JO dnr 12-2002
Kritik mot en kommunstyrelse för underlåtenhet att genomföra en detaljplan och att följa tillsynsmyndighets rekommendationer
JO dnr 29-2004
Fråga om lagligheten av en lantmäterimyndighets avgiftsfinansiering av tjänster, villkor för rådgivning och information, avgiftsuttag för kopiering m.m.
JO dnr 46-2003
3 § LVU
JO dnr 58-2004
Fråga om innehållet i ett e-brev som rektor skickat till personal vid en skola har inneburit en kränkning av de anställdas yttrandefrihet, m.m.
JO dnr 60-2003
Fråga bl.a. om en tjänsteman vid socialförvaltningen har kunnat fatta ett beslut angående vissa prioriteringar av arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde
JO dnr 94-2003
Fråga bl.a. om en socialnämnds beslut att flytta ett barn, som vårdades enligt LVU, från ett familjehem till ett annat grundades på en tillräckligt omsorgsfull utredning
JO dnr 112-2004
Fråga om en kommunal nämnd gjort sig skyldig till domstolstrots i samband med anbudsgivning avseende ambulansverksamhet
JO dnr 151-2003
Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av en ansökan om god man. Uttalanden om en överförmyndarnämnds skyldighet att registrera allmänna handlingar
JO dnr 156-2005
Initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggningen av ärenden rörande utredning av medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav
JO dnr 225-2004
Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Norrtälje om återkallelse av beslut om uttag från permissions- och frigivningskonto m.m.
JO dnr 248-2005
Införande av rökförbud på en kriminalvårdsanstalts behandlingsavdelning
JO dnr 300-2003
En tingsrätts underlåtenhet att hålla omhäktningsförhandlingar trots att de misstänkta begärt förhandling
JO dnr 368-2003
Fråga om sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet
JO dnr 387-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholm län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Söderorts åklagarkammare, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 396-2005
Anmälan mot Byggnadsnämnden i Örebro kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende
JO dnr 406-2005
Anmälan mot Ekobrottsmyndigheten för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 480-2004
Anmälan mot Tekniska nämnden i Malmö kommun angående underlåtenhet att efterkomma en kammarrätts dom om utlämnande av allmän handling m.m.
JO dnr 488-2005
Anmälan mot Polismyndigheten Värmland för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt
JO dnr 555-2004
Anmälan mot Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun angående handläggningen av ett ärende rörande katthållning
JO dnr 618-2004
Kontrollanter från Radiotjänst i Kiruna AB gjorde ett besök vid ett s.k. särskilt boende. Fråga om personal har kunnat lämna ut uppgifter till kontrollanterna om vilka av de boende som hade TV
JO dnr 686-2005
Placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff m.m.
JO dnr 720-2003
En försäkringskassa har underlåtit att fatta ett formellt beslut i ett ärende om aktivitetsstöd
JO dnr 724-2004
Anmälan mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av dess underlåtenhet att expediera en bilaga till en dom till en part m.m. samt åtgärden att ställa upp förbehåll när bilagan sedermera lämnades ut
JO dnr 776-2004
Fråga om beräkning av tiden för överklagande av biståndsbeslut
JO dnr 823-2004
Fråga om Högskoleverket, Rådet för högre utbildning, kunnat uppställa krav på att en ansökan om projektmedel skulle vara skriven på engelska
JO dnr 897-2003
Fråga bl.a. om kravet på dokumentation av samtycke till en placering av en 16-årig yngling i ett HVB-hem
JO dnr 898-2005
Försäkringskassans utformning av en s.k. samtyckesblankett
JO dnr 976-2004
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten och mot Polismyndigheten i Norrbotten för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 985-2003
Fråga bl.a. om utformningen av ett förbehåll om att ett gynnande beslut om försörjningsstöd kunde komma att omprövas
JO dnr 1002-2002
Allvarlig kritik har riktats mot en socialnämnd för handläggningen av ett ärende angående familjehemsplacering av barn. Kritiken har avsett bl.a. att nämnden beslutade om att begära handräckning av polis trots att det inte förelåg laga grund för en sådan framställning
JO dnr 1002-2003
Anmälan mot Länsstyrelsen i Skåne län angående handläggningen av ett ärende om återkallelse av ett trafiktillstånd
JO dnr 1021-2005
En kommun har på en faktura för daghemsavgifter angivit att även förälderns sammanboende är betalningsansvarig. – Fråga om betalningsansvar för en sammanboende som inte är underhållsskyldig för barnen
JO dnr 1030-2004
Häktespersonals bemötande mot en offentlig försvarare
JO dnr 1032-2003
En socialförvaltning borde inte ha föreslagit att länsrätten skulle förordna en kvinna till ett offentligt biträde för ett barn i ett LVU-ärende när syftet med framställningen var att en viss manlig advokat inte skulle utses
JO dnr 1058-2003
Fråga om partsställning och sekretess när det i ett ärende vid en socialnämnd uppkom frågor om rätt till både försörjningsstöd och underhållsbidrag
JO dnr 1059-2003
Fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för att under en s.k. barnavårdsutredning inhämta uppgifter från barnet utan vårdnadshavarens samtycke
JO dnr 1186-2004
Handläggningen av en ansökan om svensk psykologlegitimation. Fråga om Socialstyrelsen kunnat uppställa krav på att ingivna handlingar skulle vara översatta till svenska eller engelska
JO dnr 1203-2004
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, m.fl. med anledning av handläggningen av ett ungdomsärende
JO dnr 1228-2004
Anmälan mot Miljönämnden i Marks kommun m.fl. angående långsam handläggning av ett överklagande rörande ärende om inrättande av värmepumpsanläggning
JO dnr 1244-2004
) om allmän försäkring
JO dnr 1269-2005
Fråga om utformningen av ett anslag rörande begränsat tillträde till universitetslokaler har medfört att allmänheten nekats tillträde till lokaler där offentliga disputationer ägde rum
JO dnr 1284-2004
Kritik mot en kommun som ingripit mot och kritiserat en tjänsteman som använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet
JO dnr 1353-2004
Fråga om vissa uppgifter borde ha redovisats i ett förundersökningsprotokoll m.m.
JO dnr 1372-2003
) om rättspsykiatrisk vård (LRV) att göra anmälan till domstol
JO dnr 1380-2004
Långsam handläggning av en förundersökning vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm och Polismyndigheten i Stockholms län
JO dnr 1402-2004
Socialförvaltningen hade tillsammans med en skola remitterat en pojke till BUP. Fråga om ett utlåtande som därefter begärdes från BUP rörande pojken borde ha inhämtats inom ramen för en s.k. barnavårdsutredning. Även fråga om samverkan mellan olika myndigheter
JO dnr 1405-2004
Anmälan mot Bygg- och miljönämnden i Älvkarleby kommun angående handläggningen av ett ärende rörande bygglov och detaljplaneändring
JO dnr 1509-2004
Fråga om det förelegat hinder mot att i en kriminalvårdsanstalts ordningsregler begränsa utbudet i anstaltens kiosk i förhållande till vissa intagna m.m.
JO dnr 1534-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 1554-2005
Handläggningen av ett ärende rörande lokala trafikföreskrifter. Bland annat frågor om en länsrätts behörighet
JO dnr 1566-2005
Försäkringskassans åtgärd att begära vissa uppgifter från en enskild förskola
JO dnr 1568-2004
Skatteverkets handläggning av ett yrkande om inhibition i ett ärende om fastighetstaxering
JO dnr 1605-2005
Initiativärende om placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff
JO dnr 1636-2004
Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan
JO dnr 1674-2004
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov
JO dnr 1695-2004
En myndighet bör om det är möjligt och lämpligt tillgodose en enskilds önskemål om att få allmänna handlingar skickade via telefax
JO dnr 1699-2005
Fråga om inflödet av ljus i intagnas bostadsrum är tillräckligt
JO dnr 1711-2004
) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)
JO dnr 1902-2004
Anmälan mot Arbetsförmedlingen Kultur Östra regionen angående rätt till inskrivning vid förmedlingen
JO dnr 1903-2004
Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av ett godmansärende
JO dnr 1911-2004
regler om förlängning av giltighet av behörigheterna C, CE, D och DE
JO dnr 1940-2004
Initiativärende mot Polismyndigheten Dalarna med anledning av handläggningen av beslag
JO dnr 2039-2004
) om allmän försäkring
JO dnr 2061-2004
Initiativärende om en kriminalvårdsmyndighets bevarande av meddelade beslut
JO dnr 2078-2004
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, 1:a åklagarkammaren i Göteborg, och Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av en förundersökning om misshandel av barn
JO dnr 2103-2005
Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Göteborg Centrum, placeringsenheten, Kriminalvårdsmyndigheten Halmstad, anstalten Halmstad, m.fl. om bl.a. handläggningen av ett placeringsärende och röjande av skyddade personuppgifter
JO dnr 2123-2004
Anmälan mot bl.a. Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 2164-2004
Fråga om lagligheten av Radiotjänst i Kiruna AB:s handläggning av ett överklagande av ett beslut om TV-avgift
JO dnr 2169-2004
En granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut om avvisning av två egyptiska medborgare
JO dnr 2276-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 2305-2004
En kommunal nämnd har, i stället för att överlämna ett överklagande till överinstansen, inom ramen för ett omprövningsförfarande kompletterat utredningen i ärendet. Kritik mot nämnden för långsam handläggning m.m.
JO dnr 2335-2004
Kritik mot en kriminalvårdsanstalt för brister vad gäller läkarundersökning av intagna som var placerade i avskildhet
JO dnr 2396-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 2426-2005
Fråga om en kommunal nämnd, med hänvisning till det nationella utjämningssystemet avseende kommunernas kostnader för verksamhet enligt LSS, har kunnat säga upp avtal med en annan kommun om tillhandahållande av en insats för en person i form av ett s.k. särskilt boende, m.m.
JO dnr 2430-2004
28 § första stycket förvaltningslagen
JO dnr 2502-2004
Uttalanden om en polismans handlande i anslutning till ett envarsgripande i ett ärende om snatteri
JO dnr 2551-2004
Anmälan mot Stockholms tingsrätt med anledning av handläggningen av ett tvistemål
JO dnr 2561-2004
Initiativärende mot två kommunala nämnder rörande uppdrag till bolag och enskilda att utreda förutsättningarna för serveringstillstånd i enskilda ärenden och om det varit förenligt med bl.a. föreskrifterna om överlämnande av förvaltningsuppgift
JO dnr 2656-2004
Kritik mot en skolförvaltning för handläggningen av en anmälan rörande en friskola. – Fråga bl.a. om tjänstemän från förvaltningen, genom att ställa vissa frågor till företrädare för friskolan om religiös påverkan i undervisningen, kommit att beröra företrädarnas religiösa hemvist
JO dnr 2685-2004
Fråga om tillåtligheten av alkoholutandningsprov som kriminalvårdsinspektörer vid en kriminalvårdsanstalt utfört på en vårdare
JO dnr 2696-2004
Anmälan mot Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden i Karlstads kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende
JO dnr 2700-2004
Socialtjänstens ansvar för att kontinuerligt följa upp situationen för personer med psykiska funktionshinder
JO dnr 2713-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 2808-2003
) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning under tid som det pågår en tvist i domstol där DO för en enskild arbetssökandes talan
JO dnr 2816-2003
Initiativärende mot en kommunal nämnd rörande ett uppdrag som stadsarkitekt. Bland annat fråga om uppdraget varit förenligt med föreskrifterna om överlämnande av förvaltningsuppgift
JO dnr 2842-2003
Uttalanden rörande handläggningen av beslag såväl hos åklagare som vid tingsrätten och i hovrätten
JO dnr 2854-2003
) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
JO dnr 2879-2003
Fråga om en socialnämnds skyldighet att underrätta ett särskilt ungdomshem om förhållanden som påverkar vården av den unge vid hemmet
JO dnr 2882-2003
En man hade beviljats bistånd i form av en plats vid ett kommunalt korttidsboende. Fråga om kommunens skyldighet att underrätta de anhöriga om att mannen avlidit
JO dnr 2959-2002
Handläggning hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) av och besluten i två ärenden rörande tillstånd att tillverka krigsmateriel
JO dnr 3012-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 3018-2005
Initiativärende mot Miljönämnden i Örebro kommun angående avslutande av ärenden
JO dnr 3101-2002
Anmälan mot Södertälje kommun angående ett beslut om kommunens mottagande av flyktingar
JO dnr 3145-2003
Kritik mot en domare för att en huvudförhandling i ett vårdnadsmål tilläts pågå intill midnatt m.m.
JO dnr 3187-2004
Brevgranskning
JO dnr 3235-2003
på myndigheters serviceskyldighet
JO dnr 3280-2004
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Örebro, för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 3293-2003
Disciplinansvar för en tjänsteman vid dåvarande Skattemyndigheten i Gävle, skattekontoret i Ljusdal, med anledning av brister i handläggningen av ett taxeringsärende
JO dnr 3343-2004
Kronofogdemyndighets delgivning av en ansökan om betalningsföreläggande med en person som har god man
JO dnr 3381-2005
Anmälan mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående rättidsprövningen av ett överklagande
JO dnr 3601-2004
En person dömdes av domstol för mord och överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han placerades på en rättspsykiatrisk klinik i närheten av mordoffrets släktingar. Fråga bl.a. om i vilken utsträckning deras inställning kunde beaktas vid placeringen
JO dnr 3656-2004
Kritik mot en rådman vid en länsrätt för handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande. Bland annat fråga om en begäran om att handlingen skulle skickas med telefax
JO dnr 3665-2003
Anmälan mot Göteborgs tingsrätt med anledning av att kungörelsedelgivning skett i ett tvistemål
JO dnr 3670-2003
om sekretesskydd i vissa fall för en anmälare
JO dnr 3672-2004
En försäkringskassa har avslagit ett ombuds begäran om anstånd med att inkomma med ett yttrande under semestertid
JO dnr 3763-2003
Kritik med anledning av behandlingen av en intagen i samband med en transport
JO dnr 3788-2003
En förvaltningsdomstol skulle ha underrättat ett LVM-hem och ett sjukhus om att ett beslut om omedelbart omhändertagande hade upphävts
JO dnr 3795-2003
Eftersom det är svårt att utforma ett intyg rörande ett barn på ett sådant sätt att inte personalens neutralitet i en vårdnadskonflikt ifrågasätts bör förskolepersonal vara återhållsam med att avge intyg på den ena vårdnadshavarens begäran
JO dnr 3796-2004
Fråga om en kommun i besparingssyfte har kunnat besluta bl.a. om att verkställigheten av vissa beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS skulle upphöra under en tid
JO dnr 3828-2004
Anmälan mot Byggnadsnämnden i Uppsala kommun angående handläggningen av ett ärende om olaga markuppfyllnad
JO dnr 3961-2004
Fråga om Migrationsverkets handläggning av asylärenden enligt den s.k. modellverksamheten står i strid med officialprincipen
JO dnr 3980-2003
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av ett gripande m.m.
JO dnr 4053-2003
Anmälan mot dåvarande Myndighetsnämnden i Ljusnarsbergs kommun angående bl.a. bristande rutiner för diarieföring av inkommande handlingar samt handläggningen av en begäran om att få ut en allmän handling
JO dnr 4106-2003
Handläggning hos skattekontor av en begäran om uppgifter ur allmänna handlingar
JO dnr 4168-2004
Kritik mot en lantmäterimyndighet angående frågan om tillåtligheten av bandinspelning vid förrättningssammanträde
JO dnr 4197-2004
Fråga om en kommunal nämnd kunde underlåta att handlägga en ansökan om insats enligt LSS därför att den enskilde i ansökan hade strukit ett förtryckt medgivande om att nämnden skulle få inhämta uppgifter från bl.a. Försäkringskassan och sjukvården
JO dnr 4225-2003
Ett beslut som Statens jordbruksverk har avkunnat har expedierats för sent. Även kritik mot utformningen av beslutshandlingen
JO dnr 4268-2005
Initiativärende mot Försäkringskassan om en statlig myndighets skyldighet att vara tillgänglig för besök och telefonsamtal
JO dnr 4324-2004
Sociala enheten vid en länsstyrelse hade begränsat sina telefontider. Fråga om enheten uppfyllde kravet på att vara tillgänglig per telefon
JO dnr 4327-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 4339-2003
En försäkringsläkare har i ett yttrande dragit en felaktig och kränkande slutsats
JO dnr 4366-2004
Ett skattekontors handläggning av taxeringsärenden har varit bristfällig i flera avseenden. Dessutom fråga om jäv har uppkommit för tjänsteman som anmälts till JO
JO dnr 4368-2004
Initiativ mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av att identifikationsnumren på vissa polismäns hjälmar inte kunde avläsas i samband med en demonstration
JO dnr 4393-2003
Fråga om en domstols handläggning av frågor om sekretess i en dom rörande ansvar för sexualbrott
JO dnr 4419-2004
Anmälan mot Migrationsverket för dröjsmål med att verkställa ett beslut om omedelbar avvisning
JO dnr 4437-2004
Fråga om den rättsliga grunden för att placera intagna i avskildhet m.m.
JO dnr 4535-2004
Fråga om socialnämndens åtgärder beträffande en 16-årig flicka som misstänktes för att bl.a. missbruka rökheroin hade varit otillräckliga
JO dnr 4595-2004
Kritik mot en tingsrätt för dess handläggning av en fråga om häktning på rättens eget initiativ
JO dnr 4617-2004
Fråga om en arbetsförmedling haft grund för att ifrågasätta en arbetssökandes rätt till ersättning hos arbetslöshetskassan
JO dnr 4697-2004
Placering av en häktad i polisarrest under häktningstiden
JO dnr 4803-2003
Kritik mot Vetenskapsrådet för att rådet i ett anställningsärende överlämnat till ett bemanningsföretag att svara för annonsering och urval av de kandidater som kunde komma i fråga för anställning. – Fråga om de uppgifter som överlämnats till bemanningsföretaget innefattar myndighetsutövning
JO dnr 4825-2003
En åklagares skyldighet att ta reda på om en målsägande gör anspråk på beslagtaget gods
JO dnr 4897-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Södermanlands län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 4902-2004
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun m.fl. angående handläggningen av överklagande m.m.
JO dnr 4908-2003
Anmälan mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att ett beslut inte översatts m.m.
JO dnr 4931-2003
Fråga om det har funnits något kommunalt beslut om en taxa på vilket en kommunal nämnd har kunnat grunda ett uttag av vissa måltidsavgifter inom kommunens äldre- och handikappomsorg
JO dnr 4964-2004
Fråga om uttalande av ordföranden i en kommunal nämnd har inskränkt anställds yttrande- och meddelarfrihet
JO dnr 4980-2003
Placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff
JO dnr 5006-2003
Kritik mot en kommun för handläggningen av ett ärende rörande tillstånd att fullgöra skolplikt i hemmet (s.k. hemundervisning)
JO dnr 5013-2003
Polisens möjligheter att i samband med verkställighet av ett beslut om hämtning till förhör omhänderta en mobiltelefon
JO dnr 5053-2003
En förälder som var ensam vårdnadshavare hade, under pågående vårdnadstvist och i strid med den andra förälderns vilja, hämtat sitt barn i skolan och tagit med barnet till en annan kommun. – Fråga om skolans personal på det sätt som skedde borde ha biträtt vårdnadshavaren vid hämtningen
JO dnr 5109-2003
Anmälan mot Regeringsrätten angående fråga om tvåinstansjäv m.m.
JO dnr 5256-2004
Initiativärende mot Polismyndigheten i Södermanlands län, närpolisområde Nyköping, med anledning av handläggningen av vissa kriminal- och trafikärenden