Rättegångskostnad

Rättegångskostnad är sådan kostnad som uppkommit under rättegång.

Kostnadernas fördelning mellan parterna regleras i 18 kap. RB.

Huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motparten hans rättegångskostnader fullt ut.