskränkningar i yttrandefriheten
JO dnr 296-1999
Kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ärenden vid dess internutredningsenhet
JO dnr 610-1996
yttrandefrihetsgrundlagen
JO dnr 692-1999
Uttalande om en kriminalvårdsanstalts rutiner för delgivning av beslut
JO dnr 739-1999
Kan en arbetsförmedling kräva att en sökande skall skriva på svenska? Även fråga om formuleringen av ett sådant krav
JO dnr 826-1998
Fråga bl.a. om uppgifter i upptagningar för ADB varit tillgängliga på sådant sätt att de utgjort allmän handling
JO dnr 983-1998
) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL) mot barn under 15 år samt fråga om underrättelseskyldighet enligt nämnda lag och förhör med barn
JO dnr 983-1999
) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL) mot barn under 15 år samt fråga om underrättelseskyldighet enligt nämnda lag och förhör med barn
JO dnr 1016-1998
Tillsynsmyndighets skyldighet att utreda och fatta beslut vid klagomål om överträdelser av villkor i täkttillstånd
JO dnr 1084-1998
(TF) överträtts
JO dnr 1261-1999
Ett initiativärende rörande utformningen av provisoriskt beslut om sjukbidrag
JO dnr 1338-1998
47 § LPT
JO dnr 1352-1998
Överenskommelse har träffats om återbetalning av felaktigt utgiven arbetslöshetsersättning genom avräkning vid senare utbetalning av arbetslöshetsersättning. Fråga om kvittningsöverenskommelsen kunde betecknas som frivillig. Även fråga om arbetslöshetskassans ansvar att beakta den återbetalningsskyldiges sociala situation
JO dnr 1436-1998
Kritik mot Veterinära ansvarsnämnden för att i ett beslut ha kritiserat anmälarna
JO dnr 1806-1998
En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter
JO dnr 1954-1998
Kronofogdemyndighet har inte behandlat en skrivelse som ett överklagande
JO dnr 1963-1998
Ett initiativärende angående försäkringskassas dröjsmål med att verkställa en länsrättsdom
JO dnr 2086-1999
En rådman vägrade att hålla häktningsförhandling med hänvisning till att åklagaren inte hade tillhandahållit rätten något skriftligt utredningsmaterial
JO dnr 2132-1999
Handläggningen av en förundersökning med anledning av en polisrapport i vilken uppgavs att ett statsråd hade gjort sig skyldig till olovlig körning
JO dnr 2174-1998
Olämpligheten av att en myndighet i beslutsliknande former tolkar (”förtydligar”) egna beslut
JO dnr 2198-1998
Åklagares handläggning av en förundersökning om misshandel där målsäganden pekat ut en polisman som gärningsman
JO dnr 2206-1998
Uttalanden om principerna för fördelningen inom en åklagarmyndighet av anmälningar mot polismän
JO dnr 2318-1999
Allmän försäkringskassas rutiner för utsändande av underrättelser om beslut
JO dnr 2349-1998
Fråga om förutsättningar förelåg att förordna god man i ett faderskapsmål
JO dnr 2350-1998
En tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från en part i ett förenklat tvistemål (FT-mål)
JO dnr 2351-1998
En tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från en part i ett familjemål
JO dnr 2404-1998
Fråga om myndighetsutövning och därmed kommuniceringsskyldighet förelegat hos Arbetsmarknadsstyrelsen i ett ärende rörande åtalsanmälan
JO dnr 2472-1998
En arbetsförmedling bör regelbundet förvissa sig om att de grundläggande uppgifterna i arbetsförmedlingsregistret är korrekta
JO dnr 2567-1996
Möjligheten för en polismyndighet att lägga ned en förundersökning med motiveringen ”brott kan ej styrkas”
JO dnr 2909-1999
Handläggningen hos överåklagare av en anmälan mot en kammaråklagare för försummelser i tjänsten
JO dnr 2975-1998
(TF)
JO dnr 3099-1998
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående lämpligheten av ett påverkansprogram för intagna dömda för ekonomiska brott
JO dnr 3116-1998
Fråga om polisens handlande i samband med anvisning av färdväg för chartrad buss med hemvändande fotbollssupportrar samt dokumentationen av ingripandet
JO dnr 3149-1998
Kritik mot en försäkringskassa för fel som uppstått med anledning av att en akt i ett arbetsskadeärende inte kunnat återfinnas och heller inte efterforskats
JO dnr 3290-1998
Kritik mot en överförmyndare för bl.a. underlåtenhet att kommunicera ett arvodesyrkande med dödsbo
JO dnr 3421-1998
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet angående strykning av tidigare meddelade kurspoäng utan att höra studenterna
JO dnr 3632-1998
Fråga om behov av kommunicering i ärende där det inte av den försäkrades ansökan framgick om den avsåg förtidspension eller sjukbidrag
JO dnr 3679-1999
Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende med påstående att nämnden inte iakttagit saklighet och opartiskhet
JO dnr 3731-1998
Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling
JO dnr 3972-1998
) om psykiatrisk tvångsvård
JO dnr 4109-1998
Skattemyndighet har underlåtit att kommunicera uppgifter vilka senare lagts till grund för beslut i ett folkbokföringsärende
JO dnr 4110-1998
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående Försvarsmaktens medverkan i polisiär verksamhet
JO dnr 4192-1998
En försäkringskassa har gjort en rad fel vid handläggningen av ett sjukbidragsärende
JO dnr 4267-1997
Handläggningen av framställningar om utredningsåtgärder efter det att en brottmålsdom vunnit laga kraft
JO dnr 4431-1998
Fråga om dröjsmål med att fatta beslut i ett ärende rörande handikappersättning. Även fråga om rättelse av en underrättelse om beslut
JO dnr 4696-1998
Kronofogdemyndighet har dröjt med att översända ett överklagande till domstol
JO dnr 4766-1999
Polisens användning av skriftliga berättelser från misstänkta i snatteriutredningar
JO dnr 4776-1998
Uttalanden om en intagens rätt att samtala enskilt med sin offentlige försvarare
JO dnr 4837-1998
) om allmän försäkring
JO dnr 4923-1998
Fråga om lämpligheten av kommunicering i ett ärende om bostadsbidrag