Rättsfall från RÅ (Regeringsrätten)

RÅ 2010:123

2010-12-30

Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna ske när utdelningen lämnats av ett svenskt aktiebolag i vilket det förvärvande bolaget har en minoritetspost (I). Lundinregeln har däremot inte ansetts tillämplig när utdelningen lämnats av ett helägt dotterbolag i en annan medlemsstat i EU och det inte kommit fram att det förekommit oredlighet eller missbruk som avses i artikel 1.2 moder-dotterbolagsdirektivet (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt respektive inkomsttaxering 2004.

RÅ 2010:122

2010-12-30

Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.

RÅ 2010:116

2010-12-29

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010 not 132

2010-12-28

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Allmän kameraövervakning (fråga om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning (prejudikatskäl)

RÅ 2010 not 131

2010-12-22

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat länsrättens dom och kammarrättens avgörande, i förhållande till den av kammarrätten prövade domen, inte var till klagandens nackdel

RÅ 2010 not 130

2010-12-22

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning

RÅ 2010:117

2010-12-21

En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

RÅ 2010:113

2010-12-21

En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de villkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts till inkomstslaget kapital. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010 not 129

2010-12-21

Beskattningstidpunkt för aktier och teckningsoptioner som vid förvärvet var förenade med vissa förfoganderättsinskränkningar (förhandsbesked)

RÅ 2010:107

2010-12-20

En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.

RÅ 2010:118

2010-12-20

En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.

RÅ 2010 not 128

2010-12-20

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet (ändringsskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet, ändringsskäl)

RÅ 2010 not 127

2010-12-20

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Då föreläggande att rätta åtgärd som utan bygglov vidtagits på en fastighet hade riktats mot personer som inte längre var ägare till fastigheten (ändringsskäl) / Bygglov (föreläggande att rätta åtgärd som utan bygglov vidtagits på en fastighet hade riktats mot personer som inte längre var ägare till fastigheten, ändringsskäl)

RÅ 2010 not 126

2010-12-17

Återkallelse av överklaganden av kammarrättes dom i mål om arbetslöshetsersättning hade grundats på felaktiga uppgifter från arbetslöshetskassan (bifall) / Återkallelse av överklaganden av kammarrättes dom i mål om arbetslöshetsersättning hade grundats på felaktiga uppgifter från arbetslöshetskassan (resningsärende, bifall)

RÅ 2010:108

2010-12-17

Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad som fyllt 65 år.

RÅ 2010:109

2010-12-16

Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avdrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010 not 125

2010-12-16

Klagande som enligt egen uppgift inte fått del av en fullföljdshänvisning, som enligt det överklagade beslutet fogats till detta, ansågs ha haft tid att själv ta reda på när tiden för överklagande gick ut (avslag)

RÅ 2010 not 124

2010-12-15

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten

RÅ 2010 not 123

2010-12-15

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (bristfälligheter i länsrättens bedömning och bristfällig handläggning i kammarrätten, ändringsskäl och synnerliga skäl)

RÅ 2010:111

2010-12-14

Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverksamhet. Inkomsttaxering 2003.

RÅ 2010:112

2010-12-14

Fråga om tillämplig lag vid konflikt mellan en lag om skatteavtal och en annan lagregel om beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010:119

2010-12-10

Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten (I och II). Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

RÅ 2010 not 122

2010-12-10

Fråga om underhållsstöd och eftergift av underhållsstöd för ett barn med boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

RÅ 2010 not 121

2010-12-09

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut i fråga om ersättning till sameby för intrång i renskötselrätt / Samebys ansökan om rättprövning av beslut i fråga om ersättning för intrång i renskötselrätt avvisades

RÅ 2010:110

2010-12-08

Resor till judoträning har, trots att de var av stor betydelse för den enskilde, inte ansetts vara sådana väsentliga resor som avses i 9 § tredje stycket lagen om färdtjänst.

RÅ 2010 not 120

2010-12-07

Beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag)

RÅ 2010 not 119

2010-12-07

Beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag)

RÅ 2010 not 118

2010-12-07

Beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag, prejudikatskäl)

RÅ 2010 not 117

2010-12-07

För att anpassa planutformning och planbestämmelser för en viss fastighet till befintlig bebyggelse på fastigheten (avslag)

RÅ 2010:106

2010-12-06

Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.

RÅ 2010:114

2010-12-02

En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots att mottagaren inte skulle ha varit skattskyldig för inkomsten på grund av den s.k. ettårsregeln. Inkomsttaxering 2007.

RÅ 2010:102

2010-12-02

En ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet där alla delägare var anställda har ansetts utgöra ett fåmansföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010 not 116

2010-12-01

I mål om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (avslag)

RÅ 2010 not 115

2010-12-01

Ansökan av E.Å. om återställande av försutten tid

RÅ 2010:115

2010-11-30

Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av (I) oddsuppgifter från utländska spelbolag respektive (II) annonser för utländska spelbolag har varit förenliga med tryckfrihetsförordningen.

RÅ 2010 not 114

2010-11-30

Beslut att inte upphäva expropriationstillstånd för utbyggnad av flygplats (avslag)

RÅ 2010 not 113

2010-11-30

Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare (avslag) / Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare i ärende om detaljplan (avslag)

RÅ 2010 not 112

2010-11-30

Då regeringens beslut endast innefattat prövning av länsstyrelsens beslut att avvisa sökandenas överklagande av beslut att anta detaljplan / För fastighetsägare som i detaljplaneärende hävdade att han på grund av ett officialservitut hade rätt till väg genom planområdet (avvisning)

RÅ 2010 not 111

2010-11-30

Undantaget för sedlar och mynt ansågs inte omfatta s.k. bullionmynt (förhandsbesked)

RÅ 2010:101

2010-11-29

Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattningssyndrom har inte ansetts vara orsakade av faktorer i den försäkrades arbete.

RÅ 2010 not 110

2010-11-29

Hög arbetsbelastning ansågs inte ha orsakat nedsatt arbetsförmåga

RÅ 2010:120

2010-11-25

Mål om sjukpenning har återförvisats till Försäkringskassan när kassan ansetts inte ha fullgjort sin utredningsskyldighet.

RÅ 2010:121

2010-11-24

Sekretessbestämmelsen i 25 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare.

RÅ 2010 not 109

2010-11-24

Ansökan om rättsprövning av A.C. av beslut att bilda ett naturreservat

RÅ 2010 not 108

2010-11-24

För att ge befintlig väg sådan standard att den klarar buss-, gång- och cykeltrafik på ett trafiksäkert sätt (avsaknad av planprogram, avslag)

RÅ 2010:98

2010-11-24

Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet.

RÅ 2010 not 107

2010-11-23

Vinster och förluster på terminer avseende råvaror, räntor och valutor skulle hos lantbrukare hänföras till inkomstslaget kapital (förhandsbesked)

RÅ 2010 not 106

2010-11-23

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukersättning (genom material som tillfördes i kammarrätten fanns synnerliga skäl att pröva överklagandet)

RÅ 2010:94

2010-11-19

En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

RÅ 2010:88

2010-11-18

En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan anses som en verkställighetsföreskrift. Hinder mot att tillämpa föreskriften har därför inte förelegat.

RÅ 2010 not 105

2010-11-18

Ansökan om telefontillstånd avslogs efter en individuell bedömning / Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om telefontillstånd för intagen i kriminalvårdsanstalt

RÅ 2010 not 104

2010-11-18

Ansökan om telefontillstånd avslogs efter en individuell bedömning

RÅ 2010 not 103

2010-11-18

Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalande i domskäl ändrade, avvisades

RÅ 2010:105

2010-11-17

Fråga om förutsättningar för upphörande av rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.

RÅ 2010 not 102

2010-11-15

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Beslut om entledigande av offentligt biträde på huvudmannens begäran i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga / Offentligt biträde i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade inte talerätt beträffande beslut om hans entledigande på huvudmannens begäran

RÅ 2010:104

2010-11-10

En partiell återkallelse av ett överklagande har inte ansetts innebära att ett anslutningsöverklagande förfaller i motsvarande del.

RÅ 2010:84

2010-11-10

Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010:96

2010-11-04

Ett småhus som är nödvändigt för och uteslutande används i den skattskyldiges näringsverksamhet (renskötsel) har ansetts vara en näringsfastighet. Inkomsttaxering 2005.

RÅ 2010 not 101

2010-11-02

Fråga vid fastställande av återbetalningsskyldighet om storleken av dagpenning för försäkrad som uppburit allmän ålderspension

RÅ 2010 not 100

2010-11-02

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning

RÅ 2010:92

2010-11-02

Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett svenskt till ett tyskt företag har ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010 not 99

2010-11-01

Ansökan av GE Real Estate Mölndal KB om rättsprövning av ett beslut om tillstånd till expropriation

RÅ 2010 not 98

2010-11-01

För att möjliggöra turistanläggning (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)

RÅ 2010:103

2010-10-26

Titeln för den periodiska skriften mama har inte ansetts lätt förväxlingsbar med titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR.

RÅ 2010 not 97

2010-10-26

Skattesatsen 25 % skulle tillämpas på läktarbiljetter till Svenska Idrottsgalan 2010 (förhandsbesked)

RÅ 2010 not 96

2010-10-26

För att möjliggöra bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om länsstyrelsens prövning av antagandebeslutet, avslag)

RÅ 2010 not 95

2010-10-22

Sjukersättning (den försäkrades arbetsförmåga ansågs inte nedsatt med minst en fjärdedel då han fick lön för 32 timmar per vecka)

RÅ 2010 not 94

2010-10-21

Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)

RÅ 2010:87

2010-10-20

En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt sökt en heltidsanställning, har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning för tid som inte omfattats av föräldraledigheten.

RÅ 2010:86

2010-10-20

Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris till bolagen. Med hänsyn till EU-rätten har överlåtelserna inte beskattats som om de skett till marknadsvärde. Fråga om hur omkostnadsbelopp för andelarna i de förvärvande bolagen ska beräknas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2010:85

2010-10-20

Ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch under en av arbetsgivaren anordnad och bekostad internatkurs har ansetts vara ett olycksfall i arbetet.

RÅ 2010:99

2010-10-20

Sjukpenninggrundande inkomst för en musiker har ansetts vara uppdragsinkomsterna efter avdrag för inkomsternas förvärvande.

RÅ 2010:77

2010-10-19

En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.

RÅ 2010:81

2010-10-18

Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun (I och II).

RÅ 2010:78

2010-10-18

Ett landsting har vid en upphandling av suturer haft rätt att i förfrågningsunderlaget ställa som krav att suturerna inte innehåller ett visst ämne.

RÅ 2010 not 93

2010-10-18

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl) / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl)

RÅ 2010 not 92

2010-10-18

Ansökan av B.P. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan

RÅ 2010 not 91

2010-10-18

Undantaget för förmedling av aktier ansågs tillämpligt då ett s.k. private equity-bolag förvärvade tjänster från investmentbanker i samband med bolagsförsäljning (förhandsbesked)

RÅ 2010:82

2010-10-15

En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats med för högt belopp. Anledning till hel eller delvis befrielse från återbetalningsskyldighet har inte ansetts föreligga enbart av den anledningen att pensionen var låg i förhållande till det felaktigt uppburna beloppet.

RÅ 2010 not 90

2010-10-14

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Vid avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt bestäms avräkningsbara belopp till sin storlek först för det år då de utnyttjas / Då det underlag för begäran om nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel som ingavs i Regeringsrätten var av sådant slag som Skatteverket hade behövt för att pröva frågan i deklarationen

RÅ 2010 not 89

2010-10-12

Allmän förvaltningsdomstol ansågs inte behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som hade meddelats av kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen (1998:1276)

RÅ 2010:97

2010-10-09

Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för tilldelning av kontrakt anger såväl bästa anbud som förnyad konkurrensutsättning är förenlig med lagen om offentlig upphandling.

RÅ 2010:95

2010-10-08

En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen har ansetts utgöra en skattepliktig intäkt. Beskattning har skett det år som följer av god redovisningssed. Inkomsttaxering 2007.

RÅ 2010 not 88

2010-10-08

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)

RÅ 2010 not 87

2010-10-07

Fråga om viss omsättning avsåg tjänster eller varor och om skattesatsen sex procent var tillämplig på omsättningen (förhandsbesked)

RÅ 2010:91

2010-10-06

Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

RÅ 2010 not 86

2010-10-06

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Leverantör vars anbud antagits hade inte rätt att föra talan mot dom som innebar att upphandlingen fick avslutas först sedan rättelse gjorts

RÅ 2010:90

2010-10-05

En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har inte ansetts kunna avslås med enbart den motiveringen att den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning när sökanden under lång tid väntat på en planläggning och kommunen inte har för avsikt att påbörja någon.

RÅ 2010:74

2010-10-05

Ett rymdobservatorium har tillerkänts talerätt i ett ärende om bygglov för ett vindkraftverk som avses uppföras på ett avstånd av 16-17 km från observatoriet.

RÅ 2010:100

2010-10-01

Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

RÅ 2010 not 85

2010-09-30

Ansökan av O.B. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen

RÅ 2010:89

2010-09-27

Synnerliga skäl för avslutande av pensionssparande i förtid har ansetts föreligga då pensionsspararens ekonomiska situation föranlett allvarliga psykiska problem (I) men inte då en utbetalning av pensionsmedlen skulle leda till enbart en tillfällig och partiell förbättring av pensionsspararens ekonomiska situation (II).

RÅ 2010 not 84

2010-09-27

Uppskovsbelopp vid andelsbyte ansågs kunna beskattas med stöd av den s.k. tioårsregeln när de tillbytta andelarna avyttras efter det att den skattskyldige utflyttat från Sverige (förhandsbesked)

RÅ 2010 not 83

2010-09-27

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Inkomstskatt (fråga om återköp av pensionsförsäkring, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring var uppfyllda (prejudikatskäl)

RÅ 2010:80

2010-09-22

Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts (I och II).

RÅ 2010 not 82

2010-09-20

Plan- och miljönämnd ansågs ha talerätt i kammarrätt mot ett av länsrätten meddelat beslut varigenom länsrätten fastställt länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om bygglov

RÅ 2010 not 81

2010-09-14

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen, ändringsskäl)

RÅ 2010:76

2010-09-13

Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

RÅ 2010:70

2010-09-10

En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väsentligt högre taxa än vad som är brukligt på orten. Grund för ingripande enligt yrkestrafiklagen har inte ansetts föreligga.

RÅ 2010:69

2010-09-10

En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.

RÅ 2010 not 80

2010-09-10

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då ny bostadslägenhet skulle förvärvas vid sidan av sommarbostaden

RÅ 2010 not 79

2010-09-10

De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda (inkomstskatt)

RÅ 2010 not 78

2010-09-10

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då den utflyttade skulle ha ett omfattande umgänge i Sverige med sina minderåriga barn (förhandsbesked)

RÅ 2010 not 77

2010-09-10

Person som spelade fotboll på elitnivå (superettan) ansågs stå till arbetsmarknadens förfogande och var därför inte skyldig att betala tillbaka erhållen arbetslöshetsersättning

RÅ 2010:68

2010-09-10

Undantagsregeln om att tillstånd får meddelas till servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal i pauser till föreställningen har ansetts vara tillämplig även vid visning på en biograf av direktsända digitala opera- och teaterföreställningar.

RÅ 2010:79

2010-09-10

Fråga om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att en företrädare begått brott som avser yrkesutövningen.

RÅ 2010 not 76

2010-09-08

Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag) / Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (resningsärende, avslag)

RÅ 2010 not 75

2010-09-07

I mål om rivningsföreläggande enligt plan- och bygglagen (kammarrätt hade inte expedierat beslut om att inte hålla muntlig förhandling till båda parterna, avslag)

RÅ 2010 not 74

2010-09-01

Den s.k. tiodagarsregeln vid offentlig upphandling kunde inte återställas

RÅ 2010 not 73

2010-08-20

Kostnadsföring av ersättningar till återförsäljare av mobiltelefonabonnemang ansågs förenlig med god redovisningssed och omedelbart avdrag medgavs därför

RÅ 2010 not 72

2010-07-26

Rättsligt bistånd genom offentligt biträde i ärende om uppehållstillstånd omfattade inte ansökan om resning i ärendet

RÅ 2010:75

2010-07-21

När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har köpeskillingen ansetts innefatta den i samband med upplåtelsen inbetalda insatsen. Vid föreningens upplösning har insatsen inte fått avräknas från utskiftat belopp. Inkomsttaxering 2006.

RÅ 2010 not 71

2010-07-21

Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar

RÅ 2010:83

2010-07-20

Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från eget aktiebolag (I) eller av ökade inkomster från uthyrda fastigheter (II).

RÅ 2010:64

2010-07-13

Återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond har inte lagts till grund för sjukpenninggrundande inkomst.

RÅ 2010:60

2010-07-05

Hinder har inte ansetts föreligga för en kommun att före mandatperiodens början ändra ett beslut om val av ersättare i nämnder för mandatperioden.

RÅ 2010:57

2010-07-05

Majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat under löpande mandatperiod. Fullmäktige kunde inte med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnderna eftersom den politiska majoriteten i dessa fortfarande var densamma som i fullmäktige.

RÅ 2010:93

2010-07-05

Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.

RÅ 2010:71

2010-06-30

Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.