JK 588-18-4.3
Inget skadestånd för överträdelse av Europakonventionen vid löneutmätning när kränkningen erkänts och sökande gottgjorts på annat sätt
JK 720-17-2.1
Klagomål med anledning av Jönköpings tingsrätts rutiner för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar
JK 730-18-8.1
Betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)
JK 805-18-4.2
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en person felaktigt registrerades som avliden i folkbokföringsdatabasen
JK 848-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänsyn till Skatteverkets beslut och agerande
JK 886-18-8.1
Remissyttrande - För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
JK 995-18-8.1
Remissyttrande - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
JK 1136-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens beslut att stänga av en ordningsvakt
JK 1321-18-4.2
Skadestånd med anledning av Kronofogdemyndighetens sena registrering av en betald skuld
JK 1405-17-4.3
Skadestånd till en person som felaktigt haft restriktioner - även kritik mot Kriminalvården och Polismyndigheten
JK 1465-17-2.4
Kritik mot Polismyndigheten, Polisregion Mitt, för agerandet när det stod klart att förundersökningsledningen i ett ärende återlämnats från åklagaren
JK 1640-17-4.1
Skadestånd med anledning av ett frihetsberövande och långsam handläggning samt kritik mot Svea hovrätt
JK 2015-17-4.3
Skadestånd med anledning av att en tingsrätt röjt sekretesskyddade uppgifter
JK 2359-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Tullverkets beslut om beslag och förverkande
JK 2550-17-4.3,
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens hantering av en förundersökning
JK 2621-17-2.4
Uttalande om tillgodoräknande enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid vid s.k. 28:3-fängelse
JK 2630-17-2.4
Beslut i initiativärende med anledning av en anmälan om ifrågasatt brott mot repressalieförbudet
JK 2672-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten angående svenska mediegrundlagars förenlighet med Europakonventionen
JK 2777-18-2.5
Inspektion av Umeå tingsrätt den 3-4 maj 2018
JK 2829-15-40
Anspråk mot staten med hänvisning till uttag av mervärdesskatt för posttjänster i strid med EU-rätten
JK 2873-18-2.5
Inspektion vid Länsstyrelsen i Västerbottens län den 3 och 4 maj 2018
JK 3098-18-2.5
Inspektion vid Säkerhetspolisen den 16 och 21 maj 2018
JK 3140-18-2.5
Inspektion av Kronofogdemyndighetens enhet för betalningsföreläggande, kontoret Luleå den 15 och 16 maj 2018
JK 3391-18-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polismyndigheten gripit fel person m.m.
JK 3573-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett ärende om bevissäkring i en bostad
JK 3865-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att artikel 6 i Europakonventionen har åsidosatts i process om skattetillägg
JK 4323-17-2.4
Initiativärende - Skatteverkets agerande som ombud i rättsprocesser
JK 4361-17-4.3
Skadestånd med anledning av att en anstalt felaktigt lämnat ut en handling
JK 4390-17-2.1
Kritik mot Universitets- och högskolerådet med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling
JK 4776-17-2.4
Kritik mot Migrationsverket för brister i omhändertagandet och diarieföringen av inkomna domar och beslut
JK 4835-17-4.1
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende
JK 5036-18-2.1
Kritik mot Upplands Väsby kommun med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling
JK 5081-17-2.4
Kritik mot Kriminalvården och en rådman vid Gävle tingsrätt med anledning av att en person varit felaktigt frihetsberövad i 28 dagar
JK 5475-17-2.1
Kritik mot Trafikverket med anledning av hur man handlagt ett återförvisat anställningsärende
JK 5482-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens beslut att stänga av en ordningsvakt och återkalla hans förordnande
JK 5885-17-2.1
Klagomål med anledning av migrationsverkets handläggning av två ansökningar om uppehållskort
JK 6848-16-40
Kritik mot Polismyndigheten och en tingsrätt för hanteringen av ett beslag
JK 7373-17-4.3
Skadestånd med anledning av felstavat namn i beslut om visering
JK 7422-17-4.3
Kritik mot Migrationsverket för underlåtenhet att överlämna skadeståndsanspråk
JK 7449-17-4.1
Anspråk enligt frihetsberövandelagen har avslagits vid utlämnande till Serbien
JK 8799-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att en länsstyrelse dröjt alltför länge med att överlämna överklagande till överinstans
JK 8965-17-4.3
Skadeståndsanspråk med hänvisning till Kronofogdemyndighetens handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande
JK 9023-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Åklagarmyndighetens hantering av ett ärende rörande brott i nära relation
JK 9219-17-4.1
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende
JK 9227-17-2.1
Allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningen av vissa körkortsärenden där det är aktuellt med preliminärt om varning
JK 9704-17-2.4
Inspektion av Polismyndighetens skaderegleringsverksamhet september 2017– april 2018
JK 9723-17-4.3
Ersättning för upphovsrättsintrång
JK 10091-17-2.1
Kritik mot Kalmar tingsrätt med anledning av att man förordnat en icke auktoriserad tolk
JK 10674-17-4.1
Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
JK 11050-17-8.1
Remissyttrande över betänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)
JK 11111-17-2.1
Klagomål mot polismyndigheten med anledning av att besökare filmats i samband med en häktningsförhandling
JK 11156-17-2.5
Inspektion av Göteborgs åklagarkammare den 21 och 22 november 2017
JK 11423-17-2.1
Klagomål med anledning av Migrationsverkets handläggning av en ansökan om svenskt medborgarskap
JK 11559-17-8.1
Remissyttrande - Utlandsspioneriutredningen (SOU 2017:70)
JK 11842-17-8.1
Remissyttrande - Betänkandet stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)
JK 12331-17-8.1
Remissyttrande - Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)
JK 12341-17-8.1
Remissyttrande - Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)
JK 12342-17-8.1
Remissyttrande - Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott
JK 12656-17-8.1
Remissyttrande - Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att visats i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av resehandlingar (SOU 2017:93)
JK 12750-17-4.3
Skadestånd har i ett visst fall lämnats trots ovisshet i fråga om skada