Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 12 maj 2022 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag till de författningsändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv på miniminivå (dir. 2022:40). I uppdraget ingår även att se över vapenlagstiftningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regelverket utifrån de tillkännagivanden från riksdagen som finns på vapenområdet. Den del av uppdraget som avser genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till vapendirektivet redovisades i delbetänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå (SOU 2022:62). Övriga delar skulle redovisas genom ett slutbetänkande senast den 10 november 2023. Genom tilläggsdirektiv utvidgades utredningens uppdrag i vissa delar och utredningstiden förlängdes samtidigt till den 10 maj 2024 (dir. 2023:50).

Tidigare lagmannen och rikspolischefen Stefan Strömberg förordnades att vara särskild utredare den 12 maj 2022. Han entledigades den 18 juli 2022. Ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Gunnel Lindberg förordnades samma dag att vara särskild utredare. Hon entledigades den 16 november 2022. Numera hovrättslagmannen Niklas Wågnert förordnades samma dag att vara särskild utredare.

Utredningen har antagit namnet 2022 års vapenutredning. Den 3 juni 2022 förordnades rättssakkunniga i Justitiedepartementet Jaennice Fährlin till sakkunnig i utredningen. Till experter i utredningen utsågs samma dag juristen vid Naturvårdsverket Emil Ekström, verksjuristen vid Tullverket Karin Engstrand, numera gruppchefen vid Inspektionen för strategiska produkter Simret Goitom, seniora åklagaren Fredrik Jönsson, hovrättsrådet Fredrik Landgren,

rådmannen Kristina H Samuelsson, handläggaren vid Polismyndigheten Henrik Stolt och juristen vid Polismyndigheten Cassandra Utas Stokic. Fredrik Jönsson entledigades den 19 december 2022 och ersattes samma dag som expert av seniora åklagaren Ulf Hansson. Jaennice Fährlin entledigades från uppdraget den 25 augusti 2023. Den 3 oktober 2023 förordnades i hennes ställe Mushka Pistol till sakkunnig i utredningen.

Den 3 juni 2022 förordnades en parlamentariskt sammansatt referensgrupp att biträda utredningen bestående av riksdagsledamöterna Tobias Andersson, Sten Bergheden, Ingemar Kihlström, Birger Lahti, Lina Nordquist och Anna Wallentheim, numera f.d. riksdagsledamoten Maria Ferm och ordföranden i kommunfullmäktige i Östersund Hanna Wagenius. Anna Wallentheim entledigades den 15 juni 2022. Den 16 juni 2022 förordnades riksdagsledamoten Petter Löberg att ingå i gruppen. Den 23 april 2023 entledigades Tobias Anderson från uppdraget. Den 24 april 2023 förordnades riksdagsledamoten Adam Marttinen i hans ställe. Maria Ferm entledigades den 15 januari 2024 från uppdraget. Den 6 februari 2024 förordnades riksdagsledamoten Emma Nohrén i hennes ställe.

Den 12 maj 2022 anställdes rättssakkunnige Robert Tischner som sekreterare i utredningen. Numera rådmannen Jonatan Wahlberg anställdes som sekreterare den 1 juli 2022. Robert Tischner och Jonatan Wahlberg entledigades den 16 november 2022. Den 17 oktober 2022 anställdes hovrättsassessorn Johanna Kallifatides som sekreterare i utredningen. Hovrättsassessorn Elisabeth Ståhl anställdes den 15 november 2022 som sekreterare i utredningen.

Vi överlämnar härmed slutbetänkandet En ändamålsenlig vapenlagstiftning (SOU 2024:31). Uppdraget är härmed slutfört.

Stockholm i maj 2024

Niklas Wågnert

/ Johanna Kallifatides

Elisabeth Ståhl

Sammanfattning

Vårt uppdrag

Vi har i denna del av vårt arbete haft i uppdrag att göra en generell översyn av vapenlagstiftningen. Det huvudsakliga syftet med översynen är att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar samt att göra regelverket mer överskådligt och lättillgängligt. I kommittédirektiven framhålls att vapenlagstiftningen måste vara utformad så att den i möjligaste mån motverkar förekomsten av illegala vapen i landet och förhindrar att vapen kommer till brottslig användning, men att den samtidigt inte får vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare.

När det gäller tillstånd att inneha skjutvapen har vi bl.a. haft i uppdrag att

 • se över de krav som gäller för att enskilda ska meddelas tillstånd att inneha skjutvapen,
 • föreslå hur en utökning av vapengarderoben för jakt kan utformas,
 • ta ställning till om – och i så fall i vilken utsträckning – det finns behov av att ändra gränsen för när det ska krävas ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen för att tillstånd ska ges,
 • ta ställning till om de krav som gäller för att skjutvapen ska få innehas för samlingsändamål bör förtydligas,
 • överväga om kravet på synnerliga skäl för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen kan förtydligas eller ersättas med särskilda skäl,
 • ta ställning till om systemet med tidsbegränsade tillstånd för helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott bör avskaffas

och, oavsett bedömning i sak, lämna de författningsförslag som krävs för att avskaffa systemet med de tidsbegränsade tillstånden,

 • överväga om processen vid vapenbyte kan förenklas, och
 • undersöka om handläggningen i ansökningsärenden i övrigt kan effektiviseras.

Näraliggande har vi vidare haft i uppdrag att föreslå en ordning som innebär att en vapenägare som överlåter sitt vapen utan tillhörande ljuddämpare ska ha rätt att behålla ljuddämparen under en viss tid.

Vårt uppdrag har också handlat om införsel av skjutvapen till Sverige. Vi har nämligen haft i uppdrag att analysera konsekvenserna av att införa det förenklade förfarande för tillfällig införsel av vapen som avses i artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (vapendirektivet) och ta ställning till om det bör genomföras.

På det straffrättsliga området har vi bl.a. haft i uppdrag att

 • föreslå en uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser för att tydligare skilja på överträdelser som typiskt sett begås av legala vapeninnehavare och den organiserade brottslighetens användning av illegala vapen, och
 • analysera om det krävs några ändringar i vapenlagen (1996:67) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor för att omständigheten att vapen och explosiva varor påträffas med avslipade serienummer särskilt ska kunna beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt.

När det gäller vapenhandel har vi haft i uppdrag att undersöka om det finns anledning att ändra de krav som gäller för att en sådan verksamhet ska anses bedrivas yrkesmässigt.

I samtliga delar har det ankommit på oss att lämna nödvändiga författningsförslag.

Om det bedöms ändamålsenligt och ryms inom tiden för uppdraget, har vi haft möjlighet ta upp och lämna förslag även i andra frågor som aktualiseras med anledning av uppdraget.

Våra utgångspunkter

Vapenregleringen utgör en avvägning mellan samhällets intresse av att förebygga brott och olyckor med skjutvapen och intresset av att enskilda personer och organisationer i befogade fall ska ha möjlighet att inneha skjutvapen. Både enskilda och samhället i stort gynnas av att aktiviteter som jakt, målskjutning och vapensamling kan bedrivas utan onödiga hinder. Det handlar bl.a. om enskildas rätt till en meningsfull fritid och rekreation, men också om att upprätthålla Sveriges försvarsförmåga, om viltvård, förebyggande av viltolyckor i trafiken och andra skador som orsakas av vilt, om bevarande av historiskt viktiga föremål och underlättande av forskning och om andra befogade intressen, såsom beväpning av bevakningspersonal i den utsträckning det behövs.

Sverige har många legala vapeninnehavare, som har rätt att förvänta sig att vapenregleringen är lätt att förstå, överskåda och tillämpa. De har också rätt att förvänta sig att tillståndsmyndighetens handläggning är effektiv, förutsebar och enhetlig. En förutsättning för att tillståndshanteringen ska kunna leva upp till denna befogade förväntan, är att regleringen som ska tillämpas uppfyller de krav som nyss sagts. Luckor och otydligheter går ut över enskilda. Vår ambition har därför varit att så långt det är möjligt fylla ut luckor och förtydliga det som är oklart eller svårt att förstå.

Vidare är det viktigt att reglerna för tillståndsgivning och innehav av vapen och vapendelar inte är onödigt betungande för legala vapeninnehavare. Vi föreslår därför ett antal lättnader för dem, såsom en utökad vapengarderob för jakt, mer flexibla förvaringsregler, utökade möjligheter för ungdomar att få eget innehavstillstånd och en möjlighet att behålla ljuddämpare vid vapenbyte. Vapenlagstiftningen måste samtidigt vara utformad så att den i möjligaste mån motverkar olyckshändelser med skjutvapen och förekomsten av illegala vapen i landet, och förhindrar att vapen kommer till brottslig användning. Våra överväganden genomsyras av en strävan att hitta balans mellan intresset av lättnader för vapeninnehavarna och intresset av en hög skyddsnivå. En vapenlagstiftning kan enligt vår uppfattning inte utformas utan hänsyn till samhällets problem med skjutvapenvåld och risken för terrordåd och andra masskjutningar. En alltför generös lagstiftning kan öka risken för att legala vapen avleds till den illegala marknaden eller att personer missbrukar möjligheten att få vapentillstånd för att skaffa sig vapen i syfte att begå våldsdåd.

En ny vapenlag och vapenförordning införs

Den nuvarande regleringen i vapenlagen och vapenförordningen (1996:70) har med tiden blivit alltmer svåröverskådlig. Regleringen behöver moderniseras till språk och struktur och man behöver säkerställa en enhetlig användning av ord och uttryck. Våra materiella förslag föranleder dessutom ett flertal nya bestämmelser. Vi bedömer att det bästa sättet att åstadkomma en reglering som lever upp till de krav som ställs på modern lagstiftning är att införa ett helt nytt regelverk. Vi föreslår därför att de nuvarande författningarna ska ersättas med en ny vapenlag och vapenförordning.

Våra förslag innebär att merparten av de nuvarande bestämmelserna flyttas över till de nya författningarna men ges en bättre och mer ändamålsenlig disposition. De ses också över språkligt och redaktionellt. Vi föreslår bl.a. att tillståndsbestämmelserna delas upp i fler kapitel på så sätt att enskilda personers innehav behandlas för sig och organisationers innehav för sig, och att införsel respektive vapenhandel, vapenmäklarverksamhet och reparatörsverksamhet lyfts ut och ges egna kapitel. Vidare föreslår vi att kapitlen förses med fler underrubriker, att de olika tillståndstyperna ges egna benämningar och att ord och uttryck används enhetligt. Den nya lagen delas in i tjugo kapitel och den nya förordningen i tjugotre kapitel.

Vi lämnar också förslag till ett antal materiella ändringar i förhållande till den nuvarande lagen och förordningen. En hel del av dessa syftar till att förtydliga nuvarande reglering eller att fylla ut luckor i regleringen som har orsakat svårigheter vid tillämpningen. Även ändringar som inte utgör lättnader i egentlig mening syftar till att gynna de legala vapeninnehavarna genom att skapa förutsättningar för en effektiv, förutsebar och enhetlig tillämpning.

Reglerna om innehav förtydligas

Merparten av bestämmelserna om tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition och ljuddämpare (innehavstillstånd) bör i materiellt hänseende föras över till den nya regleringen. I dagsläget är regleringen dock i viktiga avseenden svårbegriplig, även när det gäller vissa grundläggande förutsättningar för tillstånd. Det är svårt att förstå hur vissa regler förhåller sig till varandra och, särskilt när det gäller vapenförordningen, svårt att läsa ut vilka bestämmelser som är tillämpliga

i vilka fall. Detta försvårar polisens handläggning, försämrar förutsättningarna för enhetliga bedömningar och gör det svårt för enskilda att förstå vad som gäller och vilka krav som ställs för att de ska kunna få tillstånd att inneha skjutvapen för olika ändamål.

Mot denna bakgrund lämnar vi ett antal förslag som i huvudsak syftar till att förtydliga vad som gäller samt förslag till språkliga och redaktionella ändringar som avses göra regleringen tydligare och lättare att förstå. Som exempel kan nämnas att vi föreslår – ett förtydligande av vilka omständigheter som ska beaktas vid den

lämplighetsprövning som ska göras vid ansökningar om tillstånd att inneha skjutvapen eller förvara skjutvapen åt någon annan, – att de godtagbara ändamålen för tillstånd att inneha skjutvapen

för skjutning ska framgå uttryckligen av vapenlagen och inte som nu endast indirekt av föreskrifter i vapenförordningen, – ett klargörande av att tillstånd kan ges för udda ändamål som inte

avser skjutning, och – förtydliganden av vilka handhavandekrav som gäller för innehav

för olika ändamål.

En fullständig reglering om innehavstillstånd för organisationer införs

Vapenlagen och vapenförordningen innehåller förhållandevis detaljerade bestämmelser om förutsättningarna för att enskilda personer ska få ges tillstånd att inneha skjutvapen. För organisationer, dvs. skyttesammanslutningar, auktoriserade bevakningsföretag och huvudmän för museer, regleras förutsättningarna däremot endast på ett mycket övergripande plan. Vissa av de villkor som i praktiken uppställs framgår endast indirekt av vapenregleringen. Vi menar att detta inte är förenligt med de grundläggande krav som bör ställas på en tillståndsreglering. En tydlig tillståndsreglering kan bidra till en rättssäker och förutsebar prövning och kortare handläggningstider. Vi lämnar därför förslag till ett fullständigt regelverk för organisationer, där det bl.a. framgår vilka ändamåls- och behovskrav som ska gälla. Vi föreslår även vissa ändringar i fråga om vem som ska ansvara för en organisations

vapen och lämnar också förslag till reglering i fråga om vem som självständigt ska få hantera dessa vapen.

Vapengarderoben för jakt utökas

Vi anser att det finns skäl att utöka vapengarderoben för jakt. Vi föreslår att en person med jägarexamen ska antas ha behov av sex kompletta skjutvapen för jakt, eller stommar eller lådor till sådana vapen. Detta innebär en ökning med två vapen i förhållande till vad som gäller i dag. En jägare föreslås därutöver kunna få tillstånd till innehav av ytterligare två kompletta skjutvapen för jakt eller stommar eller lådor till sådana vapen om personen visar att det finns ett behov av vapnen. För fler skjutvapen än så bör det krävas ett mycket kvalificerat behov. För att skapa förutsättningar för en enhetlig och förutsebar rättstillämpning föreslår vi förtydliganden av vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid prövningen av om det finns ett mycket kvalificerat behov.

När det gäller målskjutningsvapen är vår bedömning att det inte framkommit tillräckliga skäl för att höja gränsen för när det krävs ett mycket kvalificerat behov för innehav av fler sådana vapen. Gränsen bör alltså även i fortsättningen gå vid fler än tio enhandsvapen eller åtta andra målskjutningsvapen. Däremot bör innebörden av kravet på mycket kvalificerat behov förtydligas även när det gäller målskjutning. Även om kraven är och bör vara höga ska tillstånd ges när det är befogat.

Äldre hagelvapen ska kunna föras in i ett europeiskt skjutvapenpass

Svenska Jägareförbundet har till utredningen framfört att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv1 medfört att det inte längre är möjligt att få ett europeiskt skjutvapenpass för vissa vapen som tidigare fick antecknas i skjutvapenpasset. Det rör sig om sådana äldre hagelvapen som i och för sig skulle kunna falla under kategori C punkten 7 i bilaga I till vapendirektivet, men som släppts ut på mark-

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen.

naden före den 14 september 2018. Vi föreslår att vapen av detta slag ska kunna föras in i skjutvapenpasset.

Det ska bli lättare för underåriga att få innehavstillstånd när det är befogat

Som utgångspunkt bör endast vuxna ges tillstånd att inneha skjutvapen. Det finns dock situationer där det är befogat att underåriga kan få eget innehavstillstånd för jakt eller målskjutning. Exempelvis bör den som behöver ett eget innehavstillstånd för att kunna tävla utomlands med landslaget ofta kunna ges sådant tillstånd. Innehavstillstånd bör också ofta kunna ges om den underårige uppfyller de generella aktivitetskraven för innehavstillstånd för målskjutning i en skyttegren där förutsättningarna för uppsiktsutlåning är särskilt begränsade, såsom skidskytte. Det är önskvärt att underåriga ges tillstånd i något högre grad än vad Polismyndigheten i dag anser möjligt. Vi föreslår därför att ett sådant tillstånd ska kunna ges om det finns särskilda skäl med beaktande av bl.a. sökandens ålder och mognad, typen av vapen, om behovet annars kan tillgodoses genom lån av vapen och om vårdnadshavaren eller någon annan vuxen som har eget innehavstillstånd ser till att den unge har praktiska förutsättningar att förvara vapnet i enlighet med vapenregleringens krav.

Aktivitetskraven för målskjutning bör ses över

Den som vill inneha vapen för målskjutning måste leva upp till vissa krav på skytteaktivitet. Det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och utformade med hänsyn till skyttesportens faktiska förutsättningar. Polismyndigheten bör därför se över aktivitetskraven i samråd med de auktoriserade skyttesammanslutningarna i syfte att säkerställa att kraven har en lämplig utformning.

Föreningsegna grenar ska finnas kvar

Föreningsintyg för innehav av målskjutningsvapen utfärdas inte bara av auktoriserade förbund utan också av sammanslutningar som är anslutna till dessa. I vissa anslutna föreningar utövas skyttegrenar som

inte har någon motsvarighet i huvudförbundets skyttereglemente, s.k. föreningsegna grenar. Det betyder att föreningen kan utfärda föreningsintyg åt en medlem för innehav av de vapen som behövs för den föreningsegna grenen. I vissa fall kan detta innebära att personer ges tillstånd att inneha skjutvapen som de annars inte hade kunnat få, eller att de ges tillstånd till innehav av särskilt farliga skjutvapen efter en kortare tids aktivitet än vad som annars hade gällt.

Vi har mot denna bakgrund övervägt om det finns anledning att generellt begränsa möjligheterna till tillstånd att inneha skjutvapen för föreningsegna grenar. Vår bedömning är dock att en generell begränsning inte är motiverad och skulle hämma skyttesportens utveckling. Däremot bör tillstånd att inneha enhandsvapen och helautomatiska vapen nekas för föreningsegna grenar, vilket är möjligt redan i dag. För att motverka att enskilda utnyttjar föreningsegna grenar för att snabbare få tillgång till särskilt farliga vapen bör Polismyndigheten överväga att meddela föreskrifter om aktivitetskrav också för vissa andra vapentyper än enhandsvapen, såsom vapen av typen AR-15. Detta bör i så fall ske efter samråd med de auktoriserade skyttesammanslutningarna.

Tydligare regler för vapensamlare

Enligt nuvarande ordning fattas inget bindande beslut i frågan om en vapensamlares samlingsområde är godtagbart. Det innebär att tillståndsmyndigheten i senare ärenden kan göra en annan bedömning än som gjorts tidigare i fråga om samlingsområdet. Detta innebär svårigheter för vapensamlarna. Vi föreslår därför att Polismyndigheten ska fatta för framtiden bindande beslut om att ett visst samlingsområde är godkänt. Samlingsområdet ska senare kunna utvidgas. Det ska också vara möjligt att under vissa förutsättningar ha mer än ett godkänt samlingsområde.

Vi föreslår samtidigt, i syfte att öka förutsebarheten, att vissa begränsningar av innehav för samlingsändamål av moderna skjutvapen och tyngre, utpräglat militära vapen ska komma till tydligare uttryck i vapenregleringen. Vidare redovisar vi vissa bedömningar när det gäller överföring av hela samlingar och innehav av ammunition för vapensamling.

Tydligare regler om enhandsvapen och helautomatiska vapen

Sedan länge gäller att tillstånd till innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen får ges endast om det finns synnerliga skäl. I flera fall föreslår vi att kravet ska ersättas med ett krav på särskilda skäl, vilket då ligger närmare hur kravet faktiskt tillämpas. Särskilda skäl bör således vara tillräckligt för innehav av enhandsvapen för jakt, målskjutning och avlivning av fällfångade djur. Däremot bör kravet på synnerliga skäl behållas för innehav av enhandsvapen för skydd och udda skjutningsändamål. Det bör vidare alltid krävas synnerliga skäl för att en enskild person ska få inneha helautomatiska vapen, i de fall sådana vapen över huvud taget får innehas. Vi föreslår att det av lag ska kunna utläsas vilka omständigheter man ska ta hänsyn till vid bedömningen av om särskilda eller synnerliga skäl föreligger.

För sådana organisationer som kan ges tillstånd att inneha skjutvapen föreslår vi att kravet på synnerliga skäl helt tas bort och ersätts med de krav som i praktiken tillämpas redan i dag.

Ett skjutvapen byggs som regel upp kring en del som kallas för stomme eller låda (även andra namn förekommer). Det bör inte vara möjligt att undgå de särskilda kraven för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen genom att skaffa sig ett vapen del för del. De särskilda kraven föreslås därför gälla även stommar och lådor som är avsedda för sådana vapen som omfattas av kraven. De förhöjda kraven bör däremot inte tillämpas på andra vapendelar, såsom pipor och mantlar.

Femårstillstånden avskaffas delvis och mildras i övrigt

Femårstillstånden bör finnas kvar för skjutningsändamål men de negativa effekterna bör effektivt motverkas

Tillstånd för en enskild person att inneha helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott ska enligt nuvarande ordning tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning. Vi har övervägt om dessa s.k. femårstillstånd bör avskaffas.

Vi anser att det även i fortsättningen bör ske regelbundna kontroller av att innehavarna fortfarande har behov av vapnen, i de fall

de innehas för skjutning. Detta innebär att systemet med femårstillstånd inte kan avskaffas utan att man ersätter det med något annat sätt att följa upp behovet av vapnen. Det alternativ som vi har identifierat går ut på en ordning med skärpt tillsyn avseende just behovet. En sådan skärpt tillsyn skulle kunna gå ut på att tillståndshavarna åläggs att se till att Polismyndigheten vart femte år får underlag till stöd för att behov av vapnet fortfarande föreligger. För målskyttar, som är den största kategorin innehavare av de aktuella vapnen, skulle det i princip vara fråga om en motsvarighet till föreningsintyg. Vår bedömning är att en övergång till ett sådant system medför begränsade fördelar, samtidigt som det skulle medföra en kostnadsökning och ett intäktsbortfall för det allmänna. Vi anser också att flertalet av de olägenheter som femårstillstånden innebär kan undanröjas på andra sätt än genom ett avskaffande. När det gäller vapen som innehas för skjutning gör vi därför bedömningen att tidsbegränsningen bör behållas. Vi lämnar i stället ett antal förslag som syftar till att undanröja de olägenheter som systemet med femårstillstånd medför för de legala vapeninnehavarna. Förslagen innebär bl.a. följande. – Olovligt innehav sedan ett tidsbegränsat tillstånd löpt ut införs

som ett eget brott med en egen rubricering och mildare straffskala. I ringa fall ska inte dömas till ansvar. – Det ska inte längre krävas att ansökan gjorts fyra veckor före till-

ståndstidens utgång för att tillståndet ska fortsätta gälla tills ansökan prövats. Det ska i stället vara tillräckligt att ansökan gjorts innan tillståndstiden löpt ut. Vidare ska tillståndet när ansökan gjorts i rätt tid inte upphöra att gälla vid laga kraft. I stället ska man, om ansökan avslås, ha tre veckor på sig att göra sig av med vapnet. – Vid ansökan om förnyelse av ett femårstillstånd ska det tas större

hänsyn till om oförmågan att uppfylla vissa förutsättningar för tillstånd är tillfällig. – Det ska vara obligatoriskt för Polismyndigheten att påminna till-

ståndshavaren om att tillståndet håller på att löpa ut.

Femårstillstånden bör avskaffas för andra ändamål än skjutning

När ett skjutvapen ska innehas för samling, prydnad eller minne krävs inte att sökanden har behov av vapnet. Femårstillstånden fyller därför inte något syfte när det gäller sådana ändamål, och bör avskaffas. Det finns inte heller tillräckliga skäl för en obligatorisk tidsbegränsning avseende vapen som innehas för udda ändamål som inte avser skjutning.

Innehav regleras uttryckligen och inte indirekt genom användningsreglering

Vissa centrala regler om vapeninnehav framgår endast indirekt av föreskrifter om vilka vapen som får användas för vissa ändamål. Det viktigaste exemplet är att vissa begränsningar av vilka vapen som får innehas för jakt endast framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt (NFS 2023:8). Föreskrifterna handlar om användning av vapen för jakt. Samtidigt syftar vissa bestämmelser i föreskrifterna uteslutande till att begränsa vilka vapen som får innehas för jaktändamål. Detta gör regleringen otydlig. Av större vikt är dock att denna regleringsteknik får till följd att riksdag och regering i praktiken frånhänds kontrollen över vilka vapen som får innehas för jakt. Det är naturligtvis inte lämpligt. Vi föreslår därför att bestämmelser som syftar till att reglera innehav som huvudregel bör tas in i vapenlagstiftningen.

Tydligare möjligheter att beakta risker för allmän ordning och säkerhet

Vissa typer av vapen innebär risker för allmän ordning och säkerhet som är oproportionerligt stora i förhållande till nyttan för ändamålet. Det handlar då inte bara om risken för att skjutvapen stjäls eller på något annat sätt hamnar på den illegala vapenmarknaden – och konsekvenserna av detta – utan också om risken för att enskilda missbrukar vapenregleringen för att skaffa sig särskilt farliga vapen i syfte att begå våldsdåd. Det bör därför tydliggöras i vapenlagen att tillståndsmyndigheten ska neka tillstånd om vapnet är oproportionerligt farligt med hänsyn till nyttan för ändamålet.

Det finns vissa typer av vapen och annan utrustning som är så pass farliga att de inte bör få innehas för civila ändamål, eller enbart bör få innehas för vissa ändamål. Ett exempel på det är vissa halvautomatiska gevär, såsom AR-10 och AR-15, som är kompatibla med stora militära vapenmagasin. Vi föreslår ett uttryckligt förbud mot innehav av sådana vapen för jakt. I syfte att minska spridningen av dessa vapen i samhället och för att begränsa vissa olägenheter för legala vapeninnehavare, bör förbudet träda i kraft så snart som möjligt. Vi föreslår därför att förbudet införs redan genom en ändring i den nuvarande vapenförordningen. Vi föreslår även ett generellt förbud i den nya vapenlagen mot bl.a. studskolvar, switchar och fjärrstyrda och självstyrande vapen liksom utrustning som kan användas för att fjärrstyra och självstyra vapen.

När det skapas ett tydligare utrymme för att förbjuda särskilt farliga skjutvapen för civilt innehav kan också övriga förutsättningar för tillstånd att inneha skjutvapen renodlas. Vi föreslår därför att skjutvapen som får användas för jakt också ska anses lämpliga för jakt enligt den nya vapenregleringen.

Tillståndsplikt för luftvapen och andra effektbegränsade vapen av Brocock-typ

Effektbegränsade vapen som kan användas med krut är farligare än andra sådana vapen. Om vapnen är tillståndsfria finns en risk att de kommer till användning i kriminella sammanhang. Vi föreslår därför att ett skjutvapen inte ska kunna anses vara effektbegränsat om avfyrningen sker med slagstift och vapnet är konstruerat för patroner där drivämnet ingår. Detta innebär att bl.a. luftvapen av Brocock-typ blir tillståndspliktiga.

Innehav av vapenmagasin och ljuddämpare vid vapenbyte

Den som har rätt att inneha ett visst vapen får under vissa förutsättningar tillståndsfritt inneha även ljuddämpare och vapenmagasin som passar till vapnet. Om vapnet överlåts får innehavaren behålla vapenmagasinet under en viss tid. Vi föreslår att tidsfristen förlängs från tre till sex månader. Vi föreslår samtidigt att motsvarande möjlighet införs för ljuddämpare och, för båda typerna av vapentillbehör, vissa

andra ändringar som syftar till att ge innehavaren tid att rätta sig efter ett eventuellt avslag på en tillståndsansökan.

Elektroniska tillståndsbevis

Ett tillståndsbevis kan försvinna, stjälas eller bli förstört. Dagens tillståndsbevis kan också kopieras. Det sagda medför olägenheter för vapeninnehavarna och underlättar för missbruk av tillståndsbevisen. Reglerna om att polisen ska samla in tillståndsbevisen i olika situationer orsakar vidare merarbete och fördröjningar. Vi föreslår därför att de fysiska tillståndsbevisen när det gäller innehavstillstånd ska fasas ut och ersättas av elektroniska tillståndsbevis. Systemet bör byggas upp så att den enskilde genom en säker inloggning i en e-tjänst ges tillgång till de uppgifter om sina giltiga tillstånd som i dag finns i de fysiska tillståndsbevisen.

En tydligare reglering för överlåtelser

Den som ges tillstånd att inneha ett bestämt skjutvapen som ska förvärvas, registreras i dag omedelbart vid tillståndsbeslutet som innehavare. Samtidigt avregistreras överlåtaren som innehavare. I praktiken kan det dock dröja innan överlåtelsen verkligen sker. För överlåtaren är det en otrygghet att inte längre vara registrerad som innehavare, särskilt som han eller hon förväntas lämna ifrån sig sitt tillståndsbevis när förvärvarens ansökan görs. Det innebär vidare att vapenregistren inte korrekt avspeglar vem som faktiskt innehar och är ansvarig för vapnet. Det finns inte heller någon möjlighet att följa när vapnet faktiskt byter händer. Vi föreslår därför bl.a. att överlåtaren ska fortsätta att vara registrerad som innehavare till dess vapnet lämnats ut, och att förvärvarens innehavstillstånd fram till dess ska betecknas förvärvstillstånd. Vidare föreslår vi bl.a. att alla överlåtelser som inte involverar en vapenhandlare ska anmälas till Polismyndigheten.

Anpassningar av krigsmaterielregelverket

Ändringarna av vapenlagstiftningen när det gäller ljuddämpare och vapenmagasin har resulterat i oklarheter när det gäller tillämpligheten av vissa bestämmelser i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel på sådana föremål. Vi lämnar därför förslag som syftar till att tydliggöra vad som gäller och vissa förslag till ändringar. Avsikten är bl.a. att enskilda inte ska drabbas av omotiverade tillståndskrav.

Det saknas anledning att tydliggöra eller ändra tillståndsprövningens omfattning

Enligt ett av de tillkännagivanden som ligger till grund för vårt uppdrag bör det tydliggöras att Polismyndighetens tillståndsprövning endast ska omfatta tillståndspliktiga vapendelar. Vår bedömning är dock att prövningen av om ett vapen är lämpat för sitt ändamål måste avse hela vapnet. Även sådana vapendelar som inte omfattas av tillståndsplikt bör därför även fortsättningsvis beaktas vid tillståndsprövningen av kompletta skjutvapen.

Bättre ansökningsregler

Vapenregleringen omfattar ett betydande antal olika ansökningsärenden. Tydliga och fullständiga ansökningsbestämmelser är viktiga för att säkerställa att så många ansökningar som möjligt är fullständiga från början och att polisen får ett tillräckligt underlag för sin prövning. Det saknas i flera fall regler om vad en ansökan ska innehålla. I andra fall är bestämmelserna otydliga eller bristfälliga. Vi föreslår ett flertal ändringar och nya bestämmelser i detta avseende. Vidare följer det av våra övriga förslag att det tillkommer nya ärendetyper, såsom godkännande av vapenhanterare och föreståndare för vapenreparatörer. I dessa fall föreslår vi bestämmelser om ansökningens innehåll.

Tydligare utlåningsregler

Vi föreslår att bestämmelserna om utlåning av skjutvapen ska förtydligas i ett antal avseenden och ges en bättre disposition.

Den som har lånat ett skjutvapen enligt de allmänna bestämmelserna om korttidsutlåning föreslås få låna ut vapnet för innehav och användning under långivarens uppsikt. Samtidigt förtydligas att det i övrigt är förbjudet att låna ut ett lånat vapen.

Skyttesammanslutningar ska få låna ut vapen vid upprepade tillfällen

Utlåning får i dag bara ske vid enstaka tillfällen. Begränsningen är inte ändamålsenlig för skyttesammanslutningars verksamhet. Vi föreslår därför att en sammanslutning för målskytte vid upprepade tillfällen ska få låna ut ett skjutvapen, om vapnet ska innehas och användas vid övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får ges tillstånd att inneha skjutvapen.

Utökade möjligheter för bevakningsföretag att inneha och låna ut skjutvapen

Auktoriserade bevakningsföretag föreslås få inneha och låna ut skjutvapen inte bara till väktare utan också till annan bevakningspersonal. Det föreslås även bli tillåtet för sådana företag att inneha och låna ut skjutvapen för utbildning under företagets uppsikt. Företagen föreslås också få inneha startvapen för hundträning. Vi lämnar även förslag som syftar till att det ska bli lättare för bevakningsföretag att få inneha tårgasanordningar.

Flexiblare förvaringsregler

Vi lämnar flera förslag som innebär en ökad flexibilitet för enskilda i fråga om förvaring av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. Vi föreslår bl.a. att enskilda personer ska kunna ges tillstånd att förvara egendomen någon annanstans än i eller i anslutning till sin stadigvarande bostad, om en lika säker förvaring anordnas. Vi föreslår också

utökade möjligheter till förvaring hos någon annan, och ett klargörande av att sådan förvaring får ske hos vissa juridiska personer.

Vi föreslår vidare att kravet på förvaring i säkerhetsskåp ska utvidgas till att omfatta även stommar och lådor till skjutvapen. Polismyndigheten får möjlighet att utöva tillsyn över förvaringen hos t.ex. dödsbon.

Hjälp med transport vid skrotning eller inlösen

Skrotning och inlösen av skjutvapen, ammunition och vapentillbehör aktualiseras bl.a. i situationer där vapeninnehavaren har avlidit eller av någon annan anledning inte får, kan eller vill inneha egendomen. För att underlätta för den som har hand om egendomen föreslår vi en möjlighet att ge någon annan i uppdrag att transportera och överlämna egendomen till Polismyndigheten.

Införsel med stöd av skjutvapenpasset ska tillåtas för målskjutning

Vi anser att en variant av det förenklade införselförfarande som avses i artikel 17.2 i vapendirektivet bör införas för målskjutning. Således föreslår vi att enskilda personer som har ett giltigt europeiskt skjutvapenpass utan införseltillstånd ska få medföra vissa kategorier av tävlingsskjutvapen som är införda i skjutvapenpasset vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid tävling här. Tillhörande ammunition och ljuddämpare ska få föras in med vapnet. Personen ska medföra dokumentation som styrker att föremålen ska användas vid tävling i Sverige. Den som med stöd av det nya förfarandet har fört in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare i Sverige ska utan tillstånd få inneha egendomen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet.

Om våra förslag genomförs bör det krävas att skjutvapnen visas upp vid gränsen både vid in- och utförsel, och att tullen ska anmäla införseln till polisen.

Det saknas tillräckliga skäl för att införa det förenklade förfarandet för jakt och återskapande av historiska händelser.

Vapenhandlare och vapenreparatörer

Tillstånd att bedriva handel med skjutvapen kan ges endast om verksamheten bedrivs yrkesmässigt. I praktiken krävs bl.a. att vapenhandlaren genomför ett visst antal transaktioner per år. Vi bedömer att kravet på antal transaktioner utgör en väl avvägd huvudregel, men att det kan finnas skäl till en mer nyanserad bedömning i vissa fall. Vi föreslår därför att det ska vara möjligt ge vapenhandlartillstånd även till den som inte lever upp till kravet på antal transaktioner, om det finns särskilda skäl. Ett exempel kan vara vapenhandlare som specialiserar sig på mycket exklusiva och dyrbara vapen. En sådan handlare kan ha en relativt hög omsättning men få transaktioner per år.

Vi föreslår att bestämmelserna om inlösen av skjutvapen, ammunition och vapentillbehör ska förtydligas så att det klart framgår att även egendom som innehas med stöd av ett vapenhandlartillstånd omfattas. För att undvika att inlösenreglerna missbrukas bör det dock föreskrivas att staten inte är skyldig att lösa in vapenhandlares vapen om återkallelsen sker på handlarens eget initiativ.

När det gäller reparatörer föreslår vi ett förtydligande i förordning av vad som avses med yrkesmässig verksamhet. Vi föreslår vidare att de krav på lämplighet m.m. som ställs på vapenhandlare ska gälla även för yrkesmässiga vapenreparatörer. De bör också omfattas av motsvarande krav på föreståndare och ersättare. Vi föreslår vidare vissa förtydliganden om innehållet i tillståndet och möjligheten att meddela förvaringsvillkor. Polismyndighetens tillsynsmöjligheter utökas.

Reparatörer föreslås få en uttrycklig möjlighet att provskjuta vapen som de har tagit emot och att, under tiden de har vapnet, inneha ammunition som kan användas för ändamålet.

Regler om vem som får utföra ändring och ombyggnad av någon annans skjutvapen

Vi föreslår att det klargörs att den som får ta emot ett vapen för reparation eller översyn även får ta emot och tillfälligt inneha skjutvapen för ändring eller ombyggnad, förutsatt att även det ändrade vapnet omfattas av tillståndet eller rätten att ta emot vapnet. Om ändringen av skjutvapnet innebär att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen, bör skjutvapnet inte få

lämnas ut utan att innehavaren visar upp bevis om tillstånd att inneha det ändrade vapnet.

Handläggningstiderna

Aktuell statistik visar en stadig nedgång av handläggningstiderna i ärenden om innehavstillstånd. De insatser som gjorts för att korta ner handläggningstiderna har alltså gett effekt. Handläggningstiderna framstår i dagsläget som godtagbara. Det är inte motiverat och inte heller lämpligt att införa krav på en särskilt skyndsam handläggning, en särskild tidsgräns eller s.k. servicegarantier. De åtgärder som vidtas och planeras inom ramen för Polismyndighetens utvecklingsarbete förväntas – tillsammans med våra förslag – på både kort och lång sikt skapa förutsättningar för Polismyndigheten att leva upp till förvaltningslagens krav på en effektiv handläggning.

Uppgiften att bedöma om ett vapenbyte får göras bör inte lämnas över till vapenhandlare. Det bör inte heller införas ett förenklat förfarande hos tillståndsmyndigheten för ärenden om vapenbyten. Polismyndigheten bör i stället fortsätta sitt arbete med ökad digitalisering och automatisering, förbättrade handläggningsrutiner och förbättrat stöd för handläggningen.

En förbättrad samverkan

Det finns ett starkt önskemål från intresseorganisationerna på vapenområdet om en förbättrad dialog med Polismyndigheten och att det ska vara lättare att komma i kontakt med någon som kan besvara frågor. Även Polismyndigheten har bejakat värdet av en dialog med de aktörer som berörs av vapenlagstiftningen. Vi anser att Polismyndigheten bör initiera en regelbunden dialog med ledande sportskytte-, jägare- och samlarorganisationer och med företrädare för vapenhandlarna, reparatörerna, bevakningsföretagen och museihuvudmännen. Polismyndigheten bör vidare inrätta en särskild kontaktkanal som enskilda kan använda för att komma i kontakt med polisen i vapenfrågor som inte rör pågående ärenden.

En tydligare straffrättslig uppdelning

Vår bedömning är att det inte är lämpligt att göra någon generell uppdelning av vapenbrott som begås av legala vapeninnehavare och andra typer av vapenbrott. Den omständigheten att risken för brottslig eller annan skadlig användning av vapnet är särskilt låg bör dock kunna beaktas vid bedömningen av om brottet är ringa och när man bestämmer påföljden. Vidare bör man genom införande av ett flertal nya brottsrubriceringar tydligare skilja på sådana överträdelser som typiskt sett begås av legala vapeninnehavare och andra brott mot vapenlagen.

Kvalifikationsgrunderna för grovt vapenbrott behöver inte ändras

Vi har analyserat om det krävs några ändringar i vapenlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor för att omständigheten att vapen och explosiva varor påträffas med avslipade serienummer särskilt ska kunna beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt. Vår bedömning är att omständigheten redan kan beaktas i tillräcklig utsträckning och att det därför inte krävs någon lagändring.

Vapenregistren

Vi föreslår att registreringsskyldigheten utvidgas jämfört med i dag. Bland annat föreslår vi att det uttryckligen ska framgå att den som lagligen innehar skjutvapen utan tillstånd och den som lagligen förvarar vapen för någon annans räkning ska registreras. Vidare lämnar vi ett antal förslag om krav på registrering avseende vissa personer som har ett betydande inflytande över en organisation eller annars ansvarar för eller självständigt hanterar en organisations skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. Uppgifter om sådana personer föreslås antecknas i ett nytt register, kallat det utökade vapeninnehavarregistret.

En ändrad forumregel

I dag gäller olika bestämmelser om vilken domstol som är behörig om en enskild person överklagar Polismyndighetens beslut enligt vapenlagen jämfört med om personen överklagar myndighetens beslut

enligt vapenförordningen. Skillnaden är inte motiverad och bör tas bort. Vi föreslår därför att vapenförordningens forumregler ska motsvara vapenlagens.

Skyldighet att anmäla förlust av skjutvapen

När en legal vapeninnehavare blir av med ett skjutvapen är det viktigt att Polismyndigheten snarast får kännedom om detta. Vi föreslår därför att det införs en skyldighet för innehavaren att så snart som möjligt anmäla förlusten till Polismyndigheten, om ett skjutvapen har förkommit eller stulits.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Bestämmelserna om elektroniska tillståndsbevis bör dock träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Förbudet mot innehav av vissa halvautomatiska gevär för jakt bör träda i kraft så snart som möjligt.

Tidigare meddelade tillstånd, auktorisationer och godkännanden ska fortsätta att gälla och anses som meddelade enligt den nya lagen. Detta gäller dock inte sådana halvautomatiska gevär med löstagbara militära magasin som vi föreslår att man inte ska få inneha för jakt. Sådana tillstånd föreslås upphöra automatiskt den 1 januari 2027. Innehavarna ska underrättas i god tid och ha möjlighet att antingen söka tillstånd för något annat ändamål, göra sig av med vapnet eller få det inlöst till 80 procent av marknadsvärdet vid inköpstillfället.

Den som utan tillstånd innehar ett effektbegränsat vapen som inte längre kommer anses vara effektbegränsat ska få fyra månader på sig att ansöka om tillstånd eller göra sig av med vapnet.

Vid prövning av ansökningar om bl.a. tillstånd ska den nya regleringen tillämpas i materiellt hänseende även om ansökan gjorts före ikraftträdandet.

1. Författningsförslag

1.1. Förslag till vapenlag (2025:00)

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Lagen innehåller följande kapitel.

– 1 kap. Inledande bestämmelser – 2 kap. Allmänt om tillstånd – 3 kap. Gemensamma bestämmelser om innehav – 4 kap. Enskilda personers innehav – 5 kap. Organisationers innehav – 6 kap. Innehav av ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin – 7 kap. Vapenhandlare, vapenmäklare och vapenreparatörer – 8 kap. Införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare – 9 kap. Utlåning av skjutvapen – 10 kap. Skjutvapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och konkursbon

– 11 kap. Ändring, reparation och skrotning av skjutvapen – 12 kap. Förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare

– 13 kap. Återkallelse och omhändertagande – 14 kap. Inlösen av skjutvapen, ammunition och vapentillbehör – 15 kap. Märkning – 16 kap. Vapenregister – 17 kap. Behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden

– 18 kap. Straff och förverkande

– 19 kap. Överklagande – 20 kap. Bemyndiganden

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller skjutvapen, vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin.

3 § Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

4 § Vad som sägs om skjutvapen gäller också

a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen,

b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,

c) start- och signalvapen som laddas med patroner,

d) armborst,

e) tårgasvapen och andra gasvapen,

f) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar,

g) slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,

h) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta,

i) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammunition än de är avsedda för,

j) anordningar som medför att ett skjutvapen som inte är helautomatiskt kan avfyras mer än en gång per avtryckning (flerskottsanord-

ningar),

k) anordningar eller programvara som är särskilt utformade eller modifierade för att styra, avfyra eller på något annat sätt kontrollera ett skjutvapen utan att någon tar fysisk befattning med vapnet i skottögonblicket, och

l) obrukbara föremål som i brukbart skick skulle räknas som sådana anordningar som avses i j) eller k) och obrukbar programvara som i brukbart skick skulle räknas som sådan programvara som avses i k).

5 § Vad som sägs om skjutvapen gäller inte

a) salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner,

b) skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner,

c) bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,

d) andra arbetsverktyg avsedda för slakt eller för industriellt eller liknande bruk, och

e) skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål.

6 § Med ammunition förstås i denna lag patroner och projektiler till handvapen som lagen tillämpas på samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler.

7 § Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

8 § Denna lag gäller inte

a) hagel och andra massiva kulor,

b) projektiler avsedda för armborst eller för luft-, kolsyre-, fjäder- eller harpunvapen,

c) kolsyrepatroner,

d) patronhylsor utan tändhatt avsedda för handvapen som lagen tillämpas på, och

e) patroner avsedda för start- eller signalvapen.

9 § Med vapenmagasin avses i denna lag löstagbara magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, under förutsättning att magasinet kan innehålla

– fler än 20 patroner, eller – fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att sätta in i ett skjutvapen vars pipas längd överstiger 30 cm eller vars totala längd överstiger 60 cm.

10 § I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 15 kap. 5 §, 16 kap. 1–6, 8–10 §§ och 17 kap. 7 §. Lagen gäller inte ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som innehas av staten.

I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller endast 15 kap. 1–4 och 6 §§.

Avgifter

11 § Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt denna lag eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag.

2 kap. Allmänt om tillstånd

Krav på tillstånd

1 § Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin (innehavstillstånd),

b) bedriva handel med skjutvapen (vapenhandlartillstånd),

c) yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition (vapen-

mäklartillstånd),

d) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn (reparatörstillstånd), eller

e) föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige (införseltillstånd).

Krav på tillstånd kan även gälla i andra fall om det är särskilt föreskrivet.

Undantag från kraven på tillstånd

2 § Tillstånd enligt 1 § krävs inte

1. för den som har fyllt 18 år om vapnet har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen) och vapnet är

a) ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller

b) ett harpunvapen,

2. för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, eller

3. om det är särskilt föreskrivet.

Förbjudna skjutvapen

3 § Tillstånd enligt 1 § får inte ges för

a) helautomatiska enhandsvapen,

b) flerskottsanordningar eller sådana föremål som i brukbart skick skulle räknas som flerskottsanordningar,

c) skjutvapen som är särskilt utformade eller modifierade för att styras, avfyras eller på något annat sätt kontrolleras utan att någon tar fysisk befattning med vapnet i skottögonblicket,

d) anordningar eller programvara som är särskilt utformade eller modifierade för att styra, avfyra eller på något annat sätt kontrollera ett skjutvapen utan att någon tar fysisk befattning med vapnet i skottögonblicket, eller

e) obrukbara föremål som i brukbart skick skulle räknas som sådana anordningar som avses i d) eller obrukbar programvara som i brukbart skick skulle räknas som sådan programvara som avses i d).

Tillståndsmyndighet

4 § Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt denna lag.

3 kap. Gemensamma bestämmelser om innehav

Vem som kan få tillstånd

1 § Tillstånd att inneha skjutvapen får ges till

1. enskilda personer,

2. sammanslutningar för målskytte som har auktoriserats enligt 5 kap. 5 § eller är anslutna till en auktoriserad sammanslutning,

3. huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter eller om museet ägs av en kommun, en region eller en stiftelse som står under länsstyrelsens tillsyn, och

4. bevakningsföretag som har auktoriserats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

Grundläggande förutsättningar för tillstånd

2 § Tillstånd att inneha skjutvapen får ges endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.

Tillstånd får ges endast för särskilt angivna ändamål. Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får ges endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet ska avse.

Tillstånd till innehav av ett skjutvapen får inte ges om innehav för det avsedda ändamålet av den sortens vapen innebär en risk för allmän ordning och säkerhet som är oproportionerlig i förhållande till nyttan för ändamålet.

Villkor och tidsbegränsade tillstånd

3 § Ett tillstånd att inneha skjutvapen får förenas med villkor att vapnet ska förvaras på ett visst sätt eller att vapnet ska göras varaktigt obrukbart. Tillståndet får tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att vapnet inte kommer att behövas varaktigt.

4 § Om ett tillstånd att inneha skjutvapen ges någon som ska förvärva ett sådant vapen betecknas tillståndet förvärvstillstånd. Förvärvstillståndet gäller under förutsättning att förvärvet görs och vapnet lämnas ut till förvärvaren inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer.

När vapnet lämnats ut till förvärvaren ska förvärvarens tillstånd att inneha vapnet betecknas innehavstillstånd.

Överlåtelse och förmedling

5 § Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin får överlåtas eller yrkesmässigt förmedlas endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha egendomen. Om ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin överlåts genom ett ombud ska ombudet ha eget tillstånd att inneha skjutvapen.

Upphörande av innehavstillstånd

6 § Vid överlåtelse av skjutvapen upphör överlåtarens innehavstillstånd att gälla när egendomen lämnats ut till förvärvaren, om inte annat är föreskrivet.

4 kap. Enskilda personers innehav

Lämplighetskrav

1 § En enskild person får ges tillstånd att inneha skjutvapen endast om han eller hon med hänsyn till ålder, kunskap och färdigheter, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att för det sökta ändamålet inneha ett sådant vapen som ansökan avser.

Innehav för skjutning

2 § En enskild person får ges tillstånd att inneha skjutvapen för skjutning endast om personen

1. har behov av vapnet för jakt, målskjutning, skydd eller avlivning av fällfångade djur, eller

2. för ett annat godtagbart ändamål som avser skjutning (udda

skjutningsändamål) har ett behov av vapnet som inte kan tillgodoses

på något annat sätt.

Trots det som sägs i första stycket 2 får en enskild person ges tillstånd att inneha start- och signalvapen för udda skjutningsändamål om personen har behov av vapnet för ett sådant ändamål.

3 § Rätt att använda skjutvapen för jakt innefattar, om inte annat anges, rätt att använda vapnet även till övning eller tävling samt till avlivning av djur. Rätt att använda skjutvapen för skyddsändamål innefattar, om inte annat anges, rätt att använda vapnet även till övning eller tävling.

Innehav för andra ändamål än skjutning

Allmänna förutsättningar

4 § En enskild person får ges tillstånd att inneha skjutvapen för andra ändamål än skjutning endast om

1. skjutvapnet huvudsakligen har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för personen, eller

2. personen för ett annat godtagbart ändamål (udda ändamål som

inte avser skjutning) har ett behov av vapnet som inte kan tillgodoses

på något annat sätt.

Om det är särskilt föreskrivet får tillstånd till innehav av skjutvapen för ändamål som avses i första stycket 2 ges endast om det finns synnerliga skäl.

I de fall som avses i denna paragraf får vapnet inte utan särskilt tillstånd användas för skjutning.

Särskilda förutsättningar för samling

5 § En enskild person får ges tillstånd att inneha skjutvapen för samling endast om vapnet ska ingå i en samling som har ett godkänt samlingsområde. Om tillstånd ges ska Polismyndigheten samtidigt besluta om godkännande av samlingsområdet, om personen inte tidigare har meddelats ett sådant beslut.

Ett samlingsområde får godkännas endast om samlingen har en tydlig inriktning och avgränsning. Av godkännandet ska framgå samlingens inriktning och avgränsning och vilka föremål som samlingsområdet omfattar. Ett föremål får omfattas av godkännandet endast om det kan antas att innehavstillstånd för samling kommer att ges för föremålet.

6 § På sökandens begäran får Polismyndigheten i samband med ett tillstånd att inneha skjutvapen för samling besluta att ett godkänt samlingsområde ändras eller utvidgas.

För att mer än ett samlingsområde ska få godkännas för en person krävs särskilda skäl.

Krav på att vissa vapen görs obrukbara eller har deaktiverats

7 § Tillstånd att för andra ändamål än skjutning inneha skjutvapen som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde får ges endast om vapnet görs varaktigt obrukbart. Samma sak gäller i fråga om tillstånd att inneha skjutvapen för udda ändamål som inte avser skjutning.

Trots det som anges i första stycket får tillstånd ges om det finns särskilda skäl för att vapnet ska få behållas i brukbart skick.

När det är särskilt föreskrivet, får tillstånd som avses i första stycket ges endast om vapnet har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

Enhandsvapen och helautomatiska vapen

Särskilda förutsättningar för tillstånd

8 § En enskild person får ges tillstånd att inneha enhandsvapen och stommar som är avsedda för sådana vapen

1. för jakt, målskjutning, avlivning av fällfångade djur och andra ändamål än skjutning endast om det finns särskilda skäl, och

2. för skydd och udda skjutningsändamål endast om det finns synnerliga skäl.

9 § En enskild person får ges tillstånd att inneha helautomatiska vapen och lådor som är avsedda för sådana vapen endast för målskjutning, skydd och udda skjutningsändamål och när det finns synnerliga skäl.

10 § Vid bedömningen av om det finns särskilda eller synnerliga skäl enligt 8 eller 9 § ska särskilt beaktas

1. det ändamål tillståndet ska avse,

2. personens ålder och kunskaper, och

3. det behov personen har av vapnet, stommen eller lådan eller det samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilda affektionsvärde föremålet har för personen.

Om vapnet, stommen eller lådan ska innehas för skjutning ska även personens färdigheter och vapnets lämplighet för ändamålet särskilt beaktas.

Avser ansökan ett helautomatiskt vapen ska även särskilt beaktas om det är av betydelse för totalförsvaret eller ett annat angeläget allmänt intresse att tillstånd ges.

Undantag från de särskilda tillståndskraven

11 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ gäller inte start- och signalvapen, under förutsättning att de har tillverkats som sådana vapen. Bestämmelserna gäller inte heller sådana effektbegränsade vapen som den som fyllt 18 år får inneha utan tillstånd enligt 2 kap. 2 § 1.

Vad som sägs i första stycket om startvapen, signalvapen och effektbegränsade vapen gäller även stommar och lådor som är avsedda för sådana vapen.

Tidsbegränsade tillstånd

12 § Tillstånd för en enskild person att för skjutning inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott eller lådor och stommar som är avsedda för sådana vapen ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.

Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess ansökan prövats slutligt, eller om ansökan avslås, till dess tre veckor förflutit sedan beslutet fått laga kraft.

Halvautomatiska gevär som inte får innehas för jakt

13 § Tillstånd att inneha skjutvapen för jakt får inte avse halvautomatiska gevär och lådor som är avsedda för sådana gevär, om

1. vapnet är utformat för centralantänd gevärsammunition eller centralantänd pistolammunition i grövre kaliber än 9 millimeter, och

2. ett löstagbart vapenmagasin av militär typ med kapacitet för mer än 10 patroner kan sättas in i vapnet utan särskild utrustning eller modifiering av vapnet.

5 kap. Organisationers innehav

Sammanslutningar för målskytte

Allmänna krav

1 § En sammanslutning för målskytte får ges tillstånd att inneha skjutvapen endast om sammanslutningen

1. uppfyller höga krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen,

2. har behov av vapnet för den skytteverksamhet som sammanslutningen bedriver, och

3. är lämplig att inneha skjutvapen med hänsyn till de personer som har ett betydande inflytande över sammanslutningen.

Vid lämplighetsprövningen enligt första stycket 3 ska laglydnad och övriga omständigheter avseende de angivna personerna beaktas.

Om sammanslutningen inte är auktoriserad får tillstånd enligt första stycket ges endast om sammanslutningen har en stabil organisation och kontinuerlig skytteverksamhet.

2 § Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över en sammanslutning för målskytte som har tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska sammanslutningen så snart som möjligt anmäla förändringen till Polismyndigheten.

Enhandsvapen och helautomatiska vapen

3 § En sammanslutning för målskytte får ges tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller lådor som är avsedda för sådana vapen endast om föremålet behövs för verksamhet som är av betydelse för totalförsvaret. Om sammanslutningen inte är auktoriserad får tillstånd att inneha enhandsvapen eller helautomatiska vapen eller stommar och lådor som är avsedda för sådana vapen ges endast om sammanslutningen bedriver målskytte med enhandsvapen eller helautomatiska vapen enligt huvudförbundets skyttereglemente.

4 § Bestämmelserna i 3 § gäller inte start- och signalvapen, under förutsättning att de har tillverkats som sådana vapen. Bestämmelserna gäller inte heller sådana effektbegränsade vapen som den som fyllt 18 år får inneha utan tillstånd enligt 2 kap. 2 § 1.

Vad som sägs i första stycket om startvapen, signalvapen och effektbegränsade vapen gäller även stommar och lådor som är avsedda för sådana vapen.

Auktorisation

5 § En sammanslutning för målskytte får auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.

Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation.

Tillsyn

6 § Polismyndigheten utövar tillsyn över auktoriserade sammanslutningar för målskytte.

Vid tillsynen ska Polismyndigheten kontrollera att förutsättningarna för auktorisation som anges i 5 § fortfarande är uppfyllda.

En auktoriserad sammanslutning ska på begäran lämna Polismyndigheten de upplysningar om verksamheten som myndigheten behöver för sin tillsyn.

Huvudmän för museer

Allmänna krav

7 § En huvudman för ett museum får ges tillstånd att inneha skjutvapen som ska ingå i museets samlingar. Tillstånd får ges endast om huvudmannen har en godkänd vapenföreståndare enligt 10 §. Vapnen får inte utan särskilt tillstånd användas för skjutning.

Enhandsvapen och helautomatiska vapen

8 § En huvudman för ett museum får ges tillstånd att inneha enhandsvapen och helautomatiska vapen och stommar och lådor som är avsedda för sådana vapen för museets samlingar endast om särskilt höga krav på en säker förvaring kan tillgodoses.

9 § Bestämmelserna i 8 § gäller inte start- och signalvapen, under förutsättning att de har tillverkats som sådana vapen. Bestämmelserna gäller inte heller sådana effektbegränsade vapen som den som fyllt 18 år får inneha utan tillstånd enligt 2 kap. 2 § 1.

Vad som sägs i första stycket om startvapen, signalvapen och effektbegränsade vapen gäller även stommar och lådor som är avsedda för sådana vapen.

Föreståndare och ersättare

10 § Den som har tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare för ett museums samlingar ska ha en vapenföreståndare som utövar kontroll enligt 17 §.

Om vapenföreståndaren är förhindrad att ansvara för föremålen, får han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

Vapenföreståndaren och ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Endast den som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att ansvara för skjutvapen, ammunition och ljuddämpare för huvudmannens räkning får godkännas som vapenföreståndare eller ersättare.

Auktoriserade bevakningsföretag

Allmänna krav

11 § Ett auktoriserat bevakningsföretag får ges tillstånd att inneha skjutvapen endast om företaget har en godkänd föreståndare enligt 16 §.

Tillstånd för ett auktoriserat bevakningsföretag att inneha skjutvapen får endast ges den som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att inneha skjutvapen. I fråga om en juridisk person ska prövningen dessutom avse de fysiska personer som har ett betydande inflytande över företaget.

Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över ett auktoriserat bevakningsföretag som är en juridisk person och som har tillstånd att inneha skjutvapen, ska företaget så snart som möjligt anmäla förändringen till Polismyndigheten.

12 § Ett auktoriserat bevakningsföretag får ges tillstånd att inneha skjutvapen för utlåning till bevakningspersonal som har getts tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen, om bevakningsföretaget för bevakningsuppdrag har ett behov av skjutvapnet som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Rätt att använda skjutvapen för utlåning till bevakningspersonal innefattar, om inte annat anges, rätt att använda vapnet för utbildning av sådan personal.

Ett auktoriserat bevakningsföretag får även ges tillstånd att inneha skjutvapen för utbildning av sådan bevakningspersonal som kan få beväpnas med skjutvapen, om vapnet behövs för utbildningsändamål.

13 § Ett auktoriserat bevakningsföretag får ges tillstånd att inneha startvapen som behövs för träning av hundar som ska användas vid bevakningsuppdrag.

Enhandsvapen och helautomatiska vapen

14 § Ett auktoriserat bevakningsföretag får ges tillstånd att inneha enhandsvapen eller stommar som är avsedda för sådana vapen för utbildningsändamål endast om behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. Ett auktoriserat bevakningsföretag får inte ges tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller lådor som är avsedda för sådana vapen för utbildningsändamål.

15 § Bestämmelserna i 14 § gäller inte start- och signalvapen, under förutsättning att de har tillverkats som sådana vapen. Bestämmelserna gäller inte heller sådana effektbegränsade vapen som den som fyllt 18 år får inneha utan tillstånd enligt 2 kap. 2 § 1.

Vad som sägs i första stycket om startvapen, signalvapen och effektbegränsade vapen gäller även stommar och lådor som är avsedda för sådana vapen.

Föreståndare och ersättare

16 § Ett auktoriserat bevakningsföretag som har tillstånd att inneha skjutvapen ska ha en vapenföreståndare som utövar kontroll enligt 17 §.

Om vapenföreståndaren är förhindrad att ansvara för föremålen, får han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

Vapenföreståndaren och ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Endast den som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att ansvara för skjutvapen, ammunition och ljuddämpare för bevakningsföretagets räkning får godkännas som föreståndare eller ersättare.

Kontroll och hantering av tillståndspliktiga föremål

Kontrollansvar

17 § Styrelsen för en skyttesammanslutning, vapenföreståndaren för ett museum eller vapenföreståndaren för ett auktoriserat bevakningsföretag (den kontrollansvariga) ska utöva kontroll över sammanslutningens respektive museets eller bevakningsföretagets innehav av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare och över att föremålen förvaras riktigt.

Den kontrollansvariga har rätt att hantera tillståndshavarens vapenmagasin.

Vapenhanterare

18 § Den kontrollansvariga enligt 17 § får ge en fysisk person (vapenhanterare) i uppdrag att inom ramen för verksamheten självständigt hantera skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin för en skyttesammanslutnings, ett museums eller ett bevakningsföretags räkning. Ett sådant uppdrag får ges endast till den som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för uppdraget och

1. har tillstånd att inneha skjutvapen eller egendom av det slag som uppdraget avser, eller

2. har godkänts av Polismyndigheten. Endast den som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget får godkännas som vapenhanterare.

Ett uppdrag enligt första stycket får inte avse förvaring.

19 § Om en godkänd vapenhanterare inte längre har uppdrag som vapenhanterare ska den kontrollansvariga så snart som möjligt anmäla detta till Polismyndigheten.

6 kap. Innehav av ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin

Innehav utan särskilt tillstånd

1 § Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha

1. ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser, och

2. ljuddämpare som passar till vapnet. Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning eller samling får även utan särskilt tillstånd inneha vapenmagasin som passar till vapnet.

Den som tagit emot ett skjutvapen för reparation, översyn, ändring eller ombyggnad får utan tillstånd enligt denna lag inneha ammunition under den tid som han eller hon innehar vapnet.

Särskilt tillstånd till innehav

2 § Den som samlar skjutvapen får ges tillstånd att inneha ammunition och ljuddämpare till sådana vapen som han eller hon har tillstånd att inneha.

Sådana huvudmän för museer som avses i 3 kap. 1 § 3 och den som samlar ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin får ges tillstånd att inneha sådan egendom. För att en huvudman för ett museum ska få ges tillstånd att inneha ammunition eller ljuddämpare krävs att huvudmannen har en godkänd vapenföreståndare enligt 5 kap. 10 §.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin även i andra fall ges till enskilda personer samt sådana sammanslutningar som får ges tillstånd att inneha skjutvapen.

Tillstånd enligt denna paragraf får ges endast om det skäligen kan antas att egendomen inte kommer att missbrukas.

Rätt att i vissa fall behålla vapenmagasin eller ljuddämpare utan särskilt tillstånd

3 § Den som innehar vapenmagasin eller ljuddämpare utan särskilt tillstånd enligt 1 § och som överlåter det skjutvapen som vapenmagasinen eller ljuddämparna passar till, får utan särskilt tillstånd fort-

sätta att inneha vapenmagasinen eller ljuddämparna under sex månader från dagen då vapnet lämnas ut till förvärvaren.

Om överlåtaren inom samma tid har gett in en ansökan om tillstånd att inneha vapenmagasinen eller ljuddämparna får han eller hon utan särskilt tillstånd fortsätta att inneha vapenmagasinen eller ljuddämparna till dess ansökan prövats slutligt, eller om ansökan avslås, till dess tre veckor förflutit sedan beslutet fått laga kraft. Samma sak gäller

1. i fråga om vapenmagasin, om innehavaren inom den tid som anges i första stycket har gett in en ansökan om tillstånd att inneha ett nytt vapen för skjutning eller samling som vapenmagasinet passar till, och

2. i fråga om ljuddämpare, om innehavaren inom samma tid har gett in en ansökan om tillstånd att inneha ett nytt vapen för skjutning som ljuddämparna passar till.

7 kap. Vapenhandlare, vapenmäklare och vapenreparatörer

Förutsättningar för tillstånd

1 § Vapenhandlartillstånd, vapenmäklartillstånd eller reparatörstillstånd får endast ges till den som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att bedriva sådan verksamhet.

Tillstånd får ges endast för handel som ska bedrivas yrkesmässigt.

I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första stycket, utom när det gäller kravet på kunskap, dessutom avse de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. En juridisk person får ges vapenhandlartillstånd, vapenmäklartillstånd eller reparatörstillstånd endast om den juridiska personen har en godkänd föreståndare enligt 2 §.

Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över en juridisk person, ska tillståndshavaren så snart som möjligt anmäla förändringen till Polismyndigheten.

Krav på föreståndare

2 § En juridisk person med vapenhandlartillstånd, vapenmäklartillstånd eller reparatörstillstånd ska ha en föreståndare som ansvarar för verksamheten.

Föreståndaren ska ha godkänts av Polismyndigheten.

Ersättare för tillståndshavare eller föreståndare

3 § Om den som har vapenhandlartillstånd eller reparatörstillstånd eller, i fråga om en juridisk person, föreståndaren för sådan verksamhet är förhindrad att ansvara för verksamheten, ska han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

Om föreståndaren för en juridisk person som har vapenmäklartillstånd är förhindrad att ansvara för verksamheten, får han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

Ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten.

Krav på föreståndare eller ersättare

4 § Endast den som uppfyller de krav som anges i 1 § första stycket får godkännas som föreståndare eller ersättare.

Tillståndens innehåll

5 § I ett vapenhandlartillstånd ska det anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen tillståndet avser. Tillståndet ger rätt att inneha de skjutvapen som anges där. Tillståndet ger dock inte rätt att inneha andra helautomatiska skjutvapen än sådana som har tagits in för en viss köpare.

Tillståndet får förenas med villkor om hur skjutvapnen ska förvaras.

Ett vapenhandlartillstånd ger rätt att inneha ljuddämpare och vapenmagasin.

Den som har vapenhandlartillstånd får inneha ammunition utan tillstånd enligt denna lag. Bestämmelser om krav på tillstånd för hantering av ammunition som utgör en explosiv vara finns i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

6 § I ett reparatörstillstånd ska det anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal skjutvapen tillståndet ger rätt att inneha i verksamheten.

Tillståndet får förenas med villkor om hur skjutvapnen ska förvaras.

Underrättelse om tvivelaktiga förvärv

7 § En vapenhandlare eller yrkesmässig förmedlare av skjutvapen eller ammunition ska underrätta Polismyndigheten om varje förvärv eller försök till förvärv av ammunition som han eller hon anser ha varit tvivelaktigt på grund av transaktionens karaktär eller omfattning.

8 kap. Införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare

Förutsättningar för införseltillstånd

1 § För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3–5 kap.

Tillstånd att föra in ammunition eller ljuddämpare får ges till den som har rätt att inneha egendomen i Sverige, om det skäligen kan antas att egendomen inte kommer att missbrukas.

Införseltillståndet ger rätt till innehav under viss tid

2 § Införseltillstånd ger rätt att under den begränsade tid och för det ändamål som anges i tillståndet i Sverige inneha de skjutvapen, den ammunition och de ljuddämpare som förts hit med stöd av tillståndet. Tillståndet gäller under förutsättning att egendomen förs in inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som

Polismyndigheten bestämmer.

Undantag från kravet på införseltillstånd

3 § Enskilda personer får utan särskilt tillstånd till Sverige föra in de skjutvapen, den ammunition och de ljuddämpare som de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får ges tillstånd att inneha skjutvapen.

4 § Enskilda personer som har permanent tillstånd från en behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får, utan särskilt tillstånd, föra med dessa vapen med tillhörande ammunition och ljuddämpare

– vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,

– vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.

Den som har fört in vapen, ammunition och ljuddämpare för sådan jakt eller tävling i Sverige som avses i första stycket får utan tillstånd inneha egendomen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet.

5 § När det är särskilt föreskrivet får enskilda personer som har ett giltigt europeiskt skjutvapenpass, utan särskilt tillstånd, medföra tävlingsskjutvapen som är införda i skjutvapenpasset med tillhörande ammunition och ljuddämpare vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid tävling här. Personen ska medföra dokumentation som styrker att föremålen ska användas vid tävling i Sverige.

Den som med stöd av första stycket har fört in vapen, ammunition och ljuddämpare i Sverige får utan tillstånd inneha egendomen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet.

Förvar på tullager eller i frizon

6 § Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare får inte förvaras på tullager eller i frizon utan medgivande av Polismyndigheten.

Utförsel av vapen som inte får föras in

7 § Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som en resande fört med till Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får föras ut om egendomen anmälts i behörig ordning för Tullverket. Egendomen tillfaller staten om den inte förs ut inom antingen fyra månader efter en sådan anmälan eller inom den längre tid som Tullverket i det enskilda fallet bestämmer. I ett sådant fall ska egendomen behandlas som om den hade förklarats förverkad.

Införsel av den som har vapenhandlartillstånd

8 § Den som har rätt att bedriva handel med skjutvapen får ges tillstånd att till Sverige föra in sådana skjutvapen som omfattas av vapenhandlartillståndet. I fråga om helautomatiska skjutvapen krävs tillstånd för införsel i varje särskilt fall.

Den som har vapenhandlartillstånd får utan tillstånd enligt denna lag föra in ammunition eller ljuddämpare till Sverige.

9 kap. Utlåning av skjutvapen

Inledande bestämmelser om utlåning

1 § Ett tillståndspliktigt skjutvapen får lånas ut endast när det är särskilt föreskrivet. Vid tillåten utlåning har låntagaren rätt att inneha skjutvapnet.

2 § Ett skjutvapen får inte lånas ut till den som kan antas komma att missbruka vapnet.

3 § Den som har lånat ett skjutvapen får inte låna ut vapnet till någon annan förutom i de fall som anges i 5 §.

Korttidsutlåning

När korttidsutlåning får ske

4 § Den som har rätt att inneha ett skjutvapen får vid enstaka tillfällen låna ut vapnet om

1. utlåningen sker för samma ändamål som utlånarens tillstånd avser,

2. utlåningen avser en tid om högst två veckor, och

3. låntagaren har lånetillstånd enligt 7 §. Lånetillstånd krävs dock inte om

1. låntagaren har tillstånd att inneha vapen av samma typ som lånet avser,

2. vapnet innehas och används under långivarens uppsikt eller under uppsikt av en sådan sammanslutning som får ges tillstånd att inneha skjutvapen, eller

3. lånet avser ett start- eller signalvapen.

5 § Den som har lånat ett skjutvapen enligt 4 § får låna ut vapnet till någon annan endast om vapnet innehas och används under långivarens uppsikt.

6 § En skyttesammanslutning som har tillstånd att inneha skjutvapen får låna ut skjutvapen vid upprepade tillfällen om förutsättningarna i 4 § är uppfyllda och vapnet ska innehas och användas vid övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får ges tillstånd att inneha skjutvapen.

Lånetillstånd

7 § Tillstånd att låna skjutvapen (lånetillstånd) får ges till fysiska personer. Lånetillstånd får ges endast till den som

1. skäligen kan antas inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser, och

2. behöver låna vapnet för ett godtagbart ändamål.

Lånetillstånd får ges endast om det kan antas att 8 och 9 §§ inte kommer att utgöra hinder mot utlåning.

Lånetillstånd får ges endast för särskilt angivna ändamål.

Utlåning till underåriga

8 § Ett skjutvapen får lånas ut till den som är under 18 år endast om

a) vapnet ska användas vid en övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får ges tillstånd att inneha skjutvapen,

b) låntagaren har fyllt 15 år, vapnet ska innehas och användas under långivarens uppsikt och det inte är fråga om ett enhandsvapen eller helautomatiskt vapen,

c) utlåningen avser ett effektbegränsat vapen och vapnet ska innehas och användas under långivarens uppsikt,

d) utlåningen avser start- eller signalvapen som ska användas vid tävling eller övning, eller

e) låntagaren har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ.

Särskilda lämplighetskrav

9 § Om innehavet av ett skjutvapen kräver att den enskilde ska ha avlagt skytteprov eller genomgått en viss utbildning eller på annat sätt visat sig vara lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som uppfyller samma krav.

Detta gäller dock inte när vapnet ska användas enbart för provskjutning, övning eller tävling på skjutbana eller vid jakt under långivarens uppsikt.

Enhandsvapen och helautomatiska vapen

10 § Enhandsvapen och helautomatiska vapen får lånas ut endast för användning under långivarens uppsikt eller för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får ges tillstånd att inneha skjutvapen.

Detta gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett sådant vapen eller i fråga om start- eller signalvapen.

Vapenhandlares utlåning för provskjutning

11 § Vapenhandlare får under en tid om högst två veckor låna ut skjutvapen till den som fyllt 18 år för sådan provskjutning på skjutbana som äger rum under uppsikt av

1. en sådan sammanslutning som får ges tillstånd att inneha skjutvapen,

2. vapenhandlaren, eller

3. någon annan person som har godkänts av Polismyndigheten att närvara vid provskjutning.

Endast den som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppgiften får ges ett sådant godkännande som avses i första stycket 3. Ett uppdrag att närvara vid provskjutning i vapenhandlares ställe får ges endast till den som har tillräckliga kunskaper och färdigheter.

Kravet på uppsikt gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett vapen av den typ som lånet avser eller i fråga om start- eller signalvapen.

Utlåning till bevakningspersonal

12 § Ett auktoriserat bevakningsföretag får i samband med bevakningsuppdrag som kräver beväpning låna ut skjutvapen till företagets bevakningspersonal. Företaget får dock endast låna ut vapen till den som har getts särskilt tillstånd att som lån inneha skjutvapen för sådant ändamål (bevakningslånetillstånd).

Bevakningslånetillstånd får ges endast till bevakningspersonal som

1. skäligen kan antas inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser, och

2. behöver låna skjutvapen i samband med bevakningsuppdrag som kräver beväpning.

Ett bevakningslånetillstånd får tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att behovet av att låna skjutvapen inte kommer vara varaktigt.

13 § Ett auktoriserat bevakningsföretag får låna ut skjutvapen för utbildning under företagets uppsikt till sådan bevakningspersonal som kan få beväpnas med skjutvapen.

Förbud mot utlåning i vissa fall

14 § Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne.

Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av Polismyndigheten, lånas ut för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får ges tillstånd att inneha skjutvapen.

Ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin

15 § Den som har tillstånd eller rätt att låna skjutvapen får under den tid som han eller hon innehar ett vapen som lån för skjutning även utan särskilt tillstånd inneha

a) ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten att låna skjutvapen avser, och

b) ljuddämpare eller vapenmagasin som passar till vapnet. Den som har tillstånd eller rätt att låna skjutvapen för samling får under den tid som han eller hon innehar ett vapen som lån utan särskilt tillstånd inneha vapenmagasin som passar till vapnet.

10 kap. Skjutvapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och konkursbon

1 § Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo, får utan särskilt tillstånd innehas av den som har tagit hand om boet till dess

a) egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att inneha den,

b) egendomen ska överlämnas enligt 2 § eller, i fråga om dödsbon, 14 kap. 3 §, eller

c) i fråga om konkursbon, konkursen har avslutats.

2 § Om skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo, får Polismyndigheten besluta att egendomen tills vidare ska förvaras av myndigheten eller någon annan som myndigheten anvisar, när det finns särskild anledning till det. Den som har hand om boet är skyldig att efter Polismyndighetens beslut lämna över egendomen till den som ska förvara den.

3 § Bestämmelser om inlösen av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin i dödsbon finns i 11 kap.

11 kap. Ändring, reparation och skrotning av skjutvapen

1 § Ett tillstånd att inneha ett skjutvapen upphör att gälla, om vapnet ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen. Detta gäller dock inte om innehavaren har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen och även det ändrade vapnet omfattas av tillståndet.

2 § Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.

Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor eller mantlar till skjutvapen eller armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till Polismyndigheten.

3 § För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av den som får bedriva handel med sådana vapen eller den som har tillstånd att ta emot sådana vapen för sådana åtgärder.

För reparation eller översyn får ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt handha vapnet.

Den som med stöd av första stycket har tagit emot skjutvapen får provskjuta vapnet.

4 § Den som får ta emot ett vapen för reparation eller översyn får även ta emot och tillfälligt inneha skjutvapen för ändring eller ombyggnad, förutsatt att även det ändrade vapnet omfattas av tillståndet eller rätten att ta emot vapnet. Om åtgärden innebär att skjutvapnet till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen får vapnet lämnas ut endast om innehavaren visar upp bevis om ett sådant tillstånd som avses i 1 §.

Ändring eller ombyggnad av skjutvapen kan kräva tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Den som med stöd av första stycket har tagit emot skjutvapen får provskjuta vapnet.

5 § Skjutvapen som ska skrotas ska lämnas till Polismyndigheten.

Den som lämnar ett vapen för skrotning ska bifoga tillståndsbeviset om det finns ett sådant.

12 kap. Förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare

Allmänna aktsamhetskrav

1 § Den som innehar skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den.

Förvaring

2 § När skjutvapen inte används ska de förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme.

Effektbegränsade skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 4 § jämställs med skjutvapen får dock, med undantag för stommar och lådor, förvaras på annat betryggande sätt så att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Ammunition och ljuddämpare ska förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt.

3 § Förvaring enligt 2 § av egendom som innehas av en enskild person ska ske i

1. innehavarens stadigvarande bostad,

2. en byggnad som är sammanbyggd med och tillgänglig från bostaden, eller

3. en separat byggnad som är väl synlig från bostaden, i vilken det finns ett larm eller motsvarande anordning som varnar om intrång.

Om en lika säker förvaring anordnas i någon annan bostad eller lokal som personen har tillgång till, får egendomen även förvaras där. För förvaring på en sådan plats krävs tillstånd. Vid bedömningen av om förvaringen är lika säker ska beaktas möjligheterna att övervaka den plats där egendomen förvaras.

4 § En innehavare får lämna över sina skjutvapen, sin ammunition eller sina ljuddämpare till någon annan för förvaring, om han eller hon inte själv kan ta hand om egendomen, det framstår som mer lämpligt eller om det annars finns särskilda skäl. För sådan förvaring krävs tillstånd om inte utlåning i motsvarande fall är tillåten enligt 9 kap.

Tillstånd får ges endast om mottagaren med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig och kan erbjuda en säker förvaring. Tillståndet ska tidsbegränsas.

Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har tillstånd att inneha vapen av samma typ.

5 § När det finns särskild anledning till det får Polismyndigheten även i annat fall än som avses i 3 kap. besluta att tillstånd att inneha skjutvapen ska förenas med villkor att vapnet ska förvaras på visst sätt.

Säkerhetsåtgärder vid förflyttning av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare

6 § Den som skickar eller transporterar ett skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare ska vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt egendomen. Vapnet ska vara oladdat och, i den utsträckning det är lämpligt, isärtaget och nerpackat.

Medförande av skjutvapen på vissa platser

7 § Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för en viss tjänst eller ett visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Transport i samband med skrotning eller inlösen

8 § Den som ska lämna in ett skjutvapen för skrotning enligt 11 kap. 5 § eller som ska lämna in skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin för inlösen enligt 14 kap. får låta den som har eget tillstånd att inneha skjutvapen transportera och överlämna egendomen till Polismyndigheten.

Skyldighet att ge tillträde för kontroll

9 § Den som har tillstånd eller rätt att inneha skjutvapen är skyldig att låta Polismyndigheten få tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs.

13 kap. Återkallelse och omhändertagande

Återkallelse av tillstånd

1 § Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om

a) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,

b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,

c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller

d) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan.

2 § Ett tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska återkallas av Polismyndigheten om

a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,

b) tillståndshavaren har missbrukat den egendom som tillståndet gäller, eller

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

3 § Ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition ska återkallas av Polismyndigheten om

a) tillståndshavaren inte längre bedriver verksamheten yrkesmässigt,

b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.

4 § Ett tillstånd att låna skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten om

a) innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,

b) förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

Återkallelse av godkännande

5 § Ett godkännande som föreståndare, vapenföreståndare, ersättare, person som i en vapenhandlares ställe får närvara vid provskjutning eller vapenhanterare ska återkallas av Polismyndigheten om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns.

Om godkännandet återkallas ska godkännandebeviset lämnas in till Polismyndigheten om ett sådant bevis finns.

Återkallelse av auktorisation

6 § En auktorisation enligt 5 kap. 5 § ska återkallas av Polismyndigheten om förutsättningarna för auktorisationen inte längre finns.

Om auktorisationen återkallas ska auktorisationsbeviset lämnas in till Polismyndigheten om ett sådant bevis finns.

Omhändertagande av skjutvapen, ammunition, vapentillbehör och tillståndsbevis

7 § Polismyndigheten ska besluta att ett skjutvapen med tillhörande ammunition, ljuddämpare, vapenmagasin och tillståndsbevis ska tas om hand om

a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller

b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän, jakttillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, personal vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå.

8 § Om Polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 7 §, ska frågan om återkallelse av tillståndet prövas skyndsamt.

Tillståndet är ogiltigt till dess att frågan om återkallelse har prövats. Återkallas inte tillståndet ska tillståndsbeviset omedelbart lämnas tillbaka.

9 § Medför någon ett skjutvapen utan att kunna visa att han eller hon har rätt att inneha vapnet, får vapnet omhändertas. En sådan åtgärd får vidtas av en polisman, jakttillsynsman som länsstyrelsen förordnat eller av personal vid Kustbevakningen eller Tullverket.

Sedan en vecka förflutit efter omhändertagandet ska vapnet återställas, om det inte har tagits i beslag eller det tillstånd som medfört

rätt att inneha vapnet har återkallats. Detsamma gäller dessförinnan, om den som medförde vapnet kan styrka sin rätt att ha detta med sig.

10 § Om det finns någon som har rätt att inneha och förfoga över skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som tagits om hand, ska egendomen lämnas tillbaka så snart det skäligen kan antas att det inte längre finns någon risk för missbruk.

Anmälningsskyldighet

11 § En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till Polismyndigheten. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.

Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

12 § Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som kan medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta

Försvarsmakten om dessa omständigheter. Om Säkerhetspolisen får kännedom om sådana omständigheter ska myndigheten i så stor utsträckning som dess verksamhet medger det underrätta Försvarsmakten om dessa.

14 kap. Inlösen av skjutvapen, ammunition och vapentillbehör

1 § Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska lösas in av staten om

a) tillståndet som medför rätt att inneha egendomen har återkallats utan att den samtidigt har förklarats förverkad eller tagits i beslag,

b) innehavaren har avlidit,

c) ansökan har avslagits i fråga om tillstånd att inneha vapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som förvärvats genom arv, testamente eller bodelning, eller

d) en domstol har beslutat att vapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin, som någon innehar utan att ha rätt till det, inte ska förverkas eller åklagaren i ett sådant fall har beslutat att inte föra talan om förverkande.

Vid återkallelse av ett vapenhandlartillstånd på handlarens eget initiativ är staten inte skyldig att lösa in vapenhandlarens vapen enligt första stycket a.

2 § Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska inte lösas in om egendomen lämnas för skrotning eller överlåts till någon som har rätt att inneha den och om detta görs inom

a) ett år från det att innehavaren avled, eller

b) tre månader från det att tillståndet som medför rätt att inneha egendomen återkallades, ansökan om tillstånd avslogs, beslut i förverkandefrågan meddelades av en domstol eller en åklagare eller beslaget hävdes.

Vapnen, ammunitionen, ljuddämparna eller vapenmagasinen ska inte heller lösas in om ansökan om tillstånd att inneha egendomen görs inom samma tid. Om ansökan avslås ska egendomen lösas in, om den inte inom tre månader från dagen för beslutet i tillståndsärendet överlåts till någon som har rätt att inneha den.

Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje gång med högst sex månader.

3 § En innehavare av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som ska lösas in är skyldig att enligt Polismyndighetens beslut lämna över egendomen till myndigheten eller den som myndigheten bestämmer. Om det finns ett tillståndsbevis eller någon annan motsvarande handling, ska även den lämnas över till Polismyndigheten.

4 § För skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som löses in ska en ersättning betalas med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet.

5 § Polismyndigheten prövar frågor om inlösen enligt denna lag.

15 kap. Märkning

Vid tillverkning och vissa överlåtelser

1 § Med tillverkning förstås i denna lag framställning av sådana vapen och vapendelar som anges i 2 och 3 §§. Med tillverkning förstås även sådan ändring eller ombyggnad av ett vapen som medför att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen.

2 § Den som tillverkar ett skjutvapen som är avsett att skjuta ut hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett antändbart drivämne, ska förse vapnet med en unik märkning som omfattar tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienummer och tillverkningsår, om tillverkningsåret inte framgår av serienumret.

Detta gäller inte den som tillverkar ett skjutvapen av vapendelar som redan är märkta på föreskrivet sätt.

Märkningen ska vara placerad på skjutvapnets

1. slutstycke eller trumma,

2. eldrör eller pipa, och

3. stomme, låda och mantel. Märkningen ska om möjligt även innefatta uppgift om modell. Kravet på märkning gäller inte om en vapendel är för liten för att kunna märkas på föreskrivet sätt. Vapendelen ska då märkas med åtminstone ett serienummer eller liknande.

3 § Vad som anges i 2 § gäller också den som tillverkar ett obrukbart vapen, om vapnet i brukbart skick skulle utgöra ett sådant skjutvapen som omfattas av nämnda paragraf.

4 § Den som tillverkar någon av de vapendelar som anges i 2 § andra stycket ska förse vapendelen med en märkning av det slag som föreskrivs i 2 §. Detta gäller dock inte om tillverkaren ska infoga vapendelen i ett vapen som ska märkas vid tillverkningen.

5 § När vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ överlåts från staten till någon annan för permanent civilt bruk ska den myndighet som överlåter föremålet se till att det är märkt på det sätt som anges i 2 §. Föremålet ska också ha en märkning av vilken det framgår att en svensk myndighet har överlåtit det.

Första stycket gäller inte vapen som staten har löst in enligt 14 kap.

6 § Den som tillverkar ammunition till ett sådant skjutvapen som anges i 2 § ska märka varje förpackning med komplett ammunition med uppgift om ammunitionstyp, kaliber, varupartiets identifikationsnummer och tillverkarens namn.

Första stycket gäller inte ammunition som anges i 3 § 2 förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Vid införsel

7 § Den som för in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska senast inom en månad efter införseln se till att föremålet är märkt på det sätt som anges i 2 §. Märkningen ska också visa att föremålet har förts in till

Sverige och året för införseln.

Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre månader från dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till Sverige för

1. användning vid jakt eller tävlingsskytte,

2. reparation, översyn, service eller värdering,

3. utställning eller mässa,

4. resa genom landet, eller

5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid tillfällig tjänstgöring i landet.

8 § Polismyndigheten får efter ansökan medge undantag från skyldigheten enligt 7 § att märka ett vapen eller en vapendel, om föremålet är av särskilt stort historiskt värde och det finns särskilda skäl.

Kommer ansökan in till Polismyndigheten inom en månad efter införseln gäller inte skyldigheten att märka föremålet enligt 7 § första stycket.

Om Polismyndigheten eller domstol avslutar ärendet på annat sätt än genom att bifalla ansökan, ska föremålet märkas inom en månad från det att beslutet eller domen fått laga kraft.

16 kap. Vapenregister

Vapenregistren

1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra de separata register som anges i 2–6 §§.

2 § Vapeninnehavarregistret ska innehålla uppgift om

1. personer och organisationer som enligt denna lag har getts tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin,

2. personer som enligt denna lag getts tillstånd att låna skjutvapen,

3. personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden,

4. personer som utan särskilt tillstånd får inneha skjutvapen som ingår i ett dödsbo eller konkursbo och som inte är effektbegränsade, och

5. personer och organisationer som för någon annans räkning får förvara skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare samt, om förvaringen sker hos en skola, den person som ansvarar för förvaringen.

Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal. Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som tillhör hemvärnets personal.

3 § Det utökade vapeninnehavarregistret ska innehålla uppgift om

1. fysiska personer som har ett betydande inflytande över en skyttesammanslutning som har tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin,

2. fysiska personer som har ett betydande inflytande över ett auktoriserat bevakningsföretag som är en juridisk person och som har tillstånd att inneha skjutvapen,

3. personer som har godkänts att som vapenföreståndare eller ersättare svara för skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare som huvudmannen för ett museum eller ett auktoriserat bevakningsföretag har tillstånd eller annan rätt att inneha, och

4. personer som har godkänts som vapenhanterare för en skyttesammanslutning, huvudmannen för ett museum eller ett auktoriserat bevakningsföretag.

4 § Vapenregistret ska innehålla uppgift om de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har getts enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna.

5 § Vapenhandlarregistret och vapenmäklarregistret ska innehålla uppgift om

1. personer och organisationer som har getts vapenhandlartillstånd, reparatörstillstånd eller vapenmäklartillstånd,

2. fysiska personer som har ett betydande inflytande över en juridisk person som har tillstånd att bedriva sådan verksamhet,

3. personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet, och

4. personer som har godkänts att i en vapenhandlares ställe närvara vid provskjutning.

6 § Registret över auktoriserade sammanslutningar för målskytte ska innehålla uppgift om sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag.

7 § Om ett tillstånd att inneha skjutvapen är ett förvärvstillstånd enligt 3 kap. 4 § ska detta framgå av vapeninnehavarregistret. Om tillståndet avser ett bestämt vapen ska det framgå av vapenregistret att vapnet är under överlåtelse.

Vapenregistrens ändamål

8 § Vapenregistren ska ha till ändamål att

1. underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och

2. ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen.

Bevarande och gallring av uppgifter i vapenregister

9 § Uppgifter om sådana skjutvapen och vapendelar som avses i 15 kap. ska bevaras i vapenregister i 30 år efter det att skjutvapnet eller vapendelen har skrotats. Om skjutvapnet eller vapendelen har över-

förts till en mottagare i utlandet ska uppgifterna i stället bevaras i 30 år efter utförseln, om skjutvapnet eller vapendelen inte dessförinnan har återförts.

Uppgifter om namn, adress och organisations- eller personnummer avseende den som har getts tillstånd att inneha sådana skjutvapen eller vapendelar ska bevaras under samma tid.

När perioden om 30 år har löpt ut ska personuppgifter i vapenregister raderas.

10 § Uppgifter i vapeninnehavarregistret om personer som tillhör hemvärnets personal ska gallras när Försvarsmakten har meddelat att uppgiften inte längre är aktuell.

Utlämnande av uppgifter i vapenregister

11 § Personuppgifter som behandlas i vapenregister och som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

12 § Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter som behandlas i vapenregister lämnas till

1. Interpol eller Europol, eller till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott, eller

2. utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

13 § Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till vapenregister.

En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ytterligare föreskrifter

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om

1. förande av vapenregister,

2. åtkomst till uppgifter i vapenregistren,

3. digital arkivering, och

4. att personuppgifter som behandlas i vapenregister får lämnas ut även i andra fall än som avses i 10–13 §§.

17 kap. Behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden

Förhållandet till annan reglering

1 § Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.

2 § Vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) gäller bestämmelserna i detta kapitel utöver den lagen.

Personuppgiftsansvar

3 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden.

Behandling av känsliga personuppgifter

4 § Om uppgifter om en person behandlas, får de kompletteras med känsliga personuppgifter när detta är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Känsliga personuppgifter får också behandlas om det är nödvändigt för diarieföring eller om uppgifterna har lämnats till Polismyndigheten i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för handläggningen.

Vad som avses med känsliga personuppgifter framgår av artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning och 2 kap.1113 §§brottsdatalagen (2018:1177).

5 § Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

Tillgång till personuppgifter

6 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

7 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.

18 kap. Straff och förverkande

Vapenbrott

1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter, yrkesmässigt förmedlar eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst fem år.

Om brottet med hänsyn till risken för att vapnet skulle komma till otillåten eller annan skadlig användning och övriga omständigheter

är att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också om gärningen har begåtts av oaktsamhet.

Till ansvar för vapenbrott döms inte om gärningen är sådan som avses i 3 §.

2 § Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,

3. innehavet, överlåtelsen, förmedlingen eller utlåningen har avsett flera vapen,

4. vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller

5. gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen, förmedlingen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

Vid bedömningen enligt första och andra styckena ska ett enhandsvapen anses vara av särskilt farlig beskaffenhet, om det är kraftfullt eller har en särskilt farlig konstruktion eller utformning.

Överträdelse av ett tidsbegränsat tillstånd att inneha skjutvapen

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet olovligen innehar ett skjutvapen sedan ett tidsbegränsat tillstånd att inneha vapnet löpt ut, döms om det olovliga innehavet pågått i mindre än tre månader för överträdelse av ett tidsbegränsat tillstånd att inneha skjutvapen till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Vapenmärkningsbrott

4 § Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna om märkning i 15 kap. 2 § första, andra och fjärde styckena, 3, 4, 7 eller 8 § döms för vapenmärkningsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som uppsåtligen förfalskar eller utan lov utplånar, avlägsnar eller ändrar sådan märkning.

Till ansvar för brott mot bestämmelserna om märkning i 15 kap. 7 eller 8 § döms det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 2 §.

Missbruk av rätt att inneha skjutvapen

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till, döms för missbruk av rätt att inneha skjutvapen till böter eller fängelse i högst sex månader.

Olovlig befattning med ammunition och vapentillbehör

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

a) innehar ammunition utan att ha rätt till det, eller

b) överlåter eller yrkesmässigt förmedlar ammunition till någon som inte har rätt att inneha egendomen,

döms för olovlig befattning med ammunition till böter eller fängelse i högst sex månader.

För det fall att en gärning som avses i första stycket avser ljuddämpare eller vapenmagasin döms för olovlig befattning med vapen-

tillbehör till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar för otillåtet innehav av ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin.

Olovlig handel och förmedling

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver handel med skjutvapen utan tillstånd, döms för olovlig vapenhandel till böter eller fängelse i högst sex månader.

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet yrkesmässigt förmedlar skjutvapen utan tillstånd, döms för olovlig vapenförmedling till böter eller fängelse i högst sex månader.

För det fall att en gärning som avses i första stycket avser ammunition döms för olovlig förmedling av ammunition till böter eller fängelse i högst sex månader.

Andra överträdelser av vapenlagen

9 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

a) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon annan i 12 kap. 4 § första stycket eller om transport i 12 kap. 6 § eller mot villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna lag,

b) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 12 kap. 1, 2 och 4 §§ i fråga om skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare som innehas av sammanslutningar, huvudmän för museer eller auktoriserade bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen som innehas av vapenhandlare,

c) förvarar skjutvapen eller ljuddämpare åt någon annan utan att ett föreskrivet tillstånd till förvaringen finns, eller bryter mot bestämmelserna om användning vid förvaring i 12 kap. 4 § andra stycket,

d) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 12 kap. 7 §, eller

e) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 20 kap. 7 § genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar för överträdelse av bestämmelserna i 12 kap. 7 §.

Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan döms det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 2 §.

10 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 20 kap. 8 § a) genom att underlåta att på föreskrivet sätt anmäla utförsel eller utlåning av skjutvapen.

Brottskonkurrens

11 § Bestämmelser om straff för olovlig införsel av vapen, ammunition eller ljuddämpare och för försök till sådant brott finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Förverkande och beslag

12 § Ett skjutvapen som har varit föremål för brott som avses i 1–5 §§ ska förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som har varit föremål för brott som avses i 6 § första och andra stycket. I stället för att förklara egendomen förverkad kan dess värde förklaras förverkat.

Om ett vapen förklaras förverkat får även ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som hör till vapnet förklaras förverkade.

Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

13 § Jakttillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen samt personal vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen har samma befogenhet som polismän att ta sådan egendom i beslag som skäligen kan antas vara förverkad enligt denna lag.

Åtal

14 § Om någon frivilligt lämnar in skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin till Polismyndigheten, får åtal för olovligt innehav av egendomen väckas mot honom eller henne av åklagaren endast om det är motiverat från allmän synpunkt.

Försök, förberedelse och stämpling

15 § För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

19 kap. Överklagande

1 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag som gäller en fysisk person får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.

I övriga fall överklagas beslut enligt denna lag till den förvaltningsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

Polismyndighetens beslut om återkallelse av vapenhandlartillstånd, återkallelse av vapenmäklartillstånd, återkallelse av reparatörstillstånd eller återkallelse av auktorisation ska dock gälla omedelbart endast om Polismyndigheten anger det i beslutet. Polismyndigheten får bestämma att beslutet ska gälla omedelbart om det finns särskilda skäl för det.

Polismyndighetens eller en domstols beslut som rör märkning av vapen eller vapendelar av särskilt stort historiskt värde ska, trots vad som anges i första stycket, inte gälla omedelbart.

20 kap. Bemyndiganden

Föreskrifter som rör lagens och vissa bestämmelsers tillämpningsområde

Utvidgning av lagens tillämpningsområde

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 3 och 4 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet.

Inskränkning av lagens tillämpningsområde

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om att denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som en företrädare för en annan stats myndighet eller för

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att lagen inte ska gälla skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Undantag från bestämmelser om tillstånd

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om

a) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 och 2 §§ inte ska gälla innehav av skjutvapen, ljuddämpare eller vapenmagasin som lämnats över från staten till

– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller – frivilliga försvarsorganisationer,

b) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 och 2 §§ inte ska gälla införsel av skjutvapen som lämnats över från staten till statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, eller ammunition eller ljuddämpare till sådana vapen, och

c) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla införsel av skjutvapen som medförs till Sverige enligt bestämmelserna i 8 kap. 5 §, eller ammunition eller ljuddämpare till sådana vapen.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen.

Effektbegränsade skjutvapen

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 2 §.

Föreskrifter om krav på tillstånd i vissa fall

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition från Sverige till ett annat land.

Föreskrifter om krav på anmälan i vissa fall

8 § Regeringen får meddela föreskrifter om

a) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,

b) skyldighet att till Polismyndigheten anmäla förlust av skjutvapen, och

c) skyldighet att anmäla att skjutvapen ingår i tillgångarna i ett dödsbo eller konkursbo.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

a) skyldighet att till Polismyndigheten anmäla överlåtelser och hur en sådan anmälan ska göras, och

b) skyldighet att till Polismyndigheten anmäla att förvärv av skjutvapen inte skett inom föreskriven tid och hur en sådan anmälan ska göras.

Föreskrifter om innehavstillstånd, lånetillstånd och därmed sammanhängande frågor

Förutsättningar för tillstånd

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om

a) att tillstånd att inneha vissa skjutvapen som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde eller för udda ändamål, för andra ändamål än skjutning, får ges endast om vapnet har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga,

b) att tillstånd att inneha vissa skjutvapen för udda ändamål som inte avser skjutning får ges endast om det finns synnerliga skäl, och.

c) undantag från de förutsättningar som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha skjutvapen vid ansökan om förnyelse av ett tidsbegränsat tillstånd.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen.

Varaktigt obrukbara skjutvapen

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på tekniska åtgärder som ska vidtas för att ett skjutvapen ska anses vara varaktigt obrukbart i den mening som avses i 3 kap. 3 § och 4 kap. 7 §.

Förvärv i en annan stat än där förvärvaren bor

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

a) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land, och

b) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet.

Europeiskt skjutvapenpass

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att inneha skjutvapen i Sverige.

Auktorisation av sammanslutningar för målskytte

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kraven för auktorisation enligt 5 kap. 5 §.

Vapenföreståndare och ersättare för museer och bevakningsföretag

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på kunskap för godkännande av vapenföreståndare eller ersättare för en huvudman för ett museum eller ett auktoriserat bevakningsföretag.

Föreskrifter om vapenhandlar-, vapenmäklar- och reparatörstillstånd och därmed sammanhängande frågor

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

a) krav på kunskap för att få vapenhandlartillstånd, reparatörstillstånd eller vapenmäklartillstånd och vad som i övrigt ska gälla vid sådan verksamhet, och

b) villkoren för att en verksamhet som rör handel med skjutvapen eller reparation eller översyn av skjutvapen ska anses bedrivas yrkesmässigt.

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på vapenhandlare och vapenmäklare att

a) föra förteckningar och hålla dem tillgängliga för Polismyndigheten,

b) lämna Polismyndigheten upplysningar om inköpta och sålda vapen, befintligt vapenlager och andra förhållanden som är av betydelse för Polismyndighetens tillsyn, och

c) anmäla transaktioner.

Föreskrifter om övriga förutsättningar för tillstånd

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också i övrigt meddela föreskrifter om de förutsättningar som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt denna lag.

Föreskrifter om ändring och reparation av skjutvapen

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 11 kap. vid ändring och reparation av skjutvapen.

Föreskrifter om förvaring och transport

21 § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för tillstånd till överlämnande för förvaring enligt 12 kap. 4 § till juridiska personer.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

a) krav på vapensamlares, sammanslutningars, museers, vapenhandlares, vapenreparatörers och gymnasieskolors förvaring av tillståndspliktiga skjutvapen och på sammanslutningars förvaring av ammunition eller ljuddämpare, och

b) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 12 kap. i fråga om transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare.

Föreskrifter om avgifter

23 § Regeringen får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som får tas ut enligt 1 kap. 11 §.

Föreskrifter om vissa bevis och intyg

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

a) krav på att intyg om uppdrag som vapenhanterare, lån av skjutvapen eller om uppdrag enligt 2 kap. 8 § ska lämnas eller visas upp, och

b) krav på att bevis om tillstånd eller godkännande enligt denna lag ska medföras, visas upp eller ges in till Polismyndigheten.

Föreskrifter om böter

25 § Regeringen får meddela föreskrifter om att den som bryter mot föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag ska dömas till böter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. Genom lagen upphävs vapenlagen (1996:67).

3. Den som vid lagens ikraftträdande har tillstånd som beslutats enligt vapenlagen (1996:67) anses ha tillstånd också enligt denna lag.

4. Den som den 1 april 1996 hade tillstånd att förvärva, inneha, föra in eller handla med skjutvapen eller ammunition ska anses ha tillstånd till det också enligt denna lag, om tillståndet har beviljats enligt kungörelsen (1927:338) med vissa bestämmelser angående skjutvapen och ammunition, vapenkungörelsen (1934:315), vapenförordningen (1949:340) eller vapenlagen (1973:1176).

5. Den som före den 1 juli 2000 av polismyndigheten har godkänts att ta emot skjutvapen för reparation, översyn eller skrotning ska anses ha tillstånd till det enligt denna lag.

6. Den som den 1 april 1996 var berättigad enligt andra punkten i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:1008) om ändring i vapenlagen (1973:1176) att inneha ett start- eller signalvapen utan tillstånd får även fortsättningsvis inneha vapnet utan tillstånd.

7. En sammanslutning för målskytte som auktoriserats enligt 2 kap. 17 § vapenlagen (1996:67) eller som anses auktoriserad enligt andra punkten i övergångsbestämmelserna till lagen (2014:895) om ändring i vapenlagen (1996:67) ska anses vara auktoriserad också enligt denna lag.

8. Den som vid lagens ikraftträdande är godkänd som föreståndare eller ersättare för en vapenhandlare eller vapenmäklare eller som är godkänd att i en vapenhandlares ställe närvara vid provskjutning ska anses vara godkänd också enligt denna lag.

9. Bestämmelserna i 4 kap. 7 § första stycket om tillstånd att inneha skjutvapen för prydnads- eller minnesändamål tillämpas endast i fråga om tillstånd som ges efter den 1 juli 2000. Detsamma gäller bestämmelserna i 4 kap. 12 § om tidsbegränsning av tillstånd att inneha helautomatiskt vapen eller enhandsvapen för flerskott. 10. Den som vid lagens ikraftträdande har rätt att inneha vapenmagasin utan tillstånd med stöd av andra punkten i övergångsbestäm-

melserna till lagen (2023:372) om ändring i vapenlagen (1996:67) får inneha vapenmagasinen utan tillstånd till dess ansökan om tillstånd prövats slutligt.

11. Den som vid lagens ikraftträdande har rätt att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition utan tillstånd med stöd av tredje punkten i övergångsbestämmelserna till lagen (2023:372) om ändring i vapenlagen (1996:67) får bedriva sådan verksamhet utan tillstånd till dess ansökan om tillstånd prövats slutligt. 12. I ärenden som gäller ansökan enligt vapenlagen (1996:67) tillämpas den nya lagen vid prövning efter ikraftträdandet. 13. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § tredje stycket om att tillstånd till innehav av ett skjutvapen inte får ges om innehav för det avsedda ändamålet av den sortens vapen innebär en risk för allmän ordning och säkerhet som är oproportionerlig i förhållande till nyttan för ändamålet tillämpas endast i fråga om tillstånd som ges efter ikraftträdandet. 14. Bestämmelserna i 4 kap. 5 § om att tillstånd att inneha skjutvapen för samling får ges endast om vapnet ska ingå i en samling som har ett av Polismyndigheten godkänt samlingsområde tillämpas endast i fråga om tillstånd som ges efter ikraftträdandet. 15. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § första stycket om att tillstånd att inneha skjutvapen för udda ändamål som inte avser skjutning tillämpas endast i fråga om tillstånd som ges efter ikraftträdandet. 16. Bestämmelsen i 4 kap. 9 § om att tillstånd att inneha helautomatiska vapen får ges endast för målskjutning, skydd och udda skjutningsändamål tillämpas endast i fråga om tillstånd som ges efter ikraftträdandet. 17. Bestämmelserna om stommar och lådor i 4 kap. 8 och 9 §§ och 5 kap. 3, 8 och 14 §§ tillämpas endast i fråga om tillstånd som ges efter ikraftträdandet. 18. Den som vid lagens ikraftträdande innehar sådana föremål eller programvara som avses i 2 kap. 3 § b, d eller e har rätt att inneha egendomen till utgången av april 2026. 19. Registrering enligt 16 kap. 5 § 2 av fysiska personer som har ett betydande inflytande över en juridisk person med tillstånd att driva handel med skjutvapen behöver endast ske om lämplighetsprövningen har skett efter den 1 juli 2012. 20. Registrering enligt 16 kap. 3 § 1 och 2 och 16 kap. 5 § 2 av fysiska personer som har ett betydande inflytande över en skyttesammanslutning, ett auktoriserat bevakningsföretag eller en organi-

sation som har getts reparatörstillstånd behöver endast ske om lämplighetsprövningen har skett efter ikraftträdandet.

21. Registrering enligt 16 kap. 2 § 5 av den person som ansvarar för förvaringen hos en skola behöver endast ske om tillstånd till förvaring hos skolan ges efter ikraftträdandet. 22. Tillstånd att för jakt inneha ett sådant skjutvapen som avses i 4 kap. 13 § upphör att gälla den 1 januari 2027. Polismyndigheten ska senast den 1 juli 2026 skicka en skriftlig underrättelse till den som innehar sådan egendom om att tillståndet upphör att gälla. Underrättelsen ska delges enligt bestämmelserna i delgivningslagen (2010:1932). Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess ansökan prövats slutligt, eller om ansökan avslås, till dess tre veckor förflutit sedan beslutet fått laga kraft. Den som före tillståndets upphörande lämnar in egendomen till Polismyndigheten har rätt att få den inlöst av staten. Ersättning ska betalas med ett belopp som motsvarar 80 procent av egendomens marknadsvärde vid förvärvstillfället. Om tillståndsbeviset finns i behåll ska det ges in tillsammans med egendomen.

1.2. Förslag till vapenförordning (2025:00)

Härmed föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Förordningens innehåll

1 § Förordningen innehåller följande kapitel.

– 1 kap. Inledande bestämmelser – 2 kap. Undantag från krav på innehavstillstånd – 3 kap. Ansökningar om innehavstillstånd – 4 kap. Enskilda personers innehav – 5 kap. Organisationers innehav – 6 kap. Bevis om innehavstillstånd och vissa andra bevis – 7 kap. Enskilda personers och organisationers förvärv av skjutvapen

– 8 kap. Vapenhandlare och vapenmäklare – 9 kap. Vapenreparatörer – 10 kap. Införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare – 11 kap. Överföring av skjutvapen och ammunition till ett annat land

– 12 kap. Utlåning av skjutvapen – 13 kap. Skjutvapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och konkursbon

– 14 kap. Skyldighet att visa upp bevis och intyg – 15 kap. Förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare

– 16 kap. Återkallelse och omhändertagande – 17 kap. Inlösen av skjutvapen, ammunition och vapentillbehör – 18 kap. Vapenregister – 19 kap. Straffbestämmelser – 20 kap. Överklagande – 21 kap. Avgifter – 22 kap. Särskilda bestämmelser – 23 kap. Övriga bemyndiganden

2 § Med skjutvapen, ammunition och vapenmagasin förstås i denna förordning sådana skjutvapen och andra föremål samt sådan ammunition och sådana vapenmagasin som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (2025:00).

Termer och uttryck som används i vapenlagen har även i övrigt samma betydelse i denna förordning.

I bilagan till denna förordning delas skjutvapen och ammunition in i de kategorier som behövs för tillämpning av vissa bestämmelser som meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 av den 24 mars 2021 om kontroll av förvärv och innehav av vapen.

Vapenlagen gäller inte i vissa fall

3 § Företrädare för en annan stats myndighet som tillfälligt tjänstgör i Sverige enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete eller lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete undantas från lagens bestämmelser om skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Detsamma gäller företrädare för polisen i

Danmark som befinner sig i Sverige enligt överenskommelsen av den 11 maj 2020 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering i syfte att möjliggöra danska gränskontroller på tåg över Öresund.

Första stycket gäller också den som tillfälligt tjänstgör i Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624.

4 § Företrädare för polisen i Danmark, Finland, Island och Norge som i tjänsten reser genom Sverige från ett nordiskt land till en annan del av det landet eller till ett annat nordiskt land och medför skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin för tjänsteändamål undantas från vapenlagens (2025:00) bestämmelser om skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin.

5 § Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att vapenlagen (2025:00) inte ska gälla skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som innehas av en främmande stats militära styrka som

befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Effektbegränsade skjutvapen

6 § Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen ska anses ha sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 2 § vapenlagen (2025:00) om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule.

Ett helautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen ska anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 3 joule.

Trots det som föreskrivs i första eller andra stycket ska ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för att med färg markera träffar på deltagare i stridsspel (paintballvapen) anses ha sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 2 § vapenlagen, om vapnet är konstruerat för att laddas med färgampuller med en minsta diameter om 16 millimeter.

Det som föreskrivs i första–tredje styckena ska också gälla för ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel.

Ett skjutvapen som avses i första–fjärde styckena ska inte anses vara effektbegränsat om avfyrningen sker med slagstift och vapnet är konstruerat för patroner där drivämnet ingår.

7 § Ett harpunvapen ska anses ha en sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 2 § vapenlagen, om harpunen är avsedd att drivas ut med endast en gummikabel och avståndet mellan vapnets framkant och uttag för harpunens upphakning i vapnets stomme inte är längre än 50 centimeter.

Tillståndsmyndighet

8 § Frågor om tillstånd, förordnande, godkännande och övriga åtgärder enligt denna förordning prövas av Polismyndigheten, om inte annat anges.

Bemyndigande

9 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om förvaring av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare vid transitering enligt 4 §.

2 kap. Undantag från krav på innehavstillstånd

1 § Krav på innehavstillstånd enligt 2 kap. 1 § vapenlagen (2025:00) gäller inte innehav av skjutvapen, ljuddämpare och vapenmagasin som har överlämnats från staten till

1. statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om de är skyldiga att inneha egendomen för tjänsten, eller

2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar.

2 § Tillstånd för innehav av start- eller signalvapen krävs inte för

a) Sveriges Riksidrottsförbund och förbund och föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet,

b) Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben och klubbar som är anslutna till dessa organisationer, och

c) flygplatsoperatör som driver flygplats där personal utövar flygtrafikledningstjänst.

3 kap. Ansökningar om innehavstillstånd

Skjutvapen

Generella krav på ansökan

1 § En ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte, och

2. skjutvapnets typ, fabrikat, modell, kaliber och piplängd,

3. ändamålet med innehavet,

4. det antal och slag av skjutvapen som sökanden redan innehar,

5. vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan, och

6. den plats där vapnet och tillhörande ammunition och ljuddämpare ska förvaras och förvaringsutrymmets beskaffenhet.

Om ansökan avser ett visst bestämt skjutvapen, ska ansökan även innehålla uppgift om

1. överlåtarens eller upplåtarens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist,

2. vapnets tillverkningsnummer, eller om vapnet saknar uppgift om tillverkningsnummer, annan uppgift som tillåter identifiering, och

3. i förekommande fall, vapnets märkning. Om ansökan avser förnyelse av ett tidsbegränsat tillstånd är det tillräckligt att ansökan innehåller de uppgifter som framgår av första stycket 1 och 5 och andra stycket 2 och i förekommande fall uppgift om nytt ändamål med innehavet.

2 § Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan om innehavstillstånd ska ges in tillsammans med ansökningen.

Om ansökan avser skjutvapen för målskjutning ska sökanden se till att styrelsen för skyttesammanslutningen snarast lämnar föreningsintyg eller skytteborgen enligt 4 kap. 11 §.

3 § Om en ansökan om innehavstillstånd avser ändring av ett skjutvapen som sökanden redan har tillstånd att inneha, eller av vad tillståndet omfattar, ska ansökan innehålla

1. uppgifter som anges i 1 § första stycket och andra stycket 2 och 3,

2. uppgift om den ändring avseende skjutvapnet eller tillståndet som sökanden önskar göra.

Om sökanden har ett tillståndsbevis ska det bifogas ansökan.

Särskilda krav när ansökan gäller stommar eller lådor

4 § En ansökan om tillstånd att inneha stommar eller lådor ska, utöver de uppgifter som anges i 1 §, innehålla uppgift om vilken typ av komplett skjutvapen som vapendelen är avsedd för.

Särskilda krav när ansökan gäller vapensamling

5 § En enskild persons ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen för samling ska, utöver de uppgifter som anges i 1 §, även innehålla uppgift om

1. samlingens inriktning och avgränsning,

2. vilka föremål som omfattas av samlingsområdet och

3. om samlingsområdet har godkänts av Polismyndigheten enligt 4 kap. 5 § vapenlagen (2025:00).

Föremål som omfattas av samlingsområdet ska så långt det är möjligt anges med uppgift om skjutvapnets typ, fabrikat, modell, variant av modell och kaliber.

Särskilda krav när ansökan görs av en sammanslutning för målskytte

6 § En ansökan om innehavstillstånd för skjutvapen från en sammanslutning för målskytte ska, utöver de uppgifter som anges i 1 §, även innehålla uppgift om

1. vem som är ansvarig för förvaringen,

2. namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett betydande inflytande över sammanslutningen, och

3. i förekommande fall, till vilken auktoriserad sammanslutning som sammanslutningen är ansluten.

Särskilda krav när ansökan görs av ett auktoriserat bevakningsföretag

7 § En ansökan om innehavstillstånd för skjutvapen från ett auktoriserat bevakningsföretag som är en juridisk person ska, utöver de uppgifter som anges i 1 §, innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen.

Ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin

8 § En ansökan om tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte,

2. det slag och den mängd egendom som sökanden vill ha tillstånd att inneha,

3. ändamålet med innehavet,

4. de omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan, och

5. den plats där ammunitionen eller ljuddämparen ska förvaras och förvaringsutrymmets beskaffenhet.

Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan ska ges in tillsammans med ansökningen.

Förnyelse av flera tidsbegränsade tillstånd

9 § Om en person innehar flera skjutvapen med tidsbegränsade tillstånd, ska frågan om förnyelse av tillstånden prövas i ett sammanhang om sökanden begär det.

Ansökan om tillstånd att använda samlarvapen för skjutning

10 § En ansökan om tillstånd från en enskild person eller huvudmannen för ett museum att för skjutning använda ett vapen som innehas för samling ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte,

2. skjutvapnets tillverkningsnummer,

3. namn och personnummer för den som ska genomföra skjutningen samt personens kvalifikationer när det gäller att praktiskt handha vapnet,

4. syftet med skjutningen,

5. när och var skjutningen ska äga rum, och

6. övriga omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan ska ges in tillsammans med ansökningen.

4 kap. Enskilda personers innehav

Allmänna bestämmelser om enskilda personers innehav

Ålderskrav

1 § Endast den som har fyllt 18 år får ges tillstånd att inneha skjutvapen. Det gäller dock inte start- eller signalvapen eller vapen som gjorts varaktigt obrukbara.

Tillstånd till innehav av helautomatiska vapen får ges endast om sökanden har fyllt 20 år. Det gäller dock inte om vapnet är ett sådant effektbegränsat vapen som den som fyllt 18 år får inneha utan tillstånd enligt 2 kap. 2 § vapenlagen (2025:00). I sådana fall gäller i stället första stycket.

Undantag från ålderskraven i första och andra stycket får göras för jakt eller målskjutning om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger ska särskilt beaktas

1. sökandens ålder och mognad,

2. vilken typ av skjutvapen som ansökan avser,

3. om sökanden har ett behov av vapnet som inte kan tillgodoses genom bestämmelserna om utlåning i 9 kap. vapenlagen (2025:00), och

4. om någon som har fyllt 18 år och som antingen är sökandens vårdnadshavare eller har tillstånd att inneha skjutvapen ser till att sökanden har praktiska förutsättningar att förvara skjutvapnet i enlighet med vapenregleringens krav.

Förmyndares och förvaltares samtycke

2 § Tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin får inte ges den som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken utan att förmyndaren eller förvaltaren har samtyckt till innehavet.

Grundläggande handhavandekrav

3 § En enskild person som ansöker om innehavstillstånd för skjutvapen ska, om inte ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa att han eller hon kan handha ett sådant vapen som ansökan avser.

För tillstånd till innehav av tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar måste sökanden kunna hantera anordningen och ha kunskap om dess verkningar.

Utöver de krav som följer av denna paragraf gäller särskilda krav för innehav av skjutvapen för jakt och målskjutning.

Särskilda bestämmelser om innehav för jakt

Jägarexamen

4 § För tillstånd till innehav av skjutvapen för jakt krävs att sökanden avlagt prov som visar att han eller hon har grundläggande kännedom om jakt och viltvård och kan handha vapnet (jägarexamen).

Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta om undantag från kravet på jägarexamen, utom när det gäller enhandsvapen.

5 § Jägarexamen ska avläggas inför en provledare som förordnats av Polismyndigheten efter förslag av Svenska jägareförbundet/Landsbygdens jägare och Jägarnas Riksförbund.

Kostnaderna för provtagningen ska betalas av den som avlägger provet enligt en taxa som fastställs av Naturvårdsverket.

Behov av skjutvapen för jakt

6 § Den som har jägarexamen enligt 4 § ska vid prövning enligt 4 kap. 2 § vapenlagen (2025:00) anses ha behov av skjutvapen för jakt, om inte särskilda skäl föranleder annat. Det som har sagts nu gäller inte i fråga om vapen som avses i 15 §.

Vid tillämpning av första stycket ska behovet anses motsvara sex kompletta skjutvapen, stommar eller lådor för jakt, om inte sökanden visar att han eller hon behöver fler skjutvapen än så.

Tillstånd till fler än åtta kompletta skjutvapen, stommar eller lådor för jakt, får ges endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare skjutvapen. Vid bedömningen av om ett mycket kvalificerat behov föreligger ska särskilt beaktas

1. sökandens behov av de skjutvapen han eller hon redan innehar,

2. om behovet av skjutvapnet kan tillgodoses genom befintligt vapeninnehav, och

3. om jakten bedrivs yrkesmässigt eller annars i större omfattning.

Skjutvapen som är lämpade för jakt

7 § Sådana skjutvapen som enligt jaktlagen (1987:259) eller förskrifter som har meddelats med stöd av den lagen får användas för jakt ska vid tillämpning av 3 kap. 2 § andra stycket vapenlagen (2025:00) anses vara lämpade för jakt.

Särskilda bestämmelser om innehav för målskjutning

Krav på lämplighet och behov

8 § Tillstånd till innehav för målskjutning av andra skjutvapen än effektbegränsade vapen, enhandsvapen eller helautomatiska vapen får ges endast om sökanden är

1. ordinarie hemvärnssoldat, eller

2. är aktiv medlem i en sammanslutning – som inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser, och som

– har auktoriserats enligt vapenlagen (2025:00) eller är ansluten till en auktoriserad sammanslutning.

9 § Tillstånd till innehav för målskjutning av enhandsvapen som inte är effektbegränsade får ges endast om sökanden

1. har visat prov på särskild skjutskicklighet, och

2. är aktiv medlem i en sammanslutning – som inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser, och som

– har auktoriserats enligt vapenlagen (2025:00) eller är ansluten till en auktoriserad sammanslutning.

10 § Tillstånd till innehav av helautomatiska vapen för målskjutning får ges endast om sökanden

1. har visat prov på särskild skjutskicklighet, och

2. är aktiv medlem i en sammanslutning – vars verksamhet Försvarsmakten förklarat vara av betydelse för totalförsvaret,

– som inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser, och som

– har auktoriserats enligt vapenlagen (2025:00) eller är ansluten till en auktoriserad sammanslutning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om vapnet är ett sådant effektbegränsat vapen som den som fyllt 18 år får inneha utan tillstånd enligt 2 kap. 2 § vapenlagen (2025:00).

Föreningsintyg och skytteborgen

11 § I fall som avses i 8 § 2 och 9 och 10 §§ ska intyg över aktivitet (föreningsintyg) lämnas av styrelsen i sammanslutningen. Om ansökan avser ett enhandsvapen som inte är effektbegränsat eller ett helautomatiskt vapen ska intyget även avse skjutskicklighet.

Om sökanden inte har fyllt 18 år och ansökan gäller ett skjutvapen som anges i 8 § ska styrelsen i sammanslutningen även intyga skjutskicklighet och personlig lämplighet (skytteborgen).

Tillåtet antal vapen

12 § För tillstånd till innehav av fler än tio enhandsvapen för målskjutning, eller stommar till sådana vapen, krävs att sökanden visar att han eller hon har ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen.

Detsamma gäller för tillstånd till innehav av fler än åtta andra vapen för målskjutning, eller stommar eller lådor till sådana vapen.

Vid bedömningen av om ett mycket kvalificerat behov föreligger ska särskilt beaktas

1. sökandens behov av de skjutvapen han eller hon redan innehar,

2. om behovet av skjutvapnet kan tillgodoses genom befintligt vapeninnehav, och

3. om sökanden tävlar i målskjutning på lägst nationell nivå.

Särskilda bestämmelser om innehav för vissa ändamål som inte avser skjutning

13 § Tillstånd att inneha skjutvapen som i brukbart skick hör till kategori A i bilagan till denna förordning för prydnads- eller minnesändamål eller udda ändamål som inte avser skjutning, får ges endast om vapnet har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktiver-

ing i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

Trots det som sägs i första stycket får tillstånd att inneha skjutvapen som inte har deaktiverats och som tillhör i kategori A i bilagan till denna förordning ges för udda ändamål som inte avser skjutning om det finns synnerliga skäl.

Undantag från särskilda krav när vapnet behövs i tjänsten

14 § Trots det som sägs 3 § andra stycket, 4 och 8–11 §§ får tillstånd att inneha skjutvapen, utom enhandsvapen för jakt, ges till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att behålla eller utveckla sin skjutskicklighet. Är det fråga om utländsk säkerhetspersonal som medföljer vid statsbesök eller liknande eller som ansvarar för personers säkerhet vid internationell luftfart, ska Polismyndigheten samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Särskilda bestämmelser om vissa skjutvapen

15 § Behov att inneha skjutvapen kan i fråga om nedan angivna vapentyper anses finnas endast för följande ändamål.

Vapentyp Ändamål

1. Enhandsvapen för jakt eller avlivning av djur

a) enskottsvapen, Omfattande grytjakt, omfattande jakt med ställande av hund enligt jaktlagen (1987:259) eller förskrifter som meddelats med stöd av den lagen eller avlivning av fällfångade djur.

b) flerskottsvapen. Yrkesmässigt bedriven jakt- eller viltvård eller annat kvalificerat behov.

2. Vapen som av Polismyndigheten efter samråd med Naturvårdsverket klassificeras som salongsgevär.

Avlivning av fällfångade djur.

3. Tårgasanordningar eller andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar.

Tjänst eller annan särskild omständighet som medför ett synnerligt behov av anordningen för personligt skydd eller utlåning till bevakningspersonal enligt 9 kap.12 och 13 §§vapenlagen (2025:00).

4. Injektionsvapen. Jakt enligt tillstånd som meddelats av Naturvårdsverket eller veterinärarbete som avser tamdjur, om sökanden visar att han eller hon genomgått utbildning enligt föreskrifter som meddelats av Statens jordbruksverk, i fråga om jakt i samråd med Naturvårdsverket.

5. Eldrör eller pipa eller annan anordning som möjliggör att till ett skjutvapen använda annan ammunition än vapnet är avsett för.

a) Målskjutning.

b) Yrkesmässigt bedriven jakt- eller viltvård eller annat kvalificerat behov.

c) Övrig jakt med ammunition som Naturvårdsverket delat in i klass 2–4.

16 § Tillstånd att inneha skjutvapen för jakt får inte avse

1. sådana skjutvapen som avses i kategori A punkten 8 i bilagan till denna förordning, eller

2. enhandsvapen med centralantändning.

17 § En enskild person får ges tillstånd att inneha moderna skjutvapen för samling endast om vapnet ska ingå i en samling som till klart största delen består av skjutvapen tillverkade före 1946.

En enskild person får ges tillstånd att inneha pansarskott, granatgevär och andra tyngre, utpräglat militära vapen för samling endast om föremålet är av särskilt stort historiskt värde och personen sedan minst fem år innehar skjutvapen för samling.

Särskilda krav vid bosättning i annan stat inom Europeiska unionen

18 § Tillstånd att inneha skjutvapen i kategori B i bilagan till denna förordning eller ammunition till ett sådant vapen får inte ges någon som är bosatt i ett annat land inom Europeiska unionen, om inte en behörig myndighet i det landet har samtyckt till innehavet.

19 § Tillstånd att inneha skjutvapen i kategori A, B eller C i bilagan till denna förordning får ges en person som är bosatt i ett annat land inom Europeiska unionen endast om denna person

a) beviljats tillstånd enligt 11 kap. 1–4 §§ att föra över vapnet till det land som personen är bosatt i, eller

b) skriftligt intygat och motiverat sin avsikt att inneha vapnet endast i Sverige.

Förnyelse av tidsbegränsade tillstånd

20 § Om sökanden har godtagbar anledning och inom överskådlig tid kan antas uppfylla samtliga förutsättningar för innehavstillstånd får ett tidsbegränsat tillstånd att inneha skjutvapen förnyas även om sökanden inte uppfyller samtliga sådana förutsättningar.

Bemyndiganden

21 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om

1. de krav på skjutskicklighet och aktivt medlemskap som gäller för tillstånd till innehav av skjutvapen för målskjutning,

2. vilka kunskapskrav som gäller för tillstånd till innehav av tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar, och

3. de krav på tekniska åtgärder som ska vidtas för att ett skjutvapen ska anses vara varaktigt obrukbart i den mening som avses i 3 kap. 3 § och 4 kap. 7 §vapenlagen (2025:00).

22 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om provet för jägarexamen och om övriga frågor som avses i 4 § första stycket och 5 § första stycket.

5 kap. Organisationers innehav

Innehavstillstånd för skyttesammanslutningar och bevakningsföretag

1 § Bestämmelserna i 4 kap. 15 § ska tillämpas även i fråga om tillstånd att inneha skjutvapen för skyttesammanslutningar och auktoriserade bevakningsföretag.

Auktorisation av sammanslutningar för målskytte

2 § En ansökan om auktorisation enligt 5 kap. 5 § vapenlagen (2025:00) ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sammanslutningens namn, organisationsnummer och var styrelsen har sitt säte, och

2. vilka omständigheter sammanslutningen åberopar för utredning av sammanslutningens stabilitet, kontinuerliga skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.

Polismyndigheten utfärdar ett bevis om auktorisationen. När det gäller auktorisation av sådana organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar ska Polismyndigheten samråda med Försvarsmakten.

Vapenföreståndare och ersättare för museer och bevakningsföretag

3 § En ansökan om godkännande som vapenföreståndare eller ersättare för huvudmannen för ett museum eller ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist,

2. uppdragsgivarens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte, och

3. vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan. Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan ska ges in tillsammans med ansökningen.

Polismyndigheten ska utfärda bevis om sådant godkännande som avses i första stycket. Beviset ska innehålla sådana uppgifter om den godkända personen och uppdragsgivaren som anges i första stycket 1 och 2.

Polismyndigheten ska skicka en underrättelse om beslutet i ärendet till uppdragsgivaren.

Vapenhanterare

4 § En ansökan om godkännande som vapenhanterare för en skyttesammanslutning, huvudman för ett museum eller ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist,

2. tillståndshavarens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte,

3. vilken hantering av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin uppdraget omfattar, och

4. vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan. Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan ska ges in tillsammans med ansökningen.

Polismyndigheten ska utfärda bevis om sådant godkännande som avses i första stycket. Beviset ska innehålla sådana uppgifter om den godkända personen och uppdragsgivaren som anges i första stycket 1 och 2 och sådana uppgifter om uppdraget som anges i 3.

Polismyndigheten ska skicka en underrättelse om beslutet i ärendet till uppdragsgivaren.

5 § Den kontrollansvariga enligt 5 kap. 17 § vapenlagen (2025:00) ska lämna ett intyg om uppdraget (vapenhanterarintyg) till den som ges ett uppdrag som vapenhanterare.

Intyget ska innehålla uppgift om

1. tillståndshavarens namn, personnummer eller organisationsnummer, hemvist eller säte,

2. namn, personnummer och hemvist för den eller de personer som gett uppdraget,

3. namn, personnummer och hemvist för vapenhanteraren,

4. vilken hantering av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som omfattas av uppdraget,

5. i förekommande fall fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för de skjutvapen som omfattas av uppdraget, och

6. datum då uppdraget getts och i förekommande fall uppgift om tidsbegränsning av uppdraget.

Bemyndiganden

6 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om

1. kraven enligt 5 kap. 5 § vapenlagen (2025:00) för auktorisation av en sammanslutning på stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering, och

2. kraven enligt 5 kap. 1 § vapenlagen på säkerhet i fråga om handhavande av vapen, stabil organisation och kontinuerlig skytteverksamhet avseende tillstånd för en sammanslutning för målskytte att inneha skjutvapen.

7 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav på kunskap för godkännande av vapenföreståndare eller ersättare för en huvudman för ett museum eller ett auktoriserat bevakningsföretag.

6 kap. Bevis om innehavstillstånd och vissa andra bevis

Polismyndighetens skyldigheter

1 § Polismyndigheten ska utfärda bevis över tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin och, om tillståndet avser innehav av vapen, en kopia av beviset.

Om tillståndet avser innehav av ett skjutvapen som ska förvärvas ska Polismyndigheten utfärda ett bevis om förvärvstillstånd som ersätts med ett tillståndsbevis enligt första stycket när förvärvet har skett.

2 § Om ett tillstånd enligt 1 § avser en person som är bosatt i en annan stat inom Europeiska unionen ska Polismyndigheten vidarebefordra de uppgifter som krävs för att kunna identifiera vapnet och förvärvaren till den staten. Detta gäller dock endast skjutvapen som hör till kategori C i bilagan till denna förordning och ammunition som är avsedd för sådana vapen.

Uppgifter i ett bevis om innehavstillstånd

3 § Bevis om tillstånd att inneha skjutvapen ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren och om vapnet som anges i 3 kap. 1 och 6 §§ samt om tidsbegränsning eller villkor som har meddelats med stöd av vapenlagen (2025:00). Om tillståndet avser stommar eller

lådor till skjutvapen ska det av beviset även framgå uppgift om vilken typ av komplett skjutvapen som vapendelen är avsedd för.

Beviset ska vidare innehålla uppgift om för vilket ändamål ägaren är berättigad att inneha skjutvapnet.

4 § Bevis om tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 3 kap. 8 § och uppgift om för vilket ändamål egendomen får innehas. I beviset ska det slag och den mängd egendom som tillståndet avser anges.

Villkorade tillstånd

5 § Om ett bevis om tillstånd att inneha skjutvapen innehåller villkor om hur vapnet ska förvaras eller att vapnet ska göras varaktigt obrukbart, får beviset inte lämnas till sökanden förrän sökanden visar att han eller hon uppfyller villkoren.

Ersättningsbevis

6 § Om ett tillståndsbevis har förstörts, förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen kan användas, får ett nytt bevis (ersättningsbevis) utfärdas efter ansökan.

Om beviset inte finns i behåll ska ansökan innehålla en förklaring på heder och samvete om förlusten av beviset. I annat fall ska det ges in tillsammans med ansökan.

Kommer beviset senare till rätta ska det genast överlämnas till Polismyndigheten.

En ansökan om ersättningsbevis ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte. Om beviset avser ett skjutvapen ska ansökan även innehålla uppgift om

1. vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber,

2. vapnets tillverkningsnummer, eller om vapnet saknar uppgift om tillverkningsnummer, annan uppgift som tillåter identifiering, och

3. i förekommande fall, vapnets märkning.

Bevis om godkänt samlingsområde

7 § Polismyndigheten ska utfärda bevis om godkännande av samlingsområde enligt 4 kap. 5 § vapenlagen (2025:00).

Beviset ska innehålla uppgift om

1. vem godkännandet avser,

2. samlingens inriktning och avgränsning,

3. vilka föremål som omfattas av det godkända samlingsområdet, och

4. om det för några av föremålen gäller särskilda krav för att innehavstillstånd ska få ges.

Av beviset ska framgå att godkännandet inte medför någon rätt att inneha eller ta annan befattning med de föremål som omfattas av godkännandet.

Bevis om tillstånd att skjuta med samlingsvapen

8 § Polismyndigheten ska utfärda bevis om tillstånd att skjuta med samlingsvapen.

Beviset ska innehålla de uppgift om tillståndshavaren, skjutvapnet och skjutningen som anges i 3 kap. 10 §. Om tillståndshavaren är huvudman för ett museum ska beviset också innehålla uppgift om namn och personnummer för den som ska genomföra skjutningen.

Europeiskt skjutvapenpass

9 § Polismyndigheten ska efter ansökan utfärda ett europeiskt skjutvapenpass till en enskild person som har tillstånd att i Sverige inneha ett skjutvapen som avses i bilagan till denna förordning.

Vid tillämpningen av första stycket ska enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp som innehavaren har tillstånd att inneha anses omfattas av kategori C punkten 7 i bilagan till denna förordning även om vapnen släppts ut på marknaden före den 14 september 2018.

Skjutvapenpasset ska ha en begränsad giltighetstid. Det får återkallas av Polismyndigheten om det finns särskilda skäl för det.

Ett europeiskt skjutvapenpass ska omedelbart lämnas in till Polismyndigheten om innehavarens tillstånd att inneha något av de skjutvapen som omfattas av passet återkallas, om innehavaren avhänder sig något av dessa vapen eller om skjutvapenpasset återkallas. Om passet

inte längre ska gälla ska det makuleras. I annat fall ska Polismyndigheten göra en anteckning i passet om de ändrade förhållandena och återlämna det till innehavaren.

Bemyndiganden

10 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om det europeiska skjutvapenpasset.

7 kap. Enskilda personers och organisationers förvärv av skjutvapen

Överlåtelser från någon annan än en vapenhandlare

1 § Vid överlåtelser av skjutvapen där varken överlåtare eller förvärvare är vapenhandlare, ska överlåtaren och den som förvärvat vapnet anmäla överlåtelsen till Polismyndigheten. Överlåtelseanmälan ska göras så snart som möjligt och ska ha kommit in till Polismyndigheten senast tio dagar efter det att förvärvaren tog emot skjutvapnet.

Om det finns ett tillståndsbevis ska det ges in i samband med anmälan. I annat fall ska överlåtaren i samband med anmälan intyga att beviset förkommit.

Om endast överlåtaren eller förvärvaren har anmält överlåtelsen ska den andra parten ges tillfälle att yttra sig över anmälan.

Förvärvstillstånd som inte utnyttjas

2 § Om någon som getts förvärvstillstånd inte har förvärvat skjutvapnet före utgången av den tid som anges i 3 kap. 4 § vapenlagen (2025:00), ska han eller hon anmäla detta till Polismyndigheten. Anmälan ska ha kommit in till Polismyndigheten senast tio dagar efter fristens utgång.

Förvärv i utlandet

3 § Om ett innehavstillstånd gäller ett skjutvapen som sökanden avser att förvärva i en annan stat, får Polismyndigheten i förekommande fall utfärda ett intyg om att förvärvet godkänns av svensk myndighet som kan krävas av myndigheterna i den andra staten.

4 § I annat fall än som avses i 3 §, får Polismyndigheten godkänna att en person som är bosatt i Sverige får förvärva skjutvapen i en annan stat, om det med hänsyn till sökandens personliga förhållanden kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka vapnet.

Ett sådant godkännande medför inte någon rätt att inneha vapnet i Sverige.

Bemyndigande

5 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur en anmälan enligt 1 eller 2 § ska göras och vilka uppgifter den ska innehålla.

8 kap. Vapenhandlare och vapenmäklare

Ansökan om vapenhandlartillstånd

1 § En ansökan om vapenhandlartillstånd ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte,

2. uppskattad omfattning av rörelsen,

3. vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som ska innehas på en gång,

4. lokalerna där verksamheten ska bedrivas, och

5. den utredning sökanden åberopar till stöd för att han eller hon har tillräckliga kunskaper för att bedriva handel med skjutvapen.

Om sökanden är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen.

Bevis om vapenhandlartillstånd

2 § Polismyndigheten utfärdar bevis om vapenhandlartillstånd.

Beviset ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 1 §, och uppgifter om vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som får innehas på en gång och den plats där rörelsen får bedrivas.

Kravet på yrkesmässighet för vapenhandlare

3 § En vapenhandlares verksamhet ska anses bedrivas yrkesmässigt endast om

1. verksamheten bedrivs varaktigt,

2. verksamheten har vinstsyfte, och

3. handlaren årligen genomför minst 20 transaktioner med skjutvapen.

Om det finns särskilda skäl ska verksamheten dock anses yrkesmässig även om kravet i första stycket 3 inte är uppfyllt.

Ansökan om vapenmäklartillstånd

4 § En ansökan om vapenmäklartillstånd ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i 1 §, med undantag för uppgift om vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som ska innehas på en gång och uppgift om lokalerna där verksamheten ska bedrivas.

Bevis om vapenmäklartillstånd

5 § Polismyndigheten utfärdar bevis om vapenmäklartillstånd. Beviset ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 1 § och uppgifter om vilka typer av skjutvapen och ammunition som tillståndet avser.

Föreståndare, ersättare och person som får närvara vid provskjutning

6 § En ansökan om godkännande som föreståndare eller ersättare eller om godkännande av en person som i en vapenhandlares ställe ska närvara vid provskjutning, ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist

2. uppdragsgivarens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte, och

3. vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan ska ges in tillsammans med ansökningen.

Polismyndigheten ska utfärda bevis om sådant godkännande som avses i första stycket. Beviset ska innehålla sådana uppgifter om den godkända personen och uppdragsgivaren som anges i första stycket 1 och 2.

Polismyndigheten ska skicka en underrättelse om beslutet i ärendet till uppdragsgivaren.

Startgodkännande

7 § Handelsrörelse får inte påbörjas förrän Polismyndigheten har godkänt de lokaler och andra utrymmen som är anordnade för förvaring av vapnen.

Handlares skjutvapenförvärv

8 § Handlares förvärv av skjutvapen ska ske efter skriftlig rekvisition.

9 § En handlare som i ett särskilt fall önskar förvärva skjutvapen av någon annan än den som har rätt att tillverka eller yrkesmässigt handla med skjutvapen ska kontrollera att överlåtaren har tillstånd att inneha vapnet. Handlaren ska inom en månad ge in överlåtarens tillståndsbevis, om det finns ett sådant.

Förteckningar

Försäljningsförteckning och inköpsförteckning

10 § En handlare är skyldig att föra en särskild inköpsförteckning över samtliga rekvisitioner och alla skjutvapen som tagits emot för försäljning för någon annans räkning. En handlare är även skyldig att föra anteckningar i särskild försäljningsförteckning över skjutvapen som sålts för egen eller någon annans räkning.

Förmedlingsförteckning

11 § En vapenmäklare ska föra en förteckning över de transaktioner och överföringar avseende skjutvapen som förmedlaren har medverkat till (förmedlingsförteckning).

Skyldighet att bevara förteckningar

12 § Inköpsförteckningar, försäljningsförteckningar, förmedlingsförteckningar och bilagor till dessa ska bevaras under tio år från den dag sista anteckningen gjordes. Om rörelsen läggs ner, ska förteckningarna och bilagorna överlämnas till Polismyndigheten.

Anmälan om transaktioner med skjutvapen

13 § En vapenhandlare ska löpande anmäla genomförda transaktioner med skjutvapen till Polismyndigheten.

En vapenmäklare ska löpande anmäla till Polismyndigheten de transaktioner och överföringar avseende skjutvapen som förmedlaren har medverkat till.

Anmälningarna ska göras elektroniskt utan dröjsmål.

Tillsyn

Vapenhandlare

14 § Polismyndigheten ska se till att skjutvapen som innehas av vapenhandlare förvaras på föreskrivet sätt.

Polismyndigheten ska minst en gång årligen granska vapenhandlarens inköpsförteckningar och försäljningsförteckningar med bilagor. När det finns anledning till det ska Polismyndigheten även granska vapenhandlarens lager av skjutvapen.

15 § Vapenhandlare är skyldiga att hålla inköps- och försäljningsförteckningarna med bilagor tillgängliga för Polismyndigheten och att lämna myndigheten begärda upplysningar om inköpta och sålda vapen, om befintligt vapenlager och om andra förhållanden, som är av betydelse för Polismyndighetens tillsyn.

Vapenförmedlare

16 § Polismyndigheten ska minst en gång årligen granska vapenmäklares förmedlingsförteckning med bilagor.

17 § En vapenmäklare är skyldig att hålla sin förmedlingsförteckning med bilagor tillgänglig för Polismyndigheten. Förmedlaren ska också lämna begärda upplysningar om genomförda transaktioner eller överföringar avseende skjutvapen och om andra förhållanden som är av betydelse för Polismyndighetens tillsyn.

Dödsfall och konkurs

18 § Om en tillståndshavare har avlidit eller försatts i konkurs, får rörelsen fortsättas för dödsboets eller konkursboets räkning under högst ett år från dödsfallet eller edgångssammanträdet i konkursen, under förutsättning att anmälan görs till Polismyndigheten inom en månad från nämnda tidpunkt och att rörelsen förestås av en godkänd föreståndare eller ersättare.

Bemyndiganden

19 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om

1. krav på kunskap för vapenhandlartillstånd eller vapenmäklartillstånd,

2. innehållet i en rekvisition,

3. vilka uppgifter som ska införas i en inköpsförteckning, försäljningsförteckning och förmedlingsförteckning,

4. hur förteckningarna ska föras och vilka handlingar som ska bifogas sådana förteckningar, och

5. krav på uppmärkning av vapnen i vapenhandlares lager.

20 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur en anmälan enligt 13 § ska göras och vilka uppgifter den ska innehålla.

9 kap. Vapenreparatörer

Ansökan om reparatörstillstånd

1 § En ansökan om reparatörstillstånd ska vara skriftlig.

Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte,

2. vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som ska innehas på en gång,

3. uppskattad omfattning av rörelsen,

4. hur sökanden avser att förvara mottagna skjutvapen, och

5. den utredning sökanden åberopar till stöd för att han eller hon har tillräckliga kunskaper för att bedriva reparatörsverksamhet.

Om sökanden är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen.

Bevis om reparatörstillstånd

2 § Polismyndigheten utfärdar bevis om reparatörstillstånd. Beviset ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 1 § och uppgifter om vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som ska innehas på en gång och om villkor som meddelats med stöd av vapenlagen (2025:00).

Föreståndare och ersättare

3 § En ansökan om godkännande som föreståndare eller ersättare ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist,

2. uppdragsgivarens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte, och

3. vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan. Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan ska ges in tillsammans med ansökningen.

Polismyndigheten ska utfärda bevis om sådant godkännande som avses i första stycket. Beviset ska innehålla sådana uppgifter om den

godkända personen och uppdragsgivaren som anges i första stycket 1 och 2.

Polismyndigheten ska skicka en underrättelse om beslutet i ärendet till uppdragsgivaren.

Yrkesmässighet

4 § En vapenreparatörs verksamhet ska anses bedrivas yrkesmässigt endast om verksamheten bedrivs varaktigt och har vinstsyfte.

Startgodkännande

5 § Verksamhet som innebär att skjutvapen yrkesmässigt tas emot för reparation eller översyn får inte påbörjas förrän Polismyndigheten har godkänt de lokaler och andra utrymmen som är anordnade för förvaring av vapen.

Reparationsförteckning

6 § Yrkesmässiga reparatörer och vapenhandlare som tar emot skjutvapen för reparation eller översyn är skyldiga att föra anteckningar i en särskild reparationsförteckning över mottagna vapen. Förteckningen ska omfatta även skjutvapen som tas emot för ändring eller ombyggnad.

Förteckningen och bilagor till denna ska bevaras under tio år från den dag sista anteckningen gjordes. Om rörelsen läggs ner, ska förteckningen och bilagorna överlämnas till Polismyndigheten.

Tillsyn

7 § Polismyndigheten ska se till att den yrkesmässiga vapenreparatör eller vapenhandlare som tar emot skjutvapen för reparation eller översyn förvarar vapnen föreskrivet sätt.

Polismyndigheten ska minst en gång årligen granska reparationsförteckningar med bilagor. När det finns anledning till det ska Polismyndigheten även granska innehavet av skjutvapen som tagits emot för reparation, översyn, ändring eller ombyggnad.

8 § Den som har tagit emot skjutvapen för reparation eller översyn är skyldig att hålla reparationsförteckningen tillgänglig för Polismyndigheten och på begäran lämna upplysningar till myndigheten om mottagna vapen och om andra förhållanden som är av betydelse för Polismyndighetens tillsyn.

Bemyndiganden

9 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en reparationsförteckning ska innehålla och hur förteckningen ska föras.

10 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav på kunskap för reparatörstillstånd.

10 kap. Införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare

Införseltillstånd

1 § I fråga om tillstånd till införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare gäller för enskilda personer

– bestämmelserna om ansökan i 3 kap. 1, 4 och 8 §§, och – bestämmelserna om förutsättningarna för tillstånd i 4 kap. 1–12 och 14–17 §§.

Avser ett tillstånd enligt första stycket egendom som tillfälligt ska användas vid jakt eller tävling här i landet, får de förutsättningar som motsvarar dem som anges i 4 kap. 3, 4, 8–11 och 15 §§ visas genom intyg från den som anordnar jakten eller tävlingen.

I fråga om tillstånd till införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare gäller för sådana sammanslutningar för målskytte, huvudmän för museer och auktoriserade bevakningsföretag som enligt 3 kap. 1 § vapenlagen (2025:00) kan ges tillstånd att inneha skjutvapen

– bestämmelserna om ansökan i 3 kap. 1, 4 och 8 §§, och – bestämmelserna om förutsättningar för tillstånd i 5 kap. 1 §.

2 § Polismyndigheten ska utfärda bevis över tillstånd att föra in skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin och, om tillståndet avser införsel av vapen, en kopia av beviset.

Bevis om tillstånd att införa skjutvapen ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren och om vapnet som anges i 3 kap. 1 och 6 §§ samt om tidsbegränsning eller om villkor som har meddelats med stöd av vapenlagen (2025:00). Om tillståndet avser stommar eller lådor till skjutvapen ska det av beviset även framgå uppgift om vilken typ av komplett skjutvapen som vapendelen är avsedd för.

Bevis om tillstånd att införa ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 3 kap. 8 §. I beviset ska det slag och den mängd egendom som tillståndet avser anges.

Beviset ska innehålla uppgift om för vilket ändamål ägaren är berättigad att föra in egendomen.

3 § Om ett bevis om tillstånd avseende skjutvapen innehåller villkor om hur vapnet ska förvaras eller att vapnet ska göras varaktigt obrukbart, får beviset inte lämnas till sökanden förrän sökanden visar att han eller hon uppfyller villkoren.

4 § Om ett tillståndsbevis har förstörts, förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen kan användas, får ett nytt bevis (ersättningsbevis) utfärdas efter ansökan.

Om beviset inte finns i behåll ska ansökan innehålla en förklaring på heder och samvete om förlusten av beviset. I annat fall ska det ges in tillsammans med ansökan.

Kommer beviset senare till rätta ska det genast överlämnas till Polismyndigheten.

En ansökan om ersättningsbevis ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte. Om beviset avser ett skjutvapen ska ansökan även innehålla uppgift om

1. vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber,

2. vapnets tillverkningsnummer, eller om vapnet saknar uppgift om tillverkningsnummer, annan uppgift som tillåter identifiering, och

3. i förekommande fall, vapnets märkning.

5 § Om en införsel enligt 1 § innefattar transitering, ska Polismyndigheten före införseln vidarebefordra uppgifterna i tillståndet till en behörig myndighet i transiteringsstaterna.

6 § Rätten att här i landet inneha skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare som följer av tillstånd till införsel ska i tillståndet begränsas till viss tid.

7 § Ett tillstånd till införsel av skjutvapen som förs med vid resa av en person bosatt i ett land inom Europeiska unionen får ges för en eller flera resor under högst ett år och ska anses omfatta rätt att inneha vapnet i Sverige under denna tid. Ett beslut om sådant tillstånd ska skrivas in i tillståndshavarens europeiska skjutvapenpass.

Ett tillstånd enligt första stycket ska även anses omfatta rätt till införsel av ammunition och ljuddämpare som är avsedd för vapnet och som innehavaren kan antas behöva under vistelsen i Sverige.

Undantag från krav på införseltillstånd

8 § Krav på införseltillstånd enligt 2 kap. 1 § vapenlagen (2025:00) gäller inte införsel av skjutvapen som har överlämnats från staten till statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om de är skyldiga att inneha vapnet för tjänsten. Kravet på tillstånd gäller inte heller ammunition eller ljuddämpare till vapnen.

9 § Enskilda personer får under de förutsättningar som anges i 8 kap. 5 § första stycket vapenlagen (2025:00) utan särskilt tillstånd till Sverige föra in tävlingsskjutvapen i kategori A punkten 7, B eller C i bilagan till denna förordning med tillhörande ammunition och ljuddämpare.

Skyldighet att medföra och visa upp europeiskt skjutvapenpass eller tillstånd från Danmark, Finland eller Norge

10 § Den som fört in ett skjutvapen till Sverige med stöd av 8 kap. 4 § vapenlagen (2025:00) ska under vistelsen i Sverige med vapnet medföra tillstånd från en behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha vapnet. I stället för ett sådant tillstånd får medföras ett europeiskt skjutvapenpass som meddelats i något av dessa länder och i vilket vapnet är inskrivet.

Den som fört in ett skjutvapen till Sverige med stöd av 8 kap. 5 § vapenlagen (2025:00) ska under vistelsen i Sverige med vapnet medföra det europeiska skjutvapenpasset.

Den som fört in ett skjutvapen till Sverige med stöd av ett införseltillstånd som skrivits in i ett europeiskt skjutvapenpass ska medföra passet under vistelsen i Sverige med vapnet.

11 kap. Överföring av skjutvapen och ammunition till ett annatland

Tillstånd till överföring

1 § Tillstånd krävs för att föra över skjutvapen som omfattas av bilagan till denna förordning från Sverige till en annan stat inom Europeiska unionen.

Ansökan om tillstånd till överföring ska göras skriftligen på formulär som fastställs av Polismyndigheten och innehålla de uppgifter som anges på formuläret.

Om det krävs tillstånd till införsel av vapnet i den stat dit vapnet ska föras, ska ett sådant tillstånd bifogas ansökan. Innefattar utförseln transitering ska, i de fall det krävs, tillstånd från transiteringsstaterna bifogas ansökan.

2 § Vid prövning av en ansökan enligt 1 § ska Polismyndigheten kontrollera att det finns nödvändigt tillstånd till införsel och transitering av vapnet och att överföringen uppfyller godtagbara krav på säkerhet.

Om tillstånd till överföring ges ska Polismyndigheten i förekommande fall bifoga införseltillstånd från mottagarstaten och transiteringstillstånd från transiteringsstaterna till beslutet.

Polismyndigheten ska senast vid överföringen vidarebefordra uppgifterna i beslutet till en behörig myndighet i den stat dit vapnet ska föras och i förekommande fall i transiteringsstaterna.

3 § En kopia av ett beslut enligt 2 § ska medfölja vapnet till dess destinationsort. Kopian ska på begäran visas upp för myndigheterna i de länder som berörs av överföringen.

4 § Den som har vapenhandlartillstånd får beviljas generellt tillstånd att föra över sådana vapen som omfattas av vapenhandlartillståndet från Sverige till en vapenhandlare som är bosatt i en annan stat inom

Europeiska unionen. Ett sådant tillstånd får beviljas för en tid av högst tre år åt gången.

Vid överföring av skjutvapen med stöd av tillstånd enligt första stycket ska avsändaren senast fjorton dagar före överföringen lämna upplysningar till Polismyndigheten om

a) namn och adress på den som säljer eller överlåter skjutvapnet och på den som köper eller förvärvar det eller i förekommande fall ägaren,

b) den adress som skjutvapnet ska transporteras till,

c) antalet skjutvapen som ska transporteras, och

d) uppgifter som möjliggör identifiering av skjutvapnet. Polismyndigheten ska omedelbart vidarebefordra uppgifterna till Tullverket, en behörig myndighet i destinationsstaten och i förekommande fall i transiteringsstaterna.

5 § Tillstånd krävs för att föra över ammunition från Sverige till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För ett sådant tillstånd tillämpas bestämmelserna i 1–4 §§ på motsvarande sätt.

Undantag från krav på överföringstillstånd

6 § Utan tillstånd enligt 1–4 §§ får ett skjutvapen som avses i bilagan till denna förordning medföras vid en resa från Sverige till något annat land inom Europeiska unionen endast om tillstånd getts av en behörig myndighet i vart och ett av de berörda länderna. Ett sådant tillstånd kan avse en eller flera resor under högst ett år och ska föras in i ett europeiskt skjutvapenpass. Tillstånd behöver dock inte begäras in från ett land som tillåter införsel av vapnet utan tillstånd under de förutsättningar som gäller för resan. Det europeiska skjutvapenpasset ska alltid medföras på resan och på begäran visas upp för de behöriga myndigheterna i respektive land.

Den som medför ett skjutvapen vid en resa enligt första stycket får utan särskilt tillstånd även medföra ammunition till vapnet för personligt bruk.

12 kap. Utlåning av skjutvapen

Låneintyg

1 § Vid utlåning av skjutvapen ska långivaren lämna ett intyg om lånet (låneintyg) till låntagaren, om inte vapnet innehas uteslutande i upplåtarens närvaro. Låneintyg behöver inte upprättas vid utlåning till bevakningspersonal enligt 9 kap. 12 § vapenlagen (2025:00).

Vid utlåning från en enskild vapeninnehavare till en medlem av vapeninnehavarens familj eller hushåll eller, beträffande gasvapen, till en anställd i och för dennes tjänst får vapeninnehavarens tillståndsbevis överlämnas i stället för ett låneintyg, om ett sådant bevis finns.

2 § Ett låneintyg enligt 1 § ska innehålla uppgift om

1. långivarens och låntagarens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte,

2. skjutvapnets fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer,

3. ändamålet med utlåningen, och

4. tidpunkt för utlåningstidens början och slut.

Lånetillstånd

3 § Lånetillstånd enligt 9 kap. 7 § vapenlagen (2025:00) får ges för jakt eller målskjutning.

Om det finns synnerliga skäl, får tillstånd att låna skjutvapen ges för skjutning även för annat ändamål än som anges i första stycket.

4 § En ansökan om lånetillstånd ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist,

2. för vilket ändamål sökanden vill låna skjutvapen,

3. vilken typ av skjutvapen tillståndet ska avse, och

4. vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan. Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan om lånetillstånd ska ges in tillsammans med ansökningen.

5 § Den som ansöker om tillstånd att låna skjutvapen ska visa sig kunna handha den typ av vapen som ansökan avser. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som anges i 4 kap. 3, 4, 9–11 och 14 §§. Om ansökan avser tillstånd att låna skjutvapen för målskjutning ska även

kraven på aktivt medlemskap och föreningsintyg i 4 kap. 8–11 §§ gälla, med det undantag som anges i 4 kap. 14 §.

Vid prövningen av om tillstånd att låna skjutvapen ska ges ska även det som anges i 4 kap. 15 § om ändamål och vapentyper gälla i tillämpliga delar.

6 § Tillstånd att låna skjutvapen får inte ges den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken utan att förvaltaren har lämnat samtycke.

7 § Polismyndigheten utfärdar bevis om lånetillstånd. Ett bevis ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 4 §, för vilket ändamål han eller hon är berättigad att låna vapen och vilken typ av skjutvapen som tillståndet avser.

8 § Om ett bevis om lånetillstånd har förstörts, förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen kan användas, får ett nytt bevis (ersättningsbevis) utfärdas efter ansökan.

Om beviset inte finns i behåll ska ansökan innehålla en förklaring på heder och samvete om förlusten av beviset. I annat fall ska det ges in tillsammans med ansökan.

Kommer beviset senare till rätta ska det genast överlämnas till Polismyndigheten.

En ansökan om ersättningsbevis ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte och om vilket tillstånd som avses.

Bevakningslånetillstånd

9 § En ansökan om bevakningslånetillstånd ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist,

2. namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte för det bevakningsföretag där sökanden är anställd,

3. vilken typ av skjutvapen tillståndet ska avse, och

4. vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan. Den utredning som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan om bevakningslånetillstånd ska ges in tillsammans med ansökningen.

10 § Polismyndigheten ska utfärda bevis om bevakningslånetillstånd.

Ett bevis ska innehålla uppgift om

1. de uppgifter om tillståndshavaren och bevakningsföretaget som anges i 9 §,

2. för vilket ändamål tillståndshavaren är berättigad att låna vapen

3. vilken typ av skjutvapen som tillståndet avser, och

4. tidsbegränsning som har meddelats med stöd av vapenlagen (2025:00).

Polismyndigheten ska skicka en underrättelse om beslutet i ärendet till bevakningsföretaget.

Om ett bevis har förstörts eller förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen kan användas gäller vad som anges i 8 §.

Bemyndiganden

13 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om de krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för att någon ska få ges bevakningslånetillstånd enligt 9 kap. 12 § vapenlagen (2025:00).

14 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter i fråga om vad en ansökan om bevakningslånetillstånd ska innehålla.

13 kap. Skjutvapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och konkursbon

1 § Om skjutvapen ingår bland tillgångarna i ett dödsbo, ska den som har vård om boet göra en skriftlig anmälan om det till Polismyndigheten senast tre månader efter dödsfallet.

Om skjutvapen ingår bland tillgångarna i ett konkursbo, ska konkursförvaltaren så snart som möjligt göra en skriftlig anmälan om det till Polismyndigheten.

En anmälan enligt första eller andra stycket ska innehålla uppgift om fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art och mängd av tillhörande ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Är det fråga om vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska någon annan uppgift som möjliggör identifiering lämnas. Anmälan ska också innehålla uppgift om vem som har hand om vapnet för boets räkning och om hur det förvaras.

Första–tredje styckena gäller inte effektbegränsade vapen.

14 kap. Skyldighet att visa upp bevis och intyg

Överlåtelse och upplåtelse

1 § En överlåtare eller upplåtare får inte lämna ut ett skjutvapen till den som fått tillstånd att inneha vapnet förrän han eller hon av denne har fått ta del av tillståndsbeviset.

Byte av del av skjutvapen

2 § Vid utbyte av en försliten eller på annat sätt obrukbar del av ett skjutvapen ska vapeninnehavaren visa tillståndsbeviset för vapnet eller vapendelen.

Medförande av skjutvapen

3 § Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att kunna visa upp tillståndsbeviset när han eller hon själv medför vapnet eller när någon annan som har lånat vapnet medför det i tillståndshavarens närvaro.

Om det är fråga om vapen som är avsett för jakt eller målskjutning, får tillståndshavaren i stället ha med sig jaktkort eller medlemskort som intygar medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 3 kap. 1 § 2 vapenlagen (2025:00). Kortet ska vara försett med en anteckning av en tjänsteman vid Polismyndigheten eller av två trovärdiga personer som intygar att det tillståndsbevis som gäller för vapnet har visats upp för dem.

När en vapenhanterare enligt 5 kap. 18 § vapenlagen (2025:00) medför organisationens skjutvapen ska han eller hon i stället för det som sägs i första stycket kunna visa upp vapenhanterarintyg enligt 5 kap. 6 §. Vapenhanteraren ska även kunna visa upp godkännandebevis enligt 5 kap. 5 § eller eget tillståndsbevis för innehav av skjutvapen.

Den som medför ett lånat skjutvapen i annat fall än som avses i första stycket är skyldig att kunna visa upp sådant intyg eller bevis som enligt 12 kap. 1 § ska lämnas till honom eller henne. Han eller hon ska även kunna visa upp eget tillståndsbevis för innehav av vapen av samma typ som det lånade vapnet eller, om lånetillstånd eller bevakningslånetillstånd krävs för lån av vapnet, tillståndsbevis enligt 12 kap. 7 respektive 10 § för lån av ett sådant vapen.

4 § Vid transport och överlämnande av egendom till Polismyndigheten enligt 12 kap. 8 § vapenlagen (2025:00) för skrotning eller inlösen ska transportintyg enligt 15 kap. 5 § denna förordning kunna visas upp.

15 kap. Förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare Förvaring på annan plats än i eller i anslutning till bostaden

1 § En ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare på någon annan plats än i eller i anslutning till den stadigvarande bostaden enligt 12 kap. 3 § vapenlagen (2025:00) ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, personnummer och hemvist,

2. varje vapens typ, fabrikat, modell och kaliber,

3. förvaringsplatsens adress, och

4. en närmare redogörelse för skälen för förvaring på platsen och möjligheten till säker förvaring där.

Förvaring hos någon annan

2 § Tillstånd till förvaring hos någon annan enligt 12 kap. 4 § vapenlagen (2025:00) hos en juridisk person får ges endast om den juridiska personen är

1. någon som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen,

2. en skyttesammanslutning som har tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin, eller

3. en gymnasieskola där jakt eller målskjutning ingår i undervisningen och som uppfyller höga krav på säkerhet i fråga om förvaring och handhavande av skjutvapen, beträffande sådan egendom som elever behöver för deltagande i undervisningen.

3 § En ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare hos någon annan ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer, hemvist eller säte,

2. varje vapens typ, fabrikat, modell och kaliber,

3. förvararens namn, person- eller organisationsnummer,

4. förvaringsplatsens adress, och

5. en närmare redogörelse för skälen för förvaring hos mottagaren och möjligheten för förvararen att erbjuda en säker förvaring.

En ansökan som avser tillstånd till förvaring hos en juridisk person ska också innehålla uppgift om vem som är ansvarig för förvaringen.

4 § Polismyndigheten utfärdar bevis om tillstånd till förvaring hos någon annan. I beviset ska det anges hur länge tillståndet gäller och eventuella villkor som har meddelats med stöd av vapenlagen (2025:00).

En kopia av beviset ska lämnas till mottagaren.

Transport i samband med skrotning eller inlösen

5 § Den som låter någon annan transportera och överlämna skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin till Polismyndigheten enligt 12 kap. 8 § vapenlagen (2025:00) ska lämna ett intyg om uppdraget (transportintyg) till den som ska utföra transporten och överlämnandet.

Ett transportintyg ska innehålla uppgift om

1. namn, personnummer och hemvist för vapeninnehavaren,

2. namn, personnummer och hemvist för den som ska transportera och överlämna egendomen,

3. i förekommande fall skjutvapnets fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer,

4. övrig egendom som omfattas av uppdraget,

5. datum för när egendomen överlämnas till den som ska transportera och överlämna egendomen.

Bemyndiganden

6 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vapensamlares, sammanslutningars, museers, vapenhandlares, vapenreparatörers och gymnasieskolors förvaring av tillståndspliktiga skjutvapen och sammanslutningars förvaring av ammunition eller ljuddämpare.

I fråga om förvaring av ammunition som räknas till explosiva varor finns bestämmelser även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

7 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. hur skjutvapen, ammunition och ljuddämpare ska förvaras för att uppfylla föreskrifterna i 12 kap. 2 § vapenlagen (2025:00), och

2. vad som ska gälla utöver bestämmelserna i 12 kap. vapenlagen (2025:00) i fråga om transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare.

16 kap. Återkallelse och omhändertagande

1 § Närmare förskrifter om anmälan som avses i 13 kap. 11 § vapenlagen (2025:00) meddelas av Socialstyrelsen.

2 § Vid återkallelse av ett bevakningslånetillstånd eller ett godkännande enligt vapenlagen ska en underrättelse om beslutet skickas till uppdragsgivaren.

17 kap. Inlösen av skjutvapen, ammunition och vapentillbehör

1 § Länsstyrelsen ska utse en eller flera värderingsmän som ska biträda Polismyndigheten vid värdering av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som ska lösas in. Till värderingsman bör den utses som har god kännedom om egendomens marknadsvärde och vapenhandlares pris vid inköp av begagnade skjutvapen.

En värderingsman har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag.

Polismyndigheten bör försöka komma överens med ägaren om till vilket värde egendomen ska lösas in.

2 § Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som har tillfallit staten ska skrotas eller säljas. Innan egendomen skrotas eller säljs ska Nationellt forensiskt centrum vid Polismyndigheten erbjudas att få egendomen. Om egendomen överlämnas till försäljning, ska Statens försvarshistoriska museer först erbjudas att köpa den.

18 kap. Vapenregister

Vapenregistrets innehåll

1 § Det vapenregister som anges i 16 kap. 4 § vapenlagen (2025:00) ska, utöver det som anges där, innehålla uppgifter om

1. skjutvapnets typ, fabrikat, modell, kaliber, tillverkningsnummer och märkning, och

2. deaktivering och skrotning. Tillståndspliktiga vapendelar ska registreras på motsvarande sätt. Även skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna ska om möjligt registreras på motsvarande sätt.

Samkörning av vapenregister

2 § Polismyndigheten får samköra vapenregister om det i ett enskilt fall behövs för kontroll av en vapenhandlare eller en vapenmäklare.

Myndigheten får också samköra vapenregister om det behövs för att i ett enskilt fall utreda brott med anknytning till vapen om det för brottet är föreskrivet fängelse i två år eller däröver. Samkörning får även göras för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, om brottsligheten har anknytning till vapen och innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.

3 § Polismyndigheten får även samköra vapenregister om det behövs för uppföljning av ärendehandläggningen eller för att framställa sådan statistik som regeringen, en svensk myndighet som behöver statistiken för att fullgöra sina uppgifter eller en mellanfolklig organisation begär.

4 § Endast särskilt angivna tjänstemän får samköra vapenregister enligt 2 eller 3 §.

Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som anges i första stycket.

Tillgången till uppgifter

5 § Följande kategorier av anställda vid Polismyndigheten får ges tillgång till uppgifter i vapenregister som regleras i 16 kap. vapenlagen (2025:00):

1. anställda som handlägger vapenärenden,

2. anställda som arbetar vid myndighetens ledningscentraler, och

3. de särskilt angivna tjänstemän vid myndigheten som avses i 3 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Anställda vid Polismyndigheten som upprätthåller allmän ordning och säkerhet, bistår med handräckning eller utreder brott får ges tillgång till uppgift om huruvida någon har tillstånd att inneha vapen.

Elektroniskt utlämnande av uppgifter

6 § Direktåtkomst till vapenregister får inte medges innan Polismyndigheten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller de krav som gäller i fråga om behörighet och säkerhet.

Bemyndigande

7 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska kunna medge direktåtkomst till vapenregister för de myndigheter som anges i 16 kap. 13 § vapenlagen (2025:00).

19 kap. Straffbestämmelser

1 § Till böter döms den som bryter mot

a) bestämmelserna rörande vapenhandlare och vapenmäklare i 8 kap. 7–10, 12, eller 15 §,

b) bestämmelserna rörande vapenreparatörer i 9 kap. 6 eller 8 §, eller

c) bestämmelserna om skyldigheten att visa upp tillståndsbevis i 14 kap. 1 §.

Till penningböter döms den som bryter mot

a) bestämmelserna om att ge in tillståndsbevis i 6 kap. 6 § tredje stycket eller 10 kap. 4 § tredje stycket,

b) bestämmelserna om överlåtelseanmälan i 7 kap. 1 §,

c) bestämmelserna om anmälan om uteblivet förvärv i 7 kap. 2 §,

d) bestämmelserna om skyldighet att medföra tillstånd från en behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge respektive det europeiska skjutvapenpasset i 10 kap. 10 §,

e) bestämmelserna om skyldighet att lämna låneintyg i 12 kap. 1 och 2 §§,

f) bestämmelserna om anmälningsskyldighet för dödsbo och konkursbo i 13 kap. 1 §,

g) bestämmelserna om skyldighet att kunna visa upp bevis och intyg i 14 kap. 3 och 4 §§, eller

h) bestämmelserna om skyldighet att lämna transportintyg i 15 kap. 5 §.

2 § Den som har ertappats med att medföra skjutvapen utan att kunna visa upp de handlingar som anges i 10 kap. 10 § och 14 kap. 3 § döms inte till ansvar, om

1. personen inom en vecka styrker för Polismyndigheten att han eller hon vid tiden för överträdelsen hade rätt att inneha vapnet, och

2. omständigheterna ger vid handen att överträdelsen berott på ett tillfälligt förbiseende.

Det som sägs i första stycket gäller även den som ertappats med att medföra skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin utan att kunna visa upp den handling som anges i 14 kap. 4 §.

20 kap. Överklagande

1 § Polismyndighetens beslut enligt denna förordning som gäller en fysisk person får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.

I övriga fall överklagas beslut enligt denna förordning till den förvaltningsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

2 § Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna förordning ska gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

21 kap. Avgift er

1 § Polismyndigheten tar ut avgifter för prövning av ansökningar enligt vapenlagen (2025:00) eller enligt denna förordning i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 914 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas.

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd att inneha skjutvapen (3 kap. 1 §), med den begränsning som anges i 4 §, – första vapnet för vilket tillstånd söks – varje ytterligare vapen

2 1

Tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin (3 kap. 8 §) 1 Tillstånd att skjuta med skjutvapen som innehas för samling (3 kap. 10 §) 1 Lånetillstånd (12 kap. 4 §) 1 Bevakningslånetillstånd (12 kap. 9 §) 1 Tillstånd att förvara skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare hos någon annan (15 kap. 3 §) 1 Tillstånd att förvara skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare på annan plats än i eller i anslutning till bostaden (15 kap. 1 §) 1 Tillstånd till ändring av ett befintligt innehavstillstånd (3 kap. 3 §) 1 Tillstånd till införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare (10 kap. 1 §) 2 Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till ett annat land (11 kap. 1–5 §§) 1 Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass (6 kap. 9 §) 2 Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass 1 Vapenhandlartillstånd (8 kap. 1 §) 5 Vapenmäklartillstånd (8 kap. 4 §) 5 Reparatörstillstånd (9 kap. 1 §) 4

Ändring i ett vapenhandlar-, vapenmäklar- eller reparatörstillstånd 2 Godkännande av vapenföreståndare, föreståndare eller ersättare (5 kap. 3 §, 8 kap. 6 § och 9 kap. 3 §) 2 Godkännande av vapenhanterare eller av person som i vapenhandlares ställe får närvara vid provskjutning (5 kap. 4 § och 8 kap. 6 §) 1 Auktorisation av sammanslutning för målskytte (5 kap. 2 §) 8 Undantag från skyldigheten att märka ett skjutvapen eller en vapendel (15 kap. 8 § vapenlagen [2025:00]) 2 Kontroll av och intyg om deaktivering (22 kap. 5 §) 3

2 § Avgift tas ut för utlämnande av ersättningsbevis enligt 6 kap. 7 §, 10 kap. 4 § och 12 kap. 8 §. I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 2024 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

3 § För ansökan enligt 3 kap. 9 § tas endast en avgift ut per sökande oavsett hur många vapen ansökan omfattar.

4 § För tillstånd till innehav av tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar, tas en avgift ut endast om det finns behov enligt 4 kap. 15 § 3 att inneha anordningen till följd av tjänst.

22 kap. Särskilda bestämmelser

Anmälan av förkomna skjutvapen

1 § Om ett skjutvapen har förkommit eller stulits ska den som förlorat vapnet så snart som möjligt anmäla förlusten till Polismyndigheten.

Bestämmelser om anmälan av förlust av explosiva varor finns i 10 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Andra myndigheters skyldighet att underrätta Polismyndigheten

2 § Har en domstol funnit någon skyldig till brott mot vapenlagen (2025:00) eller denna förordning eller till något annat brott där skjutvapen använts eller har högre rätt avgjort mål vari sådan dom meddelats, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag sändas till

Polismyndigheten.

Samma underrättelseskyldighet gäller när en domstol helt eller delvis har avslagit ett yrkande om förverkande enligt vapenlagen.

3 § Bestämmelser om Tullverkets skyldighet att lämna uppgifter till

Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige finns i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen.

Polismyndighetens underrättelseskyldighet

4 § Polismyndigheten ska underrätta tillståndshavaren när tre månader återstår av tillståndstiden för ett tidsbegränsat tillstånd. Underrättelsen ska innehålla upplysning om att skjutvapnet inte får innehas sedan tillståndet upphört och att vapnet i sådana fall kan tas i beslag och ansvar för olagligt innehav aktualiseras. I förekommande fall ska underrättelsen också innehålla upplysning om vad som krävs enligt 4 kap. 12 § andra stycket vapenlagen (2025:00) för att tillståndet ska fortsätta att gälla under prövningen av en ansökan om förnyat tillstånd.

Kontrollorganisation för deaktivering

5 § Polismyndigheten ska ansvara för utförandet av de uppgifter som en kontrollorganisation har enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga och de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 3.6 och 4 samma förordning.

Informationsutbyte inom Europeiska unionen

6 § Polismyndigheten ska underrätta behöriga myndigheter inom

Europeiska unionen om avslag på ansökningar om tillstånd att inneha sådana skjutvapen och sådan ammunition som avses i kategori A och B i bilagan till denna förordning, om avslaget grundas på säkerhetsskäl eller sökandens bristande pålitlighet. Detsamma gäller beslut om återkallelse av sådana tillstånd, om återkallelsen grundas på säkerhetsskäl eller tillståndshavarens bristande pålitlighet.

Närmare bestämmelser om utbyte av information finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1423 av den 21 maj 2021 om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 av de närmare formerna för det systematiska utbytet av information på elektronisk väg om avslag på ansökningar om tillstånd att förvärva eller inneha vissa skjutvapen. När Polismyndigheten lämnar information enligt första stycket ska myndigheten, utöver de uppgifter som framgår av kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1423, lämna uppgift om personens namn.

Anmälan om utlåning eller utförsel i vissa fall

7 § Den som med stöd av bestämmelserna i 9 kap. vapenlagen (2025:00) lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i en stat som har tillträtt den europeiska konventionen av den 28 juni 1978 om kontroll av enskilda personers införskaffande och innehav av skjutvapen (den europeiska vapenkonventionen), ska omedelbart anmäla utlåningen till Polismyndigheten, om inte vapnet ska innehas och användas av låntagaren endast i Sverige.

En sådan anmälan ska också göras av den som avser att för personligt bruk föra ut skjutvapen ur Sverige till en stat som har tillträtt den europeiska vapenkonventionen, om vistelsen i den andra staten ska vara mer än tre månader. Anmälan ska göras före utförseln.

Till den europeiska vapenkonventionen är, förutom Sverige, följande stater anslutna. Azerbajdzjan, Cypern, Danmark med undantag av Färöarna och Grönland, Island, Italien, Luxemburg, Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Tjeckien och Tyskland.

8 § Föreskrifterna om anmälningsskyldighet i 7 § gäller inte

1. långa skjutvapen med slätborrade pipor, om bara ett skott kan avskjutas från varje pipa utan omladdning,

2. kolsyre-, luft-, fjäder- och harpunvapen,

3. varaktigt obrukbara vapen, som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen, och

4. särskilda anordningar som gör det möjligt att använda annan ammunition till ett skjutvapen än det är avsett för.

9 § Anmälan som avses i 7 § ska göras till Polismyndigheten. Anmälan ska innehålla uppgift om namn och hemort samt nummer på pass eller identitetskort i fråga om den person som ska inneha skjutvapnet. Dessutom ska de uppgifter om vapnet som anges i 3 kap. 1 § lämnas.

Polismyndigheten ska underrätta behörig myndighet i den andra staten.

23 kap. Övriga bemyndiganden

1 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilka offentliga eller privata organisationer eller individer som får utföra deaktivering av skjutvapen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga och de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 3.6 och 4 samma förordning.

2 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av vapenlagen (2025:00) och denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

2. Genom förordningen upphävs vapenförordningen (1996:70).

3. Den som vid förordningens ikraftträdande får inneha ett luft- eller fjädervapen utan tillstånd med stöd av sjätte punkten i övergångsbestämmelserna till vapenförordningen (1996:70) får inneha det utan tillstånd även fortsättningsvis.

4. Den som har sådant bevis som före den 1 januari 1985 har meddelats enligt dåvarande Statens naturvårdsverks anvisningar för prov

för innehav av jaktvapen ska vid tillämpningen av denna förordning anses uppfylla kravet på jägarexamen i 4 kap. 4 §.

5. Den som vid utgången av 1984 hade tillstånd att inneha skjutvapen för jakt behöver inte uppfylla kravet på jägarexamen i 4 kap. 4 §, om han eller hon inom ett år efter det att det tidigare tillståndet upphörde att gälla ansöker om nytt tillstånd att inneha

a) hagelvapen, om det tidigare tillståndet omfattade sådant vapen,

b) kulvapen, om det nya tillståndet avser ett vapen som enligt Naturvårdsverkets föreskrifter är avsett för kulpatroner med samma användningsområde som eller ett mera begränsat användningsområde än det vapen som avsågs med det tidigare tillståndet eller kräver samma utbildning som detta.

6. Bestämmelsen i 4 kap. 14 § tillämpas inte vid förnyelse av tidsbegränsade tillstånd att inneha skjutvapen för prydnads- eller minnesändamål som avser sådana vapen som anges i kategori A, punkterna 6–8 i bilagan till denna förordning och som har registrerats i vapenregistret före den 13 juni 2017.

7. Den som vid förordningens ikraftträdande utan tillstånd innehar ett skjutvapen som anses effektbegränsat enligt 1 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70) men inte enligt denna förordning, får inneha vapnet utan tillstånd till utgången av april 2026. Om innehavaren före utgången av april 2026 har gett in en ansökan om tillstånd att inneha vapnet, får han eller hon inneha vapnet utan tillstånd till dess ansökan om tillstånd prövats slutligt, eller om ansökan avslås, till dess tre veckor förflutit sedan beslutet fått laga kraft.

8. Bestämmelserna i 4 kap. 17 § om att tillstånd att inneha vissa skjutvapen för samling tillämpas endast i fråga om tillstånd som ges efter ikraftträdandet.

9. I fråga om tillstånd att inneha skjutvapen som ska förvärvas och som getts enligt vapenlagen (1996:67) gäller 3 kap. 5 § vapenförordningen (1996:70) i stället för 7 kap. 2 § denna förordning. 10. I ärenden som gäller ansökan enligt vapenlagen (1996:67) eller vapenförordningen (1996:70) tillämpas denna förordning vid prövning efter ikraftträdandet. I fråga om ansökningsavgift gäller dock 16 kap. 1 § vapenförordningen (1996:70) i stället för 21 kap. 1 § denna förordning. 11. I fråga om överklagande gäller äldre föreskrifter, om Polismyndighetens beslut getts före ikraftträdandet.

Bilaga

För tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning delas skjutvapen och ammunition in i kategorier enligt följande.

Kategori A

1. Explosiva militära missiler och startlavetter.

2. Automatiska skjutvapen.

3. Skjutvapen maskerade som andra föremål.

4. Ammunition med kroppsskyddspenetrerande projektiler, explosions- eller brandprojektiler och projektiler för sådan ammunition.

5. Pistol- och revolverammunition med utvidgande projektiler och projektiler för sådan ammunition, med undantag för de fall då de ska användas till sådana vapen avsedda för jakt eller målskjutning som innehas av personer med rätt att bruka dem.

6. Automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen.

7. Följande halvautomatiska skjutvapen med centralantändning:

a) Korta skjutvapen med vilka fler än 21 patroner kan avfyras utan omladdning, om

i) en laddningsanordning med kapacitet för fler än 20 patroner utgör en del av det skjutvapnet, eller

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för fler än 20 patroner sätts in i det,

b) Långa skjutvapen med vilka fler än 11 patroner kan avfyras utan omladdning, om

i) en laddningsanordning med kapacitet för fler än 10 patroner utgör en del av det skjutvapnet, eller

ii) en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för fler än 10 patroner sätts in i det.

8. Halvautomatiska långa skjutvapen, dvs. skjutvapen som ursprungligen är avsedda att avfyras från axeln, vars längd kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad genom en vikbar kolv eller en kolv av teleskopisk typ eller genom en kolv som kan avlägsnas utan användning av verktyg.

9. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen.

Kategori B

1. Repeterande korta skjutvapen.

2. Korta skjutvapen med enkelskott med centralantändning.

3. Korta vapen med enkelskott med kantantändning, vars totala längd är mindre än 28 cm.

4. Halvautomatiska långa skjutvapen vars laddningsanordning och patronläge tillsammans kan innehålla fler än tre patroner då det rör sig om skjutvapen med kantantändning och fler än tre men mindre än tolv patroner då det rör sig om skjutvapen med centralantändning.

5. Andra halvautomatiska korta skjutvapen än de som är upptagna i kategori A punkt 7 a.

6. Halvautomatiska långa skjutvapen som är upptagna i kategori A punkt 7 b vars laddningsanordning och patronläge tillsammans inte kan innehålla fler än tre patroner och där laddningsanordningen kan tas bort eller det inte är uteslutet att vapnet med hjälp av vanliga verktyg kan omändras på sådant sätt att laddningsanordning och patronläge tillsammans kan innehålla fler än tre patroner.

7. Repeterande och halvautomatiska långa skjutvapen med slätborrade lopp som inte överstiger 60 cm längd.

8. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen.

9. Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism andra än de som är upptagna i kategori A punkt 6, 7 eller 8.

Kategori C

1. Repeterande långa skjutvapen andra än de som är upptagna i kategori B punkt 7.

2. Långa skjutvapen med räfflade lopp för enkelskott.

3. Halvautomatiska långa skjutvapen andra än de som är upptagna i kategori A eller B.

4. Korta vapen för enkelskott med kantantändning vars totala längd inte är mindre än 28 cm.

5. Varje skjutvapen i denna kategori som har omvandlats till att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen.

6. Skjutvapen i kategori A eller B eller den här kategorin som har deaktiverats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/2403.

7. Enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp som släppts ut på marknaden den 14 september 2018 eller senare.

Undantag

Ovan angivna kategorier ska inte omfatta föremål som stämmer med beskrivningen i dessa men som

a) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte, eller

b) betraktas som antika vapen, om dessa inte har inkluderats i de föregående kategorierna.

Definitioner

I denna bilaga avses med

a) Korta vapen: ett skjutvapen med en pipa som inte överstiger 30 cm eller vars totala längd inte överstiger 60 cm.

b) Långa vapen: alla skjutvapen som inte är korta vapen.

c) Automatvapen: ett skjutvapen som laddar om automatiskt varje gång ett skott avfyras och som kan avfyra mer än ett skott med ett tryck på avtryckaren.

d) Halvautomatiskt skjutvapen: ett skjutvapen som laddar om automatiskt varje gång ett skott avfyras och som bara kan avfyra ett skott med ett tryck på avtryckaren.

e) Repeterande skjutvapen: ett skjutvapen som efter att ett skott har avfyrats är avsett att laddas om från ett magasin eller cylinder med hjälp av ett manuellt tillvägagångssätt.

f) Skjutvapen för enkelskott: ett skjutvapen utan magasin som laddas för varje skott genom att man manuellt sätter in ett skott i patronläget eller i ett laddningsutrymme där pipan bryts.

g) Ammunition med kroppsskyddspenetrerande kulor: ammunition för militärt bruk där kulan är försedd med mantel och har en massiv hård kärna.

h) Ammunition med explosiva projektiler: ammunition för militärt bruk där projektilen innehåller en laddning som exploderar när den stöter emot något.

i) Ammunition med brandprojektiler: ammunition för militärt bruk där projektilen innehåller en kemisk blandning som börjar brinna vid kontakt med luften eller vid anslaget.

1.3. Förslag till förordning om ändring i vapenförordningen (2025:00)

Härigenom föreskrivs i fråga om vapenförordningen (2025:00)

dels att rubriken före 6 kap. 3 § ska utgå,

dels att 6 kap. 1, 3–6 och 11 §§ och 21 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt förslag i 1.2 Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §

Polismyndigheten ska utfärda bevis över tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin och, om tillståndet avser innehav av vapen, en dubblett av beviset.

När någon fått tillstånd att inneha skjutvapen ska Polismyndigheten ge tillståndshavaren tillgång till ett elektroniskt tillståndsbevis. Beviset ska innehålla en sammanställning av följande uppgifter i vapenregistren.

1. De uppgifter om tillståndshavaren och om vapnet som anges i 3 kap. 1 §.

2. Uppgift om för vilket ändamål tillståndshavaren får inneha vapnet.

3. Uppgift om tidsbegränsning eller villkor som har meddelats med stöd av vapenlagen (2025:00) .

Om tillståndet avser innehav av ett skjutvapen som ska förvärvas ska Polismyndigheten utfärda ett bevis om förvärvstillstånd som ersätts med ett tillståndsbevis enligt första stycket när förvärvet har skett.

Om tillståndet avser stommar eller lådor till skjutvapen ska det av det elektroniska tillståndsbeviset även framgå uppgift om för vilken typ av komplett skjutvapen som vapendelen är avsedd.

3 §

Bevis om tillstånd att inneha skjutvapen ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren och om vapnet som anges i 3 kap. 1 och 6 §§ samt om tidsbegränsning eller

När någon fått tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska Polismyndigheten ge tillståndshavaren tillgång till ett elektroniskt till-

villkor som har meddelats med stöd av vapenlagen (2025:00) . Om tillståndet avser stommar eller lådor till skjutvapen ska även uppgift om vilken typ av komplett skjutvapen som vapendelen är avsedd för framgå.

ståndsbevis. Beviset ska innehålla en sammanställning av följande uppgifter i vapenregistren.

1. De uppgifter om tillståndshavaren som anges i 3 kap. 8 §.

2. Uppgift om för vilket ändamål tillståndshavaren får inneha egendomen.

3. Det slag och den mängd egendom som tillståndet avser.

Beviset ska vidare innehålla uppgift om för vilket ändamål ägaren är berättigad att inneha vapnet.

Polismyndigheten meddelar närmare föreskrifter om tillhandahållandet av det elektroniska tillståndsbeviset.

4 §

Bevis om tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin ska innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 3 kap. 8 § och uppgift om för vilket ändamål egendomen får innehas. I beviset ska det slag och den mängd egendom som tillståndet avser anges.

Efter ansökan från tillståndshavaren får Polismyndigheten ersätta ett fysiskt tillståndsbevis med ett elektroniskt tillståndsbevis. Det fysiska tillståndsbeviset ska bifogas ansökan, om det finns i behåll.

5 §

Om ett bevis om tillstånd att inneha skjutvapen innehåller villkor om hur vapnet ska förvaras eller att vapnet ska göras varaktigt obrukbart, får beviset inte lämnas till sökanden förrän sökanden visar att han eller hon uppfyller villkoren.

Om ett beslut om tillstånd att inneha skjutvapen innehåller villkor om hur vapnet ska förvaras eller att vapnet ska göras varaktigt obrukbart, får tillståndsbeviset inte

göras tillgängligt för sökanden förr-

än sökanden visar att han eller hon uppfyller villkoren.

6 §

Har ett tillståndsbevis förstörts, förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen kan

Har ett fysiskt tillståndsbevis förstörts, förkommit eller förändrats så att det inte lämpligen

användas, får ett nytt bevis (ersättningsbevis) utfärdas efter ansökan.

kan användas, får tillståndshava-

ren i stället efter ansökan ges tillgång till ett elektroniskt tillståndsbevis.

Om beviset inte finns i behåll ska ansökan innehålla en förklaring på heder och samvete om förlusten av beviset. I annat fall ska det ges in tillsammans med ansökan.

Kommer beviset senare till rätta ska det genast överlämnas till Polismyndigheten.

En ansökan om ersättningsbevis ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte. Om beviset avser ett skjutvapen ska ansökan även innehålla

1. vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber,

2. vapnets tillverkningsnummer, eller om vapnet saknar uppgift om tillverkningsnummer, annan uppgift som tillåter identifiering, och

3. i förekommande fall, vapnets märkning.

10 §

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om det europeiska skjutvapenpasset.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. det europeiska skjutvapen-

passet, och

2. tillhandahållandet av det elektroniska tillståndsbeviset.

21 kap.

2 §

Avgift tas ut för utlämnande av ersättningsbevis enligt 6 kap.

7 §, 10 kap. 4 § och 12 kap. 8 §.

I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 2024 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

Avgift tas ut för ersättande av

ett fysiskt tillståndsbevis enligt

6 kap. 4 § och utlämnande av ersätt-

ningsbevis enligt 10 kap. 4 § och

12 kap. 8 §. I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 2024 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den xx.

1.4. Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 27 kap. 18 b § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 kap.

18 b §1

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får även användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott som avses i andra stycket, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt denna paragraf får användas vid en förundersökning om

1. ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år,

2. grovt dataintrång enligt 4 kap. 9 c § andra stycket brottsbalken, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år,

3. våldtäkt eller våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 1 § första stycket eller 4 § första eller andra stycket brottsbalken,

4. grovt bedrägeri enligt 9 kap. 3 § brottsbalken, om gärningen har begåtts med hjälp av elektronisk kommunikation och det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år,

5. utpressning enligt 9 kap. 4 § första stycket brottsbalken, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år,

6. grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,

7. allmänfarlig ödeläggelse eller grovt sabotage enligt 13 kap. 3 § första stycket eller 5 §brottsbalken,

8. krigsanstiftan eller grovt utlandsspioneri enligt 19 kap. 2 eller 6 b § brottsbalken,

9. grovt narkotikabrott enligt 3 § första stycket narkotikastrafflagen (1968:64),

10. grovt vapenbrott enligt

9 kap. 1 a § första stycket vapen-

lagen (1996:67),

10. grovt vapenbrott enligt

18 kap. 2 § första stycket vapen-

lagen (2025:00),

1 Senaste lydelse 2023:534.

11. grov narkotikasmuggling, grov vapensmuggling eller grov smuggling av explosiv vara enligt 6 § tredje stycket, 6 a § tredje stycket eller 6 b § tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

12. grovt brott enligt 29 a § första stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,

13. grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott, enligt 5 § eller 7 § andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år,

14. terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666), 15. ett brott som avses i 18 a § andra stycket 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 17 eller 18,

16. försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses i 1, 3, 6–12, 14 eller 15, om en sådan gärning är belagd med straff,

17. försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses i 2, 4, 5 eller 13, om en sådan gärning är belagd med straff och det kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i ett år,

18 ett annat brott, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år, eller

19. flera brott, om

a) det kan antas att samtliga brott har begåtts av en och samma person,

b) det kan antas att den samlade brottslighetens straffvärde överstiger fängelse i fyra år,

c) det kan antas att vart och ett av brotten har utgjort ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form eller systematiskt, och

d) det för vart och ett av brotten inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader eller det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott, om en sådan gärning är belagd med straff.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt denna paragraf får endast avse ett telefonnummer eller en annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som

1. det finns särskild anledning att anta att gärningsmannen eller någon annan som har medverkat till brottet eller brotten under den tid som tillståndet avser har använt eller kommer att använda, eller

2. det finns synnerlig anledning att anta att gärningsmannen eller någon annan som har medverkat till brottet eller brotten under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. I fråga om brott före den 1 januari 2026 gäller 27 kap. 18 b § andra stycket tionde punkten i sin äldre lydelse.

1.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag.

I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (2025:00) är tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 1996:69.

1.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Härigenom föreskrivs att 1 b, 3, 4 och 6 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 b §1

I 2 a kap.vapenlagen (1996:67) finns bestämmelser om märkning av vapen och vapendelar vid tillverkning och införsel samt om märkning av förpackning med ammunition vid tillverkning.

I 15 kap.vapenlagen (2025:00) finns bestämmelser om märkning av vapen och vapendelar vid tillverkning och införsel samt om märkning av förpackning med ammunition vid tillverkning.

3 §2

Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för

1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i

4 kap. 1 §vapenlagen (1996:67),

1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i

11 kap. 1 §vapenlagen (2025:00),

2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens eget bruk,

3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel. 4 §3

Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan materiel samt verksamhet som avser tillhandahållande av tekniskt bistånd till någon i utlandet får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

1 Senaste lydelse 2011:469. 2 Senaste lydelse 2018:135. 3 Senaste lydelse 2023:371.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen eller yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller ammunition som regleras i vapenlagen (1996:67) eller sådan hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt första och andra styckena i fråga om

1. sådan handel med skjut-

vapen, ljuddämpare eller vapen-

magasin eller yrkesmässig förmed-

ling av skjutvapen eller ammunition som regleras i vapenlagen (2025:00), eller

2. sådan hantering av ammu-

nition eller annan explosiv vara som regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

6 §4

Krigsmateriel får inte föras ut ur landet och tekniskt bistånd får inte lämnas till någon utanför landet utan tillstånd, om inte annat följer av denna lag eller annan författning. I fråga om programvara och tekniskt bistånd likställs med utförsel en överföring till utlandet genom telekommunikation eller på annat liknande sätt.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt första stycket, när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat land inom EES

1. om det är fråga om transitering,

2. om den som för ut krigsmaterielen ur landet eller lämnar det tekniska biståndet utanför landet eller mottagaren är en del av ett statligt organ eller en del av försvarsmakten,

3. om det är fråga om leveranser som Europeiska unionen, Nato, Internationella atomenergiorganet (IAEA) eller andra mellanstatliga organisationer gör i syfte att fullgöra sina uppdrag,

4 Senaste lydelse 2011:849.

4. om utförseln eller lämnandet är nödvändigt för att genomföra ett samverkande program för krigsmateriel och tekniskt bistånd mellan EES-länder,

5. om utförseln eller lämnandet är kopplat till humanitär hjälp vid en katastrof eller som gåva i en nödsituation, och

6. om utförseln eller lämnandet är nödvändigt för eller efter reparation, underhåll, utställning eller demonstration.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utförsel av

1. skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild persons räkning samt skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vid jakt, tävling eller övning utom riket,

1. skjutvapen, och tillhörande ammunition och ljuddämpare för enskild persons räkning samt skjutvapen och därtill hörande ammunition och ljuddämpare för användning vid jakt, tävling eller övning utom riket,

2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,

2. skjutvapen och ljuddämpare för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,

3. skjutvapen som förts in i landet för åtgärd som avses i 2,

3. skjutvapen och ljuddämpare som förts in i landet för åtgärd som avses i 2,

4. sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och tillhörande ammunition som har förts in i landet i enlighet med bestämmelserna i

2 kap. 13 § bvapenlagen (1996:67)

4. sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och tillhörande ammunition och ljuddämpare som har förts in i landet i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 4 eller

5 §§vapenlagen (2025:00).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1.7. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3, 11 och 12 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Lagen är tillämplig endast på följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),

3. skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som avses i vapenlagen (1996:67) samt sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 3 § samma lag,

3. skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som avses i vapenlagen (2025:00) samt sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 4 § samma lag,

4. injektionssprutor och kanyler,

5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),

8. hundar och katter för annat ändamål än handel,

9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av åldersgränsen i 5 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter vid kontroll av åldersgränsen i 21 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter,

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,

1 Senaste lydelse 2022:1259.

11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,

16. explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

11 §2

En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får, när det gäller en försändelse som kommer från ett annat EU-land, besluta att en postförsändelse eller en motsvarande försändelse som förmedlas av ett kurirföretag ska hållas kvar av befordringsföretaget, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

a) narkotika,

b) skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

b) skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (2025:00),

c) sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller

c) sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 4 § vapenlagen, eller

2. det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.

2 Senaste lydelse 2021:44.

Ett beslut om kvarhållande ska gälla en viss tid, högst en månad, från den dag då beslutet delgavs befordringsföretaget. Beslutet får verkställas omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket eller chefen för Tullverkets rättsavdelning.

Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket till verket överlämna en försändelse som hållits kvar enligt första stycket.

12 §3

Polismyndigheten och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontrollverksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 5–7 och 13 §§ om Tullverket och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också Polismyndigheten och en polisman samt Kustbevakningen och en kustbevakningstjänsteman.

Ett befordringsföretag är skyldigt att till Tullverket anmäla om det i företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

1. narkotika,

2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (2025:00),

3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller

3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 4 § vapenlagen, eller

4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket överlämna försändelsen till verket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

3 Senaste lydelse 2021:44.

1.8. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

6 §1

Utländska tjänstemän skall, när de utövar befogenheter enligt denna lag,

Utländska tjänstemän ska, när de utövar befogenheter enligt denna lag,

1. följa svensk lag och annan författning samt instruktioner som meddelas av behörig svensk myndighet,

2. alltid kunna styrka sin behörighet och identitet, och

3. kontakta Tullverket och rapportera vilka åtgärder som vidtagits och de omständigheter som förelegat.

Under gränsöverskridande förföljande eller övervakning får utländska tjänstemän inte bereda sig tillträde till bostäder eller andra platser som inte är öppna för allmänheten. Tjänstevapen får användas endast i nödvärnssituationer.

Av 11 kap. 1 § fvapenlagen

(1996:67) framgår att undantag

kan göras från lagens bestämmelse i fråga om rätt för utländska tjänstemän att medföra skjutvapen och ammunition vid tillfällig tjänstgöring i Sverige.

Av 20 kap. 2 §vapenlagen (2025:00) framgår att undantag kan göras från lagens bestämmelse i fråga om rätt för utländska tjänstemän att medföra skjutvapen och ammunition vid tillfällig tjänstgöring i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 2000:1219.

1.9. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 12 och 27 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27, 29 a och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 § tredje stycket samt vid sådana terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666) som begås genom smuggling, grov smuggling, vapensmuggling, grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av explosiv vara, grov smuggling av explosiv vara eller synnerligen grov smuggling av explosiv vara eller

I 19–22, 25 a–27, 29 a och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (2025:00) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 § tredje stycket samt vid sådana terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666) som begås genom smuggling, grov smuggling, vapensmuggling, grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, smuggling av explosiv vara, grov smuggling av explosiv vara eller synnerligen grov smuggling av explosiv vara eller

1 Senaste lydelse 2022:1777.

försök till sådana brott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor eller terroristbrottslagen.

försök till sådana brott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor eller terroristbrottslagen.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a–26 a §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid brott som avses i 24 §§skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 37 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

2 §2

Vid tillämpning av denna lag ska en vara anses ha förts in till eller ut från landet när den har förts över gränsen för svenskt territorium.

I denna lag förstås med

1. narkotika: sådana varor som anges i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64),

2. vapen: sådana skjutvapen som avses i vapenlagen(1996:67) samt sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 3 §vapenlagen,

2. vapen: sådana skjutvapen som avses i vapenlagen(2025:00) samt sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 4 §vapenlagen,

3. explosiva varor: sådana varor som anges i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och

4. tullbehandling: vad som föreskrivs i tullagstiftningen om att en vara ska läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring, hänföras till

2 Senaste lydelse 2020:901.

ett tullförfarande eller återexporteras eller åtgärder enligt 3 kap. 1 § tullagen (2016:253), då varan förs in till eller ut från landet.

12 §3

Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en vara som varit föremål för brott enligt 3–11 §§, döms för olovlig befattning med smuggelgods till böter eller fängelse i högst två år. Gärningen ska inte medföra ansvar, om den är ringa med hänsyn till befattningen, omständigheterna kring denna, egendomens beskaffenhet och värde samt övriga omständigheter.

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan varit föremål för brott, döms till böter. Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

Ansvar enligt första eller andra stycket ska inte dömas ut, om gärningen är belagd med straff i

– 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen (1968:64) eller i 2 eller 3 a § narkotikastrafflagen jämförd med dessa bestämmelser,

9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67), eller

18 kap. 1 eller 2 § vapenlagen (2025:00), eller

– 29 § andra stycket 2 eller 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

27 §4

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att

1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utan förordnande enligt 28 kap.4 och 13 §§rättegångsbalken, och

2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken

a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och

b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras.

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedel-

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedel-

3 Senaste lydelse 2020:901. 4 Senaste lydelse 2021:761.

bart samband med inresa till eller utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid Sveriges landgräns eller kuster eller i närheten av eller inom en flygplats eller något annat område som har direkt förbindelse med utlandet, har med sig egendom som kan tas i beslag på grund av brott enligt denna lag eller sådana brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67) eller lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 § tredje stycket, får kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning utföras på honom eller henne. På den som är under femton år får ytlig kroppsbesiktning utföras endast om det finns särskilda skäl. Ingen får hållas kvar för urinprovstagning. Åtgärder enligt detta stycke får beslutas av en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. En sådan tjänsteman får besluta om åtgärden utan förordnande enligt 28 kap.4 och 13 §§rättegångsbalken.

bart samband med inresa till eller utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid Sveriges landgräns eller kuster eller i närheten av eller inom en flygplats eller något annat område som har direkt förbindelse med utlandet, har med sig egendom som kan tas i beslag på grund av brott enligt denna lag eller sådana brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (2025:00) eller lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 § tredje stycket, får kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning utföras på honom eller henne. På den som är under femton år får ytlig kroppsbesiktning utföras endast om det finns särskilda skäl. Ingen får hållas kvar för urinprovstagning. Åtgärder enligt detta stycke får beslutas av en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. En sådan tjänsteman får besluta om åtgärden utan förordnande enligt 28 kap.4 och 13 §§rättegångsbalken.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ingriper mot någon med stöd av denna lag får i anslutning till ingripandet i den utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl

1. ta hand om vapen eller andra farliga föremål medan ingripandet pågår, och

2. kroppsvisitera personen för att sådana föremål ska kunna tas om hand.

En tjänsteman vid Tullverket som griper någon med stöd av denna lag får i anslutning till gripandet i den utsträckning som är nödvändig även kroppsvisitera personen för att fastställa hans eller hennes identitet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. I fråga om brott före den 1 januari 2026 gäller 1 § andra stycket, 12 § tredje stycket andra punkten och 27 § andra stycket i sin äldre lydelse.

1.10. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Härigenom föreskrivs att 1 a § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 a §1

Ett tillstånd till sådana tvångsmedel som avses i 1 § första stycket får också beviljas om

1. det med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk för att det inom en organisation eller grupp kommer att utövas brottslig verksamhet som innefattar

a) mord, människorov, allmänfarlig ödeläggelse eller grov allmänfarlig ödeläggelse enligt 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § första stycket eller 13 kap. 3 § första eller tredje stycket brottsbalken,

b) grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64),

c) grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott enligt

9 kap. 1 a §vapenlagen (1996:67),

c) grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott enligt

18 kap. 2 §vapenlagen (2025:00),

d) grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, grov vapensmuggling, synnerligen grov vapensmuggling, grov smuggling av explosiv vara eller synnerligen grov smuggling av explosiv vara enligt 6 § tredje eller fjärde stycket, 6 a § tredje eller fjärde stycket eller 6 b § tredje eller fjärde stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller

e) grovt brott eller synnerligen grovt brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och

2. det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. I fråga om brott före den 1 januari 2026 gäller 1 a § 1 c i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 2023:537.

1.11. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 18 kap.16 och 16 a §§ och 35 kap. 23 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

16 §1

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (2025:00), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hos

1. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, och

2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret. Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition eller ta emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att driva handel med skjutvapen, yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation.

1 Senaste lydelse 2023:373.

16 a §2

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift i ärende enligt vapenlagen (2025:00), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

35 kap.

23 §3

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i ärende enligt vapenlagen (2025:00), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande uppgifter som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67).

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt den upphävda vapenlagen (1996:679)

2 Senaste lydelse 2023:373. 3 Senaste lydelse 2014:633.

1.12. Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

23 §1

Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet.

Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap.2 och 3 §§brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

9 kap. 5 §vapenlagen (1996:67)

eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla omhändertagandet till Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats.

Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap.2 och 3 §§brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

18 kap. 12 §vapenlagen (2025:00)

eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla omhändertagandet till Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats.

1 Senaste lydelse 2022:940.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. I fråga om omhändertaganden som skett före den 1 januari 2026 gäller 5 kap. 23 § andra stycket i sin äldre lydelse.

1.13. Förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 6 § postlagen (2010:1045) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

6 §1

Den som bedriver postverksamhet ska trots 1 § bistå Tullverket vid kontroll av en postförsändelse enligt tullagen (2016:253) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast vid misstanke om att postförsändelsen innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

1. narkotika,

2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (2025:00),

3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller

3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 4 § vapenlagen, eller

4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 2022:1493.

1.14. Förslag till lag om ändring i lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag gäller för bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på svenskt fartyg i syfte att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer. Lagen gäller i fråga om fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar och som befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fråga om bevakning och innehav av skjutvapen och ammunition som kräver tillstånd enligt denna lag, tillämpas inte lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller vapenlagen (1996:67).

I fråga om bevakning och innehav av skjutvapen och ammunition som kräver tillstånd enligt denna lag, tillämpas inte lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller vapenlagen (2025:00).

Med skjutvapen och ammunition avses i denna lag detsamma som i 1 kap. 2 och 5 §§vapenlagen.

Med skjutvapen och ammunition avses i denna lag detsamma som i 1 kap. 3 och 6 §§vapenlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 2013:283.

1.15. Förslag till lag om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,

2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete,

4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska militära luftfartyg,

5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg, och

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt

11 kap. 3 § vapenlagen.

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (2025:00) enligt

20 kap. 3 § vapenlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 2016:648.

1.16. Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253)

Härigenom föreskrivs att 4 kap.18 och 22 §§tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

18 §1

Ett befordringsföretag ska anmäla till Tullverket, om det i företagets verksamhet uppkommer en misstanke om att en försändelse innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

1. narkotika,

2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (2025:00),

3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller

3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 4 § vapenlagen, eller

4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Försändelsen ska överlämnas till Tullverket om verket begär det. Befordringsföretaget ska också på annat sätt medverka i kontrollverksamhet enligt tullagstiftningen i fråga om varor som befordras med post, på järnväg eller med luftfartyg.

För befordringsföretaget gäller inte 2 och 9–17 §§.

22 §2

En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får, när det gäller en försändelse som kommer från tredjeland, besluta att en postförsändelse eller en motsvarande försändelse som förmedlas av ett kurirföretag ska hållas kvar av befordringsföretaget, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

1 Senaste lydelse 2021:45. 2 Senaste lydelse 2021:45.

a) narkotika,

b) skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

b) skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (2025:00),

c) sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, eller

c) sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 4 § vapenlagen, eller

d) sådana explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och

2. det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske. Ett beslut om kvarhållande ska gälla en viss tid, högst en månad, från den dag då beslutet delgavs befordringsföretaget. Beslutet får verkställas omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket eller chefen för Tullverkets rättsavdelning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1.17. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Om egendom som har omhändertagits enligt 3 § kan antas bli förverkad enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 §vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, ska den som förestår verksamheten vid hemmet skyndsamt anmäla omhändertagandet till Polismyndigheten. Beslutet att omhänderta egendomen får bestå tills frågan om huruvida egendomen ska tas i beslag har prövats.

Om egendom som har omhändertagits enligt 3 § kan antas bli förverkad enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 18 kap. 13 §vapenlagen (2025:00) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, ska den som förestår verksamheten vid hemmet skyndsamt anmäla omhändertagandet till Polismyndigheten. Beslutet att omhänderta egendomen får bestå tills frågan om huruvida egendomen ska tas i beslag har prövats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. I fråga om omhändertaganden som skett före den 1 januari 2026 gäller 4 § i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 2018:649.

1.18. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §1

Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt

1. vapenlagen (1996:67), 1. vapenlagen (2025:00),

2. lagen (1998:620) om belastningsregister,

3. lagen (1998:621) om misstankeregister,

4. lagen (2006:444) om passagerarregister,

5. lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/ RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, eller

9. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 2021:1192.

1.19. Förslag till lag om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

2 §1

Kustbevakningens direkta brottsbekämpning omfattar brott som rör

1. skyddslagstiftning i

a) lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

b) skyddslagen (2010:305), och

c) lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,

2. sjötrafik och sjösäkerhet i

a) lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,

b) lagen (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled,

c) mönstringslagen (1983:929),

d) sjölagen (1994:1009),

e) lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f) lagen (1998:958) om vilotid för sjömän,

g) fartygssäkerhetslagen (2003:364),

h) lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

i) barlastvattenlagen (2009:1165), och

j) lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter,

3. vattenförorening och miljö i

a) 10 kap. 1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, och

b) 29 kap. 1 § första stycket 1 miljöbalken i fråga om utsläpp från fritidsfartyg, samt 29 kap. 2–2 b §§, 4 § första stycket 1 j i fråga om otillåten hantering av ammunition som innehåller bly, 4 a § och 8 § första stycket 12 och 13 samma balk,

4. överträdelser av fiske- och jaktlagstiftning i

a) jaktlagen (1987:259),

1 Senaste lydelse 2021:627).

b) fiskelagen (1993:787),

c) lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

d) vapenlagen (1996:67), d) vapenlagen (2025:00),

5. fornminnen och vrak i

a) 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950), och

b) lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia, och

6. Sveriges maritima zoner i

a) lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, och

b) lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Brott som har begåtts i Sveriges maritima zoner omfattas alltid av den direkta brottsbekämpningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ytterligare brott med endast böter i straffskalan ska ingå i den direkta brottsbekämpningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

1.20. Förslag till lag om ändring i lagen (2022:244) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område i stället för lydelsen enligt lagen (2022:244) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2022:244 Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §1

Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt

1. vapenlagen (1996:67), 1. vapenlagen (2025:00),

2. lagen (1998:620) om belastningsregister,

3. lagen (1998:621) om misstankeregister,

4. lagen (2006:444) om passagerarregister,

5. lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/ RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU,

9. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, eller

1 Senaste lydelse 2022:244.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1.21. Förslag till lag om ändring i lagen (2023:339) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område i stället för lydelsen enligt lagen (2023:339) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2023:339 Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §1

Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt

1. vapenlagen (1996:67), 1. vapenlagen (1996:67),

2. lagen (1998:620) om belastningsregister,

3. lagen (1998:621) om misstankeregister,

4. lagen (2006:444) om passagerarregister,

5. lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/ RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU,

9. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,

1 Senaste lydelse 2023:339.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011, eller 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1.22. Förslag till förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 24 § utsökningsförordningen (1981:981) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

24 §1

Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Polismyndigheten när ett skjutvapen har utmätts. Underrättelseskyldigheten gäller inte vapen som enligt 1 kap.

2 § vapenförordningen (1996:70)

ska anses ha en begränsad effekt.

Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Polismyndigheten när ett skjutvapen har utmätts. Underrättelseskyldigheten gäller inte vapen som enligt 1 kap.

6 och 7 §§ vapenförordningen

(2025:00) ska anses ha en begränsad effekt.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art och mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska någon annan uppgift som möjliggör identifiering lämnas. Underrättelsen ska också innehålla uppgift om var och hur vapnet förvaras.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

2. I fråga om skjutvapen som har utmätts före den 1 januari 2026 gäller 6 kap. 24 § i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 2014:1194.

1.23. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenlagen (1996:67) gälla i tillämpliga delar:

1 kap. 8 §, – 1 a kap. 7 §, – 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§,

10 kap. 1 och 2 §§, och – 11 kap. 2 § f.

I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenlagen (2025:00) gälla i tillämpliga delar:

1 kap. 10 §, – 16 kap. 1–6 §§, – 8 kap. 1 §, 2 § andra meningen, 6 och 7 §§,

19 kap. 1 och 2 §§, och – 20 kap. 19 §.

Dessutom ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenförordningen (1996:70) gälla i tillämpliga delar:

2 kap. 6 och 11 §§, 3 kap. 1 § första stycket och

2 §, och

4 kap. 4 och 6 §§.

Dessutom ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenförordningen (2025:00) gälla i tillämpliga delar:

3 kap. 1 § och 4 kap. 2 §, 6 kap. 1 § första stycket och

3 §, och

1 kap. 3 § och 10 kap. 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 2020:83.

1.24. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Härigenom föreskrivs att 3, 4, 9, 11, 13 och 14 §§ förordningen (1992:1303) om krigsmateriel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Tillstånd enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel behövs inte för

1. ändring eller ombyggnad av handeldvapen som inte är helautomatiska eller för tillverkning av enstaka sådana vapen,

2. laddning av ammunition för eget bruk för den som enligt vapenlagen(1996:67) är berättigad att inneha jakt- eller sportskyttevapen,

2. laddning av ammunition för eget bruk för den som enligt vapenlagen(2025:00) är berättigad att inneha jakt- eller sportskyttevapen,

3. årlig tillverkning av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel och som behövs för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål.

4 §2

Bestämmelserna i 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel om krav på tillstånd gäller inte handel med handeldvapen eller delar till sådana vapen. Bestämmelserna

gäller inte heller för yrkesmässig

förmedling av sådan egendom eller av ammunition till handeld-

vapen. Tillstånd för sådan handel

eller förmedling regleras i vapenlagen (1996:67).

Bestämmelserna i 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel om krav på tillstånd gäller inte

1. handel med handeldvapen

eller delar till sådana vapen,

2. handel med sådana ljuddämpare, vapenmagasin eller ammunition till handeldvapen, som en vapenhandlare får inneha, eller

3. yrkesmässig förmedling av handeldvapen, delar till handeldvapen eller av ammunition till sådana vapen.

1 Senaste lydelse 1997:690. 2 Senaste lydelse 2023:375.

Sådan handel eller förmed-

ling som avses i första stycket regleras i vapenlagen(2025:00)

samt, vad gäller ammunition, i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

9 §3

En enskild person får för personligt bruk vid utresa från Sverige utan tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel föra med sig handeldvapen och ammunition till vapnet, om han enligt vapenlagen (1996:67) är berättigad att inneha vapnet här i landet och vapnet skall återinföras.

En enskild person får för personligt bruk vid utresa från Sverige utan tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel föra med sig handeldvapen och ammunition och ljuddämpare till vapnet, om han enligt vapenlagen (2025:00) är berättigad att inneha vapnet här i landet och vapnet

ska återinföras.

En enskild person som har fört in ett skjutvapen och tillhörande ammunition och ljuddämpare till Sverige med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 4 eller 5 § vapenlagen får utan tillstånd enligt lagen om krigsmateriel återutföra föremålen från landet.

Ytterligare bestämmelser om utförsel av handeldvapen m.m. finns i vapenlagen.

11 §4

Om en utförsel inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar

Om en utförsel inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar

3 Senaste lydelse 1997:690. 4 Senaste lydelse 2013:708.

till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition gäller följande. Polismyndigheten prövar frågor om utförsel av sådana handeldvapen och delar till dem som utgör övrig krigsmateriel och i förekommande fall tillhörande ammunition, om den sökande är berättigad att inneha vapnet här i landet enligt vapenlagen (1996:67) och

till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition gäller följande. Polismyndigheten prövar frågor om utförsel av sådana handeldvapen och delar till dem in-

klusive ljuddämpare som utgör

övrig krigsmateriel och i förekommande fall tillhörande ammunition, om den sökande är berättigad att inneha vapnet här i landet enligt vapenlagen (2025:00) och

1. vill föra ut vapnet vid flyttning till utlandet,

2. vill föra ut vapnet för användning vid jakt, tävling eller övning utomlands, om vapnet ska återinföras,

3. vill överföra vapnet till en enskild person eller vapenhandlare i ett land som är medlem i OECD,

4. vill föra ut vapnet eller delar av det för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd, om materielen ska återinföras, eller

5. vill återutföra vapnet eller delar av det efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd, om utförseln ska ske till en mottagare i det land som vapnet eller delarna förts in från.

Utförsel av handeldvapen till en enskild person enligt 3 får medges endast om den sökande kan visa att mottagaren är berättigad att inneha vapnet i det land dit utförseln ska ske.

Första stycket gäller dock inte om sökandens rätt att inneha vapnet grundas på 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

13 §5

Meddelas tillstånd till utförsel av handeldvapen enligt 11 § ska Polismyndigheten underrätta behörig myndighet i berörd stat om utförseln, om

1. utförseln ska ske till en stat som har tillträtt den europeiska vapenkonventionen och vapnen inte är avsedda för en statlig myndighet i mottagarlandet,

2. vapnen ska föras ut för en tid som överstiger tre månader, och

3. det inte är fråga om vapen eller vapendelar som anges i 13 kap.

5 §vapenförordningen (1996:70).

3. det inte är fråga om vapen eller vapendelar som anges i 22 kap.

8 §vapenförordningen(2025:00).

14 §6

Tullverket får meddela föreskrifter om utförsel av sådana handeldvapen med tillhörande ammunition som

Tullverket får meddela föreskrifter om utförsel av sådana handeldvapen med tillhörande ammunition och ljuddämpare som

1. har förts in i landet enligt bestämmelserna i 2 kap. 13 § b vapenlagen (1996:67),

1. har förts in i landet enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 eller

5 §vapenlagen(2025:00),

2. har förts genom landet av en resande i enlighet med bestämmelserna i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. i anslutning till jakt, tävling eller övning i ett annat land.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

5 Senaste lydelse 2014:1301. 6 Senaste lydelse 1999:515.

1.25. Förslag till förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

Härigenom föreskrivs att det i vapenförordningen (1996:70) ska införas en ny bestämmelse, 2 kap. 5 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

5 b §

Tillstånd att inneha skjutvapen för jakt får inte avse halvautomatiska gevär och lådor som är avsedda för sådana gevär, om

1. vapnet är utformat för centralantänd gevärsammunition eller centralantänd pistolammunition i grövre kaliber än 9 millimeter, och

2. ett löstagbart vapenmagasin av militär typ med kapacitet för mer än 10 patroner kan sättas in i vapnet utan särskild utrustning eller modifiering av vapnet.

Denna förordning träder i kraft xx.

1.26. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

Nuvarande lydelse

Bilaga

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 Justitiedepartementet 2.1 Förvaltningsärenden – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, vapenlagen (1996:67), passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket, flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, svenskt medborgarskap. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

2 Justitiedepartementet 2.1 Förvaltningsärenden – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, vapenlagen (2025:00), passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket, flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, svenskt medborgarskap. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1.27. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas på handel med

1. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

2. mopeder, cyklar och motorsågar,

3. fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande,

4. kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,

5. datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,

6. radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,

7. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,

8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67),

8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (2025:00),

9. mobiltelefoner och telefaxapparater, 10. navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater, 11. skidutrustning med undantag för kläder, 12. målningar, teckningar, grafik och skulpturer, 13. konstalster av glas, porslin och annan keramik.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 1999:272.

1.28. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Härigenom föreskrivs att 14, 15 och 22 §§ förordningen (1999:1134) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2023:806 Föreslagen lydelse

14 §1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8– 11, 13–15 eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller motsvarande äldre lagar, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller motsvarande äldre lag, lagen (2022:156) om alkoholskatt eller motsvarande äldre lag, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap.12 §§vapenlagen(1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8– 11, 13–15 eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller motsvarande äldre lagar, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller motsvarande äldre lag, lagen (2022:156) om alkoholskatt eller motsvarande äldre lag, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 18 kap.19 §§vapenlagen(2025:00) eller dess motsvarighet enligt äldre lag, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

1 Senaste lydelse 2023:806.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av

1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi,

5. registrerade mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

6. registrerade EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

15 §2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap., 8 kap. 1, 4–7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17–19 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 9 kap. 1–

2 §§ vapenlagen (1996:67) eller

dess motsvarighet enligt äldre lag eller 3–5 eller 7 § första eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809)

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap., 8 kap. 1, 4–7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17–19 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 18 kap. 1–9 §§ vapenlagen (2025:00) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller 3–5 eller 7 § första eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809)

2 Senaste lydelse 2023:524.

om totalförsvarsplikt, dels dem som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten.

om totalförsvarsplikt, dels dem som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten.

Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket förekommer, ska också uppgifter om annan brottslighet som lett till någon annan påföljd än penningböter lämnas ut.

22 §3

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,

2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9 och 14 kap. samt 17 kap.1, 2 och 4 §§brottsbalken eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap.8 och 10 §§ samt 16 kap. 11 §brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen (1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap.8 och 10 §§ samt 16 kap. 11 §brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen(2025:00), vapenförordningen (2025:00) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen (2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden

3 Senaste lydelse 2017:526.

som tar emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap.12 och 45 §§, 6 kap., 8 kap.5 och 6 §§, 16 kap.8, 9 och 10 a §§brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

1.29. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen(1996:67) förs in i eller ut ur landet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller utförseln av skjutvapnet är att det skall användas tillfälligt för jakt eller tävling.

Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (2025:00) förs in i eller ut ur landet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller utförseln av skjutvapnet är att det ska användas tillfälligt för jakt eller tävling och, i fråga om

uppgifter om införsel, införseln sker med stöd av ett införseltillstånd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

1 Senaste lydelse 2006:527.

1.30. Förslag till förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

Nuvarande lydelse

Bilaga

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 89. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen(1996:67)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 89. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen(2025:00)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1.31. Förslag till förordning om ändring i vägdatatrafikförordningen (2019:382)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 § vägdatatrafikförordningen (2019:382) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

3 §1

Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,

3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,

8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap.3 och 5 §§brottsbalken,

9. 13 kap. brottsbalken, 10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken,

11. 15 kap. 1, 10, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap.1 och 15 §§brottsbalken,

12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap.10 a och 17 §§brottsbalken, 13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,

14. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken, 15. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

1 Senaste lydelse 2022:1482.

16. narkotikastrafflagen (1968:64), 17. skattebrottslagen (1971:69), 18. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,

19. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

20. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,

21. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009), 22. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),

22. 18 kap. 1, 2 eller 3 § vapenlagen (2025:00) eller dess motsva-

righet enligt äldre lag,

23. 9 kap. 2 eller 3 § körkortslagen (1998:488), 24. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 25. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 27. 45 h § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, 28. lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 29. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574), 30. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,

31. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716), 32. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, 33. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612), 34. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 35. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500), 36. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622), 37. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210), 38. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211), 39. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,

40. lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, 41. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192), 42. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning,

43. 7 kap. 2 eller 3 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 44. 8 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, 45. terroristbrottslagen (2022:666),

46. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,

47. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,

48. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning, 49. 4, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

50. trafikförordningen (1998:1276), 51. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,

52. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211), 53. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 54. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller 55. 12 kap.14 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

2. Utredningens uppdrag och arbete

2.1. Utredningens uppdrag

Utredningens uppdrag består av två delar. I en första del har det övervägts vilka författningsändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen och kommissionens direktiv (EU) 2019/68 om fastställande av tekniska specifikationer för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar enligt rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. I den första delen av uppdraget har utredningen även övervägt om det behövs några författningsändringar för att kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1423 om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 av de närmare formerna för det systematiska utbytet av information på elektronisk väg om avslag på ansökningar om tillstånd att förvärva eller inneha vissa skjutvapen ska kunna tillämpas. Dessa frågor har behandlats i delbetänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå (SOU 2022:62).

Den andra delen av uppdraget, som redovisas genom detta slutbetänkande, består i en generell översyn av vapenlagstiftningen. Det huvudsakliga syftet med översynen är att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar samt att göra regelverket mer överskådligt och lättillgängligt. En utgångspunkt för uppdraget ska vara att – så långt det bedöms ändamålsenligt – upprätthålla nuvarande skyddsnivå i lagstiftningen. I översynen ska relevanta tillkännagivanden från riksdagen beaktas.

Utredningen ska bl.a.

 • lämna förslag på ändringar som bedöms nödvändiga för att göra vapenlagstiftningen mer överskådlig och lättillgänglig,
 • ta ställning till om reglerna för tillståndsgivning och innehav av vapen och vapendelar behöver ändras för att inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

I direktiven framhålls ett antal olika frågor som särskilt ska övervägas inom ramen för översynen.

Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 30 mars 2023 utvidgades uppdraget samtidigt som utredningstiden förlängdes. Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen även bl.a.

 • föreslå en uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser för att tydligare skilja på överträdelser som typiskt sett begås av legala vapeninnehavare och den organiserade brottslighetens användning av illegala vapen,
 • föreslå hur en utökning av vapengarderoben för jakt kan utformas,
 • överväga om kravet på synnerliga skäl för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen kan förtydligas eller ersättas med särskilda skäl,
 • överväga om processen vid vapenbyte kan förenklas,
 • ta ställning till om systemet med tidsbegränsade tillstånd för helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott bör avskaffas,
 • ta ställning till om det förenklade förfarande för tillfällig införsel av skjutvapen som avses i artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering),
 • föreslå en ordning som innebär att en vapenägare som överlåter sitt vapen utan tillhörande ljuddämpare ska ha rätt att behålla ljuddämparen under en viss tid,
 • ta ställning till om de krav som gäller för att skjutvapen ska få innehas för samlingsändamål bör förtydligas, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Om det bedöms ändamålsenligt och ryms inom tiden för uppdraget får utredningen ta upp och lämna förslag i andra frågor som aktualiseras med anledning att uppdraget.

Direktiven finns i bilaga 1 och 2.

2.2. Hur utredningsarbetet har bedrivits

Utredningen har under den andra delen av uppdraget hållit ett flertal möten med utredningens sakkunniga och experter samt tre möten med deltagarna i en till utredningen knuten och politiskt sammansatt referensgrupp.

Utredningen har haft flera särskilda möten med företrädare för Polismyndigheten, och i behövliga delar stämt av textavsnitt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap respektive Säkerhetspolisen.

Utredningen har träffat företrädare för Jägarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skidskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska vapensamlarföreningen, Sveriges Vapenhandlareförening, Säkerhetsföretagen genom Bevakningsbranchens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Bevakningsföretagens Intresseförening, Stiftelsen Beredskapsmuseet, Statens försvarshistoriska museer, Armémuseum, och Svenska Vapenhistoriska Sällskapet. Utredningen har mottagit synpunkter från bl.a. Svenska Svartkruts Skytte Federationen.

Utredningen har fått hjälp att granska de avsnitt som rör utländsk rätt av kontakter som erhållits via Regeringskansliet. Utredningen har vidare haft kontakt med företrädare för finska och danska tullen och den danska rikspolisen i vissa frågor.

2.3. Vårt förhållningssätt till vissa frågor som väckts av brottsbekämpande myndigheter

Under arbetets gång har Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten fört fram ett antal önskemål om förtydliganden och ändringar i vapenregleringen. Vi har så långt det varit möjligt behandlat sådana frågor som handlar om förtydliganden eller att fylla ut luckor i regleringen. Några av de frågor som lyfts, såsom önskemål om vissa

straffrättsliga skärpningar, har främst betydelse för brottsbekämpningen. Vi har bedömt att det inte vore ändamålsenligt att behandla frågor av detta slag inom ramen för det här uppdraget. Myndigheterna har informerats om att frågorna inte kommer att tas upp av utredningen.

2.4. Vårt förhållningssätt till vissa andra utredningar

Utredningen om inrättande av en ny jakt- och viltvårdsmyndighet

En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av fördelningen av de uppgifter som de statliga förvaltningsmyndigheterna ansvarar för inom jakt- och viltvårdsområdet (dir. 2023:108). I uppdraget ingår att analysera om det statliga åtagandet inom jakt- och viltvårdsområdet bör omprövas och utreda formerna för samt föreslå en ny jakt- och viltvårdsmyndighet som ska ansvara för viltförvaltningen på nationell nivå.

Utredaren ska bland annat utreda formerna för bildandet av en ny jakt- och viltvårdsmyndighet och ta ställning till vilka uppgifter som kan föras över till en sådan myndighet. I uppdraget ingår frågan om vapentillstånd bör hanteras av den nya myndigheten. Utredaren ska därför kartlägga Polismyndighetens handläggning av vapentillstånd, analysera och ta ställning till om ansvaret för hantering av tillstånd enligt vapenlagen bör flyttas och – oavsett bedömning i sak – lämna förslag som innebär att ansvaret lämnas till den nya jakt- och viltvårdsmyndigheten. Vidare ska utredaren bedöma om och i vilken utsträckning Polismyndigheten behöver få tillgång till uppgifter från vapenärenden och vapenregister från den nya jakt- och viltvårdsmyndigheten, och lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningen ska även överväga frågan om ansvaret för tillstånd till och tillsyn av skjutbanor. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2025.

Det sagda innebär att ansvaret för hantering av tillstånd enligt vapenlagen kan komma att flyttas över till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Vi har övervägt om detta bör innebära att vi i våra överväganden och förslag bör använda exempelvis ordet ”tillståndsmyndigheten” i stället för Polismyndigheten. Vilka uppgifter i vapenlagen som tillkommer Polismyndigheten i rollen som tillståndsmyndighet och vilka uppgifter som hänger samman med Polismyndighetens allmänna uppdrag som brottsförebyggande och brottsutredande myndighet är

emellertid inte självklart. Vår bedömning är därför att det inte är möjligt att, utan en klar bild av vilka uppgifter kopplade till tillståndshanteringen som avses flyttas över till en ny myndighet, ta ställning till vilket ord som är lämpligt att använda och i vilket sammanhang.

Utredningen om en modern exportkontroll av krigsmateriel i ljuset av ett svenskt Natomedlemskap

Frågan om en reglering i vapenlagstiftningen om tillverkning av civila skjutvapen och vapendelar omfattas av kommittédirektiven för Utredningen om en modern exportkontroll av krigsmateriel i ljuset av ett svenskt Natomedlemskap (UD 2023:02). Vi berör därför inte frågan om en sådan reglering.

2.5. Föreskriftsändringar som beslutats före den 15 mars 2024 har beaktats

Med hänsyn till den tid som åtgår för färdigställande av det tryckta betänkandet har vi endast haft möjlighet att beakta föreskriftsändringar som beslutats före den 15 mars 2024.

EU-parlamentet och rådet har nyligen nått en politisk överenskommelse om en omarbetning av EU:s skjutvapenförordning1. Det är osäkert när den kommer att träda i kraft.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

3. Bakgrund och allmänna utgångspunkter

3.1. Vapenlagstiftningen

Den nu gällande vapenlagen (1996:67) trädde i kraft den 1 april 1996. Den innehåller föreskrifter om bl.a. enskilda personers och organisationers befattning med skjutvapen och vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen samt med ammunition, vissa vapenmagasin och ljuddämpare. Endast vissa bestämmelser är tillämpliga på skjutvapen som innehas av eller tillverkas för staten och den gäller inte alls ammunition eller ljuddämpare som innehas av staten. Lagen kompletteras av vapenförordningen (1996:70) och av föreskrifter som utfärdats av Polismyndigheten. Huvudsyftet med regleringen är att motverka missbruk av och olyckor med skjutvapen, samtidigt som det anses viktigt att man inte i onödan försvårar för legitimt innehav och legitim användning av skjutvapen (se t.ex. Landgren & Åberg, Vapenlagen [31 jan. 2024, version 2A, JUNO], Inledningen).

Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Vad gäller tillverkning, tillhandahållande och utförsel av krigsmateriel finns bestämmelser i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Vapenlagens reglering i korthet

Med skjutvapen förstås i vapenlagen vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande

utskjutningsmedel (1 kap. 1 §). Vad som sägs om skjutvapen gäller också

a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjut-

vapen,

b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjut-

vapen,

c) start- och signalvapen som laddas med patroner,

d) armborst,

e) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga

anordningar,

f) slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar

till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,

g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elek-

trisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och

h) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan

ammunition än de är avsedda för.

Reglerna om skjutvapen gäller inte för bl.a. vissa salutkanoner och antika vapen (1 kap. 4 §).

Vapenlagen innehåller även vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden, som kompletterar EU-lagstiftningen på området (1 a kap.).

Enligt vapenlagen krävs det tillstånd för att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vissa vapenmagasin. Tillstånd krävs vidare för att driva handel med skjutvapen, yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition, eller föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige. (2 kap. 1 §.)

I 2 kap. 3 § framgår vilka som kan få tillstånd att inneha skjutvapen, nämligen enskilda personer, vissa sammanslutningar för jakt- eller målskytte, vissa huvudmän för museer för vapen som ska ingå i samlingarna och auktoriserade bevakningsföretag för utlåning till väktare under vissa förutsättningar.

Förutsättningarna för meddelande av tillstånd till innehav av skjutvapen finns i 2 kap. 4–6 §§. Bestämmelserna redogörs närmare för i

kapitel 5–9 och 11–13. Bestämmelser om innehav av ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin finns i 8 och 8 a §§. En närmare redogörelse för bestämmelserna finns i kapitel 17.

Bestämmelserna om tillstånd till handel med skjutvapen och yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller ammunition finns i 2 kap. 10– 10 d §§. Tillstånd får ges endast för handel som ska bedrivas yrkesmässigt. En närmare redogörelse för bestämmelserna finns i kapitel 22.

Regler om införsel finns i 2 kap. 11–16 §§. Av bestämmelserna framgår i korthet att det för tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen. Av 13 § följer att det i vissa fall inte krävs särskilt tillstånd. En närmare redogörelse finns i kapitel 23.

Lagen innehåller även bestämmelser om bl.a. auktorisation och tillsyn av sammanslutningar för jakt- eller målskytte (2 kap. 17 och 18 §§), om krav på märkning av vapen och vapendelar (2 a kap.), utlåning av skjutvapen (3 kap.), ändring, reparation och skrotning av skjutvapen (4 kap.), förvaring och transport av skjutvapen och ammunition (5 kap.), återkallelse av tillstånd, omhändertagande av vapen och ammunition, m.m. (6 kap.), inlösen av vapen och ammunition (7 kap.) och vapen och ammunition i dödsbon och konkursbon (8 kap.). I 9 kap. finns bestämmelser om straff och förverkande. En närmare redogörelse för bestämmelserna i relevanta delar finns i övervägandekapitlen. I 10 kap. finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt lagen och i 11 kap. finns bemyndiganden till regeringen, eller i vissa fall den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela vissa föreskrifter.

3.2. Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Vapenlagen och vapenförordningen kompletteras i hög utsträckning av de föreskrifter och allmänna råd som Polismyndigheten har meddelat på området. Föreskrifterna och de allmänna råden är föremål för en pågående och genomgripande översyn. I vissa delar har de ändrats eller upphävts under utredningens arbete. I andra delar gäller föreskrifterna och de allmänna råden fortfarande men ändringar kan väntas inom kort. Gällande rätt på området är alltså under förändring. Vi har inte haft möjlighet att beakta föreskriftsändringar och

annat material som tillkommit efter den 15 mars 2024. Ändringar till och med PMFS 2024:2 har beaktats.

3.3. Om skjutvapen

3.3.1. Olika sorters skjutvapen

Det finns en uppsjö av olika slags skjutvapen och någon uttömmande redogörelse låter sig inte göras i detta sammanhang. För den läsare som inte har närmare kunskaper på vapenområdet kan det ändå vara av värde med en översiktlig redogörelse för vanligt förekommande ord och uttryck. Redogörelsen i det följande gör således inte anspråk på att vara fullständig och innehåller vissa i sammanhanget nödvändiga förenklingar.

När man pratar om skjutvapen i dagligt tal menar man ofta hand-

eldvapen. Med handeldvapen avses sådana pistoler, revolvrar, gevär,

karbiner och kulsprutepistoler som kan tas med som personlig beväpning och användas utan lavett eller benstöd (2 § förordningen [1992:1303] om krigsmateriel). Begreppet kan i stort sägas motsvara det engelska begreppet firearm, som enligt FN:s vapenprotokoll avser varje bärbart vapen med pipa som avfyrar, är avsett att avfyra eller kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne (undantaget antika vapen och repliker av sådana vapen). Definitionen av skjutvapen i vapendirektivet överensstämmer i allt väsentligt med begreppet firearm såsom det är definierat i FN:s vapenprotokoll.

Med enhandsvapen avses vapen med vilka det är möjligt att skjuta med användning av endast en hand, medan ett tvåhandsvapen kräver att man använder två händer. I många fall är tvåhandsvapen avsedda att stödjas mot axeln. Enhandsvapen är i första hand pistoler och revolvrar. Exempel på tvåhandsvapen är gevär, karbiner och kulsprutepistoler.

En revolver har ett roterande magasin (trumma), vilket innebär att den kan avfyra flera skott utan omladdning medan en pistol kan vara avsedd för antingen enskott/enkelskott eller flerskott. Vissa pistolmodeller kräver att användaren gör en mantelrörelse för att en ny patron ska matas fram och kunna avfyras. Det är vanligt att pistoler är halvautomatiska, vilket innebär att de omladdas automatiskt efter avfyrning utan att användaren behöver göra någon mantelrörelse. Ett halvautomatiskt vapen avlossar ett skott varje gång vapnets avtryck-

are trycks in. Ett helautomatiskt vapen avlossar i stället skott efter skott så länge avtryckaren är intryckt tills ammunitionen är slut. Exempel på helautomatiska vapen är kulspruta, kulsprutepistol och automatkarbin. Det finns helautomatiska vapen som kan avfyras med en hand.

Gevär kan uppdelas i kulgevär och hagelgevär. Med kulgevär av-

fyras kulammunition, dvs. en sammanhållen projektil. Ett hagelgevär kan avfyra en svärm av flera mindre projektiler, s.k. hagelammunition. Vissa gevär rymmer bara en patron eller, om geväret har två pipor, en patron per pipa. Sådana gevär kan endast avfyras en gång per laddning (enskott/enkelskott). Andra gevär kan laddas med flera patroner och avfyras flera gånger per laddning (flerskott). Om det krävs någon form av manöver för att en ny patron ska matas fram brukar vapnet kallas för repetergevär. Ett gevär kan även vara hel- eller halvautomatiskt (se ovan).

Ett vapens patronkapacitet kan variera. För revolvrar är patronkapaciteten det antal patroner som ryms i trumman. För pistoler och gevär utgörs patronkapaciteteten av det antal patroner som ryms i magasinet. Vapenmagasin kan antingen vara fasta eller lösa. I det senare fallet kan vapnet laddas om genom att det tomma magasinet avlägsnas från vapnet och ett nytt magasin sätts in med ett enkelt handgrepp. Om lösa magasin används kan det i vissa fall vara möjligt att sätta in ett större magasin än det som är standard för vapnet och på det sättet utöka vapnets patronkapacitet.

Skjutvapen för civil användning brukar lite grovt delas in i jakt-

vapen och målskjutningsvapen. Indelningen är inte helt rättvisande

eftersom vapen som typiskt sett är avsedda för jakt även kan användas för målskjutning inklusive tävlingar i målskytte. Någon klar gräns mellan jaktvapen och målskjutningsvapen går alltså inte att dra enbart utifrån vapnets egenskaper. Tillstånd till innehav av typiska jakt- eller målskjutningsvapen kan dessutom ges för andra ändamål än jakt och målskytte.

I vapenlagen jämställs vissa föremål som inte egentligen är skjutvapen med skjutvapen. Det innebär att alla lagens bestämmelser om skjutvapen ska tillämpas på dem.

Till sådana föremål som i vapenlagen jämställs med skjutvapen hör bl.a. gasvapen, tårgasanordningar, startvapen och signalvapen. Med

gasvapen eller tårgasvapen avses pistoler, revolvrar och andra anord-

ningar som kan laddas med patroner utan projektil men innehållande ett tårretande ämne som drivs ut med krutladdning. Gasutström-

ningen sker i pipans riktning och det finns någon typ av hinder i pipans lopp för att förhindra utskjutning av projektiler. Gasvapen och tårgasvapen ska skiljas från tårgasanordningar och liknande anordningar, som också jämställs med skjutvapen i vapenregleringen men som har en annan konstruktion (vanligen rör det sig om en sprayanordning). Startvapen är pistoler, revolvrar och andra anordningar som kan laddas med patroner utan projektil och vars enda syfte är att ave en mynningsknall. Gasutströmningen sker inte i pipans riktning. Med signalvapen avses anordningar som kan användas för att skjuta ut projektiler för signalgivning i olika sammanhang.

Andra föremål som i vapenregleringen jämställs med skjutvapen är bl.a. vissa vapendelar.

Som utvecklas närmare i avsnitt 3.6 avser alla hänvisningar i detta betänkande till ”skjutvapen” även sådana föremål som enligt vapenregleringen jämställs med skjutvapen, om inte annat anges. Detta innebär bl.a. att den statistik rörande skjutvapen vi redovisar i följande avsnitt avser inte bara skjutvapen i snäv bemärkelse utan också bl.a. vissa vapendelar.

3.3.2. Registrerade vapeninnehav

Sökningar i Polismyndighetens vapenregister visar att det den 1 januari 2024 fanns drygt 660 000 registrerade vapeninnehavare som tillsammans innehade drygt 2 miljoner skjutvapen, föremål som jämställs med skjutvapen och tillståndspliktiga vapendelar. Av innehavarna var drygt 850 skytteorganisationer, drygt 130 huvudmän för museer och 25 auktoriserade bevakningsföretag. Övriga var enskilda personer.

Drygt 80 procent av alla registrerade skjutvapen och med skjutvapen jämställda föremål innehas för jakt (drygt 1,6 miljoner). Den näst största kategorin är vapen för målskjutning med något mindre än 10 procent (ca 176 000). Därefter kommer vapen som innehas som minne (drygt 100 000), för udda ändamål (drygt 50 000), samling, inklusive museers samlingar (närmare 19 000) och prydnad (drygt 16 000). Övriga ändamål är betydligt mindre vanliga.

De flesta tillståndsgivna vapen är någon form av gevär eller annat tvåhandsvapen. Enhandsvapnen uppgår till ca 130 000 stycken, eller ca 6 procent. Av alla tillståndsgivna vapen är ca 1 000 helautomatiska.

3.3.3. Statligt ägda skjutvapen

Även staten innehar skjutvapen. De största statliga innehavarna är Försvarsmakten och Polismyndigheten (inklusive Nationellt forensiskt centrum). Skjutvapen innehas även av Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Tullverket, Försvarets forskningsanstalt, Luftfartsverket och Sveriges lantbruksuniversitet, Statens försvarshistoriska museer och vissa andra statliga museer. Som nämns i det föregående omfattas statens innehav av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin i huvudsak inte av vapenregleringen.

3.3.4. Illegala skjutvapen

Hur hamnar skjutvapen på den illegala marknaden?

Med illegala skjutvapen avses i detta betänkande ett vapen som innehas av någon som inte har rätt att inneha det. Vapen kan hamna på den illegala marknaden på i huvudsak tre sätt.1

Det vanligaste scenariot är smuggling. Ofta har smugglade vapen sitt ursprung i postkonfliktområden i vilka ett stort antal militära skjutvapen och tjänstevapen hamnat på en illegal marknad efter att striderna har upphört eller avklingat. Spårbarheten är i sådana fall begränsad. Smuggling kan även vara resultatet av avledning eller ombyggnation av vapen. Med avledning av legala vapen förstås att ett legalt skjutvapen exempelvis stjäls eller överlåts så att det inte längre innehas av någon som har rätt att inneha det. Ett vapen som har sålts legalt i USA kan skickas vidare till en kriminell aktör i Sverige och en tårgaspistol som har inhandlats fritt i Tyskland kan smugglas till Sverige och här byggas om till ett skarpt vapen.

Den absoluta merparten av de vapen som påträffas i kriminella miljöer bedöms ha smugglats in i landet vid något tillfälle. Enligt en rapport från Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten 2023 framgår att det finns åtskilliga exempel på vapensmuggling som är systematisk och välorganiserad och sannolikt utgör en betydande inkomstkälla för dem som är involverade. Vapensmugglingens modus varierar, liksom vapnens ursprung. Vapen har smugglats i personbilar,

1 Framställningen i avsnittet bygger till stor del på uppgifter i Delredovisning av uppdraget att stärka arbetet för att minska tillgång till illegala vapen och motverka vapensmuggling till Sverige [Ju2023/00189/PO] och Slutredovisning av uppdraget att stärka arbetet för att minska tillgången till illegala vapen och motverka vapensmuggling till Sverige (Ju2023/01560-1).

lastbilar eller gömda i andra varor och har haft sitt ursprung i västra Balkan, Bulgarien eller Turkiet. Under de kommande decennierna bedöms även Ukraina bli ett område ifrån vilket vapen smugglas och till vilket kriminella kan resa för att köpa vapen (delredovisning av uppdraget att stärka arbetet för att minska tillgång till illegala vapen och motverka vapensmuggling till Sverige [Ju2023/00189/PO]). I tidigare rapporter har Brå beskrivit att vapenfabrikat från Östeuropa eller Balkan oftast förekom i de uppklarade skjutvapenmord med enhandsvapen där vapnet återfanns under perioden 2011–2013 (Brå 2015:24 och 2016:12).

Ett illegalt vapen kan vidare konstrueras eller byggas med vapen eller vapendelar som inte klassats som tillståndspliktiga i det land där de införskaffas. I detta fall kan vapnen eller vapendelarna anskaffas lagligt. Det är först när vapnet byggs om eller passerar en gräns till ett land där tillstånd krävs som en straffbelagd handling begås. Eftersom varan inte är tillståndspliktig i inköpslandet finns färre krav på dokumentation, vilket innebär att spårbarheten blir sämre än för vapen som avleds från en legal marknad. Bilden kompliceras av att det numera är möjligt att med hjälp av bl.a. 3D-skrivare i det närmaste konstruera skjutvapen från grunden. Sådan tillverkning är ännu svårare att upptäcka eftersom inköp från den kommersiella marknaden kan begränsas till teknisk apparatur med flera användningsområden och materiel för tillverkningen. Under detta paraply kan man även räkna situationer där vapen som deaktiverats eller på annat sätt gjorts obrukbara återigen görs brukbara, att vapen modifieras till en grövre kaliber samt konvertering av icke-skarpa vapen (främst start- och tårgasvapen) så att de kan avfyra skarp ammunition. Europol har rapporterat att reaktiverade vapen och konverterade start- och tårgasvapen utgör en av huvudkällorna till illegala vapen inom EU (Europol, European Union serious and organised crime threat assessment, crime in the age of technology. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2017). Det har anförts att de konverterade vapnen är billiga, lättillgängliga och svåra att spåra bakåt, vilket gör vapnen attraktiva för individer inom den organiserade brottsligheten och kriminella nätverk (Florquin, N., & King, B. From legal to lethal: Converted firearms in Europe. Small Arms Survey with support from the French Ministry for Europe and Foreign Affairs and the German Federal Foreign Office. 2018.).

Ett stort inflöde av illegala vapen till Sverige anges bestå av pluggade och deaktiverade vapen som inhandlas legalt från länder som Slovakien, Tjeckien och Tyskland. När vapnen illegalt har förts in i landet modifieras de till skarpa vapen. Detsamma gäller gasvapen och startvapen som är licensfria i många länder och som enkelt kan konverteras till skarpa vapen. Under 2020 var drygt en tredjedel av de skarpa pistoler som beslagtogs i Stockholmsregionen ombyggda start- eller gasvapen. Polismyndigheten och Tullverket identifierade under 2022 en större mängd vapen som består av en mix av fabrikstillverkade och egentillverkade vapendelar. Dessa vapen, som kan betecknas som en form av hybridvapen, konstrueras genom att vapendelar som kan köpas tillståndsfritt i Sverige eller utomlands sätts ihop till fungerande vapen med delar som tillverkats av 3D-skrivare eller så kallade CNC-maskiner. Fenomenet innebär särskilda utmaningar för myndigheterna när det gäller att spåra källan eftersom dessa vapen aldrig har existerat på en kommersiell marknad i sin färdiga form. Risken för att helt och hållet 3D-printade vapen letar sig in på den kriminella marknaden bedöms också öka. Polismyndigheten gjorde under 2022 ett flertal sådana fynd, inklusive beslag av FGC-9, dvs. ett 3D-printat fullt fungerande automatvapen (delredovisning av uppdraget att stärka arbetet för att minska tillgång till illegala vapen och motverka vapensmuggling till Sverige [Ju2023/00189/PO]). Under januari och februari 2023 togs lika många 3D-printade vapen i beslag som under hela 2022, vilket var sammanlagt drygt tio vapen (Nationell lägesbild gällande skjutvapen i kriminella miljöer [Ju2023/01560-1]).

Det finns vidare vapen som avleds från en legal marknad till den illegala. Ett exempel på det kan vara att en vapenhandlare eller privatperson med vapentillstånd säljer ett vapen till någon som saknar tillstånd att inneha ett sådant vapen. Ett annat exempel är att ett vapen stjäls från den legala innehavaren och på så vis hamnar hos någon som inte har rätt att inneha det. Dessa vapen utgör en liten andel av den totala mängd vapen som figurerar på den illegala marknaden i Sverige i dag (Polisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Slutredovisning av regeringsuppdrag, Uppdrag att stärka arbetet för att minska tillgången till illegala vapen och motverka vapensmuggling till Sverige [Ju2022/02633]). Detta innebär dock inte att avledda vapen inte förekommer i kriminella miljöer. Tullverket och Polismyndigheten har i en myndighetsgemensam rapport angett att det under 2021 beslag-

togs 593 hel- eller halvautomatiska skjutvapen i kriminella miljöer, varav totalt nio kunde spåras bakåt till en tidigare legal ägare i Sverige (Ju2023/01560-1). Enskottsvapen, jaktvapen, attrapper samt start- och tårgasvapen ingick inte i kartläggningen. De 593 vapnen var enligt rapporten förkomna från 2008 och framåt med en övervikt på åren 2020 och 2021 då 2 vapen per år förkommit. Data inhämtades också från 2021 när det kom till hur många legala vapen som förkommit totalt det året och som riskerade att dyka upp i kriminella miljöer. Totalt identifierades 32 hel- och halvautomatiska vapen som under 2021 förkommit under sådana omständigheter att det finns en risk för att de kommer att dyka upp i en kriminell miljö.

I den nationella lägesbilden gällande skjutvapen i kriminella miljöer från 2023 uppskattas vidare att cirka tre procent av de beslagtagna hel- och halvautomatiska vapnen härrör från den inhemska legala marknaden, med en osäkerhetsfaktor på två procent uppåt och nedåt. Utöver detta tillkommer tidigare legala militära vapen från Sverige, som dock är ovanliga i polisiära beslag numera och vapen som eventuellt kommer från vapenhandlarna men som myndigheterna inte spårat. I lägesbilden anges att det finns underrättelseuppgifter som tyder på att antalet vapen som avleds från vapenhandlare troligen är större än vad som tidigare har befarats. (Nationell lägesbild gällande skjutvapen i kriminella miljöer [Ju2023/01560-1]).

Förekomsten av illegala skjutvapen

Det är av naturliga skäl inte möjligt att med säkerhet bedöma hur många illegala skjutvapen som är i omlopp i Sverige. Den sammantagna bedömningen från Nationellt skjutvapencenter i dagsläget är att antalet vapen på den illegala marknaden i Sverige varierar från 3 000 till 7 000 vapen med en bästa bedömning som torde ligga i paritet med mellan 4 000 och 5 000 vapen. Vidare uppskattas att omkring 600 till 800 hel- och halvautomatiska vapen årligen tillförs den illegala vapenmarknaden i Sverige. (Nationell lägesbild gällande skjutvapen i kriminella miljöer [Ju2023/01560-1]).

3.4. Vapenanvändning vid brott

Under lång tid har kniv varit den vanligaste våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige. Användningen av skjutvapen har dock ökat stadigt sedan mitten av 00-talet och är i dag nästan lika vanligt som kniv. Sedan 2017 är det vanligare att män avlider av skjutvapenskador än av knivskador till följd av att det dödliga skjutvapenvåldet ökat. Bland kvinnor, som oftare drabbas av dödligt våld inom ramen för nära relationer, är dock kniv och övriga våldsmetoder fortfarande vanligare. Ökningen av skjutvapen som våldsmetod har kopplats till att det dödliga våldet har ändrat karaktär på så sätt att de familjerelaterade fallen har minskat samtidigt som allt fler fall sker som ett resultat av konflikter i den kriminella miljön. (Brottsförebyggande rådet, Dödligt våld i Sverige 1990–2017. Omfattning, utveckling och karaktär. Brå rapport 2019:6 och Knivvåldets utveckling i Sverige från 2010 till 2022, Brå, kortanalys 6/2023). Studier visar att illegala vapen typiskt sett används inom kriminella miljöer, medan lagligt ägda vapen oftare är aktuella vid självmord och vid dödligt våld inom familjen (Brottsförebyggande rådet, Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder. Brå rapport 2021:8 s. 27 med där gjorda hänvisningar).

Brå undersökte i den nyss nämnda rapporten Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige och jämförde dessa med motsvarande uppgifter från andra länder i Europa. Rapporten visade bl.a. följande.

I två tredjedelar av fallen av dödligt våld med skjutvapen under 2014–2017 användes pistoler, revolvrar eller andra enhandsvapen. I vart femte fall under perioden användes automatvapen, och denna andel hade ökat väsentligt de senaste åren. Vapen som hagelgevär, studsare och andra tvåhandsvapen förekom mer sällan. Jämförelsevis få kvinnor föll offer för dödligt skjutvapenvåld under denna period. I drygt hälften av fallen där kvinnor dödats användes ett tvåhandsvapen som gärningspersonen haft tillstånd för, och som var avsett för jakt. När brottsoffret var en man rörde det sig i stället om illegala enhandsvapen eller automatvapen. Med andra ord förekommer illegala vapen oftare vid dödligt våld mot män. Förhållandet ansågs rimligtvis spegla det faktum att när män skjuts till döds sker det typiskt sett inom ramen för den kriminella miljön, medan när kvinnor faller offer för sådant våld, vilket i sig är ovanligt, handlar det oftast om relationsvåld med

legalt ägda vapen. Att kvinnor dödas med skjutvapen i samband med en konflikt i kriminell miljö tillhör undantagen; händer det så är det sällan de som varit den tänkta måltavlan.

När dödligt våld utövas vid konflikter i den kriminella miljön är skjutvapen den i särklass vanligaste våldsmetoden (Brottsförebyggande rådet, Dödligt våld i den kriminella miljön, 2005–2017, Brå rapport 2020:4 s. 29). Den ökning av dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön som skett under senare år avser i stort sett uteslutande skjutvapenvåld (Brå 2020:4 s. 29). Pistoler, revolvrar och andra enhandsvapen är de slags vapen som oftast förekommer vid dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön (Brå 2020:4 s. 31). En tydlig förändring under senare år är att det blivit allt vanligare att helautomatiska vapen används. Det kan t.ex. handla om olika typer av kulsprutepistoler och automatkarbiner av militärt ursprung. Helautomatiska vapen förekommer nu i närmare en fjärdedel av fallen av dödligt våld. Gevär, studsare och andra typer av tvåhandsvapen förekommer i stort sett inte alls vid konflikter i den kriminella miljön (Brå 2020:4 s. 31).

Polismyndigheten, polisregion Stockholm, undersökte i rapporten Illegal vapenanvändning i polisregion Stockholm hur många illegala vapen som använts vid skjutningar under åren 2015–2019, vad det är för slags vapen som använts, hur ofta vapnen återanvänds vid andra skjutningar och hur knutna de enskilda vapnen är till ett visst kriminellt nätverk. Undersökningen visade bl.a. att ett och samma vapen som använts vid brott ofta återanvändes minst en gång, att halvautomatiska pistoler var den vanligast förekommande vapentypen, att helautomatiska vapen utgjorde närmare en femtedel medan ombyggda start- eller gaspistoler utgjorde omkring 8 procent. I rapporten uppskattas att vapnen i underlaget i genomsnitt är runt 35 år gamla. Enligt samma uppskattning skulle runt 60 procent vara tillverkade före 1989, ca 15 procent på 1990-talet, ca 18 procent på 2000-talet och resterande ca 7 procent efter 2010. Den i särklass vanligaste ammunitionstypen var 9 mm Luger.

I rapporten Skjutningar och beslag i Polisregion Stockholm under 2020 (Polismyndigheten, polisregion Stockholm, 2021) ges en färskare regional lägesbild gällande fenomenet skjutvapenvåld. Rapporten baserades på 269 beslag av skarpa vapen i kriminella miljöer och 166 skjutningar i Region Stockholm under 2020. Av rapporten framgår i korthet följande. Totalt beslagtogs 221 pistoler, 28 kulsprute-

pistoler och 20 automatkarbiner i 195 ärenden under 2020, av dessa var 56 helautomatiska vapen. Det vanligaste var att ett vapen beslagtogs enskilt (58 procent av vapnen) men större beslag såsom två vapen (19 procent), 3 till 9 vapen (17 procent) och 10 eller fler vapen (6 procent) förekom också. De länder där de flesta vapnen hade tillverkats var Turkiet och f.d. Jugoslavien. Endast beträffande 14 procent av vapnen hade man försökt att göra en internationell bakåtspårning. Över en tredjedel av pistolerna var konverterade start- och tårgaspistoler. Den andelen hade alltså ökat. Den vanligaste förekommande kalibern i skjutningarna var 9×19 som förekom i 40 procent av skjutningarna. Vidare användes två eller fler vapen i över en femtedel av skjutningarna och totalt stod konverterade start- och tårgasvapen för en femtedel av de vapen som kunde kopplas till skjutningar under 2020. Det hade skett en minskning i andelen skjutningar som utförts med automatkarbiner jämfört med åren 2015 till 2019. Traditionella äldre vapnen som oftast kommer från tidigare konfliktzoner var vanligast. Dessa bedömdes utgöra 40 procent av beslagen, följt av konverterade tårgasvapen och startvapen som alltså bedömdes utgöra något över en tredjedel, samt nyare vapen som nyligen gått från den legala marknaden i Sverige eller i annat land (mellan 10 och 20 procent).

Brå ställer i rapporten Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder frågan om i vilken grad skjutvapenrelaterat dödligt våld handlar om tillfällesstrukturen. Med andra ord frågar man sig om frånvaro av skjutvapen skulle innebära att vissa våldshändelser med dödlig utgång skulle förhindras eller om skjutvapen då skulle ersättas med andra våldsmetoder. Brå konstaterar att en del studier har funnit att begränsad tillgång till vapen har en hämmande effekt på dödligt våld medan andra inte ser några samband. I någon studie kom man fram till att tillgång till skjutvapen kan förklara skillnader mellan olika länder men inte nationella trender. En del skillnader i slutsatserna om effekter av vapentillgång kan dessvärre, enligt forskare, förklaras av de starka intressen som ligger bakom vissa studier, med tendentiösa resultat som följd. Brå framhåller dock vidare att studierna typiskt sett utgår från lagstiftning som reglerar ägandet av skjutvapen och analyserar skillnader mellan olika länder eller effekter av lagskärpningar inom ett land. Analyserna beaktar mer sällan tillgång till illegala vapen (dvs. främst stulna och insmugglade vapen), som är svårare att skatta. I den mån de finner några effekter avser de

(förutom ett minskat antal självmord) främst minskat dödligt våld mot kvinnor och/eller inom familjen – det vill säga händelser där det oftare är lagligt ägda vapen som används. (Brå 2021:8 s. 67 och 68.)

3.5. Allmänna utgångspunkter

3.5.1. Målet med översynen

En första fråga vid varje översyn av vapenlagstiftningen är vilket eller vilka mål som eftersträvas med översynen. Vårt uppdrag har enligt kommittédirektiven som huvudsakligt syfte att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare. Vi har även ett övergripande uppdrag att göra regelverket mer överskådligt och lättillgängligt. Målet med denna översyn är alltså inte är att åstadkomma en minskning av antalet vapentillstånd eller på annat sätt göra skärpningar av vapenlagstiftningen i form av exempelvis straffskärpningar. Tvärtom är målet att underlätta för de legala vapenanvändarna så långt det är möjligt med bibehållande av en tillräckligt hög skyddsnivå. Enligt vår mening innebär detta dock inte att inga nya krav eller begränsningar kan föreslås, om detta bedöms lämpligt för bibehållande av skyddsnivån eller för att regelverket ska hänga ihop och vara lätt att tillämpa. Det är av stor betydelse för legala vapeninnehavare att rättstillämpningen är enhetlig och förutsebar och att tillståndshandläggningen är effektiv. Det krävs då att regleringen är så heltäckande och begriplig som möjligt.

3.5.2. Intresseavvägningen

Enskilda har ett befogat intresse av att kunna ägna sig åt t.ex. jakt eller målskjutning (jfr prop. 1999/2000:27 s. 29). Det ligger även i samhällets intresse att jakt och målskjutning kan utövas, inom lämpliga ramar. Jakt är nödvändig för att begränsa bl.a. trafikskador och skador på skog och grödor. Som exempel kan nämnas vildsvin som ökat lavinartat till antalet och som inte bara orsakar betydande skador på grödor utan även andra materiella skador på bl.a. jordbruksmaskiner. Viltet, och i synnerhet det ökande antalet vildsvin, orsakar stora samhällsekonomiska kostnader genom skador på jordbruk. Utöver skador på jordbruk orsakar vilt också skador på annan egendom, som skog,

hustomter och golfbanor. Viltet är också inblandat i ett stort antal trafikolyckor. (Se t.ex. prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt, s. 7.) Jakt bidrar vidare i någon mån till den inhemska livsmedelsförsörjningen, som kan vara särskilt viktig vid krig och andra krissituationer.

Målskytteverksamheten handlar inte enbart om sportutövning med lång tradition utan också att det civila skyttet har betydelse för Sveriges försvarsförmåga. Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet utgör frivilliga försvarsorganisationer enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och bidrar till Försvarsmaktens verksamhet genom utbildningsinsatser och den allmänna övnings- och tävlingsverksamheten. De frivilliga försvarsorganisationerna utgör en del av det civila försvaret som, tillsammans med det militära försvaret, bildar Sveriges totalförsvar. Försvarsmakten har i andra sammanhang framhållit att de civila skytteorganisationerna på sikt bidrar till svensk totalförsvarsförmåga eftersom det dels ger Försvarsmakten möjlighet att rekrytera personer som redan har kunskap och erfarenhet av skytte och vapenhantering, dels ger anställda inom Försvarsmakten möjlighet att på fritiden kunna träna, tävla och utveckla sin skjutskicklighet. Enligt Försvarsmakten är det därför viktigt att de civila skytteorganisationerna tillåts att bedriva skytte med vapen som liknar dem som används inom försvaret. (Jfr Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, s. 176 och 177.) Regeringen har i den senaste totalförsvarspropositionen framhållit de frivilliga försvarsorganisationernas stora betydelse för samhällets krisberedskap och Sveriges totalförsvar och att deras möjlighet att bidra till det långsiktigt bör säkerställas (prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025, s. 156 och 157).

Som framgår av vapenlagstiftningen finns det även andra legitima ändamål med civilt vapeninnehav, såsom exempelvis behov av vapen för skyddsändamål. När det gäller sådana ändamål som innebär att vapnen inte används för skjutning bör det framhållas att privata vapensamlingar kan vara av stort värde ur ett vapenhistoriskt perspektiv och att enskilda vapensamlare ofta bistår offentliga museer med information om skjutvapen.

Av det sagda framgår att det finns ett samhällsintresse av att jakt och annat civilt skytte kan bedrivas och att innehav av skjutvapen inte onödigt försvåras. Detta ligger i den ena vågskålen. I den andra vågskålen ligger samhällets intresse av att förebygga brott och olyckshändelser med skjutvapen.

Regeringen har i samband med skärpningar av vapenlagstiftningen uttalat att det är det de illegala vapnen som utgör den största samhällsfaran (se prop. 1999/2000:27 s. 27 och 28). Uttalandena har fortfarande giltighet och mycket talar för att de illegala vapnen sedan dess fått en allt större betydelse för våldsbrottsligheten. När det gäller den på senare år ökande våldsbrottsligheten med anknytning till kriminella gäng och kriminella uppgörelser är det i huvudsak illegala – förmodligen ofta insmugglade – vapen som används. Det är därför mycket viktigt att förhindra smuggling av vapen, ammunition och vapendelar. Det är också mycket viktigt att förhindra att legalt innehavda vapen och vapendelar och legalt innehavd ammunition kommer i orätta händer. I det sammanhanget bör det framhållas att enskilda och organisationer med ett särskilt stort vapeninnehav – och speciellt innehav av vissa typer av vapen och vapendelar och ammunition till sådana vapen – kan vara ett intressant mål för kriminella som vill stjäla vapen. En enda sådan stöld kan bidra till spridning av ett betydande antal vapen m.m. till kriminella grupperingar som sedan kan använda dem för att begå grova våldsbrott och öka sitt våldskapital. Det finns bl.a. därför ett intresse av att antalet vapen som finns hos en viss vapeninnehavare begränsas till det antal som vapeninnehavaren verkligen har behov av (jfr prop. 1999/2000:27 s. 30 och 3840). Vidare är det av stor vikt att det ställs stränga krav i fråga om säker förvaring och transport (se prop. 1999/2000:27 s. 30).

Det förekommer också att våldsbrott begås med vapen som gärningsmannen har rätt att inneha. Det handlar dock, sedan länge, om en relativt liten del av det totala antalet allvarliga våldsbrott som förövas med skjutvapen (se bl.a. prop. 1999/2000:27 s. 28). Det handlar då oftast om våld mot närstående. Det finns dock även exempel på mycket allvarliga våldsdåd som begåtts mot utomstående personer med användning av skjutvapen som gärningsmannen lagligen innehar. Både terrordådet på Utöya 2011 och skolmassakern i Jokela skola 2007 begicks med vapen som gärningsmannen innehade lagligt. Detsamma gäller Peter Mangs som dömdes för två mord och åtta mordförsök i Malmö under åren 2003 och 2010 med skjutvapen som han hade tillstånd att inneha. Risken för att legala vapen används vid våldsbrott visar på vikten av att det ställs stränga krav på personer och organisationer som vill inneha eller innehar vapen, att kontrollen av dessa personer och organisationer är noggrann och att den sker löpande. Som vi kommer att utveckla närmare i avsnitt 20.6 bör vapen-

lagstiftningen också utformas med beaktande av risken för att t.ex. ensamradikaliserade personer kan missbruka regelverket för att få tillgång till särskilt farliga vapen som kan användas vid terrordåd och andra allvarliga våldsdåd, såsom masskjutningar.

För en noggrann och löpande kontroll talar även risken för att mindre nogräknade personer, om de beviljas tillstånd att inneha vapen, medverkar till att kriminella kan få tillgång till vapen, vapendelar och ammunition. Det finns inget som talar för att detta skulle vara något vanligt förekommande problem i nuläget, men det kan finnas en risk för att sådana problem uppstår om man genomför lättnader i tillståndsregleringen utan en noggrann analys av konsekvenserna.

Vapenregleringen syftar också till att minska risken för olyckor med vapen. Även detta intresse motiverar att det ställs höga krav på kunskaper och personlig lämplighet för den som hanterar vapen och att tillräckligt höga säkerhetskrav gäller i fråga om förvaring och transport.

Alla ändringar som görs i vapenlagstiftningen måste vara resultatet av en avvägning mellan de olika intressen som beskrivits i det föregående. Regleringen bör inte vara strängare än vad som är motiverat utifrån skyddsintressena. Kravet på intresseavvägning innebär samtidigt att lättnader i regleringen inte bör genomföras om de kan förväntas leda till ökade risker för att skjutvapen missbrukas, kommer till brottslig användning eller medför olyckor.

3.5.3. Regleringen måste hänga ihop och vara lätt att tillämpa

Som framhållits i SOU 2022:62 EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå (s. 121) är det viktigt att vapenregleringen är konsekvent och konsistent. Detta innebär bl.a. att omotiverade skillnader i regleringen av likartade situationer och luckor i lagstiftningen inte bör förekomma. Vi bedömer att det ligger i vårt uppdrag att föreslå de författningsändringar som behövs för att undanröja inkonsekvenser och luckor.

Det är även viktigt att regleringen har en tydlig struktur som underlättar tillgängligheten och en enhetlig och tydlig begreppsapparat. Brister i sådana avseenden kan nämligen leda till svårigheter för tillämparen och en inkonsekvent rättstillämpning och även bidra till onödigt långa handläggningstider.

3.6. Hänvisningar och näraliggande frågor

Hur utredningen hänvisar till artiklar i vapendirektivet

Bestämmelser om kontroll av förvärv och innehav av skjutvapen finns i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering). Direktivet utgör en sammanläggning av det ursprungliga vapendirektivet och de två ändringsdirektiven2 och ersätter de tidigare direktiven. Liksom i delbetänkandet (se s. 87) hänvisar vi i detta slutbetänkande genomgående till artikelnumreringen i det kodifierade vapendirektivet, som vanligen enbart omnämns som vapendirektivet. En redogörelse för de olika direktiven finns delbetänkandet (s. 81–83).

Begreppet skjutvapen används på samma sätt som i vapenregleringen

Med skjutvapen förstås enligt vapenlagen vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel (1 kap. 2 § vapenlagen). En övergripande beskrivning av olika typer av skjutvapen ges i avsnitt 3.3.1. Som framgår i avsnitt 3.1 jämställs i vapenlagen flera andra föremål med skjutvapen (1 kap. 3 § vapenlagen). Detsamma gäller enligt vapenförordningen (1 kap. 1 § vapenförordningen).

I detta betänkande avses med begreppet skjutvapen också sådana föremål som jämställs med skjutvapen enligt vapenregleringen, om inget annat särskilt sägs.

3.7. Några ord om statistikuppgifter i betänkandet

I betänkandet hänvisar vi i ett flertal sammanhang till statistik från Polismyndigheten. Denna statistik kan antingen vara hämtad från vapenregistren eller från myndighetens ärendehanteringssystem. Det bör framhållas att det finns ett antal möjliga felkällor eller osäker-

2 Rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen.

heter avseende denna statistik. Om det är möjligt redovisas statistiken med avrundade tal.

Till att börja med finns det alltid en risk för att handläggare gör felaktiga registreringar i enskilda fall. När det handlar om t.ex. vapen eller vapendelar som förekommer i stort antal rubbar detta inte den bild som statistiken ger. När det är fråga om små antal kan dock även fåtaliga misstag ge ett utslag.

I vissa andra fall är statistiken svårtolkad. Detta gäller exempelvis vapendelar som kan ingå i s.k. modulvapen. I sådana fall kan vapendelarna antingen registreras var för sig eller sammanlagda som ett komplett vapen. Den nuvarande ordningen innebär att det är svårt att dra säkra slutsatser om både hur många modulvapen som finns och hur många extra vapendelar som legala vapeninnehavare har.

När det gäller statistik över handläggningstider finns ett antal faktorer som innebär att statistiken kan uppfattas som missvisande. Detta utvecklas närmare i kapitel 24.

När det gäller sådan statistik som hämtats från vapenregistren finns ytterligare felkällor. Vapenregistren är inte enkelt sökbara utan varje statistikförfrågan måste programmeras. Om sökningen inte avgränsas på exakt rätt sätt blir svaret missvisande. Tänkbara felkällor här är dels missförstånd mellan den som ställer frågan om statistik och programmeraren, dels förbiseenden vid kodning. Genom att de svar som utredningen fått på olika frågor jämförts med varandra och kontrollerats särskilt vid inkonsekvenser bör felmarginalen dock inte vara betydande.

4. En mer lättillgänglig och överskådlig vapenlagstiftning

4.1. Uppdraget

En del av vårt uppdrag är att lämna förslag till ändringar som bedöms nödvändiga för att göra vapenlagstiftningen mer överskådlig och lätttillgänglig. I detta kapitel redovisar vi våra mer övergripande överväganden i denna del. Övervägandena är inriktade på lagtekniska, systematiska och språkliga frågor.

4.2. En ny vapenlag och vapenförordning

Förslag:Vapenlagen och vapenförordningen ska ersättas av en ny

vapenlag och vapenförordning.

Skälen för förslaget

Den nuvarande vapenlagen (1996:67) trädde i kraft 1996 (prop. 1995/ 96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146). I materiellt hänseende byggde lagen till stora delar på vapenlagen (1973:1176, omtryckt 1991:1181). I den nya lagen togs det in sådana materiella ändringar som bedömts nödvändiga vid ett svenskt inträde i EU.

En genomgripande översyn av vapenlagstiftningen med inriktning på att förebygga våldsbrott gjordes av 1995 års vapenutredning som lade fram delbetänkandet Förbud mot vapen på allmän plats m.m. (SOU 1996:50) och slutbetänkandet En samlad vapenlagstiftning (SOU 1998:44). Slutbetänkandet innehöll en översyn av vapenlagen i både materiellt och systematiskt hänseende. Flera av de materiella förslagen genomfördes men regeringen ansåg det inte motiverat att

vid den tidpunkten göra några mer omfattande systematiska förändringar i den nyligen införda vapenlagstiftningen (prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning, s. 72 och 73). Sedan dess har vapenlagen ändrats ett flertal gånger, bl.a. i syfte att anpassa den till tillkommande EU-reglering. Två nya kapitel (1 a och 2 a kap.) har skjutits in och ett flertal inskjutna paragrafer har tillkommit. Det har även gjorts ett betydande antal ändringar i vapenförordningen.

Vapenregleringen berör många enskilda. År 2023 var antalet inkomna vapenärenden hos Polismyndigheten ca 140 000 stycken. Det är därför viktigt att regelverket är så tydligt, fullständigt och lättillgängligt som möjligt. Både vapenlagen och vapenförordningen har med tiden blivit alltmer svåröverskådliga. Det krävs omfattande ändringar för att man ska åstadkomma en modern, lättillgänglig och överskådlig vapenlagstiftning. Vi bedömer att det bästa sättet att åstadkomma en reglering som lever upp till de krav som ställs på modern lagstiftning är att införa en helt ny vapenlag med tillhörande ny vapenförordning. Vi föreslår därför att den nuvarande vapenlagen och vapenförordningen ersätts med en ny vapenlag och vapenförordning.

4.3. Den nya lagen

Förslag: Merparten av vapenlagens bestämmelser ska flyttas över

till den nya vapenlagen. Den nya lagen ska göras tydligare och mer användarvänlig bl.a. genom att – det tas in en innehållsförteckning som gör att det går snabbt

att orientera sig i lagen, – tillståndsbestämmelserna delas upp i fler kapitel, – bestämmelserna om vapenregister respektive personuppgifts-

behandling läggs i separata kapitel, – kapitlen förses med fler underrubriker, – långa och svårlästa paragrafer delas upp i flera kortare paragrafer, – de olika tillståndstyperna ges egna benämningar, och – ord och uttryck används enhetligt.

Skälen för förslagen

En tydligare och mer lättillgänglig lag

I den nya lagen bör språk och struktur ses över och moderniseras. Även kapitelindelningen bör ses över. För att förbättra överskådligheten och göra det lättare för läsaren att orientera sig bör det vidare införas betydligt fler och informativa underrubriker. Det krävs även ändringar för att åstadkomma en enhetlig och konsekvent användning av uttryck och begrepp. Tillståndsregleringen behöver enligt vår mening en genomgripande översyn eftersom den i dag är svår att förstå. Som vi kommer att återkomma till finns det dessutom enligt vår mening ett behov av ett flertal nya bestämmelser för att fylla ut luckor i den nuvarande vapenregleringen, inte minst när det gäller innehavstillstånd för skyttesammanslutningar och andra organisationer.

I det följande presenterar vi de nya kapitel vi menar att den nya vapenlagen bör innehålla.

Inledande bestämmelser

Bestämmelserna i nuvarande 1 kap. vapenlagen om lagens tillämpningsområde bör föras över till den nya lagens första kapitel. För att göra det lättare för läsaren att orientera sig i lagen bör det inledande kapitlet därutöver innehålla en innehållsförteckning. I kapitlet bör det även framgå att Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar (jfr 2 kap. 19 § vapenlagen). Eftersom kapitlet innehåller även andra bestämmelser än sådana som gäller lagens tillämpningsområde föreslår vi att kapitlet ska benämnas ”Inledande bestämmelser”.

Förslag till materiella ändringar lämnas i kapitel 20 och 27.

Allmänt om tillstånd

Bestämmelserna om tillstånd till olika slags befattning med skjutvapen m.m. finns i 2 kap. vapenlagen. Där regleras inte bara tillstånd till innehav utan också bl.a. tillstånd att bedriva vapenhandel och att föra in skjutvapen, ammunition och ljuddämpare till Sverige. Tillståndsbestämmelserna är centrala och bör därför i den nya lagen följa omedelbart efter det inledande kapitlet. Våra förslag i detta slutbetänkande innebär att lagens tillståndsreglering blir mer omfattande.

För att regleringen om tillstånd ska bli lättillgänglig bör den delas upp på flera kapitel.

Lagens andra kapitel bör innehålla allmänna bestämmelser om tillstånd. Till detta kapitel, som bör benämnas ”Allmänt om tillstånd”, bör i huvudsak föras över den nuvarande vapenlagens bestämmelser om vilket slags befattning med skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som kräver tillstånd och om undantag från tillståndskraven. I kapitlet bör det även framgå att Polismyndigheten är tillståndsmyndighet. (Jfr 2 kap. 1 och 2 §§ nuvarande vapenlag).

I vissa avseenden finns det anledning att ändra i bestämmelserna för att göra dem tydligare.

De nuvarande bestämmelserna i 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen om vilken sorts befattning med skjutvapen m.m. som kräver tillstånd är inte uttömmande. Som exempel kan nämnas att det, utöver de tillståndspliktiga förfaranden som räknas upp i paragrafen, kan gälla krav på lånetillstånd och krav på tillstånd för överföring till ett annat land. För tydlighetens skull bör det framgå av paragrafen att tillståndskrav kan gälla även i andra fall än de som räknas upp. Vi föreslår därför att det efter uppräkningen av vad som kräver tillstånd bör läggas till en upplysning om att krav på tillstånd kan gälla även i andra fall om det är särskilt föreskrivet.

Vidare anser vi att regleringen skulle vinna i tydlighet om de olika tillstånden ges specifika benämningar som sedan konsekvent kan användas såväl i lagen som i kompletterande föreskrifter på lägre normhierarkisk nivå. Vissa begrepp, såsom införseltillstånd, förekommer redan (se t.ex. 2 kap. 12 § vapenlagen) men används inte konsekvent och är inte definierade i lag. I andra fall förekommer olika benämningar för samma sak. Exempelvis benämns tillstånd att handla med skjutvapen i vissa bestämmelser för ”handelstillstånd” (se 2 kap. 16 § vapenlagen) medan det i den praktiska verksamheten ofta kallas ”vapenhandlartillstånd”.

Vi föreslår att tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin benämns ”innehavstillstånd”. Tillstånd att driva handel med skjutvapen bör benämnas ”vapenhandlartillstånd”, vilket är den benämning som vanligen används. Tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition bör benämnas ”vapenmäklartillstånd”, tillstånd att yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn bör benämnas ”reparatörstillstånd” och till-

stånd att föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige bör benämnas ”införseltillstånd”.

I 2 kap. 1 § vapenlagen regleras både tillståndsplikt och undantag från tillståndsplikt. Paragrafen är relativt omfattande, och vårt förslag om förtydligande av bestämmelserna om tillståndsplikt kräver införande av ännu ett stycke. Vi föreslår därför att bestämmelserna om undantag från tillståndsplikt placeras i en egen paragraf som läggs direkt efter tillståndsparagrafen. Bestämmelserna om undantag för vissa effektbegränsade vapen (nuvarande 1 § andra stycket) och verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel (nuvarande 1 § fjärde stycket) bör i sak föras över till den nya paragrafen.

Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 1 § tredje stycket vapenlagen kräver särskilda överväganden. Av bestämmelsen framgår att tillstånd enligt paragrafen inte krävs om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §. Bestämmelsen är något svår att förstå, dels eftersom den inte specificerar vilket slags tillstånd som undantaget gäller – det kan rimligen bara handla om innehavstillstånd – dels eftersom innehavstillstånd till vapen av samma typ är en möjlig grund för lån (3 kap. 1 a § andra stycket 1 vapenlagen). Vidare framstår det som svårbegripligt att i paragrafen ange endast detta undantag från krav på tillstånd. Det finns nämligen ett antal andra sådana undantag, t.ex. enligt reglerna i nuvarande 8 kap. vapenlagen om skjutvapen i döds- och konkursbon. Med hänsyn till det anförda bör bestämmelsen i den nya lagen ersättas med en bestämmelse som går ut på att tillstånd enligt den föregående paragrafen inte krävs om det är särskilt föreskrivet. Vi föreslår i kapitel 18 en bestämmelse som förtydligar att den som lånar ett skjutvapen i enlighet med bestämmelserna om lån har rätt att inneha vapnet som lån.

Innehavstillstånd

Vapenlagen innehåller ett flertal bestämmelser om innehavstillstånd. Våra materiella förslag för med sig att ytterligare bestämmelser tillkommer. Det finns därför anledning att dela upp bestämmelserna om innehavstillstånd på flera kapitel.

Gemensamma bestämmelser om innehav som gäller alla kategorier av tillståndshavare bör samlas i den nya lagens tredje kapitel, som

lämpligen kan benämnas ”Gemensamma bestämmelser om innehav”. Här bör man i huvudsak ta in den nuvarande vapenlagens bestämmelser om vilka aktörer som kan få tillstånd, grundläggande förutsättningar för tillstånd och generella villkor för tillstånd. Även bestämmelser om överlåtelse och förmedling bör tas in i tredje kapitlet. Vi föreslår i betänkandet vissa materiella ändringar om bl.a. innehavstillstånd till vapen som ska förvärvas och om upphörande av innehavstillstånd i samband med en överlåtelse (se bl.a. kapitel 16). Också dessa bestämmelser bör föras in i tredje kapitlet.

I fjärde kapitlet bör man samla bestämmelserna om enskilda personers innehav av skjutvapen. I materiellt hänseende bör bestämmelserna till stor del föras över från den nuvarande vapenlagen. Vi föreslår även omfattande förtydliganden och redaktionella ändringar samt vissa materiella ändringar, se kapitel 5–10 och 20. Kapitlet bör benämnas ”Enskilda personers innehav”.

Bestämmelser om organisationers innehav bör tas in i den nya lagens femte kapitel. Med organisationer avses skyttesammanslutningar, huvudmän för museer och auktoriserade bevakningsföretag. Här föreslår vi vissa ändringar och ett stort antal nya bestämmelser (se kapitel 11–14). I femte kapitlet bör även bestämmelserna om auktorisation och tillsyn av skyttesammanslutningar tas in. En lämplig benämning på kapitlet är ”Organisationers innehav”.

Bestämmelserna om innehav av ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin bör i huvudsak föras över från den nuvarande vapenlagen och samlas i lagens sjätte kapitel. Förslag till materiella ändringar lämnas i kapitel 12 och 17.

Vapenhandlare, vapenmäklare och vapenreparatörer

Bestämmelser om handel och yrkesmässig förmedling finns i 2 kap.1010 e §§vapenlagen. Bestämmelserna bör i huvudsak föras över från den nuvarande lagen och samlas i den nya lagens sjunde kapitel, som enligt våra förslag i kapitel 22 även bör omfatta vapenreparatörer. Kapitlet bör benämnas ”Vapenhandlare, vapenmäklare och vapenreparatörer”. I kapitel 22 lämnar vi vissa materiella förslag angående vapenhandlare, vapenmäklare och vapenreparatörer, som i den nya vapenlagen bör benämnas på detta sätt.

Införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare

Bestämmelser om tillstånd att föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige finns i 2 kap.1116 §§vapenlagen. Bestämmelserna bör i huvudsak föras över till åttonde kapitlet i den nya lagen, som lämpligen kan benämnas ”Införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare”. Vi lämnar förslag till materiella ändringar i kapitel 17 och 23.

Utlåning av skjutvapen

Utlåning av skjutvapen regleras i 3 kap. vapenlagen. Vi anser att reglerna om utlåning av skjutvapen har ett naturligt samband med tillståndsreglerna och att de även i den nya lagen bör placeras omedelbart efter dessa. Bestämmelserna bör i huvudsak föras över till nionde kapitlet i den nya vapenlagen. I kapitel 18 föreslår vi dock ett antal redaktionella ändringar och vissa materiella ändringar. Kapitlet bör ha samma benämning som 3 kap. nuvarande lag.

Skjutvapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och konkursbon

Bestämmelser om vad som gäller i fråga om vapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och konkursbon finns i 8 kap. vapenlagen. Bestämmelserna bör utan materiella ändringar föras över till den nya vapenlagen och samlas i lagens tionde kapitel, som bör ha samma benämning som 8 kap. nuvarande lag.

Ändring, reparation och skrotning av skjutvapen

Bestämmelser om ändring, reparation och skrotning av skjutvapen finns i 4 kap. vapenlagen. Bestämmelserna bör i sak föras över till den nya vapenlagen. De bör även i den nya lagen placeras omedelbart efter bestämmelserna om dödsbon och konkursbon, dvs. i lagens elfte kapitel. Förslag till vissa materiella ändringar finns i kapitel 15 och 22. Kapitlet bör i den nya lagen ha samma benämning som 4 kap. i den nuvarande lagen.

Förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare

Bestämmelser om förvaring och transport av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare finns i 5 kap. vapenlagen. Bestämmelserna bör i huvudsak föras över till den nya vapenlagen. Den nuvarande placeringen efter reglerna om ändring, reparation och skrotning är lämplig. Bestämmelserna bör alltså placeras i den nya lagens tolfte kapitel, som bör ha samma benämning som 5 kap. i den nuvarande lagen. I kapitel 19 och 27 föreslår vi vissa materiella ändringar.

Återkallelse och omhändertagande

I 6 kap. vapenlagen finns det bestämmelser om återkallelse av tillstånd, godkännanden och auktorisation. Där finns även bestämmelser omhändertagande av skjutvapen och ammunition, vapentillbehör och tillståndsbevis, m.m. Bestämmelserna bör föras över till den nya lagen och även där placeras efter bestämmelserna om förvaring och transport. Vi föreslår vissa materiella ändringar i kapitel 11, 12, 13, 14 och 22. Kapitlet bör benämnas ”Återkallelse och omhändertagande”.

Inlösen av skjutvapen, ammunition och vapentillbehör

Efter bestämmelserna om återkallelse och omhändertagande finns det i vapenlagen bestämmelser om inlösen (7 kap. vapenlagen). Så bör det vara även i den nya vapenlagen. Bestämmelserna i sjunde kapitlet bör därför föras över till den nya lagen och där placeras i fjortonde kapitlet, som bör ha samma benämning som 7 kap. i den nuvarande lagen. Vi lämnar förslag till vissa materiella ändringar i kapitel 22.

Märkning

Bestämmelserna om märkning av skjutvapen, vapendelar och förpackningar av ammunition finns i 2 a kap. vapenlagen. Bestämmelserna bör utan ändringar föras över till den nya lagen. Vi anser dock att de mest naturligt hör hemma i slutet av lagen och i nära anslutning till bestämmelserna om vapenregister, som också delvis handlar om vapens spårbarhet. Vi föreslår därför att bestämmelserna om märk-

ning ska tas in i den nya lagens femtonde kapitel, som bör ha samma benämning som 2 a kap. i den nuvarande lagen.

Vapenregister och personuppgiftsbehandling

Bestämmelserna om märkning bör följas av ett särskilt kapitel om vapenregister och därefter ett kapitel om personuppgiftsbehandling. Till skillnad från vad som gäller enligt den nuvarande vapenlagen bör alltså frågor om behandling av personuppgifter behandlas för sig. De bestämmelserna handlar nämligen inte enbart om uppgifter i vapenregistren utan också om uppgifter som hanteras i vapenärenden.

Det är enligt vår mening mest naturligt att man först reglerar vilka register som ska föras och vad de ska innehålla och därefter reglerar frågor om behandling av personuppgifter. Vi föreslår därför att bestämmelserna om vapenregister (nuvarande 1 a kap.714 §§vapenlagen) förs över till sextonde kapitlet i den nya lagen. Kapitlet bör benämnas ”Vapenregister”. Kapitlet bör alltså innehålla bestämmelser om vilka register som ska föras och vad dessa ska innehålla, registrens ändamål, bevarande, gallring och utlämnande av uppgifter i vapenregister. Vi föreslår ett antal redaktionella och materiella ändringar. Övervägandena finns i kapitel 11, 12, 13, 14, 19, 22 och 27.

Bestämmelserna om personuppgiftsbehandling (nuvarande 1 a kap.16 §§vapenlagen) bör utan ändringar föras över till nya lagens sjuttonde kapitel. Kapitlet bör benämnas ”Behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden”.

Straff och förverkande

Bestämmelser om straff och förverkande finns i 9 kap. vapenlagen. I kapitel 26 överväger vi om samtliga bestämmelser bör föras över till den nya vapenlagen eller om vissa bestämmelser bör tas in i annan lag. Våra överväganden där utmynnar i att bestämmelserna bör föras över till den nya lagen, med ett antal ändringar som bl.a. syftar till att åstadkomma en tydligare uppdelning mellan sådana överträdelser som typiskt sett begås av legala vapeninnehavare och andra brott mot vapenlagen. I kapitel 26 föreslår vi också vissa förtydliganden och materiella ändringar. Kapitlet med straff- och förverkandebestämmelser bör i den nya lagen ha samma benämning som 9 kap. i den nuvarande lagen.

Överklagande

I 10 kap. vapenlagen finns bestämmelser om överklagande. Bestämmelserna bör utan ändringar föras över till den nya vapenlagens nittonde kapitel, som bör ha samma benämning som 10 kap. i den nuvarande lagen.

Bemyndiganden

I vapenlagen finns bemyndiganden i lagens avslutande kapitel. Bestämmelserna bör ha motsvarande placering i den nya lagen och således finnas tjugonde kapitlet.

Paragraferna med bemyndiganden är redan i nuvarande vapenlag omfattande och svåröverskådliga. Därutöver lämnar vi förslag till ett antal nya bemyndiganden. Bemyndigandena bör därför delas upp på fler paragrafer och ordnas under informativa underrubriker utifrån vad de handlar om. Därigenom ökas överskådligheten. Kapitlet bör även i den nya lagen benämnas ”Bemyndiganden”.

4.4. Den nya förordningen

Förslag: Merparten av vapenförordningens bestämmelser ska flyttas

över till den nya vapenförordningen. Den nya förordningen ska göras tydligare och mer användarvänlig bl.a. genom att – det tas in en innehållsförteckning som gör att det går snabbt

att orientera sig i förordningen, – tillståndsbestämmelserna delas upp i fler kapitel, – kapitlen förses med fler underrubriker, – långa och svårlästa paragrafer delas upp i flera kortare paragrafer, – de olika tillståndstyperna och aktörerna benämns på samma

sätt som i den nya vapenlagen, och – ord och uttryck används enhetligt.

Skälen för förslagen

Om inte annat framgår av våra överväganden bör vapenförordningens bestämmelser föras över till den nya vapenförordningen utan materiella ändringar. Den nya förordningen bör delvis ges en annan kapitelindelning. Den främsta skillnaden är att bestämmelserna om innehavstillstånd för överskådlighetens skull bör delas upp på flera kapitel. I likhet med den nya vapenlagen bör förordningen inledas med en innehållsförteckning och det bör genomgående införas fler och informativa underrubriker. Användning av ord och uttryck bör göras enhetliga och överensstämma med den terminologi som används i den nya lagen. Materiella ändringar föreslås i ett flertal av betänkandets kapitel.

5. Utgångspunkter för övervägandena om innehavstillstånd

5.1. Uppdraget

I detta och de nästkommande kapitlen behandlas förutsättningarna för tillstånd att inneha bl.a. skjutvapen och de särskilda frågor som utredningen ska ta ställning till i den delen. Utredningen har i uppdrag att

 • ta ställning till om reglerna för tillståndsgivning och innehav av vapen och vapendelar behöver ändras för att inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare,
 • se över de krav som gäller för att enskilda ska meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, och
 • föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att förtydliga regleringen.

Vi är oförhindrade att även i andra avseenden överväga ändringar utifrån den allmänna inriktningen på uppdraget.

I detta kapitel behandlas de frågor som har generell betydelse för alla aktörer som kan ges innehavstillstånd och alla vapentyper.

Flera intressenter har framfört att det är angeläget att utvidga kretsen aktörer som kan ges tillstånd att inneha skjutvapen. Exempelvis har det framförts att auktoriserade utbildningsföretag och skytte- och lantbruksgymnasier har behov av att få inneha egna skjutvapen. Frågan om det finns skäl att utvidga kretsen aktörer som kan ges innehavstillstånd har övervägts i promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6 s. 109114) och promemorian Tillståndsprövning av vapen-

delar m.m. (Ds 2018:30 s. 6990). Frågan nämns inte i kommittédirektiven och behandlas inte vidare i det följande.

5.2. Förutsättningar för innehavstillstånd enligt nuvarande ordning

Enligt 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) krävs tillstånd för att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Vi föreslår i avsnitt 4.3 att ett sådant tillstånd ska benämnas innehavstillstånd.

Av 1 kap. 3 § vapenlagen framgår att det som sägs om skjutvapen i lagen också gäller bl.a. anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen. Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas enskilda personer, vissa sammanslutningar för jakt- eller målskytte, huvudmän för vissa museer och auktoriserade bevakningsföretag (2 kap. 3 § vapenlagen).

De generella förutsättningarna för meddelande av tillstånd att inneha skjutvapen finns i 2 kap.46 §§vapenlagen, som kompletteras av bestämmelser i 2 kap. vapenförordningen (1996:70) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vapenlagstiftningen, FAP 551-3 (senast ändrad genom PMFS 2024:2). Några förutsättningar för innehavstillstånd gäller för alla tillståndshavare, medan vissa förutsättningar endast gäller för enskilda personer.

En grundläggande förutsättning för att någon ska ges tillstånd att inneha skjutvapen är att det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kap. 5 § första stycket vapenlagen). Vid den prövningen görs en bedömning av om sökanden är lämplig att inneha det aktuella vapnet. När ansökan avser en auktoriserad skyttesammanslutning eller ett auktoriserat bevakningsföretag har lämplighetsprövningen i huvudsak dock redan gjorts inom ramen för auktoriseringsförfarandet.

En enskild person får ges tillstånd att inneha ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål (2 kap. 4 § vapenlagen). Av vapenregleringen framgår indirekt att de godtagbara ändamålen för skjutning är jakt, målskytte, skydd, avlivning av fällfångande djur och s.k. udda ändamål (jfr 2 kap. 5 a § vapenförordningen). Tillstånd att inneha ett skjutvapen som huvudsakligen har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden, får meddelas även för andra ändamål än skjutning. I sådana fall

krävs särskilt tillstånd för att vapnet ska få användas till skjutning. (2 kap. 4 § vapenlagen.) Tillstånd för prydnads- eller minnesändamål förutsätter som huvudregel att vapnet görs varaktigt obrukbart. I vissa fall krävs även att vapnet deaktiverats i enlighet med EU-rättens krav. (2 kap. 5 a § vapenlagen och 2 kap. 17 § vapenförordningen.)

För andra än enskilda personer saknas ett uttryckligt krav på att sökanden ska behöva vapnet för ett godtagbart ändamål. I praktiken tillämpas dock ett sådant krav när vapnet ska innehas för skjutning (se vidare avsnitt 11.5 och 13.6).

Tillstånd får endast ges för särskilt angivna ändamål. För tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning krävs att vapnet är lämpat för det ändamål tillståndet avser. (2 kap. 5 § andra stycket vapenlagen.) Skjutvapen får i regel användas endast för det ändamål som anges i tillståndet (se 9 kap. 2 § första stycket a vapenlagen). Skjutvapen som innehas för jakt eller skydd får dock användas även för bl.a. övning (3 kap. 3 § vapenförordningen).

Det gäller en särskild restriktivitet i fråga om tillstånd till innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen. För att tillstånd ska ges för sådana vapen krävs att det finns synnerliga skäl. Detta gäller dock inte för start- eller signalvapen. (2 kap. 6 § vapenlagen.)

Under vissa förutsättningar kan tillstånd förenas med villkor eller tidsbegränsas (2 kap. 5 § andra stycket och 2 kap. 6 a §vapenlagen). Om innehavstillstånd meddelas någon som ska förvärva ett skjutvapen är tillståndet alltid villkorat av att förvärvet görs inom en viss tid (2 kap. 7 § vapenlagen).

I 2 kap. vapenförordningen finns kompletterande bestämmelser om bl.a. ansökan och de närmare krav som ställs för tillstånd att inneha skjutvapen. Bestämmelserna om förutsättningarna för tillstånd rör i första hand enskilda personer och behandlas närmare i kapitel 6.

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser, samt ljuddämpare eller vapenmagasin som passar till vapnet. Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för samling får utan särskilt tillstånd inneha vapenmagasin som passar till vapnet. (2 kap. 8 § första och andra stycket vapenlagen.) Om det vapen ett vapenmagasin passar till överlåts får innehavaren behålla magasinet under en övergångsperiod (2 kap. 8 a § vapenlagen). Med vapenmagasin avses i vapenlagens mening endast vissa större

magasin (se 1 kap. 7 a § vapenlagen). Mindre magasin får alltså innehas utan tillstånd.

Tillstånd att i andra fall inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin får ges enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som kan ges tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas att egendomen inte kommer att missbrukas. (2 kap. 8 § tredje stycket vapenlagen.) Av vapenförordningen framgår att det i många fall krävs särskilda skäl för sådant tillstånd (2 kap. 8 § vapenförordningen).

De krav som gäller för att en enskild person ska få ges tillstånd att inneha skjutvapen utvecklas i kapitel 6–9. Kraven för att andra än enskilda personer ska få ges sådant tillstånd behandlas i kapitel 11–13.

5.3. Krav på en tillståndsreglering

Offentligrättsliga föreskrifter som medför skyldigheter för enskilda eller som annars avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden ska enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen som utgångspunkt meddelas i lag. Riksdagen kan dock i hög utsträckning bemyndiga regeringen att meddela sådana föreskrifter (8 kap. 3 § regeringsformen). Hur föreskrifter bör utformas anges inte i regeringsformen. Föreskrifter ska dock vara klara, begripliga och lättillgängliga.

Regler om tillståndsplikt är för enskilda betungande föreskrifter. Huvuddragen i en sådan reglering bör enligt vår mening enkelt gå att utläsa av lag. Den enskilde ska också lätt kunna avgöra vilka bestämmelser som har betydelse för just honom eller henne. Bestämmelserna kan sedan preciseras och utvecklas i förordning och myndighetsföreskrifter. Regelverket bör vara lättläst, tydligt och i övrigt lättillgängligt.

Vapenlagstiftningens tillståndsreglering är i nuläget inte så klar och tydlig som man kan önska. Vissa grundläggande förutsättningar för och rättsverkningar av innehavstillstånd framgår endast av förordning. Vissa förutsättningar går inte heller att utläsa av förordningen eller Polismyndighetens föreskrifter utan gäller underförstått. Till detta kommer att både lagen och förordningen är uppbyggd så att det i många fall inte direkt går att utläsa vem en bestämmelse avser.

Vidare är vissa av vapenregleringens tillståndsbestämmelser uppbyggda på ett missvisande sätt. Som exempel kan nämnas den lista på

handhavandekrav som anges 2 kap. 3 § första stycket vapenförordningen och som enligt sin lydelse skulle kunna avse både samtliga aktörer som kan ges tillstånd att inneha skjutvapen och samtliga ändamål för vilka skjutvapen får innehas. I praktiken tillämpas bestämmelserna emellertid enbart för enskilda personer och endast avseende vissa ändamål.

Enligt vår mening är det angeläget att vapenregleringens tillståndsbestämmelser uppfyller de allmänna krav som kan ställas på en tillståndsreglering. En klar och tydlig tillståndsreglering innebär ur den enskildes perspektiv att regelverket blir överskådligt och utgången av ett ärende förutsebar. Detta är av vikt inte bara för den som ansöker om tillstånd, utan kan ha betydelse även för andra aktörer. På vapenlagstiftningens område kan det exempelvis ha betydelse för vapenhandlare att kunna förutse vilka vapen som deras kunder kan få tillstånd att inneha. En klar och tydlig tillståndsreglering kan också bidra till en rättssäker och snabb handläggning.

5.4. Tillståndsbestämmelser som bör föras över till den nya vapenlagen

Förslag: Merparten av vapenlagens bestämmelser om innehavs-

tillstånd ska flyttas över till den nya vapenlagen utan ändringar eller med enbart redaktionella ändringar eller förtydliganden.

Sammanslutningar för jakt- eller målskytte ska i den nya lagen betecknas sammanslutningar för målskytte.

Vapenförordningens bestämmelser om rätt att i vissa fall använda ett skjutvapen för ett annat ändamål än det tillståndet avser ska flyttas till lag. Även vapenförordningens bestämmelser om tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin ska flyttas till lag.

Skälen för förslagen

Som anges redan i avsnitt 4.3 bör flertalet bestämmelser om innehavstillstånd i den nuvarande vapenlagen flyttas över till den nya lagen utan ändringar eller med enbart redaktionella ändringar eller förtydliganden. I det följande utvecklas våra överväganden om detta.

Vem som kan ges tillstånd att inneha skjutvapen

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § vapenlagen, där det anges vilka kategorier av personer och organisationer som kan ges innehavstillstånd, ska i materiellt hänseende föras över till den nya vapenlagen. Det finns dock anledning att delvis dela upp bestämmelserna, vilket berörs närmare i kapitel 11–13.

I dag anges i 2 kap. 3 § 2 vapenlagen att sammanslutningar för jakt- eller målskytte kan ges innehavstillstånd. Då jaktskytte är en form av målskytte bedömer vi att det är tillräckligt att det i den nya vapenlagen anges att sammanslutningar för målskytte kan ges sådant tillstånd.

Missbruksrisk

Det kanske mest grundläggande kravet för att någon ska ges innehavstillstånd är att det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kap. 5 § första stycket vapenlagen). Kravet framstår som nödvändigt att ställa och det har inte från något håll efterfrågats någon ändring av detta krav. En bestämmelse med detta innehåll bör därför finnas även i den nya lagens tillståndskapitel.

Behov, ändamål och vapnets lämplighet för ändamålet

En annan grundläggande bestämmelse som bör föras över till den nya lagen är att tillstånd får ges endast för särskilt angivna ändamål (2 kap. 5 § andra stycket första meningen vapenlagen). I avsnitt 6.5 föreslår vi att de godtagbara ändamålen för enskilda personer ska framgå av lagen. Där föreslår vi även att det av lagen bör framgå att innehavstillstånd för annat än skjutning kan ges även för s.k. udda ändamål, vilket i praxis redan ansetts gälla.

Vidare bör det även fortsättningsvis gälla att tillstånd till innehav för skjutning får ges endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet avser (2 kap. 5 § tredje stycket vapenlagen). I avsnitt 6.6.2 redovisar vi överväganden i fråga om vissa förtydliganden av kravet på att vapnet ska vara lämpat för ändamålet jakt.

För att innehavstillstånd ska ges en enskild person bör det även i fortsättningen krävas att personen behöver vapnet för ett godtagbart

ändamål eller att vapnet ska ingå i en samling eller innehas för prydnad eller minne (2 kap. 4 § vapenlagen). Det bör dock göras tydligare att det i samlings-, prydnads- och minnesfallen inte handlar om något krav på behov. Detta motsvarar gällande rätt men framgår inte alldeles tydligt av 2 kap. 4 § vapenlagen (jfr Landgren & Åberg, Vapenlagen [31 jan. 2024, version 2A, JUNO], kommentaren till 2 kap. 4 §). I stället för ett krav på behov i samlings-, prydnads- och minnesfallen bör även fortsättningsvis gälla att vapnet ska ha samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden. Även fortsättningsvis bör gälla att vapnet i ett sådant fall får användas för skjutning endast om särskilt tillstånd ges. (2 kap. 4 § vapenlagen.)

Obrukbarhet och deaktivering

För att innehavstillstånd ska ges för andra ändamål än skjutning gäller för vapen som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde som huvudregel att vapnet görs varaktigt obrukbart. Undantag från detta krav får göras om det finns särskilda skäl för att vapnet ska få behållas i brukbart skick. (2 kap. 5 a § vapenlagen.)

I fråga om vapen som hör till kategori A enligt vapendirektivet, dvs. särskilt farliga vapen som i princip ska vara förbjudna för civilt innehav, ställs ett mer långtgående krav. För sådana vapen – som räknas upp i bilagan till såväl vapendirektivet som vapenförordningen – krävs att vapnet har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga (2 kap. 5 a § vapenlagen och 2 kap. 17 § vapenförordningen). Regleringen syftar till att svensk rätt ska vara förenlig med de bestämmelser i vapendirektivet som innebär att medlemsstaterna inte får tillåta innehav av A-vapen för prydnads- och minnesändamål. Genom att vapnet deaktiveras blir det att anse som ett vapen i kategori C enligt såväl vapendirektivet som bilagan till vapenförordningen. (Se prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet, s. 37 och 38.)

Bestämmelserna om varaktig obrukbarhet respektive deaktivering bör föras över till den nya vapenlagen och vapenförordningen. Frågan om det är möjligt att använda endast ett av begreppen behandlas i avsnitt 6.10.

Helautomatiska vapen och enhandsvapen

För tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen krävs synnerliga skäl, om det inte är fråga om ett start- eller signalvapen (2 kap. 6 § vapenlagen). I kapitel 9 och avsnitt 11.6, 12.6 och 13.8 föreslår vi att kravet på synnerliga skäl ska förtydligas eller i vissa fall ersättas eller utgå.

Villkorade tillstånd

Enligt 2 kap. 5 § vapenlagen får ett tillstånd att inneha skjutvapen förenas med villkor att vapnet ska förvaras på ett visst sätt eller att vapnet ska göras varaktigt obrukbart. Vi bedömer att möjligheten till sådana villkor bör finnas även i fortsättningen. Av samma paragraf framgår att tillståndet får tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att vapnet inte kommer att behövas varaktigt. Med hänsyn till principen att endast den som har ett behov av vapen ska ha innehavstillstånd bör även denna möjlighet finnas kvar.

Enligt 2 kap. 6 a § ska tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott som huvudregel tidsbegränsas. Frågan om de s.k. femårslicenserna ska finnas kvar behandlas i kapitel 10.

Om ett tillstånd att inneha skjutvapen ges någon som ska förvärva ett sådant vapen, gäller tillståndet under förutsättning att förvärvet görs inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer (2 kap. 7 § vapenlagen). Bestämmelsen bör i materiellt hänseende föras över till den nya lagen. I avsnitt 16.4 föreslår vi dock att sådana tillstånd som avser ett vapen som ska förvärvas ska benämnas förvärvstillstånd fram till dess att förvärvet skett.

Ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin

Även bestämmelserna i 2 kap. 8 § vapenlagen om tillstånd och rätt att i vissa fall inneha ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin bör föras över till den nya lagen. Det krävs dock vissa särskilda överväganden (se avsnitt 17.2 och 17.3).

Auktorisation och tillsyn

Bestämmelserna om auktorisation av sammanslutningar för jakt- och målskytte och om tillsyn över sådana sammanslutningar i 2 kap.17 och 18 §§vapenlagen bör föras över till den nya lagen. Sammanslutningarna bör i den nya lagen benämnas sammanslutningar för målskytte.

Bestämmelser som bör flyttas från förordning till lag

Vapenförordningen innehåller i 2 kap. 8 § kompletterande bestämmelser om förutsättningarna för tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Bestämmelserna innebär att det i flera fall uppställs krav på särskilda skäl för tillstånd att inneha sådan egendom. Vi anser att bestämmelserna bör flyttas till lag, eftersom de innebär att högre kav gäller än vad som framgår av lagen. Bestämmelserna bör också förtydligas språkligt och strukturellt.

I 3 kap. 3 § vapenförordningen finns det bestämmelser som innebär att den som har rätt att använda skjutvapen för jakt även får använda vapnet till övning eller tävling samt till avlivning av djur. Det krävs alltså inte något särskilt tillstånd för att vapnet ska få användas för sådana ändamål. Den som har rätt att använda ett vapen för skyddsändamål får, om inte något annat anges, även använda vapnet till övning eller tävling. Vi anser att bestämmelserna bör flyttas till lag, eftersom det handlar om grundläggande rättsverkningar av ett tillstånd eller annan rätt att inneha skjutvapen.

5.5. Vapenförordningens bestämmelser om förutsättningar för tillstånd att inneha skjutvapen bör förtydligas

Förslag: Merparten av vapenförordningens bestämmelser om inne-

havstillstånd ska flyttas över till den nya vapenförordningen. Bestämmelserna ska omarbetas språkligt och redaktionellt.

Det ska av den nya vapenförordningen klart framgå att de särskilda handhavandekraven för s.k. målskjutningsvapen endast ska tillämpas när ett skjutvapen ska innehas för målskjutning.

Skälen för förslagen

Vapenförordningen innehåller flera bestämmelser om förutsättningar för tillstånd att inneha skjutvapen (se 2 kap.35 a, 11-13 och 17 §§vapenförordningen). I de kommande kapitlen föreslår vi vissa justeringar av bestämmelserna och även vissa nya bestämmelser.

Merparten av vapenförordningens bestämmelser om innehavstillstånd ska, med de justeringar som föreslås i följande kapitel, flyttas till den nya vapenförordningen. Våra förslag i 6.5 och 6.8 innebär dock att förordningens bestämmelser om s.k. udda ändamål kommer att ersättas av bestämmelser i lag. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § vapenförordningen bör därför inte föras över till den nya vapenförordningen.

Vapenförordningens bestämmelser, som till stora delar härrör 1974 års vapenförordning (vapenförordningen [1974:123]) är i vissa delar svårbegripliga. Enligt vår mening finns det därför behov av att genom språkliga och strukturella ändringar klargöra bestämmelsernas närmare innebörd.

Det bör klart framgå vem bestämmelserna avser

Merparten av vapenförordningens bestämmelser om innehavstillstånd skulle enligt ordalydelsen kunna avse samtliga de aktörer som enligt 2 kap. 3 § vapenlagen kan ges tillstånd att inneha skjutvapen, dvs. enskilda personer, skyttesammanslutningar, huvudmän för museer och auktoriserade bevakningsföretag. Utifrån de krav som ställs och vad bestämmelserna rör kan 2 kap.34 a, 1113 och 17 §§vapenförordningen emellertid endast avse enskilda personer. Vi föreslår att detta ska klargöras genom att det skapas ett särskilt kapitel för enskilda personer där de bestämmelserna placeras.

Begreppen jaktvapen och målskjutningsvapen bör utmönstras

I vapenförordningen används begreppen jaktvapen och målskjutningsvapen (se t.ex. 2 kap. 3 § vapenförordningen). En användning av dessa begrepp riskerar att leda till missförstånd eftersom vapen som typiskt sett är avsedda för jakt även kan användas för målskjutning. Tillstånd till innehav av typiska jakt- eller målskjutningsvapen kan också ges för andra ändamål än jakt och målskjutning. Enligt vår

mening bör dessa begrepp därför inte användas i vapenregleringen. I stället ska det tydligt anges vilka villkor som gäller i förhållande till det ändamål för vilket vapnet ska innehas.

Vi föreslår därför att begreppen jaktvapen och målskjutningsvapen i den nya vapenregleringen i möjligaste mån ska ersättas med ”skjutvapen för jakt” och ”skjutvapen för målskjutning”. I de allra flesta fall torde detta motsvara hur begreppen tolkas enligt gällande rätt. När det gäller regleringen av den s.k. vapengarderoben för jakt i 2 kap. 4 § vapenförordningen kan begreppet jaktvapen dock endast anses avse kompletta skjutvapen och inte sådana föremål som avses i 1 kap. 3 § vapenlagen. I de bestämmelserna bör begreppet jaktvapen därför bytas ut mot ”kompletta skjutvapen för jakt” (se avsnitt 7.5.1).

Det bör klart framgå vilka förutsättningar som gäller för vilka ändamål

I 2 kap. 3 § första stycket vapenförordningen anges i fem punkter vissa särskilda villkor för innehavstillstånd avseende vissa vapentyper. Något förenklat avser första punkten jaktvapen, andra punkten enhandsvapen, tredje punkten helautomatiska vapen, fjärde punkten andra målskjutningsvapen och femte punkten tårgasanordningar. Så som paragrafen är formulerad är det oklart om de punkter som avser innehav av enhandsvapen, helautomatiska vapen och övriga målskjutningsvapen är tillämpliga när en enskild person ansöker om tillstånd att få inneha ett skjutvapen för skydd, avlivning av fällfångade djur eller udda ändamål för skjutning. Sett till ordalydelsen och paragrafens uppbyggnad torde punkterna vara tillämpliga. Sett till de krav som faktiskt ställs upp, som bl.a. inkluderar aktivt medlemskap i en skyttesammanslutning, framstår kraven dock inte som ändamålsenliga i förhållande till andra syften än målskjutning. Enligt uppgift från Polismyndigheten tillämpas kraven inte heller när ansökan avser innehav för annat än målskjutning. Polismyndighetens nyligen beslutade handbok ger dock intryck av att Polismyndigheten avser en ändrad rättstillämpning såvitt avser innehav för ändamålet skydd (se Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.4.2).

Vi har i uppdrag att överväga lättnader för legala vapeninnehavare där det är möjligt. Handhavandekraven för innehav av enhandsvapen, helautomatiska vapen och andra målskjutningsvapen i 2 kap. 3 §

första stycket 2–4 i den nuvarande vapenförordningen framstår som onödigt betungande för ändamålen skydd, avlivning av fällfångade djur och udda skjutningsändamål. Kraven har i praktiken inte heller tillämpats avseende dessa ändamål. Vi föreslår därför att det av den nya vapenförordningen klart ska framgå att kraven enbart avser innehav för målskjutning.

Det absoluta kravet på jägarexamen för innehav av enhandsvapen för jakt bör förtydligas

Förutsättningarna för innehavstillstånd är även i vissa andra avseenden svåra att utläsa. Av 2 kap. vapenförordningen framgår indirekt att det för innehav av enhandsvapen för jakt gäller ett absolut krav på jägarexamen, medan det i andra fall är möjligt att besluta om undantag. (Se 2 kap. 3 § första stycket 1 och andra–tredje stycket läst tillsammans med 2 kap. 4 § vapenförordningen. Se också Landgren & Åberg, Vapenlagen [31 jan 2024, version 2A, JUNO], inledande anmärkningar angående förutsättningarna för tillstånd att inneha skjutvapen [2 kap. 4–6 §§].) Polismyndigheten har emellertid tolkat bestämmelserna som att det inte gäller något krav på jägarexamen för innehav av enhandsvapen för jakt (se de allmänna råden i 4 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts genom PMFS 2024:2, och Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.2.4). Polismyndighetens tolkning kan inte anses ha fått något egentligt genomslag, eftersom det är sällsynt att någon som inte har jägarexamen ansöker om tillstånd att inneha enhandsvapen för jakt. Vi föreslår att det av den nya vapenförordningen klart ska framgå att jägarexamen utgör ett absolut krav för tillstånd att inneha enhandsvapen för jaktändamål. En annan sak är att jägarexamen inte behöver vara tillräckligt för att sökanden ska anses ha visat att handhavandekraven är uppfyllda (jfr Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.2.4).

Vissa bestämmelser bör renodlas

I 2 kap. 3 § första stycket vapenförordningen finns bestämmelser som, utifrån paragrafens uppbyggnad, ger intryck av att avse handhavandekrav. Bestämmelserna innefattar emellertid också krav på bl.a.

ålder och bevis om kunskaper och skjutskicklighet, såsom jägarexamen. Vi föreslår att ålderskraven för innehavstillstånd ska placeras i en särskild paragraf, liksom de generella handhavandekraven för tillstånd att inneha skjutvapen för skjutning. I avsnitt 6.4 finns vissa särskilda överväganden rörande ålderskraven. Vi återkommer till kraven på underlag för tillståndsprövningen i avsnitt 5.7.

Även bestämmelserna i 2 kap. 5 § vapenförordningen, där det anges att behov av att inneha vissa vapentyper endast kan anses föreligga för vissa ändamål, kan i någon mån sägas sammanblanda skilda saker. Paragrafen reglerar i praktiken dels förbud mot att inneha vissa vapentyper för vissa ändamål, dels krav på ett kvalificerat behov i vissa andra fall. Det skulle kunna övervägas om paragrafen bör brytas upp så att förbud och behov regleras var för sig. Vi bedömer dock att en sådan ordning skulle leda till att regelverket blir mer oöverskådligt. En sådan uppdelning bör därför i inte göras.

5.6. Mer om de grundläggande tillståndskraven

De grundläggande kraven för att någon ska få ges tillstånd att inneha ett skjutvapen för skjutning är följande.

1. Det ska skäligen kunna antas att vapnet inte kommer att missbrukas.

2. Sökanden ska ha behov av vapnet för ett godtagbart ändamål.

3. Vapnet ska vara lämpat för ändamålet.

Hur vi uppfattar dessa krav – som i vissa delar även är tillämpliga när ett skjutvapen ska innehas för någon annat ändamål än skjutning – är av betydelse för hur man ska förstå våra överväganden. Vi redovisar därför detta i det följande.

5.6.1. Skäligt antagande om att vapnet inte kommer att missbrukas

Tillstånd att inneha skjutvapen får endast ges om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kap. 5 § första stycket vapenlagen). Bestämmelsen utgör sedan länge en del av vapenregleringen och fick sin nuvarande lydelse genom en lagändring 1991. Före lag-

ändringen avsåg bestämmelsen enligt sin lydelse enbart enskilda personer, som fick ges tillstånd att inneha skjutvapen endast om det skäligen kunde antas att personen inte skulle komma att missbruka det (se 9 § vapenlagen [1973:1176], i det följande 1973 års vapenlag, i dess lydelse före SFS [1991:1181]). Syftet med lagändringen var att tydliggöra att risken för missbruk ska beaktas oavsett ändamålet med innehavet (jfr prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen [1973:1176], s. 32–33 och 57–58). Bestämmelsen fördes över till den nu gällande vapenlagen utan annat än språkliga ändringar (jfr prop. 1995/96:52 En ny vapenlag, s. 78).

Mot denna bakgrund måste bestämmelsen om att innehavstillstånd endast får ges om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas förstås på så vis att det är den konkreta missbruksrisken i det enskilda fallet som ska beaktas. Mera abstrakta risker, som exempelvis de risker som är förknippade med att vissa vapentyper är särskilt begärliga för kriminell användning, bör i princip inte kunna leda till att en ansökan om innehavstillstånd avslås på denna grund. En annan sak är att en ansökan om tillstånd att inneha ett skjutvapen som på grund av sin eldkraft, konstruktion eller andra omständigheter kan sägas vara särskilt farligt i vissa fall kan indikera en konkret missbruksrisk, särskilt när det är tveksamt om vapnet är lämpat för ändamålet. Exempelvis kan det finnas anledning att ifrågasätta sökandens syfte med vapeninnehavet när någon för ändamålet jakt ansöker om tillstånd att inneha ett skjutvapen som är konstruerat för att kunna fjärrstyras eller ett vapen som i första hand är avsett för att förstöra materiel på långa avstånd eller för ammunitionsröjning.

Numera torde det inte enbart vara risken för att sökanden själv kan komma att missbruka vapnet som ska beaktas vid bedömningen av om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas, utan även risken för att personer i sökandens omgivning kan komma att missbruka vapnet (jfr bl.a. Landgren & Åberg, Vapenlagen [31 jan 2024, version 2A, JUNO], kommentaren till 2 kap. 5 §). Om detta innebär att det också är möjligt att beakta omständigheter som talar för att det i det enskilda fallet finns en särskilt hög risk för att vapnet kommer att tillgripas och missbrukas av någon utan koppling till tillståndshavaren är oklart. En person vars personliga förhållanden är sådana att det står klart att han eller hon inte kan ordna med en säker förvaring av skjutvapen, eller som inte har för avsikt att ordna sådan förvaring, ges emellertid inte tillstånd att inneha sådana vapen.

Med missbruk i bestämmelsens mening förstås i första hand missbruk till fara för tillståndshavaren själv eller annan, eller för allmän ordning och säkerhet eller stats- och rättsordningen (jfr de ursprungliga förarbetsuttalandena i prop. 1934:181 Förslag till vapenkungörelse, s. 25). Missbruksbegreppet torde tolkas relativt brett och inte bara innefatta förbjuden användning utan också andra former av olämplig eller skadlig användning.

5.6.2. Behov av skjutvapnet

Enligt 2 kap. 4 § vapenlagen gäller ett uttryckligt krav på behov för att en enskild person ska få ges tillstånd att inneha ett skjutvapen för skjutning. För andra än enskilda personer gäller ett underförstått krav på behov när vapen innehas för skjutningsändamål (se vidare avsnitt 11.5 och 13.6).

Kravet på behov utgör sedan länge en del av vapenregleringen. 1995 års vapenutredning föreslog i sitt slutbetänkande att kravet på behov skulle utmönstras ur vapenlagstiftningen och ersättas med ett krav på giltigt skäl att inneha skjutvapen. Ställningstagandet motiverades bl.a. med att det är oklart vad som förstås med ”behov” i vapenregleringen och att begreppet i allmänhet har en subjektiv innebörd. (Se SOU 1998:44 En samlad vapenlagstiftning, s. 24, 120–121 och 287.) Förslaget ledde inte till lagstiftning. Regeringen uttalade att begreppet behov sedan länge är väl inarbetat i svensk vapenlagstiftning och fyller en viktig avgränsande funktion vid tillståndsprövningen för vapen som ska användas för skjutning. En person som inte har behov av ett vapen bör inte heller kunna beviljas tillstånd till det. Regeringen uttalade vidare att begreppet vid tillämpningen torde ges en objektiv innebörd och att den enskildes subjektiva uppfattning alltså inte är avgörande för om ett behov kan anses föreligga eller inte. (Se prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning, s. 32.)

Vi delar uppfattningen att kravet på behov ska behållas och att det har en objektiv innebörd. Med detta sagt finns det dock anledning att fundera närmare på vad som förstås med behov enligt vapenlagstiftningen.

Bedömningen av om ett behov av skjutvapen föreligger ska alltid göras i relation till ett godtagbart ändamål (2 kap. 4 § vapenlagen). Lagstiftaren har gett uttryck för att en enskild person kan ha behov

av skjutvapen för jakt, målskjutning, skydd och avlivning av fällfångade djur (2 kap. 5 a § vapenförordningen). I allmänhet ligger i kravet på behov att vapnet ska användas för skjutning (jfr Landgren & Åberg, Vapenlagen [31 jan 2024, version 2A, JUNO], kommentaren till 2 kap. 4 §). Behov av ett skjutvapen för andra ändamål än skjutning skulle emellertid kunna föreligga för exempelvis forskning eller undervisning (se vidare avsnitt 6.8.2).

Får sökanden inte använda skjutvapnet för det avsedda ändamålet kan något behov av vapnet inte anses föreligga. Som exempel kan nämnas att det för jakt i Sverige inte kan anses finnas behov av sådana vapen som inte får användas för jakt (se vidare avsnitt 6.2 och 9.2). I vapenlagstiftningens krav på behov ligger vidare att behovet inte kan tillgodoses genom befintligt vapeninnehav.

I vissa fall gäller krav på ett kvalificerat behov. Ett behov kan vara kvalificerat på olika sätt. Det kan röra sig om ett stort behov i den meningen att sökanden ofta använder vapnet. Ett sådant kvalificerat behov kan exempelvis sägas gälla för innehav av enhandsvapen för målskjutning (se vidare avsnitt 9.2). Det kan också röra sig om behov för en mycket specifik användning (jfr 2 kap. 5 § vapenförordningen). Slutligen kan det röra sig om ett oundgängligt behov, dvs. ett behov som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Det innebär att behovet varken kan tillgodoses utan skjutvapen eller med mindre farliga skjutvapen.

5.6.3. Vapnets lämplighet för ändamålet

Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får ges endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet ska avse (2 kap. 5 § vapenlagen). Bestämmelsen infördes 2000 i vapenlagen mot bakgrund av att det förekommit att tillstånd gavs för innehav av vapen som inte var lämpliga för det avsedda ändamålet. I förarbetena angavs som exempel att hagelgevär vars utförande liknar militära helautomatiska vapen och med vilka det inte går att uppnå samma skottprecision som med ordinära hagelgevär inte kan anses vara lämpliga för jakt, eftersom strävan i jaktsammanhang bör vara att minimera risken för skadskjutning av viltet (se prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning, s. 33). I övrigt ger förarbetena ingen närmare vägledning om bestämmelsens tolkning.

I Polismyndighetens nyligen upphävda allmänna råd anges bl.a. att vapen vars utförande är sådant att det i jakt- och målskyttesammanhang inte går att uppnå samma precision som med ordinära vapen bör anses som direkt olämpliga för jakt och målskytte (se 2 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts genom PMFS 2024:2).

Enligt vår mening kan ett skjutvapen anses lämpat för ändamålet endast om det är väl ägnat att åstadkomma det avsedda resultatet samtidigt som risken för oönskade bieffekter är låg.

I praxis har förekommit att domstolarna inom ramen för bedömningen av om vapnet är lämpat för ändamålet även beaktat om vapnets utformning medför en särskild risk för missbruk (se vidare avsnitt 6.6.2). Frågan om det finns en konkret risk för att ett vapen kan komma att missbrukas bör enligt vår mening i sig sakna betydelse för bedömningen av om ett vapen är lämpat för ett visst ändamål. Den frågan ska i stället bedömas inom ramen för prövningen av om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (se avsnitt 5.6.1). Vi menar att det bör handla om två olika bedömningsgrunder, som inte ska sammanblandas.

En annan sak är att man inom ramen för bedömningen av om ett vapen är lämpat för ändamålet bör ta hänsyn till om vapnet över huvud taget kan anses lämpat för civilt innehav och användning. I sammanhanget kan noteras att krigsmaterielregleringen i princip medför att endast handeldvapen får säljas till enskilda personer (jfr 1 och 4 §§ lagen om krigsmateriel [1992:1300] och 4 § förordningen [1992:1303] om krigsmateriel).

Vissa äldre förarbeten ger stöd för att frågan om ett skjutvapen är lämpligt för civilt innehav kan beaktas inom ramen för frågan om vapnet är lämpat för ändamålet. När startvapen fördes in under vapenregleringen anmärktes sålunda att sådana startvapen som är vanligast i kriminella kretsar, nämligen vissa startrevolvrar som är synnerligen enkla att omändra för skjutning med skarp ammunition, över huvud taget inte bör komma i fråga för tillstånd (se prop. 1986/87:154 Ändring i vapenlagen [1973:1176], s. 15). I praxis finns exempel på att skjutvapen inte ansetts lämpade för målskytte trots att de i och för sig får användas i s.k. föreningsegna grenar (se om föreningsegna grenar vidare avsnitt 6.7.2). Så har exempelvis ansetts vara fallet när ett skjutvapen varit lätt att dölja och konstruerat för närstrid eller har varit av en mycket kraftfull kaliber (se exempelvis Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 19 juni 2023 i mål nr 24769-22 och Förvaltnings-

rätten i Stockholms dom den 27 januari 2023 i mål nr 16255-22). Skjutvapen av en kraftfull kaliber som inte är lämpade för civilt innehav kan exempelvis vara vapen som är avsedda för att förstöra materiel på långa avstånd eller för ammunitionsröjning. Enskilda bör alltså inte ges tillstånd att inneha sådana skjutvapen.

Den närmare innebörden av kravet på att ett skjutvapen ska vara lämpat för ändamålet varierar med det avsedda ändamålet. Kravet kan också ha en annan innebörd vid tillämpning av vapenregleringen än enligt annan författning.

5.7. Ansökningar om innehavstillstånd

Förslag: Följande tillägg och förändringar ska göras i fråga om krav

på en ansökan om innehavstillstånd.

 • En ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen ska innehålla uppgift om vapnets piplängd.
 • Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om tänkt förvaring.
 • Sökanden ska ge in de handlingar som åberopas till stöd för en ansökan tillsammans med ansökningen.
 • Bevis om jägarexamen ska inte behöva ges in.
 • Om ansökan avser skjutvapen för målskjutning ska sökanden se till att styrelsen för en skyttesammanslutning snarast lämnar föreskrivna intyg. Sådana intyg ska i den nya vapenförordningen betecknas föreningsintyg respektive skytteborgen.
 • Föreningsintyg ska ges in också när ansökan avser ett helautomatiskt vapen som inte är effektbegränsat.
 • Det ska införas bestämmelser om innehållet i en ansökan om ändring av ett befintligt innehavstillstånd.

Bestämmelser om detta ska tas in i den nya vapenförordningen.

Skälen för förslagen

Bestämmelser om vad en ansökan om innehavstillstånd ska innehålla finns i 2 kap. 6 § vapenförordningen. Våra förslag i avsnitt 4.4 innebär att bestämmelserna ska föras över till den nya vapenförordningen med vissa redaktionella och språkliga förtydliganden.

I samband med våra överväganden i materiellt hänseende föreslår vi vissa nya bestämmelser om ansökans innehåll för särskilda ändamål och aktörer (se bl.a. avsnitt 8.5.3 och 9.14).

En ansökan om innehavstillstånd bör innehålla uppgift om piplängd

Enligt 2 kap. 6 § vapenförordningen ska den som ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen ange vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber. Polismyndigheten har anfört att myndigheten för att kunna pröva en ansökan om innehavstillstånd därutöver behöver veta vapnets piplängd, om vapnet ska innehas för skjutning. Också när vapnet ska innehas för annat än skjutning är det fördelaktigt om piplängd anges i ansökan. Redan i dag finns det därför ett fält för piplängd i Polismyndighetens ansökningsblanketter.

Att piplängd inte anges i ansökan är en vanlig orsak till att en ansökan om innehavstillstånd inte kan prövas direkt. Tillståndsmyndighetens handläggningstider kan alltså påverkas positivt om det av författning framgår att piplängd ska anges i ansökan. En bestämmelse om detta bör därför tas in i den nya vapenförordningen.

Polismyndigheten anger i dag på sin hemsida att piplängd bör mätas från bakkant patronläge fram till pipmynning. Detta får anses korrespondera med Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt (NFS 2023:8). Enligt föreskrifterna ska piplängd mätas från stötbotten till pipans mynning (1 kap. 5 §).

Uppgifter om förvaring

Enligt 2 kap. 6 § vapenförordningen ska en ansökan om innehavstillstånd för skjutvapen från en skyttesammanslutning innehålla uppgift om bl.a. den plats där vapnet ska förvaras och förvaringsutrymmets beskaffenhet. För andra aktörer som kan ges innehavstillstånd uppställs inte några motsvarande krav. Inte heller krävs enligt vapen-

förordningen att uppgifter om förvaring av ammunition eller ljuddämpare ska anges vid ansökan om innehavstillstånd. Däremot innehåller Polismyndighetens blanketter för ansökan om innehavstillstånd fält där uppgift ska lämnas om var och hur vapen och ammunition ska förvaras.

Att sökanden kan ordna en godtagbar förvaring är en förutsättning för att tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition och ljuddämpare ska ges. För att kunna pröva en ansökan måste tillståndsmyndigheten därför ha uppgifter om den tänkta förvaringen. En bestämmelse om att sådana uppgifter ska anges i ansökan bör därför tas in i den nya vapenförordningen.

Underlag för ansökan

Ju mer komplett en ansökan om innehavstillstånd är redan när den ges in desto snabbare kan den egentliga handläggningen av ärendet börja. Av den nya vapenförordningen bör därför framgå att de underlag som åberopas till stöd för en ansökan om innehavstillstånd ska ges in med ansökningen.

Som framgår i avsnitt 5.5 anges vissa krav på underlag i 2 kap. 3 § vapenförordningen. Det rör sig dels om intyg från styrelsen i en skyttesammanslutning om att sökanden uppfyller vissa krav på aktivitet och skjutskicklighet eller om att en person under 18 år är lämplig att inneha skjutvapen (s.k. föreningsintyg respektive skytteborgen), dels om bevis om jägarexamen. Av paragrafen framgår att sådana underlag i vissa fall är förutsättningar för innehavstillstånd.

Polismyndigheten har i tillståndsärenden numera direkt tillgång till erforderliga uppgifter i Naturvårdsverkets register över vem som har jägarexamen. Enligt vår mening saknas det därför anledning att kräva att bevis om jägarexamen ska ges in till myndigheten. Kravet på sådant underlag bör därför inte föras över till den nya vapenförordningen.

Med avseende på sådana intyg som ska lämnas av styrelsen för en skyttesammanslutning så bör de intygen i den nya vapenförordningen betecknas föreningsintyg och skytteborgen. Sådana intyg ges i dag ofta in av skyttesammanslutningen, i vissa fall efter begäran från Polismyndigheten. Det förekommer dock också att sökanden själv ger in intyget. Att föreningsintyg saknas är en vanligt bidragande orsak till

att handläggningen av tillståndsärenden drar ut på tiden (se avsnitt 24.3.1).

Vi menar att sökanden bör ha det huvudsakliga ansvaret för att de handlingar som behövs för tillståndsprövningen ges in till Polismyndigheten. Det finns dock ett intresse av att föreningsintyg och skytteborgen i framtiden kan lämnas digitalt. Intresset av en teknikneutral reglering talar för att sökanden inte ska åläggas att ge in erforderliga intyg i samband med ansökan. I stället ska det av författning framgå att det ankommer på sökanden att se till att styrelsen för skyttesammanslutningen snarast lämnar erforderliga intyg.

Av vapenförordningen framgår inte att föreningsintyg ska lämnas när en enskild person ansöker om tillstånd att inneha ett helautomatiskt vapen för målskjutning. I praktiken krävs emellertid redan i dag ett sådant intyg, om inte vapnet är effektbegränsat. Vi föreslår att detta ska förtydligas i den nya vapenförordningen.

Ansökan om ändring av ett befintligt tillstånd

I vissa fall avser en ansökan om innehavstillstånd inte ett skjutvapen som ska förvärvas utan en ändring avseende ett vapen som sökanden redan har tillstånd att inneha. Det vanligaste exemplet är en ansökan om att få ändra ett skjutvapen så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen (4 kap. 1 § vapenlagen). Ett annat exempel är att sökanden har tillstånd till innehav av ett komplett modulvapen men i stället vill ha tillstånd till innehav av de tillståndspliktiga vapendelar som vapnet består av (normalt stomme/ låda, pipa och slutstyckshuvud). Ett sådant önskemål kan exempelvis vara föranlett av att sökanden har för avsikt att överlåta någon av vapendelarna. Man kan även tänka sig den motsatta situationen, dvs. att sökanden har tillstånd att inneha vapendelarna och önskar att i stället ha ett tillstånd till det kompletta modulvapnet. Några särskilda bestämmelser om vad en ansökan om innehavstillstånd ska innehålla i de nu angivna fallen finns inte.

Det bör vara tydligt för såväl enskilda som Polismyndigheten vad en ansökan ska innehålla. De nu aktuella fallen skiljer sig delvis från ansökningar om innehavstillstånd som avser vapen som sökanden ska förvärva. Dels finns det ingen överlåtare som kan anges i ansökan (jfr 2 kap. 6 § andra stycket vapenförordningen), dels behöver det i an-

sökan finnas uppgift om hur skjutvapnet eller tillståndet ska ändras. Bestämmelser om ansökan bör därför tas in i den nya vapenförordningen. Av skäl som utvecklas i avsnitt 15.7 bör tillståndsbeviset avseende det tillstånd som ska ändras ges in tillsammans med ansökningen.

6. Innehavstillstånd för enskilda personer

6.1. Uppdraget

Det övergripande uppdraget i fråga om innehavstillstånd framgår av kapitel 5. I detta kapitel behandlar vi vissa frågor om tillståndskraven för enskilda personer, som aktualiseras av det övergripande uppdraget.

 • Inom ramen för uppdraget att förtydliga regleringen behandlas frågor om en kodifiering av den lämplighetsprövning av sökanden som sker redan i dag (avsnitt 6.3), en tydligare reglering av de godtagbara ändamålen för innehavstillstånd (avsnitt 6.5), undvikande av förbud mot tillstånd genom användningsreglering i annan lagstiftning (avsnitt 6.6.1), tydligare förutsättningar för tillstånd att inneha skjutvapen för s.k. udda ändamål (avsnitt 6.8) och frågor som rör krav på att ett skjutvapen ska göras varaktigt obrukbart eller deaktiveras (avsnitt 6.10).
 • Flera auktoriserade skyttesammanslutningar har lyft att dagens rättstillämpning i fråga om när underåriga ges innehavstillstånd är alltför restriktiv. Inom ramen för vårt uppdrag att underlätta för legala vapeninnehavare behandlar vi frågan i avsnitt 6.4.
 • Flera auktoriserade sportskyttesammanslutningar har lyft att de s.k. aktivitetskraven för innehavstillstånd för målskjutning är dåligt anpassade till skyttesportens faktiska förutsättningar. Inom ramen för vårt uppdrag att underlätta för legala vapeninnehavare behandlar vi frågan i avsnitt 6.7.1.

I detta kapitel behandlas även frågan om tydligare bestämmelser i fråga om när ett skjutvapen kan anses vara lämpat för jakt, och frågan om vilka vapendelar som bör beaktas vid bedömningen. Frågorna pekas särskilt ut i kommittédirektiven, där följande anges. För att få tillstånd att inneha ett skjutvapen för skjutning krävs bl.a. att vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet ska avse (2 kap. 5 § andra stycket vapenlagen [1996:67]). Vid jakt får endast sådana vapen som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver användas. Polismyndigheten ska göra en självständig bedömning av om ett visst vapen är lämpat för jakt utifrån de krav som uppställs i såväl Naturvårdsverkets föreskrifter som i vapenlagen. Kritik har riktats mot att Polismyndigheten har för stort tolkningsutrymme när det gäller att avgöra om ett visst vapen är lämpat för sitt ändamål. Riksdagen har tillkännagett för regeringen att reglerna behöver förtydligas för att minska risken för att lika fall behandlas olika och för att jägare felaktigt nekas tillstånd att inneha vapen. Enligt tillkännagivandet bör det särskilt tydliggöras att Polismyndighetens tillståndsprövning endast ska omfatta tillståndspliktiga vapendelar. Utredningen har mot denna bakgrund i uppdrag att se över de krav som gäller för att enskilda ska meddelas tillstånd att inneha skjutvapen och föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att förtydliga regleringen. Frågan om en tydligare reglering i fråga om när ett skjutvapen kan anses lämpat för jakt behandlas i avsnitt 6.6.2. I avsnitt 6.9 behandlas frågan om vilka vapendelar som bör beaktas vid bedömningen.

I kommittédirektiven framhålls att vapenlagstiftningen bör vara utformad så att den i möjligaste mån förhindrar att vapen kommer till brottslig användning. Samtidigt får lagstiftningen inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar. Polismyndigheten har uttryckt att det finns risker med att skjutvapen får innehas för s.k. föreningsegna grenar. Vi bedömer det ändamålsenligt att ta upp frågan om förekomsten av föreningsegna grenar medför behov av nya bestämmelser. Frågan behandlas i avsnitt 6.7.2.

Vissa frågor som rör innehavstillstånd för enskilda personer är alltför omfattande för att behandlas i detta kapitel. Den s.k. vapengarderoben behandlas i kapitel 7. Frågan om förutsättningarna för innehavstillstånd för samling behandlas i kapitel 8. Innehavstillstånd för helautomatiska vapen och enhandsvapen behandlas i kapitel 9.

6.2. Gällande rätt

I avsnitt 5.2 beskrivs på ett övergripande plan vad som krävs för att någon ska ges tillstånd att inneha skjutvapen och därmed jämställda föremål. Grovt sammanfattat krävs för att en enskild person ska få ges tillstånd att inneha skjutvapen för skjutning att det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas, att personen har behov av vapnet för ett legitimt ändamål och att vapnet är lämpat för ändamålet. Om innehavet inte avser skjutning gäller delvis andra krav. För tillstånd till innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen krävs att det finns synnerliga skäl. Det kravet berörs vidare i kapitel 9.

De nyss nämnda kraven framgår av vapenlagen (2 kap. 4–6 §§). Kraven specificeras delvis i 2 kap. vapenförordningen (1996:70). Av förordningen framgår bl.a. att en enskild person som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen ska visa att han eller hon kan handha ett sådant vapen som ansökan avser, om inte ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning (t.ex. samling). Därutöver ställs det upp särskilda krav för vissa vapentyper och ändamål. De uppräknade vapentyperna omfattar såväl sådana vapen som inte omfattas av något krav på synnerliga skäl för tillstånd (t.ex. vapen för jakt som inte är enhandsvapen) som enhandsvapen och helautomatiska vapen, som omfattas av detta strängare krav. De särskilda kraven berörs närmare i det följande. Trots de kraven får tillstånd i allmänhet ges till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att behålla eller utveckla sin skjutskicklighet. (2 kap. 3 § första och andra stycket vapenförordningen.)

Vapenregleringen innehåller inget generellt ålderskrav som gäller för alla de ändamål för vilka innehavstillstånd kan ges. Däremot finns det ålderskrav för vissa ändamål och vapentyper, vilket utvecklas i det följande. En enskild person som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte ges tillstånd att inneha skjutvapen utan att förmyndaren eller förvaltaren har samtyckt till innehavet (2 kap. 11 § vapenförordningen).

För den som är bosatt i ett annat land inom Europeiska unionen gäller vissa särskilda krav för tillstånd (2 kap.12 och 13 §§vapenförordningen).

I vapenförordningen finns även vissa bestämmelser om behov av vapen (2 kap.4 och 5 §§vapenförordningen, jfr också 4 a §).

I det följande utvecklas vilka tillståndskrav som gäller för olika ändamål.

Jakt

Enligt 30 § jaktlagen (1987:259) får vid jakt endast de vapen som regeringen föreskriver användas. Denna föreskriftsrätt har av regeringen vidaredelegerats till Naturvårdsverket (se 10 § jaktförordningen [1987:905]). Naturvårdsverket har utfärdat föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt (se Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt, NFS 2023:8, som har ersatt vissa bestämmelser i NFS 2002:18). Naturvårdsverkets föreskrifter har betydelse vid tillståndsprövningen i fråga om jaktvapen dels eftersom sökanden endast kan anses ha behov av vapen som är tillåtna för jakt, dels eftersom endast sådana vapen kan anses lämpade för jaktändamål (se bl.a. Ds 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar m.m., s. 32).

För att någon ska få tillstånd att inneha skjutvapen för jakt krävs, utöver de allmänna förutsättningarna för att få inneha ett vapen avsett för skjutning, som huvudregel att sökanden har avlagt prov som visar att han eller hon har grundläggande kännedom om jakt och viltvård samt kan handha vapnet (s.k. jägarexamen) (2 kap.3 och 4 §§vapenförordningen). Det finns inget uttryckligt krav på att sökanden ska ha uppnått en viss ålder. I praktiken ges innehavtillstånd dock huvudsakligen till den som fyllt 18 år (se vidare avsnitt 6.4).

Den som har avlagt jägarexamen anses ha behov av jaktvapen, om inte särskilda skäl föranleder annat. Behovet ska anses motsvara fyra jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen, om det inte finns omständigheter som talar för att sökanden behöver fler vapen än så. Detta är den s.k. vapengarderoben. Tillstånd till fler än sex jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen, får beviljas endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. (2 kap. 4 § jaktförordningen.) Vapengarderoben för jakt behandlas vidare i kapitel 7.

Presumtionen att den som har jägarexamen behöver jaktvapen gäller inte i fråga om alla typer av jaktvapen. Från det presumerade behovet undantas bl.a. enhandsvapen och injektionsvapen. För innehav av sådana vapen gäller särskilda krav. (2 kap. 5 § vapenförordningen.)

Det bör observeras att de krav som i vapenlagstiftningen uppställs för innehav av vapen för jaktändamål inte omfattar innehav av vapen för avlivning av fällfångade djur, som i vapenlagstiftningen är ett annat ändamål än jakt (jfr 2 kap. 5 a § vapenförordningen). Däremot innefattar innehavstillstånd för jakt en rätt att även använda vapnet för avlivning av djur (3 kap. 3 § vapenförordningen).

Målskjutning

För att en enskild person ska få tillstånd att inneha skjutvapen för målskjutning krävs, utöver de allmänna förutsättningarna för att få inneha ett vapen avsett för skjutning, i regel att sökanden är aktiv medlem i en skyttesammanslutning som uppfyller vissa krav. Också den som är ordinarie hemvärnsman kan få tillstånd att inneha vissa typer av skjutvapen för målskjutning. (2 kap. 3 § första stycket 2–4 vapenförordningen.)

För innehav av enhandsvapen och helautomatiska vapen ställs särskilda krav. Dessa behandlas vidare i kapitel 9. Till kraven hör att sökanden ska ha visat prov på särskild skjutskicklighet och ha uppnått en viss ålder. För andra vapentyper uppställs inga uttryckliga ålderskrav. I praktiken ges innehavtillstånd dock huvudsakligen till den som fyllt 18 år (se vidare avsnitt 6.4).

Det finns inga uttryckliga bestämmelser i vapenlagen eller vapenförordningen om vad som kan anses utgöra behov av vapen för målskjutning. Behov av att inneha skjutvapen för målskjutning anses dock i princip endast föreligga för den som är medlem i en skytteförening (jfr prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen [1973:1176], s. 47). Polismyndighetens allmänna råd ger vägledning rörande när behov av skjutvapen för målskjutning har ansetts föreligga i Polismyndighetens praxis. I allmänhet krävs att sammanslutningen, inom ramen för sitt reglemente, bedriver skytte med ett sådant vapen som ansökan avser och har tillgång till en godkänd skjutbana. (5 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [RPSFS 2009:13] om vapenlagstiftningen, FAP 551-3.)

För att en hemvärnsman ska anses ha behov av skjutvapen krävs enligt Polismyndigheten att personen inte kan låna vapnet av Försvarsmakten. Polismyndigheten brukar därför begära att sökanden i sådana ärenden ger in ett yttrande från Försvarsmakten.

Hur många vapen en enskild person behöver för målskjutning kan inte besvaras generellt. Olika tävlingsgrenar kan ställa skilda krav på vapen i fråga om riktmedel, avtryck, vapenvikt, ammunition, kolvutformning, balans m.m. En omställning av ett vapen från tävling till tävling är inte alltid möjlig eller lämplig. (5 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3.) För tillstånd till innehav av fler än tio enhandsvapen för målskjutning, eller stommar till sådana vapen, krävs att sökanden visar att han eller hon har ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. Detsamma gäller för fler än åtta andra vapen eller stommar eller lådor till sådana vapen. (2 kap. 4 a § vapenförordningen.) Den s.k. vapengarderoben för målskjutning behandlas vidare i kapitel 7.

Av 2 kap. 5 § vapenförordningen framgår att det för målskjutning inte kan anses finnas behov av vissa vapentyper, exempelvis salongsgevär, tårgasanordningar och injektionsvapen. Av samma paragraf framgår att det för målskjutning kan anses finnas behov av eldrör eller pipa eller annan anordning som möjliggör att till ett skjutvapen använda annan ammunition än vapnet är avsett för.

Andra skjutningsändamål

Utöver jakt och målskjutning får skjutvapen också innehas för vissa ändra skjutningsändamål, nämligen skydd, avlivning av fällfångade djur och s.k. udda ändamål (jfr 2 kap. 5 a § vapenförordningen). För sådant innehav krävs att sökanden har fyllt 18 år. Den som är yngre än 18 år får dock ges tillstånd att inneha start- och signalvapen. (2 kap. 3 § fjärde stycket vapenförordningen.) Därutöver gäller krav på att sökanden ska visa att han eller hon kan handha ett sådant vapen som ansökan avser (2 kap. 3 § första stycket vapenförordningen). För tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar krävs att sökanden ska kunna hantera anordningen och ha kunskap om dess verkningar (2 kap. 3 § första stycket 5 vapenförordningen). Enligt uppgift från Polismyndigheten tillämpas de övriga specifika handhavandekraven i 2 kap. 3 § första stycket 1–4 vapenförordningen inte när ansökan avser annat ändamål än jakt eller målskjutning (jfr dock Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.4.2). I stället gör Polismyndigheten en fri bedömning av om sökanden visat att han eller hon kan handha det vapen

som ansökan avser. I avsnitt 5.5 föreslår vi att detta ska komma till tydligare uttryck i den nya vapenförordningen.

För skjutning för udda ändamål gäller att innehavstillstånd endast får beviljas om det finns synnerliga skäl (2 kap. 5 a § vapenförordningen). Kravet på synnerliga skäl synes dock inte tillämpas för start- och signalvapen (se vidare i avsnitt 6.8.1).

Det finns inga generella bestämmelser i vapenlagen eller vapenförordningen om vad som kan anses utgöra behov av att inneha skjutvapen för annat ändamål än jakt eller målskjutning. Polismyndighetens allmänna råd, som i vissa delar nyligen upphävts, ger viss vägledning rörande när behov av skjutvapen för annat ändamål än jakt eller målskytte har ansetts föreligga i Polismyndighetens praxis (se 2 och 6 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, delvis i dess lydelse före PMFS 2024:2). De allmänna råden har i vissa delar nyligen ersatts med en handbok (se Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1).

Av 2 kap. 5 § vapenförordningen framgår att bl.a. skydd och avlivning av fällfångade djur i vissa fall kan anses grunda ett kvalificerat behov av innehav av vissa skjutvapen. Exempelvis kan behov av tårgasanordningar etc. endast anses föreligga när det finns ett synnerligt behov av anordningen för personligt skydd.

Innehav för annat än skjutning

En enskild person kan ges tillstånd att inneha skjutvapen för annat än skjutning om vapnet huvudsakligen har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden (2 kap. 4 § vapenlagen). I praxis har tillstånd även getts för innehav av ett obrukbart vapen som teaterrekvisita (se RÅ 2007 ref. 46 som berörs närmare i avsnitt 6.8.2).

För innehav av skjutvapen för annat ändamål än skjutning krävs att sökanden har fyllt 18 år. Det gäller dock inte start- eller signalvapen eller skjutvapen som har gjorts varaktigt obrukbara. (2 kap. 3 § fjärde stycket vapenförordningen.)

Som huvudregel gäller att tillstånd för prydnads- eller minnesändamål förutsätter att vapnet görs varaktigt obrukbart (2 kap. 5 a § vapenlagen). I vissa fall krävs att vapnet deaktiverats i enlighet med EU-rättens krav (2 kap. 5 a § vapenlagen och 2 kap. 17 § vapenförord-

ningen). Vad som förstås med deaktivering utvecklas nedan i avsnitt 6.10.

Vapenlagen och vapenförordningen ger utöver det nu sagda ingen närmare vägledning rörande när tillstånd kan ges för innehav för annat än skjutning. Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd, som i vissa delar nyligen ersatts med en handbok, ger viss vägledning angående vad som krävs för att någon ska få inneha skjutvapen för samling, prydnad eller minne (se 6 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, delvis i dess lydelse före PMFS 2024:2, och Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.5).

Frågan om vad som gäller för innehavstillstånd för samling berörs närmare i kapitel 8.

6.3. Lämplighetsprövning av enskilda personer

Förslag: I den nya vapenlagen ska föreskrivas att en enskild per-

son får ges tillstånd att inneha skjutvapen endast om han eller hon med hänsyn till ålder, kunskap och färdigheter, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att för det sökta ändamålet inneha ett sådant vapen som ansökan avser.

Skälen för förslaget

Nuvarande ordning

Av vapenlagen framgår inte uttryckligen att det ska göras en prövning av om en enskild person som ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen är lämplig att för det sökta ändamålet inneha ett sådant vapen som ansökan avser. En sådan prövning görs emellertid redan i dag och då med stöd av den allmänna bestämmelsen i 2 kap. 5 § vapenlagen om att tillstånd att inneha skjutvapen endast får meddelas om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Vid bedömningen beaktas bl.a. sökandens ålder, laglydnad och skötsamhet i nykterhetshänseende (jfr 3 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, i dess lydelse före PMFS 2024:2, och 3 kap. Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1). Som framgår i avsnitt 6.2 uppställs därutöver i vapenförordningen särskilda handhavandekrav och krav på sökandens ålder (2 kap. 3 § vapenförord-

ningen). Vissa av kraven preciseras i Polismyndighetens föreskrifter (se RPSFS 2009:13, FAP 551-3, senast ändrad genom PMFS 2024:2).

Enligt 11 kap. 2 § vapenlagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen. Bestämmelsen ger viss vägledning i fråga om vilka omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av om tillstånd bör ges.

Av 6 kap. 1 § första stycket a) vapenlagen framgår att ett tillstånd att inneha skjutvapen ska återkallas om tillståndshavaren visat sig olämplig att inneha skjutvapen. Återkallelse med stöd av den bestämmelsen kan exempelvis ske om tillståndshavaren gjort sig skyldig till brott (jfr bl.a. HFD 2015 ref. 20). Återkallelse med stöd av den bestämmelsen kan också ske bl.a. om tillståndshavaren av medicinska skäl inte längre kan anses lämplig att inneha skjutvapen (jfr 6 kap. 6 § vapenlagen) eller på grund av misskötsamhet i nykterhetshänseende (jfr bl.a. RÅ 1991 ref. 34 och HFD 2011 ref. 84).

Frågans tidigare behandling

Frågan om de lämplighetskrav som ställs på en enskild person som ansöker om tillstånd att inneha vapen ska framgå av vapenlagen har övervägts tidigare.

Vapenlagsutredningen föreslog i sitt betänkande att det i 2 kap. 4 § vapenlagen skulle införas ett förtydligande tillägg om att tillstånd att inneha ett skjutvapen får meddelas den som har den skjutskicklighet och utbildning som behövs (se SOU 1994:4Vapenlagen och EG, s. 15 och 120). Förslaget ledde inte till lagstiftning. Det är något oklart om detta berodde på att utredningsunderlaget bedömdes otillräckligt eller om det ansågs riskabelt att i lag endast delvis ange kraven på personliga kvalifikationer för vapentillstånd (se prop. 1995/96:52 En ny vapenlag, s. 55 och 56).

Frågan togs upp på nytt av 1995 års vapenutredning, som gjorde bedömningen att de mera personliga lämplighetskraven var svåra att precisera och därför inte borde komma till uttryck i lag. Utredningen föreslog däremot att det i vapenlagen skulle anges vissa ålders- och kunskapskrav, vilket huvudsakligen innebar en systematisk omfördelning mellan vad som framgår av vapenlagen och vapenförordningen.

Förlaget innebar dock också att en minimiålder om 18 år som utgångspunkt skulle gälla även för innehav av skjutvapen för jakt och målskjutning. (Se SOU 1998:44 En samlad vapenlagstiftning, s. 25–26, 122, 124–125, 288 och 289.) Förslaget ledde inte till lagstiftning. Regeringen bedömde att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att införa en helt ny lagstiftning med omfattande systematiska förändringar så kort efter att vapenlagen trätt i kraft (se prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning, s. 73).

Det bör införas uttryckliga bestämmelser om lämplighetsprövningen av enskilda personer

Att tillstånd till innehav av skjutvapen förutsätter att sökanden är lämplig att inneha ett sådant vapen som ansökan avser framgår i dag endast indirekt av vapenlagen. Det är enligt vår mening inte tillfredsställande. Vidare är det svårt att ur vapenregleringen utläsa vilka omständigheter som har betydelse för lämplighetsprövningen.

Enskilda personer är en stor grupp tillståndshavare. För att underlätta både för den som ansöker om tillstånd och för tillståndsmyndigheten är det önskvärt att de grundläggande krav, bl.a. på lämplighet, som gäller för att en enskild person ska ges tillstånd att inneha vapen tydligt framgår av lag. Som framhålls i avsnitt 5.3 kan en sådan ordning förväntas leda till större transparens och rättssäkerhet och kan också bidra till kortare handläggningstider hos tillståndsmyndigheten. Detta innebär inte att man i lag exakt bör ange vilka omständigheter som ska beaktas vid lämplighetsbedömningen av en enskild person. Detaljregler bör inte finnas i lagen utan i kompletterande föreskrifter på lägre nivå. Däremot är det enligt vår mening både lämpligt och möjligt att formulera allmänt hållna grundläggande bestämmelser om de krav som ställs i fråga om lämplighet. Några övertygande skäl mot införande av sådana bestämmelser kan vi inte finna. Vi föreslår därför att det i den nya vapenlagen tas in en bestämmelse av vilken det dels framgår att en lämplighetsprövning ska göras, dels vilka omständigheter som ska beaktas vid en sådan bedömning.

Den bestämmelse som tas in i lagen bör alltså vara allmänt hållen och endast ange de omständigheter som ska beaktas vid prövningen på ett övergripande plan. Den kan lämpligen utformas med 2 kap. 10 § vapenlagen som förebild. Enligt den paragrafen får tillstånd att driva handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller

ammunition endast meddelas den som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att driva sådan verksamhet. Motsvarande krav ställs i praktiken på den som ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen. Därutöver ställs krav på sökandens ålder och vissa handhavandekrav som kan betecknas färdigheter.

Vi föreslår därför att det av den nya vapenlagen ska framgå att ålder, kunskap och färdigheter, laglydnad och övriga omständigheter ska beaktas vid lämplighetsprövningen när en enskild person ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen. Med övriga omständigheter bör förstås bl.a. skötsamhet i nykterhetshänseende och vissa medicinska omständigheter. Det kan också ha viss betydelse om sökanden befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter. Polismyndigheten avses dock inte aktivt efterforska om denna typ av omständigheter är för handen.

Kunskapskravet för vapenhandlare i 2 kap. 10 § vapenlagen kan anses innefatta vissa begränsade handhavandekrav. Främst rör det sig dock om rena kunskapskrav (se prop. 1990/91:130 s. 38 och prop. 1995/96:52 s. 79). Att vi nu föreslår att färdigheter särskilt ska beaktas vid lämplighetsprövningen av enskilda personer är inte avsett att åstadkomma någon förändring i tillämpningen av kunskapskravet för vapenhandlare. Även det kunskapskrav vi föreslår för vapenreparatörer i avsnitt 22.3.3 kan innefatta vissa färdighetskrav.

Vid bedömningen av om en enskild person ska ges tillstånd att inneha ett visst vapen bör lämplighetsprövningen göras i relation både till det vapen som ansökan avser och det ändamål för vilket vapnet ska innehas. Det ligger i sakens natur att olika höga krav kan komma att uppställas beroende på vilken typ av vapen som ansökan avser. Ju farligare vapen, desto mer krävs för att sökanden ska anses lämplig att inneha vapnet. Med avseende på det avsedda ändamålet kan olika omständigheter ha olika betydelse beroende på syftet med innehavet. Exempelvis finns det anledning att beakta sökandens skjutskicklighet när en ansökan avser innehav för skjutning medan skjutskicklighet saknar betydelse när ansökan avser samling.

Syftet med förslaget är inte att åstadkomma någon ändring av kraven för innehavstillstånd utan endast att tydliggöra vad som redan gäller. Liksom i dag bör regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om lämplighetskravens närmare innehåll. De ålders-, kunskaps- och färdighetskrav som i dag framgår av vapenförordningen bör även fortsättningsvis framgå av förordning.

Vi återkommer i avsnitt 6.4 till om det finns anledning att föreskriva ålderskrav också för ändamålen jakt och målskjutning.

Vid sidan av lämplighetsprövningen bör det generella kravet på att det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas fortsätta gälla också för enskilda personer. Det kravet innefattar nämligen även andra omständigheter än sökandens personliga lämplighet. Exempelvis bör det även fortsättningsvis finnas möjlighet att vid tillståndsprövningen beakta om sökanden bor tillsammans med någon som är grovt kriminellt belastad eller svårt psykiskt sjuk (se t.ex. SOU 1998:44 s. 122). Några egentliga konflikter mellan bestämmelserna torde i princip inte kunna uppstå, eftersom det rör sig om två separata krav som båda ska vara uppfyllda för att tillstånd ska få ges.

6.4. Större möjlighet för den som är under 18 år att få innehavstillstånd för jakt och målskjutning

6.4.1. Bakgrund

För innehav av enhandsvapen och helautomatiska vapen för målskjutning gäller som huvudregel att sökanden ska ha fyllt 18 respektive 20 år (2 kap. 3 § vapenförordningen). I övrigt saknas författningsreglerade ålderskrav för ändamålen jakt och målskjutning. I praktiken tillämpas dock en generell åldersgräns om 18 år, vilket överensstämmer med det ålderskrav som gäller för innehav för andra skjutningsändamål (2 kap. 3 § fjärde stycket vapenförordningen). Intyg om sökandens personliga lämplighet krävs när en underårig ansöker om tillstånd att inneha målskjutningsvapen som inte är effektbegränsade (2 kap. 3 § 4 vapenförordningen).

För att den som är under 18 år ska ges tillstånd att inneha skjutvapen ställs höga krav på bl.a. personlig lämplighet och mognad. I Polismyndighetens allmänna råd angavs fram till helt nyligen följande. Avser innehavet målskjutning ska sökanden därutöver visa att han eller hon har ett för sin ålder påfallande och varaktigt intresse för målskjutning, stor skjutskicklighet och goda utvecklingsmöjligheter i skyttekarriären. Den som ska fylla 18 år i nära anslutning till jaktsäsongens början kan få tillstånd att inneha jaktvapen. Därutöver kan en elev som genomgår utbildning vid exempelvis ett skyttegymnasium eller en yrkesutbildning inom jakt och viltvård få tillstånd att inneha jakt- eller målskjutningsvapen. Om ansökan avser ett annat

vapen än kolsyre-, luft- eller fjädervapen krävs då i allmänhet ett yttrande från skolans rektor, studierektor eller skjutinstruktör. Tillstånd att inneha skjutvapen brukar inte ges till den som är under 15 år. (Se 3 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts i berörda delar genom PMFS 2024:2.)

Enligt Polismyndighetens nyligen antagna handbok om vapenärenden saknar sökandens behov av vapnet betydelse vid bedömningen av om det finns förutsättningar att göra undantag från tillämpade ålderskrav. Avgörande för om tillstånd kan ges är enligt handboken att utredningen utvisar att sökanden har den personliga mognadsgrad som motsvarar åldersgränsen. (Se Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 2.5.3.1.)

Enligt EU:s vapendirektiv ska medlemsstaterna som huvudregel endast tillåta förvärv och innehav av skjutvapen för den som fyllt 18 år. Undantag får dock göras i ett par fall. Såvitt nu är av intresse gäller, något förenklat, att innehav för jakt eller målskytte får tillåtas om den underårige har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning av förälder eller en vuxen med innehavstillstånd eller befinner sig på ett godkänt träningscenter. Därutöver krävs att föräldern eller en vuxen med innehavstillstånd ansvarar för lämplig förvaring av vapnet. (Se artikel 6.1 i vapendirektivet.)

Från flera auktoriserade sportskytteförbund har framförts att Polismyndighetens praxis i fråga om när någon som är under 18 år ges innehavstillstånd är alltför restriktiv. Underåriga kan endast träna och tävla med föreningens vapen så länge träning och tävling sker under uppsikt av en föreningsfunktionär (jfr 3 kap. vapenlagen). Enligt Svenska Skidskytteförbundet innebär det att unga skidskyttar behöver inneha egna vapen från 15 års ålder, eftersom de därefter behöver kunna åka själva med vapen på ryggen i spåren. Tillstånd ges enligt förbundet inte i tillräcklig omfattning i dessa fall. Skytteförbunden har även pekat på att skolor som bedriver skytteundervisning inte kan ges innehavstillstånd (jfr 2 kap. 3 § vapenlagen). Det innebär att unga som har skytte på schemat i flera fall kan ha behov av att egna innehavstillstånd för att kunna delta i skolundervisningen. Vidare har framförts att Polismyndighetens nuvarande praxis inte tar hänsyn till att unga, lovande skyttar behöver egna innehavstillstånd för att kunna tävla utomlands med landslaget. Det är svårt att tävla utomlands med föreningsvapen, eftersom endast fysiska personer kan få europeiska skjutvapenpass. Detta beaktas inte i tillräckligt hög grad vid tillstånds-

givningen. I praktiken är därför många unga beroende av att ha en förälder med innehavstillstånd och möjlighet att följa med på resor för att kunna tävla utomlands.

Polismyndigheten har å sin sida anfört att den åldersgräns om 18 år för innehavstillstånd för jakt och målskytte som i praktiken tillämpas redan i dag bör komma till uttryck i författning.

6.4.2. Det bör tydliggöras när den som inte fyllt 18 år får ges innehavstillstånd

Bedömning: Praxis i fråga om när underåriga kan ges innehavs-

tillstånd för jakt och målskjutning är alltför restriktiv. Det bör därför tydliggöras när den som inte fyllt 18 år får ges innehavstillstånd.

Skälen för bedömningen

Den som är under 18 år är inte myndig och alltså inte vuxen i lagens mening. Goda skäl talar för att den som är under 18 år som huvudregel inte ska ges tillstånd att inneha skjutvapen. Detta motsvarar gällande rätt och är i överensstämmelse med vapendirektivets krav.

Det finns emellertid fall där det framstår som befogat att den som är under 18 år ges eget tillstånd att inneha skjutvapen. Det rör sig huvudsakligen om sådana fall där den underårige uppfyller höga krav på lämplighet och personlig mognad och har ett behov av vapnet som inte kan tillgodoses genom utlåningsbestämmelserna i 3 kap. vapenlagen. Enligt vår mening bör tillstånd kunna ges i flera av de fall som skyttesammanslutningarna lyft fram som exempel på där unga i dag nekas tillstånd, under förutsättning att vapendirektivets krav är uppfyllda. Exempelvis bör den som behöver ett eget innehavstillstånd för att kunna tävla utomlands med landslaget ofta kunna ges innehavstillstånd. Sådant tillstånd bör också ofta kunna ges om den underårige uppfyller de generella aktivitetskraven för innehavstillstånd för målskjutning i en skyttegren där förutsättningarna för uppsiktsutlåning är särskilt begränsade, såsom skidskytte. Det är alltså önskvärt att underåriga ges tillstånd i högre grad än vad Polismyndigheten i dag anser möjligt.

Det sagda skulle kunna utvecklas i författningskommentaren till den nya vapenlagen och beaktas inom ramen för den bestämmelse om personlig lämplighet som vi i avsnitt 6.3 föreslår ska tas in i lagen. Frågan är emellertid om en sådan ordning skulle leda till att praxis förändras på ett sådant sätt att underåriga ges innehavstillstånd i de fall där det är berättigat. Vidare kan en ordning där ett ålderskrav och förutsättningarna för undantag från det kravet endast kan läsas ut ur förarbetsuttalanden kritiseras för att brista i fråga om tydlighet, förutsebarhet och transparens. Grundläggande krav för tillstånd, och undantag från sådana krav, bör framgå av författning (jfr avsnitt 5.3). Ett bättre alternativ är därför att införa en bestämmelse om att innehavstillstånd för jakt eller målskjutning som huvudregel endast får ges till den som har fyllt 18 år och tydligt föreskriva när undantag från ålderskravet får göras.

6.4.3. Den som är under 18 år ska kunna få innehavstillstånd för jakt eller målskjutning om det finns särskilda skäl

Förslag: Som huvudregel ska gälla en 18-årsgräns för innehav av

skjutvapen för jakt eller målskjutning. Om det finns särskilda skäl ska också den som är under 18 år få ges tillstånd att inneha skjutvapen för de ändamålen.

Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger ska särskilt beaktas

1. sökandens ålder och mognad,

2. vilken typ av skjutvapen som ansökan avser,

3. om sökanden har ett behov av vapnet som inte kan tillgodoses

genom bestämmelserna om utlåning i vapenlagen, och

4. om någon som fyllt 18 år och som antingen är sökandens vård-

nadshavare eller har tillstånd att inneha skjutvapen ser till att sökanden har praktiska förutsättningar att förvara skjutvapnet i enlighet med vapenregleringens krav.

Skälen för förslagen

Som framgår i det föregående bör huvudregeln även fortsättningsvis vara att endast den som fyllt 18 år ska få ges tillstånd att inneha skjutvapen. Huvudregeln bör dock inte gälla start- eller signalvapen (eller skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbara) (jfr 2 kap. 3 § fjärde stycket vapenförordningen).

För att den som inte fyllt 18 år ska få ges tillstånd att inneha skjutvapen för jakt eller målskjutning bör det krävas särskilda skäl. Vid bedömningen av om sådana skäl föreligger bör särskilt beaktas sökandens ålder och mognad. Den som är under 15 år bör endast i mycket speciella undantagsfall ges innehavstillstånd. Ju närmare sökanden kommer sin artonårsdag desto mindre bör krävas för att undantag från åldersgränsen ska göras.

Vidare bör det vid bedömningen särskilt beaktas vilken typ av skjutvapen som ansökan avser. Kraven för innehav av effektbegränsade vapen, som får innehas utan tillstånd av den som fyllt 18 år (2 kap. 1 § vapenlagen), bör ställas lägre än för innehav av andra vapentyper. Motsatsvis bör högre krav gälla för innehav av sådana vapen som kan ses som särskilt farliga ur ett samhällsperspektiv.

Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger bör också särskilt beaktas om sökanden har ett behov av vapnet som inte kan tillgodoses genom vapenlagens bestämmelser om utlåning. Som framgår i det föregående kan detta vara fallet när en underårig tagits ut till landslaget eller tränar och tävlar i grenar där uppsiktsutlåning är förenat med särskilda svårigheter. Så kan också vara fallet när den underårige går på exempelvis ett skyttegymnasium, eftersom skolor inte hör till de aktörer som får ges tillstånd att inneha skjutvapen (se 2 kap. 3 § vapenlagen). Vid prövningen bör dock beaktas om skolan indirekt har tillgång till vapen för undervisningen på grund av att t.ex. vissa lärare har beviljats tillstånd att inneha skjutvapen för det ändamålet.

Vid bedömningen bör också särskilt beaktas sådana omständigheter som är av betydelse för att Sverige även i fortsättningen ska leva upp till vapendirektivet. Som anförs i det föregående gäller enligt vapendirektivet, såvitt nu är av intresse, att den som är under 18 år kan få tillåtas att inneha skjutvapen för jakt eller målskytte bl.a. om den underårige har föräldrarnas tillstånd och föräldern eller en vuxen med innehavstillstånd ansvarar för lämplig förvaring av vapnet (artikel 6.1 i vapendirektivet).

Redan i dag gäller krav på förmyndares samtycke för att en underårig ska ges tillstånd att inneha skjutvapen (2 kap. 11 § vapenförordningen). Vi föreslår i avsnitt 5.5 att den bestämmelsen ska föras över till den nya vapenförordningen. Förmyndare är i regel den som är förälder till den underårige (6 kap. 2 § och 10 kap. 2 §föräldrabalken). Någon särskild bestämmelse om att förälders samtycke ska beaktas vid prövningen av om det finns särskilda skäl att ge en underårig innehavstillstånd behövs alltså inte.

Med avseende på förvaring så har utredningen i delbetänkandet gjort bedömningen att vapendirektivets krav på förvaring av en underårigs vapen inte kan ges en vidare innebörd än att en förälder eller annan vuxen ska se till att den underårige ges praktiska förutsättningar att förvara sitt vapen på föreskrivet sätt. Utredningen har vidare gjort bedömningen att svensk rätt redan utan författningsändringar lever upp till vapendirektivets krav och har därvid förutsatt att Polismyndigheten beaktar förvaringsmöjligheterna vid tillståndsgivningen. (Se SOU 2022:62 EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå, s. 105 och 106.) Regeringen har godtagit bedömningen (jfr prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet). Vi föreslår nu vad som i praktiken är en utvidgning av möjligheten att ge underåriga innehavstillstånd. Det är då lämpligt att det av bestämmelserna uttryckligen framgår att det vid tillståndsprövningen särskilt ska beaktas om en sådan person som avses i vapendirektivet ser till att den underårige har praktiska förutsättningar att förvara skjutvapnet i enlighet med vapenregleringens krav. Vid bedömningen av om det kravet är uppfyllt kan exempelvis beaktas om den underårige bor med den vuxne och denne har åtagit sig att se till att det finns ett säkerhetsskåp i hemmet där vapnet ska förvaras (jfr 5 kap. 2 § vapenlagen). Det kan också beaktas om det finns förutsättningar att ge tillstånd till förvaring hos annan enligt 5 kap. 3 § vapenlagen (se vidare avsnitt 19.6).

Även andra omständigheter än de som särskilt pekas ut i de nya bestämmelserna bör beaktas vid bedömningen av om det finns anledning att göra undantag från ålderskravet. En helhetsbedömning bör alltså göras i det enskilda fallet. Därvid bör bl.a. beaktas styrkan i sökandens legitima behov av att få inneha ett eget skjutvapen. Vid den bedömningen har det betydelse exempelvis hur länge sökanden har ägnat sig åt jakt eller målskytte och hur lovande skytt den unge är. Inom ramen för helhetsbedömningen bör också, i någon mån,

kunna beaktas om vapnet har ett särskilt värde för sökanden exempelvis för att han eller hon har ärvt det av en nära anhörig.

I vapenförordningen finns redan i dag bestämmelser om ålderskrav för innehavstillstånd. Även de föreslagna bestämmelserna bör lämpligen placeras i förordning. Något nytt bemyndigande till regeringen krävs inte (se 11 kap. 2 § b vapenlagen).

6.4.4. Samma omständigheter bör alltid beaktas vid bedömningen av om det finns skäl att göra undantag från vapenregleringens ålderskrav

Förslag: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att göra

undantag från ålderskraven för innehav av enhandsvapen och helautomatiska vapen ska samma omständigheter beaktas som när frågan avser undantag från ålderskravet för jakt och målskjutning.

Skälen för förslaget

För innehav av enhandsvapen och helautomatiska vapen för målskjutning gäller, som anmärks i det föregående, redan i dag som huvudregel att sökanden ska ha fyllt 18 respektive 20 år. Undantag från de ålderskraven får göras om det finns särskilda skäl. (2 kap. 3 § vapenförordningen.) Frågan är då hur de bestämmelserna förhåller sig till de bestämmelser vi nu föreslår.

Enhandsvapen och helautomatiska vapen anses vara särskilt samhällsfarliga vapen (se vidare kapitel 9). För att den som är under 20 år ska ges tillstånd att inneha ett helautomatiskt vapen har tidigare krävts att personen är en mycket framstående tävlingsskytt och tillhör åtminstone länseliten (3 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts i berörda delar genom PMFS 2024:2). Numera anser Polismyndigheten det avgörande vara om personen har den personliga lämplighet och mognadsgrad som kännetecknar den som uppfyller ålderskraven (se Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 2.5.3.1).

De omständigheter som beaktas vid bedömningen av om det finns skäl att göra undantag från vapenregleringens ålderskrav bör enligt vår mening alltid vara desamma. Kärnan i bedömningen måste näm-

ligen alltid vara vilken ålder och mognad sökanden uppnått, vilken typ av vapen som ansökan avser, om sökanden kan tillgodose sitt behov av vapnet utan att innehavstillstånd ges och om sökanden kan tillgodose vapenlagens krav på en säker förvaring. Vi föreslår därför att de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att göra undantag för ålderskravet för jakt och målskjutning också ska beaktas särskilt vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att göra undantag från ålderskraven för enhandsvapen och helautomatiska vapen. En annan sak är detta i praktiken bör leda till en mer restriktiv tillståndsprövning för enhandsvapen och helautomatiska vapen, eftersom det är särskilt samhällsfarliga vapen och vapnets typ ska beaktas vid prövningen.

6.5. Godtagbara ändamål för innehavstillstånd

Förslag: Det ska av den nya vapenlagen framgå vilka som är de god-

tagbara ändamålen för innehav av skjutvapen för skjutning. De godtagbara ändamålen ska även i fortsättningen vara jakt, målskjutning, skydd, avlivning av fällfångade djur och s.k. udda ändamål.

Det ska klargöras att tillstånd kan ges för udda ändamål som inte avser skjutning.

Udda ändamål ska betecknas ”udda skjutningsändamål” respektive ”udda ändamål som inte avser skjutning”.

Skälen för förslagen

Nuvarande ordning

Enligt 2 kap. 4 § vapenlagen får en enskild person ges tillstånd att inneha skjutvapen för skjutning endast om han eller hon behöver vapnet för ett godtagbart ändamål.

Av 2 kap. 5 a § vapenförordningen framgår indirekt att tillstånd för skjutning kan ges för jakt, målskytte, skydd eller avlivning av fällfångade djur. Om det finns synnerliga skäl får tillstånd därutöver beviljas för annat ändamål, s.k. ”udda ändamål”. Udda ändamål kan vara exempelvis räddningstjänstens punktering av gasbehållare vid eldsvåda. Vad som förstås med udda ändamål berörs vidare i avsnitt 6.8.

Tillstånd till innehav av skjutvapen för annat ändamål än skjutning får enligt 2 kap. 4 § vapenlagen meddelas om skjutvapnet har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden. I praxis har tillstånd även beviljats för innehav av ett obrukbart vapen som teaterrekvisita (se RÅ 2007 ref. 46). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i avgörandet att bestämmelsen i 2 kap. 5 a § vapenförordningen inte är tillämplig när ett vapen inte ska användas för skjutning och att frågan om tillstånd i stället får bedömas med utgångspunkt i de förutsättningar som allmänt sett gäller för tillstånd enligt vapenlagen. I avgörandet nämndes att användning av vapen i en teaterföreställning var ett sådant udda ändamål som godtagits i praxis innan 2 kap. 5 a § vapenförordningen infördes. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade i det avseendet till vissa förarbetsuttalanden (prop. 1999/2000:27 s. 42 och 43).

Frågans tidigare behandling

1995 års vapenutredning föreslog att de ändamål för vilka någon kan ha rätt att inneha skjutvapen skulle framgå av lagtexten (se SOU 1998:44 s. 24 och jfr s. 120–121 och 287). Förslaget ledde inte till lagstiftning men däremot till införandet av 2 kap. 5 a § vapenförordningen. Syftet med införandet var, som det får förstås, att klargöra att tillstånd kan ges för s.k. udda ändamål (jfr prop. 1999/2000:27 s. 42 och 43).

De godtagbara ändamålen bör framgå av lag

En enskild person får ges tillstånd att inneha ett skjutvapen för skjutning endast om han eller hon behöver vapnet för ett godtagbart ändamål (2 kap. 4 § vapenlagen). Den nu gällande regleringen avseende vad som utgör ett godtagbart ändamål är svårtillgänglig. Enligt vår mening är det otillfredsställande att så grundläggande krav för innehavstillstånd inte enkelt kan utläsas av vapenlagen. Detta kan försvåra för både sökande och för tillståndsmyndigheten. Vi föreslår därför att de godtagbara ändamålen ska framgå av den nya vapenlagen.

Frågan har lyfts om avlivning av fällfångade djur även fortsättningsvis ska utgöra ett eget ändamål i vapenregleringen. Ett argument mot att så ska vara fallet kan vara att avlivningen utgör ett naturligt led i jakt med fällor och att avlivning av fällfångade djur därmed skulle

kunna ingå i ändamålet jakt. För innehav för jakt och innehav för avlivning av fällfångade djur uppställs emellertid olika krav (se avsnitt 6.2). Tillstånd att inneha skjutvapen för jakt innefattar visserligen en rätt att också använda vapnet för avlivning av djur, men ett tillstånd att inneha vapen för avlivning medför inte en rätt att använda vapnet för jakt (jfr 3 kap. 3 § vapenförordningen). Vi kan inte se några principiella eller praktiska fördelar med att avskaffa avlivning av fällfångade djur som ett särskilt ändamål och bedömer därför att det ändamålet även fortsättningsvis bör anges särskilt.

Av den nya vapenlagen bör det alltså framgå att en enskild person får ges tillstånd att inneha skjutvapen för ändamålen jakt, målskjutning, skydd, avlivning av fällfångade djur och andra godtagbara ändamål, dvs. s.k. udda ändamål. De udda ändamålen bör i lagen benämnas ”udda skjutningsändamål”.

De godtagbara ändamålen när ett skjutvapen ska innehas för annat än skjutning – dvs. i första hand för samling, prydnad eller minne – framgår enligt vår mening i huvudsak tillräckligt tydligt av den nuvarande vapenlagen. Det saknas emellertid författningsstöd för att bevilja tillstånd att inneha skjutvapen för udda ändamål när vapnet inte ska användas för skjutning. I praxis och förarbeten finns dock, som framgår i det föregående, stöd för att tillstånd kan ges för udda ändamål även i sådana fall. Enligt vår mening bör den möjligheten framgå av lagen. De udda ändamålen bör benämnas ”udda ändamål som inte avser skjutning”.

I avsnitt 6.8 återkommer vi till förutsättningarna för att ge tillstånd att inneha ett skjutvapen för udda ändamål.

6.6. Innehavstillstånd för jaktändamål

Som framgår i avsnitt 6.2 har Naturvårdsverkets föreskrifter om vilka vapen som får användas för jakt stor betydelse för när innehavstillstånd kan ges för det ändamålet. I detta avsnitt berörs vissa frågor med anknytning till de föreskrifterna.

6.6.1. Förbud och begränsningar som avser innehav bör framgå av vapenregleringen

Bedömning: Bestämmelser som har som enda syfte att begränsa

möjligheterna till innehav av vissa vapen för vissa ändamål bör så långt det är möjligt finnas i vapenlagen och föreskrifter som meddelas med stöd av denna.

Förslag: De bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter som

enbart syftar till att uppfylla kraven i vapendirektivet ska flyttas till den nya vapenförordningen och avse innehav för jakt i stället för användning för jakt.

Skälen för bedömningen och förslaget

I avsnitt 5.3 har vi utvecklat de krav som bör ställas på en tillståndsreglering och även gjort bedömningen att dagens vapenreglering i vissa avseenden inte är så tydlig och lättillgänglig som den bör vara. Vi har därför bl.a. i avsnitt 5.5 föreslagit vissa förtydliganden. En otydlighet som har uppmärksammats i olika sammanhang är att viss reglering som syftar till att begränsa möjligheterna till innehav av vissa slags skjutvapen inte finns i vapenregleringen utan i stället följer indirekt av reglering som handlar om rätten att använda skjutvapen. Det sagda gäller i första hand rätten att inneha skjutvapen för ändamålet jakt.

Av 27 § jaktlagen framgår att jakt ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Vid jakt i Sverige får därför endast sådana vapen och andra jaktmedel användas som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver (30 § jaktlagen och 10 a § jaktförordningen). Med stöd av bemyndigandet har Naturvårdsverket meddelat föreskrifter, se Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt (NFS 2023:8). Naturvårdsverkets bemyndigande att meddela föreskrifter om vapen för jakt handlar om jaktens bedrivande och tar enbart sikte på vilka vapen som får användas vid jakten och alltså inte vilka vapen som får innehas. Det förhåller sig visserligen så att det inte kan föreligga något behov av ett visst vapen för ändamålet jakt om vapen inte får användas vid jakt. Ett sådant vapen

kan inte heller anses lämpligt för ändamålet jakt. Det innebär dock inte att Naturvårdsverket har i uppgift att ta ställning till vilka vapen som ska förekomma i samhället. Det ankommer inte på Naturvårdsverket att göra ställningstaganden utifrån exempelvis brottsförebyggande synpunkter.

Trots det sagda finns det i Naturvårdsverkets föreskrifter vissa bestämmelser som egentligen syftar till att begränsa innehav av en viss vapentyp snarare än användningen av vapentypen vid jakt. Bestämmelserna har alltså utformats som ett förbud mot att använda vapentypen vid jakt. Sålunda följer, lite förenklat, av föreskrifterna att man inte vid jakt får använda halvautomatiska kul- och hagelgevär som kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad genom en bl.a. en vikbar kolv (2 kap. 6 § och 3 kap. 7 § NFS 2023:8). Bestämmelserna är avsedda att införliva det förbud mot innehav av sådana vapen för jakt som följer 2017 års ändringsdirektiv och saknar alltså jaktliga skäl (se artikel 9 och kategori A8 i bilaga I till vapendirektivet). Nackdelarna med en sådan regleringslösning uppmärksammades vid genomförandet av ändringsdirektivet men ansågs ändå godtagbar med hänsyn till överträdelseärendet mot Sverige och tidspressen att genomföra ändringsdirektivet (se SOU 2022:62 s. 134). Även bestämmelsen i 5 kap. 2 § föreskrifterna om att endast sådana enhandsvapen som har kantantändning får användas vid jakt är avsedd att genomföra ändringsdirektivet.

Att helautomatiska vapen inte får innehas för jakt framgår inte uttryckligen av vapenregleringen utan endast indirekt av att det enligt jaktregelverket inte finns något tillåtet användningsområde för sådana vapen för jakt. Förbudet mot att använda helautomatiska vapen vid jakt har jaktliga skäl medan det indirekta förbudet mot innehav även har brottsförebyggande skäl. Det hör till saken att det följer av vapendirektivet att medlemsstaterna inte får tillåta innehav av helautomatiska skjutvapen för jakt (se artikel 9 och kategori A2 i bilaga I till vapendirektivet), varför det dessutom är fråga om uppfyllande av vapendirektivets krav som i huvudsak har brottsförebyggande motiv. I kapitel 9 återkommer vi till frågan om det av den nya vapenlagen uttryckligen bör framgå att helautomatiska vapen inte får innehas för jakt.

Vi anser att den beskrivna regleringstekniken där begränsningar eller förbud mot innehav av vissa vapen framgår endast indirekt av Naturvårdsverkets användningsreglering är mindre lämplig och inte

bör väljas i den nya vapenreglering som vi föreslår. Till att börja med bidrar den till att göra vapenregleringen svårtillgänglig. Vidare är det principiellt tveksamt att Naturvårdsverket meddelar föreskrifter som inte syftar till att omhänderta de intressen som ligger inom myndighetens ansvarsområde utan som enbart syftar till att begränsa innehav av en viss sorts vapen, oberoende av om vapnen i och för sig skulle kunna vara lämpliga från jaktlig synpunkt. Bestämmelser av detta slag bör finnas i vapenlagen och föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen. Det är en annan sak att det i vissa fall kan finnas skäl både till användningsreglering och innehavsreglering. Det finns flera exempel på att det i vapenregleringen finns särskilda begränsningar i fråga om innehav av vapen som i och för sig är tillåtna för jakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Sådana begränsningar gäller bl.a. för enhandsvapen och instickspipor (se 2 kap. 5 § vapenförordningen).

Med hänsyn till det anförda bör bestämmelser som har som enda syfte att begränsa möjligheten till innehav av vissa vapen för vissa ändamål så långt det är möjligt finnas i vapenlagen och föreskrifter som meddelas med stöd av denna. Det bör alltså inte förekomma att sådana begränsningar och förbud endast framgår indirekt av användningsreglering, såsom i Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen för jakt.

Bedömningen innebär bl.a. att bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter som syftar till att uppfylla kraven i vapendirektivet bör tas in i den nya vapenreglering som vi föreslår och ta sikte på innehav för jakt i stället för användning. Det bör således regleras i vapenförordningen att halvautomatiska gevär, vars längd kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad genom en vikbar kolv, en kolv av teleskopisk typ eller genom en kolv som kan avlägsnas utan användning av verktyg, inte får innehas för jakt (2 kap. 6 § och 3 kap. 7 § NFSF 2023:8). Bestämmelsen bör dock ges en delvis annan utformning när den tas in i vapenförordningen, som än tydligare anknyter till vapendirektivet. Det bör vidare föreskrivas att enhandsvapen med centralantändning inte får innehas för jakt (5 kap. 2 § NFSF 2023:8).

6.6.2. Skjutvapens lämplighet för ändamålet jakt

Förslag: Ett skjutvapen som enligt jaktlagen eller föreskrifter

som har meddelats med stöd av den lagen får användas för jakt ska också vid tillämpning av vapenregleringen anses lämpat för jakt. En föreskrift om detta ska tas in i den nya vapenförordningen.

Bedömning: Om våra förslag i avsnitt 20.8 inte genomförs bör

ett vapen som enligt jaktregleringen får användas för jakt inte anses lämpat för det ändamålet om det finns särskilda skäl med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Skälen för förslaget och bedömningen

Nuvarande ordning

Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får ges endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet ska avse (2 kap. 5 § vapenlagen). Vår tolkning av bestämmelsen redovisas i avsnitt 5.6.3. Som anges där framgår av förarbetena inte mycket mer än att hagelgevär vars utförande liknar militära helautomatiska vapen och med vilka det inte går att uppnå samma skottprecision som med ordinära hagelgevär inte kan anses vara lämpliga för jakt, eftersom strävan i jaktsammanhang bör vara att minimera risken för skadskjutning av viltet (se prop. 1999/2000:27 s. 33). Vi menar att bestämmelsen bör tolkas så att ett skjutvapen endast kan anses vara lämpat för ett visst ändamål om det är väl ägnat att åstadkomma det avsedda resultatet, samtidigt som risken för oönskade bieffekter är låg. Vid bedömningen bör hänsyn också tas till om vapnet över huvud taget kan anses lämpat för civilt innehav och användning.

Endast sådana vapen som enligt Naturvårdsverkets föreskrifter är tillåtna för jakt får användas vid jakt i Sverige (30 § jaktlagen, 10 § jaktförordningen och NFS 2023:8). Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2010 ref. 71 uttalat att Naturvårdsverkets föreskrifter ska beaktas vid bedömningen av om ett visst vapen är lämpat för jakt. Polismyndigheten har emellertid enligt rättsfallet att göra en självständig bedömning av om vapnet uppfyller kraven i såväl Naturvårdsverkets föreskrifter som vapenlagen.

Kammarrätterna har i flera avgöranden kommit fram till att skjutvapen, som i och för sig uppfyller kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter, inte är lämpliga för jakt när vapnen haft vikbar kolv eller pistolgrepp. Avgörandena har motiverats med att sådana egenskaper fyller rent militära behov samt ökar risken för att vapnen missbrukas. (Se bl.a. Kammarrätten i Göteborgs dom den 12 december 2019 i mål nr 4382-19, Kammarrätten i Stockholms dom den 6 juli 2020 i mål nr 1816-20, Kammarrätten i Jönköpings dom den 30 april 2019 i mål nr 2861-18 och Kammarrätten i Sundsvalls dom den 8 maj 2020 i mål nr 2511-19.) Praxis är dock inte enhetlig. Bland annat har Kammarrätten i Stockholm i dom den 2 mars 2023 i mål nr 6936-22 ansett ett skjutvapen lämpat för jakt trots att det hade vikbar kolv och pistolgrepp. Kammarrätten konstaterade att den omständigheten att vissa egenskaper är lämpliga även för militära vapen inte påverkar ett vapens lämplighet för jakt. Kammarrätten konstaterade vidare att det inte fanns någon utredning som gav stöd för uppfattningen att vapnets egenskaper eller utseende skulle kunna leda till en förhöjd risk att för att det skulle komma till brottslig användning. Domen har fått laga kraft.

Polismyndigheten har tidigare intagit en restriktiv hållning vid bedömningen av om ett skjutvapen är lämpat för jakt. Utöver att vapnet ska vara tillåtet för jakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter har Polismyndigheten uppställt följande krav. Ammunition laddad med röksvagt krut bör finnas att tillgå i handeln eller genom hemladdning i sådan omfattning att övningsskytte med vapnet kan bedrivas i tillräcklig omfattning. Vapen vars utförande är sådant att det inte går att uppnå samma precision som med ordinära vapen bör anses som direkt olämpliga för jakt. Vad som nu sagts bör exempelvis gälla i fråga om korta vapen, vapen som saknar traditionell kolv eller som inte har för ändamålet lämpliga riktmedel, t.ex. militära närstridsvapen. Även andra vapen kan, med hänsyn till sin konstruktion eller vikt, anses olämpliga för jakt. (Se 2 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts genom PMFS 2024:2.)

Polismyndighetens nyligen beslutade handbok för handläggning av vapenärenden ger intryck av att en något annan tillämpning är avsedd för framtiden. Enligt handboken ska myndigheten vid bedömningen av om ett skjutvapen är lämpat för jakt – utöver att vapnet uppfyller Naturvårdsverkets krav för att få användas vid jakt – beakta att vapnet inte har egenskaper som är primärt motiverade av rent militära behov och att vapnet har nödvändig skottprecision och en

konstruktion som inte innebär risker för skytten eller omgivningen. Skjutvapen som har egenskaper primärt motiverade av rent militära behov är, enligt handboken, sådana som är avsedda att fjärrstyras, monteras på fordon eller i fasta installationer etc. Att en vapentyp har ett militärt användningsområde, vilket enligt handboken gäller t.ex. vapen av typen AR-15, innebär enligt handboken inte att de kan anses ha egenskaper som är primärt motiverade av rent militära behov. Att skjutvapen tillhandahålls av vapenhandlare, marknadsförs som jaktvapen och normalt förekommer som jaktvapen på marknaden innebär enligt handboken en tydlig indikation på att vapnet inte har egenskaper som är primärt motiverade av rent militära behov. Skjutvapen som tillhandahålls av vapenhandlare och skjutvapen som normalt förekommer på marknaden får enligt handboken också anses ha en fullt tillräcklig skottprecision samt vara funktionella och säkra att använda. Däremot kan antika vapen som inte kan användas med modern ammunition, vapen med ett helt annat syfte än jakt eller egentillverkade vapen (t.ex. 3D-printade vapen) anses medföra risker för olyckshändelser med skjutvapen. (Se Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.2.1.)

Skjutvapen som får användas för jakt bör också anses lämpade för det ändamålet

I jaktlagen finns vissa grundläggande regler om hur jakt får bedrivas och om hur viltet ska vårdas. Av 27 § jaktlagen framgår att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Det är mot denna bakgrund bestämmelsen i 30 § jaktlagen, enligt vilken endast de vapen och jaktmedel i övrigt som regeringen föreskriver får användas vid jakt, måste förstås. Regeringen har vidaredelegerat sin föreskriftsrätt till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har alltså i uppdrag att avgöra vilka vapen som får användas för jakt och är därmed primärt ansvarig för att bedöma vilken typ av vapen som är lämpliga för jaktändamål. Mot denna bakgrund skulle det kunna framstå som naturligt att tillerkänna Naturvårdsverkets föreskrifter ett bestämmande inflytande när det gäller att avgöra om ett vapen är lämpat för jakt.

Polismyndigheten har emellertid ansvaret för säkerheten i samhället när det gäller den civila förekomsten och användningen av skjutvapen. Att Polismyndigheten är tillståndsmyndighet i vapenärenden

får ses i ljuset av att polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, och att detta utgör ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet (se 1 § polislagen [1984:387]). Det innebär att Polismyndigheten kan ha anledning att se på frågan om ett vapen är lämpat för jakt från ett bredare perspektiv än Naturvårdsverket. Polismyndigheten har exempelvis anledning att ta hänsyn till om det över huvud taget är lämpligt att ett visst vapen får innehas för civila ändamål, medan Naturvårdsverkets bedömning inskränker sig till jaktliga hänsyn. Vidare bör noteras att Naturvårdsverkets föreskrifter avser användning medan vapenlagens regler gäller innehav. I sammanhanget bör också noteras att Naturvårdsverkets föreskrifter endast anger vilka vapen som får användas för jakt men inte vilka vapen som är lämpligast för ändamålet. Bestämmelsen i 2 kap. 5 § vapenlagen om att vapnet måste vara lämpat för ändamålet synes ha tillkommit mot bakgrund av att de vapen som var tillåtna för jakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter vid den tidpunkten inte alltid kunde anses lämpliga för jakt (jfr prop. 1999/2000:27 s. 33 och SOU 1998:44 s. 122124).

I kapitel 20 gör vi bedömningen att innehavstillstånd inte bör få ges när den nytta en viss vapentyp har för ett visst ändamål inte är tillräcklig för att uppväga de risker det innebär för allmän ordning och säkerhet om tillstånd ges för det ändamålet. Det sagda gäller inte minst mot bakgrund av det ökade skjutvapenvåldet och det försämrade nationella säkerhetsläget. Vi föreslår därför i kapitel 20 att tillstånd till innehav av ett skjutvapen inte får ges om innehav för det avsedda ändamålet av den sortens vapen innebär en risk för allmän ordning och säkerhet som är oproportionerlig i förhållande till nyttan för ändamålet. Vidare föreslår vi att tillstånd att inneha skjutvapen för jakt inte ska få avse halvautomatiska gevär och lådor som är avsedda för sådana gevär, om vapnet är utformat för centralantänd gevärsammunition eller centralantänd pistolammunition i grövre kaliber än 9 millimeter, och ett löstagbart vapenmagasin av militär typ med kapacitet för mer än 10 patroner kan sättas in i vapnet utan särskild utrustning eller modifiering av vapnet. Vi föreslår också vissa andra förbud mot vapen som enligt vår mening inte bör få innehas av enskilda.

Förslagen i kapitel 20 utgör delvis en kodifiering av den prövning som Polismyndigheten i dag kan göra inom ramen för bedömningen av om ett vapen är lämpat för ändamålet. Om förslagen genomförs minskar därför behovet av att hänsyn till allmän ordning och säker-

het kan beaktas inom ramen för den bedömningen. Bedömningen av om ett skjutvapen är lämpat för ändamålet skulle då kunna begränsas till frågan om vapnet är ägnat att åstadkomma det avsedda resultatet, samtidigt som risken för oönskade bieffekter är låg. Något annorlunda uttryckt skulle bedömningen kunna inriktas på frågan om det är lämpligt att vapnet används för det avsedda ändamålet.

Naturvårdsverkets föreskrifter reglerar vilka vapen som får användas för jakt. Myndigheten har det primära ansvaret för att avgöra vilka vapen som är lämpliga för jakt ur ett rent jaktligt perspektiv. Under förutsättning att de förslag vi lämnar i kapitel 20 genomförs anser vi att Polismyndigheten får tillräckliga verktyg för att ingripa mot sådana vapen som inte bör få innehas för jakt utifrån de intressen Polismyndigheten ska bevaka. Vi ser då inget hinder mot att jaktregleringen tillåts bli avgörande för frågan om ett vapen är lämpat för jaktändamål. En sådan ordning överensstämmer med hur många jägare redan i dag uppfattar regelverket och kan bidra till att tillståndsmyndighetens och domstolarnas beslut uppfattas som mer legitima.

Vi föreslår därför att det i den nya vapenförordningen föreskrivs att ett vapen som enligt jaktlagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen får användas för jakt också ska anses lämpat för jakt. Regeringen bör kunna föreskriva om detta i vart fall med stöd av det tämligen vidsträckta bemyndigandet i 11 kap. 2 § f vapenlagen, som ger en möjlighet att meddela föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt ska vara uppfyllda för tillstånd enligt denna lag.

Om de förslag vi lämnar i kapitel 20 inte genomförs bör den nya föreskriften ges en delvis annan utformning. Förslaget till 4 kap. 7 § nya vapenförordningen bör då ges följande lydelse.

Sådana skjutvapen som enligt jaktlagen (1987:259) eller förskrifter som har meddelats med stöd av den lagen får användas för jakt ska vid tillämpning av 3 kap. 2 § vapenlagen (2025:00) anses vara lämpade för jakt, om det inte finns särskilda skäl med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Det bör framhållas att ett yttrande från Naturvårdsverket inte heller framöver bör vara bindande för Polismyndigheten när myndigheten prövar om ett vapen är tillåtet för jakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, utan Polismyndigheten ska göra en självständig prövning av om så är fallet (jfr RÅ 2010 ref. 71). En annan ordning skulle innebära att Naturvårdsverkets yttrande tillerkänns ett legalt bevisvärde, vilket är främmande för svensk rätt.

Den föreslagna bestämmelsen om att ett vapen som enligt jaktlagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen får användas för jakt ska anses lämpat för jaktändamål bör inte förstås motsatsvis. Även ett skjutvapen som inte får användas för jakt i Sverige kan undantagsvis anses vara lämpat för jakt, om jakten ska ske i ett annat land med en annan viltstam. Det bör ankomma på sökanden att visa att vapnet ska användas utomlands och att vapnet är lämpat för jakt där. Helautomatiska vapen torde aldrig vara lämpade för jakt (se avsnitt 9.2). I avsnitt 9.10.1 föreslår vi att det inte ska vara möjligt att få tillstånd att inneha helautomatiska vapen för jaktändamål.

6.7. Innehavstillstånd för målskjutning

I detta avsnitt berörs vissa frågor om innehavstillstånd för målskjutning.

6.7.1. Aktivitetskraven för målskjutning

Bedömning: Polismyndigheten bör se över aktivitetskraven för

innehav av skjutvapen för målskjutning för att säkerställa att kraven är utformade med hänsyn till skyttesportens faktiska förutsättningar. Myndigheten bör under arbetet samråda med de auktoriserade skyttesammanslutningarna.

Skälen för bedömningen

Aktivitetskraven i snäv bemärkelse

För att en enskild person ska få ges tillstånd att inneha skjutvapen för målskjutning krävs, utöver de allmänna förutsättningarna för tillstånd att inneha ett vapen avsett för skjutning, att sökanden är aktiv medlem i en skyttesammanslutning som uppfyller vissa krav. Kravet på aktivt medlemskap gäller alla de vapentyper som kan innehas för målskjutning utom effektbegränsade vapen. (2 kap. 3 § första stycket 2–4 vapenförordningen.)

Med avseende på enhandsvapen finns tämligen detaljerade föreskrifter rörande aktivitetskravet. För tillstånd att inneha ett sådant vapen krävs att sökanden under minst sex månader har varit medlem

i en skyttesammanslutning som uppfyller vissa krav och – om sökanden inte tidigare innehar enhandsvapen – under de senaste sex månaderna har deltagit i sammanslutningens skjutningar eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar i genomsnitt minst två gånger per månad. Om sökanden sedan tidigare innehar ett enhandsvapen gäller i stället som utgångspunkt ett krav på en genomsnittlig aktivitet minst en gång per månad under de senaste sex månaderna. Undantag från det kravet får dock göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl, såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring. (Se 5 kap. 5 och 6 §§ RPSFS 2009:13, FAP 551-3, i dess lydelse enligt PMFS 2016:4.)

För andra vapentyper än enhandsvapen gäller enligt Polismyndighetens allmänna råd att sökanden ska ha varit aktiv medlem i en skyttesammanslutning som uppfyller vissa krav under minst sex månader och under denna tid regelmässigt ha deltagit i organisationens skjutningar (5 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3). Enligt uppgift från Polismyndigheten gör myndigheten inte någon närmare kontroll av aktiviteten, utan den bedömning som görs av en skyttesammanslutnings styrelse i ett föreningsintyg godtas regelmässigt. Detta gäller även helautomatiska vapen.

Utredningen har i delbetänkandet gjort bedömningen att Polismyndigheten bör införa ytterligare aktivitetskrav för vissa vapentyper, nämligen för vissa halvautomatiska vapen som utgör A-vapen enligt vapendirektivets kategorisering (se SOU 2022:62 s. 139). Regeringen har angett att det kan behövas sådana ändringar för att Sverige ska leva upp till vapendirektivet (se prop. 2022/23:102 s. 36 och 37).

Aktivitetskravet i vidare bemärkelse

Utöver de aktivitetskrav som framgår eller följer av 2 kap. 3 § vapenförordningen tillämpar Polismyndigheten också andra aktivitetskrav vid tillståndsprövningen. Sökandens skytteaktivitet har nämligen betydelse för vilket behov sökanden anses ha av ett visst vapen.

Behov av ett första enhandsvapen anses i regel föreligga om sökanden uppfyller föreskrifterna om aktivt medlemskap (se 5 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3 i dess lydelse enligt PMFS 2016:4). Behov av ytterligare enhandsvapen förutsätter emellertid enligt Polismyndighetens allmänna råd att sökanden därutöver kan visa att han

eller hon inom ramen för sitt aktiva medlemskap har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med de enhandsvapen som han eller hon redan innehar. Hänsyn bör enligt de allmänna råden också tas till sökandens motivering av sitt framtida behov av sökt vapen. (Se 5 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3 i dess lydelse enligt PMFS 2016:4.)

Vid förnyelse av ett tillstånd att inneha enhandsvapen som tidsbegränsats med stöd av 2 kap. 6 a § vapenlagen (s.k. femårslicens) krävs, utöver att de grundläggande aktivitetskraven är uppfyllda, att sökanden tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år de senaste två åren för att behov av vapnet ska anses föreligga. Vid behovsbedömningen bör hänsyn tas till speciella förhållanden såsom sjukdom, graviditet och utlandstjänstgöring. (Se 5 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3 i dess lydelse enligt PMFS 2016:4.)

För andra skjutvapen än enhandsvapen granskar Polismyndigheten inte aktivitet med befintliga vapen när en vapeninnehavare ansöker om tillstånd att inneha ytterligare skjutvapen för målskjutning (jfr dock avsnitt 7.6.2).

Vid förnyelse av en femårslicens som avser ett helautomatiskt vapen uppställs inga specifika aktivitetskrav. En annan sak är att sökandens användning av vapnet ändå beaktas inom ramen för tillståndsprövningen.

Polismyndigheten bör se över aktivitetskraven

Flera auktoriserade sportskytteförbund har anfört att de aktivitetskrav som tillämpas av Polismyndigheten har en utformning som inte tar hänsyn till skyttesportens faktiska förutsättningar. Det har bl.a. gjorts gällande att aktivitetskraven medför att den som innehar ett skjutvapen med en s.k. femårslicens, dvs. ett tillstånd som tidsbegränsats enligt 2 kap. 6 a § vapenlagen (se vidare kapitel 10), tvingas planera sin träning och sitt tävlande utifrån när tillståndet löper ut. Det har vidare framförts att aktivitetskraven inte tar tillräcklig hänsyn till att en tävlingsskytt på en viss nivå för en och samma gren i allmänhet behöver mer än ett vapen, men använder de vapnen i mycket varierande utsträckning. Det har också framförts att aktivitetskraven inte i tillräcklig utsträckning möjliggör för en sportskytt att under olika perioder prioritera olika grenar.

Kravet på aktivt medlemskap i 2 kap. 3 § vapenförordningen får huvudsakligen antas syfta till att endast den som har behov av ett skjutvapen för målskjutning ska få inneha ett sådant vapen för det ändamålet. Därutöver medför kravet på aktivt medlemskap en viss social kontroll och kan också bidra till att tillståndshavaren uppehåller sin skjutskicklighet och en säker vapenhantering. (Jfr 5 kap. 3 § RPSFS 2009:13, FAP 551-3, i dess lydelse enligt PMFS 2016:4.) Med avseende på aktivitetskraven i vidare bemärkelse, det vill säga de krav på aktivitet som ställs för att en målskytt ska ges tillstånd att inneha ytterligare vapen, syftar de kraven till att endast den som har behov av skjutvapen för målskjutning ska få inneha sådana vapen för det ändamålet (jfr avsnitt 5.6.2 och 7.6.2).

Frågan om vilka aktivitetskrav som bör uppställas för att en person ska ges tillstånd att inneha skjutvapen för målskjutning är komplex. Å ena sidan bör de intressen som ligger bakom kravet på aktivt medlemskap i 2 kap. 3 § vapenförordningen och behovskravet i 2 kap. 4 § vapenlagen få genomslag. Å andra sidan bör kraven utformas på ett sådant sätt att skyttesportens faktiska förutsättningar beaktas.

I sammanhanget är av intresse att de auktoriserade sportskytteförbunden i vissa fall tillämpar strängare krav på aktivt medlemskap än Polismyndigheten. Exempelvis gäller enligt Svenska Skyttesportförbundets handlingsregler för utfärdande av föreningsintyg att sådant intyg får ges tidigast efter tolv månaders aktivt medlemskap för vapen till grovpistolgrenen. Enligt Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets policy för föreningsintyg krävs för utfärdande av ett föreningsintyg för gevär att sökanden varit aktiv medlem under minst 24 sammanhängande månader räknat från godkänd IPSC-licens. Det finns också andra exempel på att skytterörelsen ställer högre aktivitetskrav än Polismyndigheten.

Mot bakgrund av det anförda finns det anledning för Polismyndigheten att efter samråd med de centrala auktoriserade sportskyttesammanslutningarna se över aktivitetskraven för innehav av målskjutningsvapen för att säkerställa att dessa har en adekvat utformning. Detta gäller både de aktivitetskrav som svarar mot kraven i 2 kap. 3 § vapenförordningen och de krav som indirekt följer av Polismyndighetens praxis i fråga om behov av vapen. I kapitel 25 bedömer vi att Polismyndigheten bör initiera en regelbunden dialog med ledande sportskytteorganisationer.

6.7.2. Föreningsegna grenar

Bedömning: Det saknas anledning att generellt begränsa möjlig-

heterna till tillstånd att inneha skjutvapen för föreningsegna grenar, dvs. sådana skyttegrenar som utövas av en ansluten skyttesammanslutning utan att ha en motsvarighet i huvudförbundets skyttereglemente. Detta gäller dock endast om man genomför våra förslag i avsnitt 20.8 om att tillstånd till innehav av en viss sorts skjutvapen ska kunna nekas om innehav för det avsedda ändamålet medför oproportionerliga risker.

Tillstånd att inneha enhandsvapen och helautomatiska vapen bör inte ges för föreningsegna grenar. Någon särskild föreskrift om detta behövs inte, utan det kan beaktas inom ramen för de särskilda tillståndskraven för sådana vapen.

Polismyndigheten bör överväga att efter samråd med de auktoriserade skyttesammanslutningarna meddela föreskrifter om aktivitetskrav också för vissa andra vapentyper än enhandsvapen.

Skälen för bedömningarna

Bakgrund och nuvarande ordning

För att en enskild person ska få ges tillstånd att inneha skjutvapen för målskjutning krävs, som nämns i det föregående, i regel att sökanden är aktiv medlem i en skyttesammanslutning som uppfyller vissa krav. Kraven på skyttesammanslutningen varierar beroende på vilken typ av skjutvapen som ansökan gäller. För innehav av andra målskjutningsvapen än helautomatiska vapen krävs, om vapnet inte är effektbegränsat, att sammanslutningen antingen auktoriserats enligt vapenlagen eller är ansluten till en sådan sammanslutning och att sammanslutningen inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser. (2 kap. 3 § första stycket 2 och 4 vapenförordningen.) I praktiken tillämpas detta krav även för helautomatiska vapen, vilket vi föreslår ska förtydligas i den nya vapenförordningen (se avsnitt 9.2 och 9.10.2). För att en sammanslutning ska auktoriseras krävs att den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering (2 kap. 17 § vapenlagen).

Vapenlagens auktorisationsförfarande för sammanslutningar för jakt- eller målskytte infördes 2015. Den prövning som ska göras vid

en ansökan om auktorisation motsvarar den som tidigare skedde i samband med att en sammanslutning ansökte om vapentillstånd. I kravet på kontinuerlig skytteverksamhet ligger bl.a. att en sammanslutning för målskytte för att bli auktoriserad bör bedriva tävlingsverksamhet med viss regelbundenhet och på åtminstone nationell nivå inom den skyttegren som sammanslutningen ägnar sig åt (se prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen, s. 20).

I förarbetena framhölls den egenkontroll som skytterörelsen utövar. Det betonades att en lokal sammanslutning som ansluter sig till en sammanslutning på central nivå vid anslutningen åtar sig att följa den centrala sammanslutningens stadgar och att den kan uteslutas om den inte följer stadgarna. (Se prop. 2013/14:226 s. 20.)

Regeringen förutspådde att det främst torde bli sammanslutningar på central nivå, de s.k. förbunden, som skulle komma att ansöka om auktorisation (se prop. 2013/14:226 s. 21). Så har det också blivit. De auktoriserade förbunden är Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet, Svenska Mångkampsförbundet, Svenska Svartkruts Skytte Federationen, Svenska Armborst Unionen, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, Svenska Western Skytteförbund och Sveriges Metallsiluett Förbund.

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2018 ref. 53 prövat frågan om en enskild person kan vägras tillstånd att inneha skjutvapen för målskjutning på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som sökanden är medlem i inte utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens skyttereglemente. Bakgrunden var följande. En enskild person ansökte hos Polismyndigheten om tillstånd för innehav av två halvautomatiska kulgevär för ändamålet målskjutning inom grenen “fritt gevär”. Skytteföreningen hade utfärdat intyg om att den enskilde var aktiv medlem i föreningen och att föreningen var ansluten till den auktoriserade sammanslutningen Svenska Skyttesportförbundet. I intygen uppgav föreningen att Svenska Skyttesportförbundet i sitt skyttereglemente inte hade en tävlingsform för det slag av vapen som intygen avsåg.

Polismyndigheten gjorde gällande att det inte är tillräckligt att den anslutna sammanslutningen bedriver skytte med sådant vapen som en ansökan om innehavstillstånd avser utan att det också krävs att det vapen som ansökan avser ska användas enligt den auktoriserade sammanslutningens skyttereglemente.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att utformningen av 2 kap. 3 § första stycket 4 vapenförordningen inte ger stöd för Polismyndighetens tolkning och att det inte heller i övrigt finns något rättsligt stöd för att uppställa ett sådant krav. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen krävs det alltså inte att det vapen som ansökan avser ska användas enligt den auktoriserade sammanslutningens skyttereglemente.

Av rättsfallet går inte att utläsa om bedömningen hade blivit densamma om ansökan i stället hade gällt ett enhandsvapen eller ett helautomatiskt vapen, dvs. ett sådant vapen för vilket det gäller krav på synnerliga skäl för tillstånd till innehav (se 2 kap. 6 § vapenlagen). Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i rättsfallet HFD 2013 ref. 22 måste dock förstås som att bedömningen då hade blivit en annan. Rättsfallet, som är äldre än nuvarande bestämmelser om aktivt medlemskap i 2 kap. 3 § vapenförordningen, avsåg frågan om en enskild person skulle ges tillstånd att inneha ett enhandsvapen för en skyttegren som utövades inom den skyttesammanslutning som sökanden var medlem i, men som inte hade någon motsvarighet hos en sammanslutning som kunde ges eget tillstånd att inneha skjutvapen. Enligt vapenförordningen var det vid den tiden tillräckligt att sökanden var aktiv medlem i en skytteförening eller motsvarande organisation, såvitt avsåg krav på aktivt medlemskap för tillstånd att inneha enhandsvapen för målskjutning. Polismyndigheten hade, grundat på Rikspolisstyrelsens allmänna råd, angett att en enskild person inte kan anses ha behov av ett vapen om detta inte kan användas för målskytte i regi av en godkänd huvudorganisation eller en förening som är ansluten till och bedriver verksamhet enligt det reglemente som gäller för någon av de godkända huvudorganisationerna. Högsta förvaltningsdomstolen fann att kraven inte kunde anses gå utöver den mycket restriktiva bedömning som följer av det krav på synnerliga skäl som gäller för tillstånd att inneha enhandsvapen. Synnerliga skäl för innehavstillstånd ansågs alltså inte föreligga.

Faktiska förhållanden

Enligt uppgift från Polismyndigheten har rättsfallet HFD 2018 ref. 53 lett till att ett antal anslutna skyttesammanslutningar inrättat s.k. föreningsegna grenar, dvs. tävlingsgrenar som inte har någon motsvarighet i huvudförbundets skyttereglemente. Föreningsegna grenar

kan vara antingen grenar där man använder samma sorts skjutvapen som huvudförbundet men tävlar på ett annat sätt, eller grenar där man använder andra typer av skjutvapen. Det är ovanligt att någon ansöker om tillstånd att inneha enhandsvapen eller helautomatiska vapen för föreningsegna grenar. Någon etablerad praxis i fråga om hur sådana ansökningar hanteras finnas alltså inte.

Flera auktoriserade sportskytteförbund har bekräftat att det bland landets aktiva skyttar finns ett stort intresse för föreningsegna grenar. De auktoriserade skyttesammanslutningar som utredningen har träffat har varit tydliga med att en ansluten förening kan uteslutas om den i ett föreningsintyg intygar att ett skjutvapen, som enbart kan användas i föreningsegna grenar, överensstämmer med tekniska bestämmelser för en vapengrupp/skytteform som är reglerad i huvudförbundets skyttereglemente. I Polismyndighetens blankett för föreningsintyg finns en särskild ruta där detta ska intygas. Ett föreningsintyg kan emellertid utfärdas utan att den rutan kryssas i på blanketten.

Synen på föreningsegna grenar varierar mellan de auktoriserade skyttesammanslutningarna. Något förbund har anfört att anslutna föreningar som tränar och tävlar med vapen som inte omfattas av huvudförbundets skyttereglemente bör ansluta sig till ett annat förbund. Det har emellertid inte framkommit att de auktoriserade skyttesammanslutningarna generellt vill att lagstiftaren ska ingripa mot föreningsegna grenar. Det har framförts att föreningsegna grenar kan ha värde för skyttesportens utveckling. Detta gäller dock inte jaktskytte, där utrymmet för utveckling av sporten är mer begränsat.

Utgångspunkter för våra överväganden

Skyttesporten utvecklas ständigt. I de auktoriserade skyttesammanslutningarnas skyttereglementen finns exempel på grenar som inte fanns där vid millennieskiftet. Utvecklingen hänger samman både med den tekniska utvecklingen och nya idéer kring hur man kan tävla i målskytte.

Vi anser att det är viktigt att man inte begränsar skyttesportens utveckling. Det går dock inte att bortse från att det finns en risk för att det regelverk som är till för skötsamma legala vapeninnehavare kan missbrukas av den som har andra syften med sitt vapeninnehav än målskjutning. Det går inte heller att bortse från att risken för av-

ledning av legala vapen, dvs. risken att skjutvapen stjäls eller på andra sätt kommer i orätta händer, påverkas både av hur många skjutvapen som finns i omlopp i samhället och hur många av dessa vapen som är av sådant slag att de är särskilt attraktiva för kriminella. (Se vidare kapitel 7 och 20.)

Polismyndigheten lyfte i sitt remissvar över delbetänkandet frågan om vilken betydelse vapeninnehav för föreningsegna grenar har för svensk rätts överenstämmelse med vapendirektivet. Regeringen uttalade att synpunkten fick övervägas inom ramen för det fortsatta förordningsarbetet (se prop. 2022/23:102 s. 36).

Sammanfattningsvis bör enskilda kunna få inneha skjutvapen för föreningsegna grenar om det inte finns starka skäl som talar emot det.

Innehav av skjutvapen som inte omfattas av något huvudförbunds skyttereglemente

Föreningsegna grenar skulle kunna öppna upp för innehav av skjutvapen som inte får användas enligt något auktoriserat förbunds skyttereglemente. Det skulle i så fall innebära en risk för att sådana skjutvapen som över huvud taget inte bör få innehas av enskilda personer sprids i samhället. Som vi utvecklar i kapitel 20 finns det flera typer av skjutvapen som är särskilt samhällsfarliga. Sådana vapen kan exempelvis vara skjutvapen som är konstruerade för barriärbrytande ammunition eller för minröjning.

Redan i dag har Polismyndigheten möjlighet att neka tillstånd till innehav av sådana vapen som inte bör få innehas av civila. Sådana vapen kan nämligen i allmänhet inte anses lämpade för något legitimt ändamål (se vidare avsnitt 5.6.3). Genom de förslag vi lämnar i kapitel 20 förtydligas möjligheten att neka tillstånd till sådana vapen som med hänsyn till allmän ordning och säkerhet inte bör förekomma i samhället. Om de förslagen genomförs saknas därutöver behov av att begränsa vilka vapen som får innehas för målskjutning till de vapen som omfattas av de auktoriserade skytteförbundens skyttereglementen. Enligt vår mening får det alltså accepteras att en enskild person kan ges tillstånd att inneha skjutvapen som inte omfattas av en auktoriserad skyttesammanslutnings skyttereglemente. Detta förutsätter dock att vapnet är lämpat för målskjutning och att innehav för målskjutning av den sortens vapen inte innebär en risk för allmän ord-

ning och säkerhet som är oproportionerlig i förhållande till nyttan för målskjutningsändamål.

Helautomatiska vapen och enhandsvapen

Med avseende på helautomatiska vapen och enhandsvapen får tillståndsmyndigheten anses ha möjlighet att neka en enskild person innehavstillstånd för föreningsegna grenar redan enligt gällande rätt (jfr HFD 2013 ref. 22). Vi gör i avsnitt 9.7 bedömningen att det fortfarande är befogat att kategorisera enhandsvapen och helautomatiska vapen som särskilt samhällsfarliga vapen och att sådana vapen även i fortsättningen bör vara föremål för en strängare reglering än vad som gäller för andra skjutvapen. I avsnitt 9.10 föreslår vi visserligen att kravet på synnerliga skäl för innehav av enhandsvapen för målskjutning ska ersättas med ett krav på särskilda skäl. Även inom ramen för det kravet menar vi dock att det bör vara möjligt att neka innehavstillstånd med hänvisning till att den förening i vilken sökanden är aktiv medlem inte bedriver målskytte med vapnet enligt huvudförbundets skyttereglemente. Sammanfattningsvis menar vi att helautomatiska vapen och enhandsvapen inte bör få innehas för föreningsegna grenar och att detta kan anses följa redan av gällande rätt.

Kraven för föreningsintyg

De auktoriserade skyttesammanslutningarna uppställer ofta höga krav för att föreningsintyg ska få utfärdas för sådana vapen som omfattas av förbundets skyttereglemente. Om en ansluten förening bryter mot de kraven kan det leda till att föreningen utesluts. Detta utgör en del av skytterörelsens egenkontroll.

Föreningsegna grenar öppnar upp för att en ansluten förening utfärdar föreningsintyg för vapen som inte omfattas av huvudförbundets skyttereglemente. Huvudförbundet har i sådana fall av naturliga skäl ingen policy för när föreningsintyg får utfärdas. Den anslutna föreningen kan då uppställa lägre krav för att utfärda föreningsintyg för en viss vapentyp än de krav som gäller hos ”rätt” huvudförbund, utan att riskera uteslutning. Som exempel har nämnts att Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet kräver att en medlem har varit aktiv medlem i två år för att utfärda ett föreningsintyg för skjutvapen av

typen AR-15 medan det förekommer att föreningar anslutna till andra förbund utfärdar ett sådant intyg redan efter sex månader.

Polismyndigheten får enligt 2 kap. 3 § sista stycket vapenförordningen meddela föreskrifter om de krav på aktivt medlemskap som gäller för tillstånd att inneha skjutvapen. I nuläget har den föreskriftsrätten endast utnyttjats för enhandsvapen. En möjlig orsak är att Polismyndigheten har bedömt att de auktoriserade skyttesammanslutningarnas krav för att utfärda föreningsintyg medför tillräckligt högt ställda aktivitetskrav. I den mån Polismyndigheten bedömer att aktivitetskraven för vissa föreningsegna grenar ställs för lågt av anslutna föreningar bör Polismyndigheten utnyttja möjligheten att utfärda föreskrifter om den närmare innebörden av kravet på aktivt medlemskap. Kraven bör utformas efter samråd med de auktoriserade skytteförbunden (jfr avsnitt 6.7.1).

I avsnitt 20.7.4 gör vi bedömningen att Polismyndigheten bör överväga att meddela föreskrifter om skärpta aktivitetskrav för tillstånd till innehav för målskjutning avseende skjutvapen av typen AR-15 och vissa andra liknande vapen, och lådor som är avsedda för sådana gevär.

Oseriösa föreningar

Möjligheten att få inneha skjutvapen för föreningsegna grenar kan medföra en risk för att det bildas skyttesammanslutningar vars främsta syfte är att medlemmarna ska få inneha vissa vapentyper som de annars inte hade kunnat få tillstånd att inneha. Genom de förslag som nämns i det föregående motverkas dock denna risk. Om förslagen genomförs är risken enligt vår mening inte högre än motsvarande risk för att en skyttesammanslutning bildas i syfte att ge medlemmarna möjlighet att inneha skjutvapen som omfattas av huvudförbundets skyttereglemente. Det saknas därför anledning att begränsa möjligheten till föreningsegna grenar med hänsyn till risken för oseriösa föreningar.

Slutsatser

Vi ser inte anledning att generellt begränsa möjligheterna att inneha skjutvapen för föreningsegna grenar. Däremot menar vi att följande bör gälla.

 • En enskild person bör endast anses ha behov av och få tillstånd till innehav av ett helautomatiskt vapen eller ett enhandsvapen om den förening i vilken han eller hon är aktiv medlem bedriver målskytte med sådant vapen enligt huvudförbundets skyttereglemente. Ett sådant skärpt behovskrav följer av de krav på synnerliga respektive särskilda skäl som vi i avsnitt 9.10 föreslår ska gälla för innehav av sådana vapen för målskjutning, och som avser att utgöra en kodifiering av gällande rätt.
 • Om ett skjutvapen är oproportionerligt farligt sett i relation till den nytta det medför för ändamålet målskjutning bör innehavstillstånd inte ges. Inte heller bör innehavstillstånd ges om vapnet inte kan anses lämpat för ändamålet. Detta följer av våra förslag i avsnitt 20.8 och 2 kap. 5 § nuvarande vapenlag.
 • Om anslutna föreningar tillämpar lägre krav på aktivt medlemskap för innehav av vissa vapentyper än de auktoriserade skyttesammanslutningarna bör Polismyndigheten överväga att införa föreskrifter om krav på aktivt medlemskap. Polismyndigheten kan meddela sådana föreskrifter med stöd av det befintliga bemyndigandet i 2 kap. 3 § vapenförordningen.

6.8. Innehavstillstånd för udda ändamål

I avsnitt 6.5 föreslår vi att det av den nya vapenlagen uttryckligen ska framgå att innehavstillstånd kan ges för udda skjutningsändamål och udda ändamål som inte avser skjutning. I detta avsnitt berörs förutsättningarna för tillstånd att inneha skjutvapen för sådana ändamål.

6.8.1. Udda skjutningsändamål

Förslag: För att någon ska få ges innehavstillstånd för udda skjut-

ningsändamål ska krävas att personen för ett godtagbart ändamål som avser skjutning har ett behov av skjutvapnet som inte kan tillgodoses på något annat sätt. För innehav av start- och signalvapen ska det dock vara tillräckligt att personen har behov av vapnet för ett godtagbart skjutningsändamål.

Skälen för förslagen

Udda skjutningsändamål är skjutning för annat än jakt, målskytte, skydd och avlivning av fällfångade djur. Udda ändamål kan vara exempelvis räddningstjänstens punktering av gasbehållare vid eldsvåda, företags testning eller utveckling av produkter som t.ex. skottsäkra västar, bönders och slakteripersonals avlivning av tamboskap, eller utlån för övning i samband med utbildning för jägarexamen.

För innehavstillstånd avseende udda skjutningsändamål krävs i dag synnerliga skäl. (2 kap. 5 a § vapenförordningen.) I förarbetena anges att tillstånd bör ges endast undantagsvis. Inte bara bör ändamålet framstå som klart legitimt utan det bör i varje enskilt fall göras en bedömning av om det finns några godtagbara alternativ till att använda skjutvapen. (Se prop. 1999/2000:27 s. 42 och 43.) Polismyndigheten synes också ha tillämpat bestämmelsen om udda ändamål på detta sätt. (Se 2 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts genom PMFS 2024:2. Jfr även Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.7.)

Uttrycket synnerliga skäl används i lagtext då lagstiftaren avser att framhålla att det krävs något alldeles speciellt i något avseende för att bestämmelsen ska vara tillämplig. Tanken är som regel att en sådan bestämmelse ska tillämpas restriktivt och endast i rena undantagsfall.

De fall där tillstånd ges att inneha skjutvapen för udda skjutningsändamål utgör inte sådana utpräglade undantagssituationer som begreppet synnerliga skäl vanligtvis syftar på. I stället handlar det om undantagssituationer endast i den meningen att det rör sig om innehav för vitt skilda legitima ändamål, som är svåra att på förhand inordna i en övergripande uppräkning. Enligt vår uppfattning handlar det om situationer som snarast kan sägas motsvara ett krav på särskilda skäl.

Det kan mot denna bakgrund övervägas om begreppet ”synnerliga skäl” bör bytas ut mot ett krav på ”särskilda skäl”. Det går dock inte att komma ifrån att en sådan lösning skulle innebära att de krav som gäller i dag sänks, vilket inte är avsikten. Ett bättre alternativ är enligt vår mening att det nuvarande kravet ersätts med de krav som rent faktiskt uppställs enligt nuvarande ordning. En sådan lösning har fördelen den ger tydligare vägledning för när tillstånd får ges. Vi föreslår därför att det av den nya vapenlagen ska framgå att tillstånd att inneha skjutvapen för udda skjutningsändamål förutsätter att per-

sonen för ett godtagbart ändamål har ett behov av vapnet, som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Med godtagbart ändamål bör förstås ett klart legitimt ändamål. Tidigare praxis bör även fortsättningsvis vara vägledande.

Lägre krav för innehav av start- och signalvapen för udda skjutningsändamål

Enligt Polismyndighetens nyligen upphävda allmänna råd bör tillstånd att inneha start- och signalvapen kunna ges den som uppger ett godtagbart ändamål med innehavet. Godtagbara ändamål kan vara att vapnet ska användas som startvapen vid idrottstävlingar eller idrottsträningar, inom lantbruk eller dylikt eller som skrämskottsvapen gentemot skadevållande vilt samt vid hundträning för att träna skottfasthet. Innehar en idrottsförening eller hundklubb startvapen bör enskilda medlemmar normalt inte beviljas tillstånd för sådana vapen, som det får förstås för att de då kan låna vapen av föreningen (jfr 3 kap. 1 a § sista stycket 3 vapenlagen). Nödsignalering till sjöss eller i fjällen bör i första hand klaras med pyrotekniska varor och inte med skjutvapen. (6 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts i berörda delar genom PMFS 2024:2.)

Kravet på synnerliga skäl i 2 kap. 5 a § vapenförordningen synes i praktiken alltså inte tillämpas när en enskild person ansöker om tillstånd att för udda skjutningsändamål inneha ett start- eller signalvapen. I kammarrättspraxis finns exempel på att kravet på synnerliga skäl i 2 kap. 5 a § vapenförordningen inte ansetts gälla när någon vill inneha ett start- eller signalvapen för udda skjutningsändamål (se Kammarrätten i Sundsvalls dom den 4 juli 2005 i mål nr 751-05, Kammarrätten i Stockholms dom den 12 maj 2021 i mål nr 7693-20 och Kammarrätten i Stockholms dom den 29 september 2023 i mål nr 6239-22). Högsta förvaltningsdomstolen har gett uttryck för att det inte är givet att kravet på synnerliga skäl omfattar start- och signalvapen (se RÅ 2005 not 23). Också Polismyndighetens nyligen beslutade handbok för handläggning av vapenärenden ger stöd för att kravet på synnerliga skäl inte tillämpas när någon ansöker om tillstånd att inneha start- eller signalvapen för de ändamål som nyss nämnts (se Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.6 och 4.7).

Frågan är då om det finns anledning att införa en särskild reglering, med lägre krav, för innehav av start- och signalvapen för udda skjutningsändamål.

Möjligheten att inneha start- och signalvapen för udda skjutningsändamål har funnits ända sedan sådana vapen genom en lagändring 1987 fördes in under vapenlagstiftningens regelsystem genom att de jämställdes med skjutvapen (se lagen [1987:1008] om ändring i vapenlagen [1973:1176]). Typiskt för start- och signalvapen är att de i allmänhet anses som mindre farliga vapen, vilket i den nuvarande vapenregleringen har kommit till uttryck i bl.a. 2 kap. 6 § vapenlagen och 2 kap. 3 § vapenförordningen. Typiskt för start- och signalvapen är också att tillståndshavaren i allmänhet har behov av vapnet för just udda ändamål.

I förarbetena till 1987 års lagändring uttalades bl.a. följande. Polismyndighetens prövning bör inte vara mer omfattande än vad sakens beskaffenhet kräver. När det gäller startvapen bör det vara tillräckligt att sökanden inte visar sig olämplig att inneha vapnet och att personen lämnar uppgift om ett legitimt ändamål med innehavet vars riktighet det saknas anledning att betvivla. Godtagbara ändamål kan i första hand vara användning i samband med idrottstävlingar och idrottsträningar, men också användning inom lantbruket som skrämskottsvapen mot skadevållande vilt eller vid hundträning bör kunna godtas. Däremot bör tillstånd i princip inte ges om det avsedda ändamålet uppges vara personligt skydd. Tillstånd att inneha signalvapen bör på motsvarande sätt beviljas den som kan anses lämplig som vapeninnehavare och som påvisar ett legitimt skäl för behov av att kunna avge nödsignal exempelvis vid segling. (Se prop. 1986/87:154 Ändring i vapenlagen [1973:1176], s. 15 och 16.)

Avsikten när start- och signalvapen infördes under vapenlagstiftningen var alltså inte att innehavstillstånd ska ges endast när sökanden har ett tvingande behov av vapnet som inte rimligen kan tillgodoses på annat sätt än genom skjutvapen. Senare förarbeten ger inte stöd för att lagstiftaren ändrat uppfattning (jfr prop. 1999/2000:27 s. 42 och 43). Det bör dock noteras att det i förarbetena till 1987 års lagändring anfördes att sådana startvapen som är vanligast i kriminella sammanhang – vid den tidpunkten vissa startrevolvrar som är synnerligen enkla att göra om till skjutning med skarp ammunition – över huvud taget inte bör komma i fråga för tillstånd (se prop. 1986/87:154 s. 15).

Även i dag förekommer att start- och signalvapen byggs om till skarpa vapen. Detta gäller främst startvapen, som i statistiken ofta behandlas tillsammans med tårgasvapen. Det finns en ökande trend med att start- och tårgasvapen konverteras till skarpa vapen och används i kriminella sammanhang (se avsnitt 3.3.4 och 3.4). Det bör dock noteras att det främst är tårgasvapen, dvs. inte start- eller signalvapen, som byggs om till skarpa vapen. Nationellt Forensiskt Center (NFC), som är en avdelning inom Polismyndigheten som utför forensiska undersökningar, har utifrån sin statistik för 2021–2022 angett att endast ca 15–20 procent av de modifierade start- och tårgasvapen som undersöktes ursprungligen var startvapen. Nationella operativa avdelningen (Noa), som är en annan avdelning inom Polismyndigheten, har i samråd med Tullverket bekräftat bilden att det är tårgasvapen som är det dominerande problemet. Enligt NFC kan det dock vara i stort sett lika lätt att bygga om ett startvapen som ett tårgasvapen till ett skarpt vapen. Från Tullverket har det framförts att man i Storbritannien sett en ökning av antalet konverterade start- och signalvapen när problematiken med konverterade tårgasvapen pressats tillbaka.

Det finns alltså anledning att vara vaksam på utvecklingen i fråga om konvertering av start- och signalvapen. Det kan också finnas anledning till en sträng syn på sådana vapen när de innehas illegalt (jfr ”De insmugglade tårgaspistolerna” NJA 2021 s. 759, som dock avsåg tårgasvapen). Som anförs i det föregående är start- och signalvapen emellertid typiskt sett mindre farliga vapen än vanliga skjutvapen. Vidare är det främst skjutvapen som innehas illegalt som används vid brott (se avsnitt 3.4).

Om det för att en enskild person ska få inneha start- eller signalvapen för udda ändamål skulle uppställas motsvarande krav som för andra typer av skjutvapen skulle det i praktiken innebära att enskilda personer förbjuds att inneha start- och signalvapen. Kraven innebär nämligen, som utvecklas i det föregående, bl.a. att behovet av vapnet inte ska kunna tillgodoses utan vapnet. Ett så starkt behov torde i princip aldrig föreligga för sådana ändamål för vilka start- och signalvapen används. Det går exempelvis att träna och tävla utan sådana vapen, skadevållande vilt kan skrämmas bort på annat sätt och hundar kan i hög utsträckning skottränas på annat vis. Vi har svårt att se att det är befogat att förbjuda innehav av start- och signalvapen för dessa legitima ändamål samtidigt som enskilda personer kan ges tillstånd att inneha vanliga skjutvapen, som är farligare, för andra legitima ändamål.

Sammanfattningsvis menar vi att det bör gälla ett lägre behovskrav när en enskild person ansöker om tillstånd att inneha ett start- eller signalvapen för udda skjutningsändamål än när en enskild person vill inneha en annan typ av skjutvapen för sådant ändamål. Vi menar att det bör vara tillräckligt att sökanden har behov av start- eller signalvapnet för ett godtagbart ändamål. Förslaget överensstämmer med den praktiska tillämpningen av nuvarande reglering.

6.8.2. Udda ändamål som inte avser skjutning

Förslag: För innehavstillstånd för udda ändamål som inte avser

skjutning ska krävas att personen har ett behov av vapnet för ett godtagbart ändamål och att behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. Vidare ska i allmänhet krävas att vapnet görs varaktigt obrukbart. Om vapnet är ett sådant vapen som omfattas av kategori A i bilaga I till vapendirektivet ska därutöver krävas antingen att vapnet deaktiveras eller att det finns synnerliga skäl.

Vapnet ska inte utan särskilt tillstånd få användas för skjutning.

Skälen för förslagen

I avsnitt 6.8.1 föreslår vi att det för innehavstillstånd för udda skjutningsändamål ska krävas att sökanden har ett behov av vapnet för ett godtagbart ändamål och att behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. Kraven avser att återspegla gällande rätt.

Frågan är om lika höga krav bör ställas för innehav av skjutvapen för udda ändamål när vapnet inte ska användas för skjutning. Som utvecklas nedan bör vapnet i sådana fall i allmänhet göras varaktigt obrukbart och i vissa fall deaktiveras. I rättsfallet RÅ 2007 ref. 46, som redovisas närmare i avsnitt 6.5 och där innehavstillstånd gavs för ett udda ändamål som inte avsåg skjutning, synes det inte ha uppställts något krav på att sökande hade ett behov av vapnet som inte rimligen kunde tillgodoses på annat sätt.

Att ett vapen görs varaktigt obrukbart i vapenlagens mening innebär dock inte nödvändigtvis att det inte är möjligt för den som har tillräckliga kunskaper och verktyg att återställa vapnet i brukbart skick. Det är vidare tveksamt om lagstiftaren avsett att olika krav ska gälla

för innehavstillstånd för udda ändamål beroende på om vapnet ska innehas för skjutning eller inte (jfr prop. 1999/2000:27 s. 42 och 43). Vi menar därför att samma krav bör gälla oavsett om vapnet ska innehas för skjutning eller inte. Också vid ansökan om tillstånd att inneha ett skjutvapen för ett udda ändamål som inte avser skjutning bör alltså krävas att sökanden för ett godtagbart ändamål har ett behov av vapnet som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Ett sådant behov kan i vissa fall föreligga exempelvis för forskning eller undervisning.

När tillstånd ges att inneha ett skjutvapen för samling, prydnad eller minnesändamål får vapnet inte utan särskilt tillstånd användas för skjutning (2 kap. 4 § vapenlagen). Detsamma bör gälla när tillstånd ges att inneha ett skjutvapen för udda ändamål som inte avser skjutning. Förslaget innebär en lättnad jämfört med gällande rätt, eftersom ett skjutvapen som innehas för udda ändamål som inte avser skjutning enligt nuvarande ordning aldrig får användas för skjutning (se 9 kap. 2 § a vapenlagen).

För tillstånd att inneha skjutvapen för prydnads- eller minnesändamål krävs som utgångspunkt att vapnet görs varaktigt obrukbart (2 kap. 5 a § vapenlagen). Enligt vår mening framstår det som rimligt uppställa samma krav för tillstånd till innehav för udda ändamål som inte avser skjutning (jfr prop. 1999/2000:27 s. 37).

I vissa fall krävs för tillstånd att inneha skjutvapen för prydnads- eller minnesändamål att vapnet deaktiverats i enlighet med EU-rättens krav (se 2 kap. 5 a § vapenlagen och 2 kap. 17 § vapenförordningen). Regleringen syftar till att svensk rätt ska vara förenlig med bestämmelser i vapendirektivet som innebär att det inte är tillåtet för medlemsstaterna att tillåta innehav av A-vapen för prydnads- och minnesändamål (se prop. 2022/23:102 s. 37 och 38.) Innehav av A-vapen för s.k. udda ändamål som inte avser skjutning torde i vissa fall vara förenligt med vapendirektivet även om vapnet inte deaktiverats, exempelvis om innehavet motiveras av utbildnings- eller forskningsändamål (jfr artikel 9.2 i vapendirektivet). Enligt vår mening bör en enskild person kunna ges tillstånd att inneha A-vapen för udda ändamål för annat än skjutning dels om vapnet deaktiveras (eftersom vapnet då blir ett C-vapen), dels om det finns synnerliga skäl. I båda de situationerna bör tillstånd alltså kunna ges. Med synnerliga skäl bör förstås sådana situationer där tillstånd är förenligt med artikel 9 i vapendirektivet. Artikel 9 berörs närmare i avsnitt 9.6.

I avsnitt 6.8.1 föreslår vi att det ska gälla lägre krav än för andra vapentyper för tillstånd att inneha ett start- eller signalvapen för udda skjutningsändamål. Avgörande för det ställningstagandet är att ett krav på ett tvingande behov av vapnet i praktiken skulle medföra att enskilda personer förbjuds att inneha start- och signalvapen, vilket framstår som oproportionerligt. När någon vill inneha ett start- eller signalvapen för exempelvis forskningsändamål framstår det däremot inte som omöjligt att uppfylla ett krav på ett tvingande behov. Kraven för innehav av start- och signalvapen för udda ändamål som inte avser skjutning bör därför vara desamma som för andra vapentyper.

6.9. Det saknas anledning att tydliggöra eller ändra tillståndsprövningens omfattning

Bedömning: Redan i dag gäller att tillståndsprövningen inte kan

avse föremål för vilka det inte krävs tillstånd. Det har inte framkommit något behov av att tydliggöra detta. Icke-vitala vapendelar bör även fortsättningsvis beaktas vid tillståndsprövningen av kompletta skjutvapen.

Skälen för bedömningen

Enligt 2 kap. 1 § vapenlagen krävs tillstånd för att bl.a. inneha skjutvapen. Av 1 kap. 3 § f vapenlagen framgår att vad som i lagen sägs om skjutvapen också gäller vissa vapendelar, nämligen slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyringsanordningar. Det rör sig om s.k. vitala vapendelar, dvs. sådana vapendelar som är nödvändiga för ett vapens funktion. För ljuddämpare och större vapenmagasin gäller i stället en särskild tillståndsplikt för de fall att de innehas av någon som inte har rätt att för skjutning inneha ett skjutvapen som vapendelarna/vapentillbehören passar till (se 1 kap. 7 a §, 2 kap.1 och 8 §§vapenlagen). För andra vapendelar, exempelvis kolvar, saknas helt krav på tillstånd för innehav.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att det bör tydliggöras att Polismyndighetens tillståndsprövning endast ska omfatta tillståndspliktiga vapendelar. Bakgrunden synes vara missnöje med att Polis-

myndigheten vid prövning av om någon ska ges tillstånd att inneha skjutvapen inte bara beaktar vitala vapendelar utan också sådana vapendelar som i sig inte omfattas av krav på tillstånd.

Det ligger i sakens natur att en tillståndsprövning inte får avse föremål som inte omfattas av tillståndskrav. En annan sak är att ett komplett skjutvapen innefattar också sådana vapendelar som inte är tillståndspliktiga om de innehas separat. När frågan om tillstånd till innehav av ett helt skjutvapen prövas avser prövningen vapnet som helhet och alltså inte enbart vapnets vitala delar.

Som framgår i avsnitt 6.6.2 kan Polismyndigheten vid sin prövning av om ett skjutvapen är lämpat för ett visst ändamål ta hänsyn till bl.a. vilken kolv vapnet har. Att Polismyndigheten vid sin tillståndsprövning tar hänsyn till även icke vitala delar av vapnet innebär inte att tillståndsprövningen avser delar som inte är tillståndspliktiga, eftersom det är vapnet som helhet som är tillståndspliktigt. Vapnets utformning i dess helhet kan vara av betydelse för att bedöma om vapnet är lämpligt för sitt ändamål och om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (jfr 2 kap. 5 § vapenlagen). Exempelvis skulle ett gevär som helt saknar kolv både kunna anses vara olämpligt för skjutning och vara sådant att det kan antas bli föremål för missbruk.

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det redan enligt gällande rätt saknas förutsättningar att tillståndspröva föremål som inte omfattas av krav på tillstånd. Det har inte framkommit att Polismyndigheten tillämpar regelverket på något annat sätt.

Det nu sagda svarar emellertid inte på frågan om det också är rimligt och lämpligt att vapendelar som i sig inte är tillståndspliktiga ska kunna inverka på prövningen av om ett helt skjutvapen är lämpat för det avsedda ändamålet. I sammanhanget måste beaktas att sådana vapendelar kan köpas och innehas fritt. Ändringar av ett vapen kan visserligen medföra att ett innehavstillstånd upphör att gälla, men endast om vapnet ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen (4 kap. 1 § vapenlagen). Det kan ifrågasättas om utbyte eller tillägg av icke-vitala vapendelar som exempelvis kolv och riktmedel kan anses medföra att vapnet ändrats på ett sådant sätt (jfr 16 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, som nyligen upphävts i berörda delar genom PMFS 2024:2). Det finns exempel i rättspraxis på att montering av en vikbar kolv med pistolgrepp på ett jakt-

vapen inte ansetts utgöra en sådan ändring (se Norrköpings tingsrätts dom den 17 september 2015, mål nr B 891-15).

Det kan visserligen framstå som märkligt att vapendelar som kan innehas och monteras fritt ska kunna förhindra att innehavstillstånd ges för ett visst skjutvapen. Inte desto mindre bör tillstånd kunna nekas på grund av att ett skjutvapen i sin helhet har en sådan utformning att det t.ex. inte kan anses lämpat för ändamålet. Frågan är snarare om 4 kap. 1 § vapenlagen har en lämplig utformning eller om paragrafen bör ändras. Att föreslå en skärpning av de bestämmelserna ligger emellertid inte i linje med vårt uppdrag. Också med den utformning 4 kap. 1 § vapenlagen har i dag menar vi att det är befogat att tillstånd kan nekas pga. ett skjutvapens totala utformning. Även om vissa vapendelar kan bytas ut sedan innehavaren fått vapnet i sin hand kan en sådan ordning nämligen antas begränsa antalet vapen med en mindre önskvärd utformning i samhället. Det kan också övervägas om sådana ändringar som i och för sig inte medför att ett tillstånd automatiskt upphör att gälla i vissa fall kan medföra grund för att återkalla tillståndet (jfr 6 kap. 1 § c och d vapenlagen), låt vara att det i första hand är omständigheter kopplade till tillståndshavaren som ska beaktas vid den prövningen (se prop. 1990/91:130 s. 4647 och 64).

6.10. Obrukbara skjutvapen

Bedömning: Det är inte möjligt att ersätta vapenlagens krav på att

ett skjutvapen i vissa fall ska göras varaktigt obrukbart med ett krav på deaktivering utan att samtidigt åstadkomma en skärpning av regelverket. Det saknas tillräckliga skäl för en sådan skärpning.

Det bör inte införas en legaldefinition av vad som förstås med varaktigt obrukbara skjutvapen i den nya vapenlagen.

Förslag: Polismyndigheten ska bemyndigas att meddela föreskrif-

ter om de krav på tekniska åtgärder som ska vidtas för att ett skjutvapen ska anses vara varaktigt obrukbart i den mening som avses i 2 kap. 5 och 5 a §§ i den nuvarande vapenlagen. Detta förutsätter att ett motsvarande bemyndigande införs för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Skälen för bedömningarna och förslaget

Det bör inte införas en enhetlig terminologi för obrukbara skjutvapen

Polismyndigheten får i det enskilda fallet förena ett tillstånd att inneha skjutvapen med villkor om att vapnet ska göras varaktigt obrukbart (2 kap. 5 § vapenlagen). Om ett tillstånd villkoras på detta sätt får tillståndsbeviset inte lämnas till sökanden förrän han eller hon visar att villkoret är uppfyllt (3 kap. 4 § vapenförordningen).

När någon ansöker om tillstånd för prydnads- eller minnesändamål är huvudregeln att vapnet ska göras varaktigt obrukbart för att tillstånd ska få ges (2 kap. 5 a § vapenlagen). I vissa fall krävs också att vapnet har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga (se 2 kap. 5 a § vapenlagen och 2 kap. 17 § vapenförordningen).

Enligt den nyss nämnda genomförandeförordningen krävs bl.a. följande. Den som utför deaktivering ska vara bemyndigad att göra detta enligt nationell lagstiftning (artikel 2). Deaktiveringen ska utföras i enlighet med de särskilda tekniska specifikationer som framgår av bilaga I till förordningen och kontrolleras av en behörig myndighet som också ska utfärda intyg om deaktivering (artikel 3). Ett deaktiverat vapen ska ges en särskild märkning (artikel 5).

Vi har övervägt om bestämmelserna om att ett skjutvapen i vissa fall ska göras varaktigt obrukbart kan ersättas med ett krav på deaktivering. Detta hade inneburit en förenkling av regelverket, vilket i och för sig vore önskvärt. Eftersom ett krav på deaktivering i allmänhet är mer långtgående än ett krav på varaktig obrukbarhet kan en sådan ändring dock inte göras utan att det blir en skärpning i förhållande till sådana skjutvapen som inte redan nu omfattas av kravet på deaktivering. Något behov av en sådan skärpning har inte framkommit. Vår bedömning är därför att båda begreppen bör användas även fortsättningsvis.

Det bör inte införas en legaldefinition av ”varaktigt obrukbara vapen”

Som framgår i det föregående finns det en EU-förordning1 där det anges vad som krävs för att ett skjutvapen ska anses vara deaktiverat. Vad som avses med att ett skjutvapen är varaktigt obrukbart är däremot mera oklart. Bedömningen av när ett skjutvapen uppfyller detta krav, som alltså anges i 2 kap. 5 och 5 a §§ i den nuvarande vapenlagen, försvåras av att det i princip inte är möjligt att göra ett skjutvapen varaktigt obrukbart i den meningen att det är fullständigt omöjligt för den som har tillräckliga kunskaper och verktyg att återställa vapnet i brukbart skick. Det rör sig alltså inte om ett absolut krav, utan om ett krav på att det ska vara mycket svårt att återställa vapnet till brukbart skick. Frågan har lyfts om det bör införas en legaldefinition av begreppet.

Bestämmelsen i 2 kap. 5 § vapenlagen om möjlighet att i det enskilda fallet föreskriva villkor om att vapnet ska göras varaktigt obrukbart är äldre än den nuvarande vapenlagen. I förarbetena till 1973 års vapenlag (vapenlagen [1973:1176]) anfördes – i samband med en redogörelse för verkställighetsföreskrifterna till 1949 års vapenförordning (vapenförordningen [1949:340]) – att det för att villkoret ska vara uppfyllt krävs att skott över huvud taget inte kan avlossas med vapnet. Så kan enligt förarbetena vara fallet exempelvis för att vapnets patronläge svetsas igen så att en patron inte kan föras in i det eller, om patronerna ligger i ett från pipan skilt magasin, vilket är fallet bl.a. med revolvrar, att pipans bakre del svetsas ihop. För att hindra sprängning av patronläget bör – enligt förarbetena – i sistnämnda fall hanens slagstift avlägsnas och slagstiftshålet svetsas igen. Har vapnet lätt utbytbar pipa, bör denna svetsas samman med vapnet i övrigt. (Se prop. 1973:166 Förslag till vapenlag m.m., s. 56.)

Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § vapenlagen infördes genom en lagändring 2000 (se lagen [2000:147] om ändring i vapenlagen [1996:67]). I förarbetena utvecklades inte vad som avses med att ett skjutvapen är varaktigt obrukbart (jfr prop. 1999/2000:27 s. 3637 och 95).

Refererad överrättspraxis som tar sikte på frågan om vad som krävs för att ett skjutvapen ska anses ha gjorts varaktigt obrukbart saknas.

Polismyndigheten har utfärdat allmänna råd rörande vad som ska förstås under kravet på att ett vapen görs varaktigt obrukbart (se

1 Se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

16 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3, i dess lydelse före PMFS 2024:2.) De allmänna råden, som nyligen upphävts i berörda delar, återspeglar i huvudsak vad som anfördes i förarbetena till 1973 års vapenlag. Därutöver anges att ingreppet i princip ska vara bestående, dvs. det ska i praktiken vara omöjligt att återställa det åtgärdade vapnet i brukbart skick. I Polismyndighetens nyligen antagna handbok för vapenärenden anges att det för att ett skjutvapen ska anses ha gjorts varaktigt obrukbart krävs att det har gjorts permanent obrukbart för skjutning, dvs. att skott över huvud taget inte kan avlossas (se Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.5.3).

Vi uppfattar rättsläget på följande sätt. Ett skjutvapen bör anses vara varaktigt obrukbart i den mening som avses i 2 kap.5 och 5 a §§vapenlagen om det är så svårt och kostnadskrävande att återställa vapnet i brukbart skick att det är enklare för den som vill ha ett skjutvapen för skjutning att skaffa sig tillgång till ett vapen på annat sätt.

Det är förenat med vissa svårigheter att i en legaldefinition ange vad som avses med att ett skjutvapen är varaktigt obrukbart. För att en sådan definition ska bli praktiskt användbar krävs i princip att den kompletteras med långtgående tekniska specifikationer. Den tekniska utvecklingen innebär att det är mindre lämpligt att fastslå sådana specifikationer i lag. Samtidigt talar hänsynen till en snabb, enhetlig och rättssäker prövning för att det både för tillståndsmyndigheten och för enskilda ska stå klart vad som krävs för att ett skjutvapen ska anses vara varaktigt obrukbart i vapenlagens mening. Vi föreslår därför att Polismyndigheten ska bemyndigas att meddela föreskrifter om de krav på tekniska åtgärder som ska vidtas med ett skjutvapen för att det ska anses vara varaktigt obrukbart i den mening som avses i 2 kap.5 och 5 a §§vapenlagen. Regeringen kan möjligen föreskriva om ett sådant bemyndigande med stöd av 11 kap. 2 § b eller f i den nuvarande vapenlagen. För tydlighets skull bör dock ett särskilt bemyndigande tas in i den nya vapenlagen.

7. Vapengarderoben

7.1. Uppdraget

Den som har avlagt jägarexamen anses ha behov av vapen för jakt, om inte särskilda skäl föranleder annat. Behovet ska anses omfatta fyra jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen om det inte finns omständigheter som talar för att sökanden behöver fler vapen än så. Tillstånd till fler än sex jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen får beviljas endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. (2 kap. 4 § fjärde och femte stycket vapenförordningen [1996:70].)

Vad gäller målskjutningsvapen finns det inte någon presumtion motsvarande vad som gäller för jaktvapen. En behovsprövning ska i stället göras vid varje ansökan om tillstånd. För tillstånd till fler än tio enhandsvapen, eller stommar till sådana vapen, krävs att sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. Ett sådant krav gäller även för tillstånd till innehav av fler än åtta andra vapen för målskjutning, eller stommar eller lådor till sådana vapen. (2 kap. 4 a § vapenförordningen.)

Utredningen har i uppdrag att

 • ta ställning till om – och i så fall i vilken utsträckning – det finns behov av att utöka vapengarderoben för jakt med fler vapen eller vapendelar,
 • ta ställning till om – och i så fall i vilken utsträckning – det finns behov av att ändra gränsen för när ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen ska påvisas,
 • oavsett bedömning i sak, föreslå hur en utökning av vapengarderoben för jakt kan utformas, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

7.2. Gällande rätt

7.2.1. Innehav av vapen och vapendelar för jakt

Vapengarderoben

För att en enskild person ska beviljas tillstånd till innehav av skjutvapen för jakt krävs, utöver att vapnet är lämpat för ändamålet, att personen har ett behov av vapnet för jakt och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som ställs för vapeninnehav (se avsnitt 6.2 och 9.2). Enligt 2 kap. 4 § första stycket vapenförordningen krävs att den sökande har avlagt ett prov som visar att han eller hon har grundläggande kunskaper om jakt och viltvård och kan handha vapnet, s.k. jägarexamen. Den som har avlagt jägarexamen ska anses ha behov av jaktvapen om inte särskilda skäl talar emot det (2 kap. 4 § fjärde stycket). Behovet ska anses motsvara fyra jaktvapen, om det inte finns omständigheter som talar för att sökanden behöver fler vapen än så. Tillstånd till fler än sex jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen får beviljas endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov. (2 kap. 4 § femte stycket vapenförordningen.) Detta är den s.k. vapengarderoben för jakt.

Enligt förarbetsuttalanden bör kraven på den enskilde inte ställas alltför högt när det gäller att visa att det finns ett behov av ett femte eller sjätte vapen. Det anges att det i normala fall torde räcka att sökanden på ett trovärdigt sätt kan motivera behovet med utgångspunkt i sina jaktvanor och sammansättningen av tidigare vapeninnehav. Det bör dock endast undantagsvis förekomma att tillstånd till innehav av fler än fyra jaktvapen beviljas någon som helt nyligen har tagit jägarexamen och som därför ännu inte hunnit etablera några jaktvanor. Om det finns skäl att ifrågasätta någon uppgift i sökandens motivering av behovet av ytterligare vapen bör sökanden föreläggas att styrka denna genom att ge in relevanta handlingar, såsom avtal om jakträtt, inbjudan till jakt, intyg från jaktlag eller dylikt. (Prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning, s. 39 och 40.)

I Polismyndighetens nyligen antagna handbok för handläggningen av vapenärenden ges vissa riktlinjer om vad som behöver framgå av sökandens motivering för det femte eller sjätte vapnet (Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.2.3.2). Enligt handboken ska framgå

 • vilken jakt det sökta skjutvapnet ska användas till,
 • varför befintligt vapeninnehav inte kan användas till denna jakt,
 • varför det sökta skjutvapnet inte kan användas till den jakt som bedrivs med befintligt vapeninnehav och därmed ersätta ett befintligt skjutvapen, och
 • varför befintligt vapeninnehav inte kan anpassas till den jakt som ska bedrivas.

Som framgått i det föregående ska något behov av jaktvapen inte anses föreligga om särskilda skäl talar emot det. Några närmare uttalanden om vad som kan konstituera särskilda skäl finns inte i förarbetena. Klart är i alla fall att presumtionen om behov av jaktvapen kan motbevisas.

Vapengarderoben omfattar endast kompletta jaktvapen och lådor eller stommar till jaktvapen

Vapenlagens regler om skjutvapen omfattar även vissa lösa vapendelar, nämligen slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen (se 1 kap. 3 § f vapenlagen). Alla bestämmelser i vapenlagen och vapenförordningen om skjutvapen ska tillämpas även på sådana vapendelar. För sådana vapendelar gäller således samma förutsättningar för tillstånd till innehav som för skjutvapen. I 1 kap. 3 § h vapenlagen jämställs med skjutvapen också anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammunition än de är avsedda för. Hit hör instickspipor, reduceringspatroner och liknande anordningar.

Det presumerade behovet enligt 2 kap. 4 § vapenförordningen avser fyra jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen. Uttrycket ”jaktvapen” anses här syfta på kompletta vapen för jakt, och således inte på alla föremål som i lagstiftningen jämställs med skjutvapen (jfr avsnitt 5.5). Ett skjutvapen byggs normalt upp runt en låda, baskyl, stomme eller liknande. Till denna ansluts regelmässigt såväl pipa, slutstycke som avfyrningsanordning. Som framgått omfattar det presumerade behovet även stommar och lådor till jaktvapen. Det presumerade behovet avser alltså fyra kompletta jaktvapen eller stommar eller lådor till jaktvapen. Detta innebär att ett vapen som ingår i vapen-

garderoben, t.ex. genom byte av pipa, kan ändra karaktär från hagelvapen till kombinationsvapen utan att antalet vapen i garderoben förändras. Det sagda innebär vidare att de tillståndspliktiga vapendelar som inte omnämns i bestämmelsen i 2 kap. 4 § femte stycket, och som således inte ingår i den s.k. vapengarderoben, ska behovsprövas i varje enskilt fall. (Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 3 september 2014 i mål nr 3173-13 som avsåg innehav av pipa och slutstycke, och Kammarrätten i Sundsvalls dom den 2 april 2015 i mål nr 1679-14 som avsåg innehav av extra pipor.)

Vapen och föremål som är undantagna från vapengarderoben

Från vapengarderoben undantas uttryckligen vissa vapentyper och vissa föremål som jämställs med skjutvapen (2 kap. 4 § fjärde stycket och 5 §vapenförordningen). Det gäller enhandsvapen, salongsgevär, tårgasanordningar, injektionsvapen samt eldrör eller pipa eller annan anordning som möjliggör att till ett skjutvapen använda annan ammunition än vapnet är avsett för. Med det sistnämnda avses inte extra pipor till s.k. modulvapen, som är avsedda för att kunna anpassas till olika sorters ammunition, utan s.k. instickspipor och liknande adaptrar, som sätts in i den befintliga pipan. Bestämmelserna i 2 kap. 5 § vapenförordningen innebär dels att det alltid ska göras en behovsprövning när ansökan avser ett sådant vapen eller föremål som avses i paragrafen även om vapengarderoben inte är full, dels att behov endast bör anses föreligga för vissa särskilt angivna ändamål. Att föremålen undantas från vapengarderoben har vidare ansetts innebära att de inte ska inräknas i det antal vapen som ingår i jägarens vapengarderob.

Eftersom enhandsvapen är undantagna från vapengarderoben för jakt aktualiseras inte frågan om synnerliga skäl inom ramen för ansökningar inom garderoben. Helautomatiska vapen inte är tillåtna för jakt (se avsnitt 9.2).

Tillstånd till fler än sex vapen

Tillstånd till fler än sex jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen får enligt 2 kap. 4 § femte stycket vapenförordningen ges endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. Ordalydelsen ger närmast vid handen att bestämmelsen

omfattar även sådana vapen och föremål som inte omfattas av presumtionsregeln. Bestämmelsens placering i samma stycke som presumtionsregeln skulle dock även kunna tolkas som att vapen och föremål som inte omfattas av någon behovspresumtion ligger utanför antalsbestämmelsens tillämpningsområde. I praktiken tillämpas bestämmelsen på det sistnämnda sättet, dvs. på så vis att endast vapen och vapendelar som omfattas av presumtionsregeln räknas in. Detta får anses vara gällande rätt och det ligger inte inom vårt uppdrag att överväga ändringar av vapengarderoben som leder till att jägare kan få inneha färre vapen. Denna tolkning av bestämmelsen ligger därför till grund för våra fortsatta överväganden.

Förarbetena till vapenlagen ger inte närmare besked om hur uttrycket ”mycket kvalificerat behov” i 2 kap. 4 § vapenförordningen ska tolkas. Det står dock klart att det vid behovsprövningen ska ställas höga krav. Som illustration av de höga kraven kan hänvisas till följande överrättsavgöranden.

I notisfallet RÅ 2007 not. 110 var sökanden VD för ett bolag som tillverkade ammunition för jakt och skytte. Bolaget anordnade i marknadsföringssyfte jakter i och utanför Sverige. Sökanden hade sedan tidigare fem kulgevär och ett hagelgevär för jaktändamål. Han ansökte om tillstånd att för jaktändamål inneha ytterligare två kulgevär. Avsikten var att vapnen skulle användas både av honom själv och för utlåning i bolagets verksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att sökanden inte visat ett mycket kvalificerat behov av att för jaktändamål inneha fler än sex vapen. Vidare uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att det förhållandet att sökanden önskade använda vapnen inte endast för jakt utan också för utlåning inte var en omständighet som kunde beaktas vid prövningen av en ansökan om tillstånd till innehav av vapen för jaktändamål.

Kammarrätten i Jönköping prövade i dom den 15 augusti 2007 i mål nr 2508-06 frågan om behov av vapen utöver vapengarderoben. Sökanden hade tillstånd att inneha sex vapen för jakt och ansökte om tillstånd att inneha ytterligare ett vapen för jakt. Vapnet i fråga var ett halvautomatiskt hagelgevär, kaliber 12, med extra slugpipa. En slugpipa är en pipa avsedd för slugpatroner, vilka till skillnad från vanliga hagelpatroner innehåller en enda stor projektil. Sökanden var fritidsjägare och uppgav att han anlitades av olika uppdragsgivare för eftersök och hade en specialutbildad eftersökshund. Han anförde att han under en helg kunde genomföra 15 eftersök på olika sorters vilt

och att vapnet behövdes för eftersök av vildsvin. I hans vapengarderob fanns inget vapen för eftersök av bl.a. vildsvin nattetid. Han menade att han hade anpassat sitt vapeninnehav så långt det var möjligt, och att det sökta vapnet fyllde en lucka där hans vapeninnehav inte räckte till. Han anförde vidare att han, i egenskap av flitigt anlitad jägare för eftersök i samband med jakt på storgods, behövde ett vapen som till 90 procent täckte eftersöksbehovet på vilt upp till vildsvins farlighetsgrad och till 10 procent täcker jaktbehovet, så att han vid långa resor endast behövde ha ett vapen med sig. Kammarrätten uttalade att det i ljuset av ändamålet med vapenlagstiftningen framstod som klart att det vid den behovsprövning som skulle göras i varje enskilt fall måste ställas höga krav. Kammarrätten konstaterade därefter att sökanden tidigare varit yrkesverksam som jägare och viltvårdare, att han bedrev jakt i ansenlig omfattning och att han i mycket stor utsträckning deltog i eftersök och för det ändamålet hade en specialutbildad hund. Kammarrätten slog också fast att annat inte var visat än att det sökta vapnet var lämpligt för den typ av eftersök som skulle bedrivas. Med hänsyn till detta fann kammarrätten att sökanden fick anses ha visat ett mycket kvalificerat behov av det aktuella vapnet i sig. Kammarrättens uttalade vidare att det mot bakgrund av vapenlagstiftningens syfte skulle krävas att behovet inte kunde fyllas genom ett innehav av sex vapen efter en anpassning inom den befintliga vapengarderoben. Kammarrätten ansåg att en anpassning av sökandens vapengarderob vad gäller hagelvapen gav utrymme för att täcka hans behov av det nu aktuella vapnet inom garderoben. Ansökan avslogs därför.

Kammarrätten i Sundsvall kom i dom den 29 april 2014 i mål nr 2947-13 fram till att det förelåg ett sådant mycket kvalificerat behov som krävs för ytterligare vapen utanför garderoben. Sökanden bedrev en omfattande och varierad jakt och hade ovanligt många jaktdagar per år jämfört med en genomsnittsjägare. Han anlitades dessutom regelbundet som eftersöksjägare. Sökanden kunde visa mer än 100 dagars varierad jakt samt eftersöksuppdrag på olika platser. Kammarrätten ansåg därför att han hade visat ett behov av vapnet. Med hänsyn till omfattningen av jakten bedömde Kammarrätten att det förelåg en sådan undantagssituation som avses i 2 kap. 4 § vapenförordningen.

I Polismyndighetens nyligen antagna handbok för handläggningen av vapenärenden anges bl.a. att det för att ett mycket kvalificerat be-

hov ska anses föreligga ska vara fråga om omfattande jaktlig aktivitet kopplat till sökandens person, såsom ett stort antal jaktdagar per år, jakt i andra länder eller i flera geografiska områden, mycket varierad jakt, uppdrag som jägare, jaktguide, skydds- eller eftersöksjägare, instruktör etc. (Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden, RA 2024:1, avsnitt 4.2.3.5).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att en jägare presumeras ha behov av fyra kompletta jaktvapen, lådor eller stommar till sådana vapen och att inte särskilt mycket krävs för tillstånd till ytterligare två kompletta jaktvapen, lådor eller stommar till sådana vapen. Den som vill ha fler än sex vapen, lådor eller stommar måste visa att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen, vilket i praktiken innebär att sådana tillstånd endast ges i undantagsfall och förutsätter att jägaren inte kan tillgodose sitt behov av skjutvapen genom att anpassa sitt befintliga vapeninnehav inom ramen för vapengarderoben. För innehav av sådana vapen eller andra föremål som inte ingår i vapengarderoben krävs det en behovsprövning i varje enskilt fall, och i vissa fall dessutom att vapnet eller föremålet ska användas för vissa särskilt angivna ändamål. Vapen och föremål utanför vapengarderoben påverkar inte det antal skjutvapen en jägare kan ha inom garderoben.

7.2.2. Innehav av vapen och vapendelar för målskjutning

För att en enskild person ska få ges tillstånd att inneha vapen för målskjutning krävs, utöver de generella förutsättningarna för tillstånd att inneha ett vapen avsett för skjutning, att sökanden är aktiv medlem i en skyttesammanslutning som uppfyller vissa krav. Undantag från kravet på aktivt medlemskap gäller för ordinarie hemvärnsmän som utan sådant medlemskap kan beviljas tillstånd att inneha vapen som inte är enhandsvapen, helautomatiska vapen eller effektbegränsade vapen, om Försvarsmakten intygar att det finns ett sådant behov. I praktiken förekommer detta endast i undantagsfall.

För innehav av enhandsvapen och helautomatiska vapen ställs krav både på aktivt medlemskap och på att sökanden uppnått viss ålder och visat prov på särskild skjutskicklighet. För innehav av helautomatiska

vapen krävs också att sökanden är medlem i en sammanslutning för skytte vars verksamhet Försvarsmakten har förklarat vara av betydelse för totalförsvaret. (Se 2 kap. 3 § vapenförordningen.) Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska normalt tidsbegränsas till att gälla i högst fem år och för sådant tillstånd gäller krav på synnerliga skäl (2 kap.6 och 6 a §§vapenlagen). Kravet på synnerliga skäl behandlas vidare i kapitel 9.

Rätt att använda ett skjutvapen för jakt innefattar, om inte annat anges, även en rätt att använda vapnet till övning eller tävling eller avlivning av djur (3 kap. 3 § vapenförordningen). Målskjutningsvapen får däremot inte användas för jakt, om inte tillståndet omfattar jakt.

Till skillnad från vad som gäller för jägare finns det inte någon presumtion om vilket antal skjutvapen en målskytt anses behöva. I stället ska det göras en behovsprövning avseende varje vapen och tillståndspliktig vapendel som personen söker tillstånd för. Den målskytt som har tio enhandsvapen för målskjutning, eller stommar till sådana vapen, måste visa att han eller hon har ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen för att tillstånd ska ges till ett större innehav. Samma sak gäller för den som har åtta andra vapen för målskjutning eller stommar eller lådor till sådana vapen. (2 kap. 4 a § vapenförordningen.) Förarbetena ger ingen vägledning om hur kravet på mycket kvalificerat behov ska tolkas. I Polismyndighetens allmänna råd anges bl.a. att tillstånd till innehav av fler vapen än vad som ingår i vapengarderoben bör meddelas endast undantagsvis (5 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [RPSFS 2009:13] om vapenlagstiftningen, FAP 551-3).

Praxis är restriktiv.

7.2.3. Utbyte av förslitna vapendelar

Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas mot en ny likadan. Det framgår av 4 kap. 2 § första stycket vapenlagen. Enligt andra stycket i samma paragraf får även den som med särskilt tillstånd innehar slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor (eller armborststommar med avfyrningsanordningar) utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan. 1 Den utbytta delen ska då

1 Vi föreslår i avsnitt 22.6 att ljuddämpare tas bort från och mantlar läggs till i bestämmelsen.

lämnas för skrotning och bytet ska genast anmälas till Polismyndigheten, som utfärdar ett nytt tillståndsbevis. Den del som ska skrotas lämnas till Polismyndigheten som vidarebefordrar denna till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för destruktion. Genom regleringen behålls myndighetens kontr