Utmätning

Utmätning är beteckningen på Kronofogdens förfarande att ta i anspråk en gäldenärs egendom enlig reglerna i 4 kap. utsökningsbalken.

Vid en utmätning har gäldenären rätt att behålla sådan egendom som krävs för att bo och livnära sig, s.k. beneficium

Tidigare fanns två skilda förfaranden för handläggningen vid en utmätning: Begränsad eller fullständig undersökning. Enligt det första förfarandet gjordes utmätning enbart på gäldenärens lön och ev. skatteåterbäring. Sedan den 1 januari 2008 är denna handläggningsform borttagen och endast fullständig undersökning görs. Däremot kommer utmätning i de flesta fall fortsatt ske ur gäldenärens lön i första hand.

Se pressmeddelande från Kronofogden 2007-11-20: Nya rutiner för utmätning av skulder