Inaktuell version

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

(OSL)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2009-05-20
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2010:85
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Lagens innehåll

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

[S2]Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

[S3]Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap.tryckfrihetsförordningen.

[S4]Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2–8 §§.

[K1]2 §  Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser. Dessa bestämmelser avser

[K1]3 §  Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser

 • hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.),
 • registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.), och
 • utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. (6 kap.).

[K1]4 §  Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avser

 • grundläggande bestämmelser (7 kap.),
 • vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
 • förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
 • sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
 • överföring av sekretess (11 kap.),
 • sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
 • rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
 • ansvar (14 kap.).

[K1]5 §  Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 kap.),
 • intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
 • det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
 • intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).

[K1]6 §  Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser

 • folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),
 • utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),
 • forskning och statistik (24 kap.),
 • hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),
 • socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),
 • skatt, tull, m.m. (27 kap.),
 • socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),
 • transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),
 • tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),
 • annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),
 • annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),
 • Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen, m.m. (33 kap.),
 • utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),
 • verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),
 • vissa mål och ärenden hos domstol, medling i arbetstvister, rättshjälp, m.m. (36 kap.),
 • utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),
 • totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),
 • personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och
 • övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).

[K1]7 §  Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser

 • riksdagen och regeringen (41 kap.),
 • Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), samt
 • domstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020).

[K1]8 §  Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).

2 kap. Lagens tillämpningsområde

[K2]1 §  Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.

[S2]Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet

 1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
 2. på grund av tjänsteplikt, eller
 3. på annan liknande grund.

[K2]2 §  Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

[K2]3 §  Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

[S2]Kommuner och landsting ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans

 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

[S3]Vid tillämpningen av andra stycket 1–3 ska inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget.

[S4]Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

[S5]Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första–tredje styckena tillämpas också på kommunalförbund.

[K2]4 §  Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

[K2]5 §  Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med en myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

3 kap. Definitioner

Definitioner

[K3]1 §  I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

BegreppBetydelse
SekretessEtt förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.
Sekretessreglerad uppgiftEn uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess.
Sekretessbelagd uppgiftEn sekretessreglerad uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall.
Sekretessbrytande bestämmelseEn bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar.
Primär sekretessbestämmelseEn bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhetstyp eller en viss ärendetyp som hanteras hos myndigheten eller omfattar vissa uppgifter som finns hos myndigheten.
Bestämmelse om överföring av sekretessEn bestämmelse som innebär att en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig på en uppgift hos en myndighet, ska tillämpas på uppgiften även av en myndighet som uppgiften lämnas till eller som har elektronisk tillgång till uppgiften hos den förstnämnda myndigheten.
Sekundär sekretessbestämmelseEn bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess.

AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.

Hantering av allmänna handlingar, m.m.

[K4]1 §  En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar.

[S2]Myndigheten ska särskilt se till

 1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
 2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
 3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och
 4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.

[S3]En myndighet ska vidare särskilt beakta

 1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
 2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt
 3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

[K4]2 §  Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om

 1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar,
 2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
 3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar,
 4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
 5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar,
 6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker, och
 7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.

[S2]I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten.

Överföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form i vissa fall

[K4]3 §  Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.

[K4]4 §  I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas till arkivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar, om gallring, överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering

Registrering av allmänna handlingar

Registreringsskyldighetens omfattning

[K5]1 §  Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra–fjärde styckena.

[S2]Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

[S3]Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

[S4]Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

[K5]2 §  Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå

 1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
 2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
 3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
 4. i korthet vad handlingen rör.

[S2]Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.

[K5]3 §  Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras enligt 1 §.

[K5]4 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna i registret.

Sekretessmarkering

[K5]5 §  Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange

 1. tillämplig sekretessbestämmelse,
 2. datum då anteckningen gjordes, och
 3. den myndighet som har gjort anteckningen.

[S2]Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande.

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.

Utlämnande av allmän handling

[K6]1 §  I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar.

[K6]2 §  Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet.

[K6]3 §  Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

[S2]Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om

 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och
 2. den enskilde begär myndighetens prövning.

[S3]Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

Utlämnande av uppgift

[K6]4 §  En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

[K6]5 §  En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling

[K6]6 §  En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling. Detta gäller dock inte om

 1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten,
 2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller
 3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller arbetets behöriga gång.

[S2]En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos myndigheten. Detta gäller dock inte om det skulle hindra arbetets behöriga gång.

Överklagbara beslut

[K6]7 §  En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet

 1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
 2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller
 3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.

[S2]En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att avslå den förstnämnda myndighetens begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift, om inte annat anges i lag eller förordning.

[S3]Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Regeringsrätten får inte överklagas.

[S4]För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller särskilda bestämmelser om överklagande.

Överinstanser

[K6]8 §  Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till kammarrätt, om inte annat följer av andra– femte styckena.

[S2]Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till Regeringsrätten.

[S3]Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta domstolen.

[S4]Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig myndighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan myndighet till regeringen.

[S5]Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd överklagas till regeringen.

[K6]9 §  Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett dit överklagat beslut överklagas till Regeringsrätten respektive Högsta domstolen.

Handläggning av överklagande

[K6]10 §  Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av tingsrätts eller hovrätts beslut i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut.

[K6]11 §  Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap.3 och 4 §§ denna lag tillämpas bestämmelserna i 23–25 §§ och 30 § första meningenförvaltningslagen (1986:223).

AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS

7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

[K7]1 §  Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en annan myndighet m.m.

[K7]2 §  Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tilllämplig hos den mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet.

Konkurrens mellan sekretessbestämmelser

[K7]3 §  Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, ska de senare bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i denna lag.

Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i vissa fall

[K7]4 §  Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar en sekretessreglerad uppgift till en annan myndighet och det finns en bestämmelse om överföring av sekretess, ska den bestämmelsen tillämpas även om personen vid överlämnandet av uppgiften inte företrädde den myndighet som han eller hon är knuten till.

Beräkning av sekretesstid

[K7]5 §  Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. För diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande räknas tiden i stället från det att uppgiften fördes in i handlingen.

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot

Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter

[K8]1 §  En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.

Sekretess inom en myndighet

[K8]2 §  Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.

Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer

[K8]3 §  En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte

 1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning, eller
 2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.

9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift

[K9]1 §  I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument finns bestämmelser om förbud att röja eller utnyttja vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

[K9]2 §  Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

 1. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
 2. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
 3. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 4. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, och
 5. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar.

[K9]3 §  När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess

Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter

Samtycke

[K10]1 §  Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där.

Nödvändigt utlämnande

[K10]2 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Partsinsyn

[K10]3 §  Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.

[S2]Sekretess hindrar aldrig att en part i mål eller ärende tar del av dom eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende.

[S3]Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna.

[K10]4 §  När en myndighet enligt 3 § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en ställföreträdare, ett ombud eller ett biträde får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud eller biträde.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Miljöinformation

[K10]5 §  Om en sekretessreglerad uppgift utgör sådan miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ, gäller inte sekretessen om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

[S2]Sekretessen enligt 19–40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön.

Regeringens allmänna dispensbefogenheter

[K10]6 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta att en sekretessbelagd uppgift i ett regeringsärende får lämnas ut. Regeringen får även i övrigt för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess, om det är motiverat av synnerliga skäl.

[K10]7 §  Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra meningen med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Riksdagens dispensbefogenheter

[K10]8 §  Den befogenhet att för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess som regeringen har enligt bestämmelser i denna lag ska, när det gäller uppgift hos riksdagen eller myndigheter under denna, i stället tillkomma riksdagen. När det gäller uppgift hos myndighet under riksdagen har det utskott som bereder ärenden som rör myndigheten denna befogenhet.

[S2]Även i andra fall än som avses i första stycket får riksdagen besluta om undantag från sekretess för uppgift hos riksdagen.

[K10]9 §  Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första stycket med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Bestämmelser som gäller till förmån för enskilda

Tillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m.

[K10]10 §  Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts, lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan enskild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

[S2]Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020).

Fackliga företrädare, m.m.

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

[K10]11 §  Sekretessen enligt 19 kap.6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4, 11 och 13–15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2–5, 12 och 16– 18 §§ samt 39 kap.5 b §§ hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

[S2]Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndighet lämnar

 1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs för hans eller hennes uppdrag, eller
 2. sådan information till en deltagare i en särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs för verksamheten. Lag (2010:85).

[K10]12 §  För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket gäller samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som hos myndigheten.

[S2]En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. Även sådana skyddsombud, skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap.2 och 8 §§arbetsmiljölagen (1977:1160), får lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.

[S3]Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja en uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, studerandeskyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Han eller hon får dock inte röja uppgiften för någon annan. Lag (2009:871).

[K10]13 §  När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, får myndighet göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll har gjorts ska vad som föreskrivs i 12 § andra och tredje styckena om förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften gälla beträffande förbehållet.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Utlämnande av uppgift med förbehåll

[K10]14 §  Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Bestämmelser som gäller till förmån för myndigheter

Riksdagen och regeringen

[K10]15 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till riksdagen eller regeringen.

Omprövning av beslut eller åtgärd

[K10]16 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet hos vilken uppgiften förekommer.

Tillsyn eller revision

[K10]17 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.

Vissa rättsliga förfaranden

[K10]18 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans eller hennes deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer.

Förhindrande eller avbrytande av vissa brott

[K10]19 §  Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3– 5 §§ och 26 kap.1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en polismyndighet eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i

 1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
 2. 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297),
 3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 4. 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009), eller
 5. 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

Omedelbart polisiärt ingripande mot unga

[K10]20 §  Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till en polismyndighet när någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom socialtjänsten

 1. under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller
 2. om den unge påträffas när han eller hon begår brott.

Misstankar om vissa begångna brott mot unga

[K10]21 §  Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3– 5 §§, 26 kap.1, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap. 2 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i

 1. 3, 4 eller 6 kap.brottsbalken, eller
 2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

[K10]22 §  Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår misstanke om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt arton år och brottet avser

 1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
 2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
 3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738).

Misstankar om begångna brott i övrigt

[K10]23 §  Om inte annat följer av 19–22 §§ får en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3–8 §§, 26 kap.6 §§, 29 kap.1 eller 2 §, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap.2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår

 1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
 2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller
 3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

[K10]24 §  Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som anges i 19–23 §§ och 25 kap. 2 § första stycket hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter.

Yttrande av sakkunnig

[K10]25 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas i ett muntligt eller skriftligt yttrande av en sakkunnig till en domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i brottmål.

Delgivning

[K10]26 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428).

[S2]Om den enskilde hos en myndighet som driver televerksamhet har begärt att abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd enligt 29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

Generalklausul

[K10]27 §  Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 8 §, 25 kap.8 §§, 26 kap.6 §§, 29 kap.1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap.2 och 5 §§.

[S3]Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen (1998:204).

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretess

[K10]28 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

[S2]Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV–VI.

11 kap. Överföring av sekretess

Bestämmelser om överföring av sekretess

Tillsyn och revision

[K11]1 §  Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Disciplinansvar m.m.

[K11]2 §  Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Forskningsverksamhet

[K11]3 §  Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Direktåtkomst

[K11]4 §  Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Fackliga förhandlingar m.m.

[K11]5 §  Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling med en arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra stycket från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Arkivmyndigheter

[K11]6 §  Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.

Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar

[K11]7 §  Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring en allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos det enskilda organet.

[S2]Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.

Konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser

[K11]8 §  De sekretessbestämmelser som avses i 1–7 §§ ska, med undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift när det finns en

[S2]annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap.1, 3, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.

Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess

[K11]9 §  Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV–VI.

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

Sekretess i förhållande till den enskilde själv

[K12]1 §  Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag.

[K12]2 §  En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.

[S2]Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.

[S3]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare

[K12]3 §  Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte

 1. det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller
 2. det annars anges i denna lag.

[S2]Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K13]1 §  Av 1 kap.1 och 5 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i radioprogram, film, tekniska upptagningar eller därmed jämställt medium.

[K13]2 §  I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 2 kap. 4 §, beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller ett sådant organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda eller uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om

 1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,
 2. förbud mot att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk, och
 3. förbud mot att efterforska upphovsman eller meddelare.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet.

[K13]3 §  Av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 4 § 1–8 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet att meddela och offentliggöra uppgifter när detta utgör vissa brott mot rikets säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten.

[S2]Av 7 kap. 5 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.

[K13]4 §  Av 7 kap. 3 § första stycket 2 och 5 § 1tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 2yttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är uppsåtlig.

[K13]5 §  Av 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag.

[S2]En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S3]Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekretessbestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser och bestämmelser om förbehåll i avdelning IV–VI. Bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i avdelning VII.

14 kap. Ansvar

[K14]1 §  I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den som bryter mot förbehåll som har gjorts med stöd av lagen vid utlämnande av uppgift.

[S2]Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska dock inte följa om någon, vars anställning hos en myndighet har upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid med 19 kap.1 och 2 §§.

AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer

Utrikessekretess

[K15]1 §  Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Försvarssekretess

[K15]2 §  Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K15]3 §  Sekretessen enligt 1 och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.

Prövning av en begäran om utlämnande av handling

[K15]4 §  En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen.

[K15]5 §  Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att det genom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K15]6 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

[S2]Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

[S3]offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 §

[S4]1–8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1yttrandefrihetsgrundlagen.

16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik

Statsfinanssekretess

[K16]1 §  Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för uppgift som rör rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Överföring av sekretess

[K16]2 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en myndighet som avses där, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K16]3 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om en uppgift hos Riksbanken.

17 kap. Sekretess till skydd för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn

Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning

[K17]1 §  Sekretess gäller för uppgift om planläggning eller andra förberedelser för sådan inspektion, revision eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det kan antas att syftet med granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.

Pågående granskning

[K17]2 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående granskning för kontroll av skatt eller avgift till staten eller kommun eller av bidrag, lån, kreditgaranti eller annan förmån, om det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs för den som kontrollen avser.

Konkurrensverkets utredningar av vissa överträdelser

[K17]3 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap.1 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

Kunskapsprov m.m.

[K17]4 §  Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Internationell rättslig hjälp i konkurrensärenden

[K17]5 §  Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av en annan stat, om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att uppgiften inte röjs och uppgiften hänför sig till

 1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579), eller
 2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart

[K17]6 §  Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott

Förundersökningar, underrättelseverksamhet, m.m.

Förundersökningar m.m.

[K18]1 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till

 1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
 2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen, eller
 3. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Underrättelseverksamhet m.m.

[K18]2 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i 3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat fall hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

[S2]Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till

 1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, eller
 2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

[S3]Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Myndigheter som biträder åklagarmyndigheter m.fl.

[K18]3 §  Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där avses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke om brott.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K18]4 §  Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan få uppgift om huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stöd av

 1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,
 2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller
 3. motsvarande äldre bestämmelser.

Kvalificerade skyddsidentiteter

[K18]5 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den ansökande myndighetens verksamhet motverkas.

[K18]6 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar, om ärendet rör en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i 5 § och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som deltar i utredningen motverkas.

Särskilt personsäkerhetsarbete

[K18]7 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att verksamheten skadas.

Säkerhets- eller bevakningsåtgärd

[K18]8 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser

 1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
 2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen,
 3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information,
 4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling,
 5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
 6. transporter på land av farligt gods, eller
 7. hamnskydd.

Chiffer, kod, m.m.

[K18]9 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs och metoden har till syfte att

 1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller
 2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har förvanskats.

Körkorts referensnummer

[K18]10 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas.

Åtgärder för att hindra rymning m.m.

[K18]11 §  Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1–3 och 8–10 §§, inom polisväsendet och kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

Spridning av kärnvapen, m.m.

[K18]12 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning eller spridning av kärnvapen.

Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.

[K18]13 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612).

Säkerhetskopior hos Regeringskansliet

[K18]14 §  Sekretess gäller för uppgift i säkerhetskopior som har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

[S2]Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen.

Bilder i mål om barnpornografibrott m.m.

[K18]15 §  Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer där, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och målet avser

 1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,
 2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller
 3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.

[S2]Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första stycket.

[S3]Motsvarande sekretess gäller hos Statens biografbyrå när byrån biträder Justitiekanslern, en allmän åklagare eller en polismyndighet i mål eller ärende som avses i första och andra styckena.

Vapenregister m.m.

[K18]16 §  Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67) samt hos en polismyndighet i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vapenregister för uppgift som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

[S2]Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hos

 1. Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till vapenregister,
 2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, och
 3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.

[S3]Sekretessen enligt första stycket och andra stycket 1 gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen ett sådant tillstånd omfattar.

Internationellt rättsligt samarbete, m.m.

Internationellt rättsligt samarbete och Schengens informationssystem

[K18]17 §  Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättsligt samarbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

[S2]Motsvarande sekretess gäller hos en polismyndighet, en åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 §1 och 6 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

[K18]18 §  Sekretessen enligt 17 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K18]19 §  Den tystnadsplikt som följer av 5–13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare.

[S3]Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

[S4]Att den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ i vissa fall inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter utöver vad som anges i andra stycket följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1–8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1yttrandefrihetsgrundlagen.

19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse

Myndighets affärsverksamhet m.m.

Affärs- och driftförhållanden

[K19]1 §  Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision.

[S2]Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt första stycket gäller inte beslut av myndigheten.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Överföring av sekretess

[K19]2 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en annan myndighet, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

Upphandling m.m.

[K19]3 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.

[S2]Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

[S3]Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det avtalet slöts.

Upplåning

[K19]4 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Tekniska undersökningar

[K19]5 §  Sekretess gäller för uppgift om utförande av en undersökning av naturvetenskaplig eller teknisk art, som en myndighet har låtit göra för det allmännas räkning, eller om resultatet av en sådan undersökning, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Fackliga förhandlingar m.m.

Förhandlingar

[K19]6 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras om uppgiften röjs.

[S2]Med facklig förhandling inom den offentliga sektorn avses en sådan förhandling som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som en myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska delta i.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fem år.

Stridsåtgärder

[K19]7 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med anledning av facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som part i arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs.

[S2]Med facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn avses facklig stridsåtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare, för vars räkning en myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska förhandla i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift

[K19]8 §  Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska den myndighet som självständigt handlägger ett ärende om förhandling i en fråga som rör förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare pröva en begäran om utlämnande till en enskild av uppgift som hänför sig till ärendet. Om ett förhandlingsärende har uppdragits åt en sammanslutning av kommuner, ska prövningen av frågan inom en viss kommun göras av den myndighet inom kommunen som handlägger sådana ärenden.

Rättsliga tvister

[K19]9 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Fartygssammanstötning

Fartygsdagbok

[K19]10 §  Sekretess gäller för uppgift i en dagbok eller därmed jämställd handling, som har upprättats på ett fartyg vilket ägs av eller är upplåtet till staten eller en kommun, angående en sammanstötning med ett annat fartyg beträffande vilket motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan antas att det allmännas ställning i en tvist på grund av sammanstötningen försämras om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen upphör om en sjöförklaring eller en annan sådan undersökning hålls offentligt eller talan väcks på grund av sammanstötningen.

[S3]Sekretessen gäller högst fem år från det att sammanstötningen ägde rum.

[K19]11 §  Vid tillämpningen av 10 § ska den myndighet under vars förvaltning fartyget hör, pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild.

20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- eller växtart

[K20]1 §  Sekretess gäller för uppgift om utrotningshotad djur- eller växtart, om det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet eller del därav motverkas om uppgiften röjs.

AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS

PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer

Hälsotillstånd m.m.

Hälsa och sexualliv

[K21]1 §  Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte för uppgift

 1. som avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och 12 § femte stycket,
 2. som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36 kap. 1 §, eller
 3. som tas in i ett beslut.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K21]2 §  Om en uppgift som är sekretessbelagd med tillämpning av 1 § är sekretessbelagd även enligt en annan paragraf i denna lag, ska sekretessbrytande bestämmelser som är tillämpliga på sekretessen enligt den sistnämnda paragrafen också vara tillämpliga på sekretessen enligt 1 §.

Förföljda personer, m.m.

Adress, telefon, m.m.

[K21]3 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annat liknande register.

[S3]Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade personuppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[K21]4 §  Sekretessen enligt 3 § första stycket hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.

[S2]Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.

Utlänningar

Utlännings säkerhet i vissa fall

[K21]5 §  Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller lider annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och en utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K21]6 §  Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.

Behandling i strid med personuppgiftslagen

[K21]7 §  Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K21]8 §  Den tystnadsplikt som följer av 1, 3 och 5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 4 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning, m.m.

Folkbokföring, fingerade personuppgifter, m.m.

Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen m.m.

[K22]1 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i verksamhet som avser

 1. folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen, eller
 2. förande av eller uttag ur sjömansregistret.

[S2]Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Fingerade personuppgifter

[K22]2 §  Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Överföring av sekretess

[K22]3 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 § från en myndighet som handlägger ärenden som avses där, blir 2 § tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Namnärenden

[K22]4 §  Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Delgivning

[K22]5 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgivningslagen (1970:428) för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K22]6 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket och 2 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m.

Förskoleverksamhet

[K23]1 §  Sekretess gäller i förskoleverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Utbildningsverksamhet

Utbildningsverksamhet för barn och ungdomar

[K23]2 §  Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Annan utbildningsverksamhet

[K23]3 §  Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 2 § för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller syofunktionär, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, svenskundervisningen för invandrare (sfi) och folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 2 § i annat fall än som avses första stycket och hos Verket för högskoleservice i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Specialpedagogisk stödverksamhet

[K23]4 §  Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Skolbarnsomsorg

[K23]5 §  Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Avskiljande från högskoleutbildning

[K23]6 §  Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från högskoleutbildning för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Tillsynsverksamhet m.m.

[K23]7 §  Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt i tillsynsverksamhet hos Statens skolinspektion och Myndigheten för yrkeshögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2009:676).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K23]8 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 2–5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till annat än ärende om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier.

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och statistik

Psykologisk undersökning

[K24]1 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning som utförs för forskningsändamål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Rättspsykiatriskt forskningsregister

[K24]2 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som förs enligt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Sekretessen gäller även i förhållande till en registrerad person som är vård- eller behandlingsbehövande för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Etikprövning av forskning m.m.

[K24]3 §  Sekretess gäller i verksamhet som består i etikprövning och tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

 1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, och
 2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år.

Vissa upptagningar

[K24]4 §  Sekretess gäller för uppgift i en upptagning som har dialektologiskt eller etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för vetenskapligt ändamål, om det kan antas att den som har lämnat uppgiften eller som uppgiften avser eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Forskningssamverkan med enskild

Affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat

[K24]5 §  Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs.

[S2]Sekretessen gäller även hos en annan myndighet som tillsammans med ett universitet eller en högskola deltar i forskningssamverkan med en enskild.

[S3]Sekretessen gäller inte om uppgiften har lämnats i ett ärende om ansökan om patent eller registrering av mönster. I ett sådant fall gäller sekretess endast om uppgiften är sekretessbelagd enligt 31 kap. 20, 21 eller 22 §.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K24]6 §  Sekretessen enligt 5 § första och andra styckena hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan part som deltar i den forskningssamverkan som uppgiften hänför sig till.

Dispens av regeringen

[K24]7 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 5 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Statistik

[K24]8 §  Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen eller riksdagsförvaltningen eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, av någon annan myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K24]9 §  Den tystnadsplikt som följer av 8 § och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 7 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställighet av beslut om vård utan samtycke.

25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.

Hälso- och sjukvård m.m.

Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

[K25]1 §  Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

[S2]Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sammanhållen journalföring

[K25]2 §  Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap.3 eller 4 § samma lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda.

[S2]Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S3]Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Omprövning och tillsyn

[K25]3 §  Sekretess gäller i sådan verksamhet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Patientnämndsverksamhet

[K25]4 §  Sekretess gäller i ärenden hos en nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Omhändertagande av patientjournal

[K25]5 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

[S2]Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretess i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande

[K25]6 §  Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

Anmälningar m.m.

[K25]7 §  Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K25]8 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och sjukvården, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

En varas tillverkning eller innehåll

[K25]9 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller sjukvård för sådan uppgift om en viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Undantag från sekretess

[K25]10 §  Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ gäller inte

 1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd,
 2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet avser frihetsberövande åtgärd,
 3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och sjukvården, eller
 4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal.

Sekretessbrytande bestämmelser

[K25]11 §  Sekretessen enligt 1 eller 4 § hindrar inte att uppgift lämnas

 1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
 2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § i ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting,
 3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),
 4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
 5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 eller 4 § inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning och framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller
 6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i

[K25]12 §  Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne

 1. inte har fyllt arton år,
 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
 3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

[S2]Detsamma gäller uppgift om en gravid kvinna eller någon närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

[K25]13 §  Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på socialtjänstens område.

[K25]14 §  Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att en uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal, om uppgiften behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

Biobanker

[K25]15 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser screening av prover från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningssjukdomar (PKU) och förande av eller uttag ur det register som förs i denna verksamhet enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Donationsregister

[K25]16 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ersättning till steriliserade

[K25]17 §  Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K25]18 §  Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16 och 17 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 1–5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

[S3]Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.

Socialtjänst m.m.

Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

[K26]1 §  Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Med socialtjänst förstås i denna lag

 1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,
 2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke, och
 3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.

[S3]Till socialtjänst räknas också

 1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet,
 2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå, och
 3. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

[S4]Med socialtjänst jämställs

 1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
 2. ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
 3. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
 4. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet, och
 5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

[S5]Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.

[S6]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Underårigs vistelseort

[K26]2 §  Sekretessen enligt 1 § som gäller för uppgift om en underårigs vistelseort gäller också i förhållande till den underåriges föräldrar eller annan vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits eller vårdas enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården.

Familjerådgivning

[K26]3 §  Sekretess gäller inom kommunal familjerådgivning för uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Omhändertagande av personakt

[K26]4 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om en enskilds personliga förhållanden.

[S2]Första stycket gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen som avses i högst sjuttio år.

Anmälningar m.m.

[K26]5 §  Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 och 4 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K26]6 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i en anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och sjukvård, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Undantag från sekretess

[K26]7 §  Sekretessen enligt 1 § gäller inte

 1. beslut om omhändertagande av en enskild,
 2. beslut om vård utan samtycke,
 3. beslut om sluten ungdomsvård, eller
 4. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och sjukvård.

[S2]Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt.

Sekretessbrytande bestämmelser

[K26]8 §  Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att han eller hon ska få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är.

[K26]9 §  Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne

 1. inte har fyllt arton år,
 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
 3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

[S2]Detsamma gäller uppgift om en gravid kvinna eller någon närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

[K26]10 §  Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift i verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) lämnas till en socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till en nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller verkställighet av beslut om stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

Kommunal bostadsförmedling m.m.

[K26]11 §  Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Bostadsanpassningsbidrag

[K26]12 §  Sekretess gäller i ärende om bostadsanpassningsbidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Internationella adoptionsfrågor

[K26]13 §  Sekretess gäller hos Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) i ärende om sådana frågor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för handlingar som lämnats över till MIA för förvaring enligt 8 b § tredje stycket lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ledarhundar

[K26]14 §  Sekretess gäller hos Synskadades Riksförbund i ärende om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K26]15 §  Den tystnadsplikt som följer av 5 och 13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4 och 6 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård.

27 kap. Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som rör skatt, tull, m.m.

Skattesekretess

Verksamhet som avser bestämmande av skatt, taxering, m.m.

[K27]1 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

[S2]Sekretess gäller vidare

 1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen,
 2. hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och
 3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift.

[S3]Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

[S4]Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §.

[S5]För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.

[K27]2 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i

 1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 1 §,
 2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
 3. ärende om anstånd med erläggande av skatt, och
 4. ärende enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

[S2]Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

[S3]Sekretessen gäller inte

 1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra stycket,
 2. beslut om kontrollavgift eller om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m., eller
 3. beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

[S4]Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §.

[S5]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Tullverket m.m.

[K27]3 §  Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller för uppgift hos Tullverket, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

[S2]Motsvarande sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag ur tulldatabasen enligt lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet för uppgift som har tillförts databasen.

[S3]Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 6 §.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Mål hos domstol

[K27]4 §  Sekretessen enligt 1–3 §§ gäller för uppgift i mål hos domstol, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som med anledning av ett överklagande hos domstol registreras hos en annan myndighet enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Får en domstol i ett mål från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift och saknar uppgiften betydelse i målet, blir dock sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos domstolen.

Internationella avtal

[K27]5 §  Sekretessen enligt 1–4 §§ gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer.

[S2]Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 2–4 §§ för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.

[S3]Om sekretess gäller enligt andra stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 9 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Undantag från sekretess

[K27]6 §  Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet meddelas i ärende om

 1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
 2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden,
 3. trängselskatt, eller
 4. prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

[S2]I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage. Lag (2009:1293).

Sekretessbrytande bestämmelser

[K27]7 §  Sekretessen enligt 1, 3 och 4 §§ hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i

 1. lag om förfarande vid beskattning,
 2. lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, eller
 3. lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

[K27]8 §  Sekretessen enligt 1–4 §§ hindrar inte att uppgift i ärende om revision lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs.

[S2]Sekretessen enligt 2–4 §§ hindrar inte att uppgift i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs.

[S3]Om en myndighet med stöd av första eller andra stycket lämnar en uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.

[K27]9 §  I rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K27]10 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 §, 2 § första stycket och 3–5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 8 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

28 kap. Sekretess till skydd för enskild när det gäller socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m.

Socialförsäkringar m.m.

Allmän försäkring m.m.

[K28]1 §  Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lagstiftningen om

 1. allmän försäkring,
 2. allmän pension,
 3. arbetsskadeförsäkring,
 4. handikappersättning och vårdbidrag,
 5. statligt tandvårdsstöd,
 6. läkarvårdsersättning,
 7. ersättning för sjukgymnastik,
 8. jämställdhetsbonus,
 9. annan ekonomisk förmån för enskild, eller
 10. särskild sjukförsäkringsavgift.

[S2]Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till uppgift att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket. För en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmelserna där.

[S3]Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även i verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som myndigheten fått från Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S4]Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.

[S5]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2009:1017).

[K28]2 §  Sekretessen enligt 1 § första och andra styckena gäller i förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

[K28]3 §  Sekretess gäller hos en myndighet som avses i 1 § första och andra styckena för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K28]4 §  Sekretess gäller i ärende om arbetsskadeförsäkring eller delpensionsförsäkring för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Premiepensionsmedel

[K28]5 §  Sekretess gäller hos Pensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om

 1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men, och
 2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd enligt 10 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Sekretessen enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har avlidit.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2009:1017).

Sekretessbrytande bestämmelser

[K28]6 §  Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, handikappersättning och vårdbidrag, sjuklön, statligt tandvårdsstöd eller särskild sjukförsäkringsavgift.

[K28]7 §  Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension.

Kommunalt vårdnadsbidrag

[K28]7 a §  Sekretess gäller i ärende om vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2009:550).

Inkomstgaranti för den som har varit riksdagsledamot m.fl.

[K28]8 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende om

 1. inkomstgaranti för den som har varit riksdagsledamot eller ledamot av Europaparlamentet,
 2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,
 3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare, eller
 4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor.

[S2]Sekretess gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2009:677).

Studiestöd och utlåning av allmänna medel

Studiestöd och lån till hemutrustning

[K28]9 §  Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]I andra ärenden än sådana om studiestöd under sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Utlåningsverksamhet som inte är affärsmässig och inte avser näringslivet

[K28]10 §  Sekretess gäller, i annat fall än som avses i 9 §, 30 kap.23, 24, 27 och 28 §§ samt 31 kap. 1 § första stycket och 2–5 §§, i ärende om utlåning av allmänna medel för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte ansökan eller beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Arbetsförmedling, arbetslöshetsersättning, m.m.

Arbetsförmedling m.m.

[K28]11 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men och uppgiften förekommer i ärende om

 1. arbetsförmedling,
 2. yrkesvägledning,
 3. arbetsvård,
 4. antagning till arbetsmarknadsutbildning, eller
 5. hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds anpassning till arbetslivet.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 1–3 och 6 §§ i stället för första och andra styckena.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K28]12 §  Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Arbetslöshetsersättning m.m.

[K28]13 §  Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i ärende om medlemsavgift för arbetslös medlem enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Arbetarskydd m.m.

Myndighet som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd

[K28]14 §  Sekretess gäller hos en myndighet som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd i ärende enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, om arbetsmiljön eller om reglering av arbetstid eller annars i ärende om arbetarskydd för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs. Hos en sådan myndighet gäller sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Affärs- och driftförhållanden

[K28]15 §  Sekretess gäller i ärende enligt lagstiftningen om arbetsmiljön, om reglering av arbetstid eller om arbetstillstånd för utlänning för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållanden som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Dispens av regeringen

[K28]16 §  Regeringen får för ett särskilt fall, när det gäller uppgift i ett ärende enligt lagstiftningen om arbetsmiljön, besluta om undantag från sekretessen enligt 15 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K28]17 §  Den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 16 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

29 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör transporter och andra former av kommunikation

Allmän samfärdsel

Postförsändelse

[K29]1 §  Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet och hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om en särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av någon annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som är försändelsens avsändare eller mottagare.

Telemeddelande

[K29]2 §  Sekretess gäller hos en myndighet som driver televerksamhet för uppgift om ett särskilt telefonsamtal eller annat telemeddelande. Om sekretess inte följer av någon annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som har tagit del i telefonsamtalet eller annars är telemeddelandets avsändare eller mottagare eller som innehar apparat som har använts för telemeddelandet.

Annan allmän samfärdsel

[K29]3 §  Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän samfärdsel för sådan uppgift om en enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten som inte avses i 1 eller 2 §, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Sekretessen hos en myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om en enskilds adress gäller dock endast om det kan antas att någon kan komma att utsättas för övergrepp eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Radio- och TV-avgift

[K29]4 §  Sekretess gäller i ärende som avser radio- och TV-avgift för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2009:1270).

Körkort

[K29]5 §  Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490), körkort eller traktorkort för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Färdtjänst

Tillstånd för färdtjänst

[K29]6 §  Sekretess gäller i ärende om tillstånd till färdtjänst eller riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K29]7 §  Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

Luftfart

Luftfartscertifikat m.m.

[K29]8 §  Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha luftfartscertifikat eller sådant behörighetsbevis som avses i luftfartslagen (1957:297) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Certifikatregistret

[K29]9 §  Sekretess gäller hos Transportstyrelsen i verksamhet som avser förande av eller uttag ur certifikatregistret för uppgift som rör brott eller en enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Rapport om händelse inom civil luftfart

[K29]10 §  Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Statens haverikommission, Luftfartsverket och Transportstyrelsen för uppgift som lämnats av en enskild i en rapport om händelse inom civil luftfart enligt 11 kap. 8 § luftfartslagen (1957:297), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Sjöfart

Anmälningar m.m.

[K29]11 §  Sekretess gäller hos Transportstyrelsen vid tillsyn enligt 5 kap.fartygssäkerhetslagen (2003:364) för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal

[K29]12 §  Sekretess gäller i ärende om registrering eller inskrivning i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel för uppgift om pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sjöförklaringar och andra utredningar

[K29]13 §  Sekretess gäller i ärende om utredning av fartygs sammanstötning med annat fartyg eller av tillbud till sådan händelse för uppgift som rör sammanstötningen eller tillbudet och härrör från det fartyg som ärendet avser, om fartygets befälhavare eller redare begär det.

[S2]Sekretess enligt första stycket gäller inte, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning beträffande båda fartygen sker samtidigt. Sekretess gäller inte heller, om sådan undersökning beträffande det andra fartyget har ägt rum förut eller om det annars finns tillgång till motsvarande uppgift om det andra fartyget.

[S3]Om ett sådant ärende som anges i första stycket handläggs vid någon annan myndighet än domstol, tillämpas 43 kap. 5 § första stycket hos den myndigheten.

[S4]Sekretessen enligt denna paragraf upphör när motsvarande uppgift om det andra fartyget har blivit tillgänglig.

[S5]För uppgift i allmän handling gäller sekretessen högst fem år från det att sammanstötningen eller tillbudet skedde.

Samordning av civila behov av sjöövervakning m.m.

[K29]13 a §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur Kustbevakningens register för samordning av civila behov av sjöövervakning och förmedling av civil sjöinformation för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2009:612).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K29]14 §  Den tystnadsplikt som följer av 1, 2 och 6 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

30 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet

Konkurrensverkets tillsyn m.m.

Tillsyn och utredning

[K30]1 §  Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består i tillsyn och utredning

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Rådgivning inför anmälan om företagskoncentration

[K30]2 §  Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i 1 § och som enbart hänför sig till verksamhet som gäller rådgivning inför en anmälan enligt 4 kap.6 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579). När en sådan anmälan kommit in till Konkurrensverket gäller i stället sekretess enligt 1 §.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Anmälningar m.m.

[K30]3 §  Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap.1 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Finansiella marknader m.m.

Tillsyn och tillstånd

[K30]4 §  Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet

 1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ägarprövning

[K30]5 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende hos en statlig myndighet om innehav av

 1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsaktiebolag,
 2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
 3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2009:1419).

Övervakning och kontroll enligt viss lagstiftning

[K30]6 §  Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligt

 1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
 3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
 4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, eller
 6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

[S2]Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Internationella avtal

[K30]7 §  Sekretess gäller hos en statlig myndighet i verksamhet som avses i 4–6 §§, i den utsträckning riksdagen har godkänt avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten har fått enligt avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen har fått från en utländsk myndighet eller ett utländskt organ enligt något annat avtal, om regeringen meddelar föreskrifter om detta.

[S2]Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med det aktuella avtalet.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K30]8 §  Sekretess enligt 4 § första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas till en börs eller ett utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige om uppgiften behövs för att börsen eller det utländska företaget ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller annan författning.

Dispens av regeringen

[K30]9 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 4 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Insättningsgaranti, statligt stöd till kreditinstitut, m.m.

Insättningsgaranti och investerarskydd

[K30]10 §  Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd i myndighetens verksamhet enligt dessa lagar

 1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för någon annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser eller med ett utländskt institut med filial i Sverige som endast omfattas av ett utländskt garantisystem.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K30]11 §  I den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, gäller sekretess hos en sådan garantimyndighet som avses i 10 § för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och andra ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten fått på grund av ett avtal med företrädare för ett utländskt garantisystem. Om sådan sekretess gäller, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Statligt stöd till kreditinstitut

[K30]12 §  Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, till dess ärendet har slutförts

 1. för uppgift om affärs- eller driftförhållande hos den som ärendet avser, och
 2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

[S2]I ett avslutat ärende som avses i första stycket gäller sekretess

 1. för uppgift om affärs- eller driftförhållande hos den som ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

[S3]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Överföring av sekretess

[K30]13 §  Får en myndighet i ett ärende som avses i 12 § en uppgift som är sekretessreglerad i 31 kap. 1 § första stycket eller 31 kap. 2 § från Riksbanken eller Riksgäldskontoret, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även i ärendet. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

[K30]14 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 10 § första stycket 1 samt 12 § första stycket 1 och andra stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Enskild mottagare av statsbidrag

[K30]15 §  Sekretess gäller hos Riksrevisionen i verksamhet som avser granskning av hur en enskild mottagare har använt statsbidrag

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens granskning.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Advokater

[K30]16 §  Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot en advokat eller om en advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans eller hennes ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Revisorer

[K30]17 §  Sekretess gäller i ärende om godkännande eller auktorisation av en revisor eller registrering av ett revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering för uppgift om revisorns eller revisionsbolagets ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.

[S3]Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtal som träffats med en utländsk myndighet eller ett utländskt organ.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Stiftelser

[K30]18 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser tillsyn över stiftelser

 1. för uppgift om stiftelsens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att stiftelsen lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om någon annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.

Film eller videogram

[K30]19 §  Sekretess gäller i ärende om granskning av film eller videogram för uppgift ur filmen eller videogrammet. Sekretessen upphör att gälla när beslut i saken har vunnit laga kraft.

Alkohol

[K30]20 §  Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (1994:1738) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ordningsvakter och väktare

[K30]21 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

 1. ärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning som förs över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt, eller
 2. ärende om godkännande av väktare och i register som förs över väktare.

[S2]Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i ärende, förteckning eller register som avses där för uppgift om en enskilds personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer och för andra jämförbara uppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Särskild förvaltning av hyresfastighet

[K30]22 §  Sekretess gäller i ärende enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2010:30).

Övrig tillsyn m.m. som utövas av statlig myndighet

Tillsyn, stödverksamhet, m.m.

[K30]23 §  Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K30]24 §  Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en statlig myndighet i verksamhet som avses i 23 §, för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.

[S2]Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med det aktuella avtalet.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K30]25 §  Får ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. en uppgift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första stycket 1, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om det finns en primär sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.

[K30]26 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits med stöd av 23 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheter

Tillsyn och stödverksamhet i allmänhet

[K30]27 §  Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivet

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.

[S2]Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Brandfarliga varor

[K30]28 §  Sekretess gäller hos en kommunal myndighet i ärende om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K30]29 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess enligt 27 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K30]30 §  Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 § första stycket 2, 12 § första stycket och andra stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S3]Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet

Riksbankens verksamhet

[K31]1 §  Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- och utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med värdepapper eller med rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden.

[S2]Sekretess gäller vidare hos Riksbanken i ärenden enligt lagstiftningen om valutareglering och betalningar till och från utlandet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

[S3]För uppgift i en allmän handling som avses i första stycket gäller sekretessen i högst tjugo år och för uppgift i en allmän handling som avses i andra stycket gäller sekretessen i högst femtio år.

Affärs-, upplånings- och utlåningsverksamhet

Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet

[K31]2 §  Sekretess gäller i Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Affärsverksamhet hos kommunala eller landstingskommunala företag

[K31]3 §  Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett ärende enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Annan upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlåningsverksamhet

[K31]4 §  I annan av en myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlåningsverksamhet än som avses i 1, 2 eller 3 § gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Överföring av sekretess

[K31]5 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 3 eller 4 § från en myndighet som avses där, blir 3 eller 4 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessbestämmelsen ska dock inte tilllämpas, om uppgiften ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Pantbrevsregistret

Förande av pantbrevsregistret

[K31]6 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister för uppgift om en registrerad pantbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K31]7 §  Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till den som senast har beviljats lagfart för den fastighet som uppgiften rör eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, till den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare.

Inteckningsbrevsregistret

Förande av inteckningsbrevsregistret

[K31]8 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av inteckningsbrevsregistret enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister för uppgift om en registrerad inteckningsbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

[K31]9 §  Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att uppgift lämnas till den vars egendom har intecknats.

Elcertifikatsregistret

[K31]10 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett certifikatkonto, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Utsläppsregistret

[K31]11 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av utsläppsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett konto i registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Uppdragsverksamhet för enskilds räkning

Provning, värdering, undersökning m.m.

[K31]12 §  Sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Sekretessen gäller dock för uppgift från uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Hos universitet och högskolor gäller sekretessen dock i högst tio år. Hos Patent- och registreringsverket gäller sekretessen i högst femtio år.

[K31]13 §  Sekretessen enligt 12 § hindrar inte att uppgifter som rör människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Dispens av regeringen

[K31]14 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 12 § om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Administrativa tjänster åt en stiftelse

[K31]15 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser administrativa tjänster som utförs efter överenskommelse med en stiftelse, för uppgift om en annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.

Enskildas affärsförbindelser med myndigheter, m.m.

Affärsförbindelse med myndighet

[K31]16 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2–4 och 12 § har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

Affärsförbindelse med vissa bolag m.m.

[K31]17 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen hos en myndighet som bedriver sådan revision gäller inte om uppgiften ingår i ett beslut av myndigheten.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

[K31]18 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 16 eller 17 § från en myndighet som avses där, blir 16 eller 17 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessbestämmelsen ska dock inte tillämpas, om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

[K31]19 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 16 eller 17 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Patentansökan m.m.

Patentansökan

[K31]20 §  Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av patentlagen (1967:837).

Arbetstagares uppfinningar

[K31]21 §  Sekretess gäller för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats till en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt 20 §.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket första meningen i högst tjugo år.

Registrering av mönster

[K31]22 §  Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och annat inte följer av mönsterskyddslagen (1970:485).

Upphovsrättsligt skyddat verk

[K31]23 §  Sekretess gäller för uppgift i ett upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada och

 1. det av särskild anledning kan antas att verket inte tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
 2. det av särskild anledning kan antas att verket har kommit in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, och
 3. ett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt förfogande.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska ett verk som har tillhandahållits enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen eller har lämnats från en myndighet till en annan inte därigenom anses offentliggjort.

Internationellt utvecklingsbistånd

Affärs- och driftförhållanden

[K31]24 §  Sekretess gäller i verksamhet avseende internationellt utvecklingsbistånd för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal, slutet mellan en enskild och en myndighet, gäller sekretessen dock längst till dess att två år har gått från det att avtalet slöts.

[K31]25 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 24 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K31]26 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket, 2, 12 och 20–22 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 14 § andra meningen, 19 § andra meningen eller 25 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 3 och 4 §§ begränsar rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till affärsmässig utlåningsverksamhet.

[S3]Den tystnadsplikt som följer av 15 § begränsar rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

32 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m.

Datainspektionen

Tillstånd, tillsyn, m.m.

[K32]1 §  Sekretess gäller hos Datainspektionen i ärende om tillstånd eller tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av inspektionen och i ärende om sådant bistånd som avses i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Överföring av sekretess

[K32]2 §  Får Justitiekanslern en uppgift som är sekretessreglerad i 1 §, blir 1 § tillämplig på uppgiften även hos Justitiekanslern.

Allmän kameraövervakning

[K32]3 §  Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som har inhämtats genom kameraövervakning som avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Överförmyndare m.m.

Överförmyndare och överförmyndarnämnd

[K32]4 §  Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K32]5 §  Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken.

Offentliga funktionärers innehav av finansiella instrument

[K32]6 §  Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella instrument som har lämnats till en myndighet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller men och uppgiften har lämnats till följd av anmälningsskyldighet enligt

 1. ett särskilt beslut enligt 11 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
 2. 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
 3. 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
 4. 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, eller
 5. 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Passagerarregister

[K32]7 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register enligt lagen (2006:444) om passagerarregister för uppgift om en enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling. Sekretess i denna verksamhet gäller också för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Räddningsinsatser, undersökningar av olyckor och tillsyn

[K32]8 §  Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i sådan verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avser

 1. utförande av räddningsinsatser,
 2. undersökningar av olyckor, eller
 3. tillsyn.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Kärnteknisk verksamhet

Kärnenergiolyckor m.m.

[K32]9 §  Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden som har lämnats enligt 19–21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller i ärende om underrättelse och information eller bistånd enligt konventionerna den 26 september 1986 om tidig information vid en kärnenergiolycka och om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen samt konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Dispens av regeringen

[K32]10 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 9 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K32]11 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 och 2 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 10 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det gäller uppgift om en registrerads förhållanden.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det gäller uppgift om en enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling.

33 kap. Sekretess till skydd för enskild hos Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen och Konsumentombudsmannen, m.m.

Diskrimineringsombudsmannen m.m.

[K33]1 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer hos

 1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt i annat ärende som rör rådgivning åt en enskild,
 2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen, eller
 3. Statens skolinspektion i ärende enligt 14 a kap.skollagen (1985:1100).

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Barnombudsmannen

Verksamhet

[K33]2 §  Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K33]3 §  Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden enligt vad som föreskrivs i lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Konsumentombudsmannen

[K33]4 §  Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

 1. för uppgift som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rättstvist enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som part i tvisten försämras om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 2 i högst tjugo år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K33]5 §  Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m.

Utsökning och indrivning, m.m.

Mål och ärenden

[K34]1 §  Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller ärende om utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt lagen (1986:436) om näringsförbud, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

[S2]Sekretessen gäller inte uppgift om förpliktelse som avses med den sökta verkställigheten

 1. i ett pågående mål, eller
 2. i ett avslutat mål, om verkställighet för någon annan förpliktelse söks inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och uppgiften inte är äldre än två år.

[S3]Sekretessen gäller inte heller beslut i mål eller ärende.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.

Utsöknings- och indrivningsdatabasen

[K34]2 §  Under motsvarande förutsättningar som i 1 § gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.

Blockerade uppgifter

[K34]3 §  Uppgift i mål, ärende eller verksamhet som avses i 1 och 2 §§ och som Kronofogdemyndigheten har beslutat att blockera med tillämpning av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet omfattas av sekretess oavsett vad som föreskrivs i nämnda paragrafer. Vid tillämpning av 1 § andra stycket ska bortses från sökt verkställighet beträffande vilken uppgiften blockerats.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.

Internationella avtal

[K34]4 §  Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–3 §§ för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.

[S2]Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K34]5 §  Sekretessen enligt 1–3 §§ hindrar inte att uppgifter om en enskild lämnas till förvaltare i den enskildes konkurs.

[S2]Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.

Skuldsanering

[K34]6 §  Sekretess gäller hos kommunal budget- och skuldrådgivare, Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om skuldsanering för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Tillsyn i konkurs

Affärs- och driftförhållanden

[K34]7 §  Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Misstanke om brott

[K34]8 §  Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift som angår misstanke om brott och som rör en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[K34]9 §  Om sekretess gäller enligt 7 §, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtal som ingåtts med en utländsk myndighet eller ett utländskt organ.

[K34]10 §  Sekretessen enligt 7 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i konkurslagen (1987:672).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K34]11 §  Den tystnadsplikt som följer av 4 § och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 5 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.

Förundersökningar, register, besöksförbud, m.m.

Förundersökning, brottsförebyggande verksamhet, register, m.m.

[K35]1 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men och uppgiften förekommer i

 1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
 2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
 3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
 4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skatteverket, Statens kriminaltekniska laboratorium, Tullverket eller Kustbevakningen,
 5. Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän åklagare eller en polismyndighet i brottmål,
 6. register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen (1998:622) eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,
 7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
 8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,
 9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 4 kap. 1 §, eller
 10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller som annars behandlas där med stöd av samma lag.

[S2]Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att den misstänkte eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S3]Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Anmälningar m.m.

[K35]2 §  Sekretess gäller i verksamhet som avses i 1 § första stycket för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Belastningsregistret

[K35]3 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för uppgift i registret. I fråga om utlämnande av sådan uppgift gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordningar som har meddelats med stöd av dessa lagar.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S3]Bestämmelserna i 10 och 12 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf.

Andra register angående brott m.m.

[K35]4 §  I annat fall än som avses i 1 § första stycket 6 och 7 och 3 § gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register

 1. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som förs över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,
 2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som rör brott eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för databehandling inom rättsväsendets informationssystem i ett annat register än som avses i 1,
 3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, och
 4. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit verksamma hos myndigheten.

[S2]Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Besöksförbud

[K35]5 §  Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om besöksförbud för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Undantag från sekretess

[K35]6 §  Sekretessen enligt 1 § första stycket gäller inte

 1. beslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att förundersökning inte ska inledas eller beslut om att förundersökning ska läggas ned,
 2. för uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot,
 3. för uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra stycket polislagen (1984:387), eller
 4. för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i 1 § första stycket 1–4 eller 6 eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser, om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949.

[K35]7 §  Sekretessen enligt 1 § första stycket upphör att gälla hos de myndigheter och i de verksamheter som anges där, om uppgiften lämnas till domstol med anledning av åtal, om inte

 1. sekretess för uppgiften ska gälla hos domstolen enligt 12 § eller 36 kap. 2 §,
 2. uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet, eller
 3. uppgiften finns i en handling som har kommit från en annan myndighet där uppgiften är sekretessreglerad.

Sekretessbrytande bestämmelser

[K35]8 §  Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att polisen på begäran av den som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämnar uppgift om identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan.

[S2]Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en skadelidande eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, i annat fall än som anges i första stycket, tar del av en uppgift, om den skadelidande eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till den enskilde att den inte lämnas ut, när uppgiften förekommer i

 1. en nedlagd förundersökning eller en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte ska väckas,
 2. en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap.rättegångsbalken och som avslutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av ordningsbot, eller
 3. en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

[K35]9 §  Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 hindrar inte att uppgift lämnas till en konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha betydelse för konkursutredningen.

[S2]Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.

[K35]10 §  Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

 1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,
 3. enligt vad som föreskrivs i
  • lagen (1998:621) om misstankeregister,
  • polisdatalagen (1998:622),
  • lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
  • lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
  • förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
 4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

Särskilt personsäkerhetsarbete

[K35]11 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Vissa typer av brottmål, m.m.

[K35]12 §  Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om ansvar för

 1. sexualbrott,
 2. utpressning,
 3. brytande av post- eller telehemlighet,
 4. intrång i förvar,
 5. olovlig avlyssning,
 6. dataintrång,
 7. brott mot tystnadsplikt, eller
 8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts.

[S2]Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med anledning av brott som anges i första stycket.

[S3]Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om

 1. ansvar för barnpornografibrott,
 2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och
 3. förverkande av skildring med sådant innehåll.

[S4]Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende som rör brott som anges i denna paragraf.

[S5]Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är tilltalad eller svarande.

[S6]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Särskild personutredning m.m.

[K35]13 §  Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende som bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga på, för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i en annan myndighets verksamhet för att bistå domstol med sådan utredning.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Medling med anledning av brott

[K35]14 §  Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i sjuttio år.

Kriminalvården

[K35]15 §  Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården, Kriminalvårdsnämnden, en övervakningsnämnd och inte heller annat beslut i ett kriminalvårdsärende enligt brottsbalken eller lagstiftningen om kriminalvård i anstalt.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Överförande av verkställighet

[K35]16 §  Sekretess gäller hos regeringen i ärende om överförande av verkställighet av brottmålsdom för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte regeringens beslut.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Nåd och omvandling av fängelsestraff

[K35]17 §  Sekretess gäller i ärende om nåd och i ärende enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller även hos en myndighet som lämnar biträde i sådana ärenden.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Brottsskadeersättning

Hälsotillstånd m.m.

[K35]18 §  Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om brottsskadeersättning för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Överföring av sekretess

[K35]19 §  Får Brottsoffermyndigheten i ärende som avses i 18 § från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Brottsoffermyndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av ärendet, gäller dock sekretessen hos Brottsoffermyndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

Polisens sociala verksamhet, m.m.

Hjälp och bistånd åt enskilda, omhändertaganden, m.m.

[K35]20 §  Sekretess gäller hos en polismyndighet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften hänför sig till

 1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild,
 2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten,
 3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
 4. ärende som avses i 21 kap.föräldrabalken, eller
 5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[K35]21 §  Sekretess gäller hos en polismyndighet i ärende om omhändertagande som avses i 20 § första stycket 2 för uppgift i en anmälan eller utsaga, i förhållande till den omhändertagne, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Passärende

[K35]22 §  Sekretess gäller i ärende enligt passlagen (1978:302) för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Vapenärende

[K35]23 §  Sekretess gäller hos en polismyndighet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K35]24 §  Den tystnadsplikt som följer av 11 § och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 15 och 16 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas medföra fara för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men.

36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, vid medling i arbetstvister, i ärenden om rättshjälp, m.m.

Vissa mål och ärenden hos domstol samt medling i arbetstvister

Familjerättsliga mål eller ärenden

[K36]1 §  Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

 1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
 2. ärende om adoption enligt 4 kap.föräldrabalken,
 3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, eller
 4. ärende om förvaltarskap.

[S2]Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

 1. äktenskapsmål,
 2. mål och ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första stycket, eller
 3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Affärs- eller driftförhållanden

[K36]2 §  Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt 3 kap. 2 § samt 7 kap.1 och 2 §§konkurrenslagen (2008:579) gäller dock sekretess för uppgift om sådana förhållanden redan om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs.

[S2]Första stycket tillämpas inte, om någon annan sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är tillämplig på uppgiften och innebär att sekretess inte ska gälla.

[S3]För uppgift som avses i första stycket och som lämnas vid ett förhör enligt 26 eller 50 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller sekretess hos domstol, om en part begär det och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Medling i arbetstvister

[K36]3 §  Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har lämnat till en medlare eller till Medlingsinstitutet, om uppgiftslämnaren har gjort förbehåll om detta.

[S2]Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Mål om kollektivavtal, diskriminering, m.m.

[K36]4 §  Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

 1. mål om kollektivavtal, och
 2. mål om tillämpningen av

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Prövning av fråga om utlämnande av miljöinformation

[K36]5 §  Får en domstol uppgift från ett sådant organ som avses i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ för att domstolen ska pröva fråga om utlämnande av uppgiften, gäller sekretess för uppgiften om inte domstolen finner att uppgiften ska lämnas ut enligt samma lag.

Rättshjälp eller annat bistånd till enskild

[K36]6 §  Sekretess gäller hos Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden samt Justitiekanslern i ärende om rättshjälp

 1. för uppgift som angår den rättsliga angelägenhet som ärendet avser, och
 2. för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i övrigt, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K36]7 §  Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet och inom utrikesrepresentationen för uppgift i ärende om ekonomiskt bistånd, biträde i rättslig angelägenhet eller utredning eller annat liknande bistånd åt en enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende om ekonomiskt bistånd.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K36]8 §  Den tystnadsplikt som följer av 3 § första stycket och 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild.

37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, i Schengensamarbetet, m.m.

Utlänningskontroll, ärenden om medborgarskap, m.m.

Utlänningskontroll och ärenden om medborgarskap

[K37]1 §  Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller sekretess också för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att den som lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S3]Beträffande beslut i ärenden gäller sekretessen enligt första och andra styckena endast för uppgifter i skälen.

[S4]Sekretessen enligt första och andra styckena gäller också hos myndighet som lämnar biträde i ärende eller verksamhet som avses där.

[S5]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Internationella avtal

[K37]2 §  Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, för uppgifter som avses i 1 § och 21 kap. 5 § och som en myndighet fått enligt avtalet.

[S2]De sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket får inte tillämpas i strid med avtalet.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Statlig ersättning för kostnader, medverkan till bosättning m.m.

[K37]3 §  Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess hos Migrationsverket för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer

 1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och av personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana utlänningar, eller
 2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för personer som omfattas av 1.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer

[K37]4 §  Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess hos Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket i verksamhet som avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer som avses i Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna (SÖ 1953:14–17 samt 1979:22 och 23), för uppgift om en enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K37]5 §  Sekretess enligt 4 § hindrar inte att uppgifter som avses i den paragrafen lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.

Schengens informationssystem

Framställningar om omhändertaganden m.m.

[K37]6 §  Sekretess gäller hos en polismyndighet, en åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men och uppgiften förekommer i en angelägenhet som avser en framställning enligt 3 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om

 1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,
 2. att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna (spärrlista),
 3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet, eller
 4. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.

[S2]Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om visering och uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden

[S3]i en angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket 2 under samma förutsättningar som anges i första stycket.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[K37]7 §  Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

38 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör totalförsvar, krisberedskap, m.m.

Totalförsvarsplikt m.m.

Utredning, inskrivning, krigsplacering, m.m.

[K38]1 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende som angår

 1. utredning om totalförsvarspliktigas personliga förhållanden,
 2. antagning av kvinnor till befattningar inom totalförsvaret som kräver längre grundutbildning än 60 dagar,
 3. inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga,
 4. antagning till utbildning vid Försvarsmakten, eller
 5. skyldighet att tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i sådan tjänstgöring.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Personalvård för den som tjänstgör med totalförsvarsplikt

[K38]2 §  Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos en konsulent eller annan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Utbildning för totalförsvarsändamål

[K38]3 §  Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för totalförsvarsändamål av den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Underrättelseverksamhet m.m.

[K38]4 §  Sekretess gäller hos Försvarsmakten i försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten samt hos Försvarets radioanstalt i underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Särskild sambandstjänst inom totalförsvaret

[K38]5 §  Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom totalförsvaret, om uppgiften avser telemeddelande som utomstående utväxlar på telenät.

Samhällsplanering och försörjningsberedskap

[K38]6 §  Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden som har lämnats till följd av särskild lagstiftning om uppgiftsskyldighet i frågor som rör samhällsplanering eller försörjningsberedskap eller försörjningsberedskap vid oljekriser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beredskapsförberedelser

[K38]7 §  Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller planering enligt förfogandelagen (1978:262)

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

[K38]8 §  Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet, inom utrikesrepresentationen och hos Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för sådan uppgift om en enskild som hänför sig till en utlandsmyndighets beredskapsplanering, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Stöd till personer som drabbats av större katastrofer utomlands

[K38]8 a §  Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, hos en statlig myndighet i sådan verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

[S2]Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats till eller inhämtats av det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

[S3]I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2009:612).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K38]9 §  Den tystnadsplikt som följer av 2 och 6 §§, 7 § första stycket 2 och 8 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet

Personaladministrativ verksamhet hos den myndighet där personalen är anställd

Personalsocial verksamhet

[K39]1 §  Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller en annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden än som anges där, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Personaladministrativ verksamhet i övrigt

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

[K39]2 §  Sekretess gäller i övrig personaladministrativ verksamhet än som anges i 1 § för dels uppgift om en enskilds hälsotillstånd, dels sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av en anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte i ärende om anställning, om inte annat följer av 5 a eller 5 b §. Sekretessen gäller vidare inte i ärende om disciplinansvar och inte heller beslut i annat ärende som avses i första stycket.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:85).

Adresser, telefonnummer, m.m.

[K39]3 §  Sekretess gäller i annat fall än som avses i 1 och 2 §§ i personaladministrativ verksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]Vidare gäller sekretess hos Riksdagens ombudsmän i myndighetens personaladministrativa verksamhet för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Motsvarande sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Tjänstgöringsomdöme inom utrikesförvaltningen

[K39]4 §  Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som upprättats inom utrikesförvaltningen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Personaladministrativ verksamhet som utförs av en annan myndighet

[K39]5 §  Om en myndighets personaladministrativa verksamhet till viss del utförs av en annan myndighet, gäller sekretessen enligt 1–4 §§ i tillämpliga delar även hos den myndigheten.

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

Anställningsärenden

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

Urvalstester

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

[K39]5 a §  Sekretess gäller i ärende om anställning för uppgift som hänför sig till urvalstester, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:85).

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

Anställning av vissa myndighetschefer

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

[K39]5 b §  Sekretess gäller i ärende om anställning av myndighetschef vid en förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men.

[S2]Sekretessen gäller inte i sådana ärenden som avses i första stycket i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det.

[S3]Sekretess gäller inte heller beslut i ärende eller uppgift om den som har fått anställningen.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år. Lag (2010:85).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

/Träder i kraft I: 2010-04-01/

[K39]6 §  Den tystnadsplikt som följer av 1, 5 a och 5 b §§ begränsar rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Detta gäller även vid tillämpning av 5 §. Lag (2010:85).

40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övriga verksamheter

Val

[K40]1 §  Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat vid val enligt vallagen (2005:837) och som

 1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen, eller
 2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. samma lag.

Notarius publicus

[K40]2 §  Sekretess gäller i notarius publicus verksamhet som följer av lag eller annan författning

 1. för uppgift som det kan antas att den rättssökande har förutsatt ska bli behandlad förtroligt, och
 2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte för uppgift om protest av växel eller check.

Biblioteksverksamhet

[K40]3 §  Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Växeltelefonister

[K40]4 §  För personal i en myndighets telefonväxel gäller sekretess för uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen och som avser telefonsamtal till eller från någon annan person hos myndigheten.

Teknisk bearbetning och lagring

[K40]5 §  Sekretess gäller i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning av personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Skadereglering

Skaderegleringsverksamhet

[K40]6 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser skadereglering för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Överföring av sekretess

[K40]7 §  Får en myndighet i verksamhet som avses i 6 § från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av verksamheten, gäller dock sekretessen hos den mottagande myndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K40]8 §  Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 4 och 5 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

AVD. VI. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS HOS VISSA ORGAN

41 kap. Riksdagen och regeringen

Riksdagen

Sammanträde med riksdagens kammare, beslut och protokoll

[K41]1 §  För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.

[S2]För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och, när det gäller EU-nämndens stenografiska uppteckningar enligt 10 kap. 9 § riksdagsordningen, 16 kap. denna lag.

Tystnadsplikt för riksdagsledamot

[K41]2 §  Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 7 § regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 §riksdagsordningen.

Överföring av sekretess

[K41]3 §  Får riksdagen från regeringen en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos riksdagen.

[K41]4 §  Får riksdagen från en myndighet en sekretessreglerad uppgift för prövning av om den ska lämnas ut, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos riksdagen.

Regeringen

[K41]5 §  Får regeringen i verksamhet som avser uppföljning av myndigheters arbetsgivarpolitik från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 19 kap. 6 § eller som hos myndigheten omfattas av överförd sekretess enligt 11 kap. 5 §, blir dessa bestämmelser tillämpliga på uppgiften även hos regeringen. Detta gäller inte om uppgiften ingår i ett beslut av regeringen.

[K41]6 §  Får regeringen från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift för prövning av om den ska lämnas ut, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos regeringen.

Prövning av begäran om utlämnande av uppgift

[K41]7 §  Om en viss myndighet enligt denna lag ska pröva en begäran om utlämnande av uppgift till en enskild, ska i stället regeringen göra prövningen om uppgiften finns hos regeringen. Detta gäller dock inte om en departementschef ska göra prövningen.

42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och undersökningskommissioner, m.m.

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern

[K42]1 §  Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt eller bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den utsträckning som följer av 2–4 §§.

[S2]Sekretessen gäller inte i något fall beslut av justitieombudsman som innebär att ett ärende avgörs.

[K42]2 §  Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet som anges i 1 § uppgift från en enskild gäller

 1. sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande men om uppgiften röjs, och
 2. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden endast om en sekretessbestämmelse till skydd för sådana förhållanden skulle ha varit tilllämplig hos den myndighet som ärendet får anses avse och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess för uppgift från en enskild i Justitiekanslerns verksamhet för att bevaka statens rätt, om uppgiften tagits emot med anledning av en rättstvist och det kan antas att det allmännas ställning som part försämras om uppgiften röjs.

[K42]3 §  Om en justitieombudsman eller Justitiekanslern har beslutat att inleda en förundersökning, tillämpas 18 kap.4 §§ och 35 kap. 1, 2 och 6–10 §§ i verksamhet som anges i 1 § och som utövas av honom eller henne i egenskap av åklagare.

[K42]4 §  Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet som anges i 1 § från en myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos ombudsmannen eller Justitiekanslern. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av verksamheten gäller dock sekretessen hos ombudsmannen eller Justitiekanslern endast om det kan antas att något allmänt eller enskilt intresse lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

[K42]5 §  Sekretess gäller hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dess tillsynsverksamhet enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet endast i den utsträckning som följer av 6–8 §§.

[K42]6 §  Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en enskild, gäller sekretess

 1. enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande skada om uppgiften röjs, och
 2. enligt 18 kap. endast om det kan antas att verksamhet för att förebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften röjs.

[S2]Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för enskilds personliga förhållanden ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som ärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.

[K42]7 §  Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och skulle en sekretessbestämmelse ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som ärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.

[K42]8 §  Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § från en myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

[K42]8 a §  Sekretess gäller hos Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten i dess kontroll enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet endast i den utsträckning som följer av 8 b–d §§. Lag (2009:1020).

[K42]8 b §  Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en enskild, gäller sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande skada om uppgiften röjs.

[S2]Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för enskilds personliga förhållanden ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som kontrollärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020).

[K42]8 c §  Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och skulle en sekretessbestämmelse ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som kontrollärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020).

[K42]8 d §  Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § från en myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020).

Undersökningskommissioner

[K42]9 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos

 1. kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet i dess verksamhet för sådan granskning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men, eller
 2. kommissionen för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga med anledning av naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet för sådan utvärdering, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2009:612).

[K42]10 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att sekretess, motsvarande den som enligt detta kapitel gäller hos Justitiekanslern, ska gälla i verksamhet som bedrivs av en särskild undersökningskommission som regeringen har tillsatt.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K42]11 §  Den tystnadsplikt som följer av 9 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om enskilds personliga förhållanden.

43 kap. Domstolar m.m.

Tillämpliga sekretessbestämmelser

[K43]1 §  Om en sekretessbestämmelse gäller för en uppgift i en viss typ av ärende eller i en viss typ av verksamhet och ett beslut av en myndighet i ett sådant ärende eller i en sådan verksamhet överklagas hos en förvaltningsdomstol, ska sekretessbestämmelsen tillämpas som om den vore en primär sekretessbestämmelse även hos förvaltningsdomstolen vid handläggning av målet, om inte annat följer av 3 §.

[S2]Primära sekretessbestämmelser som i övrigt är tillämpliga hos domstolar finns, förutom i detta kapitel, även i avdelning IV och V.

[K43]2 §  Får en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från en domstol eller en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen, om inte annat följer av 3 §, tillämplig på uppgiften även hos den mottagande domstolen.

[S2]Den sekretessbestämmelse som avses i första stycket ska, med undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas om det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap.1, 3, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos domstolen.

[K43]3 §  Bestämmelserna om sekretess i 19 kap., 28 kap. 12 §, 29 kap.4 och 9 §§, 30 kap. 1, 2, 4–7, 23, 24, 27 och 28 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2–5, 12, 16–18 och 24 §§, 32 kap. 4 §, 35 kap.3 och 4 §§, 36 kap.6 och 7 §§, 38 kap.5, 6 och 8 §§ samt 40 kap. 2 § tillämpas inte hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.

[S2]Sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

[S3]Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått uppgiften för att pröva om den kan lämnas ut.

Förhandling

Bild i en ljud- och bildupptagning

[K43]4 §  Sekretess gäller hos en domstol för uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i domstol, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den hörde lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Upphörande av sekretess i vissa fall

[K43]5 §  En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften läggs fram vid en offentlig förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte sekretess enligt 4 § och 18 kap. 15 §.

[S2]Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en förhandling inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen tillämplig även under domstolens fortsatta handläggning av målet eller ärendet, om domstolen inte beslutar annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig fortsätter dock sekretessbestämmelsen att vara tillämplig endast i den utsträckning domstolen i domen eller beslutet har beslutat det enligt 8 § andra och tredje styckena.

Överläggning hos domstol och annan myndighet

Domstols överläggningar

[K43]6 §  Sekretess gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om

 1. innehållet i en ännu inte meddelad dom eller i ett annat ännu inte meddelat beslut, och
 2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående dom eller annat beslut.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket om sekretess för innehållet i en dom eller ett beslut och för vad som har förekommit vid en överläggning inom stängda dörrar gäller också i fråga om en jurys svar på frågan huruvida brott föreligger samt i fråga om juryns överläggning.

Annan myndighets överläggningar

[K43]7 §  Om synnerliga skäl talar för det, får regeringen i annat fall än som avses i 6 § meddela föreskrifter om att sekretess ska gälla hos statlig myndighet för uppgift om

 1. innehållet i ett ännu inte avkunnat eller expedierat beslut, i vilket ändring kan sökas hos domstol, och
 2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående ett sådant beslut.

Dom eller annat beslut

[K43]8 §  En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara tillämplig om uppgiften tas in i en dom eller ett annat beslut i samma mål eller ärende.

[S2]Första stycket tillämpas inte, om domstolen i domen eller beslutet har förordnat att sekretessbestämmelsen ska vara tillämplig även i fortsättningen. Ett sådant förordnande ska alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt 27 kap.5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs.

[S3]Förordnande om att en sekretessbestämmelse fortsätter att vara tillämplig får inte omfatta domslutet eller motsvarande del av ett annat beslut, såvida inte rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det. Rör målet eller ärendet någons civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot någon för brott, gäller dessutom att förordnande som omfattar domslut eller motsvarande del av ett annat beslut får meddelas endast om riket befinner sig i krig eller krigsfara eller om det råder andra utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.

Överföring av sekretess

[K43]9 §  Får en domstol eller en annan myndighet del av en dom eller ett beslut, vari en domstol har meddelat ett förordnande enligt 8 §, blir den sekretessbestämmelse som förordnandet avser tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Detta gäller dock inte om en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap.1, 3, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.

Prövning av ett sekretessförordnande vid överklagande

[K43]10 §  Överklagas en dom eller ett beslut vari en domstol har meddelat ett förordnande enligt 8 §, ska den högre domstolen pröva förordnandet när den skiljer målet eller ärendet från sig.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K43]11 §  Den tystnadsplikt som följer av 4 och 6 §§ begränsar rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

AVDELNING VII. TYSTNADSPLIKT SOM FÖLJER AV ANDRA

FÖRFATTNINGAR OCH SOM INSKRÄNKER RÄTTEN ATT MEDDELA OCH OFFENTLIGGÖRA UPPGIFTER

44 kap. Tystnadsplikt som följer av andra författningar och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen

[K44]1 §  Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

 1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,
 2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,
 3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
 4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och
 5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 8 §riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Rättegångsbalken

[K44]2 §  Rätten enligt 1 kap. 1 tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. förordnande med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap.10 femte stycketrättegångsbalken, och§
2. 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken.

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och socialtjänstlagen

[K44]3 §  Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

 1. 2 kap.10 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, och
 2. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Postlagen och lagen om elektronisk kommunikation

[K44]4 §  Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

 1. 19 § första stycket 1 och 3 postlagen (1993:1684),
 2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller som annars rör ett särskilt sådant meddelande, och
 3. 6 kap. 21 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag eller om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare.

Annan lagstiftning

[K44]5 §  Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

 1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,
 2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
 3. 7 kap. 20 a § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 4. 20 b § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
 5. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, och
 6. 21 § lagen (1996:1156) om receptregister. Lag (2009:527).

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.
OrganVerksamhet
Arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassorprövning av ärenden om arbetslöshetsersättning (SFS 1997:238) och av ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem (SFS 1997:239)
Besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574)fordonskontroll (SFS 2002:574)
Bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda där totalförsvarspliktiga fullgör civilpliktprövning av frågor om ledighet och förmåner för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt (SFS 1994:1809)
Chalmers tekniska högskola aktiebolagall verksamhet
Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) med säte i Sverigefördelning av stöd ur EG:s strukturfonder (SFS 2009:704)
Familjemedicinska institutet i Sverige, ideell föreningall verksamhet
Folkbildningsförbundetfördelning av statliga medel mellan länsbildningsförbunden för stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046)
Folkbildningsrådetfördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund (SFS 1976:1046)
Frökontrollen Mellansverigecertifiering av utsäde
Aktiebolag(SFS 2000:1330)
Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)fördelning av statliga medel till bild- och formkonstnärer (SFS 1992:318)
Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)fördelning av statliga medel till utövande konstnärer på musikområdet för utlåning genom det allmänna biblioteksväsendet av verk som de har medverkat i (SFS 1992:318)
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)fördelning av statliga medel till upphovsmän på musikområdet för utlåning av deras verk genom det allmänna biblioteksväsendet (SFS 1992:318)
Handelshögskolan i Stockholmstatligt stöd i form av utbildningsbidrag för doktorander (SFS 1976:1046)
Hjälpmedelsinstitutetall verksamhet (SFS 1998:1214)
Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping aktiebolagall verksamhet
Högskolan i Jönköpingall verksamhet
Service aktiebolag
Ingenjörshögskolan iall verksamhet
Jönköping aktiebolag
Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS)prövning av frågor om tillhandahållande och fördelning av platser till specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel (SFS 1998:531)
Internationellaall verksamhet
Handelshögskolan i
Jönköping aktiebolag
Kungliga Svenska Aeroklubbenbesiktning och tillsyn av luftfartyg samt utfärdande och förnyande av luftvärdighetsbevis (SFS 1957:297)
Länsbildningsförbundenstatligt stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046)
Musikaliska akademienstatligt stöd till utbildnings- och utgivningsverksamhet (SFS 1976:1046 och 1992:318)
Notarius publicusall verksamhet som Notarius publicus (SFS 1981:1363)
Posten Aktiebolagmedverkan vid val (SFS 1993:1689 och 1993:1690), folkomröstning (SFS 1993:1696), särskild postdelgivning (SFS 1993:1688), tullkontroll (SFS 1993:1698), utlämnande av körkort (SFS 1993:1695) samt handläggning av flyttningsanmälningar (SFS 1993:1699)
Radiotjänst i Kirunaärenden om radio- och
AktiebolagTV-avgifter (SFS 1989:41)
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB och SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag samt det av staten ägda bolag som övertar ansvaret för de statligt finansierade bostadslånenförvaltning av de lån som anges i bilagan till lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. samt lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål, i den mån handlingarna inkommit eller upprättats före den 1 januari 1997, och för tiden därefter sådana handlingar i låneärenden enligt förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus, m.m. som överlämnas av Boverket samt handlingar i ärenden om icke utbetalda bostadslån till ny- eller ombyggnad enligt nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder eller ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder
Stiftelsen Chalmers tekniska högskolaall verksamhet
Stiftelsen framtidens kulturall verksamhet
Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropaall verksamhet
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskningall verksamhet
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitetall verksamhet
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklingall verksamhet
Stiftelsen för miljöstrategisk forskningall verksamhet
Stiftelsen för strategisk forskningall verksamhet
Stiftelsen för vård- eller allergiforskningall verksamhet
Stiftelsen högskolan iall verksamhet
Jönköping
Stiftelsen Innovationscentrumall verksamhet
Stiftelsen Nordiska museetprövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) samt prövning av ansökningar om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål (SFS 1988:950)
Stiftelsen Norrlandsfondenförvaltningen av statligt reglerade regionala utvecklingslån och lokaliseringslån som beslutats enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller motsvarande äldre bestämmelser (SFS 1998:775)
Stiftelsen Svenska Filminstitutetall verksamhet utom verksamhet som avser fördelning av stöd enligt filmavtal
Stiftelsen Svenska institutetall verksamhet
Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfondenstatligt stöd i form av stipendier (SFS 1992:318)
Stiftelserna Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Tekniska museet och WHO Collaborating Center on International Drug Monitoringprövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318)
Svenska föreningen Nordenstatligt stöd i form av bidrag till resor och stipendier (SFS 1976:1046)
Svenska institutet i Romstatligt stöd i form av stipendier
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delarverksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144) samt fördelning och användning av den statliga ersättning som Svenska kyrkan erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Svenska språknämndenprövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos nämnden (SFS 1992:318)
Sveriges författarförbundfördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar (SFS 1992:318)
Sveriges Riksidrottsförbundfördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet (SFS 1995:361)
Swedfund International ABprövning av frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer (SFS 2008:1272)
Synskadades Riksförbundärenden om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt ärenden om tilldelning och återtagande av ledarhund (SFS 2005:340)
Veterinärer förordnade enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer Lag (2009:1270).verksamhet som officiell veterinär (SFS 2009:1254)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009, då sekretesslagen (1980:100) ska upphöra att gälla.
 2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser i sekretesslagen (1980:100) som har ersatts genom bestämmelser i denna lag, ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas.
 3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av sekretesslagen (1980:100) och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.
 4. Överklagande av myndighets beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i denna lag.
 5. Förbehåll som vid utlämnande av allmän handling meddelats med stöd av sekretesslagen (1980:100) ska anses meddelade enligt denna lag.
 6. Dispensbeslut som meddelats med stöd av sekretesslagen (1980:100) och som ännu inte vunnit tillämpning när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.
 7. Övergångsbestämmelserna till sekretesslagen (1980:100) och till ändringar i den lagen ska fortsätta att gälla.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:527) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 44 kap. 5 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:550) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:240, Prop. 2008/09:139, Bet. 2008/09:SfU10
Omfattning
ny 28 kap. 7 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:612) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:256, Prop. 2008/09:152, Bet. 2008/09:FöU9
Omfattning
ändr. 18 kap. 13 §, 42 kap. 9 §; nya 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §, rubr. närmast före 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:613) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:256
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §, rubr. till 42 kap., rubr. närmast före 42 kap. 9 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:676) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:281, Prop. 2008/09:151, Bet. 2008/09:UbU21
Omfattning
ändr. 23 kap. 7 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:677) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:286, Prop. 2008/09:184, Bet. 2008/09:KU25
Omfattning
ändr. 28 kap. 8 §
Ikraftträder
2009-07-14

Lag (2009:707) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2009:871) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Prop. 2008/09:138, Bet. 2008/09:AU9
Omfattning
ändr. 10 kap. 11, 12 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1017) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 28 kap. 1, 5 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1020) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:3, Prop. 2008/09:201, Bet. 2009/10:FöU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §, 10 kap. 10 §, rubr. till 42 kap.; nya 42 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§, rubr. närmast före 42 kap. 8 a §
Ikraftträder
2009-12-01

Lag (2009:1270) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Prop. 2008/09:211, Prop. 2008/09:195, Bet. 2009/10:KrU3
Omfattning
ändr. 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 4 §, bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1293) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:77, Prop. 2009/10:17, Bet. 2009/10:SkU13
Omfattning
ändr. 27 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1419) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:86, Prop. 2009/10:30, Bet. 2009/10:FiU7
Omfattning
ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:30) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden enligt den upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:176, Prop. 2009/10:21, Bet. 2009/10:CU3
Omfattning
ändr. 30 kap. 22 §, rubr. närmast före 30 kap. 22 §
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2010:85) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
 2. Bestämmelserna i 39 kap. 5 b § gäller inte i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:182, Prop. 2009/10:56, Bet. 2009/10:KU15
Omfattning
ändr. 10 kap. 11 §, 39 kap. 2, 6 §§; nya 39 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 39 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:193, Prop. 2009/10:64, Bet. 2009/10:KU35
Omfattning
nya 22 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 22 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:208) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60
Omfattning
ändr. 26 kap. 1 §, 28 kap. 17 §, 37 kap. 3 §; rubr. närmast efter 28 kap. 10 §; ny 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 12 a §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:214) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:209, Prop. 2009/10:71, Bet. 2009/10:KU36
Omfattning
ändr. 25 kap. 11 §
Ikraftträder
2010-05-01

Lag (2010:368) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:255, Prop. 2009/10:85, Bet. 2009/10:JuU19
Omfattning
ändr. 18 kap. 18 §, 35 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:369) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:255, Prop. 2009/10:85, Bet. 2009/10:JuU19
Omfattning
ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 10 §§, 37 kap. 7 §
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2010:372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:273, Prop. 2009/10:152, Bet. 2009/10:JuU33
Omfattning
ändr. 35 kap. 12 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:233, Prop. 2009/10:86
Omfattning
ändr. 18 kap. 17 §, 37 kap. 6 §
Ikraftträder
2013-04-09

Lag (2010:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 37 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:297, Prop. 2009/10:193, Bet. 2009/10:TU18
Omfattning
ny 17 kap. 4 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:520) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 10 kap. 19 §, 29 kap. 8, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:573) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:311, Prop. 2009/10:180, Bet. 2009/10:FiU22
Omfattning
ändr. 19 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-07-15

Lag (2010:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:317, Prop. 2009/10:135, Bet. 2009/10:JuU21
Omfattning
ändr. 35 kap. 15 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 25 kap. 8, 10, 18 §§, 26 kap. 6, 7 §§, 44 kap. 3 §, rubr. närmast före 44 kap. 3 §, bil.; nya 25 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 25 kap. 8 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:715) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:332
Omfattning
ändr. 44 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:866) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
upph. rubr. närmast före 23 kap. 1 §; ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §, rubr. närmast före 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§; ny 25 kap. 13 a §, rubr. närmast före 23 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:1048) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:378, Prop. 2009/10:216, Bet. 2009/10:TU19
Omfattning
ändr. 44 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 28 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1343) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:28, Prop. 2009/10:58, Bet. 2010/11:KU6
Omfattning
ändr. 18 kap. 14 §, rubr. närmast före 18 kap. 14 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1348) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:26, Prop. 2009/10:81, Bet. 2010/11:KU3
Omfattning
nuvarande 14 kap. 1 § betecknas 14 kap. 2 §; ändr. 13 kap. 2 §; ny 14 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:34, Prop. 2009/10:231, Bet. 2010/11:TU4
Omfattning
ändr. rubr. till 17 kap.; nya 17 kap. 7, 8 §§, rubr. närmast före 17 kap. 7, 8 §§
CELEX-nr
32009L0017
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1507) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 6 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1540) om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:38, Prop. 2009/10:238, Bet. 2010/11:KrU3
Omfattning
ändr. bil.

Lag (2010:1633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 30 kap. 20 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1768) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:60, Prop. 2009/10:224, Bet. 2010/11:CU2
Omfattning
nya 10 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
CELEX-nr
32007L0002
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:61, Prop. 2009/10:228, Bet. 2010/11:KrU2
Omfattning
ändr. 30 kap. 19 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1890) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:55, Prop. 2009/10:225, Bet. 2010/11:NU6
Omfattning
ny 31 kap. 22 a §, rubr. närmast före 31 kap. 22 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:1982) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:37, Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:KrU3, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §, bil.; ny 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2010:2076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 44 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:191) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:171, Prop. 2010/11:20, Bet. 2010/11:UbU5
Omfattning
ändr. 23 kap. 7 §; nya 23 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:494) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:236, Prop. 2010/11:45, Bet. 2010/11:JuU5
Omfattning
ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast efter 35 kap., rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:259, Prop. 2010/11:116, Bet. 2010/11:TU23
Omfattning
ändr. 17 kap. 7 §; nya 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §
CELEX-nr
32009L0018
Ikraftträder
2011-06-17

Lag (2011:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:260, Prop. 2010/11:120, Bet. 2010/11:CU24
Omfattning
ändr. 36 kap. 1 §; ny 34 kap. 10 a §, rubr. närmast före 34 kap. 10 a §
CELEX-nr
32009R0004
Ikraftträder
2011-06-18

Lag (2011:727) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:274, Prop. 2010/11:122, Bet. 2010/11:TU19
Omfattning
ny 29 kap. 10 a §, rubr. närmast före 29 kap. 10 a §
CELEX-nr
32007L0059
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:739) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:267, Prop. 2010/11:98, Bet. 2010/11:KU31
Omfattning
ändr. 26 kap. 4 §, 27 kap. 4, 5, 10 §§, 31 kap. 16 §, 32 kap. 11 §, 43 kap. 5, 8 och 10 §§, 44 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:743 ) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:254, Prop. 2010/11:89, Bet. 2010/11:AU8
Omfattning
ändr. 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:744) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:254, Prop. 2010/11:89, Bet. 2010/11:AU8
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 2010:208
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:774) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:779) om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Omfattning
ändr. ingressen, 17 kap. 4 a § betecknas 17 kap. 4 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a § sätts närmast före 17 kap. 4 b § i 2011:553

Lag (2011:864) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:300, Prop. 2010/11:128, Bet. 2010/11:JuU23
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 36 kap. 3, 8 §§, rubr. till 36 kap., rubr. närmast efter 3 kap., rubr. närmast före 36 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:1036) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:4, Prop. 2010/11:150, Bet. 2011/12:FiU8
Omfattning
ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2011:1113) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:23, Prop. 2011/12:4, Bet. 2011/12:SoU3
Omfattning
ändr. 26 kap. 1, 15 §§; ny 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1202) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:46, Prop. 2010/11:155, Bet. 2011/12:NU6
Omfattning
ändr. 31 kap. 10 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1217) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:30, Prop. 2010/11:164, Bet. 2011/12:CU4
Omfattning
ändr. 33 kap. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1427) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 27 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 27 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1544) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:71, Prop. 2011/12:15, Bet. 2011/12:SkU7
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
CELEX-nr
32010L0024
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1574) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:91, Prop. 2011/12:24, Bet. 2011/12:KU8
Omfattning
ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:147) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:158, Prop. 2011/12:45, Bet. 2011/12:FöU4
Omfattning
ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 10 §
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:235) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 29 kap. 5 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:288) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:212, Prop. 2011/12:55, Bet. 2011/12:JuU8
Omfattning
ändr. 10 kap. 23, 26 §§, 18 kap. 19 §, 29 kap. 2 §, 38 kap. 5 §, 44 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 2 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:218, Prop. 2011/12:108, Bet. 2011/12:SoU22
Omfattning
ändr. 25 kap. 8 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:219, Prop. 2011/12:85, Bet. 2011/12:CU23
Omfattning
ändr. 36 kap. 1 §
CELEX-nr
32009R0004
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:450) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:220, Prop. 2011/12:110, Bet. 2011/12:CU25
Omfattning
ändr. 34 kap. 10 a §, 36 kap. 1 §
CELEX-nr
32009R0004
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2012:459) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:259, Prop. 2011/12:142, Bet. 2011/12:SoU23
Omfattning
ändr. 25 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:630) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:10, Prop. 2011/12:157, Bet. 2012/13:KU2
Omfattning
ändr. 15 kap. 6 §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraftträder
2012-12-01

Lag (2012:664) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:17, Prop. 2011/12:160, Bet. 2012/13:SoU3
Omfattning
ändr. 26 kap. 15 §; ny 26 kap. 14 a §, rubr. närmast före 26 kap. 14 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:689) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:34, Prop. 2012/13:7, Bet. 2012/13:KU7
Omfattning
ny 17 kap. 7 b §, rubr. närmast före 17 kap. 7 b §
CELEX-nr
32009L0073
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:736) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:25, Prop. 2011/12:175, Bet. 2012/13:FiU13
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:59, Prop. 2011/12:163, Bet. 2012/13:JuU4
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:770) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:35, Prop. 2011/12:158, Bet. 2012/13:MJU3
Omfattning
ändr. 20 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:778) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:51, Prop. 2012/13:10, Bet. 2012/13:SoU4
Omfattning
ny 26 kap. 9 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:804) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:60, Prop. 2011/12:171, Bet. 2012/13:JuU5
Omfattning
ny 10 kap. 18 a §, rubr. närmast före 10 kap. 18 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:324

Lag (2012:846) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:77, Prop. 2012/13:4, Bet. 2012/13:SkU8
Omfattning
ändr. 17 kap. 8 §; ny 17 kap. 7 a §, rubr. närmast före 17 kap. 7 a §
CELEX-nr
32011L0016
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:850) om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:77, Prop. 2012/13:4, Bet. 2012/13:SkU8
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 § i 2012:765
CELEX-nr
32011L0016

Lag (2012:920) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:113, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:UbU1
Omfattning
ändr. 23 kap. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 25 kap. 8, 8 a, 18 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:133) om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Omfattning
ikrafttr. av 2010:383

Lag (2013:275) om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:204, Prop. 2012/13:82, Bet. 2012/13:SoU19
Omfattning
ny p 3 övergångsbest. till 2012:956

Lag (2013:289) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:213, Prop. 2012/13:72, Bet. 2012/13:FiU39
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:212, Prop. 2012/13:123, Bet. 2012/13:FiU37
Omfattning
ändr. 19 kap. 3 §; ny 19 kap. 3 a §, rubr. närmast före 19 kap. 3 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:339) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:406) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:231, Prop. 2012/13:107, Bet. 2012/13:SoU24
Omfattning
ändr. 25 kap. 12 §, 26 kap. 9 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:461) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:252, Prop. 2012/13:115, Bet. 2012/13:JuU22
Omfattning
ändr. 32 kap. 3 §, rubr. närmast före 32 kap. 3 §; ny 32 kap. 3 a §, rubr. närmast före 32 kap. 3, 3 a §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 25 kap. 18 §, 44 kap. 5 §; nya 25 kap. 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 25 kap. 17 a, 17 c §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:5, Bet. 2013/14:KU3
Omfattning
ändr. 28 kap. 8 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2013:795) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:20, Prop. 2012/13:163, Bet. 2013/14:UbU4
Omfattning
ändr. 10 kap. 23, 27 §§, 24 kap. 9 §; nya 24 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2013-12-01

Lag (2013:878) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:37, Prop. 2012/13:182, Bet. 2013/14:JuU5
Omfattning
ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:972) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:59, Prop. 2012/13:192, Bet. 2013/14:KU6
Omfattning
nuvarande 15 kap. 1 a § betecknas 15 kap. 1 b §; ändr. 15 kap. 3, 6 §§, rubr. närmast före nuvarande 15 kap. 1 a § sätts närmast före 15 kap. 1 b §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1028) om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 25 kap. 17 a, 17 b §§ i 2013:626

Lag (2013:1139) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:126
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2013:1148) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 28 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:140, Prop. 2013/14:31, Bet. 2013/14:SoU5
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-03-01

Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:147, Prop. 2013/14:25, Bet. 2013/14:TU8
Omfattning
ändr. 29 kap. 14 §; nya 29 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast efter 29 kap. 5 §, rubr. närmast före 29 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2014-03-01

Lag (2014:259) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:222, Prop. 2013/14:157, Bet. 2013/14:JuU26
Omfattning
ändr. 10 kap. 3 §
CELEX-nr
32012L0013
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2014:277) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:296) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:227, Prop. 2013/14:117, Bet. 2013/14:KrU5
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2014:304) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:251, Prop. 2013/14:178, Bet. 2013/14:SkU34
Omfattning
ändr. 22 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

Omfattning
ikrafttr. av 2012:450

Lag (2014:344) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:250, Prop. 2013/14:164, Bet. 2013/14:SkU29
Omfattning
ändr. 27 kap. 9 §
CELEX-nr
32013R0608
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:357) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:243, Prop. 2013/14:96, Bet. 2013/14:SoU25
Omfattning
ändr. 25 kap. 11 §
CELEX-nr
32012L0025
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:229, Prop. 2013/14:132, Bet. 2013/14:TU16
Omfattning
ändr. 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraftträder
2014-07-03

Lag (2014:403) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ny 35 kap. 19 a §, rubr. närmast före 35 kap. 19 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:415) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:242, Prop. 2013/14:162, Bet. 2013/14:KU39
Omfattning
ändr. 24 kap. 8 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:492) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:275, Prop. 2013/14:161, Bet. 2013/14:FiU31
Omfattning
ändr. 30 kap. 30 §, rubr. närmast före 30 kap. 8 §; nya 30 kap. 4 a, 8 a §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 18 a, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, 18 kap. 1, 3, 11, 15, 16, 17 §§, 23 kap. 6 §, 29 kap. 10 §, 32 kap. 3 a §, 35 kap. 1, 4, 8, 19 a, 20, 21, 23 §§, 37 kap. 6 §, rubr. närmast före 21 kap. 4 §, 23 kap. 6 §, 35 kap. 19 a §; nya 18 kap. 16 a §, 21 kap. 4 a §, 35 kap. 10 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:806) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:351, Bet. 2013/14:KU46
Omfattning
ändr. 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §; ny 39 kap. 5 c §, rubr. närmast före 39 kap. 5 c §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2014:830) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:328, Prop. 2013/14:202, Bet. 2013/14:SoU20
Omfattning
ändr. 25 kap. 2 §
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2014:851) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 34 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2014:887) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:382, Prop. 2013/14:225, Bet. 2013/14:CU34
Omfattning
ändr. 32 kap. 4, 5 §§, 36 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2014:897) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:393, Prop. 2013/14:226, Bet. 2013/14:JuU36
Omfattning
ändr. 18 kap. 16 §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2014:987) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 4 b §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2014:1563) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:85, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:TU1
Omfattning
ändr. 29 kap. 5 a §
Ikraftträder
2015-02-01

Lag (2015:53) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:101, Prop. 2013/14:254, Bet. 2014/15:JuU6
Omfattning
nya 35 kap. 4 a, 10 b §§
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2015:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:105, Prop. 2014/15:41, Bet. 2014/15:SkU13
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2015:196) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:149, Prop. 2014/15:51, Bet. 2014/15:JuU11
Omfattning
ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2015:268) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:193, Prop. 2014/15:89, Bet. 2014/15:NU19
Omfattning
ny 30 kap. 25 a §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:283) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:197, Prop. 2014/15:64, Bet. 2014/15:FöU9
Omfattning
ny 32 kap. 8 a §, rubr. närmast före 32 kap. 8 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:257, Prop. 2014/15:63, Bet. 2014/15:JuU20
Omfattning
ändr. 35 kap. 10 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:438) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2015:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:10, Prop. 2014/15:117, Bet. 2015/16:KrU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 11 kap. 7 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:645) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:13, Prop. 2014/15:139, Bet. 2015/16:JuU4
Omfattning
ändr. 35 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:781) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:39, Prop. 2015/16:20, Bet. 2015/16:KU8
Omfattning
ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:917) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:66, Prop. 2015/16:29, Bet. 2015/16:SkU9
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:973) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:102, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:SoU1
Omfattning
ändr. 26 kap. 13 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:1033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
ändr. 30 kap. 12, 13, 30 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 30 kap. 8 b §, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d §§, 13 a §, rubr. närmast före 12 a §, 12 c §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 30 kap. 4 b, 5, 30 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:149) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:148, Prop. 2015/16:44, Bet. 2015/16:UbU6
Omfattning
ny 28 kap. 16 a §, rubr. närmast före 28 kap. 16 a §
Ikraftträder
2016-04-15

Lag (2016:418) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:229, Prop. 2015/16:137, Bet. 2015/16:SoU16
Omfattning
ny 25 kap. 17 d §, rubr. närmast före 25 kap. 17 d §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:441) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
ny 30 kap. 4 c §
Ikraftträder
2016-06-17

Lag (2016:501) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:237, Prop. 2015/16:144, Bet. 2015/16:KU22
Omfattning
ändr. 43 kap. 5, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 43 kap. 10 §; ny 43 kap. 8 a §
Ikraftträder
2016-10-01

Lag (2016:528) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:250, Prop. 2015/16:143, Bet. 2015/16:SoU15
Omfattning
ändr. 25 kap. 17 c §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:261, Prop. 2015/16:106, Bet. 2015/16:FiU34
Omfattning
nuvarande 30 kap. 12 c, 12 d §§ betecknas 30 kap. 12 d, 12 e §§; ny 30 kap. 12 c §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:688) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ändr. 34 kap. 6 §, rubr. närmast före 34 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:703) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:267, Prop. 2015/16:142, Bet. 2015/16:UbU22
Omfattning
ny 28 kap. 10 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a §
Ikraftträder
2016-07-15

Lag (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:264, Bet. 2015/16:NU22
Omfattning
ny 36 kap. 2 a §, 42 kap. 4 a §

Lag (2016:750) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:269, Prop. 2015/16:128, Bet. 2015/16:AU11
Omfattning
ändr. 36 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:758) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:301, Prop. 2015/16:148, Bet. 2015/16:CU24
Omfattning
ny 34 kap. 1 a §
Ikraftträder
2017-01-18

Lag (2016:883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:7, Prop. 2015/16:175, Bet. 2016/17:SkU2
Omfattning
ändr. 27 kap. 7 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:1008) om ändring i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:16, Prop. 2015/16:191, Bet. 2016/17:SkU5
Omfattning
ändr. 27 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2016:1030) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1155) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1203) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:62, Prop. 2016/17:7, Bet. 2016/17:SkU7
Omfattning
ändr. 27 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1297) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:121, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:SfU3
Omfattning
ändr. 28 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 30 kap. 6, 30 §; nya 17 kap. 3 a §, 30 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 8 c §§, 32 kap. 6 a §, 35 kap. 9 a §, rubr. närmast före 17 kap. 3 a §, 30 kap. 8 c §, 32 kap. 6, 6 a §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:178) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:151, Prop. 2016/17:68, Bet. 2016/17:JuU10
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §, 13 kap. 5 §, 35 kap. 7 §, 43 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 3 §; nya 10 kap. 3 a, 4 a §§, 35 kap. 8 a, 13 a §§, rubr. närmast före 35 kap. 13 a §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:160, Prop. 2016/17:47, Bet. 2016/17:SkU14
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:221, Prop. 2016/17:30, Bet. 2016/17:CU11
Omfattning
ändr. 36 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:318) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:214, Prop. 2016/17:78, Bet. 2016/17:FiU30
Omfattning
ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:351) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:242, Prop. 2016/17:163, Bet. 2016/17:FiU31
Omfattning
ändr. 31 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-06-01

Lag (2017:377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:259, Prop. 2016/17:122, Bet. 2016/17:SoU16
Omfattning
ändr. 25 kap. 4 §, 26 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:91, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Omfattning
ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1, 10 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:499) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:273, Prop. 2016/17:139, Bet. 2016/17:JuU27
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2017-07-02

Lag (2017:594) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a, 12 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:324, Prop. 2016/17:105, Bet. 2016/17:FiU40
Omfattning
ändr. 34 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-12-01

Lag (2017:614) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:326, Prop. 2016/17:106, Bet. 2016/17:SoU18
Omfattning
ändr. 25 kap. 11 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:651) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 23 a §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:697) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2017:1012) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §, 18 kap. 6 §
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2017:1076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:37, Prop. 2016/17:208, Bet. 2017/18:KU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16, 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17, 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6, 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bil., rubr. närmast före 10 kap. 16 §, rubr. närmast efter 18 kap. 16 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:633; nya 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1077) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:40, Prop. 2016/17:198, Bet. 2017/18:KU9
Omfattning
ändr. 40 kap. 5 §; ny 11 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 4 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1133) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:38, Prop. 2016/17:203, Bet. 2017/18:KU4
Omfattning
ändr. 35 kap. 15 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1135) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:36, Prop. 2016/17:222, Bet. 2017/18:KU13
Omfattning
ändr. 35 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1246) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:85, Prop. 2017/18:19, Bet. 2017/18:SoU12
Omfattning
ändr. 33 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1313) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:128, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU2
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:150, Prop. 2017/18:43, Bet. 2017/18:KU17
Omfattning
ny 36 kap. 5 a §, rubr. närmast före 36 kap. 5 a §
Ikraftträder
2018-04-01

Lag (2018:93) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:154
Omfattning
ändr. 41 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1008

Lag (2018:163) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:186, Prop. 2017/18:64, Bet. 2017/18:SoU19
Omfattning
ändr. 25 kap. 18 §; ny 25 kap. 17 e §, rubr. närmast före 25 kap. 17 e §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:220) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:224, Prop. 2017/18:105, Bet. 2017/18:KU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 27 §, 21 kap. 7 §, rubr. närmast före 21 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:269, Prop. 2017/18:208, Bet. 2017/18:KU45
Omfattning
ändr. 29 kap. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:561) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:315, Prop. 2017/18:200, Bet. 2017/18:CU24
Omfattning
ändr. 36 kap. 2 §, rubr. närmast före 36 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:289, Prop. 2017/18:89, Bet. 2017/18:JuU21
Omfattning
ändr. 35 kap. 1, 3, 10 §§
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2018:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:303, Prop. 2017/18:123, Bet. 2017/18:JuU32
Omfattning
ändr. 35 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:682) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:305, Prop. 2017/18:162, Bet. 2017/18:KU42
Omfattning
ny 32 kap. 6 b §, rubr. närmast före 32 kap. 6 b §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 11 kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a, 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2, 9 §§, rubr. 22 kap. 2 §; nya 21 kap. 3 a §, rubr. närmast före 21 kap. 3 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:332, Prop. 2017/18:193, Bet. 2017/18:UbU26
Omfattning
ändr. 24 kap. 3 §; ny 24 kap. 3 a §, rubr. närmast före 24 kap. 3 a §

Lag (2018:1114) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:354, Prop. 2017/18:221, Bet. 2017/18:SoU27
Omfattning
ny 17 kap. 4 c §, rubr. närmast före 17 kap. 4 c §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1116) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:385, Prop. 2017/18:161, Bet. 2017/18:TU19
Omfattning
ändr. 28 kap. 9 §, rubr. närmast före 28 kap. 9 §
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2018:1144) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:363, Prop. 2017/18:220, Bet. 2017/18:KrU8
Omfattning
ny 40 kap. 7 b §, rubr. närmast före 40 kap. 7 b §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1157) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:356, Prop. 2017/18:158, Bet. 2017/18:FiU43
Omfattning
ändr. 26 kap. 4, 10 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1185) om ikraftträdande av lagen (2017:600) om ändring

Omfattning
ikrafttr. av 2017:600

Lag (2018:1194) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:401, Prop. 2017/18:147, Bet. 2017/18:MJU24
Omfattning
nya 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2018:1201) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:391, Prop. 2017/18:231, Bet. 2017/18:JuU36
Omfattning
ändr. 32 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:369, Prop. 2017/18:223, Bet. 2017/18:SoU35
Omfattning
ändr. 25 kap. 6, 17 c §§
Ikraftträder
2020-06-01

Lag (2018:1228) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:1245) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:392, Prop. 2017/18:232, Bet. 2017/18:JuU37
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §; ny 17 kap. 7 c §, rubr. närmast före 17 kap. 7 c §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1269) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:388, Prop. 2017/18:190, Bet. 2017/18:SfU23
Omfattning
ändr. 28 kap. 1, 6 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:417, Prop. 2017/18:196, Bet. 2017/18:SoU29
Omfattning
ändr. 30 kap. 25 §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §; ny 30 kap. 25 b §

Lag (2018:1372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:439, Prop. 2017/18:242, Bet. 2017/18:FiU48
Omfattning
ändr. 30 kap. 8 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:416, Prop. 2017/18:215, Bet. 2017/18:SoU36
Omfattning
ändr. 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1400) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47
Omfattning
ändr. 30 kap. 12 e §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:1, Prop. 2017/18:263, Bet. 2018/19:FiU7
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 §, 32 kap. 6 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1708) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 4 a, 10, 10 b §§, 37 kap. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1716) om ändring i lagen (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Omfattning
ändr. 35 kap. 1, 10 §§ i 2018:591

Lag (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3
Omfattning
ändr. 6 kap. 1, 2, 8 §§, 10 kap. 4, 4 a, 7, 9, 13, 14 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 15 kap. 5, 6 §§, 16 kap. 3 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 19 §, 21 kap. 8 §, 22 kap. 6 §, 23 kap. 8 §, 24 kap. 9 §, 25 kap. 18 §, 26 kap. 15 §, 27 kap. 10 §, 28 kap. 17 §, 29 kap. 14 §, 30 kap. 30 §, 31 kap. 26 §, 32 kap. 11 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 11 §, 35 kap. 24 §, 36 kap. 8 §, 38 kap. 9 §, 39 kap. 6 §, 40 kap. 8 §, 42 kap. 11 §, 43 kap. 11 § , 44 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1936) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:22, Bet. 2018/19:KU7
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1968) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:33, Prop. 2017/18:281, Bet. 2018/19:KU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2000) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5
Omfattning
ändr. 21 kap. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2027) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 b §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9, Bet. 2018/19:SkU5
Omfattning
ändr. 27 kap. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2059) om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:92
Omfattning
ändr. 21 kap. 8 § i 2018:691

Lag (2018:2060) om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:92
Omfattning
ändr. 21 kap. 8 § i 2018:1919

Lag (2018:2093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3
Omfattning
ändr. 30 kap. 20 §, rubr. närmast före 30 kap. 20 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:213) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:185, Prop. 2018/19:47, Bet. 2018/19:KU35
Omfattning
ny 40 kap. 7 c §, rubr. närmast före 40 kap. 7 c §
Ikraftträder
2019-06-01

Lag (2019:249) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66, Bet. 2018/19:JuU22
Omfattning
ändr. 43 kap. 4 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:280) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:200, Prop. 2018/19:38, Bet. 2018/19:FiU37
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträder
2019-06-01

Lag (2019:305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:227, Prop. 2018/19:81, Bet. 2018/19:JuU23
Omfattning
ändr. 18 kap. 19 §; nya 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:226, Prop. 2018/19:61, Bet. 2018/19:KU36
Omfattning
ändr. 26 kap. 12 §, 44 kap. 3 §, rubr. till 41 kap.
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:342) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:240, Prop. 2018/19:85, Bet. 2018/19:SoU19
Omfattning
ändr. 25 kap. 15 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:421) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40
Omfattning
ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraftträder
2019-07-21

Lag (2019:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:23, Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26
Omfattning
ändr. 35 kap. 1, 4 §§
Ikraftträder
2019-06-30