Inaktuell version

Avgiftsförordning (1992:191)

(Avgift)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2008:175
Upphäver
Expeditionskungörelse (1964:618)
Stämpelförordning (1964:619)
Ersättningsförordning (1991:354)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 17-19 §§ lagen (1996:1059) om statsbudgeten. Förordning (1996:1196).

1 a §  Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3, 6 och 15-25 §§. Förordning (2004:935).

2 §  Förordningen skall tillämpas om inte något annat följer av en annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (1996:1196).

Rätten att ta ut avgifter

3 §  En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

4 §  En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla:

 1. tidskrifter och andra publikationer,
 2. informations- och kursmaterial,
 3. konferenser och kurser,
 4. rådgivning och annan liknande service,
 5. lokaler,
 6. utrustning,
 7. offentlig inköps- och resurssamordning,
 8. tjänsteexport,
 9. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,
 10. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt sekretesslagen (1980:100) och förvaltningslagen (1986:223).

[S2]Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

[S3]Beträffande tjänsteexport finns ytterligare bestämmelser i tjänsteexportförordningen (1992:192). Förordning (1999:899).

Ekonomiskt mål

5 §  Om inget annat ekonomiskt mål för verksamheten beslutats, skall avgifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]För avgifter som tas ut enligt 4 § får myndigheten själv, inom ramen för full kostnadstäckning, besluta om grunderna för avgiftssättningen, om inte regeringen har beslutat något annat. Förordning (1993:431).

6 §  En myndighet får bestämma avgiftens storlek endast efter särskilt bemyndigande.

[S2]Myndigheten får dock själv besluta om storleken av de avgifter som tas ut enligt 4 §.

8 §  Myndigheten skall på begäran av Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut avgifter för. Förordning (1998:435).

Förfarandet vid uttag av vissa ansökningsavgifter

9 §  Bestämmelserna i 10--14 §§ gäller, när det är särskilt föreskrivet, avgifter som statliga myndigheter skall ta ut för prövning av ärenden.

10 §  Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

AvgiftsklassAvgift kronor
1220
2600
31 200
42 000
53 200
65 000
77 400
811 100
916 500
1033 000
Förordning (2005:237).

11 §  Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker skall sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

[S2]Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal ansökningar, får den myndighet till vilken ansökan ges in göra undantag från kravet att avgiften skall betalas när ansökan ges in. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten även i andra fall göra sådant undantag.

[S3]I fråga om fordran på ansökningsavgift finns bestämmelser i 30 a §. Förordning (1995:687).

14 §  En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas i samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser. Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas får beslut om ansökningsavgift överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:956).

Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m. m.

15 §  En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16--22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut

 1. kopia eller avskrift av allmän handling,
 2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
 3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller
 4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.

[S2]Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning (1994:356).

 • HFD 2012 not 43:Avgiftsuttag enligt avgiftsförordningen (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde avgiftsuttag enligt avgiftsförordningen (prejudikatskäl)

16 §  Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 §1 och 2.

[S2]Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

[S3]Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl.

[S4]Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Förordning (1995:687).

17 §  Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

[S2]Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.

[S3]Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band. Förordning (1995:687).

18 §  Om en myndighet enligt en särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, skall avgift tas ut med 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. Förordning (1995:687).

19 §  Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.

20 §  När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag skall tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:

AvgiftsklassAvgift kronor
A160
B320
C690
Förordning (2005:237).

21 §  Staten är fri från sådana avgifter som avses i 15 §.

[S2]Misstänkta eller deras försvarare och målsägande eller målsägandebiträden är fria från avgift för ett exemplar av kopia eller avskrift av protokoll eller anteckning vid förundersökning eller annan utredning av polis- eller åklagarmyndighet i anledning av brott.

[S3]I rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om avgiftsfrihet i vissa fall för den som har beviljats rättshjälp.

[S4]Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som inte för talan samt offentliga försvarare och målsägandebiträden är fria från avgift för dom, utslag, slutligt beslut, protokoll i ärende om testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring eller protokoll som innefattar slutligt beslut, och för bevis om edgång eller försäkran. Avgift ska inte heller tas ut för utskrift av skiljaktig mening, som lämnas ut samtidigt med en dom eller ett slutligt beslut, för skriftligt besked om beslut i en ersättningsfråga till den som i ett mål eller ärende begär ersättning av allmänna medel eller för beslut angående häktning.

[S5]Den som enligt fjärde stycket har rätt att erhålla en expedition utan avgift kan endast om det finns särskilda skäl avgiftsfritt få ut mer än ett exemplar av denna. Förordning (2008:175).

22 §  I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar skall lämnas ut.

[S2]I fråga om fordran på avgift för kopior, bevis och registerutdrag m.m. finns bestämmelser i 30 a §. Förordning (2003:261).

23 §  Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av honom enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades, hos myndigheten begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften.

24 §  Ett särskilt beslut enligt 23 § får överklagas hos Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:956).

Rätten att disponera avgiftsinkomster

25 §  En myndighet får disponera avgiftsinkomster endast efter ett särskilt bemyndigande.

[S2]Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster som avses i 4 och 15 §§. Förordning (1996:1196).

26 §  Inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, som en myndighet inte får disponera enligt 25 §, skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under den inkomsttitel på statsbudgeten som regeringen bestämmer. Förordning (2006:1101).

[S2]Redovisning

27 § har upphävts genom förordning (1999:899).
28 § har upphävts genom förordning (1999:899).
29 § har upphävts genom förordning (1999:899).
30 § har upphävts genom förordning (1999:899).

Indrivning

30 a §  Indrivning skall begäras för en avgift som inte har betalats in i rätt tid. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Över- klagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften. Förordning (1993:1255).

Tillämpningsföreskrifter

31 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:435).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Avgiftsförordning (1992:191)

Förordning (1993:431) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 26 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1255) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 11, 22 §§; nya 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:356) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:687) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 4, 10, 11, 16, 17, 18, 20 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1196) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 25, 27 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:629) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:435) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 7, 8, 31 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1775) om ändring i förordningen (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 1 a § i 1998:1422

Förordning (1999:899) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
upph. 27, 28, 29, 30 §§; ändr. 4, 7, 19 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:868) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 1 a, 10 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:261) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.
Omfattning
ändr. 14, 24 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:935) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:237) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2011:216) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 26 §; ändr. 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 30 a §§, rubr. närmast före 5 §; ny 25 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2014:1195) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1432) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 5, 10, 25 a §§; ny 25 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1544) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 7, 15 §§
Ikraftträder
2019-01-01