Alla lagar

Lag (2019:549) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU28, Prop. 2018/19:96, Rskr. 2018/19:297

Lag (2019:548) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28, Rskr. 2018/19:297

Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:297, Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28

Lag (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1799
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, Bet. 2018/19:FiU19, Rskr. 2018/19:286

Lag (2019:536) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §, 7 kap. 32 §
Ikraftträder: 2019-10-02
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU18, Prop. 2018/19:108, Rskr. 2018/19:266

Lag (2019:535) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5, 21, 25 §§
Ikraftträder: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, Bet. 2018/19:CU18, Rskr. 2018/19:266

Lag (2019:512) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU16, Rskr. 2018/19:285, Prop. 2018/19:93

Lag (2019:508) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:292, Prop. 2018/19:118, Bet. 2018/19:FiU43

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

2019-07-09

Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:273, Bet. 2018/19:UbU21, Prop. 2018/19:58

Lag (2019:503) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 42 a, 44 §§; nya 41 d, 41 e §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:AU13, Rskr. 2018/19:283, Prop. 2018/19:105

Lag (2019:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-07-09

Omfattning: ändr. 6 kap. 16 a, 16 d §§
Ikraftträder: 2019-10-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:296, Bet. 2018/19:JuU27, Prop. 2018/19:86

Lag (2019:495) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:95, Rskr. 2018/19:244, Bet. 2018/19:MJU15

Lag (2019:491) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2019-07-09

Omfattning: upph. 6 a kap. 3, 3 a §§; nuvarande 6 a kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 6 a kap. 3, 3 a §§; ändr. 1 kap. 11 a §, 6 a kap. 1 §, den nya 3 a §, 5 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:288, Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21

Lag (2019:489) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21, Prop. 2018/19:99

Lag (2019:485) om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

2019-07-09

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:755
Förarbeten: Rskr. 2018/19:295, Bet. 2018/19:SfU26, Prop. 2018/19:128

Lag (2019:481) om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag

2019-07-09

Omfattning: forts. giltighet; upph. 7 §; ändr. 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 g, 16 i, 19 §§; ny 18 a §
Ikraftträder: 2019-07-20
Förarbeten: Rskr. 2018/19:295, Prop. 2018/19:128, Bet. 2018/19:SfU26

Lag (2019:480) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21, Rskr. 2018/19:288

Lag (2019:479) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §; ny 2 kap. 28 §, ny rubr. närmast före 2 kap. 28 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:477) om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21

Lag (2019:471) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2019-07-09

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, Rskr. 2018/19:261, Bet. 2018/19:SoU20

Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, Rskr. 2018/19:228, Bet. 2018/19:JuU25

Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

2019-06-14

Omfattning: ändr. 7, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU20, Rskr. 2018/19:247, Prop. 2018/19:89

Lag (2019:449) om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 28 §; ändr. 1, 7, 15, 17, 20, 28 §§, rubr. närmast före 1, 7, 17 §§, rubr. närmast före den tidigare 24 § sätts närmast före den nya 28 §; nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24, 26 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:242, Prop. 2018/19:111, Bet. 2018/19:TU15

Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10, 11 §§, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1 § , rubr. närmast före 4 kap. 3 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:433) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

2019-06-13

Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 16, 17 §§ , rubr. närmast före 7, 16, 17 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Kustbevakningsdatalag (2019:429)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:419) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §, 16 kap. 5 §, 22 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40, Rskr. 2018/19:237

Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40

Lag (2019:381) om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2018:1125
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241

Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

2019-06-08

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:370) om fordons registrering och användning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241

Vägtrafikdatalag (2019:369)

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12

Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

2019-06-26

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:357) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

2019-06-06

Omfattning: ändr. 36 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

2019-06-06

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:352) om ändring i järnvägslagen (2004:519)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 2, 6 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

2019-06-06

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

2019-06-06

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2019-06-05

Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, Rskr. 2018/19:240, Bet. 2018/19:SoU19

Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

2019-06-01

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:217

Förordning (2019:327) om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-06-04

Omfattning: ikrafttr. av 2019:175

Lag (2019:324) om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 § i 2018:1272
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, Bet. 2018/19:SoU22, Rskr. 2018/19:23

Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

2019-05-30

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:12, Bet. 2018/19:SkU16, Rskr. 2018/19:207

Lag (2019:316) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-05-30

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU39, Rskr. 2018/19:232, Prop. 2018/19:67

Lag (2019:301) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

2019-05-29

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU23, Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227

Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2019-05-25

Omfattning: ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56, Bet. 2018/19:CU16

Lag (2019:284) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-06-18

Omfattning: ikrafttr. av 2019:155

Lag (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU37, Prop. 2018/19:38, Rskr. 2018/19:200

Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-05-23

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Prop. 2018/19:71, Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206

Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-06-18

Omfattning: nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

2019-06-18

Omfattning: ny 62 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU15, Prop. 2018/19:48, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

2019-06-18

Omfattning: ny 60 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15

Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

2019-05-15

Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, Bet. 2018/19:JuU22, Rskr. 2018/19:195

Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

2019-05-15

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:239) om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

2019-06-18

Omfattning: upph. 3 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §; nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 2 §, den nya 3 kap. 8 §; rubr. närmast före 3 kap. 11 § sätts närmast före 3 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Prop. 2018/19:50, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

2019-06-18

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Rskr. 2018/19:184, Bet. 2018/19:CU14

Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:184, Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14

Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, Rskr. 2018/19:185, Bet. 2018/19:KU35

Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-04-26

Ikraftträder: den dag re
Förarbeten: Rskr. 2018/19:178, Prop. 2018/19:55, Bet. 2018/19:SfU23

Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

2019-06-19

Förarbeten: Prop. 2018/19:41, Rskr. 2018/19:167, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU10, Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41

Lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU9, Prop. 2018/19:36, Rskr. 2018/19:157

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

2019-04-10

Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU18, Prop. 2018/19:37

Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-06-18

Omfattning: upph. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:16, Bet. 2018/19:SfU24, Prop. 2018/19:53

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-06-19

Omfattning: ändr.; ny 2 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-03-24
Förarbeten: Rskr. 2018/19:150, Prop. 2018/19:39, Bet. 2018/19:TU8

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU17, Rskr. 2018/19:151, Prop. 2018/19:43

Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Förarbeten: Rskr. 2018/19:133, Bet. 2018/19:KU16

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:133, Bet. 2018/19:KU16

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU6, Rskr. 2018/19:129, Prop. 2018/19:26

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-06-18

Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraftträder: 2019-03-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:125

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-06-18

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

2019-06-18

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-06-19

Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4

Kustbevakningslag (2019:32)

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2019-06-18

Omfattning: ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-06-18

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:128

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:127

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

2018-08-19

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46

Lag (2018:2095) om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156

Ändring (2018:2088) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Ändring (2018:2088) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, Rskr. 2018/19:60, Bet. 2018/19:SkU5

Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-06-26

Omfattning: ändr. kap. 1, 9, 15, 16, 18, 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 11 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 3 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9, Bet. 2018/19:SkU5

Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2019-06-26

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18, 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4 §§; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Prop. 2018/19:9, Rskr. 2018/19:60

Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §; nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2019-06-18

Omfattning: ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2019-04-05

Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Rskr. 2018/19:44, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2019-04-05

Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Rskr. 2018/19:39, Bet. 2018/19:FiU28

Lag (2018:1980) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 12 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Bet. 2018/19:FiU28, Rskr. 2018/19:39

Lag (2018:1976) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

2018-12-06

Omfattning: nuvarande 2 kap. 3 a § betecknas 2 kap. 3 d §; ändr. 2 kap. 2, 4, 5, 6 a §§ och 3 kap. 2, 8, 10, 15, 19 §§; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 e , 4 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34, Prop. 2017/18:287

Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

2018-12-06

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34

Lag (2018:1973) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

2019-02-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1961) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 22 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU5, Rskr. 2018/19:40, Prop. 2017/18:279

Lag (2018:1957) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2018-12-29
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU16, Rskr. 2018/19:38, Prop. 2017/18:292

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:299, Rskr. 2018/19:30, Bet. 2018/19:TU2

Lag (2018:1924) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

2019-04-05

Omfattning: ändrr. 1, 20 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1922) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1920) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2019-06-26

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1918) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1916) om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1914) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 19, 28 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3

Lag (2018:1907) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1905) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:18, Bet. 2018/19:KU4

Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, Rskr. 2018/19:24, Bet. 2018/19:KrU2

Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2, Rskr. 2018/19:26

Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:27, Prop. 2017/18:295, Bet. 2018/19:SkU3

Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

2018-12-01

Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2019-01-23

Omfattning: upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU16, Bet. 2018/19:KU2, Rskr. 2018/19:16, Prop. 2017/18:49, Rskr. 2017/18:336

Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

2019-04-05

Omfattning: ändr.
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1734) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU2, Prop. 2017/18:266, Rskr. 2018/19:31

Lag (2018:1733) om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

2018-11-27

Omfattning: upph.

Lag (2018:1728) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2019-06-18

Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, Rskr. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SoU4

Lag (2018:1725) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

2019-06-18

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4

Lag (2018:1719) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

2019-04-05

Omfattning: ändr. 24 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:272, Rskr. 2018/19:15, Bet. 2018/19:AU3

Lag (2018:1712) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1711) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

2019-04-05

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:250; ändr. 2, 16 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1710) om ändring i lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2019-04-05

Omfattning: upph. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 §§, rubr. närmast före 2, 4, 8, 9, 10, 12, 15 §§; nuvarande 3, 5, 7, 11, 13, 14 §§ betecknas 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§, ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 2, 4, 6, 7 §§; rubr. närmast före nuvarande 3, 5, 6, 11, 14 §§ sätts närmast före de nya 2, 4, 5, 6, 8 §§; ny 3 §, rubr. närmast före de nya 3, 7 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1706) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1685) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1683) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 40 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1681) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 32 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 27 b, 33 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1672) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1671) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1669) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1666) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1664) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

2019-04-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1661) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

2019-04-05

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1660) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4, 18, 19 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1659) om ändring i prokuralagen (1974:158)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1657) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2019-04-05

Omfattning: ändr. 25, 28, 29, 67 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1656) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4, 36 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1655) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

2019-02-08

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14