Talerätt

Talerätt är rätten att föra talan inför domstol i en rättslig angelägenhet.

Att ha rätt att vara part i rättegång kallas att vara partsbehörig. För att vara partsbehörig måste man ha ett av rättsordningen erkänt intresse i den sak som rättegången gäller. Detta innebär att man har talerätt.

Inom processrätten skiljer man mellan bestämmelser om talerätt, som avser

  • behörigheten att vara part i en rättegång angående frågan om käromålet ska bifallas eller ogillas och
  • materiella bestämmelser som begränsar möjligheterna att få bifall till talan.

Skälet till att man gör denna distinktion är att bristande talerätt är ett rättegångshinder som medför att käromålet ska avvisas ex officio medan brister i fråga om de materiella förutsättningarna leder till att käromålet ska ogillas enligt 34 kap 1 § andra st rättegångsbalken.