JK 32-10-40
Ett anspråk på ersättning för ideell skada med anledning av oskäligt lång handläggningstid i domstol har ansetts vara delvis preskriberat
JK 762-10-40
Skadeståndsanspråk med hänvisning till att lång handläggningstid i ett mål i Regeringsrätten har innefattat överträdelser av artikel 6.1 respektive artikel 13 i Europakonventionen
JK 827-11-31
Fråga om ett hotfullt uttalande i direktsänd radio, riktat mot bl.a. den ansvarige utgivaren för radioprogrammet, har åtnjutit
JK 937-11-80
Justitiekanslerns remissyttrande över promemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)
JK 1092-10-40
Fråga om kammarrätts underlåtenhet att uppmärksamma preskriptionsfrister i ärende om disciplinpåföljd utgjort en överträdelse av anmälarens rättigheter enligt artiklarna 6, 8 och 13 i Europakonventionen m.m.
JK 1284-11-40
Artikel 6.1 i Europakonventionen har inte ansetts vara tillämplig på ett domstolsförfarande angående värnpliktstjänstgöringsbetygs överklagbarhet
JK 1415-11-40
Artikel 6.1 i Europakonventionen har inte ansetts vara tillämplig på ett domstolsförfarande angående särskild avgift för överskjutning av älg
JK 1519-11-40
Ett mål angående frågan om formella förutsättningar för att ändra uppgifter i en ansökningsblankett för miljöstöd efter ansökningstiden löpt ut har ansetts inte gälla sökandes civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 1787-11-30
Ifrågasatt brott mot efterforskningsförbudet m.m. i kommunal verksamhet
JK 1981-11-80
Remissyttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)
JK 2135-11-21
Kritik mot Swedavia AB för brister i handläggningen av en begäran om utfående av allmänna handlingar
JK 2249-11-80
Remissyttrande över slutbetänkandet Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)
JK 2250-11-80
Remissyttrande över betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87)
JK 2356-09-42
Personsuppgiftslagen (1998:204) är inte tillämplig på personuppgifter i ett låntagarregister som förs fortlöpande vid ett universitetsbibliotek
JK 2406-11-31
Fråga om ett kommunalråd tilllika kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun har brutit mot tryckfrihetsförordningens respektive yttrandefrihetsgrundlagens regler
JK 2483-08-42
Fråga om preskription av ersättningsanspråk med anledning av att ett register hos Försäkringskassan har innehållit en felaktig uppgift
JK 2538-10-40
Ett förfarande angående särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken har inte ansetts gälla sökandens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 2721-11-30
Ifrågasatt överträdelse av repressalieförbudet när en akademichef samtalat med en anställd efter att denne hade uttalat sig i massmedia
JK 2788-09-40
Klagomål mot ett universitet och mot Socialstyrelsen samt skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att en antagen student inte kunnat fullfölja läkarutbildning.
JK 2912-11-40
Felaktiga uppgifter i ett brev från Pensionsmyndigheten har ansetts inte föranleda rätt till ersättning enligt 5 a § andra stycket jämförd med 48 § personuppgiftslagen
JK 2944-10-40
Fråga om ett aktiebolag har orsakats ideell skada vid långsam handläggning av ett förenklat tvistemål
JK 3026-11-21
Kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala pga. underlåtenhet att fatta beslut enligt lagen (2009:1058) om förtursförklaring.
JK 3128-11-41
Fråga om jämkning av ersättning för lidande när en person, som varit anhållen och häktad, annars hade varit tagen i förvar (jfr 6§ tredje stycket frihetsberövandelagen)
JK 3131-11-31
Fråga om ett kommunalråd tilllika kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun har brutit mot tryckfrihetsförordningens respektive yttrandefrihetsgrundlagens regler
JK 3374-10-40
Fråga om hur den relevanta tidsperioden enligt artikel 6.1 i Europakonventionen ska beräknas i ett brottmål
JK 3605-09-40
Skadeståndsanspråk med hänvisning till att en intagen har varit placerad i häkte
JK 3933-10-40
Skadeståndsanspråk från modern till en underårig målsägande vid långsam handläggning av ett brottmål
JK 4195-09-40
Anspråk på skadestånd på grund av att kostnad för provisoriskt pass uppkommit vid resa inom Schengenområdet; nu fråga om ändrad praxis
JK 4216-09-42
En förfalskad handling som låg till grund för en formellt riktig registrering hos Försäkringskassan gav inte rätt till ersättning enligt personuppgiftslagen
JK 4241-11-40
Skadestånd för rättegångskostnader i förvaltningsprocess när mål återförvisats för förnyad handläggning samt ersättning för ombudskostnader i skaderegleringsärendet hos JK
JK 4674-10-41
Fråga om rätt till ersättning för ideell skada p.g.a. överträdelse av Europakonventionen då bl.a. ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen redan utgått
JK 5051-08-40
Ersättningsanspråk med anledning av att en person var förvarad i häkte i avvaktan på Kriminalvårdens beslut om placering i anstalt m.m
JK 5394-10-31
Ifrågasatt överträdelse av repressalieförbudet
JK 5630-10-41
Fråga om ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen med anledning av att en tingsrätt underlåtit att i en dom förordna om avräkning av ett tidigare frihetsberövande i Norge
JK 5727-10-21
Kritik mot Migrationsverket med anledning av att en förvarstagen person placerats i arrest
JK 5979-10-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att Kronofogdemyndigheten efter utmätning har redovisat influtna medel till annan än den sökande
JK 5981-10-40
Anspråk på skadestånd med anledning av en ambassads handläggning av viseringsansökningar
JK 6144-10-41
Ersättning vid frihetsberövande när tiden för frihetsinskränkningen har avräknats helt vid verkställighet av ett fängelsestraff
JK 6468-11-40
Upplysningar som Pensionsmyndigheten har lämnat i frågan om månadsbeloppet för ålderspension skulle påverkas av när sökanden valde att ta ut sin pension har ansetts lämnade vid myndighetsutövning i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen
JK 6776-11-40
Anspråk på skadestånd från en bostadsrättsförening med anledning av en felaktig registrering hos Bolagsverket
JK 6781-11-40
Skadeståndsanspråk med hänvisning till oskäligt lång handläggningstid i ett brottmål när rätten inte funnit skäl att sätta ned sökandens straff med tillämpning av 29 kap. 5 § brottsbalken
JK 6828-11-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av ett brottmål
JK 6889-11-40
Fråga om storleken på ersättningen för ideell skada vid oskäligt lång handläggningstid i tvistemål
JK 7688-09-40
Anspråk på ersättning med anledning av en registreringsbesiktning av ett fordon; nu fråga om ändrad praxis
JK 8016-09-40
Principen om tredjemansskada; fråga om vem som lidit skada när Skatteverket underlåtit att verkställa en dom rörande ett kommanditbolag
JK 8112-10-40
Fråga om preskription av ett anspråk på ersättning för ideell skada med anledning av långsam handläggning i domstol
JK 8156-09-40
Frågan om en felaktig uppgift i Försäkringskassans register kan anses ha innefattat en kränkning av den personliga integriteten i den mening som avses i 48 § personuppgiftslagen (PuL)
JK 8357-09-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att en kammarrätt dröjt med att meddela dom i ett LVM-mål