Rättsfall från NJA (Högsta domstolen)

NJA 2018 s. 667

2018-07-18

I mål där prövningen omfattar både huvudfordringar och motfordringar som åberopats kvittningsvis ska rättegångskostnadsansvaret bestämmas utifrån de principer som följer av 18 kap. 4 § RB. Som utgångspunkt ska

NJA 2018 s. 653

2018-07-17

Entreprenad (ABT 94). Frågor om rätt till ersättning för avhjälpandekostnader.

NJA 2018 s. 649

2018-07-13

Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan.

NJA 2018 s. 634

2018-07-13

Enbart det förhållandet att ett likartat förfarande upprepas medför

NJA 2018 s. 631

2018-07-12

En miljöorganisation har inte rätt att ansöka om resning eller att klaga över domvilla när den inte varit part i det ärende som ansökan gäller.

NJA 2018 s. 617

2018-07-12

En köpare påstår sig ha lämnat kvar en köpt och betald vara i butiken medan butiken gör gällande att varan har lämnats ut. Frågor rörande bevisbörda och beviskrav.

NJA 2018 s. 602

2018-07-12

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13-17 §§ aktiebolagslagen avslutas när bolaget försätts i konkurs.

NJA 2018 s. 591

2018-07-10

En viss våldshandling (cross-checking) begången under en ishockey-match har inte ansetts tillåten med stöd av reglerna om samtycke eller social adekvans.

NJA 2018 s. 574

2018-07-05

Rubricering i mål om misshandel. Även fråga om tillämpning av 34 kap. Brottsbalken.

NJA 2018 s. 545

2018-07-02

Förutsättningarna för att utse syssloman enligt 25 kap. 23 § aktiebolagslagen.

NJA 2018 s. 562

2018-07-02

Ett yrkande om ansvar för underlåtenhet att avslöja brott ska ogillas om yrkandet är alternativt till ett yrkande om ansvar för delaktighet i brottet. - En sändning på internet som i allt väsentligt är obestämd till format, inriktning och tid är inte förenad med skydd enligt 1 kap. 6 § YGL (webbsändningsregeln).

NJA 2018 s. 512

2018-06-25

Förberedelse till brott (I och II).

NJA 2018 s. 504

2018-06-19

Verkställighet av utländsk skiljedom. Part har genom sitt agerande i samband med skiljeförfarandet förlorat sin rätt att åberopa en omständighet som enligt parten utgör hinder mot verkställighet.

NJA 2018 s. 491

2018-06-18

EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor har ansetts inte kunna utvisas enligt 8 a kap. 5 § utlänningslagen (2005:716).

NJA 2018 s. 487

2018-06-14

Återställande av försutten tid. Fråga om laga förfall förelåg när en tredskodom expedierats till en e-postadress som inte var lämplig att använda.

NJA 2018 s. 475

2018-06-14

Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen.

NJA 2018 s. 467

2018-06-14

Klagointresse. När någon annan än svaranden betalar käranden enligt en överklagad dom, så har svaranden ändå ett klagoin-tresse om han eller hon inte slutligt har befriats från sin betalningsskyldighet enligt domen, såväl i förhållande till käranden som i förhållande till betalaren (jfr "A.O. Byggservice" NJA 2006 s. 101). Hovrätten ska utgå från att ett regressansvar mot betalaren föreligger, om det inte framstår som uppenbart att sådant ansvar saknas (jfr "AQ Enclosure Systems" NJA 2010 s. 448).

NJA 2018 s. 456

2018-06-14

Tre fall av olovlig införsel av icke rabiesvaccinerade hundar från ett land där det finns en beaktansvärd risk för rabiessmitta har bedömts som tre grova smugglingsbrott. Påföljden har bestämts till fängelse med hänvisning till brottslighetens art.

NJA 2018 s. 443

2018-06-14

Kravet på tydlig sexuell inriktning eller prägel vid sexuellt ofredande.

NJA 2018 s. 414

2018-06-13

En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient.

NJA 2018 s. 431

2018-06-13

Överträdelse av näringsförbud. 1. Innebörden av att ”återkommande ta emot uppdrag” i närståendes verksamhet. – 2. Överträdelse av näringsförbud har ansetts vara artbrott. – 3. Tiden för förlängning av näringsförbud.

NJA 2018 s. 405

2018-06-12

En talan om klander av arvskifte ska som huvudregel föras mot alla övriga dödsbodelägare. Även en klandertalan som är riktad mot enbart vissa dödsbodelägare ska dock prövas, när det framstår som klart att det inte skulle fylla någon praktisk funktion att väcka talan också mot övriga dödsbodelägare.

NJA 2018 s. 394

2018-06-12

En förare av ett motorfordon hade del i en trafikolycka som orsakade endast sakskada. Omständigheterna gav anledning anta att föraren, som avlägsnade sig från trafikolycksplatsen utan att uppge namn och hemvist, gjort sig skyldig till trafikbrottslighet. Ansvar för smitning från trafikolycksplats enligt 5 § första stycket första ledet trafikbrottslagen har inte ansetts innebära en kränkning av rätten att inte belasta sig själv enligt artikel 6 i Europakonventionen.

NJA 2018 s. 378

2018-06-11

Tillverkning av ett stort antal falska identitetshandlingar har ansetts som skilda brott. Brotten har rubricerats som urkundsför-falskning av normalgraden. Även fråga om straffvärde vid flerfaldig brottslighet.

NJA 2018 s. 369

2018-06-07

Det har ansetts inte föreligga någon konkret fara för överföring av hivsmitta vid oskyddade samlag, när en person har haft en välinställd behandling. Ett åtal för framkallande av fara för annan har därför ogillats. (Jfr NJA 2004 s. 176.)

NJA 2018 s. 361

2018-06-05

Sedan fel part angetts som sökande till hyresnämnd i ett ärende enligt hyresförhandlingslagen har hovrätten tillåtit partsbyte. Beslutet har ansetts innefatta domvilla. Även fråga om beräkning av fristen för att klaga över domvilla.

NJA 2018 s. 350

2018-05-31

Fråga hur en domstol ska förhålla sig till utredningen i ett ärende rörande anordnande av förvaltarskap.

NJA 2018 s. 341

2018-05-29

Utgångspunkten för talefristen i 7 kap. 4 § ärvdabalken.

NJA 2018 s. 335

2018-05-25

En samägares andel i en jordbruksfastighet har tillkommit genom olika förvärv. En del av andelen har förvärvats genom gåva förenad med överlåtelseförbud. En annan del har förvärvats vid ett tidigare tillfälle från samma givare utan överlåtelseförbud. Andelsinnehavaren har ansetts ha rätt till försäljning av hela fastigheten enligt 13 § lagen om förvaltning av vissa samägda jord-bruksfastigheter. (Jfr NJA 2017 s. 550.)

NJA 2018 s. 323

2018-05-04

Hinder mot verkställighet av utländsk skiljedom på konkurrensrättslig grund?

NJA 2018 s. 291

2018-05-04

Hinder mot verkställighet av en utländsk skiljedom, eftersom part inte varit i stånd att utföra sin talan.

NJA 2018 s. 301

2018-05-04

Fråga om lokalhyresvärds ansvar när lagrat gods har förstörts, i fall då hyresgästen gentemot någon annan åtagit sig att svara för ett lagringsuppdrag för egen räkning enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000).

NJA 2018 s. 285

2018-04-25

Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga en dom i brottmål. Fråga om det finns anledning att ändra rätts-grundsatsen om att fel och försummelse av försvarare ska tillräknas den tilltalade. Tillräckligt starka skäl har inte ansetts föreligga.

NJA 2018 s. 266

2018-04-17

En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen.

NJA 2018 s. 255

2018-04-06

Ett ombud eller en annan företrädare för part kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnad som avser bemötande av ett yrkande om att ombudet eller företrädaren jämte parten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnad enligt 18 kap. 7 § RB.

NJA 2018 s. 246

2018-04-05

Fråga om förutsättningarna för att en god man ska ha rätt att bli entledigad trots att en ny god man inte har utsetts.

NJA 2018 s. 229

2018-04-05

Människosmuggling. Som utgångspunkt finns det inte skäl att vid val av påföljd särbehandla människosmugglingsbrott av normalgraden med hänsyn till brottslighetens art (I och II).

NJA 2018 s. 200

2018-03-28

Servitut. Fråga om viss åtgärd från den tjänande fastighetens sida utgör hinder mot utövande av servitutsrätten och, i så fall, om den härskande fastighetens ägare är skyldig att tåla hindret.

NJA 2018 s. 189

2018-03-27

En säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB i form av ett åläggande att fullgöra ett entreprenadavtal har inte ansetts lämplig i pa-ragrafens mening.

NJA 2018 s. 220

2018-03-23

Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt lagen om nedsättning av pengar hos myndighet.

NJA 2018 s. 171

2018-03-23

Fråga om en hyresvärd till följd av passivitet har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Passiviteten har bedömts få verkan för förfluten tid.

NJA 2018 s. 163

2018-03-21

Resning. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på nytt pröva om den tilltalade har begått det brott som han dömts för.

NJA 2018 s. 215

2018-03-21

En överklagandeskrift från en försvarare har innehållit ett påstående om att tingsrättens ledamöter grundat sin fällande dom enbart på det förhållandet att den tilltalade hade en viss etnisk bakgrund och baserat bedömningen på medvetet eller omedvetet rasistiska värderingar. Påståendet har med hänsyn till omständigheterna ansetts otillbörligt och försvararen har dömts till böter för rättegångsförseelse.

NJA 2018 s. 150

2018-03-20

Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av heroin, kokain och cannabisharts. Frihetsberövande som varit förenat med restriktioner under kortare tid än sex månader har inte beaktats vid straffmätningen.

NJA 2018 s. 127

2018-03-15

Reklamation vid för sent utförd prestation. En passagerare som har rätt till ersättning enligt artikel 7 i flygpassagerarförord-ningen vid försenad flygning måste, för att ha rätt till ersättningen, meddela lufttrafikföretaget att han eller hon vill åberopa förseningen. Det ska göras inom skälig tid efter det att resan avslutades. En reklamation som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades ska alltid anses gjord i rätt tid.

NJA 2018 s. 114

2018-03-13

Bestämmelsen i 30 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts vara en sådan reglering av fastställelsetalan som avses i 13 kap. 2 § tredje stycket RB.

NJA 2018 s. 103

2018-03-05

Ersättning för ideell skada vid avregistrering av medborgarskap. Frågor om preskription och bestämmande av ersättningens storlek.

NJA 2018 s. 97

2018-03-02

Resning har i mål om företagsbot beviljats enligt grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet Rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 77

2018-02-28

Fråga om när underlåtenhet att upprätta årsredovisning i aktiebolag i rätt tid ska bedömas som bokföringsbrott av normalgraden respektive som ringa bokföringsbrott (I-III)

NJA 2018 s. 66

2018-02-27

Skälig ersättning enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på avgiften för den tjänst som har gjorts tillgänglig exklusive mervärdesskatt.

NJA 2018 s. 61

2018-02-23

Återupptagande av mål i hovrätten. Beviskravet för de omständigheter som åberopas till stöd för att en anmälan om laga förfall inte kunde göras i tid är att de ska göras sannolika. Vid bedömningen är det tillräckligt att det inte skäligen kunde krävas att den som hade laga förfall skulle ha anmält sitt förhinder i tid.

NJA 2018 s. 49

2018-02-18

En gäldenär som har beviljats skuldsanering har senare erhållit ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Vid en helhetsbedömning, där ersättningens särskilda syfte och gäldenärens nuvarande förhållanden har vägts in, har det ansetts att ersättningen inte bör föranleda ändring av skuldsaneringsbeslutet.

NJA 2018 s. 19

2018-02-14

Uppsägning av återförsäljaravtal. I ett långvarigt återförsäljaravtal utan villkor om uppsägningstid har återförsäljaren vid en uppsägning från leverantören som utgångspunkt rätt till en uppsägningstid om sex månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger endast i situationer där det finns ett särskilt starkt skyddsbehov för återförsäljaren.

NJA 2018 s. 9

2018-02-12

Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå.

NJA 2018 s. 3

2018-01-17

Omfattningen av prövningen av om ett mål ska återupptas efter det att ett överklagande har förfallit.

NJA 2017 s. 1164

2017-12-29

Privatkopieringsersättning. Ersättningsrätten kan omfatta en produkt som utgör en kombination av tekniskt fri-stående komponenter, även om ingen av dem eller bara en av dem är särskilt ägnad för privatkopiering. De belopp som anges i upphovsrättslagen utgör en utgångspunkt när nivån på ersättningen bestäms. Den ersättningsskyldige har bevisbördan för att det finns skäl för att sätta ned ersättningen.

NJA 2017 s. 1208

2017-12-29

Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

NJA 2017 s. 1195

2017-12-29

Fråga om en fastighetsköpare - även om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder - på grund av passivitet har förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren om felet.

NJA 2017 s. 1140

2017-12-28

Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen när den utförts med utnyttjande av I) checkräkningskredit respektive II) innestående kontomedel.

NJA 2017 s. 1135

2017-12-27

En person, som inte gett in deklaration enligt skatteförfarandelagen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts skyldig att ersätta kostnaden för en konkursansökan som återkallats efter det att han fullgjort sin deklarationsskyldighet.

NJA 2017 s. 1123

2017-12-22

Ersättning från en olycksfallsförsäkring och en trafikskadeförsäkring har satts in på ett bankkonto. Fråga om skydd mot utmätning.

NJA 2017 s. 1094

2017-12-22

Försträckning? Fråga om bevisbördan i en situation där det står klart att en överföring har skett men det råder delade meningar om överföringens innebörd.

NJA 2017 s. 1105

2017-12-22

En elektronisk låneförbindelse har undertecknats genom en avancerad elektronisk underskrift. Innehavaren av underskriften har invänt att denna använts obehörigen av någon annan. Det har ansetts att långivaren måste visa att det är den påstådda avancerade elektroniska underskriften som har använts. Om så sker måste innehavaren av underskriften göra antagligt att användandet av underskriften skett obehörigen.

NJA 2017 s. 1086

2017-12-22

Rättegångsfel. Åklagaren har vid en huvudförhandling i hovrätten inte framställt ett i tingsrätten anfört alternativt gärningspåstående med ett anknutet enskilt anspråk. Med hänsyn till omständigheterna i målet har det ansetts att hovrätten genom materiell processledning borde ha klarlagt omfattningen av åklagarens talan.

NJA 2017 s. 1129

2017-12-22

Fråga om gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden vid misshandel av barn.

NJA 2017 s. 1065

2017-12-21

En regional kollektivtrafikmyndighet har ansetts tillhandahålla tjänsten bussresa i diskrimineringslagens mening, trots att ett bussbolag faktiskt utfört den aktuella tjänsten. Den regionala myndigheten har i förhållande till kunderna uppträtt som utförare av tjänsten.

NJA 2017 s. 1053

2017-12-21

Skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott

NJA 2017 s. 1070

2017-12-21

Rätten till ett domännamn utgör egendom som kan förverkas.

NJA 2017 s. 1045

2017-12-20

En anteckning i fastighetsregistret om att förvärvet av en fastighet genom gåva var förenat med förbehåll kan tas bort om det inte framgår av anteckningen vad förbehållet avser och gåvobrevet inte kan återfinnas.

NJA 2017 s. 1033

2017-12-19

Sökandens ansvar för förrättningskostnader vid särskild handräckning.

NJA 2017 s. 1029

2017-12-15

En nämndeman var på grund av ändrad folkbokföringsadress inte behörig att delta i tingsrättens avgörande. Fråga om tingsrättens och hovrättens domar ska undanröjas på grund av domvilla.

NJA 2017 s. 1101

2017-12-15

Fråga om revisor har ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) mot styrelseledamot på grund av brister i revisionen.

NJA 2017 s. 999

2017-12-07

Ansökan om särskild handräckning med anledning av att svaranden hade hindrat sökanden från fortsatt användning av en väg som gick över svarandens fastighet. Frågor rörande bl.a. svarandens påstående om samtycke samt krav på proportionalitet.

NJA 2017 s. 981

2017-12-07

Styrelsen i ett aktiebolag har, med anledning av uppgifter om att en aktieägare överlåtit sina aktier, på eget initiativ strukit aktieägaren i aktieboken. Strykningen har bedömts sakna laglig grund och aktieägaren har därför behållit sin rätt att föra talan mot stämmobeslut i aktiebolaget.

NJA 2017 s. 975

2017-11-30

Utlämning. En turkisk man fick år 2005 avslag på ansökan om politisk asyl i Sverige, men beviljades status som skyddsbehövande. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i utlämningsärendet har det ansetts att det inte finns tillräckliga garantier för att mannen inte kommer att drabbas av förföljelse av svår beskaffenhet om han lämnas ut till Turkiet för lagföring av brott.

NJA 2017 s. 966

2017-11-29

Straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak har ansetts omfatta samtliga uppgifter i en utsaga och inte enbart sådana som har betydelse för utredningen.

NJA 2017 s. 938

2017-11-24

Kränkningsersättning ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gäller vid tiden för fastställande av ersättningen. Ersättning för sveda och värk ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gällde vid tidpunkten för skadans uppkomst. (Jfr NJA 1997 s. 315.)

NJA 2017 s. 955

2017-11-24

Fråga om det har förekommit rättegångsfel genom att en målsägande förhörts vid huvudförhandling i brottmål genom ljud- och bildupptagning utan att framträda i bild.

NJA 2017 s. 905

2017-11-22

Risk för förväxling mellan varumärken? Betydelsen av kravet på verkligt bruk inom fem år efter registreringen av ett EU-varumärke.

NJA 2017 s. 882

2017-11-21

Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har det subjektiva rekvisitet, att medkontrahenten borde ha känt till gäldenärens insolvens, ansetts innefatta en undersökningsplikt för medkontrahenten i de situationer där omständigheterna är ägnade att väcka misstankar om gäldenärens insolvens.

NJA 2017 s. 872

2017-11-20

Att cannabis har odlats i smärtlindringssyfte har inte medfört ansvarsfrihet med stöd av bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § BrB. Även fråga om rubricering och påföljd.

NJA 2017 s. 857

2017-11-17

Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Frågor rörande handläggningen. Även fråga om gemensam säkerhet var godtagbar.

NJA 2017 s. 842

2017-11-17

Tjänstefel. Domare har ansetts skyldig att, när den s.k. 96-timmarsfristen överskridits, initiera att anhållningsbeslut hävs. Något felaktigt frihetsberövande har dock inte ansetts föreligga sedan häktningsförhandling hållits och beslut om häktning meddelats.

NJA 2017 s. 824

2017-11-14

Kommuns skadeståndsansvar för felaktiga upplysningar. Om en kommuns företrädare till en enskild har lämnat ett entydigt och konkret besked som har varit felaktigt, bör utgångspunkten vara att detta har berott på fel eller försummelse. Det ligger då på kommunen att visa på omständigheter som innebär att det trots den felaktiga uppgiften inte har förelegat fel eller försummelse på det allmännas sida. När det finns omständigheter som i ett enskilt fall talar mot skadeståndsansvar, får detta beaktas inom ramen för prövningen av om det finns särskilda skäl för ansvar.

NJA 2017 s. 814

2017-11-09

Grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott?

NJA 2017 s. 806

2017-11-08

Människosmuggling bör som regel anses som ringa brott om annat inte är bevisat än att det rör sig om en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning, och det inte finns några omständigheter som talar för en annan bedömning.

NJA 2017 s. 780

2017-11-07

l mål om utdömande av vite ska rätten, inom ramen för sin materiella prövning, självmant beakta att vitet är preskriberat (9 § tredje stycket viteslagen).

NJA 2017 s. 784

2017-11-07

Överförande av straffverkställighet till Lettland. Fråga om ett överförande ska anses olämpligt med hänsyn till skillnader avseende reglerna om villkorlig frigivning.

NJA 2017 s. 794

2017-11-07

Tre personer har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats. Brottet har bedömts som grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.

NJA 2017 s. 769

2017-11-02

Ett elektroniskt skuldebrev ställt till viss man eller order kan anses vara ett löpande skuldebrev endast under förutsättning att en gäldenär som erlägger betalning kan på informationsteknisk väg ställas i samma säkra position som när anteckning sker på en skuldebrevshandling eller när han återfår handlingen.

NJA 2017 s. 760

2017-10-27

Skiljeförfarande. Vid talan mot en skiljedom som innebär att förfarandet avslutas därför att en av parterna inte har ställt sin andel av säkerheten för skiljemännens ersättning, har det ansetts inte ankomma på domstol att pröva om säkerheten behövdes. Den part som inte ställde sin andel av säkerheten har vid fördelning av kostnaderna ansetts vara förlorande part.

NJA 2017 s. 754

2017-10-26

Fråga om det funnits skäl att avvika från ordalydelsen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skuldsaneringslagen (2016:675).

NJA 2017 s. 741

2017-10-19

Skuldsanering. Frågor rörande betydelsen av gäldenärens brottslighet.

NJA 2017 s. 735

2017-10-13

Att en klagande i ett hyresmål har avhysts innebär inte i sig att överklagandet ska avvisas.

NJA 2017 s. 730

2017-10-11

Klagan över domvilla enligt ärendelagen. Det ligger på domstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden har åberopat. Om domstolen kommer fram till att klagan över domvilla inte kan bifallas genom en tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, kan domstolen alltså ha att pröva huruvida omständigheterna kan utgöra grund för resning enligt ärendelagen och då pröva om omständigheterna utgör synnerliga skäl för resning

NJA 2017 s. 724

2017-10-10

Förutsättningarna för att avvisa ett överklagande i brottmål när den tilltalade inte har kunnat delges överklagandet.

NJA 2017 s. 708

2017-10-06

Avstyckning. Det bör inte vara uteslutet att även skogsmark som är intressant för det aktiva skogsbruket tillförs en bostadsfastighet på landsbygden, om det behövs för att tillgodose bostadsfastighetens ändamål, exempelvis för uttag av virke och ved för husbehov. När marken behövs för uttag av virke och ved får den dock bara med viss marginal överstiga bostadsfastighetens behov. När skogsmarken inte är intressant för det aktiva skogsbruket, bör hinder inte möta mot att låta sådan mark ingå i något högre utsträckning. En bostadsfastighet med komplement av skogsmark kan bestå av mer än ett skifte.

NJA 2017 s. 701

2017-10-05

Med hänsyn till arten av föreliggande kollusionsfara har en placering av en 16-årig misstänkt på ett ungdomshem enligt 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga inte ansetts utgöra sådan betryggande övervakning som har kunnat ersätta häktning. Även fråga om synnerliga skäl för häktning.

NJA 2017 s. 690

2017-10-04

Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Fråga om en hälftendelägare i ett fåmansaktiebolag har varit faktisk företrädare för bolaget.

NJA 2017 s. 683

2017-09-25

När omständigheterna talar för att ett ombud som överklagar en fällande brottmålsdom för den tilltalades räkning har i uppdrag att göra detta, ska ombudet alltid ges mer än en möjlighet att visa upp rättegångsfullmakt (I–III).

NJA 2017 s. 677

2017-09-18

Fråga om utlämning för straffverkställighet. En utlämning till Bosnien och Hercegovina har ansetts inte vara oförenlig med artikel 6 i Europakonventionen om rätt till en rättvis rättegång. För att brott mot artikel 6 ska anses föreligga vid utlämning krävs att den dömde har utsatts för en flagrant orättvisa. Så är fallet om brottet mot artikel 6 är så grundläggande att den rätt som garanteras i artikeln helt tillintetgjorts eller att kärnan i rätten har ödelagts.

NJA 2017 s. 669

2017-08-18

Olovlig parkering. En skyltning med vägmärken som har skett enligt vägmärkesförordningen har uppfyllt kravet på tydlighet i 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

NJA 2017 s. 659

2017-07-12

Stadfäst förlikning. Ett s.k. supplerande moment medför rättegångshinder i en senare process endast om det genom vad som framgår av stadfästelsedomen står klart att den sak som käranden för talan om har förlikts genom momentet. Om momentet inte medför rättegångshinder kan det likväl ha avtalsverkan. Innebörden av villkoret får då bestämmas i ordinär ordning genom en materiell prövning enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

NJA 2017 s. 652

2017-07-12

Ett rättshjälpsbiträde vars rätt till ersättning för inställelse till tingsrätt omfattades av begränsningsregeln i 27 § rättshjälpslagen har ansetts berättigad till ersättning för sin inställelse till förhandling i hovrätten med ett belopp som motsvarar kostnaden för resa mellan tingsrättsorten och hovrättsorten.

NJA 2017 s. 642

2017-07-11

Bevislättnad vid påstått försäkringsfall.

NJA 2017 s. 629

2017-07-07

Ett rättshjälpsbiträde, som bedriver sin verksamhet i närheten av den ort där hans huvudman bor men på långt avstånd från den tingsrätt där den rättsliga angelägenheten prövats, har i ett familjemål ansetts berättigad till full ersättning för sina kostnader för att resa till tingsrätten.

NJA 2017 s. 622

2017-07-06

Trafikskadeersättning. Ersättning för skada i följd av trafik har inte utgått när en parkerad bil sattes i brand och genom kortslutning av startmotorn förflyttade sig en knapp billängd och spred elden till en skola. Det har inte ansetts att bilen varit i trafik.

NJA 2017 s. 601

2017-07-05

Ansvarsförsäkring och direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs. Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen.

NJA 2017 s. 589

2017-06-30

Allmän domstol har ansetts vara behörig att pröva talan om kompensation för mervärdesskatt som påförts i strid med unionsrätten.

NJA 2017 s. 577

2017-06-29

Jordägarens byggnadsskyldighet vid jordbruksarrende. Arrendenämnden är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arbete som arrendatorn utför i jordägarens ställe, även efter det att arbetena har utförts.

NJA 2017 s. 569

2017-06-29

Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var upplöst efter en underskottskonkurs. (Jfr NJA 2005 s. 44.)

NJA 2017 s. 557

2017-06-28

Frågor rörande hur långt straffansvaret för egenmäktighet med barn sträcker sig och hur det förhåller sig till föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, umgänge och boende.

NJA 2017 s. 550

2017-06-22

En samägares andel i en fastighet har tillkommit genom dels gåva, dels köp. Ett med gåvan förenat hembudsförbehåll har inte hindrat att andelsinnehavaren på grund av köpet hade rätt till en försäljning av hela fastigheten enligt 6 § samäganderättslagen.

NJA 2017 s. 531

2017-06-21

Försök till mordbrand. Fråga om försökspunkten uppnåtts. Också frågor om gradindelning och gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp.

NJA 2017 s. 527

2017-06-20

Ersättning till målsägandebiträde vid substitution.

NJA 2017 s. 503

2017-06-15

Ett fastighetsbildningsmåls juridiska eller tekniska komplexitet och stora betydelse för en enskild kan utgöra synnerliga skäl för att tillerkänna denne ersättning för ombudskostnader av staten som företrädare för allmänna intressen.

NJA 2017 s. 515

2017-06-15

Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Ansvar för underlåtenhet att avslöja brott är uteslutet om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet kan ha varit inblandad i brottet på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras.

NJA 2017 s. 482

2017-06-14

Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.

NJA 2017 s. 491

2017-06-14

Tjänstefel. Fråga om en polisman av oaktsamhet har åsidosatt vad som gällde för uppgiften när han använt tjänstehund för att stoppa en misstänkt som flyr från brottsplatsen.

NJA 2017 s. 474

2017-06-13

Tingsrätten ogillade en faderskapstalan. Domen överklagades av barnet som i första hand yrkade att talan skulle avvisas, eftersom den instämde mannen inte kunnat identifieras. Överklagandet har ansetts vara till barnets fördel, eftersom ett avvisningsbeslut inte skulle utesluta en ny talan om samma sak. Prövningstillstånd har beviljats i hovrätten, eftersom det inte varit klart om tingsrätten prövat målet trots ett tvingande rättegångshinder.

NJA 2017 s. 457

2017-06-12

Förutsättningar för säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken. En säkerhetsåtgärd ska vara konkret kopplad till en rättsföljd som görs gällande i sak och kan inte utverkas för att säkerställa en processuell rättighet.

NJA 2017 s. 446

2017-06-12

Upphovsrättsintrång är inte sådan brottslighet att dess art utgör skäl för fängelse. Också fråga om brottslighetens straffvärde.

NJA 2017 s. 430

2017-06-08

Domstols skyldighet att utreda frågor om talerätt i familjerättsliga tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten. Även fråga om betydelsen av uppgifter i folkbokföringsregistret i mål av detta slag

NJA 2017 s. 441

2017-06-08

Ersättning till en offentlig försvarare för tidsspillan under en helg i samband med annat arbete än häktningsförhandling.

NJA 2017 s. 421

2017-06-01

En markägare har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut att anta detaljplan avseende första etappen av en väg, när det står klart att vägen i nästa etapp kommer att gå över hans fastighet.

NJA 2017 s. 405

2017-05-19

Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.

NJA 2017 s. 415

2017-05-19

Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av narkotika, ska dömas endast för straffbart innehav, som konsumerar det straffbara bruket.

NJA 2017 s. 393

2017-05-12

Fotografering under en kvinnas kjol i omedelbar närhet av hennes underliv har ansetts utgöra sexuellt ofredande fastän kvinnan inte uppfattade angreppet när det skedde.

NJA 2017 s. 382

2017-04-28

Ansökan om resning och klagan över domvilla har ansetts inte kunna föranleda bifall mot bakgrund av vad som gäller om återgång av verkställighet, den rätt sökanden har till betalning enligt en förlikning och sökandens rätt i förekommande fall till skadestånd.

NJA 2017 s. 371

2017-04-20

En person har genom oaktsamhet orsakat sakskador på en båt. Det förhållandet att båten varit oförsäkrad har bedömts sakna betydelse för skadeståndets storlek.

NJA 2017 s. 362

2017-04-19

Återkallelse av testamente. Testamentstagaren har bevisbördan för sådana omständigheter som har betydelse för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse. Det är dock tillräckligt att testamentstagaren kan göra detta övervägande sannolikt.

NJA 2017 s. 357

2017-04-18

Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.

NJA 2017 s. 343

2017-04-18

En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts.

NJA 2017 s. 316

2017-04-13

Bevisvärdering i mål om sexualbrott (I och II).

NJA 2017 s. 300

2017-04-12

Fråga om förutsättningarna för att översända en dom på fängelse till Polen för erkännande och verkställighet har förelegat.

NJA 2017 s. 289

2017-04-12

Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med gåva av andelen till säljaren, om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det gäller även om köparen skulle ha känt till villkoret vid förvärvet.

NJA 2017 s. 261

2017-04-11

Beräkning av förlust för en rörelsedrivande lokalhyresgäst som sagts upp utan befogad anledning.

NJA 2017 s. 281

2017-04-11

Fråga om byte av handläggningsform från ordinärt till förenklat tvistemål.

NJA 2017 s. 256

2017-04-10

En tingsrätt har avvisat ett rättegångsombud utan att parten eller ombudet fått tillfälle att yttra sig i frågan. Detta har ansetts utgöra ett rättegångsfel.

NJA 2017 s. 252

2017-04-07

Finns det särskild anledning att befara att en försändelse översänd genom förenklad delgivning inte kommer att nå fram till den sökte, ska annan delgivningsmetod användas. Bedömningen ska göras objektiverat.

NJA 2017 s. 226

2017-04-07

En talan om skadestånd på grund av brott har haft anknytning till ett avtal som innefattar en skiljeklausul. Varken talans anknytning till avtalet eller det förhållandet att syftet med talan får antas ha varit att åstadkomma ett fullgörande av avtalet har ansetts innebära att allmän domstol på grund av skiljeklausulen har varit förhindrad att pröva talan.

NJA 2017 s. 237

2017-04-05

Ansvarsförsäkring. Fråga om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen.

NJA 2017 s. 217

2017-04-04

Lagen om namn och bild i reklam. En kommuns användning av en bild i samband med att kommunen var europeisk kulturhuvudstad har inte ansetts utgöra marknadsföring. Kommunen har inte använt bilden i egenskap av näringsidkare.

NJA 2017 s. 198

2017-03-30

Verkställighetsförklaring avseende utländsk skiljedom. Att det ska röra sig om en dom enligt 53 § lagen om skiljeförfarande är en processförutsättning vars förhandenvaro ska prövas ex officio. Huruvida det är fråga om en sådan skiljedom ska i princip bedömas enligt den rättsordning som gäller för domen eller skulle ha gällt för denna, om det hade varit fråga om en skiljedom.

NJA 2017 s. 210

2017-03-30

Fråga om förutsättningarna för utdömande av vite när vittne inte infinner sig till förhandling.

NJA 2017 s. 203

2017-03-30

Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund hävt överenskommelsen om tilläggsersättning. För att lantbrukarna skulle behålla sin rätt till tilläggsersättningen, har det krävts att de meddelade mejeriet att de inte accepterade hävningen.

NJA 2017 s. 189

2017-03-29

Organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen. Fråga om betydelsen av att uppehålls- och arbetstillstånd erhållits på grundval av oriktiga uppgifter. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.

NJA 2017 s. 168

2017-03-29

Ett avtal om mahr träffades i anslutning till att ett äktenskap ingicks i Iran. Enligt avtalet skulle mannen vid anfordran utge ett större penningbelopp till den blivande hustrun. Den ene maken hade sedan tidigare hemvist i Sverige och makarna avsåg att gemensamt ta hemvist här. Svensk rätt blev därmed tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden. Avtalet har bedömts närmast vara att likna vid ett avtal om en partiell framtida bodelning och ansågs därmed inte giltigt enligt svensk rätt.

NJA 2017 s. 164

2017-03-24

Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära ersättning av huvudmannen för åtgärder i en del av ett mål som inte omfattas av rättshjälpen. För en sådan kostnad kan motpart som förlorar målet bli ersättningsskyldig enligt 18 kap. rättegångsbalken.

NJA 2017 s. 157

2017-03-15

I en författning hänvisades till en viss teknisk standard från ett privaträttsligt organ. Eftersom denna standard fanns tillgänglig i läsbar form endast mot betalning, har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen.

NJA 2017 s. 149

2017-03-03

Mål om varselavgift enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ska handläggas som indispositiva tvistemål. Rättegångskostnadsansvaret ska bedömas enligt brottmålsreglerna.

NJA 2017 s. 113

2017-02-24

Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har tillräckliga skäl för jämkning inte ansetts föreligga.

NJA 2017 s. 138

2017-02-24

Straffmätning vid grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt rattfylleri. Fråga också om straffet ska lindras med hänsyn till den tilltalades ålder (70 år).

NJA 2017 s. 102

2017-02-23

Fråga om resning i mål om renskötselrätt.

NJA 2017 s. 89

2017-02-22

Verkställighet av dom med solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av gäldenärerna.

NJA 2017 s. 94

2017-02-22

En stadfäst förlikning ska tolkas objektivt. Om det i en förlikning finns otydligheter eller ofullständigheter som kan leda till problem vid verkställigheten, bör rätten försöka avhjälpa detta genom frågor och påpekanden. En arbetsgivare har genom att göra skatteavdrag vid utbetalning av en förlikningsersättning till arbetstagaren fullgjort sin betalningsskyldighet enligt den stadfästa förlikningen.

NJA 2017 s. 75

2017-02-21

En konstnär använde ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.

NJA 2017 s. 61

2017-02-17

Fråga om tillämpning av 31 kap. 1 § rättegångsbalken avseende kostnader i lägre rätt.

NJA 2017 s. 55

2017-02-13

Prövningstillstånd i hovrätt. Om flera personer, som i tingsrätten har dömts för brott på i allt väsentligt samma utredningsunderlag, har överklagat tingsrättens dom i skuldfrågan och något överklagande ska prövas i sak, bör prövningstillstånd meddelas för samtliga, om det inte finns särskilda skäl mot det. Gemensamt försök till stöld (I). Felaktig uppgift om bilförare; olovlig körning respektive bedrägeri (II).

NJA 2017 s. 68

2017-02-09

Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt rättegångsbalken.

NJA 2017 s. 45

2017-02-08

Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.

NJA 2017 s. 9

2017-02-07

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst.

NJA 2017 s. 3

2017-01-04

Begreppet kända sakägare i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen omfattar även berörd bostadsrättshavare. Det meddelande som kungörs enligt 9 kap. 41 a § rörande ett beslut om beviljat bygglov ska därför skickas också till sådan bostadsrättshavare.

NJA 2016 s. 1195

2016-12-29

Vid en internetauktion har inga särskilda försäljningsvillkor utöver lägsta pris angetts. Avtal har ansetts uppkomma med den som lämnat högsta budet genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats.

NJA 2016 not 17

2016-12-29

K.L. mot riksåklagaren och S.L. angående resning.

NJA 2016 s. 1186

2016-12-28

Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt, ska frågan om förvaltarens ansvar för boets skada prövas genom klander av slutredovisningen och inte inom ramen för prövningen av hans arvode. Det gäller också när boets kostnad för en sakkunnig som har biträtt i konkursförvaltningen påstås ha blivit alltför hög. - Även fråga om hur arvode ska bestämmas när förvaltaren har brustit i omsorg avseende viss förvaltningsåtgärd.

NJA 2016 s. 1169

2016-12-28

Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av konkursansökan.

NJA 2016 s. 1176

2016-12-28

Solidariskt ansvar för penningskuld. En borgenär, som efterger sin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för gäldenärens andel, i den utsträckning som gäldenären befrias genom eftergiften.

NJA 2016 s. 1165

2016-12-23

Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.

NJA 2016 s. 1157

2016-12-22

Rätten till respekt för privat- och familjelivet i artikel 8 i Europakonventionen har ansetts inte kunna läggas till grund för ett förordnande om DNA-undersökning vid utredning av faderskap i ett fall som inte omfattas av lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

NJA 2016 s. 1132

2016-12-22

Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt efter överlåtelse av nedskriven kundfordran.

NJA 2016 s. 1143

2016-12-22

Grov stöld? Fråga om rubricering av ett stort antal stölder av handbagage på tåg. - Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken vid justering av gärningsbeskrivningen i högre rätt.

NJA 2016 not 16

2016-12-22

Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

NJA 2016 s. 1093

2016-12-21

Skyldigheten att anmäla införsel av kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister har ansetts förenlig med EU:s Reachförordning och bestämmelserna om förbud mot kvantitativa importrestriktioner i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

NJA 2016 s. 1057

2016-12-20

Samäganderätt. Ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övrigas samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av egendomen. I målet hade en av två makar ådragit sig en skuld för förbättringsarbeten på en samägd fastighet. Vid bodelning med anledning av den andra makens död ansågs ansvaret för skulden delat.

NJA 2016 s. 1074

2016-12-20

En person lämnade vid betalning för skatt av misstag uppgifter som medförde att beloppet krediterades annans skattekonto, som därmed kom att visa överskott. Detta togs i anspråk genom utmätning för kontohavarens skulder till enskilda borgenärer. Av läran om condictio indebiti har ansetts följa att Skatteverket inte behövde återbetala det mottagna beloppet till betalaren.

NJA 2016 s. 1047

2016-12-15

Sedan en bolagsman har utträtt ur ett handelsbolag hindrar bestämmelsen i 2 kap. 12 § handelsbolagslagen inte att han eller hon mot en annan bolagsman gör gällande fordringar som har sin grund i bolagsförhållandet.

NJA 2016 s. 1035

2016-12-14

Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts förfallen till betalning trettio dagar efter ersättningsbeslutet.

NJA 2016 not 15

2016-12-09

Klagan över domvilla av PJSC Ukrnafta.

NJA 2016 s. 1031

2016-12-08

En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

NJA 2016 s. 1024

2016-11-30

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes här för narkotikasmuggling till fängelse i tre månader. Det bestämdes i domen att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

NJA 2016 not 14

2016-11-30

Ansökan av Republiken Vitryssland om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

NJA 2016 s. 1011

2016-11-22

Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

NJA 2016 not 13

2016-11-21

Överklagande av R.L. angående uteslutning ur Sveriges advokatsamfund.

NJA 2016 s. 1004

2016-11-18

Återställande av försutten tid. Ett vitesföreläggande har ansetts som ett föreläggande för en part att fullgöra något personligen. Delgivning kunde därför inte ske med ombudet, och parten hade inte anledning att förlita sig på att ombudet skulle informeras. Laga förfall att överklaga föreläggandet i rätt tid har ansetts inte föreligga.

NJA 2016 s. 1001

2016-11-18

Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har ansetts föreligga på grund av åtalspreskription enligt svensk rätt. Frågan om preskriptionen har avbrutits genom en åtgärd i ett annat land har bedömts som om åtgärden ägt rum här i landet.

NJA 2016 s. 981

2016-11-17

Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en fordran på skatt enligt skatteflyktslagen.

NJA 2016 s. 994

2016-11-17

När det tas ut en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen av den som har haft en utlänning anställd trots att denne saknat arbetstillstånd, finns det i regel skäl att efterge företagsbot.

NJA 2016 s. 933

2016-11-11

Behörighetsfördelning mellan förvaltningsdomstol och allmän domstol rörande prövning av frågor om preskription av skattefordringar.

NJA 2016 s. 962

2016-11-11

En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.

NJA 2016 s. 922

2016-11-10

En ansökan om särskild handräckning har ansetts inte kunna bifallas beträffande ett landstings begäran om att en läkare enligt 26 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska lämna upplysningar och visa upp patientjournaler samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient.