JO dnr 38-2015
innefattande krav på drogtest
JO dnr 39-2015
namnlagen (1982:670)
JO dnr 62-2015
Anmälningar mot Kriminalvården, häktena Saltvik, Salberga och Umeå om att intagna nekats att ringa s.k. ankomstsamtal
JO dnr 92-2015
Kritik mot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun för brister i serviceskyldigheten vid handläggningen av en begäran enligt plan- och bygglagen
JO dnr 270-2015
Kritik mot Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun för långsam handläggning av en ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen
JO dnr 320-2015
Kritik mot bl.a. dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för att ett avvisningsbeslut verkställdes trots att det fanns hinder mot verkställighet
JO dnr 394-2016
Anmälningar mot Malmö kommun angående handläggningen av ärenden som rör ensamkommande barn som är gifta
JO dnr 433-2015
Kritik mot en domare vid Förvaltningsrätten i Göteborg för ett beslut om att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt utan stöd i lagen. Även kritik mot Förvaltningsrätten i Jönköping för långsam handläggning av det överlämnade målet
JO dnr 434-2015
Anmälan mot Arbetsförmedlingen för att handlingar har förstörts under pågående prövning av frågan om utlämnande; även fråga om säkerhetskopior av ett e-postkonto raderats felaktigt
JO dnr 539-2015
Kritik mot Migrationsverket för att ha tagit ställning till en asylsökandes ålder innan det slutliga beslutet i ärendet fattades
JO dnr 670-2015
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Gävle, för att socialtjänsten kontaktats trots att den intagne återkallat sitt samtycke
JO dnr 678-2015
Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för bemötandet vid ett telefonsamtal med en enskild
JO dnr 679-2015
Kritik mot en åklagare för att en häktad person inte har beviljats lättnader i restriktioner avseende besök och brevförsändelser i större omfattning än vad som skett
JO dnr 749-2015
Kritik mot Socialnämnden i Säffle kommun för handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd; bl.a. fråga om krav på urinprov som villkor för ekonomiskt bistånd
JO dnr 836-2015
12 kap. 14 § utlänningslagen
JO dnr 971-2015
Uttalanden om förutsättningarna för att göra en husrannsakan i en bostad på grund av misstanke om eget bruk av narkotika
JO dnr 1136-2015
Anmälan mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarnas län för att en sekretessmarkerad uppgift om målsägandens namn togs in i förundersökningsprotokollet
JO dnr 1149-2015
Kritik mot Kungälvs kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form
JO dnr 1185-2015
Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för omfattande brister i tillsynen över en god man m.m.
JO dnr 1374-2015
Kritik mot Migrationsverket för bristfällig information om ett beslut och för att inte ha iakttagit tillräcklig noggrannhet vid en rättidsprövning
JO dnr 1548-2015
Uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att tillgripa våld för att genomföra ett besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad
JO dnr 1573-2015
Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Västra Götaland för att handlingar i ett verkställighetsärende överlämnats till en utländsk ambassad utan att någon sekretessprövning gjorts
JO dnr 1590-2016
kommunallagen
JO dnr 1629-2016
Kritik mot Socialnämnden i Malung-Sälens kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning
JO dnr 1889-2015
Kritik mot dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun för handläggningen av ett överklagande
JO dnr 2025-2015
7 kap. 2 § socialförsäkringsbalken
JO dnr 2031-2015
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att under utredningen av ett ärende om försäkringstillhörighet ha begärt in dels utredningsmaterial från en bank utan att ha haft stöd för det, dels uppgifter för tid som inte omfattades av utredningen
JO dnr 2130-2015
Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för att utan rättslig grund ha fattat ett beslut om att lägga ner utredningar om insatser enligt LSS i stället för att pröva en ansökan i sak
JO dnr 2132-2015
Uppföljning av bl.a. Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden
JO dnr 2261-2015
Kritik mot Konstnärsnämnden som lämnat ett grundlagsstridigt besked om avgift för kopiering av allmänna handlingar med egen skanner
JO dnr 2470-2015
Om en misstänkt har en försvarare som har rätt att närvara vid förhör ska polisen alltid underrätta försvararen om att förhör ska hållas
JO dnr 2488-2014
Uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att genomföra besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad
JO dnr 2502-2015
Uttalanden om bl.a. rätten till försvarare vid förhör med en misstänkt som är under 18 år
JO dnr 2545-2015
Kritik mot Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun för en oanmäld inspektion
JO dnr 2595-2015
Anmälan mot Social resursnämnd i Göteborgs kommun om att ett barn förbjudits att spela in ett s.k. barnsamtal inom ramen för en vårdnadsutredning
JO dnr 2771-2015
Granskning av hur beslut att meddela kontaktförbud motiverats
JO dnr 2817-2015
Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, för att en gripen person inte erbjöds en filt när han frös i arresten och för att ett förhör hölls med honom när han endast var klädd i kalsonger
JO dnr 2827-2015
Kritik mot Migrationsverket bl.a. för att en person som utvisats tagits i förvar trots att tidsfristen för frivillig avresa inte hade löpt ut
JO dnr 2901-2015
Kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin kommunicerings- och motiveringsskyldighet i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning
JO dnr 2943-2015
Uttalanden om bl.a. rätten till tillgång till försvarare vid förhör om misstankar om allvarlig brottslighet
JO dnr 3005-2015
Kritik mot en rådman vid Gävle tingsrätt för utformningen av en brottmålsdom
JO dnr 3021-2015
Kritik mot Kriminalvården för brister i utformningen av beslut om omprövning av placeringen av intagna på säkerhetsavdelning. Uppföljning av JO 2014/15 s. 243 (dnr 2311-2013)
JO dnr 3029-2015
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för en felaktig utbetalning till en målsägande och för dröjsmål med återbetalningen till den tilltalade
JO dnr 3112-2015
Kritik mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Psykiatri Affektiva) inom Västra Götalandsregionen för dröjsmål med att vidarebefordra handlingar som förvaltningsrätten hade faxat till en patient som vårdades på sjukhuset med stöd av LPT
JO dnr 3725-2015
Kritik mot en tjänsteman i Kriminalvården, anstalten Ringsjön, för att inte genast ha påbörjat ett utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 3833-2015
En skriftlig handling som kommer in till Försäkringskassan inom tvåmånadersfristen för begäran om omprövning, bör presumeras vara en sådan begäran så snart det finns något som tyder på att handlingen getts in som en reaktion på kassans beslut
JO dnr 3864-2013
Kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten i Jönköpings kommun för att han har verkställt en dom om vård enligt LVU trots att domen inte fick verkställas innan den hade vunnit laga kraft
JO dnr 3891-2014
Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Forshaga kommun; fråga om nämndens rätt att samtala med barn utan vårdnadshavarnas samtycke under en s.k. förhandsbedömning
JO dnr 4225-2014
Anmälan mot Socialnämnden i Sollentuna kommun; fråga om lämpligheten i att nämndens handläggare under en s.k. barnavårdsutredning samtalar med barn i skolan
JO dnr 4295-2015
Kritik mot Gemensamma överförmyndarnämnden i Skellefteå kommun för att i ett beslut och efterföljande kontakter ha beordrat en förvaltare att utföra en viss åtgärd inom ramen för förvaltaruppdraget
JO dnr 4602-2014
Kritik mot Kommunstyrelsen i Linköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande för att man avbokade en musikgrupp från en ungdomsfestival i strid med regeringsformen
JO dnr 4634-2015
Kritik mot Överförmyndaren i Lessebo kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 4768-2014
Allvarlig kritik mot Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i Ale kommun för att sekretessbelagda handlingar publicerats på kommunens webbplats
JO dnr 4957-2015
plan- och bygglagen (1987:10)
JO dnr 4975-2015
En undersökning av några socialnämnders handläggning av överklaga nden och verkställighet av domar i ärenden om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453)
JO dnr 5008-2015
plan- och bygglagen (2010:900)
JO dnr 5011-2015
plan- och bygglagen (2010:900)
JO dnr 5043-2014
Viss kritik mot en läkare vid Region Jämtland Härjedalen för hanteringen av en patients begäran om att få spela in ett samtal med läkaren
JO dnr 5044-2015
Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare om att ett samtal hade ägt rum med dennes barn inför en huvudförhandling i en vårdnadstvist
JO dnr 5069-2015
Kritik mot rektorn för Gullviveskolan i Gislaveds kommun för att ha hindrat en elevs spridning av flygblad
JO dnr 5158-2015
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Visby, för att ha dröjt med att lämna ut kopior av allmänna handlingar
JO dnr 5186-2015
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, om att en besökare blivit föremål för ytliga kroppsbesiktningar stickprovsvis
JO dnr 5221-2014
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 5255-2015
Kritik mot Kriminalvården, anstalterna Färingsö, Sagsjön och Ystad, för att ha vidtagit åtgärder som saknar lagstöd med postförsändelser till intagna
JO dnr 5583-2015
Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Nord, för att en person omhändertagits för berusning sedan han anträffats i sin bostad
JO dnr 5705-2014
Allvarlig kritik mot en chefsöverläkare vid Rättspsykiatriska kliniken, Säters sjukhus, och en chefsöverläkare vid Område Psykiatri, Östersunds sjukhus, för behandlingen av en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård
JO dnr 5720-2014
Kritik mot Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting, för att en patient som tvångsvårdats enligt LVM inte har hindrats från att lämna sjukhuset. Även kritik mot en tjänsteman vid Statens institutionsstyrelse för att bristfällig information har lämnats till socialtjänsten
JO dnr 5818-2015
Kritik mot Landstinget Dalarna för utformningen av en blankett för samtycke till utredningsåtgärder vid läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende. Även viss kritik mot Region Östergötland för utformningen av informationsmaterial
JO dnr 5849-2015
Kritik mot Förvaltningsrätten i Växjö för handläggningen av ett överklagande av förvaltningsrättens dom i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling
JO dnr 6011-2015
Kritik mot två poliser för att en av dem fotograferades tillsammans med en person i ett pågående tjänsteärende
JO dnr 6018-2015
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 6027-2015
Initiativärende om beslut om placeringar av intagna i avskildhet i anstalten Skänninge
JO dnr 6050-2015
Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att inte ha utformat rutiner för kontroll av att grunden för ett frihetsberövande består
JO dnr 6098-2015
Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för bl.a. den långsamma handläggningen av en god mans ansökningar om arvoden i tre ärenden
JO dnr 6215-2014
Kritik mot Länsstyrelsen i Stockholms län och allvarlig kritik mot en tjänsteman där för åtgärder som vidtagits inom ramen för tillsynen över stiftelser
JO dnr 6290-2014
Kritik mot en närpolischef vid dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för att han lämnat sekretessbelagda uppgifter om att en person var misstänkt för brott till en utbildningsförvaltning och en skola
JO dnr 6293-2014
Uttalanden om förvarstider i ärenden om handräckning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
JO dnr 6383-2014
Kritik mot dels dåvarande Polismyndigheten i Skåne för dröjsmål med att anmäla ett gripande av en femtonåring till åklagare, dels två åklagare för att femtonåringen anhölls och att anhållandet inte hävdes tidigare än som skedde
JO dnr 6384-2014
2 kap. 4 § fängelselagen
JO dnr 6442-2014
Anmälan mot Socialnämnden i Värmdö kommun om obligatoriska urinprov på ett stödboende
JO dnr 6547-2014
Kritik mot Socialnämnden i Hörby kommun för att nämndens handläggare inom ramen för en utredning har besökt ett barns förskola för att observera barnet utan vårdnadshavarnas samtycke
JO dnr 6615-2015
Tingsrätternas fördelning av ungdomsmål – initiativärenden efter inspektioner
JO dnr 6667-2014
Kritik mot Västmanlands sjukhus, Landstinget Västmanland, för att en patient som har tvångsvårdats enligt LVM inte har hindrats från att lämna sjukhuset
JO dnr 6673-2014
Kritik mot en f.d. åklagare för att känsliga uppgifter från en mobiltelefontömning delgavs den misstänkte trots att de saknade betydelse för brottsutredningen
JO dnr 6705-2014
Kritik mot Nämnden för idrott och friluftsliv i Västerås stad och en avdelningschef där för avsaknad av dokumentation av två avtal
JO dnr 6825-2014
Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för att bl.a. ha underlåtit att kommunicera med den enskildes ombud med motiveringen att det fanns en god man
JO dnr 6839-2014
Vissa uttalanden om hur en påstådd förälder som agerar som ställföreträdare för ett barn bör behandlas i processuellt hänseende i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning
JO dnr 6855-2014
Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för felaktig hantering av frågor om godmanskap och fullmakt; även fråga om myndigheters anlitande av tolk
JO dnr 6896-2015
Kritik mot en befattningshavare vid Social resursförvaltning i Göteborgs kommun för uttalanden i ett intyg till Kronofogdemyndigheten
JO dnr 6900-2014
Kommuner saknar möjlighet att fatta interimistiska beslut i LSS-ärenden
JO dnr 6923-2015
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Österåker, för handläggningen av ett ärende om uppskjuten villkorlig frigivning
JO dnr 6948-2014
Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för felaktig hantering av frågor om godmanskap och fullmakt
JO dnr 6973-2015
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering
JO dnr 7041-2013
Anmälan mot socialförvaltningen i Karlskrona kommun om att videoinspelningar som gjorts inom ramen för en beviljad insats har raderats
JO dnr 7163-2014
Initiativärende om bl.a. huruvida LVM-hemmet Rällsögården har varit för passivt när det gäller att förhindra intagna att olovligen lämna hemmet
JO dnr 7218-2015
Kommunala nämnder har möjlighet att välja antingen ombudet eller huvudmannen som delgivningsmottagare men bör som huvudregel välja ombudet
JO dnr 7220-2015
Kritik mot Skatteverket för handläggningen av en begäran om anstånd med yttrande över en revisionspromemoria
JO dnr 7244-2015
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
JO dnr 7291-2014
Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarna för handläggningen av ett verkställighetsärende
JO dnr 7300-2015
Kritik mot Helsingborgs lasarett, Region Skåne, för att en patient som har tvångsvårdats enligt LVM inte har hindrats från att lämna sjukhuset
JO dnr 7392-2015
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering