Alla lagar

Lag (2019:295) om ändring i miljöbalken

2019-05-25

Omfattning: ändr. 15 kap. 37 §, 24 kap. 5 §; ny 15 kap. 37 a §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:MJU14, Rskr. 2018/19:212, Prop. 2018/19:64

Lag (2019:291) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-05-25

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; nya 8 kap. 27 a, 27 b, 27 c, 27 d §§, 10 kap. 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 27 a §, 10 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Lag (2019:290) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-05-25

Omfattning: nya 6 kap. 13 a, 13 b, 13 c,13 d §§, 16 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a §, 16 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Lag (2019:289) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-05-25

Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 25 kap. 12, 15 a §§; nya 8 kap. 20 a, 20 b, 20 c, 20 d §§, 9 kap. 30 a §, rubr. närmast före 8 kap. 20 a §, 9 kap. 30 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213, Bet. 2018/19:CU16

Lag (2019:288) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2019-05-25

Omfattning: upph. 8 kap. 52 §; ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 49, 56 b, 61 §§, 8 kap. 51, 53 §§, rubr. närmast före 7 kap. 61 §, 8 kap. 51 §; nya 16 a kap., 7 kap. 62 §, 8 kap. 52, 53 a, 53 b §§
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2019-05-25

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §; nya 2 kap. 17 h, 17 i, 17 j, 17 k §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 h §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213, Bet. 2018/19:CU16

Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2019-05-25

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Rskr. 2018/19:213, Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2019-05-25

Omfattning: ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:284) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-05-24

Omfattning: ikrafttr. av 2019:155

Lag (2019:280) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-05-24

Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU37, Prop. 2018/19:38, Rskr. 2018/19:200

Lag (2019:278) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2019-05-24

Omfattning: ny 3 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU37, Prop. 2018/19:38, Rskr. 2018/19:200

Lag (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-05-24

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:200, Prop. 2018/19:38, Bet. 2018/19:FiU37

Lag (2019:265) om ändring i häkteslagen (2010:611)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-05-23

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:263) om ändring i rättegångsbalken

2019-05-23

Omfattning: ändr. 21 kap. 3 a §; nya 21 kap. 9 a §, 33 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Rskr. 2018/19:206, Bet. 2018/19:JuU21, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2019-05-17

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU36, Rskr. 2018/19:204, Prop. 2018/19:73

Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-05-15

Omfattning: nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

2019-05-15

Omfattning: ny 62 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

2019-05-15

Omfattning: ny 60 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48

Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-05-15

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15

Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

2019-05-15

Omfattning: nya 4 kap. 15 §, rubr. närmast före 4 kap. 15 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU15, Prop. 2018/19:48, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2019-05-15

Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 15 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15

Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

2019-05-15

Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2019-05-15

Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU22, Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

2019-05-15

Omfattning: ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

2019-05-15

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22

Lag (2019:244) om ändring i jordabalken

2019-05-15

Omfattning: ändr. 8 kap. 31 §, 12 kap. 52, 70 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU22, Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:239) om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

2019-05-11

Omfattning: upph. 3 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §; nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 2 §, den nya 3 kap. 8 §; rubr. närmast före 3 kap. 11 § sätts närmast före 3 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

2019-05-11

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

2019-05-11

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken

2019-05-11

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184, Prop. 2018/19:50

Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

2019-05-11

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Prop. 2018/19:50, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2019-05-03

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, Bet. 2018/19:KU35, Rskr. 2018/19:185

Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-04-26

Ikraftträder: den dag re
Förarbeten: Rskr. 2018/19:178, Prop. 2018/19:55, Bet. 2018/19:SfU23

Förordning (2019:195) om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2019-04-17

Omfattning: ikrafttr. av 5 kap. 10, 13, 17, 19, 25 §§, 5 b kap. 4 § i 2018:175

Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

2019-04-11

Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-04-11

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10, Rskr. 2018/19:167

Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2019-04-11

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:36, Bet. 2018/19:TU9, Rskr. 2018/19:157

Lag (2019:180) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-04-10

Omfattning: upph. 9 kap. 3 e §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, Bet. 2018/19:JuU18

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

2019-04-10

Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, Bet. 2018/19:JuU18

Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-04-06

Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:160, Bet. 2018/19:JuU20, Prop. 2018/19:42

Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-04-06

Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:160, Prop. 2018/19:42, Bet. 2018/19:JuU20

Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-04-10

Omfattning: upph. 4, 5 §§; nuvarande 6 § betecknas 3 §; ändr. 1 §, bil.
Förarbeten: Rskr. 2018/19:140, Prop. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SkU6

Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-03-30

Omfattning: upph. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU24, Prop. 2018/19:53, Rskr. 2018/19:16

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-04-05

Omfattning: ändr.; ny 2 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-03-24
Förarbeten: Prop. 2018/19:39, Rskr. 2018/19:150, Bet. 2018/19:TU8

Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2019-03-20

Omfattning: upph. 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §; ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:45, Rskr. 2018/19:153, Bet. 2018/19:SkU15

Lag (2019:128) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-03-20

Omfattning: upph. 67 kap. 9 e, 9, f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast efter 67 kap. 9 d §, rubr. närmast före 67 kap. 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§; ändr. 1 kap. 11 §, 67 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:153, Prop. 2018/19:45, Bet. 2018/19:SkU15

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:151, Prop. 2018/19:43, Bet. 2018/19:SoU17

Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Förarbeten: Rskr. 2018/19:133, Bet. 2018/19:KU16

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU16, Rskr. 2018/19:133

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-02-28

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:129, Prop. 2018/19:26, Bet. 2018/19:NU6

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-04-05

Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraftträder: 2019-03-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:125

Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

2019-02-27

Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-02-27

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

2019-02-27

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2019-02-27

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2019-02-27

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 20 a, 29 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-02-27

Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ ska betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:34) om ändring i brottsbalken

2019-02-27

Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Kustbevakningslag (2019:32)

2019-02-27

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2019-02-27

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-02-27

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:128, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2019-02-27

Omfattning: ändr.. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:128, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2019-02-27

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:127

Lag (2018:2095) om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2094) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3

Lag (2018:2091) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 13 a, 16 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/2019:SoU3, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3

Ändring (2018:2088) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Ändring (2018:2088) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:1, Rskr. 2018/19:62, Bet. 2018/19:FiU1

Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9

Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-04-05

Omfattning: ändr. kap. 1, 9, 15, 16, 18, 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 11 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 3 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9

Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18, 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4 §§; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, Rskr. 2018/19:60, Bet. 2018/19:SkU5

Lag (2018:2030) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §; nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Prop. 2018/19:3, Bet. 2018/19:FiU29

Lag (2018:2019) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 1, 2, 3, 11, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; nya a, 14 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 a, 18, 19 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:271, Bet. 2018/19:FiU14, Rskr. 2018/19:52

Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2019-04-05

Omfattning: ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2019-04-05

Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2019-04-05

Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

2019-04-05

Omfattning: upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Rskr. 2018/19:44, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, Rskr. 2018/19:50, Bet. 2018/19:SoU5

Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, Rskr. 2018/19:50, Bet. 2018/19:SoU5

Lag (2018:1989) om ändring i utsökningsbalken

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 15 §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:41, Bet. 2018/19:JuU6, Prop. 2017/18:257

Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Rskr. 2018/19:39, Bet. 2018/19:FiU28

Lag (2018:1980) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 12 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Bet. 2018/19:FiU28, Rskr. 2018/19:39

Lag (2018:1976) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

2018-12-06

Omfattning: nuvarande 2 kap. 3 a § betecknas 2 kap. 3 d §; ändr. 2 kap. 2, 4, 5, 6 a §§ och 3 kap. 2, 8, 10, 15, 19 §§; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 e , 4 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34

Lag (2018:1975) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34

Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

2018-12-06

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34

Lag (2018:1973) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

2019-02-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1969) om ändring i vallagen (2005:837)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 2 §, 13 kap. 8 §; ny 14 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:35, Prop. 2017/18:286, Bet. 2018/19:KU12

Lag (2018:1964) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5

Lag (2018:1961) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 22 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5

Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7, 9, 47, 50, 52 §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5, Prop. 2017/18:279

Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§; ändr. 12, 13 a, 17 §§, den nya 17 b §; ny 17 a §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5, Prop. 2017/18:279

Lag (2018:1957) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2018-12-29
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU16, Rskr. 2018/19:38, Prop. 2017/18:292

Lag (2018:1956) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2018-12-29

Lag (2018:1954) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 8, 14, 16, 22, 27, 31, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54 §§, rubr. närmast före 43 §; nya 4 a, 23 a, 27 a, 45 a §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, Rskr. 2018/19:41, Bet. 2018/19:JuU6

Lag (2018:1953) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU11, Prop. 2017/18:276, Rskr. 2018/19:48

Lag (2018:1952) om ändring i socialförsäkringsbalken

2019-04-05

Omfattning: ändr. 11 kap. 4, 5 §§, 13 kap. 31 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:276, Bet. 2018/19:SfU11, Rskr. 2018/19:48

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:30, Prop. 2017/18:299, Bet. 2018/19:TU2

Lag (2018:1924) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

2019-04-05

Omfattning: ändrr. 1, 20 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3

Lag (2018:1923) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2019-04-05

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1922) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1920) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1918) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1916) om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1915) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

2019-04-05

Omfattning: ändr. 37 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1914) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 19, 28 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1913) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 10 kap. 1 § ,11 kap. 1 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1907) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1905) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:18, Bet. 2018/19:KU4

Lag (2018:1894) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, Rskr. 2018/19:24, Bet. 2018/19:KrU2

Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, Rskr. 2018/19:24, Bet. 2018/19:KrU2

Lag (2018:1891) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU2, Prop. 2017/18:294, Rskr. 2018/19:26

Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1887) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6, 8 §§, 11 kap. 2, 7, 20 §§; nya 1 kap. 17 a §, 11 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2, Rskr. 2018/19:26

Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2, Rskr. 2018/19:26

Lag (2018:1885) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 11, 13, 15 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2

Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU3, Prop. 2017/18:295, Rskr. 2018/19:27

Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

2018-12-01

Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3, Rskr. 2018/19:32

Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Rskr. 2018/19:32, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1857) om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2019-01-30

Omfattning: ändr. 11 a kap. 5 § i 2017:723
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3, Rskr. 2018/19:32

Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2019-01-23

Omfattning: upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:16, Prop. 2017/18:49, Bet. 2018/19:KU2, Bet. 2017/18:KU16, Rskr. 2017/18:336

Lag (2018:1801) om ändring i tryckfrihetsförordningen

2019-02-08

Omfattning: upph. 1, 5, 7, 10 kap., 8 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1, 10 §§, 14 kap. 5 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 §, 8 kap. 5 §; nuvarande nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 8 §, nuvarande 2 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 2 kap. 15, 16, 17 §§ betecknas 2 kap. 19, 20, 21 §§, nuvarande 2 kap. 18 § betecknas 2 kap. 23 §, nuvarande 3 kap. 4 § betecknas 3 kap. 5 §, nuvarande 3 kap. 5 § betecknas 3 kap. 7 §, nuvarande 3 kap. 6 § betecknas 3 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3 § betecknas 6 kap. 5 §, nuvarande 8 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, nuvarande 8 kap. 11, 12 §§ betecknas 8 kap. 13, 14 §§, nuvarande 9 kap. 3 § betecknas 9 kap. 5 §, nuvarande 9 kap. 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 7, 8 §§, nuvarande 11 kap. 3, 4, 5 §§ betecknas 11 kap. 4, 5, 6 §§, nuvarande 12 kap. 2 § betecknas 12 kap. 3 §, nuvarande 12 kap. 3, 4 §§ betecknas 12 kap. 7, 8 §§, nuvarande 12 kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 12 kap. 10, 11, 12, 13, 14 §§, nuvarande 12 kap. 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 12 kap. 17, 18, 19, 20 §§, nuvarande 12 kap. 15, 16 §§ betecknas 12 kap. 22, 23 §§ nuvarande 13 kap. 4, 5, 6 §§ betecknas 13 kap. 5, 6, 7 §§; ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1, 2, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 3 §§, 14 kap. 1, 2, 3 §§, de nya 2 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 och 23 §§, 3 kap. 5, 7, 8 §§, 6 kap. 5 §, 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 §§, 9 kap. 5, 7, 8 §§, 11 kap. 4, 5, 6 §§, 12 kap. 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 §§, 13 kap. 5, 6, 7 §§, rubr. till 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 kap., rubr. närmast före 8 kap. 10 § sätts närmast efter 8 kap. 10 §; nya kap. 1, 5, 7, 10 kap; nya 2 kap. 4, 6, 7 §§, 18 och 22 §§, 3 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 3, 6 §§, 8 kap. 2, 3 12 §§, 9 kap. 3, 4, 6, 9, 10 §§, 11 kap. 2 3 §§, 12 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 21 §§, 13 kap. 4, 8, 9, 10 §§, 14 kap. 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23 §§, 3 kap. 3, 5, 6, 7, 8 §§, 4 kap. 2, 4, 5 §§, 6 kap. 2, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 §§, 9 kap. 1, 4, 5, 7, 8 §§, 11 kap. 1, 2, 6 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:336, Prop. 2017/18:49, Prop. 2016/17:222, Bet. 2018/19:KU2, Prop. 2017/18:59

Lag (2018:1800) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-11-29

Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 §, 10 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Prop. 2017/18:291, Rskr. 2018/19:25

Lag (2018:1796) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2018-11-29

Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 §, rubr. närmast före 5 kap. 27 §, rubr. till 5 kap
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Rskr. 2018/19:25, Prop. 2017/18:291

Lag (2018:1792) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Prop. 2017/18:291, Rskr. 2018/19:25

Lag (2018:1791) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Prop. 2017/18:291, Rskr. 2018/19:25

Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

2019-04-05

Omfattning: ändr.
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1788) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:25, Bet. 2018/19:FiU15, Prop. 2017/18:291

Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1734) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:266, Bet. 2018/19:CU2, Rskr. 2018/19:31

Lag (2018:1732) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2019-04-05

Omfattning: upph. 7 kap. 11 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14, 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1 §; nytt 7 kap.
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:31, Bet. 2018/19:CU2, Prop. 2017/18:266

Lag (2018:1731) om ändring i väglagen (1971:948)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 76 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1728) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2018-12-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4

Lag (2018:1726) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 b §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4, Rskr. 2018/19:11

Lag (2018:1725) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

2018-11-24

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, Rskr. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SoU4

Lag (2018:1722) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SoU4, Prop. 2017/18:273

Lag (2018:1719) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

2019-04-05

Omfattning: ändr. 24 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:15, Prop. 2017/18:272, Bet. 2018/19:AU3

Lag (2018:1714) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3, 4, 7 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 4, 5 §§, 10 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1713) om ändring i tullagen (2016:253)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1712) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1711) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

2019-04-05

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:250; ändr. 2, 16 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1710) om ändring i lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2019-04-05

Omfattning: upph. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 §§, rubr. närmast före 2, 4, 8, 9, 10, 12, 15 §§; nuvarande 3, 5, 7, 11, 13, 14 §§ betecknas 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§, ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 2, 4, 6, 7 §§; rubr. närmast före nuvarande 3, 5, 6, 11, 14 §§ sätts närmast före de nya 2, 4, 5, 6, 8 §§; ny 3 §, rubr. närmast före de nya 3, 7 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1709) om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

2019-04-05

Omfattning: upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 4, 11, 12 §§; rubr. närmast före 2, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1707) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1706) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

(2018:1705) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1704) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem utfärdad den 15 november 2018

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1692) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 8 kap. 33, 41 §§, 11 kap. 12 §, 16 kap. 6, 32, 38 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 23 kap. 1, 2 §§, rubr. till 20 kap., rubr. närmast före 20 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1691) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1685) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1683) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 40 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1681) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 32 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1679) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 25, 26, 28 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 25 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 27 b, 33 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1673) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 10 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1672) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1671) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1670) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 a kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 a kap. 12 b §, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. till 12 kap, rubr. närmast före 1 a kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1669) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1668) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§, 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267