Till statsrådet Per Bolund

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument1. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag (dir. 2013:55).

Samma dag förordnades justitierådet Ann-Christine Lindeblad som särskild utredare. Som sakkunniga att biträda utredningen förordnades från och med den 1 augusti 2013 biträdande avdelningschefen Joachim Allard, Konsumentverket, Senior Advisor Equities Erik Edin, Handelsbanken, rättssakkunnige numera finans attachén Dag Edvardsson, Finansdepartementet, kanslirådet Catarina Erséus, Justitiedepartementet, chefsjuristen Andreas Gustafsson, Nasdaq OMX, senior ekonomen Jenny Mannent, Riksbanken, juristen Sara Mitelman, Svenska Fondhandlareföreningen, enhetschefen Susanne Seiler Lemon, Finansinspektionen, tillförordnade enhetschefen för Tillsyn Värdepappersverksamhet Maria Seth, Finansinspektionen, och civilekonomen Anna Sjulander, Riksgälden. Den 23 juni 2014 förordnades rättssakkunniga Rebecca Appelgren, Finansdepartementet, att jämte Dag Edvardsson representera Finansdepartementet. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 juli 2013 hovrättsassessorn Sandra Moradi och juristen Johan Lycke.

1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU och Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Hovrättsassessorn Helena Forsaeus anställdes som sekreterare i utredningen från och med den 27 juni 2014. Kanslisekreterarna Anna Ek och Christina Jarl har bistått utredningen med textbearbetning och layout av betänkandet. Sammanfattningen av betänkandet har översatts av Språktjänsten vid utrikesdepartementet.

Regeringen beslutade om tilläggsdirektiv till utredningen den 20 mars 2014 (dir. 2014:45) och den 18 september 2014 (dir 2014:136).

Utredningen, som antagit namnet 2013 års värdepappersmarknadsutredning, överlämnar betänkandet Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2).

Utredningens uppdrag är härmed slutfört.

Stockholm i januari 2015

Ann-Christine Lindeblad

/Sandra Moradi

Johan Lycke Helena Forsaeus

5

Innehåll

1 Författningsförslag...................................................... 55

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden .......................................................... 55 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument .................................................... 206

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ............................................... 212 1.4 Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)............................................................................. 214

1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ........ 215 1.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument .................................. 216

1.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd ...................................................................... 217 1.8 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ................................. 219

1.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument .............................................................................. 221

Innehåll SOU 2015:2

6

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ............................................................... 223 1.11 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse......................................................... 232

1.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument .............................................................................. 235 1.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ........................................................... 236

1.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ........... 239 1.15 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579) .. 240 1.16 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism .................. 241 1.17 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ..................................................... 243

1.18 Förslag till lag om ändring i kommissionslagen (2009:865) .............................................................................. 245 1.19 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) ............................................................................ 249

1.20 Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ............................................................................ 250 1.21 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto ........................................................... 251

1.22 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ......................... 253

2 Inledning ................................................................. 261

2.1 Utredningens uppdrag .......................................................... 261 2.2 Utredningens arbete .............................................................. 262

Innehåll

7

2.3 Betänkandets diposition ........................................................ 265

3 Bakgrund till och översikt av MiFID II och MiFIR ......... 267

3.1 Inledning................................................................................. 267 3.2 2004 års MiFID och genomförandet i Sverige ..................... 268 3.2.1 Inledning ................................................................... 268 3.2.2 Utvidgningar av tillämpningsområdet .................... 269 3.2.3 Förändringar avseende marknadsplatser och

transparens ................................................................ 269

3.2.4 Organisatoriska krav på värdepappersföretag ........ 270 3.2.5 Investerarskydd ........................................................ 270 3.2.6 Genomförande i Sverige .......................................... 271

3.3 MiFID II och MiFIR ............................................................. 272 3.3.1 Inledning ................................................................... 272 3.3.2 Tillämpningsområdet ............................................... 273 3.3.3 Regler om tillstånd för värdepappersföretag och

krav på organisation m.m......................................... 274

3.3.4 Rörelseregler för värdepappersföretag .................... 275 3.3.5 Handelsplatser och transparenskrav m.m. .............. 277 3.3.6 Positioner i råvaruderivat m.m. ............................... 279 3.3.7 Tillstånd för vissa tjänster avseende rapportering och tillhandahållande av data ............. 279 3.3.8 Verksamhet över gränserna ..................................... 279 3.3.9 Den behöriga myndighetens tillsynsbefogenheter och sanktioner ....................... 280 3.3.10 Kommissionens genomförandeåtgärder ................. 280

4 Några allmänna utgångspunkter ................................. 283

4.1 Inledning................................................................................. 283 4.2 Anpassningar av svensk rätt .................................................. 283 4.3 Omdisponeringar i lagen om värdepappersmarknaden ....... 287 4.4 Nivå II-regler ......................................................................... 287

Innehåll SOU 2015:2

8

5 Tillämpningsområdet m.m. ........................................ 289

5.1 Inledning ................................................................................ 289 5.2 Finansiella instrument ........................................................... 290 5.2.1 Överlåtbara värdepapper ......................................... 290 5.2.2 Penningmarknadsinstrument .................................. 291 5.2.3 Andelar i företag för kollektiva investeringar –

fondandelar .............................................................. 292

5.2.4 Derivatinstrument ................................................... 293 5.2.5 Utsläppsrätter .......................................................... 293

5.3 Investeringstjänster och investeringsverksamhet ................ 294 5.3.1 Mottagande och vidarebefordran av order ............. 295 5.3.2 Utförande av order på kunders uppdrag ................ 295 5.3.3 Handel för egen räkning ......................................... 298 5.3.4 Portföljförvaltning ................................................... 298 5.3.5 Investeringsrådgivning ............................................ 301 5.3.6 Garantigivning m.m. ................................................ 304 5.3.7 Drift av MTF- och OTF-plattformar ..................... 304

5.4 Sidotjänster ............................................................................ 305 5.5 Utvidgat tillämpningsområde i vissa fall .............................. 306 5.6 Undantag ................................................................................ 307 5.6.1 Undantag för vissa enheter ..................................... 308 5.6.2 Undantag för viss handel för egen räkning ............ 308 5.6.3 Undantag för stamnätsföretag och

transmissionsnätsoperatörer ................................... 310

5.6.4 Undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av utsläppsrätter ........................................................... 311 5.6.5 Undantag för tjänster avseende utsläppsrätter i vissa fall .................................................................... 312 5.6.6 Undantag för värdepapperscentraler ...................... 312 5.6.7 Undantag från undantagen ...................................... 313

5.7 Marknadsplatser och datarapporteringstjänster .................. 314 5.8 Definitioner i övrigt .............................................................. 314

Innehåll

9

6 Värdepappersmarknadens infrastruktur ....................... 317

6.1 Inledning................................................................................. 317 6.2 Handelsplatsverksamhet ........................................................ 318 6.2.1 Definitioner .............................................................. 321 6.2.2 Reglerade marknader ............................................... 324 6.2.3 MTF- och OTF-plattformar ................................... 336 6.2.4 Tillväxtmarknader för små och medelstora

företag ....................................................................... 347

6.3 Skyldigheten att handla derivatinstrument på en handelsplats m.m. ................................................................... 349 6.4 Transparens ............................................................................ 352 6.4.1 Regler för handelsplatser ......................................... 353 6.4.2 Regler för värdepappersföretag ............................... 355

6.5 Dokumentation och transaktionsrapportering .................... 360 6.5.1 Dokumentation ........................................................ 360 6.5.2 Transaktionsrapportering ........................................ 360

6.6 Särskilda regler för råvaruderivat och utsläppsrätter ........... 361 6.6.1 Gränser för positioner i råvaruderivat .................... 362 6.6.2 Rapportering av positioner i råvaruderivat och

utsläppsrätter ............................................................ 364

6.7 Datarapporteringstjänster ..................................................... 365 6.7.1 De tillståndspliktiga tjänsterna................................ 365 6.7.2 Tillstånd – gemensamma krav ................................. 367 6.7.3 Särskilda krav för respektive

datarapporteringstjänst ............................................ 370

6.8 Algoritmisk handel ................................................................ 374 6.8.1 Inledande beskrivning av algoritmisk handel

och algoritmisk högfrekvenshandel ........................ 374

6.8.2 Värdepappersinstitut som själva ägnar sig åt algoritmisk handel .................................................... 381 6.8.3 Marknadsgaranter som använder algoritmisk handel ........................................................................ 383

6.9 Direkt elektroniskt tillträde .................................................. 384

Innehåll SOU 2015:2

10

6.10 Institut som agerar allmän clearingmedlem ......................... 387

7 En enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning ............................................... 389

7.1 Inledning ................................................................................ 389 7.2 Dagens reglering .................................................................... 389 7.2.1 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter .. 390 7.2.2 Lagen om värdepappersmarknaden ........................ 395 7.2.3 Lagen om försäkringsrörelse ................................... 397 7.2.4 Lagen om försäkringsförmedling ........................... 397 7.2.5 Lagen om värdepappersfonder ................................ 399 7.2.6 Lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ................................................... 399

7.3 En enhetlig reglering ............................................................. 400 7.3.1 Rörelselagstiftningen för de olika

företagstyperna ........................................................ 401

7.3.2 Kan någon tillhandahålla rådgivning utan tillstånd? ................................................................... 402 7.3.3 Regler som inte direkt avser rådgivningsverksamheten men som påverkar den ............................................. 404 7.3.4 Närmare om vilka regler som ska gälla all rådgivning ................................................................. 405

7.4 Gränsdragningsproblem ........................................................ 407 7.4.1 Gränsdragningen mellan rådgivning,

marknadsföring och försäljning .............................. 407

7.4.2 Rådgivning avseende andra tillgångar än finansiella instrument .............................................. 410

8 Regler om ersättningar till eller från tredjepart ............. 413

8.1 Inledning ................................................................................ 413 8.2 Minimireglerna i MiFID II ................................................... 413 8.3 Nuvarande reglering .............................................................. 414 8.4 Problemen med nuvarande reglering .................................... 416

Innehåll

11

8.5 Regleringen i ett par andra länder ......................................... 418 8.5.1 Holland ..................................................................... 418 8.5.2 Storbritannien ........................................................... 422

8.6 Regleringen i framtiden ......................................................... 425 8.6.1 Minimiregeln ............................................................ 426 8.6.2 Förbud mot s.k. up-front provisioner .................... 428 8.6.3 Ett mer långtgående provisionsförbud ................... 429 8.6.4 Högre ställda krav på oberoende rådgivare ............ 439 8.6.5 För och nackdelar med ett utvidgat

provisionsförbud ...................................................... 442

8.6.6 Provisionsförbud för andra än värdepappersinstitut ................................................. 447

8.7 Övriga regler om ersättningar från tredjepart ...................... 448 8.7.1 Minimiregeln ............................................................ 448 8.7.2 Generella regler om ersättningar från tredjepart .... 449

9 Övriga investerarskydds- och rörelseregler ................... 451

9.1 Inledning................................................................................. 451 9.2 Kompetenskrav ...................................................................... 451 9.3 Förtydligande av och tillägg till kraven på lämplighetsbedömningar ....................................................... 452 9.4 Information om lämpligt råd ................................................. 454 9.5 Intressekonflikter .................................................................. 456 9.5.1 Organisationsregler och kundskyddsregler ............ 456 9.5.2 Information till kunderna på ett varaktigt

medium ..................................................................... 457

9.5.3 Regler om belöningssystem ..................................... 458

9.6 Paketlösningar avseende produkter och tjänster ................. 459 9.7 Execution only ....................................................................... 460 9.8 Bästa orderutförande ............................................................. 464 9.9 Regler om att producera och distribuera produkter ............ 466 9.9.1 Processen hos det institut som producerar

produkterna .............................................................. 466

Innehåll SOU 2015:2

12

9.9.2 Processen hos de institut som distribuerar produkter.................................................................. 467

9.10 Bandinspelning och annan dokumentation av order ........... 468 9.11 Undantag för bostadslåneavtal ............................................. 470 9.12 Förbud mot säkerhetsöverlåtelser i förhållande till ickeprofessionella kunder ............................................................ 471 9.13 Transaktioner med jämbördiga motparter ........................... 472

10.1 Inledning ................................................................................ 475 10.2 Europeiska företag ................................................................. 475 10.3 Värdepappersföretag från tredjeland .................................... 477

11.1 Inledning ................................................................................ 483 11.2 Ledningsorganets kvalifikationer, sammansättning och uppgifter ................................................................................. 483 11.2.1 Ledningsorganet ...................................................... 483 11.2.2 Kraven på ledningsorganets kvalifikationer och

sammansättning samt nomineringskommitté ........ 485

11.3 Styrelsens och verkställande direktörens uppgifter ............. 488 11.3.1 Ändringar av styrelsen, antal ledamöter m.m. ....... 489 11.4 Krav på organisation av verksamheten i värdepappersinstitut .............................................................. 490

12.1 Inledning ................................................................................ 491 12.1.1 Rätt att få tillgång till dokument, data och

information .............................................................. 491

12.1.2 Rätt att utföra undersökningar på plats ................. 492 12.1.3 Rätt att ta del av bandinspelade telefonsamtal eller bevarad elektronisk kommunikation .............. 493

Innehåll

13

12.1.4 Rätt att begära att tillgångar fryses eller beläggs med kvarstad ............................................................. 494 12.1.5 Rätt att förbjuda viss yrkesverksamhet .................. 494 12.1.6 Rätt att begära uppgifter från revisorer för värdepappersföretag och reglerade marknader ....... 494 12.1.7 Rätt att överlämna ärenden till åtal ......................... 495 12.1.8 Rätt att låta revisorer eller sakkunniga utföra kontroller eller undersökningar .............................. 495 12.1.9 Rätt att få information och dokumentation om storleken eller syftet med en position eller en exponering i råvaruderivat m.m. .............................. 496 12.1.10 Rätt att kräva att varje praxis eller uppträdande som den behöriga myndigheten anser strider mot bestämmelser i MiFID II eller MiFIR upphör tillfälligt eller permanent ............................ 497 12.1.11 Rätt att vidta varje slag av åtgärd för att se till att värdepappersföretag, reglerade marknader och andra som omfattas av MiFID II eller MiFIR kontinuerligt följer lagstiftningen .............. 498 12.1.12 Rätt att tillfälligt avbryta handeln med ett finansiellt instrument och kräva att ett finansiellt instrument ska avföras från handel ........ 499 12.1.13 Rätt att begära att en person vidtar åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering ................................................................ 501 12.1.14 Rätt att begränsa möjligheten för en person att ingå ett råvaruderivatkontrakt ................................. 502 12.1.15 Rätt att utfärda offentliga underrättelser ................ 502 12.1.16 Rätt att få ut uppgifter om datatrafik från teleoperatörer ........................................................... 502 12.1.17 Rätt att stoppa marknadsföring eller försäljning av finansiella instrument eller strukturerade insättningar ............................................................... 505 12.1.18 Rätt att kräva att en fysisk person avsätts från styrelsen i ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör .................................................... 510

Innehåll SOU 2015:2

14

12.2 Samarbete mellan behöriga myndigheter ............................. 511 12.2.1 Samarbete och utbyte av information med

utländska myndigheter ............................................ 512

12.2.2 Samråd mellan myndigheter före beviljande av auktorisation ............................................................ 515 12.2.3 Värdmedlemsstaternas befogenheter ..................... 515 12.2.4 Försiktighetsåtgärder som värdmedlemsstaten är skyldig att vidta.................................................... 516 12.2.5 Tystnadsplikt ........................................................... 517 12.2.6 Förhållandet till revisorer ........................................ 519 12.2.7 Skydd för personuppgifter ...................................... 520

12.3 System och skydd för visselblåsare ....................................... 520 12.3.1 Inledning .................................................................. 520 12.3.2 Krav på speciella procedurer för hur

anmälningar ska omhändertas hos behöriga myndigheter ............................................................. 522

12.3.3 Skydd för den som rapporterar mot att drabbas av repressalier ........................................................... 523 12.3.4 Sekretess avseende identiteten på anmälaren och den som anmälan avser ............................................ 523 12.3.5 Krav på företag att inrätta särskilda system för anmälningar .............................................................. 525

12.4 Vissa bestämmelser avseende konsumentskydd m.m. ........ 526 12.4.1 Skadestånd ................................................................ 526 12.4.2 Klagomål och konsumentorganisationers rätt

att föra talan ............................................................. 527

12.5 Avgifter till Finansinspektionen ........................................... 528

13.1 Inledning ................................................................................ 531 13.2 Ändrad struktur för bestämmelserna om ingripanden mot svenska företag ............................................................... 531

13.3 Utökade och mer flexibla ingripandebefogenheter ............. 538 13.3.1 Ingripanden mot fysiska personer i företagens

ledningsorgan ........................................................... 539

Innehåll

15

13.3.2 Ingripanden mot den som saknar tillstånd m.m. och mot vissa ägare av värdepappersbolag, börser och svenska clearingorganisationer ............. 563 13.3.3 Övriga bestämmelser om ingripanden .................... 566 13.3.4 Särskilt om sanktionsavgifter och sådana avgifters storlek ........................................................ 576 13.3.5 Offentliggörande av beslut om sanktioner och andra administrativa åtgärder .................................. 581

13.4 Straffrättsliga påföljder .......................................................... 584 13.5 Beslut i överträdelseärenden .................................................. 585 13.5.1 Inledning ................................................................... 585 13.5.2 Utgångspunkter för utformningen av

beslutsordningen ...................................................... 587

13.5.3 Rättssäkerhetsgarantier ............................................ 588 13.5.4 Hantering av och beslut i sanktionsärenden inom andra rättsområden ......................................... 589 13.5.5 Lämplighetsaspekter ................................................ 595 13.5.6 Förfarandet vid beslut om administrativa sanktioner och åtgärder mot juridiska personer .... 597 13.5.7 Förfarandet vid beslut om sanktioner mot den som driver tillståndspliktig verksamhet utan att vara berättigad till det och mot vissa ägare av värdepappersbolag, börser och svenska clearing- organisationer ........................................................... 600 13.5.8 Förfarandet vid beslut om sanktioner mot fysiska personer i ett svenskt värdepappersinstitut eller en börs i fråga om överträdelser från företagets sida ............................ 602 13.5.9 Något om regleringen av förfarandet med sanktionsföreläggande ............................................. 608 13.5.10 Möjlighet till gemensam handläggning av ingripandeärenden och ärenden om återkallelse av tillstånd på frivillig grund .................................... 613

13.6 Frågor om verkställighet, preskription och betalningssäkring ................................................................... 616 13.6.1 Verkställighet och preskription............................... 616 13.6.2 Att frysa eller belägga tillgångar med kvarstad ...... 619

Innehåll SOU 2015:2

16

14.1 Inledning ................................................................................ 625 14.2 MiFIR ..................................................................................... 625 14.2.1 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser .......... 625 14.3 MiFID II ................................................................................ 626 14.3.1 Ikraftträdande .......................................................... 626 14.3.2 Övergångsbestämmelser ......................................... 626

15.1 Inledning ................................................................................ 629 15.2 Vissa samhällsekonomiska konsekvenser ............................ 630 15.3 Konsekvenser för företag och enskilda ................................ 632 15.3.1 Vissa konsekvenser till följd av bestämmelserna

i MiFID II ................................................................ 632

15.3.2 Konsekvenser till följd av förslaget om ett provisionsförbud ...................................................... 633 15.3.3 Konsekvenser av förslaget om en enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning ............................................. 634 15.3.4 Vissa konsekvenser till följd av bestämmelserna om värdepappersmarknadens infrastruktur ........... 635

15.4 Konsekvenser för staten ........................................................ 635 15.4.1 Konsekvenser för Finansinspektionen ................... 636 15.4.2 Konsekvenser för Sveriges domstolar .................... 637

15.5 Övriga konsekvenser ............................................................. 637

16.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ........................................................ 639 16.2 Övriga författningsförslag .................................................... 782 16.2.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980)

om handel med finansiella instrument ................... 782

Innehåll

17

16.2.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ........................... 783 16.2.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ........................................... 783 16.2.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse .......................... 784 16.2.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ....................................... 785 16.2.6 Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579) ................................................................. 786 16.2.7 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ........................................ 787 16.2.8 Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) ....................... 787 16.2.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ..... 787

16.3 Övriga följdändringar ............................................................ 789

19

Sammanfattning

Inledning

Europaparlamentet och rådet antog i maj 2014 ett direktiv (MiFID II)1och en förordning (MiFIR)2 om marknader för finansiella instrument, se bilagorna 4 och 5. Rättsakterna ersätter 2004 års MiFID.3

MiFID II och MiFIR innehåller en rad regler främst för värdepappersföretag och reglerade marknader. De nya rättsakterna innebär dels att en stor del av reglerna i 2004 års direktiv överförs mer eller mindre oförändrade till MiFID II, dels att det införs nya regler eller regler som är mer utförliga än motsvarande regler i 2004 års direktiv. Vissa av reglerna i 2004 års direktiv – t.ex. reglerna om transparens – finns numera i MiFIR. I denna förordning finns även helt nya regler.

Utredningens huvuduppgift har varit att analysera vilka ändringar som krävs i den nuvarande svenska regleringen för att genomföra de nya rättsakterna. Vidare har det i uppdraget ingått att se över vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag.

Efter en inledning där förutsättningarna för utredningsarbetet och arbetets bedrivande beskrivs (kapitel 2), redogör utredningen

1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. 2 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 3 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

Sammanfattning SOU 2015:2

20

för bakgrunden till de nya rättsakterna, vilka presenteras i korthet (kapitel 3). Därefter följer ett kapitel med några allmänna utgångspunkter (kapitel 4). Förslagsdelen av betänkandet omfattar kapitlen 5–14. I det följande redovisar utredningen de viktigaste förslagen i de olika kapitlen.

Tillämpningsområdet m.m. (kapitel 5)

MiFID II och MiFIR är, liksom 2004 års direktiv, tillämpliga på vissa tjänster och verksamheter avseende finansiella instrument. Det är alltså när tjänster och verksamheter rör finansiella instrument som de är tillståndspliktiga och ska bedrivas enligt reglerna i MiFID II och MiFIR. Definitionen av begreppet finansiella instrument är till övervägande del densamma i MiFID II som i 2004 års direktiv. En nyhet är att utsläppsrätter är finansiella instrument enligt MiFID II, och utredningen föreslår att de svenska reglerna ändras så att detta framgår av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Även de tillståndspliktiga investeringstjänsterna och investeringsverksamheterna är huvudsakligen desamma i MiFID II och i 2004 års direktiv. Utredningen föreslår dock vissa justeringar av hur tjänsterna och verksamheterna benämns och definieras i lagtexten för att åstadkomma ett mer direktivnära genomförande. En nyhet i sak är verksamheten drift av OTF-plattform4, som är en ny typ av handelsplats för finansiella instrument. Utredningen föreslår att denna verksamhet tas in som en ny tillståndspliktig investeringsverksamhet i lagen om värdepappersmarknaden.

Flera av reglerna i MiFID II, bl.a. flertalet kundskyddsregler, ska tillämpas även när ett värdepappersföretag säljer eller lämnar råd om s.k. strukturerade insättningar5, som i sig inte är finansiella instrument. Utredningen föreslår att denna utvidgning av tillämpningsområdet också införs i svensk rätt.

Enligt MiFID II är en rad företag, företeelser och verksamheter undantagna från tillämpningsområdet. Undantagen är i stort sett desamma som i 2004 års direktiv med några mindre skillnader,

4 Akronym för den engelska termen organised trading facility, OTF, se definition i artikel 4.1.23 i MiFID II. 5 Inlåning till kreditinstitut, där räntan eller avkastningen bestäms av ett index, ett eller flera finansiella instrument, råvaror eller en valutakurs.

SOU 2015:2 Sammanfattning

21

exempelvis i fråga om viss verksamhet avseende råvaruderivat och utsläppsrätter. Av MiFID II framgår också att värdepapperscentraler – som i svensk rätt benämns centrala värdepappersförvarare – ska vara undantagna. Utredningen föreslår att undantagen enligt svensk rätt anpassas till nämnda förändringar.

Värdepappersmarknadens infrastruktur (kapitel 6)

Många av reglerna i MiFID II och MiFIR rör värdepappersmarknadens infrastruktur, dvs. vilka olika typer av handelsplatser (reglerad marknad, MTF-plattform6 och OTF-plattform) som finns, hur de ska vara organiserade och hur handeln där och utanför handelsplatserna ska gå till. Till detta område hör också frågor om transparens (dvs. offentliggörande av order och transaktioner), krav på värdepappersföretag som ägnar sig åt s.k. algoritmisk handel, transaktionsrapportering och positionsbegränsningar vid handeln med råvaruderivat och utsläppsrätter. Även de nya datarapporteringstjänsterna utgör en del av värdepappersmarknadens infrastruktur.

Som nämnts föreslår utredningen att drift av en OTF-plattform tas in som en ny tillståndspliktig investeringsverksamhet i lagen. Därutöver föreslår utredningen vissa justeringar i de svenska definitionerna av reglerad marknad och MTF-plattform för att åstadkomma en mer direktivnära reglering.

MiFID II innehåller en rad detaljerade regler för handeln på reglerade marknader. Utredningen föreslår att de nya kraven i MiFID II på synkronisering av klockor, handelssystem med tillräcklig kapacitet och uthållighet, skriftliga avtal om marknadsgarantverksamhet, transparenta och icke-diskrimerande avgiftstrukturer och regler om samlokalisering samt tick-size tas in i lagen om värdepappersmarknaden. Utredningen föreslår också att reglerna om handelsstopp och avförande av ett finansiellt instrument från handel anpassas till kraven i MiFID II. Detta innebär att det i lagen tas in en uttrycklig regel om vad som gäller vid handelsstopp och avförande som beslutas av den som driver handelsplatsen och hur detta

6 Akronym för den engelska termen multilateral trading facility, MTF, se definition i artikel 4.1.22 i MiFID II.

Sammanfattning SOU 2015:2

22

kommuniceras med Finansinspektionen. Flertalet av reglerna för reglerade marknader ska också gälla för MTF- och OTF-plattformar. Utredningen föreslår vidare att en MTF-plattform ska kunna registreras som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag

,

dvs.

företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understiger

200 miljoner euro. En sådan registrering innebär vissa lättnader i kraven för upptagande till handel och för information om emittenterna.

Flera regler i den direktverkande förordningen MiFIR saknar motsvarighet i svensk rätt. Detta gäller t.ex. kraven att handla derivatinstrument på en marknadsplats, vissa regler om centrala motparter för clearing, regler om referensvärden och skyldigheten för värdepappersföretag att handla aktier på en handelsplats. Dessa regler föranleder inga lagändringar.

Reglerna om transparens, dvs. kraven på att offentliggöra order och transaktioner avseende finansiella instrument, finns i MiFIR. Detsamma gäller reglerna om dokumentation av order och transaktioner samt rapportering av transaktioner till den behöriga myndigheten. Även reglerna om systematiska internhandlare, dvs. värdepappersföretag som systematiskt genomför kunders order utanför en handelsplats mot det egna lagret, finns numera i MiFIR. Utredningen föreslår med anledning av detta att nuvarande bestämmelser om transparens, dokumentation av order och transaktioner, transaktionsrapportering samt om systematiska internhandlare utmönstras ur lagen om värdepappersmarknaden.

I MiFID II finns, i förhållande till 2004 års direktiv, nya regler om gränser för, hantering av och rapportering av positioner i råvaruderivat och utsläppsrätter m.m. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in regler om att Finansinspektionen ska fastställa kvantitativa trösklar för hur stora positioner i råvaruderivat en enskild person eller ett enskilt företag kan ha. Den som driver en handelsplats ska övervaka de positioner i råvaruderivat som personer eller företag har samt kunna tvinga fram en stängning eller minskning av en position och även kunna tvinga den som har en stor eller dominerande position att tillhandahålla likviditet tillbaka till marknaden. Vidare ska den som driver en handelsplats där det handlas råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivatinstrument avseende utsläppsrätter, veckovis publicera en rapport över positioner i de aktuella finansiella instrumenten. Den som

SOU 2015:2 Sammanfattning

23

driver handelsplatsen ska också till Finansinspektionen dagligen tillhandahålla mer detaljerad information där positionerna per innehavare framgår.

Genom MiFID II görs en rad datarapporteringstjänster tillståndspliktiga. Det rör sig om att tillhandahålla ett ”godkänt publiceringsarrangemang” (APA), att vara ”tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation” (CTP) och att tillhandahålla en ”godkänd rapporteringsmekanism” (ARM). Med godkänt publiceringsarrangemang (APA) avses att någon, för ett värdepappersföretags räkning offentliggör transaktioner i enlighet med transparensreglerna i MIFIR. En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP) tillhandahåller en samlad bild av transaktioner från flera olika handelsplatser och aktörer, vilket underlättar för marknadsaktörer att få tillgång till relevant information. En godkänd rapporteringsmekanism (ARM) slutligen rapporterar för ett värdepappersföretags räkning transaktioner till behöriga myndigheter eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Det är huvudsakligen transaktionsrapportering enligt MiFIR som avses. Förutsättningarna för tillstånd och vad som krävs av ett företag med tillstånd liknar de förutsättningar och krav som gäller för värdepappersföretag. Utredningen föreslår att bestämmelser om detta tas in i ett eget kapitel i lagen om värdepappersmarknaden.

I MiFID II finns en rad regler som rör algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel. Reglerna syftar till att komma till rätta med de risker och problem som är förknippade med denna typ av verksamhet. Reglerna i MiFID II riktar sig mot både värdepappersföretagens egen handel och mot företagens handel för kunders räkning. Reglerna är ”nya” i den bemärkelsen att det inte tidigare har funnits bindande regler på området i något direktiv eller i någon förordning. Utredningen föreslår att ett värdepappersinstitut som självt ägnar sig åt algoritmisk handel, i enlighet med kraven i MiFID II, ska ha effektiva system och riskkontroller som säkerställer att institutets handelssystem är motståndskraftigt och har tillräcklig kapacitet. Det ska i systemet finnas erforderliga trösklar, gränser och filter för att förhindra felaktiga order och för att förhindra att systemet fungerar på ett sätt som skapar oreda på marknaden. Företaget ska också ha effektiva system och kontroller som säkerställer att algoritmhandeln inte används för marknadsmissbruk eller för att bryta mot handelsregler på den handelsplats där

Sammanfattning SOU 2015:2

24

handeln sker. Företaget i fråga ska ha kontinuitetsarrangemang som kan hantera systemhaverier. Företagen ska därutöver underrätta den behöriga myndighet och den handelsplats där handeln äger rum om sina arrangemang i dessa avseenden. Den behöriga myndigheten kan kräva att värdepappersföretaget – regelbundet eller ad hoc – tillhandahåller en beskrivning av företagets strategier för algoritmisk handel, information om vilka parametrar och gränser som används och vilka kontroller företaget har för att säkerställa efterlevnaden av reglerna. Även om ett värdepappersföretag inte självt ägnar sig åt algoritmisk handel kan företaget ha kunder som gör det, t.ex. genom att kunderna använder s.k. direkt elektroniskt tillträde. Av denna anledning finns i MiFID II bestämmelser om kontroller och ansvar för värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in regler om att ett sådant företag ska ha effektiva system och kontroller för att säkerställa en ordentlig utvärdering av att de kunder som tjänsten tillhandahålls åt är lämpliga. Det ska finnas handels- och kreditlimiter som kunderna inte ska kunna överskrida, och handeln ska övervakas så att företaget kan förhindra att handeln skapar risker för företaget självt, att handeln skapar oreda på marknaden eller strider mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 596/2014). Företaget ska också se till att det finns ett skriftligt avtal som klargör kundens och företagets respektive rättigheter och skyldigheter.

Även företag som

tillhanda-

håller direkt elektroniskt tillträde ska underrätta sin behöriga myndighet samt den berörda handelsplatsen om detta. Den behöriga myndigheten kan kräva att företaget regelbundet eller ad hoc tillhandahåller en beskrivning av de system och kontroller avseende direkt elektroniskt tillträde som företaget har.

En enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning (kapitel 7)

MiFID II innehåller en rad regler som syftar till att skydda kunderna. Reglerna i direktivet riktar sig dock enbart mot värdepappersföretag och behandlas i kapitlen 8 och 9. I kapitel 7 behandlas den nationella frågan om det går att åstadkomma en enhetlig reglering

SOU 2015:2 Sammanfattning

25

för alla, oavsett företagstyp, som till konsumenter tillhandahåller rådgivning rörande placeringar. Den huvudsakliga regleringen av denna typ av rådgivning finns i lagen (2003:362) om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen) och i lagen om värdepappersmarknaden. Men verksamhet som i sig kan innehålla moment av rådgivning regleras även i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2010:2043) om försäkringsrörelse, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Reglerna är mycket lika och har samma konsumentskyddande syfte. Utredningen föreslår att man tar steget fullt ut så att reglerna inte bara blir lika utan exakt desamma. Utredningen förslår därför att det i lagstiftningen för respektive företagstyp införs en bestämmelse om att reglerna om rådgivning i lagen om värdepappersmarknaden ska tillämpas när företaget i fråga tillhandahåller rådgivning till konsumenter.

Regler om ersättningar till eller från tredjepart (kapitel 8)

I MiFID II finns en minimiregel om ersättningar från tredjepart till oberoende rådgivare och portföljförvaltare. Om institutet har informerat kunden om att rådgivningen är oberoende får institutet inte ta emot och behålla ersättningar från någon tredjepart, och institutet måste i sin rådgivning utgå från flera olika produkter från andra emittenter och producenter än institutet självt eller närstående företag. Inte heller en portföljförvaltare får, enligt minimiregeln, ta emot och behålla ersättningar från tredjepart. Om en oberoende rådgivare eller en portföljförvaltare tar emot ersättning från en tredjepart måste rådgivaren/förvaltaren betala ut ersättningen till kunden. Denna regel måste, vilket utredningen också föreslår, införas i svensk rätt. Enligt utredningens uppfattning skulle emellertid enbart minimiregeln inte åtgärda problemen med provisioner. Ersättningar från tredjepart har i Finansinspektionens tillsyn visat sig leda till intressekonflikter och att rådgivare sätter sina egna intressen att få höga provisioner framför kundens intressen. Minimiregeln skulle inte leda till en tillräcklig förstärkning av konsumentskyddet. Utredningen föreslår därför att Sverige använder sig av möjligheten att gå längre än minimiregeln och sträcker ut förbudet mot att ta emot ersättningar från tredjepart till att gälla all rådgiv-

Sammanfattning SOU 2015:2

26

ning, oberoende eller inte, till icke-professionella kunder. Detsamma bör gälla för portföljförvaltning som tillhandahålls till icke-professionella kunder. Utredningen föreslår att förbudet utformas så att ersättningar från tredjepart som kan påverka kundernas intresse negativt ska vara förbjudna och att Finansinspektionen ges rätt att närmare föreskriva vilka ersättningar det kan vara fråga om. Ett sådant provisionsförbud kan utformas så att det träffar just sådana provisioner som innebär att kundernas intressen påverkas negativt, utan att träffa sådana provisioner som inte gör det. Som nämnts i föregående avsnitt föreslår utredningen att samma regler ska gälla alla rådgivare, oavsett företagstyp. Det innebär på provisionsområdet att förbudet mot att ta emot och behålla ersättningar från tredjepart, som kan påverka kundens intressen negativt, också ska gälla för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare när ett sådant företag inom sin ordinarie verksamhet lämnar finansiell rådgivning till konsumenter.

Utredningen föreslår också att Sverige går längre än vad direktivet kräver när det gäller kraven för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare. Enligt minimiregeln får en oberoende rådgivare lämna råd om egna produkter, så länge det i det produktutbud rådgivaren har ingår ett tillräckligt antal externa produkter. Utredningen föreslår att kravet skärps så att endast den som enbart lämnar råd om externa produkter får kalla sig oberoende rådgivare. Dessa bestämmelser ska gälla också för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

Utöver de regler som gäller särskilt för investeringsrådgivning och portföljförvaltning finns i MiFID II generella bestämmelser om ersättningar från tredjepart som gäller för alla investeringstjänster. Reglerna innebär att ett värdepappersföretag, när det utför tjänster till kunder, inte får ta emot ersättning från någon annan än kunden, om inte kunden har informerats om ersättningen och ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten samt inte hindrar institutet från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen. Denna regel finns sedan tidigare i Finansinspektionens föreskrifter. Utredningen föreslår att regeln tas in i lagen om värdepappersmarknaden.

SOU 2015:2 Sammanfattning

27

Övriga investerarskydds- och rörelseregler (kapitel 9)

Utöver reglerna om ersättningar från tredje part innehåller MiFID II en rad skärpningar och nyheter på kundskyddsområdet. Det gäller bl.a. reglerna om kompetenskrav, lämplighetsbedömningar, information om lämpligt råd, paketerade produkter, intressekonflikter samt regler om att ta fram och distribuera produkter. Dessa regler tillsammans med nya regler om bandinspelning och annan dokumentation av order behandlas i kapitel 9.

Värdepappersföretagen ska enligt MiFID II säkerställa att de fysiska personer som lämnar investeringsrådgivning samt de fysiska personer som lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster har den kunskap och kompetens som krävs för att uppfylla sina skyldigheter. De kriterier som används för att bedöma kunskap och kompetens ska offentliggöras. Utredningen föreslår att en bestämmelse om detta tas in i lagen om värdepappersmarknaden och att Finansinspektionen får rätt att lämna närmare föreskifter om kompetenskraven.

Reglerna om lämplighetsbedömningar vid investeringsrådgivning och portföljförvaltning är i MiFID II i stort sett desamma som i 2004 års direktiv. Reglerna går ut på att företagen ska inhämta information om kundens kunskaper och erfarenhet av investeringar, om kundens ekonomiska situation och om kundens mål med investeringen, för att sedan med hjälp av den inhämtade informationen kunna lämna ett lämpligt råd eller föreslå en lämplig förvaltningsstrategi. I MiFID II har reglerna utvecklats något så att det närmare anges att informationen om kundens ekonomiska situation ska innefatta kundens förmåga att bära förluster och informationen om kundens mål med investeringen ska innefatta kundens risktolerans, och lämpligheten ska bedömas särskilt i förhållande till detta och kundens förmåga att bära förluster. Därutöver finns en ny bestämmelse om att företag som lämnar rekommendationer om ett paket av kombinerade tjänster och produkter – t.ex. en investering tillsammans med en kredit – i sin lämplighetsbedömning ska beakta om paketet som helhet är lämpligt. En annan nyhet jämfört med 2004 års direktiv är att ett värdepappersföretag ska informera kunden om huruvida företaget regelbundet kommer att bedöma lämpligheten avseende de finansiella instrument som har rekommenderats. Ytterligare en ny bestämmelse i förhållande till 2004 års direktiv är

Sammanfattning SOU 2015:2

28

att ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning ska upplysa kunden om varför det råd som företaget lämnar är lämpligt. Upplysningen ska lämnas i skriftlig form innan den transaktion som företaget föreslår äger rum, och den ska ange på vilket sätt rådet uppfyller kundens behov, preferenser och andra karakteristika. Utredningen föreslår att bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden ändras så att de innefattar de nya kraven.

På området intressekonflikter förslår utredningen att de nuvarande reglerna om intressekonflikter, i enlighet med systematiken i direktivet, delas upp i en regel med krav på företagens organisation och en annan med krav på att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter samt i vissa fall lämna information till kunderna. En sådan uppdelning underlättar tolkningen och tillämpningen av reglerna. Utredningen föreslår också att företagen ska lämna information till kunderna om intressekonflikter på ett varaktigt medium, och informationen ska vara tillräckligt detaljerad så att kunden kan fatta ett välgrundat beslut när det gäller den investeringstjänst eller sidotjänst där intressekonflikten uppstår. Utredningen föreslår även att lagen om värdepappersmarknaden kompletteras med en bestämmelse om att värdepappersinstitut inte ska belöna eller bedöma sin personal på ett sätt som kommer i konflikt med företagets skyldighet att iaktta kundernas intressen. Instituten ska i synnerhet undvika belöningssystem som kan leda till att personalen rekommenderar ett visst finansiellt instrument till en icke-professionell kund när företaget borde ha föreslagit ett annat instrument som bättre hade motsvarat kundens behov.

I MiFID II regleras den situationen att värdepappersföretag tillhandahåller en paketlösning som består av en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt, eller att tillhandahållandet av en tjänst eller produkt är en förutsättning för en annan tjänst eller produkt. Ett exempel på ett sådant ”paket” skulle kunna vara att ett värdepappersinstitut tillhandahåller en depåtjänst (förvaring av finansiella instrument) tillsammans med en depåkredit (kreditgivning). Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in en bestämmelse om att värdepappersinstitut som tillhandahåller en paketlösning som består av en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt, eller i att tillhandahållandet av en tjänst eller produkt är en förutsättning för en annan produkt eller tjänst, ska informera kunden om huru-

SOU 2015:2 Sammanfattning

29

vida det är möjligt att köpa de olika komponenterna i paketet var för sig och om kostnaderna för var och en av komponenterna. För det fall att paketet i sig innebär en förhöjd risk jämfört med om de olika komponenterna tillhandahållits var för sig, ska institutet informera kunden om hur de olika komponenterna påverkar risknivån.

I MiFID II ställs krav på att värdepappersföretagen ska ha en process för godkännande av finansiella instrument som tas fram för försäljning till företagets kunder. Processen ska vara utformad så att företaget ska fastställa en målgrupp för vilken instrumentet i fråga är anpassat. Det kan t.ex. vara fråga om konsumenter med viss erfarenhet eller en viss riskprofil. Med utgångspunkt i den tänkta målgruppen ska värdepappersföretaget bedöma om instrumentet i fråga typiskt sett är lämpligt, t.ex. med hänsyn till de risker som är förenade med en investering. Bedömningen ska också innefatta de förändringar som kan inträffa, t.ex. värdeförändringar på grund av händelser på marknaden. När väl instrumentet har gått igenom godkännandeprocessen och utgör en del av värdepappersföretagets utbud ska institutet regelbundet utvärdera instrumentet – med beaktande av de händelser som väsentligt skulle kunna påverka målgruppen – för att bedöma om målmarknaden och distributionen fortfarande är lämplig. För värdepappersinstitut som inte själva producerar investeringsprodukter men distribuerar andras produkter finns liknande regler som innebär att institutet ska se till att få tillgång till information om produktprocessen och kunna förstå egenskaperna hos instrumentet i fråga och vilken målgrupp de är avsedda för. Företaget ska också säkerställa att instrumenten distribueras till den avsedda målgruppen och endast erbjuds till kunder när detta ligger i kundens intresse. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in bestämmelser om produktprocessen som motsvarar direktivets regler.

MiFID II innehåller bestämmelser om att värdepappersinstitut ska spela in telefonsamtal som är avsedda att leda till transaktioner i finansiella instrument för institutets egen eller för kunders räkning. Elektronisk kommunikation i samma syfte ska bevaras. Dokumentationen ska sparas i fem år – eller den längre tid som den behöriga myndigheten föreskriver, dock längst sju år – och lämnas ut till kunder på begäran. Kunders order som tas emot på annat sätt än via telefon eller elektroniskt ska dokumenteras på varaktigt medium. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappers-

Sammanfattning SOU 2015:2

30

marknaden tas in bestämmelser om bandinspelning m.m. som motsvarar direktivets regler.

Verksamhet över gränserna (kapitel 10)

Reglerna om verksamhet över gränserna i MiFID II är, för de europeiska företagen, i stort sett desamma som reglerna i 2004 års direktiv. Förändringarna på detta område består i att reglerna om filialer även ska tillämpas när ett värdepappersföretag anlitar ett anknutet ombud i en annan medlemsstat. Nytt i MiFID II är reglerna om företag från länder utanför EES, som etablerar en filial inom EES. Utredningen föreslår på detta område att Sverige ska utnyttja den möjlighet som MiFID II ger att kräva filialetablering för att företag utanför EES ska få tillhandahålla investeringstjänster i Sverige.

Bolagsstyrning m.m. (kapitel 11)

I MiFID II kompletteras de allmänt hålla kraven på att styrelse och verkställande direktör i värdepappersföretag och börser ska ha tillräckligt god vandel samt tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tillräcklig erfarenhet med bestämmelser om att styrelse och verkställande direktör kollektivt ska ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att förstå företagets verksamhet i allmänhet och riskerna i verksamheten i synnerhet. Var och en av styrelseledamöterna samt verkställande direktören ska agera hederligt samt med integritet och oberoende, för att effektivt kunna ifrågasätta beslut av ledande befattningshavare i företaget och för att kunna övervaka beslutsfattandet. Direktivet innehåller också en begränsning av det antal styrelseuppdrag som någon kan ha samtidigt. För samtliga företag gäller att en allmän skälighetsbedömning ska göras av hur många uppdrag en enskild ledamot bör ha. Bedömningen är beroende av arten, omfattningen och komplexiteten i verksamheten. För företag av betydande storlek finns även en uttrycklig kvantitativ begränsning. Utredningen bedömer att direktivets krav på styrelsen och dess ledamöter samt verkställande direktör i värdepappersinstitut redan är genomförda genom de bestämmelser som

SOU 2015:2 Sammanfattning

31

genomför motsvarande krav enligt kapitaltäckningsdirektivet7. Utredningen föreslår att motsvarande bestämmelser för börser – avseende styrelsens samlade kunskap och erfarenhet, begränsningen av antalet uppdrag som ledningspersoner kan ha samt kravet på att avsätta tillräcklig tid för att kunna utföra sitt uppdrag – tas in i lagen om värdepappersmarknaden. De mer specifika kraven i MiFID II på styrelsen och dess ledamöter samt verkställande direktören i en börs ska genomföras genom myndighetsföreskrifter.

I MiFID II ställs krav på ledningsorganets styrning av företaget. Med ledningsorganet avses i svensk rätt styrelsen eller styrelsen och verkställande direktören. Kraven är relativt allmänt hållna. Ledningsorganet ska utforma och implementera (eller övervaka implementeringen av) styrningsarrangemang som säkerställer en effektiv och sund styrning av organisationen, vilket inkluderar åtskillnad av arbetsuppgifter inom företaget och förebyggande av intressekonflikter. För värdepappersföretag preciseras detta något mer. Ledningsorganet ska etablera, godkänna och ha uppsikt över företagets organisation när det gäller tillhandahållandet av investeringstjänster. Vid utformningen av organisationen ska arten, omfattningen och komplexiteten i företagets verksamhet beaktas. Ledningsorganet ska också etablera, godkänna och ha uppsikt över en policy för vilka tjänster, aktiviteter, produkter och verksamheter som företaget ska erbjuda eller ägna sig åt. Detta ska ske i enlighet med företagets risktolerans samt med beaktande av vilka kunderna är och vilka behov de har. Ledningsorganet ska även utforma en ersättningspolicy som syftar till att kunderna ska behandlas rättvist och att intressekonflikter undviks. Ledningsorganet ska slutligen regelbundet övervaka och utvärdera företagets styrningsmodell och policies avseende tillhandahållande av tjänster samt vidta relevanta åtgärder för att korrigera brister. Ledningsorganet ska också ha tillgång till all information som behövs för att kunna övervaka beslutsfattandet i företaget. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in en katalog över styrelsens och verkställande direktörens uppgifter.

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (också benämnt CRD IV).

Sammanfattning SOU 2015:2

32

Tillsyn (kapitel 12)

Genomförandet av MiFID II innebär en viss utvidgning av Finansinspektionens tillsynsverktyg. Utredningen föreslår i denna del att inspektionens verktygskatalog kompletteras med en möjlighet att ansöka om betalningssäkring för att säkerställa ett anspråk på sanktionsavgift, rätt att förbjuda ageranden som kan antas strida mot lagen eller MiFIR (som innefattar rätt att förbjuda viss yrkesverksamhet), rätt att begära att en person vidtar åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering, rätt att begränsa möjligheten för en person att ingå ett råvaruderivatkontrakt, samt rätt att stoppa marknadsföring eller försäljning av finansiella instrument eller strukturerade insättningar, om ett värdepappersinstitut har underlåtit att utveckla eller tillämpa en effektiv process för produktframtagande, eller om institutet på annat sätt har underlåtit att följa reglerna avseende processen för produktframtagande.

I MiFID II finns regler om samarbetet mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater och samarbetet med europeiska tillsynsmyndigheter. Utredningens bedömning är att dagens svenska regler uppfyller direktivets krav med några smärre förändringar avseende samarbetet och informationsutbytet med byrån för samarbete mellan energimyndigheter (Acer) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

En nyhet i MiFID II är bestämmelserna om system och skydd för visselblåsare. Direktivet ställer krav dels på effektiva system för rapportering och skydd för den som rapporterar överträdelser till den behöriga myndigheten, dels på att tillståndspliktiga företag ska inrätta sådana system för intern rapportering. En arbetstagare som rapporterar allvarliga överträdelser ska skyddas mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling. Därutöver ska identiteten på både anmälaren och på den som anmäls (om det är en fysisk person) som huvudregel skyddas. Syftet med särskilda rapporteringssystem, s.k. visselblåsarsystem, är att möjliggöra för i första hand samtlig personal att utan rädsla för repressalier kunna rapportera allvarliga händelser. Skyldigheten för behöriga myndigheter att inrätta effektiva procedurer för att motta och följa upp anmälningar om överträdelser föreslår utredningen genomförs genom föreskrifter på förordningsnivå. När det gäller identitetsskyddet är det utredningens bedömning att detta är

SOU 2015:2 Sammanfattning

33

omhändertaget av 30 kap. 4 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som nyligen infördes för att genomföra motsvarande bestämmelse i kapitaltäckningsdirektivet. Utredningen föreslår dock att offentlighets- och sekretesslagen kompletteras med en bestämmelse om att sekretess ska gälla även en fysisk person som i en anmälan pekas ut som ansvarig för en överträdelse. Utredningen föreslår också att den befintliga bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden, som innebär att värdepappersinstitut ska ha ändamålsenliga system för att från anställda omhänderta anmälningar om eventuella missförhållanden inom instituten, ska gälla även för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster.

Ingripanden (kapitel 13)

Bestämmelserna om administrativa sanktioner och åtgärder i MiFID II skiljer sig väsentligt från motsvarande bestämmelser i 2004 års direktiv, vilka var utformade så att medlemsstaterna ålades att se till att det finns verkningsfulla sanktioner mot överträdelser av direktivets bestämmelser. Den närmare utformningen av sanktionerna var sedan en fråga för varje medlemsstat att ta hand om. I MiFID II är bestämmelserna betydligt mer detaljerade. Där anges vilka överträdelser som ska kunna rendera sanktioner, att även fysiska personer i företagens ledningsorgan ska kunna påföras sanktioner, de olika slag av sanktioner som ska finnas och storleken på sanktionsavgifter. För att genomföra dessa bestämmelser föreslår utredningen att det för svenska värdepappersinstitut, börser och svenska leverantörer av datarapporteringstjänster anges vilka bestämmelser i lagen och MiFIR som kan medföra ingripanden vid en överträdelse. Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster har överträtt en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden eller i MiFIR ska företaget kunna påföras en sanktion. I sådana fall ska även en styrelseledamot eller en verkställande direktör i institutet eller börsen, eller deras ersättare, kunna påföras en sanktion, om personen i fråga av uppsåt eller grov oaktsamhet har agerat på ett sätt som föranlett överträdelsen. Detta gäller dock enbart om företagets överträdelse är av allvarligt slag. I lagen införs också en bestämmelse med inne-

Sammanfattning SOU 2015:2

34

börd att ett ingripande inte ska ske om överträdelsen samtidigt utgör en gärning som är föremål för åtal.

De sanktioner som kan bli aktuella för företagen är desamma som enligt gällande rätt, t.ex. återkallelse av tillstånd och sanktionsavgift. De sanktioner som kan bli aktuella såvitt gäller fysiska personer i ledningsorganet för ett svenskt företag är förbud att utöva ledningsuppdrag i ett värdepappersinstitut samt sanktionsavgift. Sanktionsavgift för fysiska personer ska bestämmas till högst ett belopp som motsvarar fem miljoner euro eller, i de fall beloppet blir högre och kan beräknas, till två gånger beloppet av de vinster som har erhållits eller de kostnader/förluster som har undvikits genom överträdelsen.

Bestämmelsen om ingripande mot fysiska personer i ett instituts eller en börs ledningsorgan ska tillämpas också på utländska företag som hör hemma utanför EES och driver värdepappersrörelse från filial i Sverige, varvid den eller de personer som har ansvaret för ledningen av filialen ska kunna påföras en sanktionsavgift.

Det nya sanktionssystemet påverkar också beslutsordningen för sanktioner. Utredningen föreslår att Finansinspektionen, liksom tidigare, ska fatta beslut om sanktioner avseende juridiska personer, och även i frågor om fysiska personers underlåtenhet att anmäla förvärv och avyttringar av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation. När det gäller sanktioner mot ansvariga fysiska personer i ett svenskt värdepappersinstitut eller en börs, i fråga om överträdelser från företagets sida, ska Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande pröva frågor om sanktioner. Om ett sådant föreläggande inte godkänts inom föreskriven tid får Finansinspektionen ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att sanktionen ska beslutas.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (kapitel 14)

Enligt MiFID II ska medlemsstaterna senast den 3 juli 2016 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra direktivet. De nationella bestämmelserna ska tillämpas från och med den 3 januari 2017, med vissa undantag. MiFIR ska, med vissa undantag, börja tillämpas från och med den 3 januari 2017. Avseende MiFIR innebär detta att nuvarande bestäm-

SOU 2015:2 Sammanfattning

35

melser i den svenska lagen som motsvarar bestämmelser i MiFIR ska upphöra att gälla den 3 januari 2017. Några särskilda åtgärder i övrigt för att förordningen ska börja gälla i Sverige ska inte vidtas och några övergångsbestämmelser behövs inte. När det gäller MiFID II ska de ändringar i lagen om värdepappersmarknaden som utredningen har föreslagit börja gälla den 3 januari 2017, med undantag för bestämmelserna om en CTP:s skyldighet att samla in och offentliggöra information om handel med obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat. Dessa regler ska tillämpas från och med den 3 september 2018.

37

Summary

Introduction

In May 2014 the European Parliament and the Council adopted a Directive (MiFID II)1 and a Regulation (MiFIR)2on markets in financial instruments, see Annexes 4 and 5. These legal instruments replace the MiFID of 2004.3

MiFID II and MiFIR contain a number of rules, mainly for investment firms and regulated markets. The new legal instruments entail partly the transfer of a large proportion of the rules in the 2004 Directive more or less unchanged to the MiFID II, and partly the introduction of new rules or more detailed rules than those of the 2004 Directive. Some of the rules in the 2004 Directive – for example on transparency – are now found in MiFIR. This Regulation also contains entirely new rules.

The main remit of the Inquiry has been to analyse what changes are required in current Swedish regulations in order to implement the new legal instruments. Moreover, the remit included reviewing some issues concerning financial advisory services that are not currently subject to licensing and commercial law regulation, considering whether these advisory services should also be subject to licensing and commercial law regulation and if so draw up the necessary legislative proposals.

1 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU. 2 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012. 3 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC.

Summary SOU 2015:2

38

After an introduction, in which the conditions for the Inquiry and its work are described (Chapter 2), the report describes the background to the new legal instruments, which are presented briefly (Chapter 3). There then follows a chapter with some general principles (Chapter 4). The report proposals are presented in Chapters 5– 14. The Inquiry’s main proposals from the different chapters are presented below.

Scope etc. (Chapter 5)

MiFID II and MiFIR, in common with the 2004 Directive, are applicable to certain services and activities referring to financial instruments. Thus when services and activities concern financial instruments they are subject to licensing and must be conducted in accordance with the MiFID II and MiFIR rules. The definition of the term financial instrument in the MiFID II is by and large the same as in the 2004 Directive. One new feature is that emission allowances are financial instruments under MiFID II and the Inquiry proposes that Swedish rules be changed so that this is stated in the Securities Market Act (2007:528). The investment services and activities that are subject to licensing requirements are also mainly the same in MiFID II and the 2004 Directive. However, the Inquiry proposes some adjustments in the designation and definition of the services and activities in the legislative text to achieve implementation that is closer to the Directive. One new feature in substance is operation of an organised trading facility (OTF), which is a new type of trading venue for financial instruments. The Inquiry proposes that this activity be included as a new investment activity subject to licensing in the Securities Market Act.

Several of the provisions in MiFID II, including most of the investor protection rules, are also applicable when an investment firm sells or provides advisory services on structured deposits4, which are not financial instruments as such. The Inquiry proposes that this extension of scope also be introduced in Swedish law.

4 Deposits made to credit institutions, in which the interest or return is determined by an index, one or more financial instruments, commodities or an exchange rate.

Summary

39

Under MiFID II a number of firms, occurrences and activities are outside its scope. By and large the exemptions are the same as in the 2004 Directive with some minor differences, for example as regards some activities referring to commodity derivatives and emission allowances. It is also clear from MiFID II that central securities depositories – called “centrala värdepappersförvarare” in Swedish law – will be exempted. The Inquiry proposes that the exemptions under Swedish law be adapted to the changes mentioned.

Infrastructure of the securities market (Chapter 6)

Many of the provisions of MiFID II and MiFIR concern the infrastructure of the securities market, i.e. the different types of trading venues (regulated market, MTF5and OTF) that exist, how they should be organised and how trading should be conducted there and outside the market places. Also included in this area are issues concerning transparency (i.e. publication of orders and transactions), requirements of investment firms that conduct algorithmic trading, transaction reporting and position limitats when trading in commodity derivatives and emission allowances. The new data reporting services also constitute part of the infrastructure of the securities market.

As mentioned, the Inquiry proposes that operation of an OTF be included as a new investment activity subject to licensing in the Act. In addition, the Inquiry proposes some adjustments to the Swedish definitions of regulated market and MTF to achieve regulation that is more in line with the Directive.

MiFID II contains a number of detailed rules for trading in regulated markets. The Inquiry proposes that the new requirements in MiFID II for synchronisation of clocks, trading systems with sufficient capacity and resilience, written agreements on market making activities, transparent and non-discriminatory fee structures and rules on co-location and tick sizes be included in the Securities Market Act. The Inquiry also proposes that the rules on suspension and removal of a financial instrument from trading be adapted to

5 Acronym for the English term multilateral trading facility, MTF, see definition in Article 4.1.22 of MiFID II.

Summary SOU 2015:2

40

the requirements of MiFID II. This means that an explicit rule will be included in the Act concerning suspension and removal decided by an operator of a trading venue and how this is to be communicated to Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). Most of the rules for regulated markets should also apply to MTF´s and OTF´s. The Inquiry also proposes that an MTF could be registered as an SME (small and medium-sized enterprises) growth market. Small and medium-sized enterprises are companies with an average market value of less than EUR 200 million. Such registration means some relaxation in the requirements for admission to trading and to information about issuers.

Several of the provisions in the directly effective Regulation (MiFIR) have no equivalent in Swedish law. This applies for example to the requirements to trade derivatives in a marketplace, some rules concerning central counterparties for clearing, rules on benchmarks and the obligation of investment firms to trade shares on a trading venue. These rules will not entail any legislative amendments.

The rules concerning transparency, i.e. the requirements to publish orders and transactions for financial instruments are found in MiFIR. The same applies to the rules on documentation of orders and transactions and reporting transactions to the competent authority. The rules on systematic internalisers, i.e. investment firms which systematically deal on their own account when executing client orders outside a regulated market, are now found in MiFIR. In view of this, the Inquiry proposes that the current provisions on transparency, documentation of orders and transactions, transaction reporting and on systematic internalisers be removed from the Securities Market Act.

In MiFID II there are, in relation to the 2004 Directive, new rules concerning limits for position management and reporting positions in commodity derivatives and emission allowances etc. The Inquiry proposes that the Securities Market Act prescribe that Finansinspektionen must establish quantitative thresholds for the positions in commodity derivatives an individual person or an individual firm can hold. Operators of trading venues must monitor the positions in commodity derivatives that individuals or firms hold and must be able to force a termination or reduction of a position and also be able to force the holder of a large or dominant position

Summary

41

to provide liquidity back to the market. Moreover, operators of trading venues which trade commodity derivatives, emission allowances or derivatives thereof, must publish a weekly report with the aggregate positions in the relevant financial instruments. The market operator must also provide on a daily basis more detailed information showing a breakdown of positions per holder to Finansinspektionen.

As a result of MiFID II a number of data reporting services are subject to licensing. This is a matter of providing an “approved publication arrangement” (APA), of being a “consolidated tape provider” (CTP) and providing an “approved reporting mechanism” (ARM). An approved publication arrangement (APA) means that someone publishes transactions on behalf of an investment firm in accordance with the transparency rules of MIFIR. A consolidated tape provider (CTP) provides a consolidated view of transactions from several different trading venues and participants, which facilitates for market participants to gain access to relevant information. Finally, an approved reporting mechanism (ARM) reports transactions to the competent authorities or the European Securities and Markets Authority (ESMA) on behalf of an investment firm. This mainly refers to transaction reporting under MiFIR. The licensing conditions and the requirements of licensed firms are similar to the conditions and requirements applicable to investment firms. The Inquiry proposes that this be provided for in a separate chapter of the Securities Market Act.

MiFID II includes a number of rules concerning algorithmic trading and algorithmic high frequency trading. The rules aim to deal with the risks and problems associated with this type of activity. The provisions of MiFID II are directed at both investment firms’ own trading and at their trading on behalf of clients. The rules are “new” in the sense that previously there were no binding rules in the area in any directive or regulation. The Inquiry proposes that an investment firm that conducts algorithmic trading on its own behalf must, in accordance with the provisions of MiFID II, have effective systems and risk controls to ensure that the firm’s trading systems are resilient and have sufficient capacity. The system must have the necessary thresholds, limits and filters to prevent incorrect orders and to prevent the system functioning in a way that disrupts the market. The firm must also have effective systems and controls

Summary SOU 2015:2

42

to ensure that the algorithmic trading is not used for market abuse or to violate trading rules in the trading venue where the trading takes place. The firm in question must have continuity arrangements that can deal with any failure of its trading systems. In addition, firms must notify the competent authority and the trading venue where the trading takes place of their arrangements in these respects. The competent authority may require an investment firm – on a regular or ad hoc basis – to provide a description of the nature of its algorithmic trading strategies, details of the trading parameters or limits to which the system is subject and the controls that the firm has in place to ensure compliance with the rules. Even if an investment firm does not itself engage in algorithmic trading, it may have clients that do so, for example in that they use “direct electronic access”. For this reason MiFID II includes provisions on controls and responsibilities for investment firms that provide direct electronic access. The Inquiry proposes that provisions be included in the Securities Market Act stipulating that these firms must have effective systems and controls in place to ensure proper assessment of the suitability of clients to whom the service is provided. There must be trading and credit thresholds that clients may not exceed, and trading must be monitored so that the firm can prevent trading that could create risks to the investment firm itself or that could create a disorderly market or could be contrary to the Market Abuse Regulation (Regulation of the European Parliament and of the Council [EU] 596/2014). The firm must also ensure that there is a written agreement that specifies the rights and obligations of the client and the investment firm.

Firms that

provide direct electronic access must also inform their competent authority as well as the relevant trading venue of this

. The competent authority may require the investment firm to provide, on a regular or ad hoc basis, a description of the systems and controls that the firm has in place regarding direct electronic access.

Summary

43

A consistent regulation of financial and investment advice (Chapter 7)

MiFID II contains a number of rules aimed at protecting investors. The rules in the Directive are, however, solely directed at investment firms and are dealt with in Chapters 8 and 9. Chapter 7 deals with the national issue of whether it is possible to achieve consistent regulation for all providers of advisory services to consumers on investment, regardless of corporate form. The main regulation of this type of advice is in the Financial Advisory Services to Consumers Act (2003:362) (Advisory Services Act) and in the Securities Market Act. But activities that in themselves may entail elements of advisory services are regulated in the Insurance Mediation Act (2005:405), the Insurance Business Act (2010:2043), the Investment Funds Act (2004:46) and the Act on Alternative Investment Fund Managers (2013:561). The rules are very similar and have the same consumer protection purpose. The Inquiry proposes that the rules be completely aligned so that they are not only similar but exactly the same. Consequently, the Inquiry proposes that a provision be introduced into the legislation for each corporate form that the rules on advisory services in the Securities Market Act be applicable when the firm in question provides advisory services to consumers.

Rules on benefits to or from third parties (Chapter 8)

MiFID II contains a minimum rule on benefits from third parties to independent advisors and portfolio managers. If the investment firm has informed the client that the advice is independent, the firm may not accept and retain benefits from any third party, and in its advice the firm must assess several different product providers’ and issuers’ products as well as those of its own or of firms with close links to the investment firm. Nor may a portfolio manager, under the minimum rule, accept and retain benefits from third parties. If an independent advisor or portfolio manager accepts a benefit from a third party the advisor/manager must forward this benefit to the client. This rule must be introduced into Swedish law, which is also what the Inquiry proposes. However, in the

Summary SOU 2015:2

44

opinion of the Inquiry, the minimum rule alone would not rectify the commission problems. Supervision by Finansinspektionen has shown that benefits from third parties lead to conflicts of interest and advisors putting their own interests in obtaining large commissions before the clients’ interests. The minimum rule would not lead to sufficient reinforcement of consumer protection. The Inquiry proposes therefore that Sweden takes the opportunity to go further than the minimum rule and extend the prohibition against accepting benefits from third parties to cover all advisory services, independent or not, to non-professional clients. The same should apply to portfolio management provided to non-professional clients. The Inquiry proposes that the prohibition be designed so that benefits from a third party that may have a negative effect on clients’ interests be forbidden and that Finansinspektionen be given the right to prescribe in detail the benefits in question. This kind of commission prohibition may be designed to apply to commission that entails a negative impact on clients’ interests, without applying to commission that does not. As previously mentioned, the Inquiry proposes that the same rules should apply to all advisors, regardless of corporate form. This means in the area of commission that the prohibition on accepting and retaining benefits from third parties that may have a negative impact on clients’ interests will also apply to insurance companies and insurance intermediaries when they provide financial advice to consumers in the course of their ordinary business.

The Inquiry also proposes that Sweden goes further than required by the Directive as regards the requirements to be met in order to be called an independent advisor. Under the minimum rule an independent advisor may give advice on its own products as long as the advisor’s range of products includes a sufficient number of external products. The Inquiry proposes that the requirement be tightened so that only those advising on external products may call themselves independent advisors. These provisions will also apply to insurance companies and insurance intermediaries.

Apart from the rules specifically applicable to investment advice and portfolio management, MiFID II also includes general provisions on benefits from third parties that apply to all investment services. The rules mean that an investment firm, when rendering services to clients, may not accept benefits from anyone other than

Summary

45

the client, unless the client has been informed of the benefit and the benefit is designed to enhance the quality of the service concerned and does not prevent the firm from complying with its duty to act in the best interest of its clients. This rule already exists in Finansinspektionen’s Regulations. The Inquiry proposes that the rule be incorporated into the Securities Market Act.

Other investor protection and conduct of business rules (Chapter 9)

Apart from the rules concerning benefits from third parties MiFID II contains a number of stricter requirements and new regulations in the area of client protection. These apply to the rules on competence requirements, assessment of suitability, information on appropriateness of advice, packaged products, conflicts of interest and rules on developing and distributing products. These rules, together with new rules on recording and other documentation of orders are dealt with in Chapter 9.

Under MiFID II investment firms must ensure that the natural persons that provide investment advice as well as the natural persons that provide information on financial instruments, investment services or ancillary services have the knowledge and competence required to fulfil their obligations. The criteria used to assess knowledge and competence are to be published. The Inquiry proposes that a provision on this be incorporated into the Securities Market Act and that Finansinspektionen be entitled to issue more detailed regulations on competence requirements.

The rules concerning assessment of suitability for investment advice and portfolio management in MiFID II are by and large the same as in the 2004 Directive. The rules stipulate that firms must obtain information about clients’ knowledge and experience in the investment field, about the client’s financial situation and about the client’s investment objectives, so as to be able to use the information obtained to give suitable advice or propose a suitable management strategy. In MiFID II the rules have been developed somewhat to specify that the information about the client’s financial situation must include the client’s ability to bear losses and the information on the client’s investment objectives must include the

Summary SOU 2015:2

46

client’s risk tolerance, and suitability is to be assessed, particularly in relation to this and the client’s ability to bear losses. In addition there is a new provision that firms recommending a package of bundled services or products – for example an investment together with a loan – must consider in their assessment whether the overall bundled package is suitable. Another new feature compared with the 2004 Directive is that an investment firm must inform the client whether the firm will provide periodic assessment of the suitability of the financial instruments recommended to them. Another new provision in relation to the 2004 Directive is that an investment firm providing investment advice must inform the client why the advice given by the firm is suitable. The information must be provided in written form before the transaction proposed by the firm takes place, and it must state how the advice meets the needs, preferences and other characteristics of the client. The Inquiry proposes that the provisions in the Securities Market Act be amended to include the new requirements.

In the area of conflict of interest the Inquiry proposes that the current rules on conflict of interest, in line with the system of the Directive, be broken down into one rule imposing requirements on the organisation of firms and another imposing requirements on identification, prevention and handling of conflicts of interest, as well as in some cases providing information to clients. This breakdown facilitates interpretation and application of the rules. The Inquiry also proposes that firms provide information to clients concerning conflicts of interest in a durable medium, and the information should be sufficiently detailed to enable the client to make an informed decision with respect to the investment service or ancillary service in the context of which the conflict of interest arises. The Inquiry also proposes that the Securities Market Act be supplemented with a provision that investment firms may not remunerate or assess the performance of their staff in a way that conflicts with the firm’s obligation to safeguard clients’ interests. The firms must in particular avoid remuneration systems that may lead to staff recommending a particular financial instrument to a non-professional client when the firm should have proposed another instrument which would better meet that client’s needs.

MiFID II regulates the situation where an investment firm provides a package solution consisting of an investment service together

Summary

47

with another service or product, or where the provision of a service or product is a condition for another service or product. One example of this kind of “package” is a securities institute providing a custody service (safe-keeping of financial instruments) together with custodial credit (lending). The Inquiry proposes that a provision be included in the Securities Market Act stipulating that investment firms that provide a package solution consisting of an investment service bundled with another service or product, or that stipulate that provision of a service or product is a condition for another product or service, must inform the client whether it is possible to buy the different components of the package separately and of the cost of each separate component. In the event that the package in itself entails a heightened risk compared with provision of the different components separately, the firm must inform the client how the different components affect the risk level.

MiFID II stipulates that investment firms must have a process for the approval of financial instruments developed for sale to the firm’s clients. The process is to be designed so that the firm identifies a target market of end clients for which the financial instrument in question is adapted. This may consist for example of consumers with certain experience or a certain risk profile. On the basis of the intended target market, the investment firm must assess whether the instrument in question is typically suitable, for example as regards the risks associated with an investment. The assessment must also include the changes that may occur, for example value changes due to market events. When the instrument has been through the approval process and constitutes a part of the investment firm’s offer, the firm must periodically review the instrument – taking into account any events that could materially affect the target market – to assess whether the target market and distribution are still suitable. There are similar rules for investment firms that do not themselves produce investment products but distribute those of others, stipulating that the firm should have arrangements in place to obtain information concerning the product approval process, and be able to understand the characteristics of the instrument in question and the intended target market. The firm should also ensure that the instruments are distributed to the intended target market and only offered to clients when it is in the clients’ interest. The Inquiry proposes that provisions be included in the

Summary SOU 2015:2

48

Securities Market Act on the product approval process that correspond to the provisions of the Directive.

MiFID II contains provisions stipulating that investment firms must record telephone conversations intended to result in transactions in financial instruments when dealing on own account or on behalf of clients. Electronic communication for the same purpose must be retained. The records must be kept for five years – or longer where requested by the competent authority, though no more than seven years – and be provided to the client involved on request. Clients’ orders received otherwise than via telephone or electronic communication must be documented in a durable medium. The Inquiry proposes that provisions be included in the Securities Market Act on recording etc. that correspond to the provisions of the Directive.

Cross-border activities (Chapter 10)

The rules governing cross-border activities in MiFID II are, for European firms, by and large the same as in the 2004 Directive. The changes in this area consist of the rules on branches also being applicable when an investment firm uses a tied agent in another Member State. New in MiFID II are rules on firms from countries outside the EEA that establish branches within the EEA. The Inquiry proposes in this area that Sweden utilise the opportunity offered by MiFID II to impose a requirement that firms outside the EEA must establish a branch in order to provide investment services in Sweden.

Corporate governance etc. (Chapter 11)

MiFID II supplements the generally formulated requirements that boards of directors and managing directors of investment firms and market operators must be of sufficiently good repute, possess sufficient knowledge, skills and experience, with provisions that the board of directors and managing director must collectively have sufficient knowledge, skills and experience to understand the firm’s activities in general and risks of the business in particular. All of the board members as well as the managing director must act with

Summary

49

honesty, integrity and independence of mind to be able to effecttively assess and challenge the decisions of senior management and to monitor decision-making. The Directive also contains a restriction on the number of directorships a person may hold at the same time. Applicable to all firms is that a general reasonability assessment must be made of the number of directorships an individual board member should have. The assessment is dependent on the nature, scale and complexity of the business. For firms of considerable size there is also an explicit quantitative restriction. The Inquiry assesses that the requirements of the Directive concerning the board and its members and the managing director of investment firms are already implemented through the provisions implementing corresponding requirements under the Capital Requirements Directive6. The Inquiry proposes that the corresponding provisions for market operators – concerning the collective knowledge and experience of the board, restriction on the number of directorships members of management may hold and the requirement to commit sufficient time to be able to perform their functions – shall be included in the Securities Market Act. The more specific requirements in MiFID II concerning the board and its members as well as the managing director in a market operator are to be implemented through agency regulations.

MiFID II imposes requirements on corporate governance by the management body. In Swedish law the management body refers to the board of directors or the board of directors and the managing director. The requirements are generally worded. The management body must design and implement (or monitor implementation of) governance arrangements that ensure effective and prudent management of the organisation, including the segregation of duties in the firm and prevention of conflicts of interest. This is specified in more detail for investment firms. The management body must define, approve and oversee the organisation of the firm as regards the provision of investment services. When designing the organisation, the nature, scale and complexity of the business must be taken into account. The management body must also define, approve

6 Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC.

Summary SOU 2015:2

50

and oversee a policy as to the services, activities, products and operations offered or provided by the firm. This is to be in accordance with the risk tolerance of the firm and taking into account the characteristics and needs of the clients. The management body must also draw up a remuneration policy aiming to encourage fair treatment of clients and avoid conflicts of interest. Finally, the management body must monitor and periodically assess the firm’s governance arrangements and policies for provision of services and take appropriate steps to address any deficiencies. The management body must also have access to all information needed to oversee and monitor management decision-making. The Inquiry proposes that a catalogue of the board of directors and managing director’s tasks be included in the Securities Market Act.

Supervision (Chapter 12)

Implementation of MiFID II entails some expansion of Finansinspektionen’s supervisory tools. In this respect the Inquiry proposes that Finansinspektionen’s supervisory toolbox be supplemented by the ability to apply for attachment to secure a claim relating to a financial penalty, the right to prohibit actions that may be assumed to violate the law or MiFIR (including the right to prohibit some professional activities), the right to require a person to take action to reduce the size of a position or exposure, the right to restrict a person’s ability to enter into a commodity derivative, and the right to stop marketing or sale of financial instruments or structured deposits if an investment firm has failed to develop or apply an effective process for product development, or if the firm has otherwise failed to comply with the product development process.

MiFID II regulates cooperation between competent authorities in different Member States and cooperation between European supervisory authorities. In the opinion of the Inquiry, after some minor amendments the current Swedish rules fulfil the requirements of the Directive concerning collaboration and exchange of information between the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) and the European Securities and Markets Authority (ESMA).

Summary

51

One new feature in MiFID II is the provisions on mechanisms and protection for whistle-blowers. The Directive imposes requirements partly for effective mechanisms for reporting and protection of persons reporting infringements to the competent authority and partly for firms subject to licensing to have in place appropriate procedures for internal reporting. An employee who reports serious infringements must be protected against retaliation, discrimination or other types of unfair treatment. In addition, the identity of both the person who reports the infringements and the person allegedly responsible (if it is a natural person) must as a general rule be protected. The purpose of special reporting systems, called whistleblower systems, is to make it possible primarily for all staff to report serious events without fear of reprisals. The Inquiry proposes that the obligation of competent authorities to set up effecttive procedures to receive and follow up reports of infringements be implemented through regulations at ordinance level. As regards protection of identity, in the assessment of the Inquiry this has been taken care of by Chapter 30, Section 4 b of the Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400) that was recently introduced to implement the corresponding provision of the Capital Requirements Directive. However, the Inquiry proposes that the Public Access to Information and Secrecy Act be supplemented by a provision stipulating that anonymity will also apply to a natural person that is identified in a report as responsible for an infringement. The Inquiry also proposes that the existing provision in the Securities Market Act stipulating that investment firms must have appropriate systems for dealing with reports on alleged irregularities within the firms, is also to apply to market operators and suppliers of data reporting services.

Interventions (Chapter 13)

The provisions on administrative sanctions and measures in MiFID II differ substantially from the corresponding provisions of the 2004 Directive, which were designed to direct Member States to ensure that there were effective sanctions in place against infringements of the provisions of the Directive. The more detailed wording of the sanctions was then left to each Member State. The provisions of

Summary SOU 2015:2

52

MiFID II are considerably more detailed. They specify the infringements that may give rise to sanctions; that natural persons in firms’ management bodies may be subject sanctions; the various types of sanctions that should exist and the size of fines. To implement these provisions the Inquiry proposes that for Swedish investment firms, market operators and Swedish suppliers of data reporting services it be specified which provisions of the Act and MiFIR that may entail intervention for an infringement. If a Swedish investment firm, a market operator or a Swedish supplier of data reporting services has infringed a provision of the Securities Market Act or of MiFIR, it must be possible to impose sanctions on the firm. In such cases it shall also be possible to impose a sanction on a member of the board or a managing director of the firm or market operator, or their substitute, if the person in question intentionally or through gross negligence has acted to cause the infringement. This only applies, however, if the firm’s infringement is of a serious nature. A provision is also to be introduced into the Act to the effect that no intervention is to be made if the infringement at the same time constitutes a prosecutable act.

The sanctions that may be relevant to firms are the same as under current law, for example withdrawal of licences and financial penalties. The sanctions that may be relevant as regards natural persons in the management body of a Swedish firm are prohibition of exercising management functions in an investment firm and financial penalties. Financial penalties for natural persons are to be set at a maximum of an amount corresponding to EUR 5 million or, where the amount is higher and can be determined, at twice the amount of the benefit derived from the infringement.

The provision concerning intervention against natural persons in an investment firm´s or market operator´s management body is also to be applied to foreign firms situated outside the EEA and conducting securities operations from a branch in Sweden, in which case it shall be possible to impose a financial penalty on the person or person responsible for management of the branch.

The new system of sanctions also affects the decision-making procedure for sanctions. The Inquiry proposes that Finansinspektionen, as before, is to decide on sanctions referring to legal persons, and also on matters concerning natural persons’ failure to report acquisitions and disposals of a qualified holding in an investment

Summary

53

firm, a market operator or a Swedish clearing organisation. As regards sanctions against natural persons responsible in a Swedish investment firm or a market operator, as regards infringements on the part of the firm, Finanspektionen is to consider sanctions issues through sanctions orders. If such an order is not approved within the period prescribed Finansinspektionen may apply to the County Administrative Court in Stockholm for the sanction to be decided.

Entry into force and transitional provisions (Chapter 14)

Under MiFID II Member States shall adopt and publish, by 3 July 2016, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the Directive. The national provisions are to be applied as of 3 January 2017, with some exceptions. With some exceptions, MiFIR is to start to be applied as of 3 January 2017. Regarding MiFIR, this means that the current provisions in Swedish legislation that correspond to the provisions of MiFIR are to cease to apply on 3 January 2017. No special measures in other respects to ensure that the Regulation starts to be applied in Sweden will be taken and no transitional provisions are necessary. As regards MiFID II, the amendments to the Securities Market Act proposed by the Inquiry will come into force on 3 January 2017, with the exception of the provisions on the obligation of a CTP to collect and publish information on trading in bonds, structured financial products, emission allowances and derivatives. These rules will be applied as of 3 September 2018.

55

1 Författningsförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden2

dels att 9 kap. 2–10 §§, 10 kap., 11 kap. 9–11 §§ och 25 kap. ska

upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 2, 9 och 10 §§ samt

rubriken närmast före 11 kap. 9 § ska utgå,

1 Jfr Europarådets och parlamentets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.214, s. 349, Celex 32014L0065), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1, Celex 32014R0909). 2 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 8 e § 2014:985 8 kap. 21 a § 2013:579 8 kap. 22 a § 2013:579 8 kap. 22 b § 2013:579 8 kap. 36 § 2011:831 8 kap. 37 § 2010:2075 rubriken närmast före 8 kap. 21 a § 2013:379 12 kap. 6 b § 213:554 Rubriken närmast före 12 kap. 6 b § 2014:554 25 kap. 1 § 2014:985 25 kap. 1 a § 2014:985 25 kap. 1 b § 2014:985 25 kap. 1 c § 2014:985 25 kap. 4 § 2014:985 25 kap. 5 § 2012:197

25 kap. 8 § 20 2014:985 25 kap. 9 § 2014:985 25 kap. 10 § 2014:985 25 kap. 12 § 2012:197 25 kap. 13 § 2012:197 25 kap. 22 § 2008:283 25 kap. 24 § 2012:197 25 kap. 25 § 2014:985 25 kap. 26 § 2014:985 25 kap. 27 § 2014:985 25 kap. 28 § 2014:985 rubriken närmast före 25 kap. 8 § 2014:985 rubriken närmast före 25 kap. 22 § 2008:283 rubriken närmast före 25 kap. 25 § 2014:985

Författningsförslag SOU 2015:2

56

dels att nuvarande 8 kap. 8 e § ska betecknas 8 kap. 8 f §, 8 kap.

13 § ska betecknas 8 kap. 17 §, 8 kap. 14 § ska betecknas 8 kap. 33 §, 8 kap. 15–21 §§ ska betecknas 9 kap. 1–7 §§, 8 kap. 21 a och 22 §§ ska betecknas 9 kap. 9 och 10 §§, 8 kap. 22 a–27 §§ ska betecknas 9 kap. 18–24 §§, 8 kap. 28 § ska betecknas 9 kap. 27 §, 8 kap. 29–32 ska betecknas 9 kap. 29–32 §§, 8 kap. 33 § ska betecknas 9 kap. 34 §, 8 kap. 34–36 ska betecknas 9 kap. 36–38 §§, 8 kap. 37–40 §§ ska betecknas 9 kap. 40–43 §§, 8 kap. 41 § ska betecknas 9 kap. 45 §, 8 kap. 42 § ska betecknas 8 kap. 35 §, 9 kap. 1 § ska betecknas 9 kap. 35 §, och 12 kap. 6 b § ska betecknas 12 kap. 6 f §,

dels att 1 kap. 1–4, 5 och 5 a §§, 2 kap. 1, 2 och 5 §§, 4 kap. 4–

6 §§, 5 kap. 1, 4 och 6 §§, 6 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 8 kap. 2 och 10 §§, och de nya 8 kap. 17 och 35 §§, de nya 9 kap. 1–7, 10, 20–24, 27, 29–32, 34–37, 41–43 och 45 §§, 11 kap. 2, 3 och 12 §§, 12 kap. 2 och 10 §§, 13 kap. 7, 9, 12 och 17 §§, 22 kap. 1 och 2 §§, 23 kap. 1, 2, 3, 4–6, 7, 8 och 12 §§, rubrikerna till 8 och 9 kap. samt rubrikerna närmast före 11 kap. 12 § och 13 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 7 § ska lyda ”Styrelsens och

verkställande direktörens ansvar”,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 8 e § ska sättas närmast före

8 kap. 8 f §, rubriken närmast före 8 kap. 13 § ska sättas närmast före 8 kap. 17 §, rubriken närmast före 8 kap. 14 § ska sättas närmast före 8 kap. 33 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 15 § ska sättas närmast före 9 kap. 1 §, rubriken närmast före 8 kap. 19 § ska sättas närmast före 9 kap. 5 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 21 § ska sättas närmast före 9 kap. 7 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 21 a och 22 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 9 och 10 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 23 och 24 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 20 och 21 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 26 och 27 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 23 och 24 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 28 § ska sättas närmast före 9 kap. 27 §, rubriken närmast före 8 kap. 29 § ska sättas närmast före 9 kap. 29 §, rubriken närmast före 8 kap. 33 § ska sättas närmast före 9 kap. 34 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 34 och 37 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 36 och 40 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 40 och 41 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 43 och 45 §, rubriken närmast före 8 kap. 42 ska sättas närmast före 8 kap. 35 §, rubriken närmast före 9 kap. 1 § ska sättas närmast före 9 kap. 35 §, och rubriken närmast före 12 kap. 6 b § ska sättas närmast före 12 kap. 6 f §,

SOU 2015:2 Författningsförslag

57

dels att det ska införas tre nya kapitel, 10 kap., 15 a kap. och

25 kap., av följande lydelse,

dels att det ska införas 73 nya paragrafer, 1 kap. 4 a–4 c §§,

2 kap. 5 a §, 4 kap. 7 §, 8 kap. 8 e, 13–16, 18–32 och 34 §§, 9 kap. 8, 11–17, 25, 26, 28, 33, 39, 44, 46 och 47 §§, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 3 a, 4 a–4 c och 13–16 §§, 12 kap 6 b–6 e §§, 13 kap. 1 a–1 i, 2 a, 6 a och 16 a §§, 23 kap. 3 a och 3 b §§ och 24 kap. 8 a § av följande lydelse,

dels att det närmast före 1 kap. 4 a, 4 b, och 4 c §§, 8 kap. 18, 23,

27, 28, 31, 32, och 34 §§, 9 kap. 8, 15 och 47 §§, 11 kap. 13 §, och 13 kap. 16 a § ska införas nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §3

I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden. I 2–11 kap. finns särskilda bestämmelser om värdepappersrörelse, i 12–18 kap. om börsverksamhet m.m. och i 19– 21 kap. om clearingverksamhet. I 22–26 kap. finns vissa gemensamma bestämmelser.

I 2–9 och 11 kap. finns särskilda bestämmelser om värdepappersrörelse, i 10 kap. om leve-

rantörer av datarapporteringstjänster, i 12–18 kap. om börs-

verksamhet m.m. och i 19– 21 kap. om clearingverksamhet. I 22–26 kap. finns vissa gemensamma bestämmelser.

För sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b gäller endast följande bestämmelser i denna lag:

För sådan clearingverksamhet som avses i 4 c § 1.b gäller endast följande bestämmelser i denna lag:

– 1 kap. 11 och 12–14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelandeförbud och ansvar,

– 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11, 12 och 14 §§ om tillsyn,

– 25 kap. 1, 2, 6, 8–11, 17 samt 25–29 §§ om ingripanden, och

– 25 kap. 6, 8, 9, 11, 14, 16–18,

20, 21 samt 38–41 §§ om ingrip-

anden, och

3 Senaste lydelse 2013:288.

Författningsförslag SOU 2015:2

58

– 26 kap. 1 § om överklagande. Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i 4 c § 1.b finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

2 §

För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga

delar. För filialer till utländska

företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

För utländska företags verksamhet i Sverige gäller i tillämp-

liga delar bestämmelserna i denna

lag och i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För filialer till utländska företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

3 §

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska

SOU 2015:2 Författningsförslag

59

kooperativa föreningar (SCEföreningar) skall det som sägs i följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

kooperativa föreningar (SCEföreningar) ska det som sägs i följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

– 1 kap. 11 § om tystnadsplikt i fråga om värdepappersbolag, – 1 kap. 13 § om meddelandeförbud, – 3 kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4 om ledningsprövning,

8 kap. 38 § andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelseledamot,

9 kap. 41 § andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelseledamot,

– 23 kap. 11 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

– 25 kap. 4 § om återkallelse av tillstånd.

– 25 kap. 8 § första stycket 4 och 6 om rätt för Finansinspektionen att ingripa mot ett företag som inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6, 10 kap. 2 § 2, 12 kap. 2 § 4, eller 19 kap. 3 § 4 avseende dess styrelse eller verkställande direktör.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Författningsförslag SOU 2015:2

60

4 §4

I denna lag betyder

1. finansiella instrument: överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar

och finansiella derivatinstrument,

1. finansiella instrument: överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i

företag för kollektiva investeringar, finansiella derivatinstru-

ment och sådana utsläppsrätter

som består av enheter som erkänts med avseende på kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG,

2. överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom betalningsmedel som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, till exempel:

a) aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag samt depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser inklusive depåbevis för sådana värdepapper, och

c) andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b, eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån kurser på överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått,

3. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företagscertifikat och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, dock inte betalningsmedel,

4. fondandelar: andelar i värdepappersfonder, fondföretag, alternativa investeringsfonder och andra företag för kollektiva investeringar,

4. depåbevis: värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden och som innebär äganderätt till en icke-etablerad emittents värdepapper samtidigt som de kan tas upp till handel på

4 Senaste lydelse 2013:579.

SOU 2015:2 Författningsförslag

61

en reglerad marknad och handlas oberoende av den icke-etablerade emittentens värdepapper,

5. finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som kan hänföras till någon av följande kategorier:

a) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

b) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör,

c) optioner, terminskontrakt, swappar och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform,

d) optioner, terminskontrakt, swappar, terminskontrakt som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES (forwards) och varje annat derivatkontrakt som

– avser råvaror, – kan avvecklas fysiskt, – inte omnämns i c och som inte är för kommersiella ändamål, och – som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing eller om de är föremål för regelmässig marginalsäkerhetskrav,

e) derivatinstrument för överföring av kreditrisk,

f) finansiella kontrakt avseende prisdifferenser,

g) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter eller inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör, samt varje annat derivatkontrakt som

– avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte tidigare omnämnts i denna punkt, och

Författningsförslag SOU 2015:2

62

– anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform, om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing eller om de är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

Ytterligare bestämmelser om vilka derivatinstrument som omfattas av första stycket 5 d och g finns i artiklarna 38 och 39 i genomförandeförordningen.

Ytterligare bestämmelser om vilka derivatinstrument som omfattas av första stycket 5 d och g finns i artiklarna X och Y i genomförandeförordningen.

Definitioner av vissa rättsakter

4 a §

I denna lag betyder

1. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU,

2. förordningen om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 5 ,

3. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr X/ZZZZ av den X Y ZZZZ om genomförande av Europaparlamentets och rådets

5 EUT L 173, 12.6.2014, s. 84 (Celex 32014R0600).

SOU 2015:2 Författningsförslag

63

direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU,

4. marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG 6 , och

5. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU 7 .

6 EUT L 173, 12.6.2014, s. 1(Celex 32014R0596). 7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG, EUT L 294, 6.11.2013, s. 13–27 (Celex 32013L0050).

Författningsförslag SOU 2015:2

64

Definitioner av olika aktörer

4 b §

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller

d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera

SOU 2015:2 Författningsförslag

65

reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller förordningen (EU) nr 648/2012 att driva clearingverksamhet,

6. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

7. företag i tredjeländer: företag som skulle vara värdepappersföretag, om dess huvudkontor eller säte var beläget inom EES,

8. godkänd rapporteringsmekanism (ARM): en person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räkning rapportera uppgifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,

9. godkänt publiceringsarrangemang (APA): en person auktoriserad att för värdepappersinstituts räkning publicera rapporter om värdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

10. handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF) eller en organiserad handelsplattform (OTF),

Författningsförslag SOU 2015:2

66

11. handelsplattform: en MTFplattform eller en OTF-plattform,

12. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

13. leverantör av datarapporteringstjänster: en godkänd rapporteringsmekanism (ARM), ett godkänt publiceringsarrangemang (APA) eller en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP),

14. marknadsgarant: en person som på finansiella marknader på fortlöpande basis åtagit sig att handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital till priser som fastställts av denne,

15. marknadsoperatör: en eller flera personer som driver en eller flera reglerade marknader,

16. MTF-plattform: ett multilateralt system som drivs av ett värdepappersinstitut, ett utländskt värdepappersföretag eller en marknadsoperatör och som sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument så att detta leder till ett kontrakt i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 17. OTF-plattform: ett multilateralt system som inte är en reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredje-

SOU 2015:2 Författningsförslag

67

parters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt i enlighet med bestämmelserna i denna lag,

18. professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 2 eller 3 §,

19. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som drivs eller leds av en marknadsoperatör, vilket sammanför eller underlättar sammanförandet av flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument så att detta leder till ett kontrakt i fråga om finansiella instrument upptagna till handel enligt det multilaterala systemets regler eller system,

20. statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:

a) Europeiska unionen,

b) en medlemsstat, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild funktion i medlemsstaten,

c) när det gäller en federal medlemsstat, en delstat i federationen,

d) en särskild funktion för flera medlemsstater,

e) en internationell finansinstitution som etablerats av minst två medlemsstater och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finansiellt bistånd till de medlemmar som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem,

Författningsförslag SOU 2015:2

68

f) Europeiska investeringsbanken,

21. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplats utan att utnyttja ett multilateralt system,

22. tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP): en person som har tillstånd för att samla in rapporter om handeln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument från handelsplatser och från ett eller flera APA samt konsolidera rapporterna till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument,

23. tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med 11 kap 13 §,

24. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

25. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kredit-

SOU 2015:2 Författningsförslag

69

marknadsbolag enligt lagen ( 2004:297 ) om bank- och finansieringsrörelse,

26. värdepapperscentral: värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 8 ,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige, och

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet.

Definitioner av olika tjänster och verksamheter

4 c §

I denna lag betyder

1. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att

a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att be-

8 EUT L 257, 28.8.2014, s. 1, Celex 32014R0909.

Författningsförslag SOU 2015:2

70

tala i svensk eller utländsk valuta,

b) träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instrument, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom överförande av likvid eller instrument,

2. handel för egen räkning: handel med utnyttjande av eget kapital som utmynnar i transaktioner med ett eller flera finansiella instrument,

3. investeringsrådgivning: tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund, i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instrument,

4. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och verksamheter som anges i 2 kap. 1 §, i fråga om de instrument som avses i 1 kap. 4 §,

5. portföljförvaltning: förvaltning av värdepapper på diskretionär basis enligt uppdrag från enskilda kunder, om dessa portföljer innehåller ett eller flera finansiella instrument,

6. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,

7. sidoverksamheter:

a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap.

3 och 4 §§

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i

SOU 2015:2 Författningsförslag

71

20 kap. 7 §, och

8. utförande av order på kunders uppdrag: att köpa eller sälja ett eller flera finansiella instrument på kunders uppdrag, inbegripet ingående av avtal för att sälja finansiella instrument som utfärdats av ett värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag vid tidpunkten för utfärdandet av dessa.

5 §9

I denna lag betyder

1. algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller inget mänskligt ingripande,

2. börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess substansvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära substansvärde,

3. certifikat: certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

4. direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en

9 Senaste lydelse 2014:985.

Författningsförslag SOU 2015:2

72

deltagare på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda dennes handelskod, så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,

8. EES: Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet,

5. EES: Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet,

10. filial: ett avdelnings-

kontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

6. filial: ett avdelningskontor

med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

13. hemland: det land där ett

företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

7. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

15. kapitalbas: detsamma som

avses i artikel 72 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag10,

8. kapitalbas: detsamma som

avses i artikel 72 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag11,

16. koncern: detsamma som i

1 kap. 11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

9. koncern: detsamma som i

1 kap. 11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag

18. kvalificerat innehav: ett

direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller

10. kvalificerat innehav: ett

direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller

10 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575). 11 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SOU 2015:2 Författningsförslag

73

mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

11. likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån

a) den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor,

b) antalet och typen av marknadsaktörer, och

c) den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser (spreadar),

12. matchad principalhandel: en transaktion där en mellanhand träder emellan transaktionens köpare och säljare

a) på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk,

b) där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och

c) där transaktionen genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

13. multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

Författningsförslag SOU 2015:2

74

14. råvaruderivat: detsamma som i artikel 2.1.30 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

15. små och medelstora företag: ett företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren,

23. startkapital: det kapital som

för värdepappersföretag avses i artikel 4.51 i förordning (EU) nr 575/2013,

16. startkapital: det kapital som

för värdepappersföretag avses i artikel 4.51 i förordning (EU) nr 575/2013,

17. statspapper: ett skuldinstrument som emitteras av en statlig emittent,

18. strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § 3 lagen ( 1995:1571 ) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas utifrån

a) ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,

b) ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,

c) en råvara eller en kombination av råvaror eller andra ickefungibla tillgångar,

d) en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller

e) andra motsvarande faktorer, 19. strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i förordningen om mark-

SOU 2015:2 Författningsförslag

75

nader för finansiella instrument,

20. teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk handel som kännetecknas av

a) att infrastrukturen är avsedd att minimera latensen genom samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

b) att systemet beslutar om när en order ska initieras, genereras, styras eller utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller enskilda order, och

c) stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar, och

21. varaktigt medium: ett instrument som

a) gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

b) möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen.

5 a §12

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav enligt 5 § 18 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav enligt 5 § 10 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med

12 Senaste lydelse 2009:365.

Författningsförslag SOU 2015:2

76

finansiella instrument tillämpas: finansiella instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis, – 4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal, – 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager, – 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt – 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag. Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter – om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 denna lag, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet. Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse.

2 kap.

1 §

För att driva värdepappersrörelse krävs tillstånd av Finansinspektionen, om inte något annat framgår av denna lag. Tillstånd får ges för

1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,

2. utförande av order avseende

finansiella instrument på kunders

2. utförande av order på kunders uppdrag,

SOU 2015:2 Författningsförslag

77

uppdrag,

3. handel med finansiella in-

strument för egen räkning,

3. handel för egen räkning,

4. diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instru-

ment,

4. portföljförvaltning,

5. investeringsrådgivning till

kund avseende finansiella instrument,

5. investeringsrådgivning,

6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande,

7. placering av finansiella instrument utan fast åtagande, och

7. placering av finansiella instrument utan fast åtagande,

8. drift av handelsplattformar. 8. drift av MTF-plattformar,

och

9. drift av OTF-plattformar.

2 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen som ett led i rörelsen

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet,

2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument,

2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument,

3. lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp,

4. utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster,

5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument,

6. utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument,

Författningsförslag SOU 2015:2

78

7. utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 b–d och g, och

7. utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 b–d och g,

8. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen,

8. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen, och

9. utföra datarapporteringstjänster enligt 10 kap.,

Tillstånd enligt första stycket 8 får ges bara tillsammans med tillstånd enligt första stycket 2.

Tillstånd enligt första stycket 9 får ges bara till företag med tillstånd enligt 1 § 8 eller 9 och

tillstånd enligt första stycket 8 får ges bara tillsammans med tillstånd enligt första stycket 2.

Tillstånd enligt första stycket 1 omfattar inte verksamhet som värdepapperscentral.

5 §13

Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,

2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap.

5 § 1,

2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap.

4 b § 1,

3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,

4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen,

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster uteslutande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster, om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av

13 Senaste lydelse 2013:579.

SOU 2015:2 Författningsförslag

79

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte utesluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet utom handel för egen räkning, såvida de inte

7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet utom handel för egen räkning med

andra finansiella instrument än råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa, såvida de inte

a) är marknadsgaranter, eller a) är marknadsgaranter,

b) handlar för egen räkning

utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhandahålla ett system som är tillgängligt för någon utomstående i syfte att handla med denne,

b) är deltagare på en reglerad

marknad eller en MTF-plattform eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller

d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget,

9. företag som tillhandahåller både

a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder samt AIFförvaltare som får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

Författningsförslag SOU 2015:2

80

11. företag som handlar med

finansiella instrument för egen

räkning eller tillhandahåller investeringstjänster i fråga om deri-

vatinstrument med råvaror som underliggande tillgång eller sådana derivatkontrakt som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 g till kunderna i

sin huvudsakliga verksamhet, om

11. företag som handlar med

råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa för egen räkning utan att utföra kundorder, eller

tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instru-

ment till kunderna i sin huvud-

sakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess helhet, och

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller verksamhet som

marknadsgarant för råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och

d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget utnyttjas samt på inspektionens begäran rapporterar på vilken grund företaget anser att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringsrådgivning till kund inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik ersättning för rådgivningen,

SOU 2015:2 Författningsförslag

81

13. företag vars huvudsakliga

verksamhet utgörs av handel för egen räkning med råvaror eller derivatinstrument med råvaror som underliggande tillgång, om företaget inte ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

13. annan verksamhet än drift

av en handelsplats, om verksamheten bedrivs av en systemansvarig, och företag eller personer vilka fullgör uppdrag för den systemansvarige, för överföringssystem enligt definitionerna i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG 14 och artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG 15 , när företagen i fråga fullgör verksamhet enligt nämnda direktiv eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 16 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG)

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072). 15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, EUT L 211, 14.8.2009, s. 94. (Celex 32009L0073). 16 EUT L 211, 14.8.2009, s. 15 (Celex 32009R0714).

Författningsförslag SOU 2015:2

82

nr 1775/2005 17 ,

14. företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet

a) som uteslutande består i handel för egen räkning på marknader för finansiella terminer, optioner eller andra derivatinstrument och på avistamarknader bara i syfte att skydda derivatpositioner, eller

b) som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på marknaderna som anges i a eller ställer priser för dem, dels garanteras av clearingdeltagare på dessa marknader, om ansvaret för att avtal som ingås av företagen fullgörs bärs av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 § 1

och 5 som drivs av den som är registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

14. verksamhet enligt 1 § 1

och 5 som drivs av den som är registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

a) verksamheten bara är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i investeringsfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen om investeringsfonder eller andelar i specialfonder eller sådana utländska fonder som avses i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt investeringsrådgivning till kund avseende sådana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt AIF-förvaltare som avses i a, och

17 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36 (Celex 32009R0715).

SOU 2015:2 Författningsförslag

83

c) försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel eller fondandelar,

15. verksamhetsutövare enligt 1 kap. 2 a § lagen ( 2004:1199 ) om handel med utsläppsrätter, som handlar med utsläppsrätter för egen räkning, om

a) företaget i fråga inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig åt annan investeringsverksamhet, samt

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och

16. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument som är reglerad i någon annan lag.

5 a §

Bestämmelserna i 15 a kap. gäller även för den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 5 §. För den som är deltagare i handeln på en reglerad marknad eller på en MTF-plattform men som är undantagen från tillståndsplikt enligt 5 § 4, 10, 11 eller 15 gäller 8 kap. 18–27 §§.

Författningsförslag SOU 2015:2

84

4 kap.

4 §

Ett företag som hör hemma utanför EES får efter tillstånd av Finansinspektionen driva värdepappersrörelse från filial i Sverige. Tillstånd till filialetablering skall ges om

Ett företag som hör hemma utanför EES får efter tillstånd av Finansinspektionen driva värdepappersrörelse från filial i Sverige. Tillstånd till filialetablering ska ges om

1. företaget står under be-

tryggande tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet och den myndigheten har tillåtit att företaget etablerar sig i Sverige,

1. tillhandahållandet av tjänster

för vilka företaget ansöker om tillstånd omfattas av tillstånd och tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet,

2. filialen tillhör ett investerarskydd som uppfyller minst de

krav som gäller inom EES, och

2. filialen tillhör ett investerarskydd som har godkänts eller

erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare 18 ,

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

4. myndigheten i hemlandet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism,

5. det har inrättats samarbetsarrangemang mellan Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i företagets hemland som inbegriper bestämmelser som reglerar informationsutbyte i syfte att bevara marknadens integritet

18 EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.

SOU 2015:2 Författningsförslag

85

och skydda investerare,

6. filialen fritt förfogar över ett tillräckligt startkapital,

7. det har utsetts en eller flera personer som ska ha ansvaret för ledningen av filialen, och dessa uppfyller kraven i 3 kap. 1 § 5 och 6 samt 3 kap. 5 §, och

8. det tredjeland där företaget är etablerat har undertecknat en överenskommelse med Sverige, som uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal.

5 §

En ansökan om tillstånd enligt 4 § skall innehålla en verk-

samhetsplan för den avsedda verksamheten.

En ansökan om tillstånd enligt 4 § ska innehålla

1. uppgifter om den eller de myndigheter som har ansvaret för tillsyn över företaget i det berörda tredjelandet,

2. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift om företagets organisation,

3. uppgift om företagets namn, rättslig form, säte, registrerad adress, ansvariga ledning och ägare, och

4. uppgift om det startkapital som filialen fritt förfogar över.

Författningsförslag SOU 2015:2

86

6 §19

Ett företag med tillstånd enligt 4 § får efter tillstånd av Finansinspektionen tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 2 § eller driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 §. Tillstånd får bara ges om företaget får tillhandahålla motsvarande tjänster eller driva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 får bara ges om insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som

1. omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti, och

2. har en ersättningsnivå som åtminstone motsvarar 100 000 euro.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 9 får ges bara till företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9.

7 §

Finansinspektionen ska inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in informera företaget om huruvida tillstånd har beviljats.

5 kap.

1 §

Ett värdepappersbolag som avser att inrätta en filial i ett annat land inom EES skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla

Ett värdepappersbolag som avser att inrätta en filial eller

använda anknutna ombud i ett

annat land inom EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens organisation,

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens och de anknutna

ombudens organisation, och

19 Senaste lydelse 2010:1867.

SOU 2015:2 Författningsförslag

87

2. uppgift om huruvida filialen avser att använda anknutna ombud, och

3. uppgift om i vilket land

filialen skall inrättas samt om filialens adress och ansvariga ledning.

2. uppgift om i vilket land

filialen ska inrättas och ett an-

knutet ombud användas samt om

filialens och det anknutna om-

budets adress och ansvariga led-

ning.

Första stycket gäller även kreditinstitut som avser att bedriva värdepappersrörelse genom att använda anknutna ombud i ett annat land inom EES.

4 §

Ett värdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där, skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla

Ett värdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som skall erbjudas,

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas,

2. uppgift om i vilket land verksamheten skall drivas, och

2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas, och

3. uppgift om huruvida bolaget avser att använda anknutna ombud i det landet.

3. uppgift om huruvida bolaget avser att använda anknutna ombud i Sverige för verksamhet i det landet.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen togs emot lämna över den och verksamhetsplanen till den behöriga myndigheten i det land

Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrättelsen togs emot lämna över den och verksamhetsplanen till den behöriga myndigheten i det land

Författningsförslag SOU 2015:2

88

där verksamheten skall drivas. där verksamheten ska drivas.

6 §

Avser ett värdepappersbolag att använda anknutna ombud, skall Finansinspektionen lämna uppgift om vilka ombud bolaget avser att använda, om den behöriga myndigheten i det land där verksamheten skall drivas begär det.

Ett kreditinstitut som önskar tillhandahålla investeringstjänster eller sidotjänster eller utföra investeringsverksamhet enligt 4 § första stycket genom anknutna ombud ska underrätta Finansinspektionen om vilka dessa anknutna ombud är.

Om kreditinstitutet i fall som anges i första stycket avser att använda anknutna ombud som är etablerade i Sverige, ska Finansinspektionen inom en månad från det att underrättelsen togs emot överlämna informationen till den behöriga myndigheten i värdmedlemstaten.

6 kap.

1 §

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES som har träffat avtal enligt 1 kap. 5 § 1 med ett anknutet ombud som har sitt driftställe i Sverige, skall anmäla ombudet för registrering hos Bolagsverket. Institutet eller företaget skall innan det träffar ett sådant avtal kontrollera att det anknutna ombudet har tillräckliga kunskaper och kvalifikationer för den verksamhet som det skall driva samt att det även i övrigt är lämpligt att driva

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES som har träffat avtal enligt 1 kap. 4 b § 1 med ett anknutet ombud som har sitt driftställe i Sverige, ska anmäla ombudet för registrering hos Bolagsverket. Institutet eller företaget ska innan det träffar ett sådant avtal kontrollera att det anknutna ombudet har tillräckliga kunskaper och kvalifikationer för den verksamhet som det ska driva samt att det även i övrigt är lämpligt att driva

SOU 2015:2 Författningsförslag

89

sådan verksamhet.

I en anmälan enligt första stycket skall det anges vilken verksamhet som ombudet skall driva.

sådan verksamhet.

I en anmälan enligt första stycket ska det anges vilken verksamhet som ombudet ska driva.

2 §

Ett svenskt värdepappersinstitut som har träffat avtal enligt 1 kap. 5 § 1 med ett anknutet ombud som har sitt driftställe i ett annat land inom EES som inte tillåter att värdepappersföretag som hör hemma i det landet utser anknutna ombud, skall anmäla ombudet för registrering och utföra kontroll enligt 1 §.

Ett svenskt värdepappersinstitut som har träffat avtal enligt 1 kap. 4 b § 1 med ett anknutet ombud som har sitt driftställe i ett annat land inom EES som inte tillåter att värdepappersföretag som hör hemma i det landet utser anknutna ombud, ska anmäla ombudet för registrering och utföra kontroll enligt 1 §.

5 §

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES som har träffat avtal enligt 1 kap. 5 § 1 med ett anknutet ombud är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund.

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES som har träffat avtal enligt 1 kap. 4 b § 1 med ett anknutet ombud är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund.

6 §20

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES ska fortlöpande se till att anknutna ombud som det har anmält för registrering enligt 1 eller 2 § uppfyller

20 Senaste lydelse 2013:579.

Författningsförslag SOU 2015:2

90

1. kraven på kunskaper, kvalifikationer och lämplighet enligt 1 § första stycket, och

2. det som enligt 8 kap. 1 och 21 a–27 §§ gäller för värdepappersinstitut.

2. det som enligt 8 kap. 1, 31 och 32 §§ samt 9 kap. 7–26 §§ gäller för värdepappersinstitut.

8 kap. Skydd för investerare och

andra rörelseregler

8 kap. Rörelseregler

2 §21

Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara det som anges i 1, 12 och

21 a–33 §§ tillämpas på utländ-

ska företag som driver värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara det som anges i 1, 12–16, 28,

30, 31, 34 och 36–39 §§ tillämpas

på utländska företag som driver värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

sådana företag ska av bestämmelserna i 9 kap. bara 8–35, 43 och 44 §§ tillämpas.

8 e §

Styrelse och verkställande direktör i ett värdepappersinstitut ska fastställa och övervaka genomförandet av styrningssystem som säkerställer en ansvarsfull ledning av institutet.

Styrelse och verkställande direktör ska fastställa, godkänna och övervaka

1. institutets organisation när det gäller tillhandahållandet av investeringstjänster och utövandet av investeringsverksamhet,

2. en policy avseende tjänster, verksamhet och produkter som

21 Senaste lydelse 2013:579.

SOU 2015:2 Författningsförslag

91

institutet erbjuder eller tillhandahåller, i enlighet med institutets risktolerans och egenskaperna och behoven hos institutets kunder,

3. en policy för ersättning till personer som deltar i tillhandahållandet av tjänster till kunder, vilken ska syfta till att främja ansvarsfulla affärsmetoder, en rättvis behandling av kunder och till att undvika intressekonflikter i förbindelserna med kunderna.

Styrelse och verkställande direktör ska övervaka och regelbundet

1. bedöma lämpligheten hos och genomförandet av institutets strategiska mål i tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet och sidotjänster,

2. bedöma effektiviteten i institutets styrningsformer,

3. bedöma lämpligheten hos de strategier som har att göra med tillhandahållandet av tjänster till kunder, och

4. vidta lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella brister.

Styrelsen ska ha tillgång till den information som krävs för att ha uppsikt över och övervaka ledningens beslutsfattande.

10 §

Ett värdepappersinstitut skall ha tillräckliga system, resurser och rutiner för att institutet skall kunna tillhandahålla investerings-

Ett värdepappersinstitut ska ha tillräckliga system, resurser och rutiner för att institutet ska kunna tillhandahålla investeringstjänster

Författningsförslag SOU 2015:2

92

tjänster och utföra investeringsverksamhet kontinuerligt och regelbundet.

och utföra investeringsverksamhet kontinuerligt och regelbundet.

Ett värdepappersinstitut ska ha sunda skyddsmekanismer för att säkerställa skyddet och autentiseringen vid informationsöverföring, samt för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörig åtkomst till informationen.

13 §

Dokumentationen enligt 12 § ska inbegripa inspelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunikation som avser transaktioner som genomförts, eller är avsedda att leda till transaktioner som genomförs, vid handel för egen räkning och tillhandahållande av tjänster som rör mottagande, vidarebefordran och utförande av order på kunders uppdrag.

För att uppfylla kraven i första stycket ska ett värdepappersinstitut vidta alla rimliga åtgärder för att spela in alla telefonsamtal och bevara all elektronisk kommunikation som görs, sänds eller tas emot med utrustning som institutet tillhandahåller en anställd eller underleverantör eller som institutet accepterar eller tillåter att en anställd eller underleverantör använder.

SOU 2015:2 Författningsförslag

93

14 §

Ett värdepappersinstitut ska informera sina kunder om att telefonsamtal eller elektronisk kommunikation mellan institutet och kunder som leder eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in eller bevaras. Sådan information ska lämnas innan några investeringstjänster tillhandahålls.

Värdepappersinstitutet får inte via telefon eller elektroniskt tillhandahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order eller utförande av order till kunder som inte har informerats enligt första stycket.

Institutet ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att en anställd eller underleverantör genomför telefonsamtal eller elektronisk kommunikation som ska spelas in enligt 13 § med privatägd utrustning som institutet inte kan dokumentera eller kopiera.

15 §

Kunders order som inte tas emot via telefon eller elektroniskt ska dokumenteras på ett varaktigt medium.

16 §

Dokumentation enligt 12, 13 och 15 §§ ska tillhandahållas berörda kunder på begäran och ska sparas i fem år, eller den längre tid som Finansinspektionen föreskriver.

Författningsförslag SOU 2015:2

94

13 § 17 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplattform eller som på annat sätt

organiserar handel i finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 skall

övervaka handeln och kursbildningen och se till att handeln sker i överensstämmelse med institutets regler, denna lag, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplattform ska övervaka handeln och kursbildningen och se till att handeln sker i överensstämmelse med institutets regler, denna lag, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

Värdepappersinstitutet ska avsätta de resurser som krävs för att säkerställa att övervakningen är effektiv.

Värdepappersinstitutet ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om betydande överträdelser av handelsreglerna, otillbörliga marknadsförhållanden, beteenden som kan tyda på överträdelser av marknadsmissbruksförordningen samt systemavbrott.

Algoritmisk handel

18 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska ha effektiva system och riskkontroller som är avpassade för den verksamhet som bedrivs. Systemen och kontrollerna ska säkerställa att institutets handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet, att de omfattas av lämpliga handelströsklar och handelsgränser samt att de förhindrar att felaktiga order skickas eller att systemet på annat sätt fungerar så att

SOU 2015:2 Författningsförslag

95

det kan skapa eller bidra till en oordnad marknad.

Institutet ska också ha effektiva system och riskkontrollåtgärder för att säkerställa att handelssystemen inte kan användas för något ändamål som strider mot marknadsmissbruksförordningen eller mot reglerna för den handelsplats där handeln sker.

Institutet ska ha inrättat effektiva arrangemang för driftskontinuitet för att hantera alla driftsavbrott i sina handelssystem och ska se till att systemen är fullt testade och vederbörligen övervakade för att säkerställa att de uppfyller kraven i första och andra styckena.

Institutet ska dokumentera de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla kraven i första–tredje styckena, så att Finansinspektionen kan övervaka efterlevnaden av denna lag.

19 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska anmäla detta till Finansinspektionen och till den behöriga myndigheten för den handelsplats där institutet bedriver algoritmisk handel.

20 §

Ett värdepappersinstitut som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel ska bevara

Författningsförslag SOU 2015:2

96

korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina lagda order, inbegripet annulleringar av order, utförda order och bud på handelsplatser och ska på begäran göra dem tillgängliga för den behöriga myndigheten.

21 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel som ett led i en marknadsgarantstrategi ska, med beaktande av likviditeten, omfattningen och arten på den specifika marknaden och särdragen hos de instrument med vilka handel bedrivs,

a) utföra denna marknadsgarantstrategi kontinuerligt under en bestämd andel av handelsplatsens handelstider, utom under exceptionella omständigheter, så att handelsplatsen tillhandahålls likviditet på ett regelbundet och förutsägbart sätt,

b) ingå ett bindande skriftligt avtal med handelsplatsen som åtminstone specificerar värdepappersinstitutets skyldigheter enligt a), och

c) ha infört effektiva system och kontroller som säkerställer att institutet alltid uppfyller sina skyldigheter enligt det avtal som avses i b).

22 §

Vid tillämpningen av 21 § ska ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel anses bedriva en marknadsgarantstrategi,

SOU 2015:2 Författningsförslag

97

om institutet handlar för egen räkning som deltagare på en eller flera handelsplatser och har en strategi som omfattar att lämna fasta, samtidiga köp- och säljbud av jämförbar storlek till konkurrenskraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instrument på en enda handelsplats eller olika handelsplatser, så att likviditet regelbundet och löpande tillhandahålls den totala marknaden.

Direkt elektroniskt tillträde

23 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska ha inrättat effektiva system och kontroller som säkerställer att

a) lämpligheten hos kunder som använder tjänsten bedöms och granskas på lämpligt sätt,

b) att kunder som använder tjänsten förhindras att överskrida förinställda handels- och kredittrösklar,

c) att handel som bedrivs av kunder som använder tjänsten övervakas på lämpligt sätt, och

d) att lämplig riskkontroll förhindrar handel som kan skapa risker för värdepappersinstitutet självt eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller stå i strid mot marknadsmissbruksförordningen eller de regler som gäller för handelsplatsen.

Författningsförslag SOU 2015:2

98

24 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska se till att kunder som använder tjänsten uppfyller kraven i denna lag och följer handelsplatsens regler.

Värdepappersinstitutet ska övervaka transaktionerna för att upptäcka överträdelser av reglerna i denna lag, otillbörliga marknadsförhållanden eller ageranden som kan innebära marknadsmissbruk och som ska rapporteras till Finansinspektionen.

Värdepappersinstitutet ska säkerställa att det finns ett bindande skriftligt avtal mellan institutet och kunden rörande de huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänsten och att institutet enligt avtalet förblir ansvarigt enligt denna lag.

25 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska anmäla detta till Finansinspektionen och till den behöriga myndigheten för den handelsplats där handeln sker.

26 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska dokumentera de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla kraven i 23 och 24 §§, så

SOU 2015:2 Författningsförslag

99

att Finansinspektionen kan övervaka efterlevnaden av denna lag.

Allmän clearingmedlem för andra personer

27 §

Ett värdepappersinstitut som agerar som en allmän clearingmedlem för andra personer ska ha inrättat effektiva system och kontroller för att säkerställa att avvecklingstjänster tillämpas enbart på personer som är lämpliga och uppfyller tydliga kriterier och att lämpliga krav föreskrivs för dessa personer för att minska riskerna för institutet och för marknaden.

Värdepappersinstitutet ska säkerställa att det finns ett bindande skriftligt avtal mellan institutet och personen rörande de huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänsten.

Produkthantering

28 §

Ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument för försäljning till sina kunder ska ha en process för att säkerställa att instrumenten är utformade för att uppfylla behoven hos en i förväg fastställd målgrupp, att strategin för att distribuera produkten är förenlig med denna målgrupp samt att rimliga åtgärder vidtas för att

Författningsförslag SOU 2015:2

100

säkerställa att instrumentet distribueras till målgruppen i fråga.

Institutet ska också regelbundet se över de finansiella instrument som institutet erbjuder eller marknadsför, med beaktande av alla händelser som väsentligt skulle kunna påverka den potentiella risken för den fastställda målgruppen, för att bedöma huruvida produkten fortfarande är förenlig med behoven hos den fastställda målgruppen och huruvida den avsedda distributionsstrategin fortfarande är lämplig.

29 §

Ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument ska förse eventuella distributörer med all lämplig information om det finansiella instrumentet och processen för produktgodkännande, inbegripet den fastställda målgruppen för produkten.

Om ett värdepappersinstitut erbjuder eller rekommenderar finansiella instrument som det inte självt har producerat, ska institutet ha adekvata arrangemang för att erhålla den information som avses i första stycket och arrangemang som säkerställer att relevant personal förstår egenskaperna och de avsedda målgrupperna för varje finansiellt instrument.

SOU 2015:2 Författningsförslag

101

30 §

Ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument, ska ha en organisation som säkerställer att personal hos institutet förstår de finansiella instrument som institutet erbjuder eller rekommenderar, och kan bedöma om instrumenten är förenliga med behoven hos de kunder instrumenten distribueras till med beaktande av den målgrupp som de är avsedda för enligt 28 §. Institutet ska säkerställa att de finansiella instrumenten erbjuds endast när detta ligger i kundens intresse.

Kompetenskrav

31 §

Ett värdepappersinstitut ska säkerställa att den personal som lämnar investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster, har den kunskap och kompetens som krävs för att institutet ska uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag.

Intressekonflikter

32 §

Ett värdepappersinstitut ska fastställa och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden så att alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att kundernas intressen påverkas nega-

Författningsförslag SOU 2015:2

102

tivt av intressekonflikter.

Ett värdepappersinstitut ska vid tillämpningen av första stycket särskilt beakta intressekonflikter mellan verksamhet där ersättningar från tredjepart är förbjuden enligt 9 kap. 15 § och annan verksamhet.

Systematiska internhandlares offentliggörande

34 §

En systematisk internhandlare ska offentliggöra information om kvaliteten på sitt utförande av transaktioner. Offentliggörande ska ske avgiftsfritt minst en gång per år.

8 kap. 42 § 35 § 22

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 1 §,

2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 11 §,

6. dokumentation enligt 12 §,

7. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

6. hur lång tid dokumentation ska sparas enligt 16 §, dock högst sju år, och

7. kraven på kompetens enligt 31 §.

22 Senaste lydelse av tidigare 42 § 2014:985.

SOU 2015:2 Författningsförslag

103

8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 15 §,

10. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,

11. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder enligt 22 §,

12. på vilket sätt information enligt 22 b § ska lämnas till kunderna,

13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och 24 §§,

15. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt 25 § första stycket 1 e,

16. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 §§,

17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

18. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,

19. hantering av kunders order enligt 33 §,

20. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,

21. hantering av medel enligt 35 §,

Författningsförslag SOU 2015:2

104

22. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 36 §,

23. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 37 § andra stycket, och

24. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 38 § fjärde stycket.

9 kap. Information om kurser

och omsättningsuppgifter m.m.

9 kap. Uppföranderegler och

kundskyddsregler

8 kap. 15 § 1 §

Ett värdepappersinstitut skall dela in sina kunder i kategorierna professionell kund och ickeprofessionell kund. Ett värdepappersinstitut får behandla vissa professionella kunder som jämbördiga motparter. Ett värdepappersinstitut skall upprätta interna regler och rutiner för indelning av sina kunder.

I 16 och 17 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som professionella kunder.

I 19 och 20 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som jämbördiga motparter.

Ett värdepappersinstitut ska dela in sina kunder i kategorierna professionell kund och ickeprofessionell kund. Ett värdepappersinstitut får behandla vissa professionella kunder som jämbördiga motparter. Ett värdepappersinstitut ska upprätta interna regler och rutiner för indelning av sina kunder.

I 2 och 3 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som professionella kunder.

I 4 och 5 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som jämbördiga motparter.

8 kap. 16 § 2 §

Ett värdepappersinstitut skall betrakta en kund som en professionell kund, om kunden ingår i någon av följande grupper:

Ett värdepappersinstitut ska betrakta en kund som en professionell kund, om kunden ingår i någon av följande grupper:

SOU 2015:2 Författningsförslag

105

1. enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,

2. stora företag som på bolagsnivå uppfyller minst två av följande tre krav

a) balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst 20 000 000 euro,

b) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 000 000 euro, och

c) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,

1. enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,

2. stora företag som på bolagsnivå uppfyller minst två av följande tre krav

a) balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst 20 000 000 euro,

b) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 000 000 euro, och

c) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,

3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ för förvaltning av statsskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga organisationer, och

4. andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1–3 vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner.

Ett värdepappersinstitut skall innan det tillhandahåller en tjänst till en kund som avses i första stycket informera kunden om att den kommer att betraktas som en professionell kund och behandlas som en sådan, om inte institutet och kunden avtalar något annat. Värdepappersinstitutet skall upplysa kunden om möjligheten att begära en ändring av avtalsvillkoren för att bli behandlad som en ickeprofessionell kund.

Om en kund som avses i första stycket begär att bli be-

Ett värdepappersinstitut ska innan det tillhandahåller en tjänst till en kund som avses i första stycket informera kunden om att den kommer att betraktas som en professionell kund och behandlas som en sådan, om inte institutet och kunden avtalar något annat. Värdepappersinstitutet ska upplysa kunden om möjligheten att begära en ändring av avtalsvillkoren för att bli behandlad som en ickeprofessionell kund.

Om en kund som avses i första stycket begär att bli be-

Författningsförslag SOU 2015:2

106

handlad som en icke-professionell kund, får värdepappersinstitutet ingå ett skriftligt avtal med kunden som innebär att kunden i vissa avseenden inte

skall betraktas som en pro-

fessionell kund.

handlad som en icke-professionell kund, får värdepappersinstitutet ingå ett skriftligt avtal med kunden som innebär att kunden i vissa avseenden inte

ska betraktas som en pro-

fessionell kund.

8 kap. 17 § 3 §

Ett värdepappersinstitut får behandla en kund som inte ingår i någon av grupperna i 16 § första stycket som en professionell kund, om kunden skriftligen har begärt hos värdepappersinstitutet att bli behandlad som en professionell kund, antingen generellt eller i fråga om en särskild investeringstjänst eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden uppfyller minst två av följande tre krav:

Ett värdepappersinstitut får behandla en kund som inte ingår i någon av grupperna i 2 § första stycket som en professionell kund, om kunden skriftligen har begärt hos värdepappersinstitutet att bli behandlad som en professionell kund, antingen generellt eller i fråga om en särskild investeringstjänst eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden uppfyller minst två av följande tre krav:

1. Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen.

2. Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument, definierad som insättningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, överstiger motsvarande 500 000 euro.

3. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna. För att få behandla en kund som avses i första stycket som en professionell kund måste värdepappersinstitutet

1. ha gjort en adekvat bedömning av kundens sakkunskap, erfarenhet och kunskap som ger en tillräcklig grund för att anta att kunden med tanke på de planerade transaktionernas och tjänsternas karaktär är i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå de aktuella riskerna, och

SOU 2015:2 Författningsförslag

107

2. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken rätt till skydd och ersättning till investerare som kunden kan förlora och i ett särskilt dokument skriftligen ha fått en förklaring från kunden att den är medveten om följderna av att förlora detta skydd.

Innan ett värdepappersinstitut godtar en begäran från en kund att bli behandlad som en professionell kund, skall institutet vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att kunden uppfyller de krav som ställs enligt första stycket.

Innan ett värdepappersinstitut godtar en begäran från en kund att bli behandlad som en professionell kund, ska institutet vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att kunden uppfyller de krav som ställs enligt första stycket.

8 kap. 18 § 4 §

En kund som avses i 17 § skall informera värdepappersinstitutet om alla förändringar som kan påverka förutsättningarna för att kunden skall få bli behandlad som en professionell kund. Värdepappersinstitutet skall vidta lämpliga åtgärder om det får kunskap om att kunden inte längre uppfyller de ursprungliga villkor som berättigade denne att bli behandlad som en professionell kund.

En kund som avses i 3 § ska informera värdepappersinstitutet om alla förändringar som kan påverka förutsättningarna för att kunden ska få bli behandlad som en professionell kund. Värdepappersinstitutet ska vidta lämpliga åtgärder om det får kunskap om att kunden inte längre uppfyller de ursprungliga villkor som berättigade denne att bli behandlad som en professionell kund.

8 kap. 19 § 5 § 23

Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av följande grupper som en jämbördig motpart:

1. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,

2. kreditinstitut,

3. försäkringsföretag,

4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag samt fondbolag eller förvaltningsbolag som förvaltar dem,

23 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 19 § 2013:579.

Författningsförslag SOU 2015:2

108

5. pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,

6. andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som har tillstånd att driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som regleras i lagstiftning i det landet,

7. företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första stycket 13 och 14,

8. nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, inklusive offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga organisationer, samt

9. andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska betraktas som professionella kunder enligt

16 § första stycket 1–3.

9. andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska betraktas som professionella kunder enligt

2 § första stycket 1–3.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte ingår i någon av grupperna i första stycket som en jämbördig motpart, om företaget

1. begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och

2. får behandlas som en professionell kund enligt 17 § första stycket.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig motpart enligt andra stycket bara om företaget får behandlas som en professionell kund enligt 17 § för sådana tjänster och transaktioner.

2. får behandlas som en professionell kund enligt 3 § första stycket.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig motpart enligt andra stycket bara om företaget får behandlas som en professionell kund enligt 3 § för sådana tjänster och transaktioner.

8 kap. 20 § 6 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 eller 3 får i sådan verksamhet medverka till eller inleda transaktioner med jämbördiga motparter utan att tillämpa 22–

33 §§ för dessa transaktioner

och sidotjänster som är direkt knutna till transaktionerna.

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 eller 3 får i sådan verksamhet medverka till eller inleda transaktioner med jämbördiga motparter utan att tillämpa 8,

12, 14-17, 20-23, och 26–34 §§ samt 8 kap. 1, 28, 30, 31 och 34 §§ för dessa transaktioner och

SOU 2015:2 Författningsförslag

109

sidotjänster som är direkt knutna till transaktionerna. Värde-

pappersinstitut ska även i förhållande till jämbördiga motparter agera hederligt, rättvist och professionellt och kommunicera på ett sätt som är rättvisande, tydligt och inte vilseledande.

En motpart har dock rätt att begära att 22–33 §§ skall tillämpas generellt i avtalsförhållandet eller avse en enskild transaktion. Om ett värdepappersinstitut samtycker till en sådan begäran från en enhet som ingår i en sådan grupp anges i 19 § första stycket 1–8, skall institutet behandla motparten som en professionell kund, om motparten inte uttryckligen begär att bli behandlad som en icke-professionell kund. Om motparten begär att bli behandlad som en icke-professionell kund, tillämpas i fråga om en sådan begäran 16 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt. Innan ett värdepappersinstitut inleder en transaktion med en motpart som är ett sådant företag som avses i 19 § första stycket 9,

skall företaget uttryckligen ha

godtagit att bli behandlat som en jämbördig motpart. Godtagandet kan ges generellt eller avse en enskild transaktion.

En motpart har dock rätt att begära att 8, 12, 14-17, 20-23, och

26–34 §§ samt 8 kap. 1, 28, 30, 31 och 34 §§ ska tillämpas generellt i

avtalsförhållandet eller avse en enskild transaktion. Om ett värdepappersinstitut samtycker till en sådan begäran från en enhet som ingår i en sådan grupp anges i 5 § första stycket 1–8, ska institutet behandla motparten som en professionell kund, om motparten inte uttryckligen begär att bli behandlad som en icke-professionell kund. Om motparten begär att bli behandlad som en ickeprofessionell kund, tillämpas i fråga om en sådan begäran 2 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt. Innan ett värdepappersinstitut inleder en transaktion med en motpart som är ett sådant företag som avses i 5 § första stycket 9, ska företaget uttryckligen ha godtagit att bli behandlat som en jämbördig motpart. Godtagandet kan ges generellt eller avse en enskild transaktion.

Författningsförslag SOU 2015:2

110

I fråga om motparter som inte ingår i någon av de grupper som anges i 19 § första stycket 1–8 och som hör hemma i ett annat land inom EES gäller första stycket bara om motparten i den staten erkänns som jämbördig motpart i enlighet med artikel 24.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument. I sådana fall tillämpas tredje stycket på motsvarande sätt.

I fråga om motparter som inte ingår i någon av de grupper som anges i 5 § första stycket 1– 8 och som hör hemma i ett annat land inom EES gäller första stycket bara om motparten i den staten erkänns som jämbördig motpart i enlighet med artikel 30.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument. I sådana fall tillämpas tredje stycket på motsvarande sätt.

8 kap. 21 § 7 §

Ett värdepappersinstitut skall vidta alla rimliga åtgärder för att

1. identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan institutet, ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster, samt

Ett värdepappersinstitut ska vidta alla rimliga åtgärder för att

1. identifiera och förebygga eller

hantera de intressekonflikter som

kan uppkomma mellan institutet, ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster, samt

2. förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter.

Om de åtgärder som ett institut har vidtagit enligt första stycket 1 inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt, skall institutet tydligt informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en investeringstjänst eller sidotjänst för kundens räkning.

Om de åtgärder som ett institut har vidtagit enligt första stycket inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt, ska institutet, på ett var-

aktigt medium, informera kun-

den om arten av eller källan till intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en investeringstjänst eller sidotjänst för kundens räkning. Informa-

SOU 2015:2 Författningsförslag

111

tionen ska vara tillräckligt tydlig för att kunden ska kunna avgöra huruvida den ska anlita företaget för tjänsten.

Belöningssystem

8 §

Ett värdepappersinstitut ska utforma sina belöningssystem så att personalen inte belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med företagets skyldighet att iaktta kundernas intressen.

8 kap. 22 § 10 § 24

Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med lättbegriplig information om

1. värdepappersinstitutet och dess tjänster,

2. finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier,

3. handelsplatser,

4. priser och avgifter, samt

5. institutets riktlinjer för utförande av order.

Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med lättbegriplig information om institutet och

dess tjänster.

Informationen ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå arten av och vilka risker som är förknippade med de investeringstjänster och de finansiella instrument som institutet erbjuder. Informationen får lämnas i standardiserad form.

All information som ett värdepappersinstitut lämnar till sina kunder ska vara rättvisande och tydlig och får inte vara vilseledande. Marknadsföringsmaterial ska lätt kunna identifieras som sådant.

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknadsföring av produkter och tjänster

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknadsföring av produkter och tjänster

24 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 22 § 2014:15.

Författningsförslag SOU 2015:2

112

och vilken information som ska lämnas till kunder finns i marknadsföringslagen (2008:486) samt i distans- och hemförsäljnings-

lagen ( 2005:59 ).

och vilken information som ska lämnas till kunder finns i marknadsföringslagen (2008:486) samt i lagen om distansavtal och avtal

utanför affärslokaler (2005:59).

11 §

Ett värdepappersinstitut ska i god tid innan en investeringstjänst eller sidotjänst tillhandahålls en kund förse kunden med lättbegriplig information om

1. finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier, infattande information om och varningar för de risker som är förknippade med investeringar i instrumenten eller enligt placeringsstrategierna samt om instrumenten i fråga är avsedda för ickeprofessionella kunder,

2. handelsplatser,

3. kostnader och avgifter förknippade med investerings- och sidotjänster, inklusive kostnaderna för rådgivning och kostnaderna för de finansiella instrument som rekommenderas samt hur kunden betalar för detta, samt

4. eventuella ersättningar från tredjepart.

Informationen om kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter för investeringstjänsten och det finansiella instrumentet, som inte orsakas av förekomsten av underliggande marknadsrisk, ska räknas samman så att kunden kan förstå den totala kostnaden liksom

SOU 2015:2 Författningsförslag

113

den kumulativa effekten på investeringens avkastning och, när kunden så begär, en uppdelning per post. Sådan information ska i förekommande fall ges till kunden regelbundet, åtminstone årligen, under investeringens varaktighet.

12 §

När en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket (korsförsäljning), ska värdepappersinstitutet informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat, och ska tillhandahålla separata uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje komponent. Om riskerna med en sådan överenskommelse eller ett sådant paket som erbjuds en ickeprofessionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår i det fall komponenterna väljs separat, ska värdepappersinstitutet tillhandahålla en adekvat beskrivning av de olika komponenterna i överenskommelsen eller paketet och av hur samverkan förändrar riskerna.

13 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning ska i god tid innan tjänsten tillhandahålls informera sina kun-

Författningsförslag SOU 2015:2

114

der huruvida

1. institutet tillhandahåller oberoende rådgivning,

2. rådgivningen är baserad på en bred analys av olika finansiella instrument utgivna eller tillhandahållna av andra än institutet självt eller företag som institutet har nära förbindelser med, och

3. institutet regelbundet kommer att bedöma lämpligheten avseende de finansiella instrument som har rekommenderats.

14 §

Ett värdepappersinstitut som har informerat sina kunder om att institutet tillhandahåller oberoende rådgivning ska i den verksamheten bedöma ett tillräckligt stort och diversifierat urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses. Värdepappersinstitutet får inte i den verksamheten lämna råd om produkter producerade av institutet eller av företag som institutet har nära förbindelser med.

Ersättningar från tredjepart

15 §

Utöver vad som anges i 16 och 17 §§ får ett värdepappersinstitut som tillhandahåller en investerings- eller sidotjänst till en kund betala eller ta emot en ersättning

SOU 2015:2 Författningsförslag

115

till eller från någon annan än kunden endast om

1. ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden,

2. ersättningen inte försämrar företagets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse, och

3. kunden innan tjänsten tillhandahålls på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt har informerats om ersättningens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet.

Första stycket gäller inte ersättningar som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla tjänsten och som inte kan stå i strid mot institutets skyldighet att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens intressen.

16 §

Ett värdepappersinstitut som enligt 13 § har informerat om att institutet tillhandahåller oberoende investeringsrådgivning och institut som tillhandahåller portföljförvaltning får inte i samband med att dessa tjänster tillhandahålls professionella kunder ta emot och behålla en ersättning från någon annan än kunden.

Första stycket gäller inte mindre icke-monetära ersättningar som

Författningsförslag SOU 2015:2

116

kunden har informerats om och som kan höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden och som är av en sådan storlek och karaktär att de inte kan anses hindra institutet från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen.

17 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning till icke-professionella kunder får inte i samband med att dessa tjänster tillhandahålls ta emot en ersättning från någon annan än kunden, om ersättningen kan påverka kundens intressen negativt.

8 kap. 23 § 20 §

Ett värdepappersinstitut skall, när det tillhandahåller investeringstjänsterna investeringsrådgivning till kund avseende

finansiella instrument

eller

diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,

hämta in nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att institutet kan rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för denne.

Ett värdepappersinstitut ska, när det tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, hämta in nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att institutet kan rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för denne.

SOU 2015:2 Författningsförslag

117

Informationen enligt första stycket ska beträffande kundens ekonomiska situation innefatta kundens möjlighet att klara av förluster och beträffande mål med investeringen innefatta kundens risktolerans. Vid valet av finansiella instrument ska dessa omständigheter beaktas särskilt.

Om ett värdepappersinstitut tillhandahåller investeringsrådgivning avseende en kombination av tjänster eller produkter ska lämpligheten av kombinationen bedömas.

8 kap. 24 § 21 §

Ett värdepappersinstitut skall, när det tillhandahåller någon annan investeringstjänst än dem som anges i 23 §, begära att kunden lämnar uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, så att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar kunden.

Ett värdepappersinstitut skall, om det mot bakgrund av de uppgifter som det har fått enligt första stycket anser att tjänsten eller produkten inte passar kunden, informera kunden om detta.

Ett värdepappersinstitut ska, när det tillhandahåller någon annan investeringstjänst än dem som anges i 20 §, begära att kunden lämnar uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, så att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar kunden.

Om tjänsten avser en kombination av tjänster eller produkter ska bedömningen avse såväl kombinationen som var och en av komponenterna.

Ett värdepappersinstitut ska, om det mot bakgrund av de uppgifter som det har fått enligt första stycket anser att tjänsten eller produkten inte passar kunden, informera kunden om detta.

Författningsförslag SOU 2015:2

118

Ett värdepappersinstitut skall, om en kund inte lämnar uppgifter enligt första stycket eller lämnar ofullständiga uppgifter, informera kunden om att institutet inte kan avgöra om tjänsten eller produkten passar kunden.

Ett värdepappersinstitut ska, om en kund inte lämnar uppgifter enligt första stycket eller lämnar ofullständiga uppgifter, informera kunden om att institutet inte kan avgöra om tjänsten eller produkten passar kunden.

8 kap. 25 § 22 § 25

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

1. tjänsten avser

a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES,

b) penningmarknadsinstrument,

c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan

derivatinslag,

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order på kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i 21 §, om

1. tjänsten avser

a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad

eller en MTF-plattform eller på

en motsvarande marknad utanför EES, med undantag för aktier

i företag för kollektiva investeringar som inte omfattas av d) samt aktier som omfattar derivat,

b) penningmarknadsinstrument, med undantag för sådana

instrument som omfattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förenade risken,

c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser som

upptagits till handel på en reglerad marknad, på en likvärdig

25 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 25 § 2013:579.

SOU 2015:2 Författningsförslag

119

d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag, eller

e) andra okomplicerade finansiella instrument,

marknad utanför EES eller på en MTF-plattform, med undantag för sådana instrument som omfattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förenade risken,

d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag med undantag

för strukturerade fondföretag som avses i artikel 36.1 andra stycket i förordning (EU) nr 583/2010,

e) strukturerade insättningar med undantag för sådana vars struktur gör det svårt för kunden att förstå den därmed förenade risken eller kostnaden för att säga upp insättningen i förtid, eller

f) andra okomplicerade finan-

siella instrument,

2. tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt

3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i standardiserad form.

Även om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda måste institutet uppfylla kraven i 21 §, om en kredit beviljas i samband med investeringstjänsten.

Författningsförslag SOU 2015:2

120

8 kap. 26 § 23 §

Ett värdepappersinstitut skall dokumentera vad institutet och en kund har kommit överens om när det gäller parternas rättigheter och skyldigheter samt övriga villkor för de tjänster som institutet skall utföra för kunden.

Ett värdepappersinstitut ska dokumentera vad institutet och en kund har kommit överens om när det gäller parternas rättigheter och skyldigheter samt övriga villkor för de tjänster som institutet ska utföra för kunden.

8 kap. 27 § 24 §

Ett värdepappersinstitut skall lämna en tillfredsställande rapportering till en kund om de tjänster som institutet har utfört för kunden. Rapporteringen skall i förekommande fall innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som har utförts för kundens räkning.

Ett värdepappersinstitut ska på

ett varaktigt medium lämna en till-

fredsställande rapportering till en kund om de tjänster som institutet har utfört för kunden. Rapporteringen ska i förekommande fall innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som har utförts för kundens räkning.

25 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgivning ska beträffande icke-professionella kunder, innan en transaktion till följd av rådgivningen genomförs, lämna dokumentation till kunden som specificerar vilket råd kunden har fått och hur rådet motsvarar kundens preferenser, mål och andra egenskaper (lämplighetsförklaring).

Dokumentationen enligt första stycket ska lämnas på ett varaktigt medium.

Om ett avtal att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för distans-

SOU 2015:2 Författningsförslag

121

kommunikation som hindrar att en sådan dokumentation som avses i första stycket tillhandahålls i förväg, får värdepappersinstitutet lämna en skriftlig lämplighetsförklaring på ett varaktigt medium omedelbart efter det att kunden har bundits av ett avtal, om

a) kunden har gett sitt samtycke till att erhålla lämplighetsförklaringen utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts, och

b) värdepappersinstitutet har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga transaktionen så att lämplighetsförklaringen först kan erhållas.

Om ett värdepappersinstitut erbjuder portföljförvaltning eller har informerat kunden om att institutet kommer att utföra en regelbunden lämplighetsbedömning, ska den regelbundna rapporteringen av dessa tjänster innehålla en uppdaterad förklaring till hur investeringen motsvarar kundens preferenser, mål och andra egenskaper.

26 §

Ett värdepappersinstitut som har utfört en transaktion för en kunds räkning ska informera kunden om var transaktionen genomfördes.

Författningsförslag SOU 2015:2

122

8 kap. 28 § 27 §

När ett värdepappersinstitut utför en kunds order, skall det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på

1. pris,

2. kostnad,

3. snabbhet,

4. sannolikhet för utförande och avveckling,

5. storlek,

6. art, och

7. andra för kunden väsentliga förhållanden.

Om en kund har gett specifika instruktioner, skall ett värdepappersinstitut utföra ordern i enlighet med dessa.

När ett värdepappersinstitut utför en kunds order, ska det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på

1. pris,

2. kostnad,

3. snabbhet,

4. sannolikhet för utförande och avveckling,

5. storlek,

6. art, och

7. andra för kunden väsentliga förhållanden.

Om en kund har gett specifika instruktioner, ska ett värdepappersinstitut utföra ordern i enlighet med dessa.

28 §

När ett värdepappersinstitut utför en order för en icke-professionell kunds räkning ska bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, som utgörs av

1. priset för det finansiella instrumentet, och

2. kostnaderna i samband med utförandet, inbegripet kundens alla utgifter som hänför sig direkt till orderns utförande.

I bedömningen av bästa möjliga resultat enligt första stycket ska värdepappersinstitutet beakta egna avgifter och kostnader för utförandet av ordern på var och en av de handelsplatser som kan komma

SOU 2015:2 Författningsförslag

123

i fråga för utförandet.

8 kap. 29 § 29 §

Ett värdepappersinstitut skall ha system och riktlinjer för hur institutet skall uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 § när en kunds order utförs.

I riktlinjerna skall det för varje kategori av finansiella instrument finnas uppgifter om de olika handelsplatser där värdepappersinstitutet utför sina kundorder och de faktorer som påverkar valet av handelsplats. Riktlinjerna skall omfatta de handelsplatser som gör det möjligt för institutet att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat när en kundorder utförs.

Ett värdepappersinstitut skall övervaka och regelbundet uppdatera sina system och riktlinjer för utförande av order och informera sina kunder om varje väsentlig förändring av dessa.

Ett värdepappersinstitut ska ha system och riktlinjer för hur institutet ska uppnå bästa möjliga resultat enligt 27 § när en kunds order utförs.

I riktlinjerna ska det för varje kategori av finansiella instrument finnas uppgifter om de olika handelsplatser där värdepappersinstitutet utför sina kundorder och de faktorer som påverkar valet av handelsplats. Riktlinjerna ska omfatta de handelsplatser som gör det möjligt för institutet att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat när en kundorder utförs.

Ett värdepappersinstitut ska övervaka och regelbundet ut-

värdera och uppdatera sina sys-

tem och riktlinjer för utförande av order samt informera de kunder med vilka institutet har en

fortlöpande relation, om varje

väsentlig förändring av dessa.

I utvärderingen enligt tredje stycket ska den information som har offentliggjorts enligt 13 kap. 9 § beaktas.

8 kap. 30 § 30 §

Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med lämplig information om institutets riktlinjer för utförande av order.

Författningsförslag SOU 2015:2

124

Innan ett värdepappersinstitut utför en kunds order, skall kunden ha godtagit de riktlinjer

för utförande av order som institutet har.

Innan ett värdepappersinstitut utför en kunds order, ska kunden ha godtagit de riktlinjer

som avses i första stycket.

8 kap. 31 § 31 §

Innan ett värdepappersinstitut utför en kunds order utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform, skall kunden ha gett sitt uttryckliga godkännande till det. Godkännandet kan ges generellt eller avse en enskild transaktion.

Innan ett värdepappersinstitut utför en kunds order utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform, ska kunden ha gett sitt uttryckliga godkännande till det. Godkännandet kan ges generellt eller avse en enskild transaktion.

8 kap. 32 § 32 §

Om en kund begär det, skall ett värdepappersinstitut kunna visa att det har utfört kundens order i enlighet med institutets riktlinjer för utförande av order.

Om en kund begär det, ska ett värdepappersinstitut kunna visa att det har utfört kundens order i enlighet med institutets riktlinjer för utförande av order.

33 §

Ett värdepappersinstitut som utför kundorder ska varje år offentliggöra en sammanfattning av de fem handelsplatser som främst, beräknat på handelsvolym, har använts av institutet för utförande av kundorder under föregående år. Sammanfattningen ska vara uppdelad på instrumentklasser och innehålla information om kvaliteten på utförandet.

SOU 2015:2 Författningsförslag

125

8 kap. 33 § 34 §

Ett värdepappersinstitut skall snabbt, effektivt och rättvist utföra en kunds order utan att denne missgynnas i förhållande till andra kunder eller på grund av institutets handel för egen räkning. I övrigt jämförbara kundorder skall utföras i den ordning som de togs emot, om det inte finns skäl för att utföra dem i en annan ordning.

Ett värdepappersinstitut ska snabbt, effektivt och rättvist utföra en kunds order utan att denne missgynnas i förhållande till andra kunder eller på grund av institutets handel för egen räkning. I övrigt jämförbara kundorder ska utföras i den ordning som de togs emot, om det inte finns skäl för att utföra dem i en annan ordning.

1 § 35 §

Om en kund har angett ett lägsta pris vid försäljning till tredje man eller ett högsta pris vid inköp (limit) avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och värdepappersinstitutet inte utför ordern, skall institutet omedelbart offentliggöra ordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. Detta gäller dock inte om kunden har gett andra instruktioner.

Om en kund har angett ett lägsta pris vid försäljning till tredje man eller ett högsta pris vid inköp (limit) avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och värdepappersinstitutet inte utför ordern, ska institutet omedelbart offentliggöra ordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. Detta gäller dock inte om kunden har gett andra instruktioner.

8 kap. 34 § 36 §

Ett värdepappersinstitut skall hålla en kunds finansiella instrument avskilda från institutets tillgångar, om inte kunden uttryckligen har godkänt något annat.

Ett värdepappersinstitut ska hålla en kunds finansiella instrument avskilda från institutets tillgångar, om inte kunden uttryckligen har godkänt något annat.

I 3 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns det särskilda bestämmelser om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan. För överenskommelser enligt första stycket gäller dock inte 3 kap. 1 § samma lag.

Författningsförslag SOU 2015:2

126

8 kap. 35 § 37 §

Ett värdepappersinstitut som innehar en kunds medel skall

1. vidta lämpliga åtgärder för att skydda kundens rättigheter, och

2. hålla medlen avskilda från institutets tillgångar, om det inte har tillstånd att ta emot medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 eller är ett kreditinstitut.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1

skall

omedelbart

avskilja medlen från de egna tillgångarna.

Ett värdepappersinstitut som innehar en kunds medel ska

1. vidta lämpliga åtgärder för att skydda kundens rättigheter, och

2. hålla medlen avskilda från institutets tillgångar, om det inte har tillstånd att ta emot medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 eller är ett kreditinstitut.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 ska omedelbart avskilja medlen från de egna tillgångarna.

39 §

Ett värdepappersinstitut får inte ingå avtal om säkerhetsöverlåtelse av finansiella instrument, medel på konto eller medel som tas emot med redovisningsskyldighet, med icke-professionella kunder i syfte att säkra eller täcka kundens aktuella eller framtida, faktiska eller villkorade förpliktelser.

8 kap. 38 § 41 § 26

Vid kreditgivning enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 gäller för värdepappersbolag bestämmelserna i denna paragraf och 37 § i stället för bestämmelserna i

Vid kreditgivning enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 gäller för värdepappersbolag bestämmelserna i denna paragraf och 40 § i stället för bestämmelserna i

26 Senaste lydelse av tidigare 8 kap 38 § 2005:551.

SOU 2015:2 Författningsförslag

127

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget normalt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,

2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra kreditärenden som skall avgöras av styrelsen,

2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra kreditärenden som ska avgöras av styrelsen,

3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,

4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1–4, eller

6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1–5 har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar efter ansökan om en anställd har sådan ledande ställning som avses i andra stycket 3.

Värdepappersbolagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit till de personer och företag som avses i andra stycket. Bolaget skall föra in uppgifter om sådana krediter i en förteckning.

Värdepappersbolagets styrelse ska avgöra ärenden om kredit till de personer och företag som avses i andra stycket. Bolaget ska föra in uppgifter om sådana krediter i en förteckning.

Andra–fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet av borgen eller fordringsrätt som utfärdas av någon som avses i andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som bolaget förvärvar och för vilken någon som avses i andra stycket är betalningsskyldig.

8 kap. 39 § 42 §

Ett värdepappersbolag får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären skall förvärva aktier i bolaget eller ett överordnat bolag i samma koncern, bara om det därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Vid beräkningen av om det finns

Ett värdepappersbolag får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget eller ett överordnat bolag i samma koncern, bara om det därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Vid beräkningen av om det finns

Författningsförslag SOU 2015:2

128

full täckning för det bundna egna kapitalet skall förskott och lån enligt första meningen behandlas som fordringar utan värde samt säkerheter enligt första meningen behandlas som bolagets skuld.

full täckning för det bundna egna kapitalet ska förskott och lån enligt första meningen behandlas som fordringar utan värde samt säkerheter enligt första meningen behandlas som bolagets skuld.

Förskott, lån eller säkerhet får dock bara lämnas i den utsträckning det framstår som försvarligt med hänsyn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

8 kap. 40 § 43 §

Om ett värdepappersinstitut utför en investeringstjänst som bara är en del av en finansiell produkt för vilken det finns andra regler i EG-rätten, gäller inte bestämmelserna i 22–27 §§.

Om ett värdepappersinstitut utför en investeringstjänst som bara är en del av en finansiell produkt för vilken det finns andra regler i EU-rätten, gäller inte bestämmelserna i 10–26 §§.

44 §

Om ett bostadslåneavtal som omfattas av reglerna för kreditvärdighetsbedömning av kunder i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU förutsätter tillhandahållande till samma kund av en investeringstjänst avseende hypoteksobligationer, som emitteras specifikt i syfte att säkra finansieringen och har identiska villkor med bostadslåneavtalet, för att lånet ska kunna betalas, refinansieras eller lösas in, ska 8 kap. 14 d § samt 20–22, och 25 §§ inte tillämpas på investeringstjänsten.

SOU 2015:2 Författningsförslag

129

8 kap. 41 § 45 §

Ett värdepappersinstitut som genom förmedling av ett annat värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES tar emot en instruktion om att utföra en investeringstjänst eller en sidotjänst för en kunds räkning, får förlita sig på de uppgifter om kunden som det har fått av det andra värdepappersinstitutet eller företaget och alla rekommendationer i fråga om tjänsten eller transaktionen som kunden har fått från det andra institutet eller företaget. Ett värdepappersinstitut som genomför en tjänst eller transaktion utifrån sådana uppgifter och rekommendationer ansvarar för att tjänsten eller transaktionen utförs i enlighet med bestämmelserna i detta kapi-

tel.

Ett värdepappersinstitut som genom förmedling av ett annat värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES tar emot en instruktion om att utföra en investeringstjänst eller en sidotjänst för en kunds räkning, får förlita sig på de uppgifter om kunden som det har fått av det andra värdepappersinstitutet eller företaget och alla rekommendationer i fråga om tjänsten eller transaktionen som kunden har fått från det andra institutet eller företaget. Ett värdepappersinstitut som genomför en tjänst eller transaktion utifrån sådana uppgifter och rekommendationer ansvarar för att tjänsten eller transaktionen utförs i enlighet med bestämmelserna i 8 och

9 kap.

Ett värdepappersinstitut som har förmedlat en instruktion till ett annat värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag ansvarar för att den information som det har lämnat över är fullständig och riktig och att de rekommendationer och den rådgivning som institutet har tillhandahållit är lämpliga för kunden.

46 §

Vid försäljning och rådgivning till kunder i samband med strukturerade insättningar gäller 6 kap., 8 kap. 1, 8 e, 9, 12, 28–30, 32 §§, 9 kap. 1–8, 10–17, 20–35, 44, 45 samt 23–25 kap.

Författningsförslag SOU 2015:2

130

47 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka ersättningar som ett värdepappersinstitut inte får ta emot enligt 17 §,

2. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 38 §,

3. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 39 § andra stycket, och

4. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 40 § fjärde stycket.

10 kap. Datarapporteringstjänster

Tillståndskrav

1 §

Ett företag får efter tillstånd av Finansinspektionen yrkesmässigt tillhandahålla sådana datarapporteringstjänster som avses i 1 kap. 4 b § 8, 9 och 22.

Finansinspektionen ska inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in underrätta sökanden om huruvida tillstånd har beviljats.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för ett värdepappersinstitut, ett utländskt värdepappersföretag eller en marknadsoperatör.

SOU 2015:2 Författningsförslag

131

Förutsättningar för tillstånd

2 §

Tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster ska ges till företag som har sitt huvudkontor eller säte i Sverige, om

1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att bedrivas enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direktör, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

3. styrelsen i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda företaget, och

4. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

En ansökan enligt 1 § ska innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om företagets organisation,

2. uppgift om styrelseledamöter och verkställande direktör samt ersättare för dessa, och

3. den information som krävs för att Finansinspektionen ska kunna bedöma huruvida kraven för tillstånd är uppfyllda.

Författningsförslag SOU 2015:2

132

Krav på ledningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster

4 §

Styrelse och verkställande direktör i ett företag som tillhandahåller datarapporteringstjänster ska fastställa och övervaka genomförandet av styrningssystem som säkerställer en effektiv och ansvarsfull ledning av företaget.

Godkänt publiceringsarrangemang (APA)

5 §

Ett APA ska ha inrättat adekvata strategier och arrangemang för att offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsmässiga villkor.

Informationen ska hållas tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts.

Ett APA ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida sådan information som avses i första stycket på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolideringen av informationen med liknande data från andra

SOU 2015:2 Författningsförslag

133

källor.

6 §

Informationen enligt 5 § ska innehålla

1. identifieringskod för det finansiella instrumentet,

2. pris till vilket transaktionen genomfördes,

3. transaktionsvolymen,

4. tidpunkt för transaktionen,

5. tidpunkt då transaktionen rapporterades,

6. prisnotering för transaktionen,

7. koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”, och

8. i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.

7 §

Ett APA ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera den information som erhålls från värdepappersinstitut. Systemet ska kunna kontrollera handelsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

Författningsförslag SOU 2015:2

134

Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP)

8 §

En CTP ska ha inrättat adekvata strategier och arrangemang för att samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6, 10, 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument, slå samman den till en kontinuerlig elektronisk dataström och göra informationen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsmässiga villkor.

Informationen ska hållas tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts.

En CTP ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida sådan information som avses i första stycket på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder samt i format som är lätta ta del av och att använda för marknadsdeltagare.

9 §

Informationen enligt 8 § ska innehålla

1. identifieringskod eller identifierbara kännetecken för det finansiella instrumentet,

2. pris till vilket transaktionen genomfördes,

SOU 2015:2 Författningsförslag

135

3. transaktionsvolymen,

4. tidpunkt för transaktionen,

5. tidpunkt då transaktionen rapporterades,

6. prisnotering för transaktionen,

7. koden för den handelsplats där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”,

8. i tillämpliga fall, det faktum att en datoralgoritm inom värdepappersföretaget låg bakom investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen,

9. i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen, och

10. en markering som, om undantag i enlighet med artikel 4.1.a eller 4.1.b i förordningen om marknader för finansiella instrument gjorts från kravet att offentliggöra den information som avses i artikel 3.1 i den förordningen, visar vilket av undantagen som gällde för transaktionen.

10 §

En CTP ska säkerställa att de data som tillhandahålls har sammanställts från alla reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-plattformar och APA och för de finansiella instrument som specificeras genom tekniska standarder antagna av kommissionen.

Författningsförslag SOU 2015:2

136

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM)

11 §

En ARM ska ha inrättat adekvata strategier och arrangemang för rapportering av den information som krävs enligt artikel 26 i förordningen om marknader för finansiella instrument så snart som möjligt, och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag då transaktionen ägde rum.

Sådan information som avses i första stycket ska rapporteras i enlighet med kraven i artikel 26 i samma förordning.

12 §

En ARM ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av ett värdepappersinstitut och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa institutet om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

En ARM ska även ha inrättat system som gör det möjligt för ARM:n att upptäcka fel eller utelämnanden som den själv har orsakat och kunna åtgärda dessa och översända korrekta och fullständiga transaktionsrapporter eller, i förekommande fall, sända in dem på nytt.

SOU 2015:2 Författningsförslag

137

Gemensamma bestämmelser

13 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha effektiva arrangemang för att hantera intressekonflikter.

14 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera skyddet vid informationsöverföring och för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde till informationen samt upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar för att kontinuerligt kunna tillhandahålla tjänsten.

15 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket.

Författningsförslag SOU 2015:2

138

11 kap.

1 a §

För den som driver en handelsplattform gäller 13 kap. 1 a–1 i §§, 6 a §, 7 § andra stycket samt 9 §. Det som där sägs om börs ska gälla för den som driver handelsplattformen.

För den som driver en OTFplattform gäller utöver det som sägs i 13 kap. 1 b § att endast ett värdepappersinstitut som inte har nära förbindelser till den som driver plattformen får bedriva verksamhet som marknadsgarant på plattformen.

1 b §

Den som driver en handelsplattform ska vidta åtgärder för att identifiera och hantera möjliga negativa följder för driften av han-

delsplattformen, eller för deltagarna, av intressekonflikter mellan handelsplattformen, dess ägare eller den som driver plattformen.

2 §

Ett värdepappersinstitut som

för egen räkning deltar i handeln på en handelsplattform som institutet självt driver skall inte därigenom anses ha utfört sådana investeringstjänster som avses i 2 kap. 1 § 1, 2 och 4.

Ett värdepappersinstitut som

driver en MTF-plattform får inte på plattformen genomföra transaktioner mot det egna lagret.

Ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform får inte på plattformen genomföra transak-

SOU 2015:2 Författningsförslag

139

tioner mot det egna lagret med undantag för transaktioner i statspapper för vilka det saknas en likvid marknad samt för matchad principalhandel i obligationer, strukturerade finansiella produkter och derivatinstrument som inte omfattas av clearingkravet enligt artikel 5 i förordningen (EU) nr 648/2012.

2 a §

Den som driver en MTF-plattform ska ha

1. tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker plattformen är exponerad för samt vidta lämpliga åtgärder och införa system för att identifiera alla betydande risker för plattformens verksamhet och för att reducera sådana risker,

2. verksamma åtgärder för att underlätta effektivt avslut utan dröjsmål av de transaktioner som utförs i plattformens system, samt

3. tillräckliga finansiella resurser för att goda förutsättningar ska föreligga för att plattformen ska kunna fungera korrekt med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden samt till sammansättningen och graden av dess riskexponering.

2 b §

Den som driver en OTF-plattform får inte vara systematisk internhandlare.

Författningsförslag SOU 2015:2

140

En OTF-plattform får inte heller anslutas till en systematisk internhandlare eller till en annan OTF-plattform så att order på OTF-plattformen kan interagera med order och bud hos en systematisk interhandlare eller med order på den andra OTF-plattformen.

3 §

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform skall ha regler för vilka som får delta i handeln på denna. Som deltagare i handeln får institutet ha Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret samt fysiska och juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, tillräckliga kunskaper och ändamålsenlig organisation av verksamheten och som i övrigt är lämpliga att delta i handeln.

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska ha regler för vilka som får delta i handeln på denna. Som deltagare i handeln på en MTF-platt-

form får institutet ha Sveriges

riksbank och Riksgäldskontoret samt fysiska och juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, tillräckliga kunskaper och ändamålsenlig organisation av verksamheten och som i övrigt är lämpliga att delta i handeln.

3 a §

På en handelsplattform ska det finnas åtminstone tre väsentligen aktiva deltagare som var och en har möjlighet att interagera med övriga deltagare för prisbildningen på plattformen.

4 a §

Reglerna för utförande av order på en handelsplattform ska vara icke skönsmässiga.

SOU 2015:2 Författningsförslag

141

Den som driver en OTF-plattform ska dock handla diskretionärt

1. vid beslut om att lägga eller dra tillbaka en order på plattformen, eller

2. vid beslut om att inte matcha en specifik kundorder med övriga order som finns tillgängliga i systemet vid en viss tidpunkt förutsatt att detta stämmer överens med operatörens skyldigheter enligt 9 kap. 26 §.

4 b §

Den som driver en OTF-plattform i form av ett system som matchar kundorder får besluta om och i så fall när och hur mycket av två eller flera order som ska matchas inom systemet.

Den som driver en OTF-plattform i form av ett system som anordnar transaktioner med icke aktierelaterade instrument får underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en transaktion.

4 c §

På transaktioner som genomförs mellan deltagarna på en MTFplattform enligt de regler som gäller för plattformen, och på förhållandet mellan deltagarna och den som driver MTF-plattformen, ska 8 kap. 1, 28, 30 och 31 §§ samt 9 kap. 8, 10– 17 och 20–35 §§ inte tillämpas.

Författningsförslag SOU 2015:2

142

Bemyndiganden Handelsstopp

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheten att offentliggöra information

1. om handeln enligt 9 §,

2. före handel enligt 10 § och

3. efter handel enligt 11 §.

Den som driver en handelsplattform får stoppa handeln i ett finansiellt instrument eller avföra instrumentet från handeln, om det inte längre uppfyller kraven för att vara upptaget till handel och det inte är sannolikt att handelsstoppet eller avförandet orsakar väsentlig skada för investerarna eller marknadens funktion.

Vid avförande eller handelsstopp av ett finansiellt instrument ska den som driver plattformen även avföra eller stoppa handeln i finansiella derivatinstrument relaterade till det finansiella instrumentet i fråga.

Den som driver plattformen ska offentliggöra beslut om avförande och handelsstopp samt underrätta Finansinspektionen.

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

13 §

Den som driver en MTF-plattform får efter ansökan hos Finansinspektionen registrera plattformen som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, om

1. minst 50 procent av de emittenter vars finansiella instrument tas upp till handel på plattformen är små och medelstora företag vid tiden för ansökan och under

SOU 2015:2 Författningsförslag

143

varje kalenderår därefter,

2. det finns lämpliga kriterier för upptagande av finansiella instrument till handel på plattformen,

3. det finns tillräcklig information offentliggjord för att göra det möjligt för investerare att fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte investera i de finansiella instrumenten, antingen i form av ett prospekt enligt 2 kap. lagen ( 1991:980 ) om handel med finansiella instrument eller, om ett prospekt inte krävs enligt den lagen, ett upptagandedokument,

4. det finns ändamålsenlig, fortlöpande och regelbunden finansiell rapportering,

5. emittenterna och personer som har ledande ställning hos dem samt närstående uppfyller kraven i marknadsmissbruksförordningen,

6. tillsynsinformation som rör emittenterna lagras samt sprids till allmänheten, och

7. det finns effektiva system och kontroller som syftar till att förhindra och upptäcka marknadsmissbruk i enlighet med kraven i marknadsmissbruksförordningen.

14 §

På en MTF-plattform som har registrerats som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag gäller inte kraven i 2 a–12 §§.

Författningsförslag SOU 2015:2

144

15 §

En MTF-plattform som har registrerats som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag får avregistreras, om

1. den som driver plattformen ansöker om avregistrering, eller

2. kraven i 13 § inte längre är uppfyllda.

16 §

Om en emittents finansiella instrument tas upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, får handel med det finansiella instrumentet bedrivas på en annan tillväxtmarknad för små och medelstora företag endast när emittenten har informerats och inte framfört några invändningar. I sådana fall ska emittenten inte omfattas av någon skyldighet avseende bolagsstyrning eller offentliggörande med avseende på den sistnämnda tillväxtmarknaden för små och medelstora företag.

12 kap.

2 §27

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad ska ges ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

27 Senaste lydelse 2009:365.

SOU 2015:2 Författningsförslag

145

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en börs,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de vill-

kor i övrigt som anges i denna lag.

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

5. styrelsen i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda börsen, och

6. företaget uppfyller de vill-

kor i övrigt som anges i denna lag.

6 b §

Styrelse och verkställande direktör ska fastställa och övervaka genomförandet av styrningssystem som säkerställer en ansvarsfull ledning av börsen, i vilket ingår åtskillnad mellan funktioner inom organisationen och förebyggande av intressekonflikter på ett sätt som främjar marknadens integritet.

Styrelse och verkställande direktör ska övervaka och regelbundet utvärdera effektiviteten hos styrningssystemen enligt första stycket och vidta lämpliga åtgärder för att rätta till brister.

Styrelse och verkställande direktör ska ha tillgång till den information och de dokument som krävs för att ha uppsikt över och övervaka ledningens beslutsfattande.

Författningsförslag SOU 2015:2

146

6 c §

Den som är ledamot i styrelsen för en börs eller är dess verkställande direktör får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos bolagets verksamhet.

Om en börs är betydande i fråga om storlek, intern organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, får en styrelseledamot eller verkställande direktör endast inneha en av följande kombinationer av uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som styrelseledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.

6 d §

Vid tillämpningen av 6 c § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där börsen har ett kvalificerat innehav räknas som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten gäller inte 6 c § andra stycket.

SOU 2015:2 Författningsförslag

147

En styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs som är betydande får, efter tillstånd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot utöver de som anges i 6 c § andra stycket 1 eller 2.

6 e §

Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag.

10 §

En börs som avser att vidta åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för deltagare på distans att få tillträde till börsens reglerade marknad eller till en handelsplattform som drivs av börsen, skall innan sådana åtgärder påbörjas underrätta Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där åtgärderna

skall vidtas. På begäran skall

Finansinspektionen till samma myndighet lämna uppgifter om vilka från det landet som deltar i handeln på en reglerad marknad eller handelsplattform.

En börs som avser att vidta åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för deltagare på distans att få tillträde till börsens reglerade marknad eller till en handelsplattform som drivs av börsen, ska innan sådana åtgärder påbörjas underrätta Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där åtgärderna

ska vidtas. På begäran ska

Finansinspektionen till samma myndighet utan onödigt dröjsmål lämna uppgifter om vilka från det landet som deltar i handeln på en reglerad marknad eller handelsplattform.

Författningsförslag SOU 2015:2

148

13 kap.

1 a §

En börs ska inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa att handelssystemen

1. är motståndskraftiga,

2. har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera svåra påfrestningar på marknaden i fråga om order- och meddelandevolymer,

3. kan säkerställa ordnad handel vid förhållanden med påfrestningar på marknaden,

4. är fullständigt testade, och

5. omfattas av effektiva arrangemang för driftskontinuitet för att säkerställa kontinuitet i verksamheten vid eventuella driftsavbrott i handelssystemet.

1 b §

Om börsen, för att uppfylla kraven i 15 kap. 2 § på en rättvis, välordnad och effektiv handel, anlitar marknadsgaranter ska börsen ingå skriftliga avtal om detta med ett tillräckligt antal värdepappersinstitut. Av avtalen ska framgå

1. att instituten ska ställa fasta bud till konkurrenskraftiga priser så att marknaden tillförs likviditet på regelbunden och förutsägbar basis, och

2. incitament i form av rabatter eller annat som erbjuds institutet för att uppfylla åtagandena enligt 1.

SOU 2015:2 Författningsförslag

149

Börsen ska övervaka efterlevnaden av avtalen enligt första stycket och underrätta Finansinspektionen om innehållet i avtalen.

1 c §

Börsen ska inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för att kunna avvisa order som överskrider förutbestämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktiga.

Börsen ska även tillfälligt kunna stoppa eller begränsa handeln, om det finns en betydande prisrörelse för ett finansiellt instrument på den reglerade marknaden eller en närliggande marknad under en kort period, och i undantagsfall kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion.

Börsen ska säkerställa att parametrarna för att stoppa handeln är lämpligt kalibrerade på ett sätt som beaktar likviditeten för olika tillgångskategorier och underkategorier, marknadsmodellens art och olika typer av användare samt räcker för att undvika betydande störningar i en ordnad handel.

Börsen ska underrätta Finansinspektionen om parametrarna enligt tredje stycket samt om betydande ändringar av dessa.

1 d §

Börsen ska inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa att deltagare som

Författningsförslag SOU 2015:2

150

använder algoritmiska handelssystem inte kan skapa eller bidra till otillbörliga marknadsförhållanden på den reglerade marknaden samt kunna hantera eventuella otillbörliga marknadsförhållanden som kan uppstå till följd av användningen av sådana algoritmiska handelssystem.

I de förfaranden som avses i första stycket ska ingå

1. krav på deltagarna att utföra lämpliga tester av algoritmer och att tillhandahålla miljöer för att underlätta sådana tester,

2. system för att begränsa andelen inte utförda order i förhållande till transaktionerna som kan läggas in i systemet av en medlem eller en deltagare, och

3. system för att begränsa och upprätthålla den minsta tick-size som får tillämpas på marknaden.

1 e §

En börs som tillåter direkt elektroniskt tillträde till en reglerad marknad ska ha effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa

1. att endast värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag får tillhandahålla sådana tjänster,

2. att lämpliga kriterier fastställs och tillämpas i fråga om lämpligheten hos personer för vilka sådant tillträde kan medges, och

SOU 2015:2 Författningsförslag

151

3. att deltagaren behåller ansvaret för order och transaktioner som utförs med användning av tjänsten

i enlighet med kraven i denna lag.

En sådan börs som avses i första stycket ska fastställa lämpliga standarder beträffande riskkontroll och trösklar för handel via direkt elektroniskt tillträde samt särskilja och vid behov kunna stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt tillträde.

1 f §

En börs ska ha transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande regler om samlokaliseringstjänster.

1 g §

En börs ska säkerställa att dess avgiftsstrukturer, inklusive avgifter för utförande och sidotjänster samt alla rabatter, är transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande och att de inte skapar incitament för att lägga, ändra eller annullera order eller utföra transaktioner på ett sätt som bidrar till otillbörliga handelsförhållanden eller marknadsmissbruk.

Om en börs har avtal med marknadsgaranter avseende aktier, ska ersättning i första hand ges i form av rabatter.

Författningsförslag SOU 2015:2

152

1 h §

En börs ska med hjälp av flaggning från deltagare kunna identifiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel, vilka algoritmer som har använts för att skapa olika order och vilka personer som har initierat dessa.

1 i §

En börs ska ha regler för ticksize för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument.

Börsen ska

1. kalibrera varje tick-size så att de återspeglar det aktuella finansiella instrumentets likviditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan köp- och säljkurs (spread), med beaktande av önskan att möjliggöra rimligt stabila priser utan att i onödan hindra ännu mindre skillnader, och

2. på lämpligt sätt justera ticksize för varje finansiellt instrument.

2 a §

En börs ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i

SOU 2015:2 Författningsförslag

153

första stycket.

6 a §

En börs och dess deltagare ska synkronisera de klockor som används för att registrera datum och tid för sådana händelser på den reglerade marknaden som omfattas av rapporteringsskyldighet.

7 §28

Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid den reglerade marknaden och se till att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden

Börsen ska övervaka handeln och kursbildningen vid den reglerade marknaden och se till att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden

Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen åtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbildningen.

Börsen ska avsätta de resurser som krävs för att säkerställa att övervakningen enligt första stycket är effektiv.

Börsen ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om betydande överträdelser av handelsreglerna, otillbörliga marknadsförhållanden och beteenden som kan tyda på överträdelser av marknadsmissbruksförordningen samt systemavbrott.

28 Senaste lydelse SFS 2007:528.

Författningsförslag SOU 2015:2

154

Information före och efter

handeln

Information om orderutförande

9 §

En börs skall offentliggöra in-

formation avseende de finansiella instrument som är upptagna till handel på den reglerade marknaden, utom sådana som avses i 10 och 11 §§, i den utsträckning som, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, behövs för att säkra en god genomlysning. Informationen skall göras tillgänglig för allmänheten på rimliga affärsmässiga villkor.

En börs ska offentliggöra infor-

mation om kvaliteten på utförande av transaktioner på den eller de reglerade marknader som börsen driver. Offentliggörande ska ske avgiftsfritt minst en gång per år.

12 §29

En börs får, utöver den verksamhet som tillståndet omfattar, på rimliga affärsmässiga villkor ge värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag tillträde till de funktioner inom den reglerade marknaden som används för att offentliggöra information enligt 9– 11 §§. En börs får även driva annan verksamhet som har nära samband med den verksamhet som tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva en handelsplattform,

och

2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

1. driva en handelsplattform,

2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010, och

3. utföra datarapporteringstjänster enligt 10 kap.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 7 § första stycket och 11 kap. gälla.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 8 kap. 17 § och 11 kap. gälla.

29 Senaste lydelse 2012:375.

SOU 2015:2 Författningsförslag

155

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om reglerade marknader gälla och det som i de be-

stämmelserna anges om finansiella instrument tillämpas även på sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om reglerade marknader gälla.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge tillstånd till en börs att driva även annan verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge tillstånd till en börs att driva även annan verksamhet. Sådan verk-

samhet och verksamhet enligt första stycket andra meningen får inte innefatta utförande av kundorder med utnyttjande av börsens eget kapital eller matchad principalhandel med börsen som motpart på en reglerad marknad som börsen driver.

Handelsstopp

16 a §

En börs får avföra eller stoppa handeln i ett finansiellt instrument som inte längre uppfyller kraven för att vara upptaget till handel, om det inte är sannolikt att avförandet eller handelsstoppet orsakar väsentlig skada för investerarna eller marknadens funktion.

Vid avförande eller handelsstopp av ett finansiellt instrument ska börsen även avföra eller stoppa handeln i finansiella derivatinstrument relaterade till det finansiella instrumentet i fråga.

Författningsförslag SOU 2015:2

156

Börsen ska offentliggöra beslut om avförande eller handelsstopp samt underrätta Finansinspektionen.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. övervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 §,

2. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

3. börsens skyldighet enligt 9 § att offentliggöra information om handeln,

4. skyldigheten enligt 10 § att offentliggöra information före handel,

5. skyldigheten enligt 11 § att offentliggöra information efter handel, och

6. disciplinnämnd och hand-

läggningen av disciplinärenden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. övervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 §,

2. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden, och

3. disciplinnämnd och hand-

läggningen av disciplinärenden.

15 a kap. Positionslimiter och hantering av positioner avseende råvaruderivat och utsläppsrätter

1 §

Finansinspektionen ska fastställa kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) avseende storleken på den nettoposition som en person kan inneha i råvaruderivat

SOU 2015:2 Författningsförslag

157

som handlas på handelsplatser och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa.

Positionslimiter enligt första stycket ska fastställas enligt de beräkningsmetoder som fastställs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och avse alla positioner som innehas av en person eller på personens vägnar på aggregerad gruppnivå.

Positionslimiter enligt första stycket är inte tillämpliga på positioner som innehas av en ickefinansiell enhet eller för dess räkning och som innehas i syfte att minska riskerna i den aktuella enhetens affärsverksamhet.

2 §

Positionslimiter enligt 1 § ska fastställas för varje råvaruderivatkontrakt som handlas på handelsplatser.

Finansinspektionen ska se över och fastställa nya positionslimiter vid betydande förändringar av underliggande levererbara tillgångar, förändringar avseende öppna kontrakt eller vid andra betydande förändringar på marknaden.

3 §

Finansinspektionen kan i undantagsfall fastställa striktare positionslimiter än som följer av 1 §.

Författningsförslag SOU 2015:2

158

Positionslimiter enligt första stycket ska offentliggöras på Finansinspektionens hemsida och gälla under högst sex månader från dagen för offentliggörandet. Giltighetstiden får därefter förlängas med högst sex månader åt gången.

4 §

När samma råvaruderivat handlas på andra handelsplatser inom EES ska Finansinspektionen, om den största andelen av handeln sker på en handelsplats i Sverige, fatta beslut om en gemensam positionslimit enligt 1 och 2 §§.

Innan inspektionen fattar beslut enligt första stycket ska samråd ske med de behöriga myndigheterna för de andra handelsplatserna.

Vid oenighet mellan de behöriga myndigheterna ska anmälan ske till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

5 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat sker ska tillämpa kontroller för positionshantering som ger den som driver handelsplatsen befogenhet att

1. övervaka personers öppna kontraktspositioner,

2. få tillgång till information och dokumentation avseende storleken på och syftet med en position eller en exponering som innehas samt om förmånstagare eller underliggande ägare till positionen,

SOU 2015:2 Författningsförslag

159

3. få tillgång till information och dokumentation om överenskommelser, tillgångar och skulder på marknaden för derivatpositionens underliggande tillgång,

4. kräva att en person tillfälligt eller permanent stänger eller minskar en position, och

5. för att mildra effekterna av en stor eller dominerande position, kräva att en person tillfälligt återställer likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i överenskommen omfattning.

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat sker ska ha arrangemang som gör det möjligt för den som driver handelsplatsen att stänga eller minska positioner för det fall ett krav enligt första stycket 4 inte efterlevs.

6 §

Positionslimiter enligt 1 och 2 §§ samt kontroller för positionshantering enligt 5 § ska vara transparenta och icke-diskriminerande.

7 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat sker ska till Finansinspektionen anmäla detaljerade uppgifter om kontroller för positionshantering enligt 5 §.

8 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa

Författningsförslag SOU 2015:2

160

sker ska kategorisera personer som har positioner i dessa instrument som

1. värdepappersinstitut eller kreditinstitut,

2. fonder, antingen ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, fondföretag enligt definitionen i direktiv 2009/65/EG, eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i direktiv 2011/61/EG,

3. andra finansiella institut, inklusive försäkringsföretag och återförsäkringsföretag enligt definitionerna i direktiv 2009/138/EG, och tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i direktiv 2003/41/EG,

4. kommersiella företag, eller

5. operatörer med skyldighet till regelefterlevnad enligt direktiv 2003/87/EG.

9 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa sker ska varje vecka offentliggöra en rapport med uppgifter om

1. de totala positioner som innehas av olika personkategorier enligt 8 § för de råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som handlas på handelsplatsen,

2. antalet långa och korta positioner per personkategori samt förändringar av dessa sedan föregående rapport,

SOU 2015:2 Författningsförslag

161

3. procentandel öppna kontrakt totalt för varje personkategori, och

4. antalet personer som innehar en position i varje personkategori.

I rapporten enligt första stycket ska positioner som innehas i syfte att minska riskerna i en enhets affärsverksamhet skiljas från andra positioner.

Den som driver handelsplatsen ska översända rapporten till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Skyldigheterna enligt första– tredje styckena gäller när antalet personer och öppna positioner överstiger de tröskelvärden som anges i artikel X i genomförandeförordningen.

10 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa sker ska dagligen tillhandahålla Finansinspektionen en redovisning av positioner som innehas av deltagarna på handelsplatsen, deras kunder och slutkunder.

11 §

Ett värdepappersinstitut som handlar med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats ska dagligen till Finansinspektionen eller den behöriga myndigheten för instrumenten i fråga lämna en redo-

Författningsförslag SOU 2015:2

162

visning av sina egna samt kunders och slutkunders positioner i sådana instrument.

12 §

Den som deltar i handeln på en handelsplats där handel med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa sker ska dagligen till den börs eller det värdepappersinstitut som driver handelsplatsen rapportera sina egna samt kunders och slutkunders positioner i sådana instrument.

22 kap.

1 §

Avbryter en börs handeln med ett finansiellt instrument på en reglerad marknad (handelsstopp), skall börsen omedelbart underrätta Finansinspektionen om åtgärden, om denna grundas på att

1. investerarna inte har tillgång till information om det finansiella instrumentet på lika villkor,

2. investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten,

3. emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen,

4. det finansiella instrumentet inte uppfyller de krav som följer av den reglerade marknadens regler, eller

5. det annars finns särskilda skäl hänförliga till emittenten eller det finansiella instrumentet.

Finansinspektionen ska, efter en underrättelse enligt 11 kap. 12 § tredje stycket eller 13 kap. 16 a § tredje stycket, så snart det kan ske besluta hurvida handelsstoppet ska bestå, om handelsstoppet berott på

1. misstänkt marknadsmissbruk,

2. ett uppköpserbjudande, eller 3. på att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller instrumentet i fråga.

Inspektionen får också, utan föregående beslut av en börs eller ett värdepappersinstitut, besluta om handelsstopp på sådan grund som anges i första stycket.

Handeln med ett visst finansiellt instrument får inte avbrytas om det allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra

SOU 2015:2 Författningsförslag

163

Handeln med ett visst finansiellt instrument får inte avbrytas av en börs, om det allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.

marknaden från att fungera korrekt.

2 §

Finansinspektionen skall, efter en underrättelse enligt 1 §, så snart det kan ske besluta om handelsstoppet skall bestå. Inspektionen får också, utan föregående beslut av börs, besluta om handelsstopp på sådan grund som anges i 1 §.

Finansinspektionen får besluta att handeln skall avbrytas med ett finansiellt instrument på en han-

delsplattform eller i annan av ett värdepappersinstitut organiserad handel på sådan grund som an-

ges i 1 §.

Har Finansinspektionen meddelat ett beslut enligt första eller

andra stycket, skall börsen eller

värdepappersinstitutet besluta när handeln kan återupptas. Ett beslut om att återuppta handeln får, om inte särskilda skäl finns, meddelas först efter samråd med inspektionen. Om ett beslut om att återuppta handeln har meddelats utan ett föregående samråd med inspektionen, skall börsen eller värdepappersinstitutet omedelbart underrätta inspektionen om beslutet.

Finansinspektionen får besluta att handeln genom systematiska

internhandlare ska avbrytas med

ett finansiellt instrument på sådan grund som anges i 1 §.

Har Finansinspektionen meddelat ett beslut enligt 1 § eller

enligt första stycket, ska börsen

eller värdepappersinstitutet besluta när handeln kan återupptas. Ett beslut om att återuppta handeln får, om inte särskilda skäl finns, meddelas först efter samråd med inspektionen. Om ett beslut om att återuppta handeln har meddelats utan ett föregående samråd med inspektionen, ska börsen eller värdepappersinstitutet omedelbart underrätta inspektionen om beslutet.

Författningsförslag SOU 2015:2

164

23 kap.

1 §

Finansinspektionen har tillsyn över värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige.

För svenska värdepappersinstitut, börser och svenska clearingorganisationer omfattar tillsynen att rörelsen drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet.

Finansinspektionen har tillsyn över värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer, leveran-

törer av datarapporteringstjänster

och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige.

För svenska värdepappersinstitut, börser, svenska clearingorganisationer och svenska leve-

rantörer av datarapporteringstjänster omfattar tillsynen att

rörelsen drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet.

För ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse eller en reglerad marknad eller clearingverksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige.

Finansinspektionen har därutöver tillsyn över att bestämmelserna om regelbunden finansiell information i 16 kap. följs.

2 §30

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer, leveran-

törer av datarapporteringstjänster och sådana utländska företag som

har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna Finansinspektionen upp-

30 Senaste lydelse 2014:985.

SOU 2015:2 Författningsförslag

165

sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

lysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Företagen ska, utöver vad som anges i första stycket, lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som avses i första och andra styckena av personer som är anställda hos de företag som avses i första stycket samt av personer som är anställda i företag som avses i 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

3 §31

För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag och genomförandeförordningen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs, får Finansinspektionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 16 kap. 1–12 §§ och 17 kap. 1–4 §§ gäller inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 a § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 16 kap. 1–12 §§ eller 17 kap. 1–4 §§, gäller inte första stycket 2.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt första stycket att göra rättelse.

Finansinspektionen får förelägga ett företag eller någon annan att

1. vidta åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering, och

2. inte ingå ett råvaruderivatkontrakt.

31 Senaste lydelse 2010:1863.

Författningsförslag SOU 2015:2

166

3 a §

Finansinspektionen får stoppa marknadsföring eller försäljning av finansiella instrument eller strukturerade insättningar, om det värdepappersinstitut som har producerat produkten inte har utvecklat eller tillämpat en effektiv process för framtagande av produkter eller på annat sätt underlåtit att uppfylla bestämmelserna i 8 kap. 28–30 §§. Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda marknadsföring och försäljning i andra fall finns i artikel 42 i förordningen om marknader för finansiella instrument.

3 b §

Finansinspektionen får förelägga den som kan antas ha åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag eller förordningen om marknader för finansiella instrument eller i övrigt har agerat i strid mot lagen eller förordningen att under viss tid upphöra med ett visst agerande.

4 §

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersökning hos

1. ett värdepappersinstitut,

2. en börs,

3. en clearingorganisation,

4. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, samt

4. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

SOU 2015:2 Författningsförslag

167

5. en emittent som enligt 16 kap. 1–3 §§ omfattas av skyldigheten enligt samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell information.

5. en emittent som enligt 16 kap. 1–3 §§ omfattas av skyldigheten enligt samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell information,

och

6. en leverantör av datarapporteringstjänster.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett anknutet ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av ett värdepappersinstitut att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av institutet.

5 §32

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden, byrån för

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), offentliga organ som har behörighet för tillsyn över spotmarknader och auktionsmarknader, behöriga myndigheter, registerförvaltare och andra offentliga organ som har uppdrag att utöva tillsyn av efterlevnaden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och offentliga organ som är ansvariga för tillsyn, förvaltning och reglering av fysiska jordbruksmarknader enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 i den utsträckning

32 Senaste lydelse 2012:197.

Författningsförslag SOU 2015:2

168

som följer av direktivet och för-

ordningen om marknader för

finansiella instrument

samt

öppenhetsdirektivet.

5 a §33

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 58a, 62.1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 82, 86.1, 86.2 och 86.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

6 §

Finansinspektionen skall inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten skall kunna utöva sin tillsyn enligt direktivet om marknader för finansiella instrument. Den utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som utförs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt direktivet om marknader för finansiella instrument. Den utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som utförs av Finansinspektionen.

Om en utländsk myndighet närvarar vid en kontroll får även Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten närvara.

33 Senaste lydelse 2012:197.

SOU 2015:2 Författningsförslag

169

7 §

Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearingorganisation. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk clearingorganisation eller en svensk leverantör av

datarapporteringstjänster. Inspek-

tionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av företaget för sitt arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

8 §

En revisor skall omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett värdepappersbolag får kännedom om förhållanden som

En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett värdepappersbolag, en börs eller

en svensk leverantör av datarapporteringstjänster får känne-

dom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar bolagets verksamhet,

2. kan påverka bolagets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i värde-

pappersbolagets moderföretag eller

dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i företagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med företaget.

Författningsförslag SOU 2015:2

170

med värdepappersbolaget.

12 §34

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer, leveran-

törer av datarapporteringstjänster samt sådana utländska företag

som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag och

förordningen om marknader för finansiella instrument

samt

Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag samt enligt förordningen om marknader för finansiella instrument.

24 kap.

8 a §

Om en ägare i ett värdepappersbolag eller en börs inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § får Finansinspektionen, utöver det som anges i 7 och 8 §§, besluta om en sanktion eller annan åtgärd enligt 25 kap. 8 första stycket 3–6, tredje och färde styckena samt 16–20 §§.

34 Senaste lydelse 2014:491.

SOU 2015:2 Författningsförslag

171

25 kap. Ingripanden

Ingripande mot svenska värdepappersinstitut, börser, svenska clearingorganisationer och svenska leverantörer av datarapporteringstjänster

Värdepappersinstitut

1 §

Finansinspektionen ska ingripa mot ett svenskt värdepappersinstitut, om institutet har fått tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt.

Ingripande ska också ske, om institutet har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt det som föreskrivs i

1. 3 kap. 1 § 3, 5, 6 och 7 samt 5 § första stycket,

2. 5 kap. 1 och 3–7 §§,

3. 6 kap. 1, 2, 4 och 6 §§,

4. 8 kap. 1, 8 b–8 e och 9–34 §§,

5. 9 kap. 6 § andra stycket fjärde meningen, 7, 8, 10–39 och 45 §§,

6. 11 kap. 1, 1 a § andra stycket, 1 b–5, 12, och 13 §§,

7. 13 kap

1 a–1 i, 6 a, 7 § andra

stycket och 9 §§,

,

8. 15 a kap. 5 och 7–12 §§,

9. 22 kap. 2 § andra stycket, eller företaget inte följer ett beslut som meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1, 2 § första tycket, 3, 5 eller 6 §,

10. 23 kap. 2–4 §§, eller

Författningsförslag SOU 2015:2

172

11. 24 kap. 5 §. Ingripande ska också ske om värdepappersinstitutet har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt bestämmelserna i förordningen om marknader för finansiella instrument genom

1. att inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter i enlighet det som föreskrivs i artiklarna

– 3.1 och 3.3, – 4.3 första stycket, – 6, – 7.1 tredje stycket första meningen,

– 8.1, 8.3 och 8.4, – 10, – 11.1 tredje stycket första meningen och 11.3 tredje stycket,

– 12.1, – 13.1, – 20.1 och 20.2 första meningen, och

– 21.1–21.3,

2. att inte tillhandahålla uppgifter till Finansinspektionen i enlighet med det som föreskrivs i artikel 22.2,

3. att underlåta att genomföra transaktioner på en handelsplats eller som en systematisk internhandlare i enlighet med det som föreskrivs i artikel 23.1 och 23.2,

4. att inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga i enlighet med det som föreskrivs i artikel 25.1 och 25.2,

SOU 2015:2 Författningsförslag

173

5. att inte rapportera uppgifter om utförda transaktioner till Finansinspektionen i enlighet med det som föreskrivs i artikel 26.1 första stycket, 26.2–26.5, 26.6 första stycket och 26.7 första–femte och åttonde styckena,

6. att inte tillhandahålla referensuppgifter för finansiella instrument i enlighet med det som föreskrivs i artikel 27.1 ,

7. att underlåta att handla derivat på en reglerad marknad eller en handelsplattform i enlighet med det som föreskrivs i artikel 28.1 och 28.2 första stycket,

8. att inte uppfylla kraven avseende system, förfaranden och arrangemang i enlighet med det som föreskrivs i artiklarna 29.1, 29.2 och 30.1 ,

9. att inte föra register och tillhandahålla uppgifter avseende portföljkompressioner i enlighet med det som föreskrivs i artikel 31.2 och 31.3,

10. att inte lämna transaktionsuppgifter och tillträde till en han-

delsplats i enlighet med det som föreskrivs i artikel 36.1 och 36.3,

11. att inte tillgängliggöra ett referensvärde eller en licens i enlighet med det som föreskrivs i artikel 37.1 och 37.3,

12. att underlåta att följa ett förbud eller beslut som avses i artiklarna 40, 41 och 42, eller

Författningsförslag SOU 2015:2

174

13. att, i fråga om värdpappersinstitut som utgör en systematisk internhandlare eller genomför transaktioner utanför en handelsplats, underlåta att offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter eller uppfylla de krav som föreskrivs i artiklarna

– 14.1, 14.2 första meningen och 14.3 andra–fjärde meningarna,

– 15.1 första stycket och andra stycket första och tredje meningarna, 15.2 och 15.4 andra meningen,

– 17.1 andra meningen, och – 18.1, 18.2, 18.4 första meningen, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 18.8 och 18.9.

2 §

Finansinspektionen ska ingripa mot ett svenskt värdepappersinstitut om institutet, i annat fall än som anges i 1 §, har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar dess verksamhet.

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett föreläggande i enlighet med 8 § första stycket 1 om det är sannolikt att ett värdepappersbolag inom tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som

SOU 2015:2 Författningsförslag

175

reglerar bolagets verksamhet.

3 §

I lagen ( 2014:968 ) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om möjlighet att ingripa genom ett beslut om ett särskilt kapitalbaskrav och särskilda likviditetskrav.

I lagen ( 2014:966 ) om kapitalbuffertar finns bestämmelser om ingripande mot ett värdepappersbolag som inte uppfyller kapitalbaskraven enligt den lagen.

Börser

4 §

Finansinspektionen ska ingripa mot en börs, om börsen har fått tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt.

Ingripande ska också ske om börsen har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt det som föreskrivs i

1. 12 kap. 2, 6 b–6 e, 7, 8 § andra stycket och 10 §§,

2. 13 kap. 1–2, 6–7, 9, 12 § femte stycket och 16 a §§,

3. 14 kap. 1–3 §§,

4. 15 kap. 1, 2, 5, 9 och 10 §§,

5. 15 a kap. 5 och 7–12 §§,

6. 22 kap.2 § andra stycket, eller att företaget inte följer ett beslut som meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1, 2 § första stycket, 3, 5 eller 6 §,

Författningsförslag SOU 2015:2

176

7. 23 kap. 2 §, 3 § första–femte styckena, 3 a–4 §§, eller

8. 24 kap. 5 §§. Om en börs har tillstånd att driva en handelsplattform ska Finansinspektionen ingripa, om börsen har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt det som föreskrivs i 8 kap. 17 §, 11 kap. 1, 1 a § andra stycket, 1 b– 5, 12 och 13 §§.

Ingripande ska också ske om en börs har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt bestämmelserna i förordningen om marknader för finansiella instrument genom

1. att inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter i enlighet det som föreskrivs i artiklarna

– 3.1 och 3.3, – 4.3 första stycket, – 6, – 7.1 tredje stycket första meningen,

– 8.1, 8.3 och 8.4, – 10, – 11.1 tredje stycket första meningen och 11.3 tredje stycket,

– 12.1, och – 13.1,

2. att inte tillhandahålla uppgifter till Finansinspektionen i enlighet med det som föreskrivs i artikel 22.2,

3. att inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga i enlighet med det som föreskrivs i artikel 25.2,

SOU 2015:2 Författningsförslag

177

4. att inte rapportera uppgifter om transaktioner med finansiella instrument som handlas på deras plattform till Finansinspektionen i enlighet med det som föreskrivs i artikel 26.5, 26.6 första stycket och 26.7 första–femte och åttonde styckena,

5. att inte tillhandahålla referensuppgifter i enlighet med det som föreskrivs i artikel 27.1,

6. att transaktioner med derivat som genomförs på den reglerade marknaden inte avvecklas av en central motpart i enlighet med det som föreskrivs i artikel 29.1,

7 att inte uppfylla kraven avseende system, förfaranden och arrangemang i enlighet med det som föreskrivs i artiklarna 29.2 och 30.1,

8. att inte föra register och tillhandahålla uppgifter i enlighet med det som föreskrivs i artikel 31.2 och 31.3,

9. att inte lämna transaktionsuppgifter och tillträde till en handelsplats i enlighet med det som föreskrivs i artikel 36.1 och 36.3,

10. att inte tillgängliggöra ett referensvärde eller en licens i enlighet med det som föreskrivs i artikel 37.1 och 37.3, eller

11. att underlåta att följa ett förbud eller beslut som avses i artiklarna 40, 41 och 42.

Författningsförslag SOU 2015:2

178

5 §

Finansinspektionen ska ingripa mot en börs som i annat fall än som anges i 4 § har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar börsens verksamhet, börsens bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar dess verksamhet.

Svenska clearingorganisationer

6 §

Finansinspektionen ska ingripa mot en svensk clearingorganisation som

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt, eller

2. har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar dess verksamhet.

Svenska leverantörer av datarapporteringstjänster

7 §

Finansinspektionen ska ingripa mot en svensk leverantör av datarapporteringstjänster, om företaget

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på

SOU 2015:2 Författningsförslag

179

något annat otillbörligt sätt,

2. har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt det som föreskrivs i 10 kap. 2 § 2 och 3 samt 3–14 §§ och 23 kap. 2 §, 3 § första– femte styckena, 3 b och 4 §§, eller

3. på annat sätt än som anges i 1 eller 2 har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar dess verksamhet.

Rättelseåtgärder och sanktioner

8 §

Ingripande sker genom

1. föreläggande att inom viss tid begränsa eller minska riskerna i rörelsen i något avseende, begränsa eller helt underlåta utdelning eller räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen,

2. beslut om förbud om att verkställa beslut,

3. meddelande av en varning,

4. beslut om att en styrelseledamot eller verkställande direktör i ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk clearingorganisation eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster inte längre får vara det,

5. beslut om sanktionsavgift, eller

Författningsförslag SOU 2015:2

180

6. återkallelse av tillstånd. Ingripande enligt första stycket 4 i fråga om överträdelser av 3 kap. 1 § första stycket 5, 10 kap. 2 § 2, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4 får ske bara om Finansinspektionen först har beslutat att påtala för företaget att personen eller personerna inte uppfyller kraven och om denne eller dessa, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör. Vid ett sådant ingripande får inspektionen förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om styrelseledamot och verkställande direktör ska tillämpas även på en ersättare för någon av dem.

Vid beslut om ingripandeåtgärd tillämpas 16 och 17 §§.

Ingripande i vissa särskilda fall

9 §

Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk clearingorganisation eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster, om

SOU 2015:2 Författningsförslag

181

1. företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

2. företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,

3. företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

4. när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 3 och 4 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första stycket 4 ska det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) .

Om ett värdepappersinstituts eller en börs tillstånd återkallas, ska Finansinspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

10 §

Om ett svenskt värdepappersinstitut eller en börs har förklarat sig avstå från tillståndet enligt 9 § första stycket 2 och det samtidigt pågår ett ärende om ingripande mot företaget eller mot en styrelse-

Författningsförslag SOU 2015:2

182

ledamot i företaget eller dess verkställande direktör, eller en ersättare för någon av dem, får Finansinspektionen, om det är till nytta för utredningen i ingripandeärendet, förena ärendena för gemensam handläggning. I ett sådant fall får Finansinspektionen, om det kan ske utan betydande olägenhet för företaget, avgöra frågan om ingripande innan inspektionen avgör om tillståndet ska återkallas enligt 9 § första stycket 2. Finansinspektionen ska då se till att den förutsättning för tillståndet som anges i 9 § första stycket 3 iakttas.

Om det finns skäl för det, får Finansinspektionen besluta om att ärendena inte längre ska handläggas gemensamt.

11 §

Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen besluta om hur avvecklingen av rörelsen ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta rörelsen.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett svenskt värdepappersinstitut att upphöra med verksamhet som innefattar handel med finansiella instrument på en marknad, om det med hänsyn till reglerna för eller tillsynen över marknaden framstår som uppenbart olämpligt att institutet bedriver

SOU 2015:2 Författningsförslag

183

handel där.

13 §

Om en behörig myndighet i ett annat land har underrättat Finansinspektionen om att ett värdepappersbolag överträtt föreskrifter som gäller i det landet för bolaget, tillämpas 8–11, 16 och 17 §§. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

14 §

Finansinspektionen ska ingripa om någon

1. driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det,

2. använder beteckningen börs i handel med finansiella instrument, utan att ha tillstånd att driva en reglerad marknad, eller

3. överträder en positionslimit beslutad av Finansinspektionen enligt 15 a kap. 1 §, eller av en annan behörig myndighet inom EES med stöd av nationella bestämmelser som genomför artikel 57.1 i direktivet om marknader för finansiella instrument.

Ingripande sker genom

1. utfärdande av ett föreläggande att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller upphöra med ett

Författningsförslag SOU 2015:2

184

visst agerande, eller

2. beslut om sanktionsavgift. Vid beslut om ingripandeåtgärd tillämpas 16 och 17 §§.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Ingripande mot fysiska personer i företagets ledning

15 §

Vid allvarliga överträdelser som avses i 1 och 4 §§ samt 7 § 1 och 2 får ingripande ske även mot någon som ingår i ett svenskt värdepappersinstituts eller en börs styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om denne av uppsåt eller grov oaktsamhet har agerat på ett sätt som föranlett överträdelsen i fråga.

Ingripande sker genom

1. beslut om sanktionsavgift, eller

2. såvitt avser en styrelseledamot eller verkställande direktör i ett svenskt värdepappersinstitut, eller en ersättare för någon av dem,

SOU 2015:2 Författningsförslag

185

beslut om att personen i fråga inte får vara det

a) under viss tid, lägst tre och högst tio år, eller

b) vid upprepade överträdelser, på obegränsad tid.

Vid beslut om sanktioner tillämpas 16 och 17 §§.

Första stycket gäller också vid överträdelser enligt 25 § första stycket 1 och 2 samt andra stycket, och tillämpas på den eller de personer som har ansvaret för ledningen av filialen. Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift.

Ingripande enligt första stycket ska inte ske om samma otillåtna agerande omfattas av ett åtal för brott.

Bestämmande av rättelseåtgärder och sanktioner

16 §

Vid valet av åtgärd eller sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om företaget eller den fysiska personen i fråga gör rättelse eller om någon annan myndighet har vid-

Författningsförslag SOU 2015:2

186

tagit åtgärder mot företaget eller den fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

17 §

Utöver det som anges i 16 § ska i försvårande riktning beaktas om företaget eller den fysiska personen i fråga tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har förflutit mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om

1. företaget eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning,

2. företaget snabbt upphört med överträdelsen, eller

3. den fysiska personen snabbt har verkat för att överträdelsen ska upphöra.

Särskilt om sanktionsavgifter samt förseningsavgift

Sanktionsavgift för juridiska personer

18 §

En sanktionsavgift för en juridisk person ska fastställas till högst

1. tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår,

SOU 2015:2 Författningsförslag

187

2. två gånger den vinst som erhållits till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som undvikits till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen ( 2004:297 ) om bank- och finansieringsrörelse.

Avgiften tillfaller staten.

Sanktionsavgifter för fysiska personer

19 §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarar fem miljoner euro,

2. två gånger den vinst som erhållits till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

Författningsförslag SOU 2015:2

188

3. två gånger de kostnader som undvikits till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten

20 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 16 och 17 §§ samt till företagets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som företaget eller den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits.

Förseningsavgift

21 §

Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk clearingorganisation eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster inte lämnar de upplysningar som föreskrivits med stöd av 23 kap. 15 § 1 i tid, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

SOU 2015:2 Författningsförslag

189

Ingripande mot utländska värdepappersföretag

22 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmelser:

– 8 kap. 1, 12–16, 28, 30, 31 och 34 §§ om grundläggande principer, dokumentations- och informationsskyldighet samt krav avseende produkthantering och kompetens hos företagets personal och offentliggörande av information,

– 9 kap. 8 och 15–17 §§ om belöningssystem och om ersättningar från tredjepart,

– 9 kap. 10–14 och 18–26 §§ om informations-, dokumentations- och rapporteringsskyldighet i förhållande till kund,

– 9 kap. 27–35 § om utförande av kundorder, eller

– 9 kap. 36–39 om kunders finansiella instrument och medel.

Ingripande enligt första stycket ska också ske om företaget har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt bestämmelserna i förordningen om markna-

Författningsförslag SOU 2015:2

190

der för finansiella instrument genom

1. att inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter i enlighet det som föreskrivs i artiklarna

– 20.1 och 20.2 första meningen,

– 21.1–21.3, och – 22.2,

2. att underlåta att genomföra transaktioner på en handelsplats eller som en systematisk internhandlare i enlighet med det som föreskrivs i artikel 23.1 och 23.2,

3. att inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga i enlighet med det som föreskrivs i artikel 25.1 och 25.2,

4. att inte rapportera uppgifter om utförda transaktioner till Finansinspektionen i enlighet med det som föreskrivs i artikel 26.1 första stycket, 26.2–26.5, 26.6 första stycket och 26.7 första–femte styckena, eller

5. att, i fråga om värdepappersinstitut som utgör en systematisk internhandlare eller genomför transaktioner utanför en handelsplats, inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter eller uppfylla de krav som föreskrivs i artiklarna

– 14.1, 14.2 första meningen och 14.3 andra–fjärde meningarna,

– 15.1 första stycket och andra stycket första och tredje meningarna, 15.2 och 15.4 andra men-

SOU 2015:2 Författningsförslag

191

ingen,

– 17.1 andra meningen, eller – 18.1, 18.2, 18.4 första meningen, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 18.8 och 18.9.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

23 §

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som anges i 22 §, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Detsamma gäller om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genom-

Författningsförslag SOU 2015:2

192

förandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter överträdelsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar investerarnas intresse i Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar korrekt, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan föreläggande eller förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas.

24 §

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet i Sverige från filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, ska Finansinspektionen omedelbart förbjuda företaget att göra nya åtaganden i Sverige.

25 §

Finansinspektionen ska ingripa mot ett utländskt företag som hör hemma utanför EES och som

SOU 2015:2 Författningsförslag

193

driver värdepappersrörelse från filial i Sverige, om företaget

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt det som föreskrivs i

– 4 kap. 4–6 §§, – 8 kap. 1, 8 b–8 e, och 9–34 §§, – 9 kap. 6 § andra stycket fjärde meningen, 7, 8 och 10–39 §§,

– 11 kap. 1–5 och 12 §§, – 22 kap. 2 § andra stycket, eller företaget inte följer ett beslut som meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1, 2 § första stycket, 3, 5 eller 6 §, eller

– 23 kap. 2–4 §§ , eller

3. i annat fall än som anges i 1 eller 2 har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar företagets verksamhet i Sverige.

Ingripande ska också ske om företaget har åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt överträtt bestämmelserna i förordningen om marknader för finansiella instrument genom

1. att inte offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter i enlighet det som föreskrivs i artiklarna

– 3.1 och 3.3, – 4.3 första stycket, – 6, – 7.1 tredje stycket första meningen,

Författningsförslag SOU 2015:2

194

– 8.1, 8.3 och 8.4, – 10, – 11.1 tredje stycket första meningen och 11.3 tredje stycket,

– 12.1, – 13.1, – 20.1 och 20.2 första meningen, och

– 21.1–21.3,

2. att inte tillhandahålla uppgifter till Finansinspektionen i enlighet med det som föreskrivs i artikel 22.2,

3. att underlåta att genomföra transaktioner på en handelsplats eller som en systematisk internhandlare i enlighet med det som föreskrivs i artikel 23.1 och 23.2,

4. att inte föra register eller hålla uppgifter tillgängliga i enlighet med det som föreskrivs i artikel 25.1 och 25.2,

5. att inte rapportera uppgifter om utförda transaktioner till Finansinspektionen i enlighet med det som föreskrivs i artikel 26.1 första stycket, 26.2–26.5, 26.6 första stycket och 26.7 första–femte styckena, eller

6. att, i fråga om värdpappersföretag som utgör en systematisk internhandlare eller genomför transaktioner utanför en handelsplats, underlåta att offentliggöra, tillgängliggöra eller tillhandahålla uppgifter eller uppfylla de krav som föreskrivs i artikel

– 14.1, 14.2 första meningen och 14.3 andra–fjärde meningarna,

SOU 2015:2 Författningsförslag

195

– 15.1 första stycket och andra stycket första och tredje meningarna, 15.2 och 15.4 andra meningen,

– 17.1 andra meningen, eller – 18.1, 18.2, 18.4 första meningen, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 18.8 och 18.9.

Vid bestämmande av ingripandeåtgärd ska 8, 9, 16 och 17 §§ tillämpas.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket lagen ( 1995:1571 ) om insättningsgaranti eller investerarskydd till följd av ett beslut enligt 5 § lagen ( 1999:158 ) om investerarskydd och värdepappersföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt de lagarna, får Finansinspektionen förelägga värdepappersföretaget att vidta rättelse. Ett sådant föreläggande får bara meddelas om tillstånd till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett beslut enligt lagarna. Ett föreläggande ska innehålla upplysning om att filialtillståndet återkallas om föreläggandet inte följs. Har värdepappersföretaget inte vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får inspektionen återkalla tillståndet.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 11 §.

Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland om de åtgärder som har vidtagits med stöd av

Författningsförslag SOU 2015:2

196

denna paragraf.

Ingripande mot utländska företag som driver en reglerad marknad eller clearingverksamhet

26 §

Om ett utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet från filial i Sverige har överträtt en bestämmelse i denna lag eller andra författningar som reglerar företagets verksamhet i Sverige, ska Finansinspektionen besluta om ingripande enligt 8, 16 och 17 §§.

Om ett utländskt företag som driver en reglerad marknad i ett annat land inom EES när det vidtar åtgärder i Sverige för att underlätta för deltagare på distans att få tillträde till den reglerade marknaden, överträder denna lag eller en föreskrift som meddelats med stöd av lagen, ska det som sägs i 23 § om utländska värdepappersföretag gälla även för företaget.

Särskilda bestämmelser om ingripande mot emittenter

Rättelse

27 §

Finansinspektionen får förelägga en emittent att göra rättelse, om

SOU 2015:2 Författningsförslag

197

1. emittenten inte har offentliggjort regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 4–7 §§,

2. information som har offentliggjorts är ofullständig eller innehåller väsentliga fel, eller

3. information inte har lämnats till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §.

Särskild avgift

28 §

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av en emittent som inte offentliggör regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 4–7 §§.

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

29 §

Finansinspektionen får besluta om en särskild avgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen.

30 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis.

Författningsförslag SOU 2015:2

198

Erinran

31 §

Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 16 kap. 4–7 §§ inte har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för emittenten, ska Finansinspektionen meddela emittenten av de överlåtbara värdepapperen en erinran.

En erinran ska inte beslutas om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om en börs eller en reglerad marknad i ett annat land inom EES vidtar tillräckliga åtgärder mot emittenten.

Straffavgift

32 §

Om en emittent har meddelats beslut om erinran, får Finansinspektionen besluta att emittenten ska betala en straffavgift.

Straffavgift ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Ingripande mot vissa utländska emittenter av överlåtbara värdepapper

33 §

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upp-

SOU 2015:2 Författningsförslag

199

tagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av värdepapperen och information till sådana innehavare, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt ska lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, ska inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet ska Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värde-

Författningsförslag SOU 2015:2

200

pappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Sanktionsföreläggande

34 §

Frågor om ingripande mot fysiska personer enligt 15 § prövas av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

En sanktion får beslutas bara om sanktionsföreläggandet har delgetts den som sanktionen riktas mot inom tre år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Ett sanktionsföreläggande innebär att personen i fråga föreläggs att godkänna förläggandet omedelbart eller inom viss tid.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter det att den tid som angetts i föreläggandet har gått ut är utan verkan

35 §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,

2. överträdelsen och de omständigheter som är nödvändiga för att känneteckna den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och

4. den sanktion eller avgift som föreläggs personen.

SOU 2015:2 Författningsförslag

201

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att talan om sanktioner kan väckas, om personen i fråga inte godkänner föreläggandet inom den tid som Finansinspektionen anger.

36 §

Ett sanktionsföreläggande som har godkänts ska efter klagan undanröjas

1. om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,

2. om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt, eller

3. om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.

Den som vill klaga ska göra det skriftligen hos den domstol som avses i 36 § inom ett år från det att föreläggandet godkändes. I mål om klagan på ett sanktionsföreläggande är Finansinspektionen motpart.

Har sanktionsföreläggande undanröjts, får inte därefter för samma otillåtna agerande beslutas en strängare sanktion.

37 §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom utsatt tid, får Finansinspektionen ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva

Författningsförslag SOU 2015:2

202

ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot värdepappersinstitutet eller börsen för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift och förseningsavgift

38 §

En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet eller en dom om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

39 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift eller förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 38 §.

40 §

Om sanktionsavgiften, den särskilda avgiften, straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i

38 §, ska Finansinspektionen läm-

na den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar

SOU 2015:2 Författningsförslag

203

finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

41 §

En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller en dom vann laga kraft.

Betalningssäkring av sanktionsavgift

42 §

För att säkerställa betalning av en sanktionsavgift som kan komma att beslutas på grund av en överträdelse enligt 1 eller 4 §, 7 § 1 och 2, 15 §, 25 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt 26 § första stycket får egendom hos företaget eller personen i fråga tas i anspråk.

Betalningssäkring får beslutas bara om

1. det finns sannolika skäl för att en sanktionsavgift ska beslutas,

2. det finns en påtaglig risk för att företaget eller personen i fråga genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala avgiften, och

3. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.

Författningsförslag SOU 2015:2

204

En betalningssäkring får inte avse ett högre belopp än det belopp sanktionsavgiften sannolikt kommer att fastställas till.

43 §

Beslut om betalningssäkring för en sanktionsavgift fattas på ansökan av Finansinspektionen av den domstol som avses i 37 §.

I fråga om sådan talan tillämpas bestämmelserna i 46 kap. 9–14 §§ och 20– 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244) . Vid tillämpningen ska det som sägs om

1. Skatteverket gälla för Finansinspektionen,

2. den betalningsskyldige gälla för ett företag eller fysisk person som avses i 1, 4, 7, 15, 25 och 26 §§,

3. betalningsskyldighet gälla för sanktionsavgift, och

4. att fastställa betalningsskyldighet gälla för att påföra en sanktionsavgift genom ett beslut eller genom ett sanktionsföreläggande.

Vite

44 §

Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt denna lag, får inspektionen förelägga vite.

Första stycket gäller inte i fråga om ett sanktionsföreläggande enligt 34 §.

SOU 2015:2 Författningsförslag

205

26 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25 kap.

17 § andra stycket får inte över-

klagas.

Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § samt 25 kap.

14 § fjärde stycket och 34 § får inte

överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017, utom kravet i 10 kap. 8 § på att samla in och offentliggöra information enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument, som träder i kraft den 3 september 2018.

2. Finansinspektionen får bevilja undantag från tillämpningen av bestämmelserna om clearingkrav enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 648/2012 och riskhanteringsförvaranden enligt artikel 11.3 i samma förordning avseende C6-energiderivakontrakt som har ingåtts av den som har fått tillstånd enligt lagen efter den 2 januari 2017. Undantag får beviljas fram till och med den 3 juli 2020.

3. Sanktioner enligt 25 kap. får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

Författningsförslag SOU 2015:2

206

1.2 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991:980 ) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument att 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 § och 6 kap. 1 e och 1 g §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §35

I denna lag betyder

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

överlåtbart värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket

2 lagen om värdepappersmarknaden,

penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § första

stycket 3 lagen om värdepappersmarknaden,

börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappers-

marknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

börs: det som anges i 1 kap. 4 b § 3 lagen om värdepappers-

marknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

reglerad marknad: det som an-

ges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden,

reglerad marknad: det som an-

ges i 1 kap. 4 b § 19 lagen om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309)

om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för

avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

prospektdirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de pro-

prospektdirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de pro-

35 Senaste lydelse 2012:378.

SOU 2015:2 Författningsförslag

207

spekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

spekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr

809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finan-

siellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

aktierelaterat överlåtbart värdepapper:

1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt

2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där rätten att begära konvertering tillkommer emittenten och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma koncern som den emittenten,

kvalificerad investerare: kvalificerad investerare:

1. sådan kund som avses i

8 kap. 16 § lagen om värde-

pappersmarknaden, om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,

1. sådan kund som avses i

9 kap. 2 § lagen om värde-

pappersmarknaden, om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,

2. sådan kund som avses i

8 kap. 17 § lagen om värde-

pappersmarknaden,

2. sådan kund som avses i

9 kap. 3 § lagen om värde-

pappersmarknaden,

3. sådan enhet som avses i

8 kap. 19 § lagen om värde-

pappersmarknaden, om inte denna enhet har begärt att bli be-

3. sådan enhet som avses i

9 kap. 5 § lagen om värde-

pappersmarknaden, om inte denna enhet har begärt att bli be-

Författningsförslag SOU 2015:2

208

handlad som en icke-professionell kund, samt

handlad som en icke-professionell kund, samt

4. sådan kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,

emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierela-

terade överlåtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till inne-

havare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren,

budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande, målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjud-

ande lämnas,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

nyckelinformation: väsentlig och väl strukturerad information som

ska lämnas till investerare med följande innehåll:

1. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med emittenten och eventuell garant, innefattande tillgångar, skulder och finansiell ställning,

2. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med investeringen i värdepapperet, innefattande eventuella rättigheter förenade med värdepapperet,

3. erbjudandets allmänna villkor, inklusive en uppskattning av de kostnader som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,

4. närmare upplysningar om upptagandet till handel, och

5. motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen tillför, samt

företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värde-

papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren.

SOU 2015:2 Författningsförslag

209

4 kap.

17 §36

Ett moderföretag till ett värdepappersinstitut som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med innehav av aktier som värdepappersinstitutet förvaltar för enskilda kunder, om värdepappersinstitutet

1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner eller ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av alla andra tjänster och i enlighet med 8 kap. 1, 10 och 21–23 §§ lagen om värdepappersmarknaden, och

1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner eller ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av alla andra tjänster och i enlighet med 8 kap. 1 och 10 §§ samt 9 kap. 7–

20 §§ lagen om värdepappers-

marknaden, och

2. utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget. Första stycket ska också tillämpas på ett moderföretag till ett utländskt värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden som har tillstånd att tillhandahålla sådan portföljförvaltning som avses i artikel 4.1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den

21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG, i fråga om

Första stycket ska också tillämpas på ett moderföretag till ett utländskt värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden som har tillstånd att tillhandahålla sådan portföljförvaltning som avses i artikel 4.1.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i

fråga om aktier som värdepappersföretaget förvaltar för enskilda kunder. Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande utländskt värdepappersföretag som inte har säte

36 Senaste lydelse 2009:352.

Författningsförslag SOU 2015:2

210

aktier som värdepappersföretaget förvaltar för enskilda kunder. Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande utländskt värdepappersföretag som inte har säte i en stat inom EES.

i en stat inom EES.

6 kap.

1 e §37

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 15–18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 15 och 16–

18 kap. lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt om vidtagna åtgärder.

37 Senaste lydelse 2012:378.

SOU 2015:2 Författningsförslag

211

1 g §38

Bestämmelserna i 1 h § skall tillämpas om aktier eller sådana depåbevis eller finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och aktierna har getts ut av ett bolag som

1. har sitt säte i en annan stat inom EES, eller

2. inte har säte i en stat inom EES och inte omfattas av 4 kap. 22 §.

Bestämmelserna i 1 h § ska tillämpas om aktier eller sådana depåbevis eller finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och aktierna har getts ut av ett bolag som

1. har sitt säte i en annan stat inom EES, eller

2. inte har säte i en stat inom EES och inte omfattas av 4 kap. 22 §.

I 25 kap. 24 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om ingripande mot sådana bolag som avses i första stycket.

I 25 kap. 33 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om ingripande mot sådana bolag som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

38 Senaste lydelse 2007:535.

Författningsförslag SOU 2015:2

212

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1993:931 ) om individuellt pensionssparande

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande att 1 kap. 2 § och 7 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §39

I denna lag betyder

1. pensionssparavtal: sådant avtal som anges i 1 §,

2. pensionssparrörelse: verksamhet som består i att erbjuda allmänheten pensionssparavtal,

3. pensionssparinstitut: företag som har fått tillstånd att driva pensionssparrörelse,

4. pensionssparare: en person som ingått pensionssparavtal,

5. pensionssparkonto: sådant konto som avses i 3 kap. 4 §,

6. kontoinnehavare: pensionssparare och person som genom förmånstagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal,

7. värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

7. värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § 27 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

8. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis).

39 Senaste lydelse 2007:539.

SOU 2015:2 Författningsförslag

213

7 kap.

2 §40

Bestämmelserna i 23 kap. 15 § 1, 25 kap. 1, 2, 4–6, 17 och

29 §§ samt 26 kap. 1 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden skall tillämpas även i fråga om pensionssparrörelse. Hänvisningarna till lagen om värdepappersmarknaden skall därvid i stället gälla denna lag.

Bestämmelserna i 23 kap. 15 § 1, 25 kap. 2, 8, 9, 11, 14, 16–

18 och 44 §§ samt 26 kap. 1 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska tillämpas även i fråga om pensionssparrörelse. Hänvisningarna till lagen om värdepappersmarknaden ska därvid i stället gälla denna lag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

40 Senaste lydelse 2007:539.

Författningsförslag SOU 2015:2

214

1.4 Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) att 6 kap. 7 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

7 §41

Ett aktiebolag som endast har teckningsoptioner eller skuldebrev upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1, 7 och 8 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en

handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden.

Ett aktiebolag som endast har teckningsoptioner eller skuldebrev upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1, 7 och 8 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en MTF-

plattform enligt 1 kap. 4 b § 16

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

41 Senaste lydelse 2009:34.

SOU 2015:2 Författningsförslag

215

1.5 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1995:1559 ) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559)om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §42

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap.

4 b § 25 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

42 Senaste lydelse 2011:1067.

Författningsförslag SOU 2015:2

216

1.6 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1998:1479 ) om kontoföring av finansiella instrument

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument att 1 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §43

I denna lag betyder:

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation enligt

2 kap. att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister,

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktie-

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finan-

siellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

kontoförande institut: den som av en central värdepappersförvar-

are medgetts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän om-

sättning,

värdepappersinstitut: detsamma

som i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden,

värdepappersinstitut: detsamma

som i 1 kap. 4 b § 27 lagen om värdepappersmarknaden,

kvalificerat innehav: detsamma

som i 1 kap. 5 § 18 lagen om värdepappersmarknaden, och

kvalificerat innehav: detsamma

som i 1 kap. 5 § 10 lagen om värdepappersmarknaden, och

koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen, var-

vid det som sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

43 Senaste lydelse 2010:2062.

SOU 2015:2 Författningsförslag

217

1.7 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1999:158 ) om investerarskydd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:158) om investerarskydd att 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §44

I denna lag betyder

1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1 kap.

5 § 27 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

I denna lag betyder

1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1 kap.

4 b § 27 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

2. fondbolag: ett sådant bolag som anges i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

3. förvaltningsbolag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket 13 lagen om värdepappersfonder, som driver verksamhet från filial i Sverige med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

4. investerare: den som anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en svensk AIF-förvaltare för utförande av en investeringstjänst eller den för vars räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i

a) 2 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,

b) 7 kap. 1 § andra stycket 9 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

c) 1 kap. 4 § såvitt avser diskretionär portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen om värdepappersfonder samt

d) 3 kap. 2 § första stycket och andra stycket 1–3 och 9 kap. 10 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

6. finansiella instrument: detsamma som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,

44 Senaste lydelse 2013:568.

Författningsförslag SOU 2015:2

218

7. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om investerarskyddet, och

8. AIF-förvaltare: ett sådant företag som har tillstånd som avses i 3 kap. 2 § första stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

SOU 2015:2 Författningsförslag

219

1.8 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2000:35 ) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag att 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §45

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § 25 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,

c) börs enligt 1 kap. 4 b § 3 lagen om värdepappersmarknaden,

d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värdepappersmarknaden,

d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § 5 lagen om värdepappersmarknaden,

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, och

f) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

45 Senaste lydelse 2014:978.

Författningsförslag SOU 2015:2

220

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

SOU 2015:2 Författningsförslag

221

1.9 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2000:1087 ) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument att 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §46

I denna lag förstås med

1. finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden,

2. värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § 27 lagen om värdepappersmarknaden,

3. börs: det som anges i 1 kap.

5 § 3 lagen om värdepappers-

marknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

3. börs: det som anges i 1 kap.

4 b § 3 lagen om värdepappers-

marknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

4. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige,

5. moder- och dotterföretag: det som anges i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551) om moderbolag och dotterföretag, varvid det som sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

6. ordinarie delårsrapport: delårsrapport samt förhandsmeddelande om kommande årsbokslut (bokslutskommuniké) som ett aktiemarknadsbolag är skyldigt att lämna enligt sitt noteringsavtal med börsen eller, om sådana bestämmelser saknas i noteringsavtalet, årsredovisning och delårsrapport enligt bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden, årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

46 Senaste lydelse 2007:558.

Författningsförslag SOU 2015:2

222

bolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt delårsredogörelse enligt bestämmelserna i 16 kap. 6 § lagen om värdepappersmarknaden,

7. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument, och

8. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden.

8. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § 19 lagen om värdepappersmarknaden.

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna för samtliga aktier eller andelar, är dock vid tillämpningen av denna lag de förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den sistnämnda juridiska personen att jämställa med dotterföretag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

SOU 2015:2 Författningsförslag

223

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2004:46 ) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värdepappersfonder

dels att 1 kap. 1, 1 a, 4 §§, 2 kap. 10 och 10 a §§, 4 kap. 5 och

20 §§ och 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 17 c §, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §47

I denna lag betyder

1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

3. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

7. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

47 Senaste lydelse 2013:563.

Författningsförslag SOU 2015:2

224

9. fondföretag: ett utländskt företag

a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket, med kapital från allmänheten,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och

c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

10. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 9 a,

11. fondverksamhet: förvaltning av en värdepappersfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

12. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte, 15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som

a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

b) inte är en matarfond, och

c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,

SOU 2015:2 Författningsförslag

225

20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och

d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag, 21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § 19 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § 23 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:

a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 9 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

Författningsförslag SOU 2015:2

226

1 a §48

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav enligt 1 § första stycket 16 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis, – 4 § första stycket, andra stycket 1–8 samt tredje och femte styckena om beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal, – 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager, – 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt – 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag. Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter – om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 5 § 17 samma lag och som driver finansieringsrörelse, innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.

Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 4 b § 27 lagen om värdepappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 4 b § 12 samma lag och som driver finansieringsrörelse, innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.

48 Senaste lydelse 2011:882.

SOU 2015:2 Författningsförslag

227

Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

4 §49

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instru-

ment.

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd för portföljförvaltning.

2 kap.

10 §50

Ett fondbolag som utför

diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

ska för denna förvaltning och de tjänster enligt 7 kap. 1 § första stycket som bolaget utför ha det eventuella ytterligare kapital för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 2 kap. lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar krävs av ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

Ett fondbolag som utför portföljförvaltning ska för denna förvaltning och de tjänster enligt 7 kap. 1 § första stycket som bolaget utför ha det eventuella ytterligare kapital för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 2 kap. lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar krävs av ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

49 Senaste lydelse 2011:882. 50 Senaste lydelse 2014:981.

Författningsförslag SOU 2015:2

228

10 a §51

För ett fondbolag som utför

diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

tillämpas, utöver det som följer av 10 §, även övriga bestämmelser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar som gäller för ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

För fondbolag som inte utför

diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

tillämpas de bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 11–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som gäller för ett värdepappersbolag. Det som föreskrivs om kapitalkrav för fondbolag i 8, 9 och 11 §§ i detta kapitel ska då tillämpas även på gruppnivå.

För ett fondbolag som utför portföljförvaltning tillämpas, utöver det som följer av 10 §, även övriga bestämmelser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar som gäller för ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

För fondbolag som inte utför portföljförvaltning tillämpas de bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 11–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som gäller för ett värdepappersbolag. Det som föreskrivs om kapitalkrav för fondbolag i 8, 9 och 11 §§ i detta kapitel ska då tillämpas även på gruppnivå.

När ett fondbolag är moderföretag och i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 ska redovisa uppgifter på grundval av gruppens konsoliderade situation, ska redovisningen upprättas med tillämpning av de regler som gäller för upprättandet av koncernbalansräkning och koncernresultaträkning enligt 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554). Detta gäller dock inte om något annat följer av förordning (EU) nr 575/2013, lagen om särskild tillsyn över kredit-

51 Senaste lydelse 2014:981.

SOU 2015:2 Författningsförslag

229

institut och värdepappersbolag eller föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

17 c §

För ett fondbolag som i sin fondverksamhet lämnar råd till konsumenter om placeringar i finansiella instrument gäller bestämmelserna i 8 kap. 31 , 32 §§ , 9 kap. 8 , 13 , 20 22 , 24 och 25 §§ lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden.

4 kap.

5 §52

Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för fondbolagets räkning ska förvalta tillgångarna i en värdepappersfond eller i ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, ska avtalet innehålla riktlinjer för placering av fondmedlen. Fondbolaget ska tillförsäkra sig en rätt att regelbundet se över och vid behov ändra dessa riktlinjer.

Ett förvaltningsuppdrag får ges till

1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått inspektionens tillstånd att förvalta värdepappersfonder eller att utföra diskretionär portföljförvaltning

avseende

finansiella instrument,

Ett förvaltningsuppdrag får ges till

1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått inspektionens tillstånd att förvalta värdepappersfonder eller att utföra portföljförvaltning,

2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1,

3. annat utländskt företag under förutsättning att

a) företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,

b) företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1, och

52 Senaste lydelse 2013:563.

Författningsförslag SOU 2015:2

230

c) ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndighet i hemlandet.

Tillgång till information

20 §53

Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 8 kap. 22 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 9 kap. 18 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om fondbolaget genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa andelar i en värdepappersfond, ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information som anges i 16 och 16 a §§, 5 a kap. 24 § samt andra stycket denna paragraf inte lämnas, ska även marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29– 36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

7 kap.

3 §54

Ett fondbolag som utför

diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument skall i denna förvaltning och när

Ett fondbolag som utför portföljförvaltning ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 1 § första stycket

53 Senaste lydelse 2013:563. 54 Senaste lydelse 2007:562.

SOU 2015:2 Författningsförslag

231

det utför tjänster enligt 1 § första stycket tillämpa bestämmelserna i 8 kap. 1, 9–12, 14, 21–23, 26, 27

och 34 §§ samt 35 § första stycket

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

tillämpa bestämmelserna i 8 kap. 1, 9–12 och 14 §§, 9 kap. 10, 11,

19–21 och 35–37 §§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

Författningsförslag SOU 2015:2

232

1.11 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2004:297 ) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att 6 kap. 7 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

7 §55

Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra någon av de tjänster som avses i 7 kap. 1 §, skall institutet anmäla detta till Finansinspektionen och ge in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får ges om

Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra någon av de tjänster som avses i 7 kap. 1 §, ska institutet anmäla detta till Finansinspektionen och ge in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får ges om

1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden,

2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och

3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag eller andra författningar som reglerar institutets verksamhet.

Första stycket gäller inte uppdrag åt någon annan att driva värdepappersrörelse. I fråga om värdepappersrörelse gäller i stället bestämmelserna i 8 kap. 14 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller inte uppdrag åt någon annan att driva värdepappersrörelse. I fråga om värdepappersrörelse gäller i stället bestämmelserna i 8 kap. 33 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

55 Senaste lydelse 2007:563.

SOU 2015:2 Författningsförslag

233

7 kap.

1 §56

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

5. tillhandahålla betalningsmedel,

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,

9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, samt

16. tillhandahålla investeringstjänster och driva investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument och som auktioneras i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter

56 Senaste lydelse 2012:374.

Författningsförslag SOU 2015:2

234

av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.

3 §57

För att skydda en fordran får ett kreditinstitut

1. på offentlig auktion, på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, på en handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordran, och

1. på offentlig auktion, på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, på en handelsplattform enligt 1 kap. 4 b § 11 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordran, och

2. om det finns skäl att anta att institutet annars skulle lida avsevärd förlust, som betalning för en fordran överta egendom som utgör säkerhet för fordran eller annan egendom.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

57 Senaste lydelse 2007:563.

SOU 2015:2 Författningsförslag

235

1.12 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2005:377 ) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument att 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §58

I denna lag förstås med

1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument,

2. handel på värdepappersmarknaden: handel på en reglerad marknad eller någon annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3. finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, och

4. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden.

4. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § 19 lagen om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

58 Senaste lydelse 2007:564.

Författningsförslag SOU 2015:2

236

1.13 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2005:405 ) om försäkringsförmedling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

dels att 1 kap. 5 §, 5 kap. 1 och 4 §§ samt 8 kap. 6 § ska ha följ-

ande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4 a §, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §59

När en försäkringsförmedlare utövar sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, är lagen tillämplig även på denna verksamhet, om inte något annat sägs.

När en försäkringsförmedlare utövar sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, är lagen tillämplig även på denna verksamhet, om inte något annat sägs.

5 kap.

1 §60

En försäkringsförmedlare får efter tillstånd av Finansinspektionen utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

En försäkringsförmedlare får efter tillstånd av Finansinspektionen utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd enligt första stycket gäller bestämmelserna i 2 kap. 5 eller 6 § i tillämpliga delar.

59 Senaste lydelse 2007:565. 60 Senaste lydelse 2007:565.

SOU 2015:2 Författningsförslag

237

4 §61

Försäkringsförmedlaren skall i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen.

Försäkringsförmedlaren ska i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen.

Försäkringsförmedlaren skall anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Om försäkringsförmedlaren har informerat kunden enligt 6 kap. 2 § första stycket 1 om att han eller hon lämnar rådgivning om försäkring på grundval av en opartisk analys, är förmedlaren skyldig att lämna rådgivningen efter en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden.

Försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Om försäkringsförmedlaren har informerat kunden enligt 6 kap. 2 § första stycket 1 om att han eller hon lämnar rådgivning om försäkring på grundval av en opartisk analys, är förmedlaren skyldig att lämna rådgivningen efter en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden.

Förmedlaren skall avråda en kund som är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Förmedlaren ska avråda en kund som är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 § första stycket, gäller dessutom bestämmelserna i 8 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den verksamheten i tillämpliga delar.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 § första stycket, gäller dessutom bestämmelserna i 8 och

9 kap. lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden för den verksamheten i tillämpliga delar.

61 Senaste lydelse 2007:565.

Författningsförslag SOU 2015:2

238

4 a §

För en försäkringsförmedlare som i sin verksamhet lämnar råd till konsumenter om placeringar i finansiella instrument gäller bestämmelserna i 8 kap. 31 och 32 §§ , 9 kap. 8 , 13 16 , 20 22 , 24 , 25 och 46 §§ lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden.

8 kap.

6 §62

Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en försäkringsförmedlare, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta.

Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en försäkringsförmedlare, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta.

Om Bolagsverket har återkallat registreringen avseende förmedling av livförsäkring eller alla slag av försäkring för en anknuten försäkringsförmedlare som har tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall Bolagsverket snarast underrätta Finansinspektionen om detta.

Om Bolagsverket har återkallat registreringen avseende förmedling av livförsäkring eller alla slag av försäkring för en anknuten försäkringsförmedlare som har tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska Bolagsverket snarast underrätta Finansinspektionen om detta.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

62 Senaste lydelse 2007:565.

SOU 2015:2 Författningsförslag

239

1.14 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2006:451 ) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden att 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §63

I denna lag förstås med

1. offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier,

2. börs: det som anges i 1 kap.

5 § 3 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

2. börs: det som anges i 1 kap.

4 b § 3 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

3. budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,

4. koncern: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra svenska eller utländska rättssubjekt än aktiebolag, och

5. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden.

5. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § 19 lagen om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2017.

63 Senaste lydelse 2010:2072.