ARN 2013-03768
Fråga om medresenär ägt rätt att reklamera samt om det förelåg rätt till prisavdrag vid köp av paketresa.
ARN 2013-04370
Fråga om hundpensionats ansvar för hund som skadats av olyckshändelse vid dröjsmål med avlämnandet.
ARN 2013-06019
Fråga om avtal som ingåtts på internet men där varan hämtats och betalats i butik är ett s k distansavtal. Även fråga om ångerrätt föreligger när förpackningen öppnats.
ARN 2013-06258
Fråga om ångerrätt vid avtal om successiv leverans samt fråga om återsändande av varor skett i rätt tid. Även fråga om rätt ersättning för besvär.
ARN 2013-07615
Fråga om avtal ingåtts om fortsatt prenumeration av tidning som enligt konsumenten hade erhållits som gåva.
ARN 2013-07926
Fråga om en uppfödare av katter är att anse som näringsidkare samt fråga om vem som har bevisbördan för att näringsidkare lämnat en för köpet avgörande uppgift.
ARN 2013-07949
Fråga bland annat om jämkning av avtalsvillkor rörande att en bil sålts som reparationsobjekt.
ARN 2013-08404
Fråga om fordran på ersättning enligt EU-förordning 261/2004 varit preskriberad samt fråga om rätten till ersättning gått förlorad på grund av för sen reklamation.
ARN 2013-08889
Fråga om köpare av sk cupresa har varit berättigade till prisavdrag på grund av förändringar i resan.
ARN 2013-11534
Fråga om omfattningen av en garanti lämnad vid köp av elmoped. Avgörande 2014-09-23
ARN 2014-01581
Fråga om rätt till skadestånd när rollator skadats under resa med buss i linjetrafik. Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011, om passagerares rättigheter vid busstransport.
ARN 2014-02387
Fråga bl.a. om solidariskt betalningsansvar för säljare och kreditgivare för reparationskostnad av bil.