Inaktuell version

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1225 i lydelse enligt SFS 2018:1315
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Lag (1960:418) om straff för varusmuggling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet.
I 1922, 25 a27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 21 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.
De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Bestämmelserna i 1922, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid brott som avses i 24 §§skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 §skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2018:1315).

2 §  Vid tillämpning av denna lag ska en vara anses ha förts in till eller ut från landet när den har förts över gränsen för svenskt territorium.

[S2]I denna lag förstås med

 1. narkotika: sådana varor som anges i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och
 2. tullbehandling: vad som föreskrivs i tullagstiftningen om att en vara ska läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring, hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras eller åtgärder enligt 3 kap. 1 § tullagen (2016:253), då varan förs in till eller ut från landet. Lag (2016:275).

 • NJA 2015 s. 24:Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.

Straffbestämmelser m.m.

Smugglingsbrott

3 §  Den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som, i samband med att en sådan vara förs in till landet, uppsåtligen lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret.

[S3]För smuggling döms också den som uppsåtligen

 1. från landet för ut en vara i strid med ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för utförsel eller efter utförseln förfogar över varan i strid med förbudet eller villkoret,
 2. under pågående tullbehandling förfogar över en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel och därigenom föranleder att införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret,
 3. till landet för in eller från landet för ut en vara med stöd av ett tillstånd som föranletts av att någon lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven uppgift till en tillståndsmyndighet eller förfar på ett sådant sätt hos en tillståndsmyndighet och därigenom föranleder att tillstånd meddelas och att varan förs in till eller ut från landet med stöd av tillståndet, eller
 4. förfogar över en vara i strid med villkor som uppställts för eller i samband med varans införsel eller utförsel.

[S4]I det fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land, gäller vad som anges i första och andra styckena angående tullbehandling i stället förfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Lag (2016:275).

Prop. 2003/04:41: Den föreslagna ändringen innebär att en ny punkt 5 införs i tredje stycket.

Förslaget tar sikte på fall där en vara fysiskt sätts i fri omsättning i Sverige genom ett förfarande med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd utfärdat i ett annat land. Detta innebär att varan anmäls för tullförfarandet övergång till fri omsättning till det andra landets tullmyndighet genom en notering i aktörens bokföring. Om operatören är befriad från kravet att lämna underrättelse sätts varan ...

Prop. 1999/2000:124: I första stycket straffbeläggs att någon bryter mot ett särskilt föreskrivet införselförbud eller införselvillkor genom att underlåta att anmäla en vara till tullbehandling. I andra stycket straffbeläggs att någon vid tullbehandling lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att införseln fullföljs i strid med ett sådant förbud eller villkor. Enligt båda bestämmelserna krävs 1) att det är fråga om en vara, 2) att varan omfattas av ...

 • RH 2003:33:Rättsvillfarelse vid smugglingsbrott.
 • RH 2015:41:Vid narkotikasmuggling av tramadol har gränsen för grovt brott utifrån sort och mängd ansetts gå vid två kilo verksam substans.
 • RH 2008:14:Fängelsestraffet för grov narkotikasmuggling har satts ner avsevärt med hänsyn till att narkotikans renhetsgrad varit påtagligt mycket lägre än normalt.
 • RH 2011:59:Införsel av en Kalashnikov med 25 skarpa patroner har bedömts som grov smuggling med ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.
 • RH 2016:24:Straffvärdet av Tramadol har ansetts böra beräknas med utgångspunkt i straffvärdet av cannabis.
 • RH 2010:35:Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter GBL, som omfattas av förbud mot eller villkor för införsel.
 • RH 2019:32:Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning med 3 kg kokain.
 • RH 2012:107:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:97:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:114:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:89:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:105:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:93:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:94:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:127:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:143:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:103:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:135:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:96:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:92:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:133:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:104:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:101:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:115:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
 • NJA 2012 s. 535:Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).
 • RH 2012:119:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2015 s. 24:Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.
 • RH 2012:112:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:145:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2007 s. 941:I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen (1994:1738) har EG-domstolen i förhandsavgörande förklarat att importförbudet skall bedömas enligt artikel 28 i EG-fördraget och utgör en sådan kvantitativ importrestriktion som där är förbjuden samt att importförbudet inte är sådant att det ändå skall tillåtas med hänsyn till intresset att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 30 i fördraget. Importförbudet har därför inte tillämpats i målet och förverkande har därmed inte lagligen kunnat ske. (Jfr NJA 2004 s. 137.)
 • RH 2012:99:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:87:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:139:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:108:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:100:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:117:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:120:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:130:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:91:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:131:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2011 s. 675:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
 • RH 2012:118:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:109:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:146:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2001 s. 464:Brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling har ansetts fullbordat i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera. Tillika frågor om konkurrens mellan smugglingsbrott och vapenbrott samt om utvisning.
 • RH 2012:123:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:141:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:88:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:113:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:132:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:129:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:106:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:121:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:95:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:98:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2005 s. 523:Vissa föremål som införts till landet och saluhållits här har ansetts omfattade av införselförbudet i 1 § förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål och saluhållandeförbudet i 2 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (gatustridsvapen).
 • RH 2012:136:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:90:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:138:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:124:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2003 s. 268:Fråga om ansvar för varusmuggling alternativt grov oaktsamhet vid införsel av skattepliktigt gods. Tillika fråga, vid omröstning till dom i brottmål, vilken mening som skulle anses lindrigast.
 • NJA 2012 s. 650:Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.
 • RH 2012:142:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:137:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2010:3:Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullstationen i Stockholms Frihamn, har åtalats för narkotikasmuggling och narkotikabrott men endast fällts till ansvar för narkotikasmuggling.
 • RH 2012:144:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:140:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:122:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:125:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2017:37:Tingsrätten dömde för smuggling till tre månaders fängelse för en myndig person som hade infört cigaretter och tobak från tredje land till Sverige via annat EU-land utan att anmäla det till myndigheterna. Hovrätten, som fann att gärningen varken kunde bedömas som smuggling eller tullbrott, dömde i stället personen för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Den ändrade rubriceringen i hovrätten föranledde ingen ändring av påföljden.
 • RH 2012:126:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:102:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:110:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:134:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:111:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2018 s. 150:Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av heroin, kokain och cannabisharts. Frihetsberövande som varit förenat med restriktioner under kortare tid än sex månader har inte beaktats vid straffmätningen.
 • NJA 2018 s. 677:Grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av cirka 20 kg metamfetamin.

4 §  Om ett brott som avses i 3 § är att anse som ringa, döms till penningböter.

Prop. 1999/2000:124: Paragrafen innehåller en särskild straffskala för ringa fall av smuggling. I lagrådsremissen var straffskalan intagen i smugglingsparagrafen (3 §).

5 §  Om ett brott som avses i 3 § är att anse som grovt, döms för grov smuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

[S2]Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen med hänsyn till omständigheterna kring införseln, utförseln eller förfogandet varit av särskilt farlig art eller om gärningen annars inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

 • RH 2011:59:Införsel av en Kalashnikov med 25 skarpa patroner har bedömts som grov smuggling med ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.
 • NJA 2001 s. 464:Brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling har ansetts fullbordat i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera. Tillika frågor om konkurrens mellan smugglingsbrott och vapenbrott samt om utvisning.
 • NJA 2018 s. 456:Tre fall av olovlig införsel av icke rabiesvaccinerade hundar från ett land där det finns en beaktansvärd risk för rabiessmitta har bedömts som tre grova smugglingsbrott. Påföljden har bestämts till fängelse med hänvisning till brottslighetens art.

6 §  Om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år.

[S2]Om brottet är ringa, döms för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S3]Om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

[S4]Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, om gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Lag (2016:489).

Prop. 2015/16:111: Om brottet är ringa, döms för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten ...

 • RH 2012:107:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:97:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:114:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:89:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2017:43:Vid ansvar för grov narkotikasmuggling har inte dömts särskilt till ansvar för försök till grovt narkotikabrott när försöksbrottet omfattat enbart transport efter att smugglingsbrottet fullbordats. Också fråga om straffmätning vid befattning med drygt 14 kg amfetamin.
 • RH 2012:105:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:93:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:128:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:94:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2006:74:Gränsen till grovt brott för smuggling av det narkotiska preparatet Subutex har - vid ett rent mängdresonemang - ansetts gå vid 3 600 tabletter á 8 mg. För den som planerat, finansierat och utfört smugglingen har straffet satts högre än vad som skulle ha blivit fallet om han handlat endast som kurir.
 • RH 2012:127:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:143:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:103:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:135:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:96:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:116:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:92:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:133:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:104:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:101:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:115:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
 • NJA 2012 s. 535:Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).
 • RH 2012:119:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2015 s. 24:Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.
 • RH 2012:112:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:145:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:99:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:87:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:139:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:108:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:100:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:117:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:120:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:130:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:91:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:131:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2011 s. 675:Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
 • RH 2012:118:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:109:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:146:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:123:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:141:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:88:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:113:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:132:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:129:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:106:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:121:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:95:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:98:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2017:42:Narkotikasmuggling avseende diazepam och nitrazepam (s.k. bensodiazepiner). Frågor om rubricering, straffvärde och påföljd.
 • RH 2012:136:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:90:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:138:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:124:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 650:Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.
 • RH 2012:142:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:137:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2010:3:Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullstationen i Stockholms Frihamn, har åtalats för narkotikasmuggling och narkotikabrott men endast fällts till ansvar för narkotikasmuggling.
 • RH 2012:144:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:140:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:122:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:125:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:126:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:102:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:110:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:134:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:111:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2018 s. 150:Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av heroin, kokain och cannabisharts. Frihetsberövande som varit förenat med restriktioner under kortare tid än sex månader har inte beaktats vid straffmätningen.
 • NJA 2018 s. 677:Grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av cirka 20 kg metamfetamin.
 • RH 2015:41:Vid narkotikasmuggling av tramadol har gränsen för grovt brott utifrån sort och mängd ansetts gå vid två kilo verksam substans.
 • NJA 2003 s. 339:Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikasmuggling (Rohypnol). (Jfr NJA 1998 s. 24).
 • RH 2008:14:Fängelsestraffet för grov narkotikasmuggling har satts ner avsevärt med hänsyn till att narkotikans renhetsgrad varit påtagligt mycket lägre än normalt.
 • RH 2012:34:Tilltalad som transporterat narkotika i bil vid färd från Nederländerna via Tyskland och Danmark till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullvisitation i Helsingborgs hamn har åtalats för narkotikabrott, bestående i transporten av narkotikan från Nederländerna till Sverige, och för narkotikasmuggling, men endast fällts till ansvar för narkotikasmuggling.
 • RH 2009:4:En person har underlåtit att till tullbehandling anmäla 395 ml opiumlösning (vägande 423 gram) som faller under lagstiftningens narkotikaklassifikation. Lösningen motsvarade ca 100 gram fast opium. Fråga om vilken mängd och koncentration som ska tillmätas betydelse för bedömning av brottets svårhetsgrad (enligt 6 § tredje stycket lagen om straff för smuggling).
 • RH 2010:54:En kort transport av narkotika i landet efter ett fullbordat smugglingsbrott har bedömts inte vara en så självständig hantering av narkotikan att den bör föranleda ansvar också för narkotikabrott.
 • RH 2019:32:Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning med 3 kg kokain.
 • RH 2016:24:Straffvärdet av Tramadol har ansetts böra beräknas med utgångspunkt i straffvärdet av cannabis.
 • RH 2010:8:Vid flerfaldig brottslighet avseende narkotikasmuggling bör enbart den omständigheten att den dömde har fört in narkotikan vid två olika resor inte medföra att brottslighetens straffvärde bedöms lägre än om narkotikan hade smugglats in vid ett och samma tillfälle.

7 §  Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 3 eller 6 §, döms för olovlig införsel eller olovlig utförsel till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]För olovlig införsel eller olovlig utförsel döms också den som av grov oaktsamhet

 1. i samband med utförsel från landet av en vara underlåter att anmäla varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att sådant förbud eller villkor som avses i 3 § tredje stycket 1 eller den bestämmelsen tillsammans med 6 § överträds, eller
 2. lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift i samband med ansökan om sådant tillstånd som avses i 3 § tredje stycket 3 eller den bestämmelsen tillsammans med 6 § och därigenom ger upphov till fara för att varan förs in eller ut med stöd av detta tillstånd.

[S3]I de fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid utförsel till ett annat EU-land, gäller vad som anges i andra stycket 1 angående tullbehandling i stället förfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

[S4]Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

Tullbrott m.m.

8 §  Den som, i samband med att en vara förs in till landet, uppsåtligen underlåter att anmäla varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna, döms för tullbrott till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]För tullbrott döms också den som uppsåtligen ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan genom att

 1. i samband med att en vara förs ut från landet, förfara så som anges i första stycket eller, efter utförseln, förfoga över varan i strid med vad som förutsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utförseln,
 2. under pågående tullbehandling förfoga över en införd vara i strid med vad som gäller för denna tullbehandling, eller
 3. bryta mot villkor som vid tullbehandling för övergång till fri omsättning har uppställts för befrielse från eller nedsättning av skatten eller avgiften.

[S3]Denna bestämmelse är tillämplig endast i fråga om sådana tullar, andra skatter och avgifter som Tullverket ska besluta. Lag (2016:275).

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att det införs två nya stycken, som placeras som stycke tre och fyra. Båda styckena avser fall av undandragande i samband med användning av ett mellanstatligt enhetstillstånd. I det ena fallet avser undandragandet tull (gäller de fall där Sverige är det tillståndsgivande

landet) och i det andra fallet avses annan importskatt (gäller ...

 • NJA 2007 s. 227:Bestämmelsen i 8 § smugglingslagen om "tull, skatt eller annan avgift" har befunnits tillämplig i fråga om en i EG-förordningen nr (EEG) 1470/2001 föreskriven antidumpningstull. Det har ansetts förenligt med regeringsformens bestämmelser om normgivning och med legalitetsprincipen att straffbestämmelsen såvitt gäller tullplikten fått sitt innehåll utfyllt av föreskrifter i en EG-förordning. Undandragande av pålagor som avses i den nämnda förordningen har bedömts rikta sig mot "det allmänna". Även fråga om EG-förordningen utgör en in casu-lagstiftning.
 • RH 2017:37:Tingsrätten dömde för smuggling till tre månaders fängelse för en myndig person som hade infört cigaretter och tobak från tredje land till Sverige via annat EU-land utan att anmäla det till myndigheterna. Hovrätten, som fann att gärningen varken kunde bedömas som smuggling eller tullbrott, dömde i stället personen för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Den ändrade rubriceringen i hovrätten föranledde ingen ändring av påföljden.

9 §  Om ett brott som avses i 8 § är att anse som ringa, döms till penningböter.

Prop. 1999/2000:124: Paragrafen innehåller en särskild straffskala för ringa fall av tullbrott. I lagrådsremissen var straffskalan intagen i tullbrottsparagrafen. För att underlätta register- och statistikhanteringen och för att uppnå likformighet med ringa fall av brottet smuggling (4 § SL) har de ringa fallen brutits ut till en särskild paragraf.

10 §  Om ett brott som avses i 8 § är att anse som grovt, döms för grovt tullbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

[S2]Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

11 §  Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 8 §, döms för vårdslös tullredovisning till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

Olovlig befattning med smuggelgods

12 §  Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en vara som varit föremål för brott enligt 3-11 §§, döms för olovlig befattning med smuggelgods till böter eller fängelse i högst två år. Gärningen skall inte medföra ansvar, om den är ringa med hänsyn till befattningen, omständigheterna kring denna, egendomens beskaffenhet och värde samt övriga omständigheter.

[S2]Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan varit föremål för brott, döms till böter. Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

[S3]Ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas ut, om gärningen är belagd med straff i 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen (1968:64) eller i 3 a § narkotikastrafflagen jämförd med dessa bestämmelser.

13 §  Om brott som avses i 12 § första stycket är att anse som grovt, döms för grov olovlig befattning med smuggelgods till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

[S2]Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen avsett befattning med varor som varit föremål för brott varigenom tull, annan skatt eller avgift till mycket betydande belopp har undandragits det allmänna eller felaktigt återbetalats eller tillgodoräknats någon eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

 • RH 2002:33:Fråga dels om ett parti cigaretter, som förts in till Sverige, omfattades av bestämmelserna om transitgods, dels om vissa åtgärder kan anses utgöra befattning med smuggelgods. Tillika fråga om straffmätning.

Försök, förberedelse och stämpling

14 §  För försök till smuggling, grov smuggling, narkotikasmuggling, ringa narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, tullbrott, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods samt för förberedelse eller stämpling till grov smuggling, narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Detsamma gäller för förberedelse till ringa narkotikasmuggling. Lag (2016:489).

Prop. 2015/16:111: ling, tullbrott, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods samt för förberedelse eller stämpling till grov smuggling, narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller för förberedelse till ringa narkotikasmuggling. ...

 • RH 2012:107:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:97:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:114:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:89:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:105:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:93:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:128:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:94:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:127:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:143:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:103:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:135:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:96:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:116:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:92:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:133:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:104:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:101:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:115:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • NJA 2012 s. 535:Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).
 • RH 2012:119:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2003:33:Rättsvillfarelse vid smugglingsbrott.
 • RH 2012:112:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:145:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:99:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:87:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:139:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:108:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:100:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:117:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:120:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:130:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:91:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:131:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:118:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:109:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:146:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:123:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:141:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:88:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:113:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:132:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:129:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:106:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:121:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:95:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:98:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:136:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:90:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:138:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:124:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:142:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:137:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:144:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:140:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:122:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:125:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:126:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2002:33:Fråga dels om ett parti cigaretter, som förts in till Sverige, omfattades av bestämmelserna om transitgods, dels om vissa åtgärder kan anses utgöra befattning med smuggelgods. Tillika fråga om straffmätning.
 • RH 2012:102:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:110:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:134:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
 • RH 2012:111:Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Frivillig rättelse

15 §  Den som frivilligt undanröjer sådan fara som avses i 3 § andra stycket eller 6 § tillsammans med den bestämmelsen eller i 7 §, döms inte till ansvar enligt den bestämmelsen. Den som frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att tull, annan skatt eller avgift som avses i 8-11 §§ kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 8-13 §§.

Prop. 1999/2000:124: Paragrafen innehåller en bestämmelse om frivillig rättelse. En liknande bestämmelse finns i 8 a § VSL.

Förverkande

16 §  Om det inte är uppenbart oskäligt, skall följande egendom förklaras förverkad:

 1. vara som varit föremål för brott enligt denna lag eller en sådan varas värde,
 2. utbyte av brott enligt denna lag, och
 3. vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt denna lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

[S2]En vara som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till varan får inte förklaras förverkad, om varan eller rättigheten efter brottet förvärvats av någon som inte haft vetskap om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med brottet. Vid förverkande enligt första stycket 1 av en vara gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första och andra styckena brottsbalken om hos vem förverkande får ske.

 • NJA 2004 s. 137:I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
 • NJA 2007 s. 941:I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen (1994:1738) har EG-domstolen i förhandsavgörande förklarat att importförbudet skall bedömas enligt artikel 28 i EG-fördraget och utgör en sådan kvantitativ importrestriktion som där är förbjuden samt att importförbudet inte är sådant att det ändå skall tillåtas med hänsyn till intresset att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 30 i fördraget. Importförbudet har därför inte tillämpats i målet och förverkande har därmed inte lagligen kunnat ske. (Jfr NJA 2004 s. 137.)
 • NJA 2005 s. 595:I mål om förverkande av vin enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) har HD hemställt hos EG- domstolen om förhandsavgörande beträffande tolkningen av artiklarna 28, 30 och 31 i EG-fördraget. Fråga, innan förhandsavgörande har meddelats, huruvida vinet skall vara underkastat beslag.

17 §  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott enligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap.5 och 5 b §§brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.

[S2]I stället för förverkande av egendomen eller dess värde får rätten föreskriva att någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger fortsatt missbruk av den. I sådana fall får dock även en del av egendomens värde förklaras förverkat. Lag (2008:520).

Prop. 2004/05:135: Ändringen i första stycket innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta sådan egendom som, utan att den använts, varit avsedd att användas vid brottet. Det förutsätts emellertid att brottet har fullbordats eller att förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling samt att förverkande behövs för att förebygga brott eller att det annars finns särskilda skäl. Ändringen motiveras i ...

 • NJA 2005 s. 133:En bil har använts som hjälpmedel vid grov narkotikasmuggling. Det har ansetts finnas särskilda skäl enligt 17 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling till att förklara bilens värde förverkat.

18 §  När ett beslut om förverkande av egendom har vunnit laga kraft, skall egendomen säljas genom Tullverkets försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av förverkad lös egendom. Egendomen får i stället förstöras om

 1. den inte kan säljas,
 2. den kan befaras komma till brottslig användning, eller
 3. den annars är olämplig för försäljning.

[S2]Vad som anges i första stycket gäller endast om inget annat är föreskrivet i lag eller annan författning.

[S3]Om i stället för egendomen dess värde har förklarats förverkat och det fastställda beloppet har betalats inom två månader från det att beslutet om förverkande vann laga kraft, skall egendomen utlämnas till ägaren. Om beloppet inte har betalats inom denna tid, får egendomen säljas enligt vad som föreskrivs i första och andra styckena och det fastställda beloppet tas ut ur de influtna medlen. Om det uppkommer ett överskott, sedan kostnaderna för försäljningen dragits av, skall detta betalas ut till ägaren eller någon annan rättsinnehavare.

Prop. 1999/2000:124: Paragrafen innehåller regler om försäljning eller förstöring av egendom som har förverkats med stöd av 16 § eller 17 §. De åtgärder som anges får vidtas först efter det att förverkandebeslutet har vunnit laga kraft.

Förundersökning och tvångsmedel

Förundersökning m.m.

19 §  Tullverket får fatta beslut om att inleda förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken angående brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. De befogenheter och skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller i sådant fall Tullverket. Tullverket skall förordna särskilda befattningshavare i verket att fullgöra verkets uppgifter.

[S2]Är saken inte av enkel beskaffenhet, skall ledningen av förundersökningen övertas av åklagaren så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall även annars överta ledningen, när detta är påkallat av särskilda skäl.

[S3]När en förundersökning leds av en åklagare, får åklagaren anlita biträde av Tullverket. Åklagaren får också uppdra åt tjänstemän vid verket att vidta en viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.

Prop. 2018/19:16: Tullverket. Tullverket ska förordna särskilda befattningshavare i verket att fullgöra verkets uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersökningen övertas av åklagaren så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren ska även annars överta ledningen när detta är påkallat av särskilda skäl.

När en förundersökning leds av en åklagare får åklagaren anlita biträde av Tullverket eller ...

Prop. 1999/2000:124: Paragrafen innebär inte någon begränsning av polisens befogenhet att utreda sådan brottslighet som det här är fråga om. Att polisen och Tullverket har ett delvis gemensamt arbetsområde gäller inte enbart förundersökningsverksamheten utan även utrednings- eller spaningsstadier dessförinnan.

20 §  Innan förundersökning har hunnit inledas, får en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen i enlighet med vad som föreskrivs i 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. Vidtagna åtgärder ska så snart som möjligt anmälas för den som har rätt att leda förundersökning om brottet.

[S2]Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en polisman att uppmana någon att följa med till förhör och att ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid utredning av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. Lag (2016:545).

20 a §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation.

[S2]I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla. Lag (2016:545).

Gripande

21 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman att enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken gripa den som misstänks för brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. Vad som föreskrivs i rättegångsbalken om befogenheter och skyldigheter i förhållande till den som gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning som för en polisman samt för Tullverket i samma utsträckning som för Polismyndigheten. Lag (2014:677).

Beslag

22 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken ta egendom i beslag.

[S2]En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman får även i andra fall än som anges i 27 kap. 4 § rättegångsbalken ta egendom i beslag, om den skäligen kan antas bli förverkad på grund av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket.

[S3]Om beslag verkställs av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och denne inte har beslutat om beslaget, skall anmälan skyndsamt göras till honom, varvid han omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

23 §  Beslagtagen egendom skall förvaras av Tullverket, om inte annat är föreskrivet eller åklagaren bestämmer något annat.

24 §  En myndighet, som har om hand egendom som har tagits i beslag för att den skäligen kan antas bli förverkad enligt 16 §, får omedelbart låta sälja den om

 1. den inte kan vårdas utan fara för att den förstörs,
 2. vården av den är förenad med alltför stora kostnader, eller
 3. det annars finns särskilda skäl.

[S2]Sådan egendom får i stället förstöras, om

 1. den inte kan säljas,
 2. den kan befaras komma till brottslig användning, eller
 3. den annars är olämplig för försäljning.

[S3]Om egendom, som sålts eller förstörts, inte förverkas, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt till ersättning. För egendom som sålts lämnas dock inte ersättning med högre belopp än vad som influtit vid försäljningen. Om egendomen har förstörts, lämnas ersättning med skäligt belopp.

[S4]Vad som föreskrivits i första och andra styckena gäller endast om inget annat är föreskrivet i lag eller annan författning.

25 §  Egendom som tagits i beslag enligt denna lag och som förvaras hos annan än Tullverket skall överlämnas till verket, om beslaget hävs och egendomen skall bli föremål för

 1. tullbehandling, eller
 2. någon åtgärd enligt
  1. lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, eller
  2. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

[S2]Om egendomen redan har sålts, skall köpeskillingen överlämnas till Tullverket för redovisning. Lag (2007:465).

Prop. 2002/03:10: I paragrafen föreskrivs att om ett beslag av egendom hävs och egendomen finns hos annan än Tullverket, skall egendomen överlämnas till Tullverket i vissa fall. De fall som anges i paragrafens nuvarande lydelse är att egendomen skall bli föremål för tullbehandling eller någon åtgärd enligt inregränslagen. Syftet med bestämmelsen är att varorna inte skall undandras sådana åtgärder som det ankommer på Tullverket att vidta enligt reglerna i annan lagstiftning (jfr ...

Förvar

25 a §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att enligt 26 kap. 3 § rättegångsbalken ta egendom i förvar. En sådan åtgärd ska skyndsamt anmälas till åklagaren, som omedelbart prövar om egendomen ska förbli i förvar.

[S2]Vad som föreskrivs i 26 kap.3 a och 3 b §§rättegångsbalken gäller för tjänstemannen i samma utsträckning som för en polisman. Lag (2008:520).

Husrannsakan

26 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken göra husrannsakan utan förordnande enligt 28 kap. 4 § rättegångsbalken.

[S2]Förekommer anledning att brott enligt denna lag eller annat brott som avses i 1 § andra stycket har begåtts, får även i annat fall än som sägs i 28 kap. 1 § rättegångsbalken husrannsakan göras i magasin eller liknande utrymmen för att söka efter egendom som skäligen kan antas bli förverkad på grund av sådant brott. Husrannsakan enligt detta stycke får göras av en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman. En sådan tjänsteman eller en polisman får i enlighet med 28 kap. 5 § rättegångsbalken göra denna husrannsakan utan förordnande enligt 28 kap. 4 § rättegångsbalken.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning m.m.

27 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att

 1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utan förordnande enligt 28 kap.4 och 13 §§rättegångsbalken, och
 2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken
  1. hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och
  2. ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras.

[S2]Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband med inresa till eller utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid Sveriges landgräns eller kuster eller i närheten av eller inom en flygplats eller något annat område som har direkt förbindelse med utlandet, har med sig egendom som kan tas i beslag på grund av brott enligt denna lag eller sådana brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket, får kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning utföras på honom eller henne. På den som är under femton år får ytlig kroppsbesiktning utföras endast om det finns särskilda skäl. Ingen får hållas kvar för urinprovstagning. Åtgärder enligt detta stycke får beslutas av en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. En sådan tjänsteman får besluta om åtgärden utan förordnande enligt 28 kap.4 och 13 §§rättegångsbalken.

[S3]En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ingriper mot någon med stöd av denna lag får i anslutning till ingripandet i den utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl

 1. ta hand om vapen eller andra farliga föremål medan ingripandet pågår, och
 2. kroppsvisitera personen för att sådana föremål ska kunna tas om hand. Lag (2016:545).

28 §  Tullverket får besluta om kroppsvisitation av varje resande som med ett visst transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd ankommer till eller avreser från en viss gräns- eller kustort eller annan plats som har förbindelse med utlandet (särskild kontroll).

[S2]En särskild kontroll får beslutas endast om

 1. det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med transportmedlet eller under tidrymden ankommer till eller avreser från platsen, har begått eller står i begrepp att begå ett brott enligt 5 § eller 6 § tredje stycket eller försök till ett sådant brott,
 2. tillräckliga uppgifter saknas för att rikta misstanke mot en bestämd person eller en mindre krets av personer, och
 3. åtgärden är nödvändig för att ett ingripande mot brottet skall kunna ske.

[S3]Beslut om särskild kontroll får fattas av chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Beslutet skall prövas av Tullverkets chef eller av verkets chefsjurist. Om det uppenbarligen är fara i dröjsmål, får beslutet utan sådan prövning verkställas omedelbart. Lag (2004:210).

29 §  Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, och kroppsbesiktning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i transportmedel samt, om undersökningsmannen eller den undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnens närvaro. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning av kvinnor får inte verkställas eller bevittnas av andra än kvinnor, läkare eller legitimerade sjuksköterskor.

[S2]Protokoll skall föras och bevis utfärdas om gjord kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, om den undersökte begär det vid förrättningen eller om föremål tas i beslag.

Prop. 1999/2000:124: Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om verkställigheten av beslut om kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Bestämmelserna överensstämmer i sak med 19 § andra och tredje styckena VSL. Med kroppsbesiktning avses här även urinprovstagning. Denna åtgärd omnämns därför inte särskilt i lagtexten.

Behörighetskrav

30 §  Beslut om användning av tvångsmedel får fattas endast av en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, som innehar befattning som är förenad med sådan befogenhet och som har genomgått erforderlig utbildning för ändamålet. Detsamma gäller för verkställighet av beslut om användning av tvångsmedel.

Åtal samt talan eller beslut om förverkande

31 §  Kan brott som avses i

 1. 3 eller 4 § eller försök till sådant brott eller 7 § föranleda att en sådan avgift som avses i 3 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor påförs, eller
 2. 8 eller 9 § eller försök till sådant brott eller 11 § föranleda att tulltillägg enligt 5 kap.510 §§tullagen (2016:253) påförs

[S2]får åtal för brottet väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl.

[S3]Vad som sägs i första stycket gäller även talan om förverkande enligt 16 §. Lag (2016:275).

32 §  I mål om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket får talan föras av särskilt förordnade befattningshavare vid Tullverket, om det är uppenbart att brottets straffvärde svarar mot böter och att brottet inte skall föranleda någon annan påföljd. En sådan befattningshavare får även fatta beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

[S2]Bestämmelserna i första stycket inskränker inte allmän åklagares åtalsrätt.

33 §  Om ägaren till en vara, som kan förverkas enligt 16 § första stycket 1, inte kan delges stämning på det sätt som är föreskrivet för stämning i brottmål, får talan om annan egendom än transportmedel föras mot den hos vilken varan påträffades. Med transportmedel förstås motordrivet fordon och tillhörande släpfordon samt fartyg och luftfartyg.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001, då lagen (1960:418) om straff för varusmuggling skall upphöra att gälla.
 2. Den som efter lagens ikraftträdande tar sådan befattning som anges i 12 eller 13 § med en vara som varit föremål för varusmuggling enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling skall fällas till ansvar enligt 12 eller 13 § .
 3. Beträffande varor som varit föremål för varusmuggling eller försök till varusmuggling enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling skall tillämpas vad som i den lagen är föreskrivet om förverkande. Vad som är föreskrivet i denna lag om förverkande skall dock tillämpas om det leder till en lindrigare bedömning.
 4. Vad som föreskrivs i 19-22 och 24-27 §§ om åtgärder vid brott enligt denna lag skall tillämpas även beträffande brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
 5. I fråga om åtal för brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling och i fråga om förverkande till följd av sådant brott skall 20, 23 a och 24 §§ den lagen fortfarande tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1324) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2000/01:49, Prop. 2000/01:9, Bet. 2000/01:UU3
Omfattning
ändr. 1 §

Lag (2002:886) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:152) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:813) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:123) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:210) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2003/04:187, Prop. 2003/04:97, Bet. 2003/04:SkU27
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:235) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Omfattning
ändr 1 §
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2005:318) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:461) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2004/05:258, Prop. 2004/05:149, Bet. 2004/05:SkU32
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:1328) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2006/07:24, Prop. 2006/07:4, Bet. 2006/06:UU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:465) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 1, 25 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1277) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2007/08:41, Prop. 2007/08:21, Bet. 2007/08:SkU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-06-01

Lag (2008:520) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2007/08:203, Prop. 2007/08:68
Omfattning
ändr. 1, 17 §§; ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:109) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2011:1405) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:677) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1500) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:275) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 8, 31 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:489) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2015/16:233, Prop. 2015/16:111, Bet. 2015/16:JuU15
Omfattning
ändr. 6, 14 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:545) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2015/16:232, Prop. 2015/16:68, Bet. 2015/16:JuU11
Omfattning
ändr. 20, 27 §§; ny 20 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:1315) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2019-04-01