Författningar utgivna av Socialstyrelsen

HSLF-FS 2016:48: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-08-18

HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning

2019-03-14

HSLF-FS 2015:24: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

2018-08-18

SOSFS 2015:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2015:22: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2012:2) om smittspårningspliktiga sjukdomar

2018-08-18

SOSFS 2015:21: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

2018-08-18

SOSFS 2015:20: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

2018-08-18

SOSFS 2015:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

2018-08-18

SOSFS 2015:18: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn

2018-08-18

SOSFS 2015:17: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit

2018-08-18

SOSFS 2015:16: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning

2018-08-18

SOSFS 2015:15: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:11) om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati

2018-08-18

SOSFS 2015:14: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson

2018-08-18

SOSFS 2015:13: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson

2018-08-18

SOSFS 2015:10: Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

2018-08-18

SOSFS 2015:9: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén

2018-08-18

SOSFS 2015:8: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2015:7: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2015:6: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

2018-08-18

SOSFS 2015:5: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:6) om utredning av patienter som sätter sina symtom i samband med kvicksilver från amalgam – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1998:3) om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund

2018-08-18

SOSFS 2015:4: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälsooch sjukvård ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund

2018-08-18

SOSFS 2015:3: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund

2018-08-18

SOSFS 2015:2: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken ska – andra stycket under rubriken ”Tillämpningsområde”, – första stycket under rubriken ”Definitioner”, och – texten under rubriken ”Märkning” ha följande lydelse.

2018-08-18

SOSFS 2015:1: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

2018-08-18

SOSFS 2014:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2014:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

2018-08-18

SOSFS 2014:17: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson

2018-08-18

SOSFS 2014:16: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson

2018-08-18

SOSFS 2014:14: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund

2018-08-18

SOSFS 2014:13: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén

2018-08-18

SOSFS 2014:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS om förebyggande av och behandling vid undernäring; 2014:10 (M och S) beslutade den 23 september 2014.

2018-08-18

SOSFS 2014:9: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2014:6: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga

2018-08-18

SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

2018-08-18

SOSFS 2014:4: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

2020-05-18

SOSFS 2014:3: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

2018-08-18

SOSFS 2014:2: Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

2018-08-18

SOSFS 2014:1: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2018-08-18

SOSFS 2013:35: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

2018-08-18

SOSFS 2013:34: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Georg Lagerberg

2018-08-18

SOSFS 2013:33: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Georg Lagerberg

2018-08-18

SOSFS 2013:32: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårds­ personal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m.

2018-08-18

SOSFS 2013:29: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

2018-08-18

SOSFS 2013:28: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:25) om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2004:7) om bassängbad – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:7) om höga ljudnivåer – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur inomhus Socialstyrelsen TAINA BÄCKSTRÖM Georg Lagerberg

2018-08-18

SOSFS 2013:26: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska texten under rubriken ”Barns och skolungdomars inkomster av arbete” ha följande lydelse. Om socialnämnden räknar av barns och skolungdomars inkomster av arbete över ett prisbasbelopp per kalenderår, bör avräkningen göras mot barnets eller skolungdomens del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden (för beräkning av boendekostnad se avsnittet ”Faktisk boendekostnad” s. 7). Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Kristina Eriksson

2018-08-18

SOSFS 2013:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

2018-08-18

SOSFS 2013:24: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

2018-08-18

SOSFS 2013:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

2018-08-18

SOSFS 2013:22: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

2018-08-18

SOSFS 2013:21: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

2018-08-18

SOSFS 2013:20: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

2018-08-18

SOSFS 2013:19: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet ska texten under rubriken ”Definition” ha följande lydelse. Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patient­säkerhetslagen (2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, hål­tagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan verksamhet. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén

2018-08-18

SOSFS 2013:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område

2018-08-18

SOSFS 2013:17: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

2018-08-18

SOSFS 2013:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om lex Sarah

2018-08-18

SOSFS 2013:15: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

2018-08-18

SOSFS 2013:14: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2013:13: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

2018-08-18

SOSFS 2013:12: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

2018-08-18

SOSFS 2013:11: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

2018-08-18

SOSFS 2013:9: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.

2018-08-18

SOSFS 2013:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2018-08-18

SOSFS 2013:6: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

2018-08-18

SOSFS 2013:5: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning

2018-08-18

SOSFS 2013:4: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2013:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2013:1: Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

2018-08-18

SOSFS 2012:20: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik

2018-08-18

SOSFS 2012:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

2018-08-18

SOSFS 2012:17: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

2018-08-18

SOSFS 2012:16: Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag

2018-08-18

SOSFS 2012:15: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

2018-08-18

SOSFS 2012:14: Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

2018-08-18

SOSFS 2012:13: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn

2018-08-18

SOSFS 2012:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende

2018-08-18

SOSFS 2012:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

2018-08-18

SOSFS 2012:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2012:6: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

2018-08-18

SOSFS 2012:5: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 1997:26) Rättsmedicinska undersökningar av avlidna

2018-08-18

SOSFS 2012:3: Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

2018-08-18

SOSFS 2011:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

2018-08-18

SOSFS 2011:22: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.

2018-08-18

SOSFS 2011:21: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:15) om abort

2018-08-18

SOSFS 2011:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

2018-08-18

SOSFS 2011:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

2018-08-18

SOSFS 2011:17: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

2018-08-18

SOSFS 2011:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2011:15: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

2018-08-18

SOSFS 2011:14: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

2018-08-18

SOSFS 2011:12: Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

2018-08-18

SOSFS 2011:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

2018-08-18

SOSFS 2011:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

2018-08-18

SOSFS 2011:7: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling

2020-05-18

SOSFS 2011:6: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:39) om desinfektion av avloppsvatten från sjukhus, laboratorier m.fl.

2018-08-18

SOSFS 2011:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

2018-08-18

SOSFS 2011:1: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2010:6: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1995:1) Kompetenskrav för behörighet som kontakt­ linsoptiker

2018-08-18

SOSFS 2010:5: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1995:4) Legitimerade optikers arbets­ uppgifter inom hälso- och sjukvården

2018-08-18

SOSFS 2010:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad

2018-08-18

SOSFS 2010:1: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård

2018-08-18

SOSFS 2009:33: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2009:32: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälsooch sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

2018-08-18

SOSFS 2009:31: Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2009:30: Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

2018-08-18

SOSFS 2009:29: Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter

2018-08-18

SOSFS 2009:28: Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet

2018-08-18

SOSFS 2009:21: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2009:20: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

2018-08-18

SOSFS 2009:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

2018-08-18

SOSFS 2009:17: Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1)

2018-08-18

SOSFS 2009:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner

2018-08-18

SOSFS 2009:15: Socialstyrelsens föreskrifter om abort

2020-05-18

SOSFS 2009:12: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

2018-08-18

SOSFS 2009:11: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer

2018-08-18

SOSFS 2009:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.

2018-08-18

SOSFS 2009:9: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2009:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer

2018-08-18

SOSFS 2009:7: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör difteri och stelkramp

2018-08-18

SOSFS 2009:6: Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårds­ åtgärd kan utföras som egenvård

2018-08-18

SOSFS 2009:5: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2009:3: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2009:1: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2008:36: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område

2018-08-18

SOSFS 2008:35: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård

2018-08-18

SOSFS 2008:34: Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

2018-08-18

SOSFS 2008:33: Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning

2020-05-18

SOSFS 2008:32: Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder

2018-08-18

SOSFS 2008:30: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare

2018-08-18

SOSFS 2008:28: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom

2018-08-18

SOSFS 2008:27: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2008:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2008:21: Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

2018-08-18

SOSFS 2008:20: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

2018-08-18

SOSFS 2008:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av delar av Socialstyrelsens före­ skrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårds­ inrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rätts­ psykiatrisk undersökning

2018-08-18

SOSFS 2008:18: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2018-08-18

SOSFS 2008:17: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-18

SOSFS 2008:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

2018-08-18

SOSFS 2008:13: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

2018-08-18

SOSFS 2008:12: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd i verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd

2018-08-18

SOSFS 2008:9: (Titel saknas)

2018-08-18

SOSFS 2008:6: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör smittskydd

2018-08-18

SOSFS 2008:1: Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

2018-08-18

SOSFS 2007:22: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk­ vården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2007:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2007:17: Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer

2018-08-18

SOSFS 2007:15: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2007:14: (Titel saknas)

2018-08-18

SOSFS 2007:13: (Titel saknas)

2018-08-18

SOSFS 2007:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

2018-08-18

SOSFS 2007:8: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

2018-08-18

SOSFS 2007:7: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-08-18

SOSFS 2007:3: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

2018-08-18

SOSFS 2007:2: Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

2018-08-18

SOSFS 2006:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2006:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk­ vården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2006:16: Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

2018-08-18

SOSFS 2006:15: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen

2018-08-18

SOSFS 2006:13: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:45) om bedömning av hälsorisker från vissa golvmaterial

2018-08-18

SOSFS 2006:9: Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning

2018-08-18

SOSFS 2006:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:2) om stats­ bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

2018-08-18

SOSFS 2006:6: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2006:4: Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

2018-08-18

SOSFS 2005:31: (Titel saknas)

2018-08-18

SOSFS 2005:29: Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

2018-08-18

SOSFS 2005:27: Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård

2018-08-18

SOSFS 2005:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälsooch sjukvården

2018-08-18

SOSFS 2005:25: (Titel saknas)

2018-08-18

SOSFS 2005:21: Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-08-18

SOSFS 2005:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet

2018-08-18

SOSFS 2005:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

2018-08-18

SOSFS 2005:14: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. på hälso- och sjukvårdens område

2018-08-18

SOSFS 2005:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

2018-08-18

SOSFS 2005:9: om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig

2018-08-18

SOSFS 2005:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården

2018-08-18

SOSFS 2005:1: Socialstyrelsens föreskrifter om verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580)

2018-08-18

SOSFS 2004:17: publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

2018-08-18

SOSFS 2004:15: av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani

2018-08-18