Alla lagar

Lag (2020:721) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

2020-06-02

Omfattning: ändr. 29 §
Ikraftträder: 2020-07-06
Förarbeten: Rskr. 2019/20:369

Lag (2020:712) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:370, Prop. 2019/20:184, Bet. 2019/20:SoU26

Lag (2020:686) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

2019-12-28

Omfattning: ny 15 a §
Ikraftträder: 2020-11-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:157, Bet. 2019/20:FöU10, Rskr. 2019/20:308

Lag (2020:685) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2 §; nya 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l §§, 14 b §, rubr. närmast före 5 j, 14 b §
Ikraftträder: 2020-11-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FöU10, Rskr. 2019/20:308, Prop. 2019/20:157

Lag (2020:684) om ändring i miljöbalken

2020-03-05

Omfattning: nya 10 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2020-11-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FöU10, Prop. 2019/20:157, Rskr. 2019/20:308

Förordning (2020:683) om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

2020-06-06

Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:562

Förordning (2020:682) om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020-06-06

Omfattning: ändr. p 7 i krafttr.- och övergångsbest.; ny p i ikrafttr- och övergångsbest. i 2020:561

Lag (2020:676) om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

2019-11-28

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:675) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2020-04-27

Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §, 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:674) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2020-06-03

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:673) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2020-01-10

Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:672) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2020-06-03

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1, 10 §§; ny 10 a kap.
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:670) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 37 kap. 23, 26 §§, 39 kap. 23, 24 a §§, 40 kap. 5 §, 42 kap. 21 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97, Rskr. 2019/20:346

Lag (2020:669) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

2020-01-09

Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU50, Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:668) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2020-04-27

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:667) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2020-01-04

Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50, Rskr. 2019/20:346

Lag (2020:666) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU50, Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:665) om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker

2019-12-31

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:662) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

2020-01-04

Omfattning: ny 1 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, Rskr. 2019/20:342, Bet. 2019/20:FiU41

Lag (2020:661) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-02-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU41, Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148

Lag (2020:660) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2020-06-03

Omfattning: ändr. 1 kap. 23 §, 13 kap. 6, 9 a, 10, 18, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 21, 22, 23, 39 §§, 17 kap. 12, 30 §§, 18 kap. 10, 12 §§; nya 1 kap. 19 d, 19 e, 19 f §§, 17 kap. 5 a, 17 a §§, 18 kap. 8 a §, rubr. närmast före 1 kap. 19 d §, 17 kap. 17 a §, 18 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, Rskr. 2019/20:342, Bet. 2019/20:FiU41

Lag (2020:659) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU41, Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148

Lag (2020:658) om ändring i revisorslagen (2001:883)

2020-01-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148, Bet. 2019/20:FiU41

Lag (2020:657) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

2020-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU41, Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148

Lag (2020:625) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

2020-01-04

Omfattning: ändr. 3, 11 §§; nya 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:357, Prop. 2019/20:124

Lag (2020:621) om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:333, Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118

Lag (2020:620) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2020-06-08

Omfattning: nuvarande 35 kap. 10 b § betecknas 35 kap. 10 d §; nya 23 kap. 6 a §, 26 kap. 9 b §, 35 kap. 10 b, 15 a §§, rubr. närmast före 23 kap. 6 a §, 35 kap. 15, 15 a §§
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, Bet. 2019/20:JuU34, Rskr. 2019/20:333

Lag (2020:619) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

2020-01-13

Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:333, Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118

Lag (2020:618) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2020-01-13

Omfattning: ändr. 30 b §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118, Rskr. 2019/20:333

Lag (2020:617) om ändring i brottsbalken

2020-06-02

Omfattning: ändr. 26 kap. 25 §, 32 kap. 4 §, 34 kap. 1, 3, 6 §§, 38 kap. 1, 3 §§; ny 32 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, Bet. 2019/20:JuU34, Rskr. 2019/20:333

Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning

2020-06-30

Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:333, Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118

Lag (2020:613) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2020-01-18

Omfattning: ändr. 5 kap. 15 §, 7 kap. 28 §, 8 kap. 36, 37 §§, 13 kap. 28, 42 §§, 14 kap. 44, 49 §§, 15 kap. 27, 44 §§, 16 a kap. 4 §, 31 kap. 2 §; nya 7 kap. 69, 70, 71 §§, 16 kap. 5 a §, 27 kap. 6 a §, rubr. närmast före 7 kap. 69, 71 §§, 27 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, Bet. 2019/20:CU21, Rskr. 2019/20:328

Lag (2020:612) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 12 §; nytt 3 a kap.
Ikraftträder: 2020-09-03
Förarbeten: Rskr. 2019/20:328, Prop. 2019/20:116, Bet. 2019/20:CU21

Lag (2020:611) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2020-01-08

Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraftträder: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, Rskr. 2019/20:328, Bet. 2019/20:CU21

Lag (2020:605) om ändring i skollagen (2010:800)

2020-06-08

Omfattning: upph. 23 kap., 29 kap. 22 a §; ändr. 1 kap. 3, 12 §§, 3 kap. 9 §, 5 kap. 6 §, 15 kap. 11 §, 18 kap. 11 §, 26 kap. 10 §, 28 kap. 2, 5, 12, 13 §§, 29 kap. 14 §; nya 21, 22, 23 kap., 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:UbU23, Prop. 2019/20:127, Rskr. 2019/20:348

Lag (2020:604) om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

2019-12-18

Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:MJU20, Prop. 2019/20:156, Rskr. 2019/20:338

Lag (2020:603) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 11, 19 §§
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:338, Prop. 2019/20:156, Bet. 2019/20:MJU20

Lag (2020:599) om ändring i lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, Bet. 2019/20:AU14, Rskr. 2019/20:329

Lag (2020:598) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2020-01-18

Omfattning: ändr. 6 b kap. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, Rskr. 2019/20:329, Bet. 2019/20:AU14

Lag (2020:597) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

2020-01-10

Omfattning: ändr. 6 d §
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, Bet. 2019/20:AU14, Rskr. 2019/20:329

Lag (2020:596) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

2018-08-19

Omfattning: ändr. 16 §; nya 12 a, 12 b, 14 a §§
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Rskr. 2019/20:329, Bet. 2019/20:AU14, Prop. 2019/20:150

Lag (2020:595) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

2020-01-10

Omfattning: ändr. 41 c §
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Bet. 2019/20:AU14, Prop. 2019/20:150, Rskr. 2019/20:329

Lag (2020:593) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

2020-01-10

Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Bet. 2019/20:AU14, Prop. 2019/20:150, Rskr. 2019/20:329

Lag (2020:578) om ändring i minerallagen (1991:45)

2020-01-04

Omfattning: ny 2 kap. 7 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU20, Prop. 2019/20:183

Lag (2020:574) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2020-05-30

Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:123, Bet. 2019/20:JuU35, Rskr. 2019/20:321

Lag (2020:570) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-06-06

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU21, Prop. 2019/20:99

Lag (2020:568) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-12-20

Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 15, 16 §§, rubr. närmast före 10, 13 §§; 8 a, 10 b, 10 c, 13 a, 15 a, 15 b §§
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, Bet. 2019/20:FiU21

Förordning (2020:558) om ikraftträdande av lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang

2020-06-06

Omfattning: ikrafttr.

Lag (2020:549) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

2020-06-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-06-22
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, Bet. 2019/20:FiU61, Rskr. 2019/20:351

Lag (2020:548) om omställningsstöd

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-06-22
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU61, Rskr. 2019/20:351, Prop. 2019/20:181

Lag (2020:546) om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312, Bet. 2019/20:NU18

Lag (2020:545) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

2019-12-11

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:312, Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149

Lag (2020:544) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:312, Prop. 2019/20:149, Bet. 2019/20:NU18

Lag (2020:543) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

2019-04-05

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, Bet. 2019/20:NU18, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:542) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

2019-12-24

Omfattning: ändr. 35 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:541) om ändring i patentlagen (1967:837)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 57 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:540) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2019-12-31

Omfattning: ändr. 53, 59 §§
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:539) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

2019-06-01

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:316, Bet. 2019/20:KU8

Lag (2020:538) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU8, Rskr. 2019/20:316

Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU8, Rskr. 2019/20:316

Lag (2020:533) om ändring i lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2018:1124
Förarbeten: Prop. 2019/20:139, Bet. 2019/20:TU17, Rskr. 2019/20:336

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:360, Bet. 2019/20:SoU25, Prop. 2019/20:172

Lag (2020:519) om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 9, 14 c, 16 §§
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU36, Rskr. 2019/20:322, Prop. 2019/20:109

Lag (2020:515) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

2019-11-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-07-12
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU19, Prop. 2019/20:159, Rskr. 2019/20:313

Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-07-12
Förarbeten: Prop. 2019/20:159, Bet. 2019/20:NU19, Rskr. 2019/20:313

Lag (2020:509) om ändring i socialförsäkringsbalken

2020-06-08

Omfattning: ändr. 52 kap. 8, 9, 18 a, 18 b, 19, 19 a §§
Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU17, Prop. 2019/20:107, Rskr. 2019/20:310

Lag (2020:508) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:306, Prop. 2019/20:67

Lag (2020:507) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

2020-01-13

Omfattning: nya 11, 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:67, Rskr. 2019/20:306

Lag (2020:482) om upphävande av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

2020-06-08

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2020-10-01

Lag (2020:481) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2020-06-08

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, Bet. 2019/20:AU12, Rskr. 2019/20:282

Lag (2020:480) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

2020-06-08

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6 §§; ny 2 §
Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, Rskr. 2019/20:282, Bet. 2019/20:AU12

Lag (2020:479) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket

2020-06-08

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:282, Bet. 2019/20:AU12, Prop. 2019/20:117

Lag (2020:478) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

2020-06-08

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:282, Bet. 2019/20:AU12, Prop. 2019/20:117

Lag (2020:477) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

2020-06-08

Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:AU12, Rskr. 2019/20:282, Prop. 2019/20:117

Lag (2020:476) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:AU12, Prop. 2019/20:117, Rskr. 2019/20:282

Lag (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen

2020-06-08

Ikraftträder: 2020-10-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:AU12, Prop. 2019/20:117, Rskr. 2019/20:282

Lag (2020:454) om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2021-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:UbU22, Rskr. 2019/20:300, Prop. 2019/20:105

Lag (2020:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 33 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:300, Prop. 2019/20:105, Bet. 2019/20:UbU22

Lag (2020:451) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:300, Bet. 2019/20:UbU22, Prop. 2019/20:105

Lag (2020:450) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:300, Prop. 2019/20:105, Bet. 2019/20:UbU22

Lag (2020:444) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

2020-06-08

Omfattning: ny 22 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:295, Prop. 2019/20:167, Bet. 2019/20:FiU60

Lag (2020:441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2020-06-08

Omfattning: ändr. 9 a §; ny 9 f §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU16, Prop. 2019/20:92, Rskr. 2019/20:289

Lag (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

2020-06-06

Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU24, Rskr. 2019/20:273, Prop. 2019/20:106

Lag (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

2020-06-06

Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:273, Bet. 2019/20:JuU24, Prop. 2019/20:106

Lag (2020:407) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2020-06-03

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU42, Rskr. 2019/20:249, Prop. 2019/20:111

Lag (2020:406) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2020-06-03

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU42, Prop. 2019/20:111, Rskr. 2019/20:249

Lag (2020:402) om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

2020-06-03

Omfattning: ändr. 10 kap. 15, 20, 40, 41, 45, 48, 61 §§, 16 kap. 8, 26, 37, 41 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, Rskr. 2019/20:248, Bet. 2019/20:FiU40

Lag (2020:399) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

2020-06-03

Omfattning: ändr. 29 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU40, Rskr. 2019/20:248, Prop. 2019/20:138

Lag (2020:397) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

2020-06-03

Omfattning: ändr. 7, 9 a, 15, 26 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU40, Prop. 2019/20:138, Rskr. 2019/20:248

Lag (2020:395) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

2020-06-03

Omfattning: ändr. 4, 5 a §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU40, Prop. 2019/20:138, Rskr. 2019/20:248

Lag (2020:394) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2020-06-03

Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 39 §; ändr. 9 a, 10 d, 10 e, 10 h, 10 i, 10 j, 10 m, 16 g, 16 i, 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, Bet. 2019/20:FiU40, Rskr. 2019/20:248

Lag (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282)

2020-06-03

Omfattning: ny 13 a §
Förarbeten: Rskr. 2019/20:280, Bet. 2019/20:TU16, Prop. 2019/20:85

Lag (2020:386) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

2020-06-03

Omfattning: upph. 27 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:274, Bet. 2019/20:JuU40, Prop. 2019/20:89

Lag (2020:385) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2020-06-03

Omfattning: ändr. 5 kap. 13 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU40, Prop. 2019/20:89, Rskr. 2019/20:274

Lag (2020:384) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

2020-06-03

Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 6 §§, 4 kap. 2, 3, 4 §§; nya 4 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:274, Prop. 2019/20:89, Bet. 2019/20:JuU40

Lag (2020:383) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

2020-06-03

Omfattning: ändr. 4, 5, 16 §§; ny 4 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:284, Bet. 2019/20:UbU19, Prop. 2019/20:113

Lag (2020:377) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

2020-06-02

Omfattning: ändr. 3, 5 §§; ny 5 a §
Ikraftträder: 2020-06-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:276, Prop. 2019/20:166, Bet. 2019/20:FiU59

Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

2020-06-02

Ikraftträder: 2020-06-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU59, Rskr. 2019/20:276, Prop. 2019/20:166

Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

2020-06-02

Ikraftträder: 2020-06-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:166, Rskr. 2019/20:276

Lag (2020:372) om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

2020-06-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 12, 13, 14 §§, 4 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Lag (2020:371) om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

2020-06-02

Omfattning: ändr. 11, 12, 13, 14, 24, 26 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU37, Rskr. 2019/20:259, Prop. 2019/20:119

Lag (2020:370) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

2020-06-02

Omfattning: ändr. 19, 20, 22, 25, 26, 27 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:119, Bet. 2019/20:JuU37, Rskr. 2019/20:259

Lag (2020:369) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2020-06-02

Omfattning: ändr. 26, 52, 59, 63 §§; ny 65 a §, rubr. närmast före 65 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU20, Rskr. 2019/20:283, Prop. 2019/20:125

Lag (2020:368) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

2020-06-02

Omfattning: ändr. 17, 29 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 29 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:283, Prop. 2019/20:125, Bet. 2019/20:CU20

Lag (2020:367) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

2020-06-02

Omfattning: ändr. 15, 27 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:283, Prop. 2019/20:125, Bet. 2019/20:CU20

Lag (2020:366) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

2020-06-02

Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, Bet. 2019/20:CU20, Rskr. 2019/20:283

Lag (2020:365) om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

2020-06-02

Omfattning: ändr. 1, 26, 26 a, 30 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU20, Rskr. 2019/20:283, Prop. 2019/20:125

Lag (2020:364) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

2020-06-02

Omfattning: ändr. 38, 45 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU20, Rskr. 2019/20:283, Prop. 2019/20:125

Lag (2020:363) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

2020-06-02

Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §; ny 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Lag (2020:362) om ändring i jordabalken

2020-06-02

Omfattning: nuvarande 10. kap. 6 a § ska betecknas 10 kap. 6 b §; ändr. 8 kap. 8, 28, 31 d §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 19 kap. 1, 14 §§; nya 8 kap. 8 a §, 9, kap. 3 a §, 10 kap. 3 a, 6 a §§, 19 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 19 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, Bet. 2019/20:CU20, Rskr. 2019/20:283

Förordning (2020:360) om ikraftträdande av lagen (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

2020-06-02

Omfattning: ikrafttr. av 2019:1195

Lag (2020:359) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

2020-06-02

Omfattning: upph. 13 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:165, Bet. 2019/20:TU18, Rskr. 2019/20:281

Lag (2020:355) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

2020-06-02

Omfattning: ändr. 6, 18, 23 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU15, Rskr. 2019/20:270, Prop. 2019/20:84

Lag (2020:354) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

2020-06-02

Omfattning: nuvarande 20 a § ska betecknas 20 b §; ändr. 6 a, 19, 20, 22 b, 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 19 a, 20 a, 22 c, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:270, Prop. 2019/20:84, Bet. 2019/20:SoU15

Lag (2020:352) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

2020-05-30

Omfattning: ändr. 1, 34, 35, 37, 39, 40, 41 §§, rubr. närmast före 44 §; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 31 e, 31 f, 31 g, 31 h, 31 i, 45 §§, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, Bet. 2019/20:JuU23, Rskr. 2019/20:272

Lag (2020:351) om ändring i passlagen (1978:302)

2020-05-30

Omfattning: nuvarande 7 a § betecknas 7 b §; ändr. den nya 7 b, 8, 12, 18 §§; ny 7 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU23, Rskr. 2019/20:272, Prop. 2019/20:131

Lag (2020:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2020-05-30

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, Bet. 2019/20:JuU23, Rskr. 2019/20:272

Lag (2020:345) om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2020-05-27

Omfattning: nuvarande 3, 4, -5 §§ ska betecknas 9, 10, 11 §§, nuvarande 6, 7, 8 §§ ska betecknas 13, 14, 15 §§; ändr. 2, 15 §§, nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 §§, rubr. närmast före 3 och 6 §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:254, Prop. 2019/20:120, Bet. 2019/20:CU23

Lag (2020:344) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2020-05-27

Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU23, Rskr. 2019/20:25, Prop. 2019/20:120

Lag (2020:343) om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

2020-05-27

Omfattning: nya 5 kap. 4 a, 4 b §§, 6 kap. 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, Bet. 2019/20:CU23, Rskr. 2019/20:254

Lag (2020:342) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2020-05-27

Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §; nya 14 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, Bet. 2019/20:CU23, Rskr. 2019/20:254

Lag (2020:341) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2020-05-27

Omfattning: nya 8 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:254, Prop. 2019/20:120, Bet. 2019/20:CU23

Lag (2020:340) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2020-05-27

Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:254, Bet. 2019/20:CU23, Prop. 2019/20:120

Lag (2020:339) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

2020-05-27

Omfattning: ändr. 1 a, 8, 8 a, 8 b, 8 c §§; nya 3 b, 3 c, 3 d, 8 d, 8 e §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, Rskr. 2019/20:254, Bet. 2019/20:CU23

Lag (2020:338) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2020-05-27

Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 29, 36, 42, 43, 44, 45, 46 a, 51, 63 §§, rubr. närmast före 42 §; nya 41 a, 41 b, 44 a, 45 a, 50 §§, rubr. närmast före 41 a, 50 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Lag (2020:320) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

2020-05-26

Omfattning: ändr. 43 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:88, Bet. 2019/20:JuU39, Rskr. 2019/20:260

Lag (2020:319) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

2020-05-26

Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:88, Bet. 2019/20:JuU39, Rskr. 2019/20:260

Lag (2020:318) om ändring i rättegångsbalken

2020-05-26

Omfattning: ändr. 5 kap. 9 b §, 9 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU39, Prop. 2019/20:88, Rskr. 2019/20:260

Lag (2020:314) om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

2020-05-19

Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:931
Ikraftträder: 2020-05-26
Förarbeten: Rskr. 2019/20:263, Bet. 2019/20:SoU23, Prop. 2019/20:161

Lag (2020:313) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

2020-05-19

Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:930
Ikraftträder: 2020-05-26
Förarbeten: Rskr. 2019/20:263, Bet. 2019/20:SoU23, Prop. 2019/20:161

Lag (2020:312) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2020-05-19

Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1997
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU22, Prop. 2019/20:158

Lag (2020:311) om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2020-05-19

Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1996
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, Bet. 2019/20:SoU22

Lag (2020:310) om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

2020-05-19

Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1241
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, Bet. 2019/20:SoU22

Lag (2020:308) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2020-05-19

Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1215
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU22, Prop. 2019/20:158

Lag (2020:307) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

2020-05-19

Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1214
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU22, Prop. 2019/20:158

Lag (2020:306) om ändring i lagen (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

2020-05-19

Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1213
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU22, Prop. 2019/20:158

Lag (2020:304) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

2020-05-19

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-06-02
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, Bet. 2019/20:SoU22, Rskr. 2019/20:262

Lag (2020:300) om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

2020-05-17

Omfattning: ändr. 1, 13 §§, rubr. närmast före 2, 4 §§; nya 1 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 14, 16, 20, 27 §§
Ikraftträder: 2020-05-18
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU29, Rskr. 2019/20:265, Prop. 2019/20:163

Lag (2020:284) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

2020-05-15

Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU41, Prop. 2019/20:87, Rskr. 2019/20:234

Lag (2020:276) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

2020-05-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:232, Prop. 2019/20:95, Bet. 2019/20:JuU15

Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem

2020-05-07

Ikraftträder: 2020-09-10
Förarbeten: Prop. 2019/20:83, Bet. 2019/20:FiU33, Rskr. 2019/20:224

Lag (2020:261) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

2020-05-01

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:227, Bet. 2019/20:MJU18, Prop. 2019/20:160

Lag (2020:242) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

2020-04-27

Omfattning: upph. 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:155, Rskr. 2019/20:214, Bet. 2019/20:SoU20

Lag (2020:238) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

2020-04-27

Omfattning: ändr. 3, 9, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 8 a, 10 §§, rubr. närmast före 8 a, 10 §§
Ikraftträder: 2020-05-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU18, Rskr. 2019/20:203, Prop. 2019/20:81

Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare

2020-04-27

Ikraftträder: 2020-04-06
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU55, Rskr. 2019/20:204, Prop. 2019/20:151

Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

2020-04-27

Ikraftträder: 2020-04-06
Förarbeten: Rskr. 2019/20:204, Bet. 2019/20:FiU55, Prop. 2019/20:151

Lag (2020:192) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, Rskr. 2019/20:199, Bet. 2019/20:FiU51

Lag (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

2020-04-27

Omfattning: ändr. 8 §, nya 10, 10 a §§
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, Bet. 2019/20:FiU51, Rskr. 2019/20:201

Lag (2020:181) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:190, Bet. 2019/20:FiU36, Prop. 2019/20:78

Lag (2020:169) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 § och 2 kap. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15 §§; nya 2 kap. 2 a, 15 a §§
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU19, Prop. 2019/20:63, Rskr. 2019/20:193

Lag (2020:167) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, Bet. 2019/20:CU19, Rskr. 2019/20:193

Lag (2020:152) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2020-04-27

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:51, Bet. 2019/20:FöU3, Rskr. 2019/20:180

Totalförsvarsdatalag (2020:151)

2020-04-27

Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:180, Prop. 2019/20:51, Bet. 2019/20:FöU3

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

2020-03-22

Ikraftträder: 2020-03-21

Lag (2020:144) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 4 kap. 5, 6, 7, 8 a, 9 §§, rubr.närmast före 4 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 c, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 c §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:57, Bet. 2019/20:FiU27, Rskr. 2019/20:182

Lag (2020:125) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2020-03-18

Omfattning: ändr. 2 kap. 31 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU15, Rskr. 2019/20:184, Prop. 2019/20:68

Lag (2020:124) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2020-03-18

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU15, Prop. 2019/20:68, Rskr. 2019/20:184

Förordning (2020:118) om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

2020-03-18

Omfattning: ikrafttr. av 2014:1491

Lag (2020:112) om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:110) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:108) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2020-03-12

Omfattning: upph. 8, 9, 10 §§; ändr. 2, 2 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 12, 14, 14 a, 15 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:107) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2020-03-12

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:162, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:106) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:105) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2020-03-12

Omfattning: ändr.1 a §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:81) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU18, Rskr. 2019/20:158, Prop. 2019/20:38

Lag (2020:80) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2020-03-07

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 4 § rubr. 5 kap; ny 4 a kap.
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:158, Bet. 2019/20:JuU18, Prop. 2019/20:38

Lag (2020:73) om ändring i ellagen (1997:857)

2020-03-04

Omfattning: ny p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1448
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU9, Prop. 2019/20:53, Rskr. 2019/20:167

Lag (2020:67) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

2020-03-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 10 §; nya 2 kap. 19 a, 19 b §§, 3 kap. 37 a, 37 b §§, 4 kap. 16 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap. 37 a §, 4 kap. 16 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19

Lag (2020:64) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

2020-03-04

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU19, Prop. 2019/20:64, Rskr. 2019/20:170

Lag (2020:63) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

2020-03-04

Omfattning: ändr. 28 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19

Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning

2020-03-04

Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19, Rskr. 2019/20:170

Lag (2020:44) om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien

2020-02-13

Ikraftträder: den dag re
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU17, Prop. 2019/20:43, Rskr. 2019/20:151

Lag (2020:36) om ändring i tullagen (2016:253)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:150, Bet. 2019/20:SkU13, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar

2020-02-07

Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU13, Rskr. 2019/20:150, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:22) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

2020-02-05

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU7, Rskr. 2019/20:144

Lag (2020:21) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

2020-02-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:45, Bet. 2019/20:FiU31, Rskr. 2019/20:148

Lag (2020:15) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2020-01-29

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, Rskr. 2019/20:145, Bet. 2019/20:JuU13

Lag (2020:14) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

2020-01-29

Omfattning: upph. rubr. närmast efter 2 §; ändr. 3, 4, 5 b, 6, 7, 7 a, 8 §§; nya 2 a, 2, b, 7, a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b §§, rubr. närmast efter 2 a §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU13, Prop. 2019/20:36, Rskr. 2019/20:145

Lag (2019:1307) om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar

2019-12-31

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, Rskr. 2019/20:127, Bet. 2019/20:AU2

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

2019-12-31

Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, Bet. 2019/20:SfU1, Rskr. 2019/20:125

Lag (2019:1292) om ändring i lagen (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-12-28

Omfattning: utgår 2019:169
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU12, Rskr. 2019/20:117, Prop. 2019/20:26

Lag (2019:1272) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:59, Bet. 2019/20:FiU1, Prop. 2019/20:1

Lag (2019:1252) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU28, Rskr. 2019/20:76, Prop. 2019/20:14

Lag med (2019:1215) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, Bet. 2019/20:FiU19, Rskr. 2019/20:88

Lag (2019:1210) om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU10, Rskr. 2019/20:72, Prop. 2019/20:9

Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-01-01