JK 55-02-30
Fråga om brott mot efterforsknings- och repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen
JK 79-02-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen vägrad på grund av sökandens eget beteende
JK 297-02-21
Bevarandet av minnesanteckningar i statliga utredningar samt anmälan om jäv mot en särskild utredare
JK 474-02-41
Att en person har motsatt sig utlämning och därigenom förlängt ett frihetsberövande har inte medfört jämkning av ersättningen
JK 532-01-40
Skadestånd på grund av att svensk rätt stått i strid med EG-rätten - bestämmelser om avgasrening av bilar
JK 583-01-30
Anmälan om att sekretess åsidosatts genom vissa uppgifter som publicerats i en rapport om Raoul Wallenberg utgiven av Regeringskansliet
JK 853-02-81
Yttrande till Konstitutionsutskottet angående en motion med anledning av prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp
JK 1038-02-81
Frågan om ett utskottsinitiativ angående indelningslagen m.m.
JK 1061-00-44
Skadestånd på grund av att svensk rätt stått i strid med EG-rätten - bestämmelser om färgämnen i drycker
JK 1075-02-40
Skadeståndsanspråk på grund av förväxling av avliden
JK 1120-02-30
Hindrar svenska regler om meddelarfrihet att Sverige lämnar rättslig hjälp till en stat där meddelandet är brottsligt? Förhör med den misstänkte meddelaren.
JK 1154-01-41
Ersättning för lidande till en person som frikänts från ansvar för medhjälp till mord har jämkats helt på grund av eget beteende
JK 1240-99-44
Skadestånd med hänvisning till att svenskt avgasgodkännande strider mot EG-rätten vid privatimport av fordon från EG-land
JK 1249-02-40
Skadestånd på grund av onödig omtentamen. Ersättning för mistad fritid?
JK 1282-02-28
Inspektion av Länsstyrelsen i Örebro län
JK 1324-02-41
Fråga om ersättning till handelsbolagsman för kostnader som handelsbolaget haft för en vikarie
JK 1326-02-30
Hindrar svenska regler om meddelarfrihet att Sverige lämnar rättslig hjälp till en stat där meddelandet är brottsligt? Förhör med målsägande och vittnen.
JK 1642-01-65
Rätt att behandla och bevara bilder vid allmän kameraövervakning på Nationalmuseum
JK 1701-01-40
Anspråk med anledning av en länsstyrelses felaktiga skriftliga upplysning om hur ett nytt körkort skulle erhållas
JK 1769-01-65
Allmän kameraövervakning av konstmuseum
JK 1930-01-30
Kritik mot Luftfartsverket med anledning av handläggningen av en begäran om att få kopior av allmänna handlingar
JK 1982-98-90
Redovisning av uppdrag från regeringen att följa tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt
JK 2010-02-30
Uttalande om islam i Skånepartiets valannons - hets mot folkgrupp?
JK 2020-02-41
Ersättning till polisman som varit frihetsberövad till följd av misstanke om grovt tjänstefel
JK 2238-01-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en länsstyrelse brutit mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling
JK 2306-01-40
Ersättningsanspråk med anledning av utlämnande av skyddade personuppgifter
JK 2420-01-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en skattemyndighets beslut om folkbokföring av barn
JK 2480-02-31
Fråga om yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser kan anses tillämpliga på innehållet på en webbsida
JK 2729-02-21
Anmälan om att ett bibliotek hindrat spridningen av en bok
JK 2777-01-41
Ersättning till en person som efter resning frikänts för mord
JK 2824-01-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen
JK 2907-02-30
Meddelarfrihet beträffande bilder från allmän kameraövervakning
JK 3120-00-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att allmänna råd angående tillämpningen av lagen (1996:150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. har varit oriktiga
JK 3148-01-40
Ersättningsanspråk med anledning av en konkursansökan
JK 3210-01-80
Remissyttrande till regeringen över promemorian Delegering i tingsrätt
JK 3434-01-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen vägrad på grund av sökandens eget beteende och omständigheterna i övrigt i samband med de s.k. "Göteborgskravallerna"
JK 3449-01-22
Fråga om en domare har gjort sig skyldig till tjänstefel genom att lämna ofullständiga uppgifter om frihetsberövande i ett avräkningsunderlag
JK 3488-01-28
Inspektion av Totalförsvarets pliktverk
JK 3646-99-40
Fråga om Högsta domstolen i strid med EG-rätten underlåtit att inhämta förhandsbesked från EG-domstolen
JK 3687-01-30
Fråga om att inleda förundersökning avseende brott mot tystnadsplikt till följd av ett sekretessförbehåll
JK 3816-00-40
Skadeståndsanspråk med anledning av ett beslut som undanröjts vid rättsprövning
JK 3823-00-21
Rätt till gratis fiske för tjänstemän hos länsstyrelsen och för polismän.
JK 3925-00-21
Rätt till gratis fiske för tjänstemän hos länsstyrelsen och polisen