Alla lagar

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

2020-03-22

Ikraftträder: 2020-03-21

Lag (2020:144) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 4 kap. 5, 6, 7, 8 a, 9 §§, rubr.närmast före 4 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 c, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 c §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:57, Bet. 2019/20:FiU27, Rskr. 2019/20:182

Lag (2020:143) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 31 kap. 4 §, rubr. närmast före 31 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:182, Prop. 2019/20:57, Bet. 2019/20:FiU27

Lag (2020:125) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2020-03-18

Omfattning: ändr. 2 kap. 31 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU15, Rskr. 2019/20:184, Prop. 2019/20:68

Lag (2020:124) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2020-03-18

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU15, Prop. 2019/20:68, Rskr. 2019/20:184

Förordning (2020:118) om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

2020-03-18

Omfattning: ikrafttr. av 2014:1491

Lag (2020:112) om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:111) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2020-03-12

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:110) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:108) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2020-03-12

Omfattning: upph. 8, 9, 10 §§; ändr. 2, 2 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 12, 14, 14 a, 15 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:107) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2020-03-12

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:162, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:106) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:105) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2020-03-12

Omfattning: ändr.1 a §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:81) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU18, Rskr. 2019/20:158, Prop. 2019/20:38

Lag (2020:80) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2020-03-07

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 4 § rubr. 5 kap; ny 4 a kap.
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:158, Bet. 2019/20:JuU18, Prop. 2019/20:38

Lag (2020:76) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2020-03-05

Omfattning: nuvarande 5 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 5 kap. 11 c, 11 d, 11 e §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 9 a, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6, 7, 7 a, 11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b, 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 10 §§, 11 kap. 10 §, 13 kap. 1, 2, 4 §§, 16 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 7, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23, 27 §§ sätts närmast före 3 kap. 27, 23 §§; nya 3 kap. 6 a, 6 b, 9 a, 18 a, 19 a §§, 5 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:168, Prop. 2019/20:52, Bet. 2019/20:CU7

Lag (2020:75) om ändring i miljöbalken

2020-03-05

Omfattning: ändr. 7 kap. 18 e §
Ikraftträder: 2024-09-11
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU7, Rskr. 2019/20:168, Prop. 2019/20:52

Lag (2020:73) om ändring i ellagen (1997:857)

2020-03-04

Omfattning: ny p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1448
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU9, Prop. 2019/20:53, Rskr. 2019/20:167

Lag (2020:67) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

2020-03-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 10 §; nya 2 kap. 19 a, 19 b §§, 3 kap. 37 a, 37 b §§, 4 kap. 16 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap. 37 a §, 4 kap. 16 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19

Lag (2020:65) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2020-03-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 4 §§; nya 4 kap. 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 4 kap. 28 c, 28 e, 28, f, 28, g, 28 h §§
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Bet. 2019/20:JuU19, Prop. 2019/20:64

Lag (2020:64) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

2020-03-04

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU19, Prop. 2019/20:64, Rskr. 2019/20:170

Lag (2020:63) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

2020-03-04

Omfattning: ändr. 28 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19

Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning

2020-03-04

Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19, Rskr. 2019/20:170

Lag (2020:51) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-02-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 26, 27 §§; ny 4 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:55, Rskr. 2019/20:156, Bet. 2019/20:FiU32

Lag (2020:44) om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien

2020-02-13

Ikraftträder: den dag re
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU17, Prop. 2019/20:43, Rskr. 2019/20:151

Lag (2020:40) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2020-02-12

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU13, Rskr. 2019/20:154, Prop. 2019/20:59

Lag (2020:37) om ändring i lagen (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 § i 2019:1275
Förarbeten: Rskr. 2019/20:150, Bet. 2019/20:SkU13, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:36) om ändring i tullagen (2016:253)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:150, Bet. 2019/20:SkU13, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:34) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-02-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:150, Bet. 2019/20:SkU13, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar

2020-02-07

Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU13, Rskr. 2019/20:150, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:22) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

2020-02-05

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU7, Rskr. 2019/20:144

Lag (2020:21) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

2020-02-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:45, Bet. 2019/20:FiU31, Rskr. 2019/20:148

Lag (2020:16) om ändring i brottsbalken

2020-01-29

Omfattning: ändr. 19 kap. 12 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:145, Prop. 2019/20:36, Bet. 2019/20:JuU13

Lag (2020:15) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2020-01-29

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, Rskr. 2019/20:145, Bet. 2019/20:JuU13

Lag (2020:14) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

2020-01-29

Omfattning: upph. rubr. närmast efter 2 §; ändr. 3, 4, 5 b, 6, 7, 7 a, 8 §§; nya 2 a, 2, b, 7, a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b §§, rubr. närmast efter 2 a §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU13, Prop. 2019/20:36, Rskr. 2019/20:145

Lag (2019:1307) om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar

2019-12-31

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, Rskr. 2019/20:127, Bet. 2019/20:AU2

Lag (2019:1299) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU1, Rskr. 2019/20:125, Prop. 2019/20:1

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

2019-12-31

Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, Bet. 2019/20:SfU1, Rskr. 2019/20:125

Lag (2019:1292) om ändring i lagen (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-12-28

Omfattning: utgår 2019:169
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU12, Rskr. 2019/20:117, Prop. 2019/20:26

Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

2019-12-18

Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU12, Rskr. 2019/20:91, Prop. 2019/20:32

Lag (2019:1272) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:59, Bet. 2019/20:FiU1, Prop. 2019/20:1

Lag (2019:1253) om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

2019-12-31

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 6 kap. 14 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, Bet. 2019/20:FiU28, Rskr. 2019/20:76

Lag (2019:1252) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU28, Rskr. 2019/20:76, Prop. 2019/20:14

Lag (2019:1248) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; ny 15 kap. 15 a §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:76, Bet. 2019/20:FiU28, Prop. 2019/20:14

Lag med (2019:1215) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, Bet. 2019/20:FiU19, Rskr. 2019/20:88

Lag (2019:1210) om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU10, Rskr. 2019/20:72, Prop. 2019/20:9

Lag (2019:1206) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11, 23, 24 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19, 19 a §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:74, Bet. 2019/20:TU4, Prop. 2019/20:15

Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:1199) om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

2019-12-24

Omfattning: nya 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:12, Bet. 2019/20:SkU9, Rskr. 2019/20:80

Lag (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:80, Prop. 2019/20:12, Bet. 2019/20:SkU9

Lag (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

2019-12-24

Omfattning: ny 8 a §
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU2, Prop. 2018/19:141, Rskr. 2019/20:15

Lag (2019:1186) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, Bet. 2019/20:JuU9, Rskr. 2019/20:44

Lag (2019:1183) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, Rskr. 2019/20:44, Bet. 2019/20:JuU9

Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

2019-12-12

Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:44, Bet. 2019/20:JuU9, Prop. 2018/19:163

Förordning (2019:1181) om ränta för år 2020 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

2019-12-22

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:1170) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

2019-12-22

Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:59, Bet. 2019/20:FiU1, Prop. 2019/20:1

Lag (2019:1163) om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 9, 10, 25, 27 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 a, 14 c, 14 d §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU5, Prop. 2018/19:147, Prop. 2018/19:127, Rskr. 2019/20:35

Lag (2019:1150) om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

2019-12-20

Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 2019/20:7, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:56, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:UbU5, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:1148) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-12-20

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-12-13
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU10, Rskr. 2019/20:71, Prop. 2019/20:20

Lag (2019:1144) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2019-12-24

Omfattning: ändr. 2, 6, 23, 34, 38 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:997) om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:996) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 10 kap. 5 § i 2018:1997
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:995) om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

2019-12-12

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:994) om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1, 7, 9 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:992) om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

2019-12-12

Omfattning: ändr. 3 kap. 5 § i 2018:1241
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:989) om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

2019-12-31

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 15 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:988) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

2019-12-12

Omfattning: ändr. 8 kap. 50 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:987) om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:986) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 2 kap. 2, 5, 6 §§, 3 kap. 2, 8, 11, 12, 14, 15 §§, 4 kap. 3, 4 §§, 5 kap. 5, 7 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 5, 8 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 §§, 12 kap. 1, 2, 3, 5 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:982) om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier

2019-12-12

Omfattning: ändr. 2, 7, 28 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:981) om ändring i förvaltningslagen (2017:900)

2019-12-19

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:979) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 5, 6 §§, 4 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 5 kap. 1, 3, 5 §§, rubr. till 4 kap.
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:977) om ändring i museilagen (2017:563)

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:976) om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:975) om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:974) om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

2019-12-12

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:972) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 kap. 17, 20, 21 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:970) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1 kap. 18, 22 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:969) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:968) om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:966) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

2019-12-19

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:965) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2019-12-12

Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:963) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

2019-12-12

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:962) om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:961) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

2019-12-12

Omfattning: ändr. 3, 11, 17 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:959) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

2019-12-28

Omfattning: ändr. 4, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:958) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:957) om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

2019-12-24

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:953) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

2019-12-24

Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 26 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:952) om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:951) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:948) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast efter 23 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:944) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

2019-12-12

Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:943) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2019-12-11

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:939) om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:938) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

2019-12-19

Omfattning: ändr. 3, 5 b, 19 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:936) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

2019-12-20

Omfattning: ändr. 4, 19 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:935) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

2019-11-01

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 2, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 6 kap. 1, 3, 4 a §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:932) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

2019-12-11

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:930) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

2019-12-11

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:928) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

2019-12-11

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:926) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

2019-12-14

Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:925) om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

2019-12-22

Omfattning: ändr. rubr. till lagen, 1 kap. 1, 2, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 2, 5 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1 §, rubr. 4 kap., 4 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:924) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

2019-12-11

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:923) om ändring i vallagen (2005:837)

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15 §§, 4 kap. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19 §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 8 §, 7 kap. 6, 12 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 2 §, 14 kap. 1, 6, 8, 13, 15, 21, 22, 27, 28, 29 §§, 15 kap. 3, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §; ny rubr. närmast före 14 kap. 26 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:921) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

2019-12-11

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:919) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

2019-12-11

Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:918) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

2019-12-11

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:917) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

2019-12-31

Omfattning: ändr. 4 kap. 16 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:916) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

2019-12-11

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:914) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

2019-12-14

Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 5 a, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:912) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-12-28

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:911) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

2019-12-24

Omfattning: ändr. 3, 9, 13, 22, 23, 26 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:910) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2019-12-10

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:908) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

2019-12-28

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:906) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 36 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:904) om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

2019-12-10

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:899) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

2019-12-10

Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:897) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

2019-12-31

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:896) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:892) om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

2019-12-07

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:889) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:888) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

2019-12-07

Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:885) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 22, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:884) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:882) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

2019-12-24

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:880) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

2019-12-07

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:875) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:874) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

2019-12-31

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:870) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:868) om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

2019-12-07

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:867) om ändring i begravningslagen (1990:1144)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:865) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:861) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

2019-12-24

Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:859) om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:858) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:853) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

2019-12-28

Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:852) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:851) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:849) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48

Lag (2019:846) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

2019-12-28

Omfattning: ändr. 4 c §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU3, Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162

Lag (2019:844) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

2019-12-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 11, 12 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:835) om ändring i kommunallagen (2017:725)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29, 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13, 38, 41, 48, 61, 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26, 31 §§, 7 kap. 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20, 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 17 §§, 9 kap. 2, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 6, 8, 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8, 14, 22 §§, 12 kap. 3, 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10, 13 §§, rubr. 3 kap. rubr. närmast före 1 kap. 1, 10 §§, 4 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, Rskr. 2019/20:48, Bet. 2019/20:KU3

Lag (2019:831) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

2019-12-07

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:45, Prop. 2018/19:164, Bet. 2019/20:JuU10

Lag (2019:808) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:16, Rskr. 2019/20:30, Bet. 2019/20:NU8

Lag (2019:773) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

2020-01-04

Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:770) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2019-12-20

Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:769) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

2019-12-12

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:758) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

2019-12-31

Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12

Lag (2019:754) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Rskr. 2019/20:27, Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158

Lag (2019:752) om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2019-11-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, Rskr. 2019/20:27, Bet. 2019/20:FiU12

Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

2019-11-27

Ikraftträder: 2019-12-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU12, Prop. 2018/19:158, Rskr. 2019/20:27

Lag (2019:725) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 §; nya 7 b §, rubr. närmast före 7 b §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU15, Rskr. 2019/20:38, Prop. 2018/19:150

Lag (2019:721) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

2019-11-26

Omfattning: ändr. 6, 20 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU2, Rskr. 2019/20:15, Prop. 2018/19:141

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, Rskr. 2019/20:18, Bet. 2019/20:FiU16

Lag (2019:665) om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

2019-11-14

Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU3, Prop. 2018/19:139, Rskr. 2019/20:14

Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:151, Rskr. 2019/20:25, Bet. 2019/20:AU3

Lag (2019:653) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

2019-11-01

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:132, Rskr. 2019/20:13, Bet. 2019/20:SfU8

Lag (2019:652) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ny 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU8, Prop. 2018/19:132, Rskr. 2019/20:13

Lag (2019:632) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-12-28

Omfattning: upph. 5 kap. 11, 12, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 6, 8 §§ ; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4, 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11, 13 §§, 7 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-12-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:116, Rskr. 2019/20:2, Bet. 2019/20:TU2

Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU3, Rskr. 2019/20:5, Prop. 2018/19:143

Förordning (2019:597) om ikraftträdande av lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-10-02

Omfattning: ikrafttr.

Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU28, Rskr. 2018/19:297, Prop. 2018/19:96

Lag (2019:537) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, Rskr. 2018/19:266, Bet. 2018/19:CU18

Lag (2019:534) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

2019-12-22

Omfattning: ändr. 4, 32 §§
Ikraftträder: 2019-10-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:266, Prop. 2018/19:108, Bet. 2018/19:CU18

Lag (2019:512) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:93, Rskr. 2018/19:285, Bet. 2018/19:NU16