Författningar utgivna av Rikspolisstyrelsen

RPSFS 2014:8: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning

2019-11-06

RPSFS 2014:6: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om märkning av skyddshjälmar m.m.

2019-11-06

RPSFS 2014:2: Föreskrifter om upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

2019-11-06

RPSFS 2013:3: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisflyget

2019-11-06

RPSFS 2012:34: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring

2019-11-06

RPSFS 2012:33: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens medverkan vid eftersök av vilt

2019-11-06

RPSFS 2012:31: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om anmodan att avhjälpa och begränsa skada

2019-11-06

RPSFS 2012:30: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)

2019-11-06

RPSFS 2012:28: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om organisationen för identifiering av omkomna

2019-11-06

RPSFS 2012:25: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om flyttning av fordon

2019-11-06

RPSFS 2012:23: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens tillsyn över transporter av farligt gods

2019-11-06

RPSFS 2012:22: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.

2019-11-06

RPSFS 2012:20: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om RPSFS 2012:20 användning av IT-stödet Polisens underrättelsemodell FAP 193-1 – Applikationer (PUM-A)

2019-11-06

RPSFS 2012:19: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.

2019-11-06

RPSFS 2012:18: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag1

2019-11-06

RPSFS 2012:15: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar1

2019-11-06

RPSFS 2012:13: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om volontärer

2019-11-06

RPSFS 2012:7: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteftergift

2019-11-06

RPSFS 2012:6: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sprängning

2019-11-06

RPSFS 2012:5: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om RPSFS 2012:5 registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, FAP 445-1 personliga skyltar och skyltar för Utkom från trycket beskickningsfordon

2019-11-06

RPSFS 2012:4: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om genomsnittshastighetsmätning

2019-11-06

RPSFS 2011:20: Rikspolisstyrelsens föreskrifter om anställning av polisintendenter och polissekreterare

2019-11-06

RPSFS 2011:12: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387)

2019-11-06

RPSFS 2011:11: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande verksamhet

2019-11-06

RPSFS 2011:5: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägning av fordon med portabla fordonsvågar

2019-11-06

RPSFS 2011:4: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens inre utlänningskontroll

2019-11-06

RPSFS 2011:2: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om RPSFS 2011:2 Polisens hundverksamhet

2019-11-06

RPSFS 2010:10: Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

2019-11-06

RPSFS 2010:05: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

2019-11-06

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 791-3 - RPSFS 2010:2 om särskilt tjänstekort för poliser: (Titel saknas)

2019-11-06

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 512-2 - RPSFS 2009:22 om motorsport i terräng: (Titel saknas)

2019-11-06

RPSFS 2009:21: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande av sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter1

2019-11-06

RPSFS 2009:17: Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

2019-11-06

RPSFS 2009:13: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen1

2019-11-06

RPSFS 2009:09: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana

2019-11-06

RPSFS 2009:8: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om CBRNE

2019-11-06

RPSFS 2009:6: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter och nationell kursplan för aspirantutbildning

2019-11-06

RPSFS 2009:3: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor

2019-11-06

Upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskifter och allmänna råd (FAP 416-1) om åtgärder vid dykolyckor med dödlig utgång,: (Titel saknas)

2019-11-06

RPSFS 2008:5: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens rutiner för medling med anledning av brott

2019-11-06

RPSFS 2008:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen

2019-11-06

RPSFS 2007:4: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål; FAP 208-3

2019-11-06

RPSFS 2007:3: Rikspolisstyrelsens föreskrifter om utbildning av så- RPSFS 2007:3 dan personal som skall delta i en stödinsats som sker FAP 779-1 med stöd av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens Utkom från trycket stöd till polisen vid terrorismbekämpning

2019-11-06

RPSFS 2006:13: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om museers förvaring av skjutvapen1

2019-11-06

RPSFS 2006:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provtagning vid misstanke om bruk av narkotika och drograttfylleri

2019-11-06

RPSFS 2005:15: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om systemet för hemlig teleavlyssning m.m.

2019-11-06

RPSFS 2005:12: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning

2019-11-06

RPSFS 2005:10: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott

2019-11-06

RPSFS 2005:9: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition1

2019-11-06

RPSFS 2005:4: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring av skjutvapen m.m.1

2019-11-06

RPSFS 2004:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Nationella insatsstyrkan

2019-11-06

RPSFS 2003:14: om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 1984:3) för användning av utryckningsljus på polisväsendets fartyg

2019-11-06

RPSFS 2003:11: om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:9) om krav på utbildning för behörighet att meddela körförbud

2019-11-06

RPSFS 2003:7: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare

2019-11-06

RPSFS 2003:6: Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning på land med laserhastighetsmätare

2019-11-06

RPSFS 2002:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.

2019-11-06

RPSFS 2001:9: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om delgivningsverksamheten

2019-11-06

RPSFS 2001:4: Rikspolisstyrelsens allmänna råd, beslutade den 9 november 1987, om spaningsuppslag i narkotikaärenden (FAP 420-2).

2019-11-06

RPSFS 2001:2: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m.m. - Beredskapsorganisationen vid kärnkraftolycka

2019-11-06

RPSFS 2000:71: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid särskilda händelser - Bombhot

2019-11-06

Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 000-0 - RPSFS 2000:68: (Titel saknas)

2019-11-06

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om larm m: (Titel saknas)

2019-11-06

RPSFS 2000:64: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personalredovisning

2019-11-06

RPSFS 2000:62: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förhör som spelats in på ljudband eller videoband

2019-11-06

RPSFS 2000:59: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.

2019-11-06

RPSFS 2000:57: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade personer

2019-11-06

RPSFS 2000:55: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m.m. – Överfallslarm vid allvarligt brottsligt angrepp

2019-11-06

RPSFS 2000:53: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m. m. - Dokumentation av stråldoser

2019-11-06

RPSFS 2000:51: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m.

2019-11-06

RPSFS 2000:49: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om särskild kontroll på flygplats

2019-11-06

RPSFS 2000:44: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om felparkeringsavgift

2019-11-06

RPSFS 2000:37: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning på trafikområdet

2019-11-06

RPSFS 2000:30: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om inköps- och försäljningsförteckningar m.m. enligt 5 kap. vapenförordningen (1996:70)

2019-11-06

RPSFS 2000:29: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter

2019-11-06

RPSFS 2000:28: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman

2019-11-06

RPSFS 2000:26: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana

2019-11-06

RPSFS 2000:22: Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förmansprövning på distans m.m.

2019-11-06

RPSFS 2000:20: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om efterlysning

2019-11-06

RPSFS 2000:17: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om central registrering och undersökning av skjutvapen, patroner, kulor och patronhylsor

2019-11-06

RPSFS 2000:12: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av polisfordon

2019-11-06

RPSFS 1999:4: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd RPSFS 1999:4 om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i FAP 333-3 trafiken

2019-11-06

RPSFS 1999:2: Rikspolisstyrelsens föreskrifter om förskott på böter

2019-11-06

RPSFS 1999:1: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort, om medgivande att trots omhändertagandet köra körkorts- eller traktorkortspliktigt fordon samt om omhändertagande av taxiförarlegitimation

2019-11-06

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 243-2 - RPSFS 1991:7 angående rapportering av incidenter m m: (Titel saknas)

2019-11-06

RPSFS 1989:11: rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort, RPS FS 1988:9 (FAP 791-1). Utförande 2 § Polislegitimationen skall vara utformad enligt bestämmelserna i rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort samt därutöver vara försedd med polisvapnet, ordet POLIS i röd färg samt uppgift i svart färg om den myndighet som har utfärdat tjänstekortet, se bilaga. Polislegitimationen skall bäras tillsammans med den av rikspolisstyrelsen fastställda polisbrickan i ett för ändamålet avsett läderfodral, se bilaga. Återlämnande av polislegitimation 3 § Polislegitimationen skall återlämnas till utfärdaren enligt bestämmelserna i 6, 9 och 10 §§ förordningen om tjänstekort. Samtidigt med polislegitimationen skall alltid återlämnas tillhörande polisbricka och läderfodral. 4 § När en tjänsteman som avses i 2 § första stycket polisförordningen (1984:730) inte uppehåller tjänst som polisman skall polislegitimationen återlämnas till utfärdaren. Detsamma gäller i fråga om en polisaspirant som fullgör samhällspraktik under grundutbildningen. 5 § Vid längre tids tjänstledighet på grund av sjukdom skall polislegitimationen återlämnas, om inte särskilda skäl föranleder annat. 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkommit från trycket i rikspolisstyrelsens författningssamling.

2019-11-06

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om och allmänna råd FAP 791-1 - RPSFS 1988:9 om tjänstekort: (Titel saknas)

2019-11-06

PMFS 2022:5: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilt tjänstekort

2022-02-19

PMFS 2022:1: Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd

2022-02-08

PMFS 2021:6: Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2020:15) om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2021-12-31

PMFS 2021:5: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om störsändning i Polismyndighetens verksamhet till skydd mot obemannade luftfartyg

2021-12-31

PMFS 2021:4: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elchockvapen

2021-12-31

PMFS 2021:3: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om pass och nationellt identitetskort

2021-11-02

PMFS 2021:2: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om pass och nationellt identitetskort

2021-07-09

PMFS 2020:20: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

2020-12-23

PMFS 2020:19: Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

2020-12-23

PMFS 2020:18: Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19

2020-12-23

PMFS 2020:15: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2020-12-23

PMFS 2020:14: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning

2021-01-04

PMFS 2020:12: Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19

2020-06-03

PMFS 2020:10: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Polismyndighetens tillsyn över transporter av farligt gods

2020-05-28

PMFS 2020:9: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsbot

2020-05-28

PMFS 2020:8: Polismyndighetens föreskrifter om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

2020-05-08

PMFS 2020:6: Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

2020-04-27

PMFS 2020:5: Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19

2020-04-27

PMFS 2020:4: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort

2020-03-17

PMFS 2020:3: Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-03-17

PMFS 2020:2: Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2015:5, FAP 272-2) om gränsövergångsställen

2020-01-28

PMFS 2020:1: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk övervakning

2020-03-03

PMFS 2019:10: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2020-01-17

PMFS 2019:9: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om PMFS 2019:9 försöksverksamhet med elchockvapen

2020-01-17

PMFS 2019:8: Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:12, FAP 798-1) om polisens uniformer

2019-11-06

PMFS 2019:6: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Polismyndighetens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning

2019-11-06

PMFS 2019:5: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om expanderbar batong

2019-11-06

PMFS 2019:4: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om distraktionsgranat

2019-11-06

PMFS 2019:3: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om pass och nationellt identitetskort

2019-11-06

PMFS 2019:2: Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd

2019-11-06

PMFS 2018:15: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tårgas

2019-11-06

PMFS 2018:14: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2019-11-06

PMFS 2018:13: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med AUAS

2019-11-06

PMFS 2018:12: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens uniformer

2019-11-06

PMFS 2018:10: Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för Polismyndigheten att underrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m.

2019-11-06

PMFS 2018:2: Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester (PMFS 2015:7, FAP 102-1)

2019-11-06

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter: (Titel saknas)

2019-11-06

PMFS 2017:10: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal

2019-11-06

PMFS 2017:9: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter

2019-11-06

PMFS 2017:8: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen

2019-11-06

PMFS 2017:6: Polismyndighetens föreskrifter om förverkande när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott

2019-11-06

PMFS 2017:5: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken

2019-11-06

PMFS 2017:4: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar

2019-11-06

PMFS 2017:3: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

2019-11-06

PMFS 2017:2: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om auktorisation av delgivningsföretag

2019-11-06

PMFS 2016:11: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilt personsäkerhetsarbete

2019-11-06

PMFS 2016:10: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon enligt 10 § 5 polislagen (1984:387)

2019-11-06

PMFS 2016:9: Polismyndighetens föreskrifter om Polismyndighetens PMFS 2016:9 föreskrifter och allmänna råd om utbildning i polisiär FAP 776-1 konflikthantering

2019-11-06

PMFS 2016:6: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray)

2019-11-06

PMFS 2016:5: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m.

2019-11-06

PMFS 2016:4: Polismyndighetens föreskrifter om ändring i PMFS 2016:4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 551-3 (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) om vapenlagstiftningen

2019-11-06

PMFS 2016:3: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud

2019-11-06

PMFS 2016:2: Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet

2019-11-06

PMFS 2015:7: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester

2019-11-06

PMFS 2015:6: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m.

2019-11-06

PMFS 2015:5: Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen

2019-11-06

PMFS 2015:4: Säkerhetspolisens föreskrifter om personskyddsverksamheten avseende den centrala statsledningen, statsbesök m.m.

2019-11-06

PMFS 2015:2: Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för Polismyndigheten att underrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m.

2019-11-06