JK 699-14-31
Huvudbeslut rörande Lexbase.se
JK 775-14-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll i en situation där domstol funnit det styrkt att den frihetsberövade begått ett brott (förberedelse till misshandel) men där frikännande dom meddelats p.g.a. formella brister i gärningsbeskrivningen.
JK 835-13-22
Initiativärende med anledning av påtalade brister i Centrala etikprövningsnämndens verksamhet
JK 1134-13-22
Initiativärende rörande Kriminalvårdens ordning för handläggningen av vissa skadeståndsanspråk mot staten
JK 1441-14-47
Skadeståndsanspråk med hänvisning till att personuppgifter i det s.k. Kringresanderegistret har behandlats i strid med polisdatalagen
JK 1631-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av brister i handläggningen hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan av ett ärende gällande aktivitetsstöd
JK 1726-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med åberopande av att en samebys medlemmars egendomsskydd och rätt till en rättvis rättegång har kränkts
JK 2339-14-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll i en situation där domstol funnit det styrkt att den frihetsberövade begått ett brott (dråp) men där frikännande dom meddelats p.g.a. preskription
JK 2408-13-40
Kronofogdemyndighetens handläggning av ett ärende om löneutmätning har ansetts innefatta ett åsidosättande av skyddet för egendom enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen
JK 2897-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten för merkostnader med anledning av att en ny huvudförhandling måste hållas i tingsrätten på grund av ifrågasatt jäv
JK 2943-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ett beslut om husrannsakan
JK 3261-13-40
Tandvårds- och läkemedelsverkets beslut enligt lagen (2012:160) om läkemedelsförmåner m.m. angående ett parallellimporterat läkemedel har bedömts inte grunda skadeståndsskyldighet för staten
JK 3391-14-30,
Ifrågasatt överträdelse av tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud m.m.
JK 3660-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att försäkringskassan felaktigt har återkrävt utbetald livränta
JK 4165-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten i anledning av import av animaliska biprodukter och beslut av Jordbruksverket
JK 4182-12-22
Initiativärende med anledning av en Länsstyrelses agerande inom ramen för myndighetens tillsynsansvar över strandskyddet enligt miljöbalken
JK 4185-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Länsstyrelsen i Stockholms läns åtgärder mot två styrelseledamöter i stiftelsen Maria Elementarskola
JK 4243-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av sterilisering enligt könstillhörighetslagen
JK 4307-13-40
Kritik mot Kriminalvården inom ramen för ett skadeståndsärende med anledning av att en intagen tillfälligt placerats i häkte
JK 4427-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten i anledning av anstalten Kalmars användning av tjänstedräkt vid permission
JK 4461-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en kammarrätts handläggning av ett skattemål.
JK 4520-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en polismyndighet felaktigt grep en person på grund av ett missförstånd
JK 4528-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av prövningen av ett anspråk enligt den s.k. ersättningslagen. Fråga om Ersättningsnämnden uppfyller de krav som ställs på en domstol enligt art. 6.1 i Europakonventionen
JK 4677-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av polismyndighetens beslut att spärra tre pass
JK 5173-13-21
Justitiekanslern riktar kritik mot Lantmäteriet, Gotland, för att handläggningen av ett ärende gällande fastighetsreglering/avstyckning har dragit ut alltför långt på tiden
JK 5199-14-80
Remissvar över betänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)
JK 5251-13-40
Ersättningsanspråk mot staten med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken
JK 5342-14-80
Remissvar över Betänkandet Ökad endomarbehörighet i tvistemål (Ds 2014:24)
JK 5461-13-40
Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig registrering av en visumansökan
JK 5577-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ett självmord i ett häkte
JK 5680-13-40
Skadeståndsansvar med anledning av att en tingsrätt utfärdat stämning och handlagt ett tvistemål trots att det förelåg ett obligatoriskt rättegångshinder.
JK 5748-13-21
Klagomål mot Länsstyrelsen i Jämtlands län med anledning av brister i handläggningen av upplåtelser av rätt till älgjakt på renbetesfjällen
JK 5777-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en tingsrätt i ett inledande skede av ett mål inte ändrat handläggningsform från T-mål till FT-mål
JK 5907-14-30
Uttalanden i en tidning utgiven av Svenskarnas parti inför valet 2014 har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp
JK 5926-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Kronofogdemyndigheten i ett mål om särskild handräckning förbisett att ta ställning till ett rättegångskostnadsyrkande från svaranden
JK 6158-13-40
Beskattning av medlemmar i ett trossamfund för fri bostad och fria måltider m.m. har ansetts inte komma i konflikt med Europakonventionens bestämmelser
JK 6264-13-30
Justitiekanslern lägger ner förundersökningen om oriktigt utlämnande av allmäna handlingar (brott mot tystnadsplikt) i samband med Dagens Nyheters publicering av en artikelserie om registrering av romer
JK 6632-13-28
Inspektion vid Förvaltningsrätten i Karlstad den 13-14 november 2013
JK 6648-14-80
Remissvar över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)
JK 6671-13-22
Kritik mot Kriminalvården för att en intagen tillfälligt placerats i häkte under drygt två veckor i avvaktan på en ny anstaltsplats
JK 6764-13-31,
Ifrågasatt brott mot tystnadsplikt i samband med inspelning av TV-produktionen 112 - på liv och död; nu fråga om att lägga ner förundersökningar m.m.
JK 6923-13-41
Ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder till en ungdom som har varit frihetsberövad på ett hem för vård eller boende (HVB)
JK 7004-13-28
Inspektion vid Värmlands tingsrätt den 13-14 november 2013
JK 7127-12-21
Anmälan mot Polismyndigheten i Örebro län angående en anställds rätt till yttrande- och medelarfrihet m.m.
JK 7186-13-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Östergötlands län den 19-20 november 2013
JK 7251-13-28
Inspektion av Polismyndigheten i Östergötlands län och Åklagarkammaren i Linköping den 19 och 20 november 2013
JK 7340-14-40
Ersättningsanspråk mot staten – fråga om ett justitieråds yttranden i medierna strider mot oskuldspresumtionen i artikel 6.2 i Europakonventionen
JK 7369-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Domstolsverket klassificerat en efterbevakningsavgift som en kungörelseavgift
JK 7389-14-80
Remissvar över departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)
JK 7718-11-21
Anmälan om brister vid genomförandet av en förundersökning m.m.
JK 7993-11-21
Anmälan om brister vid genomförandet av en förundersökning m.m.
JK 8073-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten
JK 8143-14-30
Ifrågasatt tryckfrihetsbrott (olaga hot)
JK 8322-14-30
Ifrågasatt brott mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om förbud mot efterforskning och otillåtna repressalier
JK 8605-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Kronofogdemyndigheten utmätt egendom som påstås tillhöra annan än gäldenären
JK 9228-14-31
Fråga om det finns förutsättningar att på det grundlagsskyddade området lämna internationell rättslig hjälp i brottmål
JK 9532-14-28
Inspektion av Sjöfartsverket i Norrköping den 19 november 2014
JK 9533-14-28
Inspektion av Migrationsverket i Norrköping den 18 november 2014
JK 9534-14-28
Inspektion av Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping den 18 och 19 november 2014
JK 9846-14-30
Ifrågasatt brott mot repressalieförbudet – Anmälan mot politiker inom Landstinget i Jönköpings län
JK 9856-14-80
Yttrande över Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (ett utkast till lagrådsremiss av den 19 november 2014)