SOSFS 2003:13: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2003:13, SOSFS 2006:15
SOSFS 1999:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1999:26, SOSFS 2009:16
SOSFS 1997:14: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
SOSFS 2013:22: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
SOSFS 2008:18: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:18, SOSFS 2013:8, SOSFS 2014:1
SOSFS 2009:30: Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:30, SOSFS 2014:3, SOSFS 2012:15, SOSFS 2011:17, SOSFS 2013:13
SOSFS 2007:2: Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2007:2, SOSFS 2013:23
SOSFS 1998:13
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1998:13, SOSFS 2013:18
SOSFS 2012:6: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS
SOSFS 2009:28: Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:28, SOSFS 2011:19, HSLF-FS 2015:24, SOSFS 2011:10, SOSFS 2013:11
SOSFS 2009:31: Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:31, SOSFS 2011:16, SOSFS 2013:14
SOSFS 2006:16: Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid
SOSFS 2005:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälsooch sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:26, SOSFS 2009:19
SOSFS 2000:6: Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2000:6, SOSFS 2007:3
SOSFS 2000:9
SOSFS 2001:16: Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2001:16, SOSFS 2005:16, SOSFS 2006:23, SOSFS 2011:1, SOSFS 2009:21, SOSFS 2007:15, SOSFS 2015:7, SOSFS 2006:6, SOSFS 2003:11, SOSFS 2009:5
SOSFS 1995:4: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1995:4, SOSFS 2010:5
SOSFS 2015:8: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
SOSFS 1996:28
SOSFS 2006:9: Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2006:9, SOSFS 2013:5
SOSFS 2002:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2002:11, SOSFS 2007:22, SOSFS 2006:19, SOSFS 2009:33, SOSFS 2008:25, SOSFS 2004:2, SOSFS 2013:2
SOSFS 2005:29: Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:29, SOSFS 2014:19, SOSFS 2015:23, SOSFS 2007:18, SOSFS 2013:4
SOSFS 2007:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2007:10, SOSFS 2008:20
SOSFS 1999:5: Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1999:5, SOSFS 2014:18
SOSFS 2001:18: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd
SOSFS 2015:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall
SOSFS 2001:4
SOSFS 2008:17: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:17, SOSFS 2009:9, SOSFS 2009:1, SOSFS 2009:3, SOSFS 2008:27, SOSFS 2012:8
SOSFS 2014:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS om förebyggande av och behandling vid undernäring; 2014:10 (M och S) beslutade den 23 september 2014.
SOSFS 2010:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
SOSFS 2003:3: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:86) med föreskrifter om användning av kateter i urinblåsan i vissa fall m.m.
SOSFS 2008:12: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd i verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
SOSFS 2004:11: Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.
SOSFS 2012:14: Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2012:14, SOSFS 2013:17, SOSFS 2015:6
SOSFS 2015:17: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit
SOSFS 2009:17: Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1)
SOSFS 2008:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av delar av Socialstyrelsens före­ skrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårds­ inrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rätts­ psykiatrisk undersökning
SOSFS 2008:13: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:13, SOSFS 2012:18
SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
SOSFS 2008:21: Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen
SOSFS 2013:35: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
SOSFS 1987:8
SOSFS 2009:6: Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårds­ åtgärd kan utföras som egenvård
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:6, SOSFS 2012:10, SOSFS 2011:23
SOSFS 1995:1: Socialstyrelsens föreskrifter
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1995:1, SOSFS 2010:6
SOSFS 2007:8: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2007:8, SOSFS 2008:16
SOSFS 2004:14: av Socialstyrelsens föreskrifter
SOSFS 2004:13: Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida
SOSFS 2009:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:10, SOSFS 2011:22, SOSFS 2013:9
SOSFS 2009:29: Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:29, SOSFS 2013:12, SOSFS 2011:18
SOSFS 2015:15: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:11) om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati
SOSFS 1993:4: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1993:4, SOSFS 2014:9
SOSFS 2009:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer
SOSFS 2015:10: Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg
SOSFS 1999:19
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1999:19, SOSFS 2013:21, SOSFS 2009:20
SOSFS 2009:32: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälsooch sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:32, SOSFS 2013:15, SOSFS 2011:15
SOSFS 2005:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död
SOSFS 2015:18: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn
SOSFS 2005:21: Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:21, HSLF-FS 2016:48, SOSFS 2007:7
SOSFS 2011:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2011:11, SOSFS 2013:25
SOSFS 2012:20: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik
SOSFS 2008:36: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område
SOSFS 2011:21: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:15) om abort
SOSFS 2008:1: Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:1, SOSFS 2013:6
SOSFS 2004:15: av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani
SOSFS 2001:14: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omskärelse av pojkar
SOSFS 2009:7: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör difteri och stelkramp
SOSFS 2013:29: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel
SOSFS 2003:15: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2003:15, SOSFS 2011:14, SOSFS 2013:24
SOSFS 2009:12: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
SOSFS 2005:14: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
SOSFS 2005:25
SOSFS 2013:32: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårds­ personal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m.
SOSFS 2001:6: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten i cigaretter
SOSFS 2002:12: Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården
SOSFS 2013:20: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap
SOSFS 2005:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården
SOSFS 2002:2: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2002:2, SOSFS 2006:8
SOSFS 2009:11: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer
SOSFS 2010:1: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård
SOSFS 2005:27: Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
SOSFS 2012:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende
SOSFS 2015:1: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden
SOSFS 2011:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2011:5, SOSFS 2013:16
SOSFS 2005:31
SOSFS 2005:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet
SOSFS 2003:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner
SOSFS 2012:17: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
SOSFS 2008:6: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör smittskydd
SOSFS 2015:21: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa
SOSFS 2008:34: Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer
SOSFS 2005:9: om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig
SOSFS 2008:35: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård
SOSFS 2008:9
SOSFS 2001:13: Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
SOSFS 2007:13
SOSFS 2012:5: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 1997:26) Rättsmedicinska undersökningar av avlidna
SOSFS 2001:11: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik
SOSFS 2000:16: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:7) Anmälan till polismyndighet om hinder för innehav av skjutvapen
SOSFS 2007:14
SOSFS 2005:1: Socialstyrelsens föreskrifter om verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580)
SOSFS 2012:16: Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag
SOSFS 2015:22: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2012:2) om smittspårningspliktiga sjukdomar
SOSFS 2001:15: Föreskrifter är bindande regler. . Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan
SOSFS 2015:16: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning
SOSFS 2015:20: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
SOSFS 2002:5
SOSFS 2004:17: publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.
HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning
SOSFS 2001:8: Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken
SOSFS 2001:1: och riksarkivets allmänna råd (SOSFS 1991:22)2 om handhavandet av patientjournaler i vissa fall skall upphöra att gälla.
SOSFS 2014:14: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2011:6: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:39) om desinfektion av avloppsvatten från sjukhus, laboratorier m.fl.
SOSFS 2014:16: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2015:9: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén
SOSFS 2015:13: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2013:1: Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd
SOSFS 2015:4: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälsooch sjukvård ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2012:3: Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre
SOSFS 2014:2: Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning
SOSFS 2014:13: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén
SOSFS 2013:28: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:25) om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2004:7) om bassängbad – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:7) om höga ljudnivåer – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur inomhus Socialstyrelsen TAINA BÄCKSTRÖM Georg Lagerberg
SOSFS 2013:26: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska texten under rubriken ”Barns och skolungdomars inkomster av arbete” ha följande lydelse. Om socialnämnden räknar av barns och skolungdomars inkomster av arbete över ett prisbasbelopp per kalenderår, bör avräkningen göras mot barnets eller skolungdomens del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden (för beräkning av boendekostnad se avsnittet ”Faktisk boendekostnad” s. 7). Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Kristina Eriksson
SOSFS 2008:32: Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder
SOSFS 2003:8: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1980:99) om hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1987:24) om kompetenskrav för arbetsterapeuttjänster – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1987:30) om kompetenskrav för tjänstgöring som laboratorieassistent eller medicinsk-teknisk assistent – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:48) om kompetenskrav för tjänstgöring som sjukhusfysiker – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:49) om kompetenskrav för tjänstgöring som sjukhusingenjör.
SOSFS 2004:9: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1983:14) om hälsoskydd vid lägerverksamhet – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1983:15) om hälsoskydd i fritidsbostad för uthyrning m.m. – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1983:17) om hälsoskydd i hotell, pensionat och liknande lokaler.
SOSFS 2006:4: Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet
SOSFS 2013:19: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet ska texten under rubriken ”Definition” ha följande lydelse. Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patient­säkerhetslagen (2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, hål­tagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan verksamhet. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén
SOSFS 2015:3: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2015:2: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken ska – andra stycket under rubriken ”Tillämpningsområde”, – första stycket under rubriken ”Definitioner”, och – texten under rubriken ”Märkning” ha följande lydelse.
SOSFS 2008:28: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom
SOSFS 2014:6: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga
SOSFS 2015:14: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2007:17: Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer
SOSFS 2014:17: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2015:5: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:6) om utredning av patienter som sätter sina symtom i samband med kvicksilver från amalgam – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1998:3) om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2002:10: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:2) LSS och det egna valet
SOSFS 1997:15: Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SOSFS 1982:13: Socialstyrelsens allmänna råd om diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubella- infektion
SOSFS 2012:13: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn
SOSFS 2006:13: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:45) om bedömning av hälsorisker från vissa golvmaterial
SOSFS 2011:12: Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre
SOSFS 2008:30: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare
SOSFS 2002:8: Socialstyrelsens allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorg
SOSFS 2013:33: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Georg Lagerberg
SOSFS 2013:34: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Georg Lagerberg