Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009:641 i lydelse enligt SFS 2020:717
Ikraft
2009-06-30
Upphäver
Sekretessförordning (1980:657)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-11
Övrigt
Rättelseblad 2011:432 har iakttagits.

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen

1 §  En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av

 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap.13 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller
 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

[S2]I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

[S3]En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

2 §  Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

MyndighetHandlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen– handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande
Arbetsgivarverket– förslag till kollektivavtal
arbetslöshetskassor– handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning, och
– handlingar i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket– handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och
– statistiskt primärmaterial
Brottsförebyggande rådet– statistiskt primärmaterial
Energimarknadsinspektionen– handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi
Försäkringskassan– handlingar i försäkringsärenden,
– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,
– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och
– statistiskt primärmaterial
Försvarsmakten– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal
Havs- och vattenmyndigheten– handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen, och
– statistiskt primärmaterial
Kommerskollegium– ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor
kommunala myndigheter och trafikhuvudmän– handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst
Kriminalvården– handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret,
– handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet, och
– transportbeställningar
Kustbevakningen– anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter
Läkemedelsverket– statistiskt primärmaterial
Migrationsverket– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Säkerhetspolisen
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser– statistiskt primärmaterial
Naturvårdsverket– provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret, och
– handlingar som avser inbetalningar för jaktkort
nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade– handlingar som hör till enskildas personakter
Pensionsmyndigheten– handlingar i försäkringsärenden, och
– statistiskt primärmaterial
Polismyndigheten– anteckningar om det löpande polisarbetet,
– framställningar om fingeravtrycksundersökning,
- handlingar som innehåller uppgifter om ankommande passagerare som har överförts från en transportör enligt 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716),
- handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,
- handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av den lagen,
- statistiskt primärmaterial,
- sådana protokoll enligt 27 och 28 §§polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och
- underrättelser från Kriminalvården om permissioner
regioners myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i en region- bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård
Riksbanken- statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter– patientjournaler, – läkarvårdskvitton, och
– samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök
Skatteverket– deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål,
– handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
socialnämnder– handlingar som hör till enskildas personakter
Socialstyrelsen– statistiskt primärmaterial, och
– anmälningar till donationsregistret
Statens institutionsstyrelse– handlingar som hör till enskildas personakter
Statens jordbruksverk– statistiskt primärmaterial
Statistiska centralbyrån– statistiskt primärmaterial
Säkerhetspolisen- anteckningar om det löpande polisarbetet,
- handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, och
- underrättelser från Kriminalvården om permissioner
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga
Tullverket– handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,
– handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
åklagarmyndigheter– utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
– utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och register enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
– utdrag ur vägtrafikregistret, och
– rekvisitioner av sådana utdrag
Förordning (2019:1239).
Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

3 §  Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

MyndigheterRegister
allmänna domstolardiarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning
allmänna förvaltningsdomstolardiarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)samtliga diarier
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitutdiarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst
Försvarsunderrättelsedomstolendiarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Polismyndighetendiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning
Regeringskanslietdiarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden
Skatteverketdiarium över ärenden om könsbyte
Socialstyrelsendiarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetendiarier över ärenden om verkställighet av beslut om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden
Säkerhetspolisendiarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning
Tullverketdiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning
åklagarmyndigheterdiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet
Förordning (2020:69).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

4 §  Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
  • geografisk information om militärgeografiska förhållanden,
  • rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
  • underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
  • planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller
  • militärtekniska forskningsresultat, och
 2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Förordning (2016:323).

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

5 §  Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

 • bankregistret som förs av Bolagsverket,
 • biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • diariet som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
 • diariet som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
 • diariet som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),
 • EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
 • europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
 • europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
 • filialregistret som förs av Bolagsverket,
 • föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
 • insolvensregistret över företagsrekonstruktioner som förs av Bolagsverket,
 • insolvensregistret över konkurser som förs av Bolagsverket,
 • insolvensregistret över skuldsaneringar och F- skuldsaneringar som förs av Kronofogdemyndigheten,
 • mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
 • stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
 • varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2019:257).

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6 §  Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

 1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och
 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S3]Verksamheten avser

[S4]centrala hundregistret

[S5]fastighetsregistret

[S6]kommunala fastighetsregister

[S7]passregister och register över nationella identitetskort

[S8]röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal
Transportstyrelsens vägtrafikregister Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

7 §  Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycketoffentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

MyndighetUndersökningSärskilda begränsningar i sekretessen
Boverketundersökning av byggnaders tekniska utformningsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
utvärderingar och analyser av undersökning av bostadsmarknadens funktionssätt när det gäller fysisk planering, byggande, boende, bostadsfinansiering och bostadspolitiska styrmedel
Brottsförebyggande rådetkriminologiska undersökningar
Finanspolitiska rådetundersökningar av arbetsmarknaden, lönebildningen och bostadsmarknaden
undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads och utbildningspolitiska områdena
Folkhälsomyndighetenundersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer
undersökningar om samhällskostnader till följd av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens och om effekter av motåtgärder i fråga om spridning av infektionssjukdomar
Forum för levande historiaenkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtrycksekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om ungdomars attityder till utsatta gruppersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Inspektionen för socialförsäkringenundersökningar av rättstillämpning, handläggning och administration inom socialförsäkringsområdet och inom verksamheter med direkt anknytning till socialförsäkringen
undersökningar om effekter av förändringar inom socialförsäkringsområdet och om utnyttjandet av socialförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderinguppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden
Kommerskollegiumekonomiska undersökningar på det handelspolitiska områdetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
Konjunkturinstitutetundersökningar för framställning av prognoser om bruttonationalprodukten förhållandensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska
undersökningar inom det miljöekonomiska områdetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads-, utbildnings-, miljö-, energi- och klimatpolitiska områdena
undersökningar av arbetsmarknaden och lönebildningen
Konsumentverketundersökningar av produktrelaterade olycksfallsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Livsmedelsekonomiska institutetekonomiska undersökningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet
Livsmedelsverketundersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker matsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
länsstyrelsernaundersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Myndigheten för arbetsmiljökunskapundersökningar om arbetsmiljö och företagshälsovård
undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ
Myndigheten för delaktighetundersökningar om attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
Myndigheten för kulturanalysundersökningar om barns och ungas kulturvanor
undersökningar om hot mot kulturutövare
Myndigheten för press, radio och tvundersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutvecklingsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapundersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserundersökningar av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorundersökningar om ungdomars attityder, värderingar och levnadsvillkor
undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling
Myndigheten för vård- och omsorgsanalysundersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg
utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg
Myndigheten för yrkeshögskolanundersökningar om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och om sökandefrekvensen och arbetsmarknadsutfallet när det gäller sådana utbildningar
undersökningar om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna
Pensionsmyndighetenundersökningar om pensionspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta
Polismyndighetenundersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med Polismyndighetensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Regeringskanslietundersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brottsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen
undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad
undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden
undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-taletsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning om tillämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syftesekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EUundersökningar av ansökningar om och deltagande i EUprogrammen för forskning och teknisk utveckling
sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningarmiljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studiersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Skatteverketundersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning
Socialstyrelsenundersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt
undersökning om tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
undersökningar som avser kartläggning, uppföljning, analys eller utvärdering av verksamhet inom hälso och sjukvården, tandvården och socialtjänsten eller av verksamhet som rör stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Statens institutionsstyrelseundersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vårdsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Statens jordbruksverkundersökningar om försäljning av läkemedel för djur
Statens medierådundersökningar om barns och ungas medievanor samt barns, ungas och föräldrars attityder till medier och medieregleringsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Statens skolinspektionundersökningar av resultatet av nationella provsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av hur föräldrar och elever upplever kvaliteten på utbildningen vid en skolenhetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Statens skolverknationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektornsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.skollagen (2010:800)sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Statens veterinärmedicinska anstaltundersökningar om försäljning av antimikrobiella läkemedel för djur
Stockholms universitetutvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar
Strålsäkerhetsmyndighetenundersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket effekter avundersökningar om förändringar av det statliga tandvårdsstödet
Trafikverkethaveriundersökningar inom vägtrafikområdet
universitet och högskolorundersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studiernasekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Universitets- och högskolerådetundersökningar om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent
undersökning om effekter och användning av Universitets och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskoleutbildningar
utvärdering av försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärarutbildning
utbildningsanstalter och forskningsinrättningarsociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studiersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Åklagarmyndighetenundersökningar som genomförs vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum för uppföljning och utveckling av åklagarverksamhetensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga ´förhållanden
Förordning (2019:315).

 • HFD 2012:64:Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder.

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

8 §  Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:

 • Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
 • Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
 • Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
 • Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
 • Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
 • Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
 • De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
 • Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
 • Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
 • Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997, – Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
 • Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
 • Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
 • Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
 • Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
 • Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
 • Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
 • Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001, – centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
 • Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
 • Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
 • Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
 • New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
 • Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
 • Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
 • Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,
 • Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,
 • The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och
 • National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen

9 §  Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

[S3]Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

 • RÅ 2010:77:En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen

9 a §  Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

10 §  Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:

 • allmänna domstolar,
 • allmänna förvaltningsdomstolar,
 • Arbetsförmedlingen,
 • Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,
 • Centrala studiestödsnämnden,
 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,
 • Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,
 • Försäkringskassan,
 • hyres- och arrendenämnder,
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
 • Inspektionen för vård och omsorg,
 • Justitiekanslern,
 • Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,
 • Kriminalvården,
 • Kronofogdemyndigheten,
 • Kustbevakningen,
 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
 • länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter,
 • Migrationsverket,
 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
 • nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,
 • patientnämnder,
 • Polismyndigheten,
 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,
 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
 • Skatteverket,
 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personal- administrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,
 • Socialstyrelsen,
 • Statens institutionsstyrelse,
 • Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • Statens servicecenter, när det gäller personal i verksamhet som rör upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och handläggning av förvaltningsärenden vid servicekontor enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service,
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
 • Säkerhetspolisen,
 • Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,
 • Tullverket, och
 • åklagarmyndigheter. Förordning (2019:215).

 • HFD 2015:57:En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess.

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen

10 a §  Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Förordning (2010:165).

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen

11 §  Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap.14 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

11 a §  Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap.14 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). Förordning (2014:6).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

12 §  Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder. Förordning (2015:695).

Bilaga

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen
1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet
2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet
4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket
5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden
6. bidrag till utvecklingsarbete som Statens jordbruksverk tar befattning med sekretessen gäller inte beslut i ärenden
7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium
8. stöd som handhas av
Exportkreditnämnden
9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
10. utredning, planering och tillsyn med avseende på ägarfrågor och ägarspridning samt sådan verksamhet som bedrivs av bolag där staten direkt eller genom förmedling av ett annat bolag äger aktier sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
11. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet
12. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre föreskrifter sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
13. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
14. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg
15. utredning, planering och tillsyn hos Konsumentverket eller Konsumentombudsmannen sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
17. tillståndsgivning och tillsyn hos Transportstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
18. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdslagen (1979:429) och tillsyn enligt lagen (2014:1005) om virkesmätning sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
19. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, tillståndsgivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen
(1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
21. tillståndsgivning och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt utredning och planering som handhas av Spelinspektionen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
22. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1956:413) om klassificering av kött, lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
23. tillståndsgivning för nya verksamheter med påverkan på miljön enligt 17 kap.miljöbalken sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
24. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden, med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring
25. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
26. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter
27. tillståndsgivning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
28. tillståndsgivning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land, kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
29. tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
30. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och EU-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre föreskrifter
33. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (2015:315) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamhet vad gäller anmälda organ som avses i 9 a § första stycket lagen (1993:584) om medicintekniska produkter om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter som ska offentliggöras enligt 2 kap. 18 § läkemedelsförordningen (2015:458)
34. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor sekretessen gäller inte beslut i ärenden
35. tillståndsgivning för marinvetenskaplig forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden
36. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
38. tillsyn enligt förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
39. utredning som handhas av Skogsstyrelsen i fråga om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i stödärenden
40. tillståndsgivning vid sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap.66 b §§miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
41. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
42. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
44. tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
46. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EG-förordningar inom samma område sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
47. stöd enligt förordningen (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2016:253) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift
49. stöd enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland sekretessen gäller inte beslut i ärenden
50. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
51. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina
52. tillståndsgivning och tillsyn enligt minerallagen (1991:45) och lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretess för ingivna undersökningsresultat enligt 14 kap. 3 § minerallagen gäller i högst fyra år
53. stöd enligt förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
54. stöd enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
55. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond
56. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor eller motsvarande äldre föreskrifter sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
57. tillståndsgivning och tillsyn enligt bilskrotningsförordningen (2007:186) och tillsyn i fråga om bilskrotningsverksamhet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) samt utredning och tillsyn enligt avgasreningslagen (2011:318), drivmedelslagen (2011:319), avgasreningsförordningen (2011:345) och drivmedelsförordningen (2011:346) sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
58. utredning och tillsyn enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) eller motsvarande äldre föreskrifter sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
59. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt 710 §§ lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen
61. tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter sekretessen gäller inte för uppgifter som ska offentliggöras enligt 2 kap.1 och 8 §§ förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter
62. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 §årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
63. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
64. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar, stöd enligt mediestödsförordningen (2018:2053) och stöd enligt förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
65. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret
66. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
67. stöd enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
68. stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
69. utredning enligt förordningen (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar sekretessen gäller inte beslut i ärenden
70. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268)
71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)
72. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
73. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
74. stöd enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
75. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
76. utredning och tillsyn enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
77. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG2 och yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller i ärenden om trafiktillstånd enligt motsvarande äldre föreskrifter
79. stöd i form av arbetsstipendier till läromedelsförfattare sekretessen gäller inte beslut i ärenden
80. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg sekretessen gäller inte beslut i ärenden
81. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlingsmaterial sekretessen gäller inte beslut i ärenden
82. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har fått i enlighet med artikel 4, 9 eller 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning
83. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
84. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
85. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag
86. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning
87. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
88. utredning, planering och stödverksamhet hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet sekretessen gäller inte beslut
89. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
90. stöd enligt förordningen (1982:1228) om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
91. planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd
92. tillsyn över vattenverksamhet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
93. stöd enligt förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
94. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
95. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser
96. godkännande av retursystem och tillsyn enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar samt tillståndsgivning och tillsyn över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket sekretessen gäller inte beslut i ärenden
97. tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter sekretessen gäller inte beslut i ärenden
98. stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer sekretessen gäller inte beslut i ärenden
99. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Post- och telestyrelsen samt stöd enligt förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer och förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur sekretessen gäller inte beslut i ärenden
100. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission sekretessen gäller inte i ärenden som avses i 29 kap.12 a och 13 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
101. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Myndigheten för press, radio och tv sekretessen gäller inte beslut i ärenden
102. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet
103. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Revisorsinspektionen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
104. tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
105. utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om ínformationsskyldighet för vissa fartyg
106. utredning och stödverksamhet enligt förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling sekretessen gäller inte beslut i ärenden
107. utredning och tillsyn enligt lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden, lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
108. utredning och tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor sekretessen gäller inte beslut i ärenden
109. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet
110. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken, miljötillsynsförordningen (2011:13), förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om godkännande eller registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namnet på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämningen på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse resthalter som
111. utredning och planering hos Trafikverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägslagen (2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 sekretessen gäller inte beslut i ärenden
112. utredning och tillståndsgivning enligt 21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
113. utredning och tillståndsgivning enligt 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycketbokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag sekretessen gäller inte beslut i ärenden
114. tillsyn enligt 11 kap.2 och 3 §§plan- och bygglagen (2010:900) om tillsynen gäller frågor om byggprodukters lämplighet eller utsläppande på marknaden enligt någon av bestämmelserna i 8 kap.1921 §§ samma lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § den lagen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
115. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
116. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574)
117. utredning, planering och uppföljning hos Trafikverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur på järnvägstrafikområdet
118. utredning och planering som handhas av Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
119. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
120. marknadskontroll enligt lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
121. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
122. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt - lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, eller - kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd sekretessen gäller inte beslut i ärenden
123. utredning och planering enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
124. utredning enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produkter, elutrustning och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
125. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn
126. utredning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt
128. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
130. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud sekretessen gäller inte beslut i ärenden
131. tillsyn enligt lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag sekretessen gäller inte beslut i ärenden
132. utredning, planering och stödverksamhet hos Försvarets materielverk med avseende på exportstödjande verksamhet
133. tillståndsgivning och tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade sekretessen gäller inte beslut i ärenden
134. stöd enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
135. utredning och planering hos Riksgäldskontoret i frågor som rör bank- och kreditväsendet eller sådan central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
136. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg
137. utredning med anledning av en ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan enligt 4 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338)
138. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård
139. stöd enligt förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse sekretessen gäller inte beslut i ärenden
140. tillståndsgivning och tillsyn hos enligt 14 kap.luftfartsförordningen (2010:770) sekretessen gäller inte Försvarsmakten beslut i ärenden
141. tillsyn, utredning och planering hos Skogsstyrelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden sekretessen gäller inte beslut i ärenden
142. stöd enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete Sekretessen gäller inte beslut i ärenden
143. stöd enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
144. stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga och förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder Sekretessen gäller inte beslut i ärenden
145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller enligt motsvarande äldre föreskrifter
146. stöd enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar och förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 sekretessen gäller inte beslut i ärenden
147. stöd enligt förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 sekretessen gäller inte beslut i ärenden
148. marknadskontroll enligt lagen (2016:768) om marin utrustning sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
149. stöd enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 sekretessen gäller inte beslut i ärenden
150. utredning och tillsyn hos Patent- och registreringsverket enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
151. marknadskontroll hos Arbetsmiljöverket enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
152. marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
153. tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
154. utredning hos Boverket av systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan påverka människors hälsa eller säkerhet.
155. utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper eller ett liknande eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om förpackningar och returpapper sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
156. utredning enligt förordningen (2016:1041) om plastbärkassar och tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om plastbärkassar sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
157. stöd enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation beslut i ärenden för godstransporter på järnväg och förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart sekretessen gäller inte sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
158. utredning och tillsyn i fråga om genetiska resurser och traditionell kunskap enligt sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 §
- Europaparlamentets och rådets första stycket 1 gäller förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen, inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
- kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis,
- 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken,
- miljötillsynsförordningen (2011:13), och
- förordningen (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser
159. utredning som handhas av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i samband med ärenden hos Post- och telestyrelsen om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 samma lag
160. stöd enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd sekretessen gäller inte beslut om omställningsstöd eller beslut om återkrav av omställningsstöd
161. stöd enligt förordningen (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk Förordning (2020:717). sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan
Ackreditering 12
Affärsverket svenska kraftnät 9
Aktier 10
Allvarliga kemikalieolyckor 108
Arbetslivsforskning 9, 66
Arbetsmiljöverket 151
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 79
Avfall 40, 44
Avgasrening 57
Bank- och kreditväsendet 135
Batterier 124
Bekämpningsmedel 110
Beredskapslagring 26
Beredskapsplanering 86, 123
Bevakning 136
Bevakningsföretag 85
Bilskrotning 57
Biluthyrning 73
Biocidprodukter 110
Biotekniska organismer 46
Boverket 65, 137, 144, 154
Brandfarliga varor 56
Byggprodukter 114
Centrala motparter 135
Datakommunikation 47
Delgivningsföretag 131
Djur 30, 97
Drivmedel 57
Dumpning 44
Dumpnings- och subventionsundersökningar 69
Dyrkverktyg 80
EG:s LIFE-fond 55
Ekologisk produktion 28
Ekonomiska sanktioner 125
Elektriska och elektroniska produkter 124
Elsäkerhetsverket 9, 152
Elutrustning 124
Energibesparande åtgärder 14
Energimarknadsinspektionen 9
Energiprojekt 90
Epizootilagstiftning 30
Europeisk läkemedelsmyndighet 33
Explosiva varor 56
Exportkreditfinansiering 72
Exportkreditnämnden 8
Exportreglering 22
Farledsavgift Farliga och skadliga ämnen Farligt avfall Farligt gods Fartyg Fastighetsmäklare Film Finansinspektionen Fjärrvärme Foder Folkhälsomyndigheten Fordonslagen Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Fritidsbåtar och vattenskotrar Fyr- och farledsvaruavgift Förbränning Företagshälsovård inom lantbruket Förfogandelagen Förorening Förpackningar Förrättningsavgift Försvarets materielverk Försvarsmakten Försvarsuppfinningar Försäkringskassan Försörjningsberedskap 48 60 40 50 36, 136 104 149 153 90 22 34, 61, 107, 110 116 66 66 120 48 44 96 71 84 155 48 91, 95, 132 140 43 142, 143 63
Garanti 65
Gasanordningar 152
Gasskyddsmateriel 20
Genetiska resurser 158
Genetiskt modifierade organismer 82
Guld 51
Hamnskydd 118
Havs- och vattenmyndigheten 24
Humanläkemedel 33
Husdjur 30
Hälsofarliga varor 34, 115
Hälsoskydd 29
Importreglering 22
Informationssäkerhet 153
Industrifonden 83
Industrigarantilån 75
Inspektionen för vård och omsorg 58, 133, 153
Investeringar 9, 90
Jordbruk 24, 107
Järnvägstrafik 14
Kammarkollegiet 102
Kemikalier 108
Kemiska produkter 46
Kommersiell service 75
Kommerskollegium 7
Kommitté 2
Kommuner 31
Konstnärer 98
Konsumentombudsmannen 15
Konsumentverket 15
Kontinentalsockeln 37
Kraftverk 4
Kraftdistribution 4
Krigsmateriel 19
Krisberedskap 31, 123
Kustbevakningen 24
Kärnteknisk verksamhet 25, 87
Kött 22
Laboratoriesed 41
Landsbygdsutvecklingsåtgärder 106
Larmanläggningar 94
Livsmedel 28, 107, 109
Livsmedelsekonomiska institutet 109
Livsmedelsförordningen 28
Livsmedelsverket 22, 28, 30, 46, 82, 107, 110, 123, 152, 153
Lokala klimatinvesteringar 146
Lokaliseringssamråd 11
Lokalt ledd utveckling 106
Läkemedel 28, 33, 126, 138
Läkemedelslagen 33
Läkemedelsverket 33, 34, 41, 46, 82, 115, 126
Länsstyrelser 24, 31, 88, 106
Läromedel 54
Marin utrustning Marinvetenskaplig forskning Materielleveranser Medicintekniska produkter Miljöavgift Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Miljökompensation Miljön MiljötillsynsförordningenMinerallagen Mobila maskiner Myndigheten för press, radio och tv Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Måttenheter 148 35 95 33, 138 67 23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97 40 157 23 29, 40, 57, 82, 92, 110, 124, 155, 156 52 121 64, 101 13, 31, 152 9 76
Nagoyaprotokollet 158
Narkotikaklassificering 115
Narkotikakontrollagen 34
Narkotikaprekursorer 34
Naturvårdsverket 55, 146, 147
Olja 26, 60
Olyckor 100
Omställningsstöd 160
Patent- och registreringsverket Patentombud Patientsäkerhet Plastbärkassar Plastflaskor och metallburkar Platina Post- och telestyrelsen Prisreglering, hos regeringen Prisreglering och utredning, hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område Producentansvar Produkter med dubbla användningsområden Produktsäkerhetslagen Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle Provtagning på djur 150 130 58 156 96 51 99, 153 1 16 5 124, 155 19 119 9 30
Ransoneringslagen 70
Receptfria läkemedel 126
Regeringen 1
Regionala företagsstöd 75
Regionalt främjandestöd 75
Regionalt investeringsstöd 76
Regioner 31
Rennäringen 24
Returpapper 155
Revisorsinspektionen 103
Riksgäldskontoret 65, 135
Risk- och sårbarhetsanalys 123
Rymdstyrelsen 9
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 106
Rörledningar 52
Salmonella Sametinget Silver Sjöfart Sjöräddningscentralen i Göteborg Skatteverket Skjutvapen Skogsbruket Skogsodlingsmaterial Skogsstyrelsen Skogsvård Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Socialstyrelsen Spel Spetsteknik för hållbar stadsutveckling Statens energimyndighet Statens haverikommission Statens jordbruksverk Statens kulturråd Statens musikverk Statligt tandvårdsstöd Strukturfonder Strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Styrgruppen för Food from Sweden Stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges ekonomiska zon Sågverk Säkerhetsskydd Särskild utredare 30 24, 106 51 36, 49, 68, 118 105 112, 113, 127, 160 89 53 39, 81 39, 106, 141 18, 81 127 31, 58, 123 21 147 9, 153 100 6, 24, 106 74, 161 134 128 106 27 9 12, 137 9 75 42 39 91 2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16, 128, 138, 139
Taxitrafiklagen 77
Teknisk kontroll 12
Tekniskt bedömningsorgan 137
Tekniskt bistånd 19
Tillväxtverket 9, 106
Tjänsteresor 47
Tobak och liknande produkter 61
Tobaksskatt 127
Traditionell kunskap 158
Trafiktillstånd 77
Trafikverket 9, 111, 117
Transportbidrag 49
Transportstyrelsen 17, 118, 153
Trädgårdsväxter 38
Tullagen 48
Tullkontor 48
Täktverksamhet 35
Upphovsrätt 150
Uppvärmning 93
Utsläpp av koldioxid 122
Utsäde 59
Vapenlagen 89
Vattenverksamhet 92
Verket för innovationssystem 9
Vetenskapsrådet 66
Veterinär 30
Veterinärmedicinska läkemedel 28
Virkesmätning 18
Växter 38, 59, 97
Yrkestrafiklagen 77
Årsredovisningslagen 62
Ädelmetallarbeten 76
Ägarfrågor 10
Öppenvårdsapoteksservice 139
Förordning (2020:557).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).
 2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.
 3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.
 4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)

Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Praxisutredningen (Ku 1993:08)

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)

Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget

Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)

Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg

Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08)

Kommittén för hemlösa (S 1998:09)

Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)

Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10)

Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03)

Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)

LVM-utredningen (S 2002:04)

Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

Patientdatautredningen (S 2003:03)

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)

Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)

LSS-kommittén (S 2004:06)

Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)

Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)

Studiesociala kommittén (U 2007:13)

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)

Riksskatteverket
Ikraftträder
2009-06-30

Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:899) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2009:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1241) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten.
Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:18) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:165) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
  • haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket,
  • utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.
Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:289) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2010:534) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:733) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV- verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1055) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2010:1766) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.
 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal.
 4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
Omfattning
ändr. 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:96) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:166) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:308) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:382) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:420) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser
  • hälsoskydd,
  • miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,
  • genetiskt modifierade organismer,
  • vattenverksamhet,
  • växtskyddsmedel och biocidprodukter, och
  • producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.
 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
CELEX-nr
32003R1946
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2011:432) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-05-17

Förordning (2011:673) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial.
 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).
 4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.
 6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).
Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:818) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:948) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-07-25

Förordning (2011:961) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2011:1479) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 8 §, bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:40) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-02-21

Förordning (2012:48) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 1416 §§polisdatalagen (1998:622).
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622).
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2012:164) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2012:248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:351) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.
Omfattning
ändr. 3, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:460) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:557) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2012:610) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2012:634) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2012:812) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:49) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:204) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:364) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om.
Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:710) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2013:730) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2013:931) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet.
 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.
Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1113) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2014:4) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-02-17

Förordning (2014:6) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ny 11 a §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
CELEX-nr
32010R0995
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:131) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-04-08

Förordning (2014:160) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:416) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:820) om ändring av offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1080) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2014:1310) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-11-25

Förordning (2014:1369) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:134) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:298) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.
Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:531) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:637) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
  • undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och
  • utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet.
Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:695) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens va-nämnd.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:944) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-01-15

Förordning (2016:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
 2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:123) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:305) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:323) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:355) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-05-20

Förordning (2016:403) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:555) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-07-02

Förordning (2016:864) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2016-10-01

Förordning (2016:1005) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:101) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.
Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:118) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-04-03

Förordning (2017:446) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:898) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2017:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-11-26

Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-04-21

Förordning (2018:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:541) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1182) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1301) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-08-02

Förordning (2018:1485) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-07-31

Förordning (2018:1526) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10, bil.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1866) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1929) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2056) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-02-01

Förordning (2019:76) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:215 ) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2019:315) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bilagan
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:527) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-07-15

Förordning (2019:1167) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1239) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-02

Förordning (2020:9) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-02-15

Förordning (2020:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-04-01

Förordning (2020:89) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-04-01

Förordning (2020:156) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-04-15

Förordning (2020:267) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-06-01

Förordning (2020:380) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-06-30

Förordning (2020:556) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-06-22

Förordning (2020:557) om ändring i förordningen (2020:380) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil. i 2020:380

Förordning (2020:717) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-07-06