Rättsfall från NJA (Högsta domstolen)

NJA 2022 s. 781

2022-10-31

Försäkringsbolag ska anses vara med bank jämförbara penninginrättningar i den mening som avses med bestämmelserna om ställande av säkerhet i 2 kap. 25 § andra stycket UB. En utfästelse av ett försäkringsbolag att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse får därför godtas i stäl-let för säkerhet i form av pant, borgen eller

NJA 2022 s. 757

2022-10-21

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för det arbete som försvararen vidtar i samband med ett överklagande utan uppdrag, om försvararen har haft fog att räkna med att den tilltalade önskade överklaga och därför skulle utfärda en fullmakt till försvararen, och detta även om så sedan inte sker.

NJA 2022 s. 763

2022-10-21

Det har ansetts förenligt med regleringen i plan- och bygglagen samt självkostnads- och likställighetsprinciperna att i samband med ett beslut om bygglov ta ut planavgift enligt den taxa som gällde vid bygglovsbeslutet.

NJA 2022 s. 741

2022-10-18

Förenklad delgivning med e-post?

NJA 2022 s. 749

2022-10-18

Tillämpning av schablonen för ersättning avseende tidsspillan och utlägg till en distansförsvarare ( jfr ”Resan till Örebro” NJA 2012 s. 914).

NJA 2022 s. 730

2022-10-14

Bestämmelsen om preskription i 5 kap. 14 § första stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning är tilllämplig när frågan om utdömande av sanktionsavgift prövas av domstol på talan av Finansinspektionen. I en sådan situation ska 35 kap. 1 § BrB inte tillämpas analogt.

NJA 2022 s. 719

2022-10-07

Att en skadelidande har fått, eller har rätt till, kränkningsersättning av andra skadevållare som har spridit samma förtalsgrundande uppgifter påverkar som utgångspunkt inte ersättningens storlek.

NJA 2022 s. 714

2022-09-12

Ersättning till en offentlig försvarare vid resa från den ort där försvararen har sin verksamhet till hovrätten på en annan ort. Försvararen, som hade kallats till huvudförhandling i rättssalen i hovrätten, erbjöds av hovrätten att delta vid förhandlingen via videolänk men tackade nej och infann sig i rättssalen. Han har tillerkänts ersättning för tidsspillan och utlägg på grund av sin inställelse i hovrätten.

NJA 2022 s. 703

2022-09-09

Bestämning av dagsbotsbeloppet när den tilltalade har en pågående skuldsanering.

NJA 2022 s. 709

2022-09-09

De omständigheter som en unionsmedborgare fört fram har vid en helhetsbedömning inte ansetts innebära stadigvarande bosättning i Sverige. Han har därför inte kunnat likställas med en svensk medborgare enligt reglerna för utlämning.

NJA 2022 not 12

2022-07-25

Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

NJA 2022 s. 675

2022-07-15

En person som har gett annan i uppdrag att begå ett mord har dömts för anstiftan av mord, trots att gär-ningsmannen på grund av förväxling dödat en annan person än det tilltänkta offret. Även fråga om den som har lämnat uppdraget kan dömas för, utöver anstiftan av mord på det faktiska offret, anstiftan av försök till mord på det tilltänkta offret.

NJA 2022 s. 667

2022-07-14

Avsändandet av ett mejl med ett självmordshot har i ett visst fall bedömts utgöra ett sådant hänsynslöst agerande som kan föranleda ansvar för ofredande.

NJA 2022 s. 656

2022-07-13

Ett innehav av två helautomatiska kulsprutepistoler har vid en sammantagen bedömning rubricerats som grovt vapenbrott, inte som synnerligen grovt vapenbrott.

NJA 2022 not 11

2022-07-13

Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

NJA 2022 s. 645

2022-07-08

Fråga om relationen mellan två kvinnor var sådan att ett parförhållande enligt sambolagen förelåg.

NJA 2022 s. 633

2022-07-08

Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?

NJA 2022 s. 623

2022-07-01

Vilka förhållanden hos en hjälpbehövande ska föreligga för att ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB ska kunna anordnas?

NJA 2022 s. 592

2022-06-30

En sammanslutning hade enligt sina stadgar ett ideellt ändamål och skulle bedriva ekonomisk verksamhet. Sammanslutningen har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening eftersom det inte har visats att sammanslutningen haft något annat ändamål än det som angavs i stadgarna.

NJA 2022 s. 609

2022-06-30

Fråga om undantag från rätten till ersättning för frihetsberövande som i efterhand visat sig vara felaktigt.

NJA 2022 s. 574

2022-06-28

Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015) har ansetts utgöra handelsbruk. Ett logistikföretag har därför till följd av kopplad säkerhetsrätt fått förmånsrätt i en uppdragsgivares konkurs.

NJA 2022 not 10

2022-06-28

G.M. mot Securitas Sverige AB angående rättegångskostnader.

NJA 2022 s. 562

2022-06-23

Bokföringsbrott. Åsidosättande av bokföringsskyldighet som avser upprättande av årsredovisning utgör en egen brottsenhet vid sidan av bokföringsbrott beträffande den löpande bokföringen.

NJA 2022 s. 522

2022-06-21

En konsument lämnade till följd av ett bedrägeri ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa. Agerandet möjliggjorde flera transaktioner från konsumentens konto. Omständigheterna har ansetts vara sådana att konsumentens handlande var grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt. Banken ska därför i allt väsentligt återställa kontot till den ställning det hade haft om transaktionerna inte hade ge-nomförts.

NJA 2022 s. 509

2022-06-21

Återtagande av återkallelse av testamente. För att ett återkallat testamente på nytt ska få giltighet krävs att det finns i behåll och att det av omständigheterna framgår att testamentet uttrycker testators yttersta vilja. Utgångspunkten är att testamentstagaren har bevisbördan för omständigheter av den innebörden och be-viskravet är det som normalt gäller i tvistemål.

NJA 2022 s. 545

2022-06-21

Plan- och bygglagen. Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av en byggnad utanför detaljplanelagt område.

NJA 2022 not 9

2022-06-21

Målet gällde samma sak som målet i ref. 46 och avgjordes på motsvarande sätt.

NJA 2022 s. 494

2022-06-17

En konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto har ansetts som en ersättningsgill konkurskost-nad enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.

NJA 2022 s. 504

2022-06-17

När ett överklagande har avgjorts i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden.

NJA 2022 s. 492

2022-06-16

Uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

NJA 2022 s. 469

2022-06-14

En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport. Även fråga om tillämplig lag.

NJA 2022 s. 459

2022-06-13

I ett mål om utdömande av vite har domstolen normalt att utgå från att den som ett lagakraftvunnet vitesföreläggande har riktats mot är rätt adressat och haft faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet.

NJA 2022 s. 451

2022-06-09

En mellandom där utgången bestämdes av en invändning som inte var av arbetsrättslig natur skulle överklagas till Arbetsdomstolen, eftersom ett anställningsförhållande ingick som ett nödvändigt moment i kärandens talan.

NJA 2022 not 8

2022-06-08

J.A. mot HSB FastighetsFörvaltning Göta AB angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadestånd.

NJA 2022 s. 445

2022-06-03

Eftersom en distansförsvarare varit väl insatt i målet och kostnaderna inte blivit avsevärt högre än för en lokalt verksam försvarare, har det funnits särskilda skäl att betala ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg.

NJA 2022 s. 438

2022-05-31

Rättens utredningsskyldighet när en dom på skyddstillsyn överklagas. Även fråga om påföljdsbestämningen när brottsligheten föranleder en mildare påföljd samtidigt som klaganden har verkställt en del av skyddstillsynen.

NJA 2022 s. 424

2022-05-30

Resning. Ny DNA-bevisning har medfört att resning har beviljats till nackdel för en person som frikänts från ett åtal för mord.

NJA 2022 s. 414

2022-05-25

Ett dödsbo efter en avliden svarande har ansetts skyldigt att på yrkande från käranden träda in i en på-gående rättegång om återbetalning till ett konkursbo.

NJA 2022 s. 409

2022-05-13

Bankmedel som löpande reserverats för att kunna betala årsarvode till en god man och förvaltare har ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning enligt 5 kap. 1 § 7 UB.

NJA 2022 s. 388

2022-05-12

Fråga om hur tydligt en lokalhyresgäst som säger upp hyresavtalet för villkorsändring måste ange den ändring i villkoren som han eller hon vill ha till stånd.

NJA 2022 s. 341

2022-05-11

Ne bis in idem. En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.

NJA 2022 s. 354

2022-05-11

Jämkning av en ansvarsbegränsning i ett kommersiellt avtal om rådgivning med stöd av 36 § avtalslagen?

NJA 2022 s. 329

2022-05-05

Hyra. Migrationsverket har anvisat logi åt en asylsökande i en hyrd lägenhet. Verket har som förstahandshyresgäst ansetts ansvarigt enligt 12 kap. 24 § fjärde stycket JB för brandskada som vållats av den boende.

NJA 2022 s. 311

2022-05-03

Ett bolag tog, i anslutning till ett avtal mellan två parter, på den ena partens uppdrag emot medel från den andra parten. Avtalet fullföljdes inte. Fråga om den part som betalningen har härrört från kan kräva bolaget på återbetalning.

NJA 2022 s. 303

2022-04-26

I samband med borrning för bergvärme har det uppstått tryckförändringar i ett borrhål på en grannfastighet. Tryckföränd-ringarna har ansetts utgöra en sådan annan liknande störning som omfattas av skadeståndsbestämmelsen i 32 kap. 3 § MB.

NJA 2022 s. 277

2022-04-13

Det förstärkta laglottsskyddet enligt 7 kap. 4 § ÄB när arvlåtaren uttalat en avsikt att genom gåva till en bröstarvinge göra en annan bröstarvinge arvlös.

NJA 2022 s. 287

2022-04-13

En person som underlåtit att anmäla byte av bostad i samband med provboende hos sin flickvän har dömts för folkbokförings-brott.

NJA 2022 s. 264

2022-04-12

Uppsåtsbedömning vid s.k. företagaransvar.

NJA 2022 s. 249

2022-04-08

Edition. Fråga om tillämpningen beträffande elektroniska handlingar av kravet på att handlingen ska innehas av den som editionsyrkandet riktas mot. Fråga också om en domstol i Sverige kan förelägga en part som är bosatt utomlands att förete en elektronisk handling.

NJA 2022 s. 260

2022-04-08

Förutsättningar har saknats att avvisa ett överklagande i mål om hastighetsöverträdelse.

NJA 2022 s. 237

2022-04-07

Oaktsam våldtäkt och s.k. omedveten oaktsamhet.

NJA 2022 s. 227

2022-04-05

Bestämmelserna i 34 kap. 2 § BrB ska tillämpas när den brottslighet som prövas är nyupptäckt i förhållande till en dom med-delad i ett annat

NJA 2022 s. 208

2022-03-31

Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU. Vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställig-hetslagen är inte tillämplig på en utländsk dom som tillkommit efter ett skriftligt förfarande.

NJA 2022 s. 199

2022-03-23

Fråga om rätt till ersättning för rättegångskostnader i samband med editionsyrkande mot tredje man.

NJA 2022 s. 188

2022-03-16

Hinder och men i nyttjanderätt har ansetts föreligga när slutbesked enligt plan- och bygglagen inte har meddelats, trots att hyresvärden meddelat att lägenheten är inflyttningsklar.

NJA 2022 s. 179

2022-03-15

Fråga om när en tvist mellan ett aktiebolag och dess verkställande direktör är en arbetstvist.

NJA 2022 s. 173

2022-03-11

Efter kallelse till konkursförhandling genom kungörelsedelgivning uteblev gäldenären och försattes i konkurs. I hovrätten pre-senterade gäldenären utredning, däribland gåvor som gäldenären erhållit efter konkursbeslutet, som motbevisade insolvens-presumtionen. Gäldenären har vid fördelning av rättegångskostnaderna ansetts orsaka en onödig rättegång i hovrätten ( jfr 18 kap. 3 § RB).

NJA 2022 s. 150

2022-03-10

Preskription. En gäldenär som har förvaltare är inte behörig att personligen ta emot ett krav eller en erinran enligt 5 § 2 pre-skriptionslagen avseende en skuld som omfattas av förvaltarens uppdrag. För att få preskriptionsavbrytande verkan måste kravet komma förvaltaren till handa.

NJA 2022 s. 159

2022-03-10

En hyresvärd hade i en uppsägningshandling inte lämnat föreskriven underrättelse om att lokalhyresgästen inom två månader från uppsägningen måste hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling för att behålla sin rätt att kräva ersättning. Tvisten hänsköts inte till hyresnämnden och lokalhyresgästen flyttade från lokalen varefter talan om ersättning väcktes. Lokalhyresgästens rätt till ersättning har inte ansetts förfallen.

NJA 2022 s. 133

2022-03-08

Avstyckning inom ett strandskyddsområde för att bilda en bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning (kombinationsfastighet) har inte tillåtits.

NJA 2022 s. 118

2022-03-03

En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov. Det har ansetts inte stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff att deltagaren även åtalats för osann försäkran.

NJA 2022 s. 105

2022-03-03

Kronofogdemyndigheten har inte ansetts skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen till en borgenär vid dröjsmål med utbetalning av influtna medel.

NJA 2022 s. 82

2022-03-02

Förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen å ena sidan och jordabalkens regler om övertaganderätt för makar och sambor å den andra.

NJA 2022 s. 75

2022-03-01

En våldtäkt som begåtts under knivhot har vid en samlad bedömning av omständigheterna ansetts som grovt brott.

NJA 2022 s. 66

2022-02-25

Vuxenadoption.

NJA 2022 s. 62

2022-02-23

Avvisande av stämningsansökan. I ett dispositivt tvistemål har stämningsansökan getts in på engelska. När ett föreläggande att översätta handlingen inte följts har stämningsansökan avvisats.

NJA 2022 s. 42

2022-02-17

Fråga vid näringspenningtvätt om den tilltalade har medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Fråga också om rubricering och straffvärdebedömning.

NJA 2022 s. 23

2022-02-15

Människoexploatering. Förutsättningarna för straffansvar samt val av påföljd.

NJA 2022 s. 14

2022-01-31

Skadestånd vid egenmäktighet med barn.

NJA 2022 s. 3

2022-01-11

Reklamationsskyldighet föreligger inte när det gäller prisets skälighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen. Det hindrar dock inte att en passivitet i fråga om att göra gällande återkrav av betalning kan medföra att rätten till återbetalning går förlorad.

NJA 2021 s. 1197

2021-12-30

En person som lämnat en hund, en amerikansk bulldogg, i en lägenhet utan att låsa dörren har gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada när hunden tog sig ut i trapphuset och skadade en person där.

NJA 2021 s. 1181

2021-12-28

En förvaltare har inte ansetts behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för den enskildes räkning.

NJA 2021 s. 1187

2021-12-28

En ansökan om bygglov har avslagits eftersom byggnadsåtgärden medförde skada på en grannfastighet.

NJA 2021 s. 1124

2021-12-23

Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU. En tillämpning av den s.k. bildregeln i alkohollagen på två whiskyannonser har bedömts vara berättigad enligt undantagsmöjligheterna i artikel 36 i EUF-fördraget.

NJA 2021 s. 1109

2021-12-21

Utlämning till Rwanda för folkmord m.m. Särskilt frågan om en utlämning skulle stå i strid med bestämmelserna i artikel 6 i Europakonventionen om rätten till en rättvis rättegång.

NJA 2021 s. 1093

2021-12-21

Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.

NJA 2021 s. 1102

2021-12-21

Ett tillgrepp av en moped har vid en samlad bedömning ansetts utgöra ett ringa fall av tillgrepp av fortskaffningsmedel.

NJA 2021 s. 1073

2021-12-17

Återgång av legat enligt 21 kap. 5 § ÄB kan ske bara för betalning av den dödes skulder och inte för betalning av dödsboets andra skulder.

NJA 2021 s. 1085

2021-12-17

Fördelning av rättegångskostnader mellan sakägarna i ett fastighetsbestämningsmål vid återförvisning till en lantmäterimyndighet.

NJA 2021 s. 1065

2021-12-15

Utmätning. Vid bedömningen av om det är försvarligt att utmäta en fastighet där det bor ett barn ska barnets eget intresse av skydd för sin hemmiljö vägas mot intresset att kunna utnyttja det ekonomiska värde som ligger i fastigheten för att tillgodose borgenären.

NJA 2021 s. 1050

2021-12-15

Ett aktivitetscenter erbjöd besökare att delta i olika fysiska aktiviteter. En person skadade foten i en hoppgrop. Fråga om aktsamhetsbedömningen vid prövning av skadeståndsansvar för centret.

NJA 2021 s. 1038

2021-12-10

Kränkningsersättning. Betydelsen av ett medvetet risktagande hos den skadelidande för rätten till ersättning och för ersättningens storlek (I). Bestämning av ersättningens storlek när den skadelidande har provocerat fram kränkningen (II).

NJA 2021 s. 1030

2021-12-09

Klagorätt. Ett detaljplanebeslut kan ge en markägare – vars möjlighet att använda sin mark beror av att planen består – ett sådant skyddsvärt intresse att markägaren har rätt att överklaga en domstols avgörande att ändra eller upphäva planen.

NJA 2021 s. 1017

2021-12-09

En man lämnade sin e-legitimation till sin sambo i avsikt att hon skulle använda den vid skötseln av hushållets utgifter. Utan mannens tillåtelse använde sambon e-legitimationen för att ta upp ett lån. Det har ansetts att en s.k. tillitsfullmakt har uppkommit genom överlämnandet av e-legitimationen och att mannen därför är bunden av låneavtalet.

NJA 2021 s. 1010

2021-12-08

Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige. Svensk domstols behörighet har godtagits av alla som är parter i det svenska förfarandet och behörigheten har ansetts vara till barnets bästa.

NJA 2021 s. 1004

2021-12-03

Fråga om en polisman som har kallats att vittna vid en domstolsförhandling kan anses ha haft laga förfall för sin utevaro på grund av att han i stället har utfört annat uppdrag i tjänsten.

NJA 2021 s. 992

2021-12-03

Tolkning av testamente. Ett legat avsåg enligt sin lydelse endast en fastighet, men andra villkor i testamentet och omständigheterna i övrigt innebar att det fanns klara belägg för en annan tolkning. Förordnandet ansågs omfatta flera fastigheter.

NJA 2021 s. 983

2021-12-02

En försäkringstagare begärde försäkringsersättning för sin utbrända bil. Försäkringsbolaget hänvisade till att försäkringsavtalet innehöll en särskild reglering för anlagd brand. Enligt denna omfattades skada genom brand som anlagts av tredje man. Försäkringsbolaget har ansetts ha bevisbördan för invändningen att försäkringstagaren anlagt branden. Beviskravet är det som normalt tillämpas i tvistemål.

NJA 2021 s. 943

2021-12-01

I ett aktieöverlåtelseavtal föreskrevs att köparna skulle överta ett borgensåtagande från säljaren när en viss omsättning i bolaget hade uppnåtts. Avtalet har ansetts innebära att köparna lojalt måste verka för att målet ska uppnås. Genom köparnas agerande kom i princip all omsättning att hamna utanför bolaget. Förfarandet har ansetts stå i strid med den lojalitet som köparna hade att visa.

NJA 2021 s. 970

2021-12-01

Tingsrätten friade en person från ett åtal avseende grova bedrägerier. Huvudförhandlingen i hovrätten genomfördes i den tilltalades frånvaro trots att han hade laga förfall. Tilläggsförhör hölls med den tilltalade per telefon från ett sjukhus. Med hänsyn bl.a. till att det kunde antas inte vara möjligt för den tilltalade att inom en överskådlig framtid närvara vid en huvudförhandling har det inte ansetts finnas hinder mot att genomföra förhandlingen på detta sätt och att meddela en fällande dom.

NJA 2021 s. 960

2021-12-01

Tingsrätten friade en person från ett åtal avseende våldtäkt. Den tilltalade delgavs kallelse till huvudförhandling i hovrätten genom kungörelsedelgivning. Han inställde sig inte personligen. Med hänsyn bl.a. till att den tilltalade har känt till målet i hovrätten men hållit sig undan har det ansetts inte finnas hinder för hovrätten att pröva målet och att döma den tilltalade till ett fängelsestraff.

NJA 2021 s. 919

2021-11-30

Ett efternamn med särskilt skydd har inte ansetts utgöra grund för hävning av ett registrerat företagsnamn.

NJA 2021 s. 914

2021-11-25

En advokat har brutit mot god advokatsed genom att vid flera tillfällen förmedla meddelanden till och från en klient som suttit häktad med restriktioner. Advokaten har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

NJA 2021 s. 874

2021-11-24

Ledningsrätt har upplåtits för anordningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät och som är placerade på och i byggnader. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål om ledningsrätt.

NJA 2021 s. 850

2021-11-18

En främmande stat har inte ansetts ha immunitet mot verkställighet av en skiljedom i börsnoterade aktier och anknytande fordringar, eftersom ändamålet med innehavet inte var av tillräckligt kvalificerad natur för att freda egendomen mot utmätning.

NJA 2021 s. 827

2021-11-17

B 4072-21 (I) och B 4645-21 (II). Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? (I och II)

NJA 2021 s. 820

2021-11-11

Villkorlig dom i förening med samhällstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för brottet grovt rattfylleri. Fråga om hur bl.a. sen lagföring inverkar på valet av påföljd.

NJA 2021 s. 801

2021-11-10

Målnr Ö 752-21 och Ö 753-21. En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn. Den behörigheten gäller också när en god man är förordnad för barnet enligt lagen om god man för ensamkommande barn.

NJA 2021 s. 807

2021-11-10

Målnr B 27-21 (I) och B 4907-21 (II). Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Fråga om det finns särskilda skäl att inte förverka eller att förverka endast en del av den villkorligt medgivna friheten vid dels ett snabbt återfall i brottslighet av jämförelsevis lindrig beskaffenhet, dels ett återfall i allvarlig brottslighet i slutet av en lång prövotid (I och II).

NJA 2021 s. 791

2021-11-05

Vid en samlad bedömning har det inte ansetts finnas skäl att frångå Advokatsamfundets disciplinnämnds ställningstagande att en advokat uppsåtligen har gjort orätt och därmed ska uteslutas ur samfundet.

NJA 2021 s. 797

2021-11-05

Återställande av försutten tid. Underlåtenhet av ett ombud att i rätt tid överklaga en dom ska tillräknas parten, om det inte finns speciella förhållanden i det enskilda fallet (jfr NJA 2018 s. 285).

NJA 2021 s. 776

2021-10-29

En föreningsstämmas beslut om att en särskild granskares uppdrag ska upphöra i förtid har upphävts eftersom beslutet inte ansetts kunna fattas ens med alla medlemmars samtycke. Även fråga om förutsättningarna för att uppdraget ska upphöra i förtid.

NJA 2021 s. 770

2021-10-29

Fråga om rätt till ersättning för annan skada vid förtida inlösen enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

NJA 2021 s. 759

2021-10-27

Införsel av flera tårgasvapen har ansetts kunna utgöra en gärning av särskilt farlig art. Gärningen har, när det har funnits en uppenbar risk att vapnen skulle överlåtas till eller användas av kriminella grupperingar, bedömts som grov vapensmuggling.

NJA 2021 s. 727

2021-10-08

Ett exploateringsavtal mellan en kommun och en exploatör ska vid en fastighetsreglering inte behandlas annorlunda än andra avtal mellan sakägare. Ett kommunalt exploateringsavtal med villkor om fastighetsreglering och ersättning för marköverföring har därför inte ansetts innebära att exploatören vid förrättningen samtyckt till avsteg från fastighetsbildningslagens värderingsbestämmelser.

NJA 2021 s. 746

2021-10-08

Kränkningsersättning och anhörigersättning vid livshotande person-skada till följd av grov vårdslöshet.

NJA 2021 s. 740

2021-10-08

Grov stöld genom tillgrepp av sak som någon hade i sin omedelbara närhet har ansetts inte vara av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd.

NJA 2021 s. 722

2021-10-05

Ett beslut om förbehåll vid tillämpning av rätten till partsinsyn enligt rättegångsbalken får inte överklagas särskilt, utan endast i samband med dom eller slutligt beslut i målet.

NJA 2021 s. 709

2021-10-01

Ett gåvobrev som avsåg en andel av en fastighet har innehållit en föreskrift för mottagaren om hembudsskyldighet vid försäljning. Den som tagit emot gåvan har gett andelen till en annan person. Mottagaren av gåvan i det andra ledet har ansetts inte vara bunden av föreskriften i det ursprungliga gåvobrevet vid försäljning av andelen.

NJA 2021 s. 704

2021-09-23

Tingsrätten har i ett häktningsbeslut kommit fram till att det har funnits synnerliga skäl att överskrida niomånadersgränsen i 24 kap. 4 a § RB. Fråga om hur proportionalitetsbedömningen ska göras i ett senare beslut i häktningsfrågan.

NJA 2021 s. 694

2021-09-22

Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt. Betydelsen särskilt av att målsäganden framställer eget påföljdsyrkande.

NJA 2021 s. 701

2021-09-22

När åklagaren har gjort en framställning enligt 24 kap. 5 a § tredje stycket RB, ska rätten göra en särskild prövning av restriktionsfrågan. Om kollusionsfara föreligger kan rätten tillåta åklagaren att meddela beslut om inskränkningar i den häktades kontakter med omgivningen och det oavsett om häktning har skett på grund av kollusionsfara eller på annan grund. Prövningen ska göras inom ramen för det bestående häktningsbeslutet.

NJA 2021 s. 687

2021-09-10

Inverkan vid straffmätning och påföljdsval för narkotikabrott av att den tilltalade lider av en obotlig livshotande sjukdom.

NJA 2021 s. 676

2021-09-09

Ersättningsreglerna i 4 kap. expropriationslagen ska tillämpas även i förhållande till tomträttshavare, om den fastighet som tomträtten är upplåten i minskas till följd av en fastighetsreglering enligt 5 kap. 8 a § FBL.

NJA 2021 s. 670

2021-09-02

Fråga om tillstånd till restriktioner vid häktning i utlämningsärende.

NJA 2021 s. 661

2021-09-01

Konsumentförsäkring. Tillämpningen av reglerna i försäkringsavtalslagen om förnyelse av försäkring.

NJA 2021 s. 643

2021-07-30

Tolkning och utfyllnad av ett upphandlat ramavtal; fråga om ensamrätt.

NJA 2021 s. 622

2021-07-20

Fråga om betalningsskyldighet för avtalsbrott vid avtalsförhållanden i flera led.

NJA 2021 s. 605

2021-07-16

Det förstärkta laglottsskyddet enligt 7 kap. 4 § ÄB när arvlåtaren var gift och överfört egendom till makan. En bodelning under bestående äktenskap har bedömts som en gåva jämställd med testamente, när den utgjort ett led i en sammansatt transaktion som inneburit ett kringgående av laglottsskyddet. Gåvornas hela värde har lagts till kvarlåtenskapen. Fråga också om särskilda skäl för att underlåta en tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet föreligger.

NJA 2021 s. 597

2021-07-15

En näringsidkares återköp från en konsument kan inte generellt uppfattas som en slutlig reglering av parternas mellanhavanden med innebörden att konsumentens rättigheter enligt konsumentlagstiftning har avtalats bort.

NJA 2021 s. 583

2021-07-14

Straffet har bestämts till livstids fängelse vid mord på närstående.

NJA 2021 s. 576

2021-07-13

En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap. 5 a § RB. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

NJA 2021 s. 570

2021-07-13

En tilltalad åtalades för grovt häleri men dömdes för häleri av normalgraden. Domen har ansetts fällande vid tillämpning av 31 kap. 2 § RB. Den tilltalade har inte fått ersättning av allmänna medel för sin kostnad för egen bevisning.

NJA 2021 s. 547

2021-07-07

Den som är god man (I) eller förvaltare (II) är bara under vissa förutsättningar behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för den enskildes räkning, när denne inte själv kan uttrycka sin mening.

NJA 2021 s. 536

2021-07-02

Påföljd för oaktsam våldtäkt. Med hänsyn till brottets art i förening med dess straffmätningsvärde har påföljden bestämts till skyddstillsyn och fängelse. Fängelsestraffet har ansetts helt verkställt genom den tid som den tilltalade har varit frihetsberövad i målet.

NJA 2021 s. 525

2021-06-30

Tillämpningen av 29 kap. 5 § BrB när en tilltalad har medverkat till utredningen om brottet och när häktningstiden har inneburit särskilda påfrestningar.

NJA 2021 s. 520

2021-06-22

Ersättning till offentlig försvarare som bedriver verksamhet från flera kontor.

NJA 2021 s. 490

2021-06-22

En ansökan om utdömande av vite har ansetts inte kunna delges genom s.k. spikning.

NJA 2021 s. 473

2021-06-21

Ansvar för trasig dagvattenanläggning, när skada har uppkommit genom vatteninträngning på grannfastigheten.

NJA 2021 s. 498

2021-06-21

Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Tillhandahållandet på en webbplats av en film från ett terrordåd har bedömts ha skett inom ramen för nyhetsförmedling. Fråga om gärningen med hänsyn till detta har varit försvarlig.

NJA 2021 s. 457

2021-06-18

Sabotage mot blåljusverksamhet? (I och II)

NJA 2021 s. 446

2021-06-17

Byggsanktionsavgift. Otillåten användning av personhissar har ansetts inte kunna rättas genom att ett protokoll från en senare utförd och godkänd besiktning getts in. Avgift har därför tagits ut.

NJA 2021 s. 437

2021-06-16

Sedan en utländsk dom om att en kvinna vid ett surrogatarrangemang ska anses som barnets förälder har konstaterats gälla i Sverige, har kvinnan tillåtits föra en fastställelsetalan enligt rättegångsbalken mot socialnämnden om att hon har vårdnaden om barnet (jfr NJA 2019 s. 504).

NJA 2021 s. 427

2021-06-16

En person tecknade och tilldelades aktier i en nyemission. Tecknaren betalade inte för aktierna, som förverkades och blev ogiltiga. Aktiebolaget har ansetts inte ha rätt till skadestånd till följd av den uteblivna betalningen.

NJA 2021 s. 423

2021-06-11

Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till HD genom en analog tillämpning av 8 kap. 8 § RB.