ARN 2001-2154
Då vissa komponenter på en bil inte bytts i enlighet med ett åtgärdsprogram utfärdat av tillverkaren ansågs den vara behäftad med fel. Felet ansågs utgöra skillnaden mellan beskaffenheten då A köpte den och det skick den skulle ha varit i, vid samma tidpunkt, om åtgärdsprogrammet hade följts.
ARN 2001-2220
Flygbolag har vägrat att ersätta resenär för försvunnet resgods. Fråga om flygbolags ansvar för medtagna "värdeföremål". Avgörande 2002-01-03§; 2001-2220
ARN 2001-2785
Fråga om bolag haft rätt att innehålla innestående s.k. samtalspotter när mobiltelefonabonnemang upphört till följd av att konsumenten sagt upp abonnemanget. Grupptalan.
ARN 2001-3580
Skadat bagage vid flygresa. Begränsningen av flygbolagets skadeståndsansvar skall beräknas utifrån hela det incheckade kollits vikt. (22 § luftfartslagen i dess äldre lydelse)
ARN 2001-3641
Fråga om fel på bil omfattats av lämnad garanti.
ARN 2001-4783
Restaurang har av misstag lämnat ut en jacka som lämnats in i bevakad garderob till fel person. Fråga om nycklar och id-kort som förvarats i jackan är sådana värdeföremål som restaurangen inte ansvarar för utan särskilt avtal.
ARN 2001-4889
En konsument har på Internet fyllt i och elektroniskt skickat ett formulär för tecknande av elleveransavtal. Elleverantören har inte ansetts avtalsrättsligt bunden eftersom konsumentens uppgifter inte bekräftats och godkänts av leverantören. Även fråga om det aktuella formulärets utformning.
ARN 2001-4922
Resenärer som inte genom researrangörens katalog eller på annat sätt fått del av telefonnummer och adress till sitt hotell har ansetts berättigade till ersättning för sina utlägg.
ARN 2001-4993
Fråga om paketreselagens tillämplighet på språkresa. Även fråga om avtalsvillkor om prishöjning p.g.a. valutakursförändring har varit oskäligt. (2, 11 och 12 §§ paketreselagen, 36 § avtalslagen)
ARN 2001-5070
Resenär berättigad till prisavdrag för att den information som researrangören lämnat om en störande byggplats i närheten av hotellet inte varit tillräckligt tydlig. Prisavdrag även för avsaknad av hiss när förekomst av sådan varit avtalad.
ARN 2001-5142
Fråga om rätt till försäkringsersättning varit preskriberad när skadan bekräftats först sju år efter skadetillfället (29 § försäkringsavtalslagen).
ARN 2001-5319
Fråga om bank gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet genom att inte lämna information om riskerna med handel med optioner.
ARN 2001-5342
Dröjsmål på grund av produktionsfel medför inte att en säljare befrias från skadeståndsskyldighet. Säljaren befrias inte heller från skadeståndsskyldighet för prestationshinder som har inträffat först efter det att han råkat i dröjsmål.
ARN 2001-5632
Fråga om kommuns ansvar i egenskap av fastighetsägare för personskada som orsakats av nedfallande ljusramp i skola (2 kap. 1 § skadeståndslagen).
ARN 2001-5981
Fråga om villkor blivit en del av (inkorporerats i) reseavtal. Ej tillräckligt att researrangören på bokningsbekräftelsen hänvisat till att villkoren finns på hemsida eller i prislista (8 § paketreselagen).
ARN 2001-6029
Försenat bagage vid flygning till resmålet. Resenärerna bedömdes ha rätt till dels prisavdrag och dels skadestånd för nödvändiga inköp. (9, 16 och 18 §§ paketreselagen, 19, 20 och 22 §§ luftfartslagen i dess äldre lydelse)
ARN 2001-6541
Färjeresenär har blivit försenad på grund av grundstötning. Fråga om tillämplig lag och om rederiets ersättningsskyldighet (15 kap. sjölagen).
ARN 2001-6745
Tågresenärer som inte fått sina bokade biljetter innan avresan har köpt nya biljetter på tåget. Fråga om resenärerna har rätt till ersättning för biljetterna.
ARN 2001-6778
Resenärer nekade att följa med på paketresa eftersom deras pass inte var giltiga tre månader efter hemkomsten. Fråga om researrangörens skyldighet att informera om pass- och visumregler och om dennes skadeståndsskyldighet.
ARN 2001-6975
Incheckad resväska har försvunnit i samband med flygresa. Fråga om tillämplig lag när det gäller att avgöra flygbolagets ersättningsskyldighet.
ARN 2001-7127
Den treåriga preskriptionsfristen vid ansvarsförsäkring börjar löpa då anspråk på skadestånd framställts till försäkringstagaren (39 § konsumentförsäkringslagen).
ARN 2001-7171
Fråga om hur snabbt den som förlorat ett kontokort måste anmäla förlusten för att undgå ansvar för obehöriga uttag (34 § första stycket tredje punkten konsumentkreditlagen).
ARN 2001-7865
Resenärer som deltagit i en paketresa har - trots bokning - nekats ombordstigning på flygplan. Fråga om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 295/91 av den 4 februari 1991 om införande av gemensamma regler om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik.
ARN 2001-8055
Vid tvist om rätt till försäkringsersättning för lösöre som förstörts vid brand har avtalsvillkoren tolkats till konsumentens förmån
ARN 2002-0095
Tolkning av standardavtalsvillkor för elleverans. Avtalsvillkor som ger elleverantör rätt att justera priset har inte ansetts ge leverantören rätt att byta s.k. tidstariff.
ARN 2002-0134
Fråga om begagnad bil varit i sådant skick som köparen haft anledning att förvänta sig eller om den varit behäftad med fel. Även fråga om reklamation skett och avtal om återköp av bilen har ingåtts (16 och 20 §§ konsumentköplagen).
ARN 2002-0432
Köp av bil. Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrka vid tvist om huruvida köpeavtal ingåtts.
ARN 2002-0868
I två ärenden (I och II) har resenärer bestulits på föremål förvarade i s.k. säkerhetsboxar i sina hotellägenheter. Fråga om resenärernas rätt till ersättning av paketresearrangören.
ARN 2002-1122
Förlust av kontokort som stulits ur en handväska som konsumenten bett en bekant att vakta. Grov oaktsamhet ansågs föreligga (34 § konsumentkreditlagen). Avgörande 2002-09-02, 2002-1122
ARN 2002-1286
Konsument har inte ansetts berättigad till skadestånd av nätkoncessionshavare på grund av elavbrott. Även fråga om nämndens behörighet att pröva tvisten (11 kap. 10 § ellagen) Avgörande 2002-12-20, 2002-1286
ARN 2002-1350
Köp av häst. Hästen har ansetts varit behäftad med fel i köprättslig mening då säljaren inte upplyst köparen om hästens farliga beteende. Grund för hävning förelåg. Avgörande 2002-1350; 2002-10-24
ARN 2002-1726
I två ärenden (I och II) har resenärer bestulits på föremål förvarade i s.k. säkerhetsboxar i sina hotellägenheter. Fråga om resenärernas rätt till ersättning av paketresearrangören.
ARN 2002-1855
Konsument har ansetts ha rätt att framställa krav på ersättning för förkommet brev även efter utgången av avtalsvillkorens preskriptionsfrist om sex månader. (36 § avtalslagen).
ARN 2002-2113
Konsument har ansett berättigad till skadestånd av nätkoncessionshavaren på grund av elavbrott (11 kap. 10 § ellagen). Avgörande 2002-12-20, 2002-2113
ARN 2002-2164
Fråga om vad som avses med begreppet "väsentligen oförändrat skick" i 17 § lagen (1999/2000:89) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
ARN 2002-2411
En konsument ringde och beställde en båtmotor efter att ha sett en annons på Internet. Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen) ansågs tillämplig på köpet.
ARN 2002-2507
Genom att posta ett meddelande om ändrade flygtider har researrangören ansetts gjort vad som ålegat denne för att informera resenärerna.
ARN 2002-2643
Talan mot säljare och talan mot besiktningsman med anledning av fel i fastighet har ansetts inte stödja sig på väsentligen samma grund eller omständigheter. Försäkringstagarna (köparna av fastigheten) har därför ansetts berättigade till rättsskydd i båda tvisterna.
ARN 2002-2820
Köp av cd-skivor. Fråga huruvida ett köprättsligt fel förelegat när cd-skivorna inte har kunnat spelas upp i dator. Avgörande 2002-2820; 2002-12-19
ARN 2002-2909
Fråga om konsuments ansvar för förlust av lånade flyttkartonger.
ARN 2002-3215
Köpare har inte ansetts berättigad till ersättning av säljaren för skada på förhyrd egendom orsakad av fel på den köpta varan
ARN 2002-3656
Resenärerna har ansetts ha rätt till ersättning då de inkvarterats tillsammans med andra resenärer av motsatt kön och researrangören inte informerat om att detta kan ske. (16 § paketreselagen)
ARN 2002-3792
Uppdrag om överföring av pengar till utlandet. Fråga om tillämpningen av EU-förordningen (881/2002) om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter.
ARN 2002-3935
Hyrestagare har, i strid med hyresvillkoren, ansetts berättigad att åtnjuta åldersavdrag vid beräkning av ersättning för skada uppkommen under hyrestiden
ARN 2002-3974
En konsument kan ha rätt till prisskillnadsersättning även om ett ersättningsköp inte gjorts. Ersättningen beräknas i sådant fall på grundval av mellanskillnaden mellan gängse pris för varan vid tiden för hävning och avtalat pris.