Alla lagar

Lag (2019:697) om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

2019-11-20

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:19, Bet. 2019/20:FöU2, Prop. 2018/19:127

Lag (2019:672) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

2019-11-14

Omfattning: ändr. 14 kap. 16 §, 15 kap 5 §; nya 8 kap. 7 a §, 15 kap. 5 a §, rubr. närmast före 8 kap. 7 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:18, Bet. 2019/20:FiU16, Prop. 2018/19:142

Lag (2019:671) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

2019-11-14

Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 16 kap 16 §, 17 kap. 2 §, 19 kap 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 6 a §, rubr. närmast före 10 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, Bet. 2019/20:FiU16, Rskr. 2019/20:18

Lag (2019:670) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2019-11-14

Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 17 kap. 16 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 5 a §, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU16, Prop. 2018/19:142, Rskr. 2019/20:18

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:18, Bet. 2019/20:FiU16, Prop. 2018/19:142

Lag (2019:665) om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

2019-11-14

Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Rskr. 2019/20:14, Prop. 2018/19:139, Bet. 2019/20:JuU3

Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:151, Bet. 2019/20:AU3, Rskr. 2019/20:25

Lag (2019:653) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

2019-11-01

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:132, Bet. 2019/20:SfU8, Rskr. 2019/20:13

Lag (2019:652) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

2019-11-01

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ny 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:132, Rskr. 2019/20:13, Bet. 2019/20:SfU8

Lag (2019:650) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

2019-11-01

Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:133, Bet. 2019/20:SfU5, Rskr. 2019/20:10

Lag (2019:648) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-11-01

Omfattning: upph. 4 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:131, Rskr. 2019/20:11, Bet. 2019/20:SfU6

Lag (2019:632) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-10-24

Omfattning: upph. 5 kap. 11, 12, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 6, 8 §§ ; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4, 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11, 13 §§, 7 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-12-21
Förarbeten: Rskr. 2019/20:2, Prop. 2018/19:116, Bet. 2019/20:TU2

Lag (2019:618) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-10-19

Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraftträder: 2019-11-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:145, Rskr. 2019/20:7, Bet. 2019/20:SoU3

Lag (2019:608) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-01

Lag (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

2019-10-16

Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Förarbeten: Rskr. 2019/20:6, Prop. 2018/19:126, Bet. 2019/20:SkU2

Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:5, Prop. 2018/19:143, Bet. 2019/20:SkU3

Förordning (2019:597) om ikraftträdande av lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-10-02

Omfattning: ikrafttr.

Lag (2019:548) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28, Rskr. 2018/19:297

Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:297, Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28

Lag (2019:512) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU16, Rskr. 2018/19:285, Prop. 2018/19:93

Lag (2019:508) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:292, Prop. 2018/19:118, Bet. 2018/19:FiU43

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

2019-07-09

Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:273, Bet. 2018/19:UbU21, Prop. 2018/19:58

Lag (2019:489) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21, Prop. 2018/19:99

Lag (2019:485) om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

2019-07-09

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:755
Förarbeten: Rskr. 2018/19:295, Bet. 2018/19:SfU26, Prop. 2018/19:128

Lag (2019:480) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21, Rskr. 2018/19:288

Lag (2019:477) om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21

Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, Rskr. 2018/19:228, Bet. 2018/19:JuU25

Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

2019-06-14

Omfattning: ändr. 7, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU20, Rskr. 2018/19:247, Prop. 2018/19:89

Lag (2019:449) om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 28 §; ändr. 1, 7, 15, 17, 20, 28 §§, rubr. närmast före 1, 7, 17 §§, rubr. närmast före den tidigare 24 § sätts närmast före den nya 28 §; nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24, 26 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:242, Prop. 2018/19:111, Bet. 2018/19:TU15

Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10, 11 §§, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1 § , rubr. närmast före 4 kap. 3 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Kustbevakningsdatalag (2019:429)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40

Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241

Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

2019-06-08

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:370) om fordons registrering och användning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241

Vägtrafikdatalag (2019:369)

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12

Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

2019-06-26

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

2019-06-06

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:352) om ändring i järnvägslagen (2004:519)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 2, 6 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

2019-06-01

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:217

Förordning (2019:327) om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-06-04

Omfattning: ikrafttr. av 2019:175

Lag (2019:316) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-05-30

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU39, Rskr. 2018/19:232, Prop. 2018/19:67

Lag (2019:301) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

2019-05-29

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU23, Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227

Lag (2019:284) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-06-18

Omfattning: ikrafttr. av 2019:155

Lag (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU37, Prop. 2018/19:38, Rskr. 2018/19:200

Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-05-23

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Prop. 2018/19:71, Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206

Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-06-18

Omfattning: nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

2019-06-18

Omfattning: ny 60 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15

Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

2019-05-15

Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

2019-05-15

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:239) om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

2019-06-18

Omfattning: upph. 3 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §; nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 2 §, den nya 3 kap. 8 §; rubr. närmast före 3 kap. 11 § sätts närmast före 3 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Prop. 2018/19:50, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

2019-06-18

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Rskr. 2018/19:184, Bet. 2018/19:CU14

Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:184, Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14

Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, Rskr. 2018/19:185, Bet. 2018/19:KU35

Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

2019-06-19

Förarbeten: Prop. 2018/19:41, Rskr. 2018/19:167, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU10, Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41

Lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU9, Prop. 2018/19:36, Rskr. 2018/19:157

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-06-19

Omfattning: ändr.; ny 2 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-03-24
Förarbeten: Rskr. 2018/19:150, Prop. 2018/19:39, Bet. 2018/19:TU8

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU17, Rskr. 2018/19:151, Prop. 2018/19:43

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:133, Bet. 2018/19:KU16

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU6, Rskr. 2018/19:129, Prop. 2018/19:26

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-06-18

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Kustbevakningslag (2019:32)

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2019-06-18

Omfattning: ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:127

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

2018-08-19

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46

Lag (2018:2095) om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156

Ändring (2018:2088) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, Rskr. 2018/19:60, Bet. 2018/19:SkU5

Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-06-26

Omfattning: ändr. kap. 1, 9, 15, 16, 18, 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 11 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 3 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9, Bet. 2018/19:SkU5

Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §; nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2019-04-05

Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Rskr. 2018/19:44, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Rskr. 2018/19:39, Bet. 2018/19:FiU28

Lag (2018:1980) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 12 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Bet. 2018/19:FiU28, Rskr. 2018/19:39

Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

2018-12-06

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34

Lag (2018:1973) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

2019-02-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1957) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2018-12-29
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU16, Rskr. 2018/19:38, Prop. 2017/18:292

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:299, Rskr. 2018/19:30, Bet. 2018/19:TU2

Lag (2018:1924) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

2019-04-05

Omfattning: ändrr. 1, 20 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1922) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1916) om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1914) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 19, 28 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3

Lag (2018:1907) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, Rskr. 2018/19:24, Bet. 2018/19:KrU2

Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:27, Prop. 2017/18:295, Bet. 2018/19:SkU3

Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2019-01-23

Omfattning: upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU16, Bet. 2018/19:KU2, Rskr. 2018/19:16, Prop. 2017/18:49, Rskr. 2017/18:336

Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

2019-04-05

Omfattning: ändr.
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1734) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU2, Prop. 2017/18:266, Rskr. 2018/19:31

Lag (2018:1733) om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

2018-11-27

Omfattning: upph.

Lag (2018:1711) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

2019-04-05

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:250; ändr. 2, 16 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1710) om ändring i lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2019-04-05

Omfattning: upph. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 §§, rubr. närmast före 2, 4, 8, 9, 10, 12, 15 §§; nuvarande 3, 5, 7, 11, 13, 14 §§ betecknas 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§, ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 2, 4, 6, 7 §§; rubr. närmast före nuvarande 3, 5, 6, 11, 14 §§ sätts närmast före de nya 2, 4, 5, 6, 8 §§; ny 3 §, rubr. närmast före de nya 3, 7 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1706) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

https://lagen.nu/2018:1695

2019-09-11

Lag (2018:1685) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1672) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1671) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1669) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1666) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1664) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

2019-04-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1661) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

2019-04-05

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1660) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4, 18, 19 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1659) om ändring i prokuralagen (1974:158)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1655) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

2019-02-08

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1653) om företagsnamn

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

2018-11-08

Omfattning: upph.
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU7, Prop. 2017/18:270, Rskr. 2018/19:5

Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU7, Rskr. 2018/19:1, Prop. 2017/18:263

Lag (2018:1474) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:428, Prop. 2017/18:214, Bet. 2017/18:AU14

Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:428, Prop. 2017/18:214, Bet. 2017/18:AU14

Lag (2018:1449) om ändring i lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el

2019-06-19

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 5, 6, 7, 9 §§, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:237, Rskr. 2017/18:412, Bet. 2017/18:NU23

Lag (2018:1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1441) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

2018-08-19

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1439) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1438) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1436) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1435) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1433) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas

2018-08-19

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1432) om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 8 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1422) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

2019-06-19

Omfattning: ändr, 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243

Lag (2018:1414) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Prop. 2017/18:243

Lag (2018:1412) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

2019-06-19

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Rskr. 2017/18:383, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1409) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

2019-01-17

Omfattning: ändr. författningsrubr., 12 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Rskr. 2017/18:383, Bet. 2017/18:CU31

Förordning (2018:1389) om ikraftträdande av lagen (2018:1096) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

2018-08-19

Omfattning: ikrafttr. av 2018:1096

Lag (2018:1384) om uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflyttning

2019-04-05

Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, Rskr. 2017/18:43, Bet. 2017/18:FiU21

Lag (2018:1375) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall

2019-04-05

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 4, 5, 5 a, 7 §§; nya 3 a, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:SoU36, Rskr. 2017/18:416, Prop. 2017/18:215

Lag (2018:1352) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

2019-04-05

Omfattning: nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:UbU28, Prop. 2017/18:218, Rskr. 2017/18:431

Lag (2018:1349) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU46, Prop. 2017/18:206, Rskr. 2017/18:418

Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46

Lag (2018:1345) om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

2018-10-09

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2017/18:418, Bet. 2017/18:KU46, Prop. 2017/18:206

Lag (2018:1338) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:373, Bet. 2017/18:CU29, Prop. 2017/18:225

Lag (2018:1323) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)

2019-02-08

Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 31 a, 33 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:365, Bet. 2017/18:CU15, Prop. 2017/18:244

Lag (2018:1314) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35

Lag (2018:1295) om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6, 27 §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, Rskr. 2017/18:372, Bet. 2017/18:CU14

Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer

2019-04-05

Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, Rskr. 2017/18:372, Bet. 2017/18:CU14

Lag (2018:1280) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 1, 4, 5 §§, den nya 10 b §; nya 3 a, 5 a, 5 b, 10 a §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:SoU20, Rskr. 2017/18:368, Prop. 2017/18:155

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:FiU40, Prop. 2017/18:153, Rskr. 2017/18:397

Strafftidslag (2018:1251)

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU30, Prop. 2017/18:250, Rskr. 2017/18:378

Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU30, Prop. 2017/18:250, Rskr. 2017/18:378

Lag (2018:1249) om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU37, Prop. 2017/18:232, Rskr. 2017/18:392

Lag (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-06-02
Förarbeten: Bet. 2017/18:SoU31, Rskr. 2017/18:370, Prop. 2017/18:233

Kriminalvårdsdatalag (2018:1235)

2019-04-05

Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:393, Bet. 2017/18:JuU38, Prop. 2017/18:248

Lag (2018:1225) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2018-10-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216

Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution

2019-04-05

Ikraftträder: 2018-10-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:FiU45, Prop. 2017/18:216, Rskr. 2017/18:427

Resegarantilag (2018:1218)

2019-04-05

Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU29, Rskr. 2017/18:374, Prop. 2017/18:226

Ändring (2018:1218) None

2019-06-26

Omfattning: upph.

Paketreselag (2018:1217)

2019-04-05

Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, Rskr. 2017/18:373, Bet. 2017/18:CU29

Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

2018-08-19

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, Rskr. 2017/18:369, Bet. 2017/18:SoU35

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

2019-04-05

Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:389, Prop. 2017/18:186, Bet. 2017/18:SoU25

Lag (2018:1195) om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister

2019-06-18

Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:MJU24, Rskr. 2017/18:401, Prop. 2017/18:147