SOU 2008:44

Transportinspektionen - Ansvarslag för vägtrafiken m.m.

Till statsrådet Åsa Torstensson

Regeringen beslutade den 19 juli 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation.

Till särskild utredare förordnades från och med den 19 juli 2007 generaldirektören och chefen för Rikstrafiken Staffan Widlert.

Som experter förordnades den 20 juli 2007 byrådirektören Pia Berglund, Sjöfartsinspektionen; rättssakkunnige Ellika Eriksson, Näringsdepartementet; avdelningschefen Maria Gelin, Sjöfartsverket; avdelningschefen Jacob Gramenius, Luftfartsstyrelsen; direktören Rune Lindberg, Banverket; kanslirådet Charlotte Ottosson, Näringsdepartementet; avdelningschefen Janeric Reyier, Vägverket; chefsjuristen Jan Stålhandske, Järnvägsstyrelsen; ämnesrådet Astrid Nensén Uggla, Finansdepartementet och trafiksäkerhetsexperten Per Öhgren, Vägtrafikinspektionen. Den 15 oktober entledigades Pia Berglund som expert. Samma dag förordnades ställföreträdande sjösäkerhetsdirektören Per Nordström, Sjöfartsinspektionen, som expert.

Som huvudsekreterare anställdes från och med den 1 september 2007 verksplaneraren Lars Hellsvik. Som sekreterare anställdes från och med den 17 september 2007 verksjuristen Bengt Magnusson. I utredningens arbete har även transportanalytikern Anders Wärmark, WSP Sverige AB, och redaktören Marika Engström, Scripta mandata, medverkat.

Utredningen har antagit namnet Transportstyrelseutredningen. Utredningen lämnade den 14 februari 2008 ett delbetänkande Transportinspektionen – En myndighet för all trafik (SOU 2008:9).

Missiv SOU 2008:44

Utredningen avlämnar härmed sitt huvudbetänkande Transportinspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken m.m. (SOU 2008:44).

Stockholm den 2 maj 2008

Staffan Widlert

Lars Hellsvik Bengt Magnusson

Innehåll

Sammanfattning ................................................................ 17

Författningsförslag – del A .................................................. 39

Författningsförslag – del B ................................................ 265

1 Uppdraget och bakgrunden ....................................... 303

1.1 Tidigare utredningar .............................................................. 303

1.2 Uppdraget............................................................................... 304

1.3 Uppläggning av arbetet.......................................................... 305

1.4 Frågor som behandlats i delbetänkandet.............................. 308

2 Den nya myndigheten ............................................... 311

2.1 Delbetänkandet och remissyttrandena ................................. 312 2.1.1 Delbetänkandet........................................................... 312 2.1.2 Remissinstansernas synpunkter................................. 312 2.1.3 Behoven av en utvecklad analys ................................. 315

2.2 Utredningens överväganden.................................................. 316 2.2.1 Normgivning, tillståndsgivning och tillsyn som en del av transportpolitiken ....................................... 316 2.2.2 Nya gränssnitt och samverkansbehov ....................... 318 2.2.3 Myndighetsuppgifter i en föränderlig värld .............. 321 2.2.4 Myndighetsutövning i nya former............................. 325 2.2.5 Normgivning och tillsyn i samma myndighet .......... 334

5

Innehåll SOU 2008:44

3 Marknads-, konkurrens- och konsumentfrågor .............. 337

3.1 Delbetänkandet och remissyttrandena .................................338 3.1.1 Delbetänkandet ...........................................................338 3.1.2 Remissinstansernas synpunkter .................................338

3.2 Transportmyndigheternas nuvarande uppgifter inom området ...................................................................................339 3.2.1 Inledning......................................................................339 3.2.2 Järnväg .........................................................................340 3.2.3 Luftfart ........................................................................342 3.2.4 Sjöfart...........................................................................343 3.2.5 Vägtransporter ............................................................344

3.3 Utredningens överväganden ..................................................344

4 Kontroll av vägtransporter och vägtrafik....................... 351

4.1 Delbetänkandet och remissyttrandena .................................353 4.1.1 Delbetänkandet ...........................................................353 4.1.2 Remissinstansernas synpunkter .................................354

4.2 Utgångspunkter......................................................................355

4.3 Vägverkets och Polisens utredning om kontroll av nyttotrafik på väg ...................................................................356 4.3.1 Utgångspunkter för översynen ..................................357 4.3.2 Konsekvenser av ökade kontrollkrav.........................358 4.3.3 Förändringar av kontrollsystemet..............................359 4.3.4 Nationell kontrollstrategi...........................................361 4.3.5 Sanktions- och bonussystem......................................363 4.3.6 Finansiering .................................................................364

4.4 Normgivning och tillsyn enligt vägarbetstidslagen..............365 4.4.1 Bakgrund .....................................................................365 4.4.2 Tidigare utredningar ...................................................365 4.4.3 Beslut om arbetstidslag...............................................368

4.5 Överlastavgifter ......................................................................369

4.6 Fordonsbesiktning .................................................................369 4.6.1 Bakgrund .....................................................................369 4.6.2 Översynen av fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige..........................................................................370

6

Innehåll

4.7 Utredningens överväganden.................................................. 374 4.7.1 Kontroll av nyttotrafiken på väg................................ 374 4.7.2 Vägarbetstidslagen ...................................................... 381 4.7.3 Överlastavgifter .......................................................... 385 4.7.4 Besiktningen av fordon m.m...................................... 386

5 Rapportering, registrering och undersökning av olyckor .................................................................... 389

5.1 Delbetänkandet och remissyttrandena ................................. 390 5.1.1 Delbetänkandet........................................................... 390 5.1.2 Remissinstansernas synpunkter................................. 391

5.2 Mot en mer enhetlig analys av olyckor i transportsystemet .................................................................. 392 5.2.1 Bestämmelser om undersökning av olyckor ............. 392 5.2.2 Statens haverikommission.......................................... 393 5.2.3 Luftfart ........................................................................ 394 5.2.4 Sjöfart .......................................................................... 394 5.2.5 Spårbunden trafik ....................................................... 395 5.2.6 Vägtrafik...................................................................... 397

5.3 Rapporteringen och registreringen av vägtrafikolyckor...... 397 5.3.1 Våra utgångspunkter .................................................. 397 5.3.2 Uppbyggnaden av STRADA ..................................... 398 5.3.3 Olika överväganden om STRADA från integritets- och sekretessynpunkt ............................. 402 5.3.4 Vägverkets förslag till författningsreglering av STRADA m.m. ........................................................... 403 5.3.5 Sambandet mellan STRADA och djupstudierna ...... 405

5.4 Utredningens överväganden.................................................. 407 5.4.1 Undersökning av olyckor........................................... 407 5.4.2 Rapportering och registrering av vägtrafikolyckor .. 413

6 Räddningstjänst och transport av farligt gods .............. 417

6.1 Delbetänkandet och remissyttrandena ................................. 417 6.1.1 Delbetänkandet........................................................... 417 6.1.2 Remissyttrandena ....................................................... 418

6.2 Flyg- och sjöräddningen........................................................ 420

7

Innehåll SOU 2008:44

6.3 Ambulansflyget ......................................................................421

6.4 Farligt gods .............................................................................421

6.5 Utredningens överväganden ..................................................422 6.5.1 Flyg- och sjöräddningen.............................................422 6.5.2 Ambulansflyget ...........................................................423 6.5.3 Transporter av farligt gods .........................................424

7 Vissa övriga myndighetsuppgifter ............................... 425

7.1 Inledning .................................................................................426

7.2 Stängselnämnden och Hallandsåskommittén.......................426 7.2.1 Stängselnämnden.........................................................426 7.2.2 Hallandsåskommittén.................................................427

7.3 Pråmtillsyn..............................................................................428

7.4 Vissa sektorsuppgifter inom luftfartsområdet .....................429

7.5 Utredningens överväganden ..................................................430 7.5.1 Stängselnämnden och Hallandsåskommittén............430 7.5.2 Pråmtillsyn ..................................................................431 7.5.3 Vissa sektorsuppgifter inom luftfartsområdet ..........431

8 Forskning och statistik .............................................. 435

8.1 Delbetänkandet och remissyttrandena .................................437 8.1.1 Delbetänkandet ...........................................................437 8.1.2 Remissinstansernas synpunkter .................................438

8.2 Statistikförsörjningen inom Transportinspektionens verksamhetsområde................................................................439

8.3 Nya förutsättningar för kunskapsförsörjningen ..................441 8.3.1 Ansvaret för svensk transportforskning....................441 8.3.2 Internationellt forskningssamarbete..........................442 8.3.3 Myndigheternas kunskaps- och forskningsstrategier ....................................................443 8.3.4 Ytterligare utgångspunkter i fråga om forskning för transporter.............................................................450

8.4 Utredningens överväganden ..................................................453 8.4.1 Några övergripande utgångspunkter .........................453

8

Innehåll

8.4.2 Transportstatistiken och informationsförsörjningen i stort.............................. 454 8.4.3 Forsknings- och utvecklingsverksamheten............... 458

9 Finansiering och avgiftssystem .................................. 463

9.1 Delbetänkandet och remissyttrandena ................................. 463 9.1.1 Delbetänkandet........................................................... 463 9.1.2 Remissinstansernas synpunkter................................. 464

9.2 Utvecklad analys av finansieringen av Transportinspektionens verksamhet inom vägområdet ...... 466 9.2.1 Vägverket .................................................................... 466 9.2.2 Länsstyrelserna ........................................................... 470

9.3 Utredningens överväganden.................................................. 472

10 Överklagandefrågor................................................... 475

10.1 Inledning................................................................................. 475

10.2 Frågor som tas upp till behandling ....................................... 476

10.3 Kartläggning ........................................................................... 477 10.3.1 Överklagande hos regeringen .................................... 477 10.3.2 Överklagande hos central myndighet........................ 483

10.4 Utredningens överväganden och förslag .............................. 488 10.4.1 Överklagande hos regeringen .................................... 488 10.4.2 Överklagande hos central myndighet utom i körkorts- och yrkestrafikärenden.............................. 493 10.4.3 Överklagande i körkorts- och yrkestrafikärenden ... 496 10.4.4 Övrigt .......................................................................... 503

11 Trafiksäkerhetslagstiftning för vägområdet .................. 505

11.1 Utredningsuppdraget............................................................. 505

11.2 Trafikinspektionsutredningens förslag och remissutfallet .......................................................................... 505

11.3 Transportpolitikens mål och styrmedel................................ 508 11.3.1 Nollvisionen................................................................ 508 11.3.2 Det transportpolitiska målet och dess delmål........... 508

9

Innehåll SOU 2008:44

11.3.3 Transportpolitiska styrmedel .....................................510

11.4 Tidigare utredningar...............................................................511 11.4.1 Ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten (SOU 2000:43) .......................................................................511 11.4.2 En vägtrafikinspektion (SOU 2002:65) ....................511 11.4.3 Säkerhet i vägtunnlar (Ds 2005:18) ...........................512

11.5 Gällande lagstiftning ..............................................................512 11.5.1 Allmänt om säkerheten i vägtrafiksystemet..............512 11.5.2 Plan- och bygglagen och planering för infrastruktur ................................................................514 11.5.3 Särskilt om vägar och gator ........................................518 11.5.4 Byggnadsverk och tunnlar ..........................................524 11.5.5 Lagen om skydd mot olyckor ....................................526 11.5.6 Jämförelse med övriga trafikslag ................................527

11.6 EG-direktiv om åtgärder för säkrare vägar ...........................530 11.6.1 Mål om halvering av antal dödade..............................530 11.6.2 Innehåll i kommande direktiv ....................................530

11.7 Övergripande bedömning av reformbehovet .......................531 11.7.1 Många faktorer påverkar.............................................532 11.7.2 Att styra bättre............................................................533 11.7.3 Reformbehovet och utredningens uppdrag...............535

11.8 Utredningens överväganden och förslag ..............................535 11.8.1 Behov av utökat trafiksäkerhetsansvar ......................535 11.8.2 En lag om åtgärder för säkra vägar.............................538 11.8.3 Tillsynsfrågor ..............................................................545 11.8.4 Tillsynsmyndighetens befogenheter..........................546 11.8.5 Trafiksäkerhetsanalys när vägar och gator ska byggas ..........................................................................547 11.8.6 Trafiksäkerhetsgranskning .........................................549 11.8.7 Säkerhetsinspektioner.................................................550 11.8.8 Rapportering och utredning av olyckor ....................551 11.8.9 Allmänt säkerhetskrav ................................................552 11.8.10 Registerfrågor och lämnande av uppgifter ..........556 11.8.11 Överklagande och verkställighet..........................557 11.8.12 Sekretessfrågor ......................................................558 11.8.13 Bemyndiganden.....................................................558 11.8.14 Beslut om högsta tillåtna hastighet......................559

10

Innehåll

11.8.15 Väghållarens möjligheter i övrigt att besluta om trafikföreskrifter................................................... 567 11.8.16 Anläggningslagen.................................................. 568

11.9 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser......................... 569

11.10 Övriga frågor.......................................................................... 570

12 Konsekvenser........................................................... 573

12.1 Inledning................................................................................. 573 12.1.1 Delbetänkandet........................................................... 573 12.1.2 Remissinstansernas synpunkter................................. 573 12.1.3 Konsekvensbeskrivningens uppläggning .................. 575

12.2 Kostnader och intäkter för staten......................................... 576 12.2.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................ 576 12.2.2 Effekter av nu presenterade förslag ........................... 577 12.2.3 Samlad bedömning...................................................... 592

12.3 Kostnader och intäkter för kommuner, landsting, företag och enskilda ............................................................... 597 12.3.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................ 597 12.3.2 Effekter av nu presenterade förslag ........................... 597 12.3.3 Samlad bedömning...................................................... 601

12.4 Samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ......................... 601 12.4.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................ 601 12.4.2 Effekter av nu presenterade förslag ........................... 602

12.5 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen ................ 602 12.5.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................ 602 12.5.2 Effekter av nu presenterade förslag ........................... 602

12.6 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet................................................................ 603 12.6.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................ 603 12.6.2 Effekter av nu presenterade förslag ........................... 604

12.7 Konsekvenser för små företag............................................... 604 12.7.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................ 604 12.7.2 Effekter av nu presenterade förslag ........................... 604

12.8 Brottslighet och brottsförebyggande arbete ........................ 605

11

Innehåll SOU 2008:44

12.8.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................605 12.8.2 Effekter av nu presenterade förslag ...........................605

12.9 Rättsväsendet..........................................................................606 12.9.1 Redovisningen i delbetänkandet ................................606 12.9.2 Effekter av nu presenterade förslag ...........................606

12.10 Jämställdhet och integration..................................................608 12.10.1 Redovisningen i delbetänkandet ..........................608 12.10.2 Effekter av nu presenterade förslag .....................608

13 Författningskommentar ............................................. 609

DEL A ............................................................................. 611

13.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.....................................................................611

13.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor .......................................................611

13.3 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009) ...............612

13.4 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)....612

13.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister......................................................................612

13.6 Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).........613

13.7 Förslag till förordning om överlastavgift..............................613

13.8 Förslag till förordning om ändring i vägkungörelsen (1971:954)...............................................................................614

13.9 Förslag till förordning om upphävande av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning...........614

13.10 Förslag till förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657) ........................................615

13.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot föroreningar från fartyg .........615

12

Innehåll

13.12 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m................................................. 616

13.13 Förslag till förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300) ......................................... 616 1 kap. 616

13.14 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor ............................. 618

13.15 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter ....................... 618

13.16 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. ............................................................... 619

13.17 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt .......................................... 619

13.18 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg ................................... 619

13.19 Förslag till förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) ..................................... 619

13.20 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.............................................. 620

13.21 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister............................................ 620

13.22 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet ................... 621

13.23 13.23 Förslag till förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ............................ 621

13.24 13.24 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd................................................. 621

13.25 Förslag till förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526).......................................... 622

13

Innehåll SOU 2008:44

13.26 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar.....................................622

13.27 Förslag till förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) ........................................622

13.28 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:780) om instruktion för Skatteverket.........................623

DEL B ............................................................................. 624

13.29 Förslag till lag om åtgärder för säkra vägar...........................624

13.30 Förslag till förordning om åtgärder för säkra vägar .............629

13.31 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift...........................................................................631

13.32 Förslag till lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).............................................................................632

13.33 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488) .......632

13.34 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488) .......633

13.35 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.......634

13.36 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)....634

13.37 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)....635

13.38 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning ............................................................................636

13.39 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ...................................636

13.40 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget ..................637

13.41 Förslag till förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97).............................................637

13.42 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift ......................................637

14

Innehåll

13.43 Förslag till förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)............................................................................. 637

13.44 Förslag till förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)............................................................................. 639

13.45 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister............................................ 640

13.46 Förslag till förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)........................................ 640

13.47 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter .................................................................... 640

Särskilt yttrande .............................................................. 641

Bilaga 1 Kommittédirektiv ............................................... 643

15

Sammanfattning

Inledning

Vårt uppdrag är att utreda ansvar och uppgifter för en ny inspektionsmyndighet för samtliga trafikslag – järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Verksamheten ska omfatta norm- och tillståndsgivning samt tillsynsregler. Myndigheten ska också vara registermyndighet och företräda Sverige i de internationella organisationer där regelutveckling inom myndighetens ansvarsområde sker.

Den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2009.

Den 14 februari lämnade vi ett delbetänkande (SOU 2008:9), där vi redovisade de förslag och den information som krävdes för att regeringen redan under våren 2008 skulle kunna fatta beslut om att inrätta den nya myndigheten. Därefter gick delbetänkandet ut på remiss och ett hundratal remissinstanser lämnade synpunkter.

I detta huvudbetänkande redovisas kompletterande överväganden och förslag. Vi föreslår att en trafiksäkerhetslagstiftning ska införas inom vägområdet. Vi lägger även fram förslag om hur en utökad kontroll av fordon och arbetstider på väg och hos företag bör organiseras, regler för rapportering och undersökning av olyckor, organisationen av räddningstjänst m.m. Vidare redovisas de förslag till författningsändringar som föranleds av våra överväganden i dessa delar eller av organisationsförändringen som sådan.

I huvudbetänkandet utvecklar vi också vår syn på hur förutsättningarna för statistikförsörjningen samt forsknings- och utvecklingsverksamheten inom transportsektorn påverkas av organisationsförändringen och hur dessa verksamheter bör organiseras på längre sikt. Huvudbetänkandet innehåller också ett mer utvecklat finansieringsförslag och en kompletterad konsekvensanalys. Vi pekar även på några frågor som vi anser bör utredas vidare i särskild ordning.

17

Sammanfattning SOU 2008:44

Vi har valt att kalla den nya myndigheten Transportinspektionen. Regeringen kan komma att fatta beslut om den nya myndigheten under tiden som detta betänkande trycks och kan då bland annat välja att ge myndigheten ett annat namn.

I vårt fortsatta arbete under 2008 utformas organisation och styrprinciper för den nya myndigheten. Dessutom förbereds överföring av personal och rekrytering av nyckelbefattningar. Under 2008 upprättas också ett definitivt förslag till budget för Transportinspektionens verksamhet under år 2009.

I det följande presenteras våra förslag.

Den nya myndigheten

Vi anser att Transportinspektionens verksamhet ska utgå från en helhetssyn på transportpolitiken och transportsystemets utvecklingsförutsättningar. Det innebär bland annat att inspektionen fortlöpande bör pröva hur verksamheten kan utformas så att den på bästa sätt främjar en önskvärd utveckling av transportsystemet och bidrar till att det transportpolitiska målet nås. Transportinspektionen måste också ha en väl utvecklad förmåga och beredskap att möta omvärldsförändringar genom en anpassning av den egna verksamheten. Det trafikslagsövergripande ansvaret medför enligt vår mening att inspektionen blir bättre rustad att möta framtida utmaningar.

Transportinspektionen måste samverka med bland annat övriga transportmyndigheter för att transportpolitiken ska kunna utvecklas och genomföras som en sammanhängande helhet. En sådan samverkan är också nödvändig för att verksamheten ska kunna leva upp till de förvaltningspolitiska målen, för att uppnå ett effektivt samlat resursutnyttjande och för att den löpande verksamheten ska kunna fungera smidigt när inspektionen bildas och tillförs ansvarsområden från övriga myndigheter. Samtidigt måste Transportinspektionen i sin myndighetsutövning iaktta vissa principer om integritet, oberoende och rättssäkerhet för att inspektionens verksamhet ska kunna mötas med tilltro.

Vi föreslår att Transportinspektionen får i uppdrag att:

• Redovisa en plan för hur myndigheten ska leva upp till målen för utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten.

18

SOU 2008:44 Sammanfattning

• Tillsammans med Banverket, Sjöfartsverket och Vägverket lämna förslag till riktlinjer för hur det internationella arbetet bör organiseras.

• Påbörja ett regelförenklingsarbete inom sitt ansvarsområde.

Vidare föreslår vi att Transportstyrelseutredningen ska få i uppdrag att under den kvarvarande utredningstiden och i samverkan med Banverket, Sjöfartsverket och Vägverket ta fram riktlinjer och rutiner för hur allmänhetens och företagens ärenden ska lotsas rätt mellan dessa myndigheter och Transportinspektionen.

Marknads-, konkurrens- och konsumentfrågor

Vi anser att det behövs fortlöpande marknadsbevakningsinsatser inom hela transportområdet och att dessa insatser bör vara inriktade mot såväl konkurrens- som konsumentfrågor. Detta behov kommer också att öka som en följd av pågående och förväntade omstruktureringar på transportmarknaden och i regleringen av denna. De uppgifter av detta slag som nu finns på järnvägs- och luftfartsområdet, och som kommer att övertas av Transportinspektionen, bör därför vidgas till att gälla hela transportmarknaden.

Förhållandena skiftar dock mellan olika transportmarknader och marknadsbevakningsinsatserna måste anpassas till detta. Samtidigt bör möjligheterna till erfarenhetsöverföring mellan de olika verksamheter som sammanförs inom Transportinspektionen naturligtvis tas tillvara. Vi anser vidare att regeringen bör överväga att ge Transportinspektionen en mer aktiv marknadsövervakande roll på transportområdet eller inom vissa delar av transportmarknaden.

Vi föreslår att Transportinspektionen får i uppdrag att:

• I samråd med Konkurrensverket och Konsumentverket närmare utreda hur inspektionens marknadsbevakning bör utformas för att myndigheternas samlade insatser ska bli så effektiva och verkningsfulla som möjligt.

• Inleda ett utvecklingsarbete om formerna för myndighetens marknadsbevakningsinsatser och att återrapportera resultaten i lämplig form.

19

Sammanfattning SOU 2008:44

Vi föreslår också att Transportinspektionens budget ska utökas med 1 Mkr för att finansiera det vidgade uppdraget att svara för marknadsbevakning inom hela transportområdet.

Kontroll av vägtransporter och vägtrafik

Vi föreslår att Transportinspektionen ska ha ett övergripande ansvar för kontrollen av vägtransporter och vägtrafik. Den nya myndigheten ska i samverkan med övriga berörda myndigheter ansvara för att utveckla en samordnad svensk kontrollstrategi för nyttotrafiken på väg. Denna kontrollstrategi ska omfatta samtliga kontrollområden och baseras på ett heltäckande riskvärderingssystem.

Vi föreslår också att Transportinspektionen från och med den 1 januari 2010 ska överta Polisens ansvar för kontrollen av kör- och vilotider hos företag. Från samma tidpunkt anser vi att den nya myndigheten ska överta Arbetsmiljöverkets uppgifter när det gäller normgivning, tillsyn m.m. inom ramen för lagstiftningen om vägarbetstider samt lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget. Även tillsynen och eventuella andra bemyndiganden inom ramen för den reglering av kör- och vilotiderna vid internationell järnvägstrafik, som regeringen nyligen föreslagit, anser vi ska hänföras till den nya myndighetens ansvarsområde. Polisen ska även fortsättningsvis svara för kontrollen på väg.

Kontrollerna av kör- och vilotiderna inom nyttotrafiken ska successivt utökas, mätt i kontrollerade arbetsdagar, så att kraven i EU:s s.k. kontrolldirektiv uppfylls. De ska tills vidare fördelas lika mellan kontroll på väg och kontroll hos företag. Under den uppbyggnadsfas som är nödvändig för att möta de ökade kraven på kontroll av kör- och vilotider ska företagskontrollerna inriktas främst på hur företagen följer reglerna. Vägkontrollerna ska i första hand inriktas mot hur förarna följer reglerna. För att möjliggöra uppbyggnaden av ett riskbaserat kontrollsystem föreslår vi att företag som innehar tunga lastbilar, tunga släp eller bussar, men inte behöver trafiktillstånd för sin verksamhet, ska anmäla fordonet för registrering i Trafikregistret.

Vi föreslår vidare att ett avgiftsbaserat sanktionssystem, riktat mot företags överträdelser av kör- och vilotidsreglerna, ska införas från den 1 januari 2010 och ersätta nuvarande straffsanktion. För överträdelser som begås av förare ska tills vidare nuvarande sank-

20

SOU 2008:44 Sammanfattning

tionssystem med böter behållas. Kontrollen av hur företagen följer kör- och vilotidsreglerna och bestämmelserna i vägarbetstidslagen samt den normgivnings-, tillstånds- och tillsynsverksamhet i övrigt inom området, som Transportinspektionen svarar för, föreslås bli finansierad med avgifter från och med den 1 januari 2010.

Vi föreslår också att:

• Vägverket får i uppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen förbereda införandet av en ny organisation för kontrollen av kör- och vilotiderna i företag. Vägverkets uppdrag övertas av Transportinspektionen från den 1 januari 2009.

• Rikspolisstyrelsen får i uppdrag att föreslå hur en ökad likformighet ska åstadkommas i kontrollen på väg i olika delar av landet samt hur bilinspektörernas befogenheter kan utökas för ett effektivare utnyttjande av befintliga kontrollresurser.

De kontroller av kör- och vilotiderna hos företag som Transportinspektionen föreslås överta år 2010 beräknas kräva ett tillskott på närmare 194 årsarbetskrafter och cirka 130 Mkr. Till detta kommer de utvecklings- och utbildningskostnader som är kopplade till kontrollsystemet och som uppgår till närmare 35 Mkr. Den löpande kostnaden för kontrollsystemet, utöver själva kontrollen av kör- och vilotiderna hos företag, beräknas uppgå till cirka 26 Mkr. Den i särklass största kostnadsposten är förvaltningen av riskvärderingssystemet, som bedöms kosta cirka 18,5 Mkr per år. De resurser som bör överföras från Arbetsmiljöverket till Transportinspektionen för övertagandet av ansvaret för tillsynen enligt vägarbetstidslagen m.m. har vi bedömt motsvara 2,5 årsarbetskrafter och en kostnad om cirka 2 Mkr. Denna överföring av resurser bör ske från och med år 2010.

I detta kapitel behandlas också överlastavgifter och kontrollbesiktning av fordon. Vi föreslår att Skatteverkets övergripande ansvar för överlastavgifter överförs till Transportinspektionen från och med den 1 januari 2009. Denna förändring bedöms inte kräva någon överföring av resurser mellan myndigheterna.

Vi lägger inte i denna utredning fram några förslag om hur marknaden för fordonsbesiktningar ska organiseras, men vi har noterat att det finns sådana förslag och att de kan komma att påverka resursbehoven vid Transportinspektionen i betydande grad. Det har beräknats att den behöriga myndigheten inom området – vilket med våra förslag bör vara Transportinspektionen – bör

21

Sammanfattning SOU 2008:44

tillföras i storleksordningen 25–37 heltidsanställda tjänster från AB Svensk Bilprovning och att det därtill krävs ett ytterligare resurstillskott som en konsekvens av att besiktningsmarknaden öppnas. Dessa resursbehov är dock inget som vi beaktar i vår konsekvensbeskrivning.

Rapportering, registrering och undersökning av olyckor

Ansvars- och rollfördelningen mellan Statens haverikommission och tillsynsmyndigheterna (Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsinspektionen) när det gäller undersökningar av olyckor skiljer sig för närvarande åt mellan trafikgrenarna. Vår principiella uppfattning är att ansvars- och rollfördelningen bör vara densamma oavsett trafikslag, såvida inte starka skäl talar för att förhållandena inom en viss trafikgren motiverar att särskilda avsteg görs från vad som gäller generellt. Vi konstaterar dock att det finns argument för båda de huvudmodeller som nu tillämpas och att det fordras ytterligare utredning för att avgöra om en generell ansvars- och rollfördelning är lämplig och hur den i så fall bör utformas.

Vi föreslår därför att Transportinspektionen från den 1 januari 2009 ska överta Järnvägsstyrelsens, Luftfartsstyrelsens och Sjöfartsverkets uppgifter enligt lagen och förordningen om undersökning av olyckor. Vi anser också att vägtrafiken ska behandlas på likartat sätt som övriga trafikgrenar när det gäller undersökning av olyckor. Detta föreslår vi tills vidare ska markeras genom att vägtrafiken omnämns särskilt i lagen och förordningen om undersökning av olyckor. Undersökning av olyckor och olyckstillbud inom vägtrafiken ska dock fortsatt genomföras enligt de kriterier som gäller för andra allvarliga olyckor.

Vi föreslår också att Transportinspektionen ska vara tillsynsmyndighet enligt lagen om undersökning av olyckor även i fråga om vägtrafik. Som en konsekvens av detta anser vi vidare att den nya myndigheten från den 1 januari 2009 ska överta den del av Statens räddningsverks ansvar för finansieringen av verksamheten vid Statens haverikommission som hänför sig till uppgifter om vägtrafiken. Detta medför att 2,7 Mkr bör överföras från Räddningsverkets till Transportinspektionens anslag för detta ändamål.

I detta sammanhang behandlar vi också ansvaret för Vägverkets system för rapportering och registrering av olyckor, STRADA. Vår slutsats är att verksamheten ska övertas av Transportinspektionen.

22

SOU 2008:44 Sammanfattning

Utvecklingen och förvaltningen av STRADA beräknas kräva drygt 14 årsarbetskrafter och en total kostnad om 19,2 Mkr. Vårt förslag innebär således att dessa resurser ska överföras från Vägverket till Transportinspektionen från år 2009 i tillägg till de resursöverföringar som vi föreslog i vårt delbetänkande. Vi föreslår också att verksamheten inom ramen för STRADA ska författningsregleras och att finansieringen av rapporteringen från sjukvården till STRADA säkras genom en överenskommelse mellan staten och kommunsektorn. Detta beräknas medföra en ökad kostnad för staten med cirka 11 Mkr.

Räddningstjänst och transport av farligt gods

Vi behandlar i detta kapitel organisationen av flyg- och sjöräddningen, ansvaret för ambulansflyget och transporter av farligt gods.

Vi föreslår att organisationen av flyg- och sjöräddningen ska utredas inom ramen för en större översyn av räddningstjänsten. Vi anser att det i direktiven till en sådan utredning ska ingå att föreslå en annan organisatorisk hemvist för flygräddningen än Transportinspektionen.

Vidare föreslår vi att Luftfartsstyrelsens ansvar för ambulansflyget ska överföras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap från och med den 1 januari 2009.

Vi konstaterar också att frågan om hur myndighetsansvaret för transportrelaterade frågor om farligt gods ska utformas får lösas i samråd med utredningen om en ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet.

Vissa övriga myndighetsuppgifter

Vi har under vårt utredningsarbete uppmärksammat att Regeringskansliet och regeringen i några promemorior och utredningsdirektiv aviserat att Transportinspektionen från årsskiftet 2008/2009 kan komma att få överta vissa uppgifter som vi tidigare inte behandlat i våra egna överväganden. I detta kapitel beskriver vi kort dessa uppgifter. Vi tar också upp frågan om hur tillsynen av mudderverk, pontonkranar och pråmar bör organiseras, eftersom frågan aktualiserats inom ramen för vårt utredningsarbete. Slutligen

23

Sammanfattning SOU 2008:44

redovisar vi vissa ytterligare överväganden om ansvaret för vissa sektorsuppgifter inom luftfartsområdet.

I fråga om tillsynen enligt fartygssäkerhetsförordningen över mudderverk, pontonkranar samt pråmar anser vi att en överföring av uppgifterna till Transportinspektionen inte kan vara ändamålsenlig. Vår bedömning är därför att tillsynen även fortsättningsvis bör utövas av Arbetsmiljöverket.

Vi bedömer däremot att nuvarande Stängselnämndens uppgifter på ett naturligt sätt bör kunna inrymmas i Transportinspektionens verksamhet i enlighet med vad som har föreslagits i en departementspromemoria med förslag till ändringar i lagen om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Regeringen har i tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén konstaterat att den nya trafikinspektionsorganisationen planeras inleda sin verksamhet vid årsskiftet 2008/09 och kan överta den fortsatta granskningen av tunnelbygget. Vi bedömer att Hallandsåskommitténs uppdrag till stor del ligger vid sidan av vad som bör vara Transportinspektionens ordinarie uppgifter. Ett övertagande av Hallandsåskommitténs uppgifter ser vi därför som en tillfällig lösning under den tid som återstår tills byggandet av tunnlarna i Hallandsås slutförts. Vi utgår från att Transportinspektionen på nytt prövar frågan om hur verksamheten ska bedrivas när Hallandsåskommittén har redovisat sina erfarenheter av hur denna typ av granskningsarbete kan nyttiggöras.

Vi identifierade redan i vårt delbetänkande ett antal sektorsuppgifter inom luftfartsområdet, som ingår i Luftfartsstyrelsens nuvarande verksamhet, men som bedömts vara principiellt svårförenliga med Transportinspektionens tilltänkta ansvarsområde. Det gäller uppgifterna att generellt följa upp det transportpolitiska målet inom sektorn, att lämna driftstöd till icke statliga flygplatser, frågor kring allmän trafikplikt och frågor med anknytning till infrastrukturplaneringen.

Vi föreslår nu att det i direktiven till en eventuell utredning om fortsatt omorganisation av transportmyndigheterna tydligt ska framgå att en uppgift för en sådan utredning ska vara att föreslå hur den generella uppföljningen av det transportpolitiska målet inom luftfartssektorn ska organiseras, liksom driftstödet till icke statliga flygplatser, frågor kring allmän trafikplikt på luftfartsområdet samt luftfartssektorns medverkan i infrastrukturplaneringen. Av direktiven bör också enligt vår mening framgå att dessa frågor inte ska ingå i Transportinspektionens uppgifter annat än övergångsvis.

24

SOU 2008:44 Sammanfattning

Om någon fortsatt omstrukturering av transportmyndigheterna inte blir aktuell, föreslår vi att frågor om allmän trafikplikt inom luftfartsområdet och driftsstöd till icke-statliga flygplatser från och med den 1 januari 2009 förs över till Rikstrafikens ansvarsområde och den generella uppföljningen av det transportpolitiska målet inom luftfartssektorn och luftfartssektorns medverkan i infrastrukturplaneringen till SIKA:s ansvarsområde.

Forskning och statistik

När Transportinspektionen bildas innebär det att en ny myndighet med ett transport- och trafikslagsövergripande uppdrag tar form. Detta skapar enligt vår mening en ny situation som i olika avseenden kan förändra förutsättningarna för organisationen av såväl statistik- och informationsförsörjningen som kunskapsförsörjningen och den samhällsmotiverade forsknings- och utvecklingsverksamheten på transportområdet.

Transportinspektionen kommer på kort sikt att överta de uppgifter i fråga om statistik- och informationsförsörjningen på transportområdet som nu innehas av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och de delar av Vägverket som överförs till Transportinspektionen, utan att det i övrigt sker några nämnvärda förändringar i verksamheten. På längre sikt bedömer vi dock att det kommer att uppstå betydande samordningsfördelar inom Transportinspektionen när det gäller statistikproduktionen och informationshanteringen i stort.

Vi anser att tillgången till statistik och annan information om verksamheter på transportområdet kommer att bli allt viktigare såväl för Transportinspektionens egen del som för samhället i stort. Ett samlat ansvar för den officiella statistiken bör enligt vår mening eftersträvas även vid en mer genomgripande omorganisation av myndighetsstrukturen på transportområdet. Ansvaret bör ligga på SIKA och följa denna myndighets övriga uppgifter in i en ny organisation om detta blir aktuellt.

Vi anser att det bör ligga i varje myndighets ansvar att avsätta resurser för den forskning och utveckling som är motiverad utifrån den egna verksamhetens behov. Vi föreslår alltså att Transportinspektionen, liksom övriga myndigheter på transportområdet, ska svara för den forskning och utveckling som är motiverad utifrån den egna verksamhetens behov. Transportinspektionen bör, som

25

Sammanfattning SOU 2008:44

underlag för sådana insatser, utveckla en för myndigheten gemensam forsknings- och utvecklingsstrategi som är integrerad i den övergripande verksamhetsplaneringen.

På transportområdet finns därutöver ett behov av en övergripande samhällsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet som utgår från transportsystemet som helhet och dess samspel med omvärlden och som är inriktad mot att tillgodose hela samhällets behov av kunskapsförsörjning. Vi föreslår att ansvaret för denna forskning och utveckling tills vidare ska ligga kvar hos Banverket, Vägverket och VINNOVA. Detta ansvar innefattar även sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som är inriktad på de frågor som kommer att höra till Transportinspektionens verksamhetsområde, vilket bör tydliggöras i Banverkets, Vägverkets och VINNOVA:s uppdrag. Transportinspektionens behov av att ha inflytande över denna forskning bör övergångsvis kunna tillgodoses bland annat genom befintliga samverkansorgan, medlemskap i programråd etc.

Vi anser emellertid samtidigt att det är ett principiellt problem att ansvaret för övergripande samhällsmotiverad forskning, genom den nu aktuella omorganisationen, blir förlagt till myndigheter som själva är dominerande avnämare av en delmängd av forskningsresultaten. Detta kan påverka prioriteringarna av forskningsinsatserna eller i vart fall medföra att prioriteringarna ifrågasätts. Hur ett mer sammanhållet ansvar för den transportpolitiskt motiverade forskningen ska organiseras på längre sikt bör därför prövas mot bakgrund av hur myndighetsuppgifterna och ansvaret inom transportområdet i stort kommer att organiseras.

Enligt vår uppfattning är det en betydande fördel om den samhällsmotiverade transportforskningen kan planeras, finansieras och organiseras på trafikslagsövergripande nivå. Samtidigt är det angeläget att ansvaret för denna forskning – till skillnad från ansvaret för den verksamhetsnära forskningen och utvecklingen – i så stor utsträckning som möjligt kan hållas skilt från verksamhetsansvaret inom sektorn. Ytterligare en viktig utgångspunkt är att de transportpolitiskt motiverade forskningsinsatserna bör vara en del i en övergripande transportpolitisk avvägning och alltså inte ses som en del i en allmän forsknings- eller innovationspolitik.

26

SOU 2008:44 Sammanfattning

Finansiering och avgiftssystem

Vi föreslår att nya finansieringsprinciper och nya avgifter införs den 1 januari 2010 – dels delvis enligt de riktlinjer som redovisades i vårt delbetänkande, dels enligt de ställningstaganden som kommer att göras i den fortsatta beredningen av Avgiftsutredningens (SOU 2007:96) och Tillsynsutredningens (SOU 2004: 100) förslag.

I samband med att förslag till budget för 2009 upprättas, görs en översyn och fördelning av de anslag och avgifter som finansierar sådan verksamhet som från den 1 januari 2009 kommer att återfinnas i Transportinspektionen eller drivas under den nya myndighetens ansvar.

Överklagandefrågor

När det gäller överklagandefrågor föreslår vi följande.

Överklagande hos regeringen

Följande författningar ändras så att en central myndighets beslut i ärenden om meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen inte får överklagas:

• Förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift kompletteras med en upplysning om överklagande enligt 22 a § förvaltningslagen i fråga om beslut om återbetalning.

Länsstyrelsebeslut som i dag får överklagas hos regeringen enligt militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) ska i stället överklagas hos Transportinspektionen.

Överklagande hos central myndighet utom i körkorts- och yrkestrafikärenden

Med utgångspunkt i utredningens förslag om en trafiksäkerhetslagstiftning på vägområdet, ändras trafikförordningen (1998:1276)

27

Sammanfattning SOU 2008:44

så att beslut av statlig väghållningsmyndighet får överklagas hos Transportinspektionen.

Överklagande i körkorts- och yrkestrafikärenden

De beslut av Transportinspektionen, som i dag meddelas av länsstyrelse och överklagas till Vägverket, ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte tillstånd till linjetrafik, som även fortsättningsvis ska överklagas hos regeringen.

Med undantag av beslut om överlastavgift och om introduktionsutbildning ska Transportinspektionens beslut överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets personen som frågan rör är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den länsrätt inom vars domkrets personen vistas. Om frågan rör en juridisk person ska beslutet överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns. Om den fysiska personen inte vistas i Sverige, eller om den juridiska personens ledning finns utanför Sverige, ska beslutet överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

Transportinspektionens beslut om överlastavgift ska i fråga om motordrivet fordon som är registrerat i Sverige, eller en släpvagn som dras av sådant fordon, överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ägaren till det motordrivna fordonet har sin adress enligt vägtrafikregistret. I andra fall ska beslut om överlastavgift överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

Övriga beslut av Transportinspektionen, inklusive introduktionsutbildning, ska överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

Trafiksäkerhetslagstiftning på vägområdet

Inom trafiksäkerhetsområdet föreslår vi en ny lagstiftning enligt följande.

28

SOU 2008:44 Sammanfattning

En lag om åtgärder för säkra vägar

Ett utökat och tydligare ansvar för trafiksäkerheten vid väghållning ska införas genom en lag om åtgärder för säkra vägar och i övrigt genom en kompletterande förordning. I den utsträckning som det är möjligt anpassas lagen till innehållet i det förslag till EG-direktiv som är under behandling. Genom bemyndiganden i lagen och förordningen ska ytterligare föreskrifter kunna meddelas av myndighet.

I lagen ställs krav på väghållaren att

• för varje vägprojekt genomföra en trafiksäkerhetsanalys, och

• systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador till följd av användningen av vägen eller gatan.

I lagen ställs vidare krav på väghållaren att i fråga om vägar som ingår i TEN-vägnätet

• för varje vägprojekt låta genomföra en trafiksäkerhetsgranskning och utse en trafiksäkerhetsrevisor som är godkänd av tillsynsmyndigheten,

• genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner av vägen, kartlägga olycksdrabbade vägsträckor och upprätta en plan för åtgärder, samt

• upprätta rapporter över trafikolyckor som medfört att någon omkommit.

Kravet på en trafiksäkerhetsanalys och på att vidta åtgärder för att förebygga skador ska gälla alla vägar och gator, utom särskilt anordnade vintervägar. För att kunna anpassa dessa krav till typ av väg bemyndigas regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, att föreskriva undantag. I fråga om trafiksäkerhetsanalyser ska i lagen undantas sådana vägar som omfattas av en motsvarande analys i en översikts- eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Övriga krav ska vara begränsade till vägar som ingår i TEN-vägnätet, om inte regeringen föreskriver att kraven ska omfatta även andra vägar.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, bemyndigas också att föreskriva krav på att väghållare ska utreda trafikolyckor och lämna uppgifter om väginfrastrukturen.

29

Sammanfattning SOU 2008:44

I förordningen undantas vägar som endast i liten utsträckning används av allmänheten för trafik.

Tillsynsfrågor

En väghållare (statlig, kommunal eller enskild) ska stå under tillsyn när det gäller säkerheten i den infrastruktur som väghållaren ansvarar för. Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. I förordningen bestäms att Transportinspektionen ska vara tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och ska också ha rätt att meddela de förelägganden, förbud och villkor som behövs. Förelägganden och förbud ska kunna förenas med vite.

Trafiksäkerhetsanalys när vägar och gator ska byggas

För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys. Analysen ska innehålla en beskrivning av effekterna på trafiksäkerheten och de överväganden som gjorts. I förordningen anges de närmare kraven på en sådan analys.

Trafiksäkerhetsgranskning

För varje vägprojekt ska väghållaren, om vägen ingår i TEN-vägnätet, utse en trafiksäkerhetsrevisor som är godkänd av tillsynsmyndigheten. Denne ska följa den fysiska planeringen av vägen, göra en trafiksäkerhetsgranskning och upprätta en revisionsrapport. I förordningen och myndighetsföreskrifter regleras det närmare förfarandet samt revisorns verksamhet och uppgifter.

30

SOU 2008:44 Sammanfattning

Säkerhetsinspektioner

I fråga om vägar som ingår i TEN-vägnätet ska väghållaren genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner av vägen, kartlägga olycksdrabbade vägsträckor och upprätta en plan för åtgärder.

Rapportering och utredning av olyckor

I fråga om vägar som ingår i TEN-vägnätet ska väghållaren upprätta rapporter över trafikolyckor som medfört att någon omkommit. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, bemyndigas att meddela föreskrifter om skyldighet för väghållare att genomföra utredningar över trafikolyckor.

I förordningen bestäms att alla väghållare ska utreda trafikolyckor som medfört att någon omkommit. Detta ska dock inte gälla annan väghållare än staten, så länge Vägverket enligt vad som är särskilt föreskrivet har skyldighet att genomföra sådana utredningar (djupstudier) över alla dödsolyckor på vägarna.

Allmänt säkerhetskrav

Väghållaren ska systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador till följd av användningen av vägen. Kravet gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla det. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas den omedelbara risken för skador, nyttan av skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder samt möjligheten att minska risken för skador genom trafikreglerande åtgärder.

I förordningen bestäms att väghållaren ska upprätta en säkerhetsdokumentation. Denna ska innehålla en översiktlig beskrivning och analys av vägnätet och en plan för åtgärder.

Registerfrågor och lämnande av uppgifter

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, bemyndigas att meddela föreskrifter dels om den registrering av uppgifter som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter, dels om skyldighet för väghållare att lämna sådana uppgifter.

31

Sammanfattning SOU 2008:44

Överklagande och verkställighet

Tillsynsmyndighetens beslut enligt lagen om åtgärder för säkra vägar ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol med krav på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Ett beslut ska gälla omedelbart om inget annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

I lagen införs bemyndiganden för regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om

1. upprättandet av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys, 2. genomförandet av en trafiksäkerhetsgranskning, 3. trafiksäkerhetsrevisorns verksamhet och uppgifter, 4. förfarandet vid säkerhetsinspektioner, 5. rapportering och utredning av trafikolyckor och 6. säkerhetskraven på vägar.

I förordningen bemyndigas Transportinspektionen att meddela de ytterligare föreskrifter som behövs.

Beslut om högsta tillåtna hastighet

I trafikförordningen (1998:1276) ska de nuvarande högsta tillåtna hastigheterna kvarstå, dvs. 50 (tättbebyggt område), 70 (bashastigheten utom tättbebyggt område) och 110 km/tim (motorväg).

• För tättbebyggt område ska kommunen besluta om avvikelse från

50 km/tim.

• Utom tättbebyggt område och för motorväg ska den som ansvarar för väghållningen (utom enskild) besluta om avvikelse från 70 km/tim respektive 110 km/tim. För enskild väg ska den statliga väghållningsmyndigheten besluta om sådan avvikelse.

För enskild väg ska krävas medgivande från vägens ägare för avvikelse från de hastighetsgränser som anges i trafikförordningen. Detta ska dock inte gälla vid begränsning till lägre hastighet om det är särskilt motiverat av trafiksäkerhetsskäl.

32

SOU 2008:44 Sammanfattning

Beslut om avvikelse ska regleras enbart i 3 kap. 17 § och 9 kap. 1 §trafikförordningen och ska inte kunna beslutas som lokala trafikföreskrifter.

Transportinspektionen bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka värden som får användas och om förutsättningarna i övrigt för avvikelser.

Väghållarens möjligheter i övrigt att besluta om trafikföreskrifter

Väghållarens nuvarande möjligheter att besluta om trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (1998:1276) utökas med inriktning mot att väghållaren ska kunna besluta de trafikreglerande åtgärder som ansvaret för säkerheten kräver. Detta ska gälla även föreskrifter om vägars bärighetsklass.

Trafikinspektionen övertar den statliga väghållningsmyndighetens uppgift enligt 56 § första stycket anläggningslagen att förordna att väglagens bestämmelser om säkerhetsföreskrifter också ska gälla en viss enskild väg eller del av sådan väg. I övrigt kvarstår den gällande ordningen att den statliga väghållningsmyndigheten beslutar i enskilda ärenden.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Författningarna ska träda i kraft den 1 januari 2010. Lagen om åtgärder för säkra vägar ska i fråga om kraven på trafiksäkerhetsanalys och trafiksäkerhetsgranskning gälla vägprojekt som påbörjas efter lagens ikraftträdande. En säkerhetsdokumentation enligt förordningen om åtgärder för säkra vägar ska vara upprättad senast vid utgången av 2010.

33

Sammanfattning SOU 2008:44

Konsekvenser

Myndigheternas verksamhet i stort

Våra samlade förslag innebär att sammanlagt omkring 1 993 årsarbetskrafter och en verksamhet som omsluter cirka 2 781 Mkr läggs samman i den nya myndigheten. Vissa mindre resurser föreslås bli överförda till andra myndigheter i samband med organisationsförändringen.

Under budgetåret 2009 innebär våra förslag att finansieringen av verksamheten vid Transportinspektionen ska vara oförändrad med avseende på vad som anslagsfinansieras respektive finansieras med avgifter och uppdragsintäkter. Från och med budgetåret 2010 är dock inriktningen att i huvudsak all verksamhet ska finansieras med avgifter eller uppdragsintäkter.

Kostnader och intäkter för kommuner, landsting, företag och enskilda

Våra förslag i huvudbetänkandet medför att företagens kostnader som följd av det föreslagna avgiftssystemet påverkas ytterligare i förhållande till vad som redovisades i delbetänkandet. Jämfört med i dag innebär de samlade förslagen att företagen på sjöfartsområdet belastas med ytterligare cirka 19 Mkr. För järnvägsföretagen ökar avgifterna med cirka 75 Mkr och för företag och enskilda verksamma inom vägtransportsystemet kan den ökade avgiftsbelastningen beräknas till totalt cirka 550 Mkr.

Vår bedömning är alltjämt att de avgiftshöjningar som detta medför totalt sett är av marginell betydelse i förhållande till de övriga avgifter som utgår på trafiken. Beroende på hur avgiftssystemet utformas i detalj kan dock vissa verksamheter inom trafikkollektivet påverkas mer än andra.

Samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt

Den viktigaste effekten av förslagen i delbetänkandet bedömdes vara att tillsynen stärks, vilket är positivt för både säkerhet och miljö. Det är dock inte möjligt att beräkna denna effekt. Det föreslagna avgiftsuttaget på väg och järnväg angavs kunna ge vissa effekter på resandet. Dessa effekter bedömdes dock att vara för-

34

SOU 2008:44 Sammanfattning

sumbara i förhållande till andra faktorer som påverkar resandet. Denna övergripande bedömning kvarstår.

Den föreslagna trafiksäkerhetslagen syftar till att öka trafiksäkerheten i enlighet med riksdagens beslut om nollvisionen och det transportpolitiska målet. Bestämmelserna är formulerade så att de åtgärder som vidtas för att uppnå färre antal dödade och svårt skadade i vägtrafiken ska utformas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning. Vi bedömer att det finns en påtaglig potential i förslaget för att uppnå samhällsekonomiska vinster och för ökad effektivitet hos väghållarna när det kommer till utförande av säkerhetsåtgärder. Någon beräkning i ekonomiska termer kan dock inte redovisas.

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Förslaget till trafiksäkerhetslag innebär ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen genom att staten på ett mer konkret sätt än vad som följer av plan- och bygglagen ställer krav på trafiksäkerhetsanalyser och åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Vidare införs statlig tillsyn över den kommunala verksamheten på området.

Vi föreslår vidare att landstingen genom sjukhusen ska bli ålagda att rapportera och registrera trafikskador till rapporterings- och registreringssystemet STRADA. Detta kan ses som ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen, men vår utgångspunkt är att staten ska kompensera landstingen för de kostnader som detta medför.

Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet

Den viktigaste effekten på sysselsättningen i olika delar av landet angavs i delbetänkandet uppkomma genom förslaget att föra över länsstyrelsernas verksamhet som rör körkort och yrkesmässig trafik till Transportinspektionen. Vidare konstaterades att den föreslagna lokaliseringen av huvudkontoret till Norrköping påverkar sysselsättningen i begränsad omfattning på denna ort. Effektiviseringen av stödverksamheten inom myndigheten samt överföringen av vissa tjänster till huvudkontoret angavs påverka verksamheten i Borlänge, Norrköping och Örebro, men omfattning och fördelning av sysselsättningseffekterna kan dock klarläggas först

35

Sammanfattning SOU 2008:44

när organisation och bemanning beslutas under utredningens andra etapp.

Liksom i delbetänkandet bedömer vi att effekterna för den offentliga servicen i olika delar av landet blir övervägande positiv. Överföringen av länsstyrelsernas uppgifter till Transportinspektionen innebär visserligen en koncentration av verksamheten och en minskad regional närvaro i fysisk mening. Det finns dock förutsättningar att kompensera detta. Vår utgångspunkt är att överföringen av länsstyrelsernas ska utformas så att det fortsatt är möjligt för medborgare och företag att i dessa ärenden ha myndighetskontakter på regional nivå. Närmare förslag om hur detta bör lösas organisatoriskt avser vi att redovisa under genomförandefasen.

Konsekvenser för små företag

Eftersom förslagen i delbetänkandet i första hand innebär en ändrad organisation för verksamhet som redan i dag utförs, bedömde vi att konsekvenserna för små företag i förhållande till stora skulle vara begränsade.

Vi bedömde vidare i delbetänkandet att möjligheterna att utveckla myndighetsutövningen och tillsynen och erbjuda en hög servicenivå i myndighetskontakterna gynnar de små företagen i ännu högre grad än de stora. Om koncentrationen av länsstyrelsernas verksamhet leder till minskad regional närvaro, ansåg vi att detta kan vara en större nackdel för små företag än stora, men att samtidigt möjligheterna att erbjuda en god tillgänglighet över landet ökar med stöd av modern teknik. Dessa bedömningar kvarstår.

Brottslighet och brottsförebyggande arbete

Vi bedömde att våra förslag i delbetänkandet hade betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet. I den mån ett mer samlat ansvar innebär att myndighets- och tillsynsverksamheten kan stärkas inom t.ex. yrkestrafikområdet och kontrollen av fordon på väg, bedömdes detta ha betydelse för att minska brottsligheten och förebygga brott. Detta ansåg vi kunde gälla såväl lagöverträdelser i trafiken och transportverksamheterna som andra

36

SOU 2008:44 Sammanfattning

typer av brottslighet, som upptäcks i samband med trafikkontroller m.m.

Bedömningarna från delbetänkandet kvarstår. Förslaget om hur utökade kontroller av kör- och vilotider ska organiseras och om uppbyggnaden av ett riskvärderingssystem som avser nyttotrafiken på väg innebär en ytterligare effektivisering av det brottsförebyggande arbetet.

Rättsväsendet

En konsekvens av våra förslag är hur domstolarnas ärendemängd påverkas av överklaganden av olika beslut som fattas av Transportinspektionen. Vi beräknar att det för länsrätternas del totalt tillkommer omkring 100 ärenden per år och att det i övrigt blir en omfördelning av cirka 70 ärenden från en länsrätt till övriga länsrätter. Detta påverkar dock knappast domstolarnas arbetssituation eller medför en sådan belastning att det motiverar ökade anslag. Förslagen i övrigt torde inte påverka domstolarnas arbetssituation.

Jämställdhet och integration

Vi bedömde i delbetänkandet att våra förslag inte skulle få några konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Denna bedömning ändras inte av de förslag som nu läggs fram.

37

SOU 2008:44 Författningsförslag

Författningsförslag – del A

Del A omfattar författningsförslag med ikraftträdande den 1 januari 2009. Förslagen följer av att Transportinspektionen inrättas och att uppgifter förs över från i första hand Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket samt delvis från Tullverket (yrkestrafikfrågor), Boverket och länsstyrelserna (vägtunnlar).

39

Författningsförslag SOU 2008:44

1 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1957:297)

TPF

1

FPT

dels att i 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11 a, 12 och 14 §§, 3 kap. 2–5 och 7 §§, 4 kap. 2–6, 15, 20, 21 och 26 §§, 6 kap. 5 a §, 8 kap. 8 §, 9 kap. 8 och 14 §§, 10 kap. 2 a och 2 b §§, 12 kap. 1 § samt 14 kap. 2 och 2 a §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 4 kap. 21 § och 12 kap. 1 § ordet ”styrelsen” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1986:166.

Senaste lydelse av 2 kap. 1 § 2004:1093 2 kap. 2 § 2004:1093 2 kap. 8 § 2004:1093 2 kap. 10 § 2004:1093 2 kap. 11 a § 2004:1093 2 kap. 12 § 2004:1093 2 kap. 14 § 2004:1093 3 kap. 2 § 2004:1093 3 kap. 3 § 2004:1093 3 kap. 4 § 2004:1093 3 kap. 5 § 2004:1093 3 kap. 7 § 2004:1093 4 kap. 2 § 2004:1093 4 kap. 3 § 2004:1093 4 kap. 4 § 2004:1093 4 kap. 5 § 2004 1093 4 kap. 6 § 2004:1093 4 kap. 15 § 2004:1093 4 kap. 20 § 2004:1093 4 kap. 21 § 2004:1093 4 kap. 26 § 2004:1093 6 kap. 5 a § 2005:572 8 kap. 8 § 2004:1093 9 kap. 8 § 2004:1093 9 kap. 14 § 2006:1395 10 kap. 2 a § 2006:1395 10 kap. 2 b § 2006:1395 12 kap. 1 § 2004:1093 14 kap. 2 § 2004:1093 14 kap. 2 a § 2005:187.

40

SOU 2008:44 Författningsförslag

2 Förslag till lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

Härigenom föreskrivs i fråga om sjömanslagen (1973:282)

TPF

1

FPT

dels att i 15, 28 och 45 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 15 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

15 § 1983:932 45 § 2000:849.

41

Författningsförslag SOU 2008:44

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Härigenom föreskrivs att i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av lagen 2001:378.

42

SOU 2008:44 Författningsförslag

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Härigenom föreskrivs att i 13 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1987:25.

Senaste lydelse av 13 § 1997:487.

43

Författningsförslag SOU 2008:44

5 Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Härigenom föreskrivs att i 1 kap. 2 § och 6 kap. 6 a §arbetsmiljölagen (1977:1160)

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1991:677.

Senaste lydelse av 1 kap. 2 § 2004:453 6 kap. 6 a § 2003:365.

44

SOU 2008:44 Författningsförslag

6 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att i 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen” och ordet ”verkets” ska bytas ut mot ”inspektionens”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 6 § 1995:43.

45

Författningsförslag SOU 2008:44

7 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)

TPF

1

FPT

dels att i 7 kap. 18 och 52 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 7 kap. 43 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1992:1474.

Senaste lydelse av 7 kap. 18 § 2004:1099 7 kap. 43 § 2003:370 7 kap. 52 § 2007:494.

46

SOU 2008:44 Författningsförslag

8 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

TPF

1

FPT

dels att i 7 kap. 4, 5, 6–6 b §§ samt 9 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 9 kap. 1 och 4 §§ ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av 7 kap. 4 § 2001:1294 7 kap. 5 § 2004:412 7 kap. 6 § 2001:1294 7 kap. 6 a § 2003:366 7 kap. 6 b § 2002:874 9 kap. 1 § 2001:1294 9 kap. 2 § 2001:1294 9 kap. 4 § 1988:437 9 kap. 6 § 1988:437.

47

Författningsförslag SOU 2008:44

9 Förslag till lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Beslut enligt 1–3 §§ meddelas av regeringen eller, om regeringen bestämmer det, av sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen genom besvär.

Beslut enligt 1 och 2 §§ meddelas av regeringen eller av den myndighet regeringen bestämmer.

Beslut av en myndighet enligt första stycket får överklagas hos regeringen.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

48

SOU 2008:44 Författningsförslag

10 Förslag till lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Härigenom föreskrivs att i 14, 20, 22, 24 och 27 §§mönstringslagen (1983:929)

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 14 § 2003:371.

49

Författningsförslag SOU 2008:44

11 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Härigenom föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Lagen omtryckt 1992:1769.

Senaste lydelse av 13 kap. 7 § 2004:1098.

50

SOU 2008:44 Författningsförslag

12 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1990:712) om undersökning av olyckor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

TPF

1

FPT

Olyckor skall undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig art som anges i det följande, nämligen

Olyckor ska undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig art som anges i det följande, nämligen

1. luftfartsolyckor: Olyckor vid användningen av luftfartyg som har medfört att

a) någon har avlidit eller blivit allvarligt skadad,

b) luftfartyget eller egendom som inte transporteras med luftfartyget har fått betydande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller

c) luftfartyget är oåtkomligt eller har försvunnit under flygning och inte har kunnat återfinnas,

2. sjöolyckor: Olyckor vid användningen av handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfartyg som har medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade,

b) fartyget eller egendom som inte transporteras med fartyget har fått omfattande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller

c) fartyget har försvunnit eller har övergetts i sjön,

3. järnvägsolyckor: Olyckor vid järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift orsakade antingen av kollisioner mellan spårfordon eller urspårningar eller av andra händelser med betydelse för säkerheten som har medfört att

a) minst en person har avlidit eller minst fem personer har blivit allvarligt skadade, eller

b) spårfordon, spåranläggningar, egendom som inte transporteras med spårfordonet eller miljön har fått så omfattande skador att de sammanlagda kostnaderna uppskattas till ett belopp motsvarande minst två miljoner euro,

TP

1

PT

Senaste lydelse 2007:493.

51

Författningsförslag SOU 2008:44

52

4.

U

andra allvarliga olyckor

U

:

Andra olyckor än som avses i 1

−3,

om de har medfört att

4.

U

vägtrafikolyckor och andra

allvarliga olyckor

U

: Andra olyckor

än som avses i 1

−3, om de har

medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade, eller

b) omfattande skador har uppkommit på egendom eller i miljön. Tillbud till olyckor som avses i första stycket skall undersökas enligt denna lag, om tillbudet inneburit allvarlig fara för att en olycka skulle inträffa eller om tillbudet tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller spåranläggningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

Olyckor som avses i första stycket 1 och som rör luftfartyg med en totalvikt av högst 2 250 kg vilka inte skall ha luftvärdighetsbevis, och olyckor som avses i första stycket 4 samt tillbud till sådana olyckor skall undersökas endast om en undersökning är av betydelse ur säkerhetssynpunkt.

Tillbud till olyckor som avses i första stycket ska undersökas enligt denna lag, om tillbudet inneburit allvarlig fara för att en olycka skulle inträffa eller om tillbudet tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller spåranläggningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

Olyckor som avses i första stycket 1 och som rör luftfartyg med en totalvikt av högst 2 250 kg vilka inte ska ha luftvärdighetsbevis, och olyckor som avses i första stycket 4 samt tillbud till sådana olyckor ska undersökas endast om en undersökning är av betydelse ur säkerhetssynpunkt.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

SOU 2008:44 Författningsförslag

13 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009) dels att i 6 kap. 4 och 14 §§, 18 kap. 1, 2, 7, 9, 12, 13 och 15– 18 §§ samt 20 kap. 12 § ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att 18 kap. 19 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

19 §

Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Tullverket och polismyndighet skall lämna en tingsrätt som håller sjöförklaring den medverkan tingsrätten begär för utredningen. För polismyndigheternas utredningar gäller bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken.

Sjöfartsverket, Transportinspektionen, Kustbevakningen, Tullverket och polismyndighet ska lämna en tingsrätt som håller sjöförklaring den medverkan tingsrätten begär för utredningen. För polismyndigheternas utredningar gäller bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

53

Författningsförslag SOU 2008:44

14 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs att i 32 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 32 § 2001:570.

54

SOU 2008:44 Författningsförslag

15 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs att i 4 kap.911 §§, 7 kap. 3 § samt 8 kap.1 och 2 §§körkortslagen (1998:488)

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

4 kap. 9 § 2004:1087 4 kap. 10 § 2004:1087 4 kap. 11 § 2004:1087 7 kap. 3 § 2003:216 8 kap. 2 § 2004:1087.

55

Författningsförslag SOU 2008:44

16 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Härigenom föreskrivs i fråga om yrkestrafiklagen (1998:490) dels att i 2 kap. 2 och 8 §§, 3 kap. 7 §, 5 kap. 11 § samt 7 kap. 1 och 3 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att 4 kap. 6 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 5 § och rubriken närmast före 4 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

6 §

TPF

1

FPT

Prövningsmyndigheter Prövningsmyndigheter

Frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 5 § andra stycket prövas när det gäller persontransporter av Vägverket och när det gäller godstransporter av Tullverket.

Frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 5 § andra stycket prövas av Transportinspektionen.

5 kap.

13 §

När ett trafiktillstånd återkallas skall även transporttillstånd återkallas av den prövningsmyndighet som anges i 4 kap. 6 §.

I övrigt skall reglerna om återkallelse av trafiktillstånd i 1– 5 §§ tillämpas även i fråga om transporttillstånd.

När ett trafiktillstånd återkallas ska även transporttillstånd återkallas av Transportinspektionen.

I övrigt ska reglerna om återkallelse av trafiktillstånd i 1–5 §§ tillämpas även i fråga om transporttillstånd.

TP

1

PT

Senaste lydelse 1999:437.

56

SOU 2008:44 Författningsförslag

7 kap.

5 §

TPF

1

FPT

Vägverkets och Tullverket beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 4 kap. 5 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportinspektionens beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 4 kap. 5 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen i stället för Vägverket respektive Tullverket vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

TP

1

PT

Senaste lydelse 1999:437.

57

Författningsförslag SOU 2008:44

17 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:493) om trafikskolor

dels att i 2, 3 och 5–8 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 6 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart.

58

SOU 2008:44 Författningsförslag

18 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 11 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

TPF

1

FPT

ordet

”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 kap. 11 § 2006:728.

59

Författningsförslag SOU 2008:44

19 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Härigenom föreskrivs att i 15 §§ lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart.

60

SOU 2008:44 Författningsförslag

20 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

Härigenom föreskrivs att i 810, 1214, 17, 19 och 24 §§ lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen”

i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

8 § 2004:1095 9 § 2004:1095 10 § 2004:1095 12 § 2004:1095 13 § 2004:1095 14 § 2004:1095 17 § 2004:1095 19 § 2004:1095 24 § 2004:1095.

61

Författningsförslag SOU 2008:44

21 Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

6 §

TPF

1

FPT

Tullverket skall på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens jordbruksverk, Järnvägsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Radio- och TVverket, Sveriges riksbank, Statens räddningsverk, Skatteverket, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Vägverket. Tullverket skall vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Radio- och TV-verket, Sveriges riksbank, Statens räddningsverk, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportinspektionen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2006:731.

62

SOU 2008:44 Författningsförslag

22 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:558) om vägtrafikregister

TPF

1

FPT

dels att i 6, 7, 9, 31, 33 och 35 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 13 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

TPF

2

FPT

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsvarande sätt som en traktor klass II,

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 § första stycket 4, för kontrollbesiktning,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonslagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonslagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genomföras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra haveriundersökning, att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra haveriundersökning eller av den som Transportinspektionen särskilt förordnat att

TP

1

PT

Senaste lydelse av 6 § 2004:635.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2006:239.

63

Författningsförslag SOU 2008:44

att handlägga ett ärende, utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga ett ärende,

6. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registreringsbesiktning av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller

6. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registreringsbesiktning av den som Transportinspektionen särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller

7. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §. I fall som avses i första stycket 3 skall handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

64

SOU 2008:44 Författningsförslag

23 Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574) dels att i 3 kap. 3 och 6 §§ samt 5 kap. 5 och 6 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 3 kap. 3 § och 5 kap. 6 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”,

dels att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

4 §

TPF

1

FPT

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar eller utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportinspektionen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:467.

65

Författningsförslag SOU 2008:44

24 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Härigenom föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)

TPF

1

FPT

dels att i 2 kap. 3 och 10 §§, 3 kap. 1, 4 och 12 §§, 4 kap. 11, 13 och 14 §§, 5 kap. 1–3, 9, 22 och 26–28 §§, 6 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1, 11 och 13 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 9 kap. 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 5 kap. 1 § 2006:830.

66

SOU 2008:44 Författningsförslag

25 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

TPF

1

FPT

dels att i 3, 4, 11, 21 och 29 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 29 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

21 § 2005:854 29 § 2005:854.

67

Författningsförslag SOU 2008:44

26 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (2004:629) om trängselskatt ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

68

SOU 2008:44 Författningsförslag

27 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

Härigenom föreskrivs att i 9 och 10 §§ lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

9 § 2004:1102 10 § 2004:1102.

69

Författningsförslag SOU 2008:44

28 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Härigenom föreskrivs att i 5, 7 och 8 §§ lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

70

SOU 2008:44 Författningsförslag

29 Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Härigenom föreskrivs att i 1 kap. 2 §, 4 kap.1 och 7 §§, 6 kap. 7 § samt 7 kap.1 och 4 §§vägtrafikskattelagen (2006:227) ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

71

Författningsförslag SOU 2008:44

30 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

72

SOU 2008:44 Författningsförslag

31 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

73

Författningsförslag SOU 2008:44

32 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Härigenom föreskrivs att i 5 § lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportinspektionen vara den enskildes motpart.

74

SOU 2008:44 Författningsförslag

33 Förslag till förordning om överlastavgift

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar Transportinspektionen för frågor om överlastavgift.

2 § Transportinspektionen meddelar föreskrifter om inbetalning av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1973:786) om inbetalning av överlastavgift.

75

Författningsförslag SOU 2008:44

34 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

Härigenom föreskrivs att i 5 § förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 5 § 1998:4.

76

SOU 2008:44 Författningsförslag

35 Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

TPF

1

FPT

dels att i 1–5 och 7 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 2 och 5 §§ ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 1971:991 2 § 1971:991 3 § 1971:991 4 § 1978:845 5 § 1971:991 7 § 1998:1067.

77

Författningsförslag SOU 2008:44

36 Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

TPF

1

FPT

dels att i 1–4 och 6 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 1971:992 2 § 1971:992 3 § 1971:992 4 § 1978:846 6 § 1998:1068.

78

SOU 2008:44 Författningsförslag

37 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar

Härigenom föreskrivs att i 9 kap. 1 § förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen”

ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 9 kap. 1 § 2004:1103.

79

Författningsförslag SOU 2008:44

38 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

TPF

1

FPT

dels att i 1, 4 och 5 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 1 och 4 §§ ordet ”styrelsen” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 1994:380 4 § 1965:202 5 § 1994:380.

80

SOU 2008:44 Författningsförslag

39 Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

Härigenom föreskrivs att i 2 § kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 § 2004:1137.

81

Författningsförslag SOU 2008:44

40 Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Härigenom föreskrivs att i 1–3 §§ kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket”

ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 2004:1363 2 § 2004:1363 3 § 2004:1363.

82

SOU 2008:44 Författningsförslag

41 Förslag till förordning om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)

Härigenom föreskrivs i fråga om sjöförklaringskungörelsen (1967:294)

TPF

1

FPT

dels att i 2, 4, 6, 8 och 11–14 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 13 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 1995:172 4 § 1995:172 6 § 1995:172 8 § 1995:172 11 § 1995:172 12 § 1995:172 13 § 1999:471 14 § 1995:172.

83

Författningsförslag SOU 2008:44

42 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Härigenom föreskrivs att i 8 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen” och ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 1975:880.

Senaste lydelse av 8 § 2005:950.

84

SOU 2008:44 Författningsförslag

43 Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

Härigenom föreskrivs att i 1 § kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

85

Författningsförslag SOU 2008:44

44 Förslag till förordning om ändring i vägkungörelsen (1971:954)

Härigenom föreskrivs att 5, 23 a och 38 §§ vägkungörelsen (1971:954)

TPF

1

FPT

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

TPF

2

FPT

Bestämmelser om rätt för Vägverket att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på väg och anordningar som hör till väg finns i 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Bestämmelser om rätt för Transportinspektionen att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på väg och anordningar som hör till väg finns i 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Samtliga väghållningsmyndigheter och länsstyrelser skall underrättas om föreskrifter som avses i första stycket.

Samtliga väghållningsmyndigheter och länsstyrelser samt Vägverket ska underrättas om föreskrifter som avses i första stycket.

23 a §

TPF

3

FPT

Vägverket får meddela närmare föreskrifter om genomförande av förstudie och vägutredning enligt 14 a och 14 b §§väglagen (1971:948). Föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivning i samband med förstudie och vägutredning skall meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

Transportinspektionen får efter samråd med Vägverket meddela närmare föreskrifter om genomförande av förstudie och vägutredning enligt 14 a och 14 b §§väglagen (1971:948). Föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivning i samband med förstudie och vägutredning ska meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

I fråga om underrättelse om föreskrifter som avses i första stycket gäller 38 § tredje stycket.

I fråga om underrättelse om föreskrifter som avses i första stycket gäller 5 § andra stycket.

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 1987:461.

TP

2

PT

Senaste lydelse 1999:776.

TP

3

PT

Senaste lydelse 1998:895.

86

SOU 2008:44 Författningsförslag

38 §

TPF

4

FPT

Vägverket får meddela närmare föreskrifter om upprättande av arbetsplaner och om tillägg till arbetsplaner. Föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivning i samband med arbetsplan meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

Transportinspektionen får efter samråd med Vägverket meddela närmare föreskrifter om upprättande av arbetsplaner och om tillägg till arbetsplaner. Föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivning i samband med arbetsplan meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

Vägverket får vidare efter samråd med Statens jordbruksverk och Lantmäteriverket meddela föreskrifter om sådana utredningar som avses i 26 § tredje stycket.

Vägverket får efter samråd med Statens jordbruksverk och Lantmäteriverket meddela föreskrifter om sådana utredningar som avses i 26 § tredje stycket.

Samtliga väghållningsmyndigheter och länsstyrelser skall underrättas om de föreskrifter Vägverket meddelar med stöd av första och andra styckena.

Samtliga väghållningsmyndigheter och länsstyrelser ska underrättas om föreskrifter som avses i första och andra styckena. Vägverket ska underrättas om föreskrifter som avses i första stycket.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

4

PT

Senaste lydelse 1998:895.

87

Författningsförslag SOU 2008:44

45 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

Härigenom föreskrivs att i 1 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 1 § 2005:990.

88

SOU 2008:44 Författningsförslag

46 Förslag till förordning om ändring i kungörelsen (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

Härigenom föreskrivs att i 7 § kungörelsen (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 7 § 2004:1104.

89

Författningsförslag SOU 2008:44

47 Förslag till förordning om upphävande av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

Härigenom föreskrivs att kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning ska upphöra att gälla vid utgången av år 2008.

U

Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tiden före upphävandet.

90

SOU 2008:44 Författningsförslag

48 Förslag till förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Härigenom föreskrivs att i 8 § anläggningskungörelsen (1973:1165)

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 8 § 1999:775.

91

Författningsförslag SOU 2008:44

49 Förslag till förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Härigenom föreskrivs att i 12, 14, 18, 23, 24, 26, 28, 31–33, 36, 44–46, 48, 53, 58 och 59 §§ militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

12 § 1998:1279 14 § 1998:1279 18 § 1994:883 23 § 1994:883 24 § 1994:883 26 § 2002:928 28 § 2003:578 31 § 2002:928 32 § 1998:6 33 § 2001:655 36 § 2001:655 44 § 1992:1297 45 § 2002:928 46 § 1994:883 48 § 1998:1367 53 § 1992:1297 58 § 1994:883 59 § 1994:883.

92

SOU 2008:44 Författningsförslag

50 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Härigenom föreskrivs att i 1 och 4 §§ förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 1995:961 4 § 1999:346.

93

Författningsförslag SOU 2008:44

51 Förslag till förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Härigenom föreskrivs att i 1 kap.1, 4 och 8 §§fartygsregisterförordningen (1975:927)

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 kap. 1 § 2001:807 1 kap. 4 § 2001:807 1 kap. 8 § 2001:807.

94

SOU 2008:44 Författningsförslag

52 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1975:928) om handläggning av partrederiärenden

Härigenom föreskrivs att i 1, 2, 5, 7 och 8 §§ förordningen (1975:928) om handläggning av partrederiärenden

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfarts-

verket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 2001:808 2 § 2001:808 5 § 2001:808 7 § 2001:808 8 § 2001:808.

95

Författningsförslag SOU 2008:44

53 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

Härigenom föreskrivs att i 2 kap.1 och 2 §§, 3 kap.2 och 3 §§ samt 4 kap. 2 § förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 1987:1144.

Senaste lydelse av 2 kap. 1 § 2001:809 2 kap. 2 § 2001:809 3 kap. 2 § 2001:809 3 kap. 3 § 2001:809 4 kap. 2 § 1988:477.

96

SOU 2008:44 Författningsförslag

54 Förslag till förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspek-

tionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 20 § 2002:348.

97

Författningsförslag SOU 2008:44

55 Förslag till förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725) ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

TPF

1

FPT

Nuvarande lydelse Författningssamling för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning Förkortning Särskild före-

skrift

Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutet för

tillväxtpolitiska studiers författningssamling

ITPSFS

Järnvägsstyrelsen

Järnvägsstyrelsens författningssamling

JvSFS

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets författningssamling

KAMFS

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionens författningssamling

LIFS

Luftfartsstyrelsen

Luftfartsstyrelsens författningssamling

LFS Utnyttjas också av Luftfartsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Läkemedels-Läkemedels-LFNFS

TP

1

PT

Senaste lydelse 2007:1229.

98

SOU 2008:44 Författningsförslag

förmånsnämnden

förmånsnämndens författningssamling

Bilaga 1

Föreslagen lydelse

Författningssamling för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning Förkortning Särskild föreskrift

Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutet för tillväxtpolitiska studiers författningssamling

ITPSFS

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets författningssamling

KAMFS

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionens författningssamling

LIFS

Läkemedelsförmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämndens författningssamling

LFNFS

Totalförsvarets pliktverk

Totalförsvarets pliktsverks författningssamling

TFS

Transportinspektionen

Transportinspektionens författningssamling

TRIFS Utnyttjas

också av Luftfartsverket och Sveriges meteorolo-

99

Författningsförslag SOU 2008:44

giska och hydrologiska institut

Tullverket Tullverkets

författningssamling

TFS Utnyttjas

också av Inspektionen för strategiska produkter

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

100

SOU 2008:44 Författningsförslag

56 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

TPF

1

FPT

dels att i 3, 6 och 9–12 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 12 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 1981:144.

Senaste lydelse av 3 § 1992:1282 6 § 1993:1238 9 § 1992:1282 10 § 1992:1282 11 § 2003:861 12 § 2003:920.

101

Författningsförslag SOU 2008:44

57 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Härigenom föreskrivs att i 2 § förordningen (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas

ut mot ”Transportinspektionen” och ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 § 1992:1503.

102

SOU 2008:44 Författningsförslag

58 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Härigenom föreskrivs att i 9, 12 och 15 §§ förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

9 § 2004:885 12 § 2000:958 15 § 2004:885.

103

Författningsförslag SOU 2008:44

59 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Härigenom föreskrivs att i förordningen (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av förordningen 1992:1501.

104

SOU 2008:44 Författningsförslag

60 Förslag till förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Härigenom föreskrivs att i 21 § arbetsmiljöförordningen

TPF

1

FPT

(1977:1166) ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 1992:1136.

Senaste lydelse av 21 § 2003:442.

105

Författningsförslag SOU 2008:44

61 Förslag till förordning om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Härigenom föreskrivs att i 2 § förfogandeförordningen (1978:558)

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 § 2004:1105.

106

SOU 2008:44 Författningsförslag

62 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Härigenom föreskrivs att i 5, 6 och 9 §§ förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

5 § 1989:921 6 § 1989:921 9 § 1989:921.

107

Författningsförslag SOU 2008:44

63 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

TPF

1

FPT

Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket skall, vart och ett inom sitt område, initiera, planera och följa upp anpassningen. Rikstrafiken skall verka för att anpassningen samordnas.

Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket får, vart och ett inom sitt område, meddela de föreskrifter som behövs om färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift.

Innan föreskrifter meddelas skall myndigheterna samråda med berörda myndigheter, terminalansvariga och handikapporganisationer samt med företrädare för dem som utövar trafiken.

Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket ska, vart och ett inom sitt område, initiera, planera och följa upp anpassningen. Detsamma gäller Transportinspektionen inom luftfartsområdet. Rikstrafiken ska verka för att anpassningen samordnas.

Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportinspektionen får, vart och ett inom sitt område, meddela de föreskrifter som behövs om färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift.

Innan föreskrifter meddelas ska myndigheterna samråda med berörda myndigheter, terminalansvariga och handikapporganisationer samt med företrädare för dem som utövar trafiken.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:1107.

108

SOU 2008:44 Författningsförslag

64 Förslag till förordning om ändring i containerförordningen (1980:640)

Härigenom föreskrivs i fråga om containerförordningen (1980:640)

TPF

1

FPT

dels att i 2, 15 och 16 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 15 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

15 § 1999:492 16 § 1999:492.

109

Författningsförslag SOU 2008:44

65 Förslag till förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretessförordningen (1980:657)

TPF

1

FPT

dels att i 1 b § ordet ”Vägverkets” ska bytas ut mot ”Transportinspektionens”,

dels att 1 a § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

TPF

2

FPT

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,

domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,

Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,

Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndigheterna,

åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten,

TP

1

PT

Senaste lydelse av 1 b § 2007:1213.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2007:1213.

110

SOU 2008:44 Författningsförslag

den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,

Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort.

Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg och ersättning för vägrätt.

Transportinspektionen, såvitt avser förarprov för körkort.

111

Författningsförslag SOU 2008:44

Bilaga

TPF

3

FPT

Nuvarande lydelse Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen 20. tillsyn som utövas av Vägverket

sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte vid Vägverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

29. tillståndsgivning tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

30. tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Luftfartsstyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

31. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och lagen (1985:635) om beredskapslagring av naturgas eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

TP

3

PT

Senaste lydelse 2008:44. Ändringen innebär bl.a. att punkterna 30 och 111 utgår.

112

SOU 2008:44 Författningsförslag

110. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § nämnda lag samt tillsyn som handhas av Statens haverikommission

sekretess gäller inte i ärende som avses i 8 kap. 16 § sekretesslagen

111. tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Järnvägsstyrelsen

sekretess gäller inte beslut i ärenden

112. tillsyn som utövas av Granskningsnämnden för radio och TV samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Radio- och TVverket

sekretess gäller inte beslut i ärenden.

128. utredning, planering och uppföljning hos Banverket rörande trafik- och transportutveckling samt infrastruktur 129. utredning, planering och tillsyn som handhas av Sjöfartsverket och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

130. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451)

sekretess enligt 2 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

113

Författningsförslag SOU 2008:44

Bilaga

F öreslagen lydelse 20. tillståndsgivning och tillsyn hos Transportinspektionen

sekretess gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte vid Transportinspektionens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

29. tillståndsgivning tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

31. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och lagen (1985:635) om beredskapslagring av naturgas eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

114

SOU 2008:44 Författningsförslag

110. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § nämnda lag samt tillsyn som handhas av Statens haverikommission

sekretess gäller inte i ärende som avses i 8 kap. 16 § sekretesslagen

112. tillsyn som utövas av Granskningsnämnden för radio och TV samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Radio- och TVverket

sekretess gäller inte beslut i ärenden.

128. utredning, planering och uppföljning hos Banverket rörande trafik- och transportutveckling samt infrastruktur 129. utredning och planering som handhas av Transportinspektionen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

130. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451)

sekretess enligt 2 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

115

Författningsförslag SOU 2008:44

66 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

TPF

1

FPT

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 1983:59.

Senaste lydelse av 1 kap. 2 § 2006:1321 2 kap. 11 § 2006:1321 2 kap. 12 § 2006:1321 2 kap. 13 § 2006:1321 2 kap. 14 § 2006:1321 2 kap. 18 § 2006:1321 2 kap. 19 § 2006:1321 2 kap. 25 § 2006:1321 2 kap. 26 § 2006:1321 2 kap. 27 § 2006:1321 2 kap. 29 § 2006:1321 2 kap. 30 § 2006:1321 3 kap. 1 § 1996:528 3 kap. 2 § 1996:528 3 kap. 4 § 2000:1151 3 kap. 7 § 1983:59 3 kap. 8 § 1983:59 3 kap. 11 § 2001:1292 3 kap. 12 § 2000:1151 3 kap. 13 § 2000:1151 4 kap. 1 § 2003:441 4 kap. 3 § 1983:59 4 kap. 4 § 1983:59 4 kap. 5 § 1996:528 4 kap. 6 § 1995:592 4 kap. 7 § 2003:441 4 kap. 8 § 1996:528 4 kap. 11 § 2003:441 4 kap. 12 § 2003:441 5 kap. 1 § 1983:59 5 kap. 4 § 2004:751 5 kap. 5 § 2004:751 6 kap. 1 § 2003:441 6 kap. 2 § 2003:441 6 kap. 6 § 1983:59 6 kap. 7 § 1983:59 6 kap. 14 § 2003:441 6 kap. 15 § 2001:1292 6 kap. 16 § 2003:441 7 kap. 1 § 1996:528 7 kap. 2 § 1996:528 7 kap. 3 § 1996:528 7 kap. 4 § 1996:528 7 kap. 5 § 2001:1292 7 kap. 6 a § 2003:441 7 kap. 7 § 1996:528 7 kap. 8 § 2003:441

116

SOU 2008:44 Författningsförslag

dels att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 11–14, 18, 19, 25–27, 29 och 30 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 7, 8 och 11–13 §§, 4 kap. 1, 3–8, 11 och 12 §§, 5 kap. 1, 4 och 5 §§, 6 kap. 1, 2, 6, 7 och 14–16 §§, 7 kap. 1–5, 6 a och 7–9 §§, 8 kap. 5 § samt 9 kap. 1, 2, 4, 10, 14 och 15 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 3 kap. 2, 4 och 8 §§ samt 6 kap. 2 § ordet ”verket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”inspektionen” i motsvarande form,

dels att 8 kap. 1 och 2 §§ samt 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

1 §

TPF

2

FPT

Beslut enligt 9 kap. 1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg skall underställas chefen för Sjöfartsinspektionen.

Beslut enligt 9 kap. 1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska underställas behörig befattningshavare hos Transportinspektionen.

2 §

TPF

3

FPT

Ett beslut enligt 7 kap. 4 § första stycket, 5 eller 6 §, 6 a § andra stycket eller 6 b § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt 7 kap. 8 § denna förordning som har meddelats inom Sjöfartsverket av någon annan än chefen för Sjöfartsinspektionen skall genast underställas denne.

Ett beslut enligt 7 kap. 4 § första stycket, 5 eller 6 §, 6 a § andra stycket eller 6 b § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt 7 kap. 8 § denna förordning som har meddelats inom Transportinspektionen av någon annan än befattningshavare som sägs i 8 kap. 1 § ska genast

7 kap. 9 § 2003:441 8 kap. 5 § 1996:528 9 kap. 1 § 2000:1151 9 kap. 2 § 2000:1151 9 kap. 4 § 1998:909 9 kap. 10 § 2001:1292 9 kap. 14 § 2001:1292 9 kap. 15 § 2002:698.

TP

2

PT

Senaste lydelse 1996:528.

TP

3

PT

Senaste lydelse 2003:441.

117

Författningsförslag SOU 2008:44

underställas denne.

9 kap.

3 §

TPF

4

FPT

Beslut som meddelas av Sjöfartsverket med stöd av denna förordning skall meddelas efter samråd med

Beslut som meddelas av Transportinspektionen med stöd av denna förordning ska meddelas efter samråd med

1. Naturvårdsverket, i fråga om,

a) föreskrifter som meddelas med stöd av 1 kap. 2 §, 2 kap., 3 kap. 2 § andra stycket, 7 §, 8 §, 11 § första stycket i fråga om anordningarnas utformning och drift eller 13 §, 4 kap. 1 eller 8 §,

b) medgivande som lämnas med stöd av 3 kap. 1 §,

c) undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §, dock ej såvitt avser undantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fråga om

a) föreskrifter som meddelas med stöd av 5 kap. 4 §,

b) undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §, såvitt avser undantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

3. Kustbevakningen och Naturvårdsverket samt, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet, Försvarsmakten, i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 7 kap. 1 §,

3. Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket samt, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet, Försvarsmakten, i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 7 kap. 1 §,

4. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Luftfartsstyrelsen, Fiskeriverket och Naturvårdsverket, i fråga om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

4. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Fiskeriverket och Naturvårdsverket, i fråga om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

5. Kustbevakningen och Naturvårdsverket, i fråga om

a) föreskrifter enligt 7 kap.

5. Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter enligt

TP

4

PT

Senaste lydelse 2004:1108.

118

SOU 2008:44 Författningsförslag

3 § 2 lagen om åtgärder mot förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

b) beslut om samråd som avses i 7 kap. 4 § andra stycket,

c) föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §,

6. Försvarsmakten, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet, i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 3 kap. 11–13 §§ eller undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §.

7 kap. 3 § 2 lagen om åtgärder mot förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

6. Kustbevakningen och Naturvårdsverket, i fråga om

a) beslut om samråd som avses i 7 kap. 4 § andra stycket,

b) föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §,

7. Försvarsmakten, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet, i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 3 kap. 11–13 §§ eller undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har meddelats av Sjöfartsverket anses vid tillämpningen av förordningen vara meddelade av Transportinspektionen.

119

Författningsförslag SOU 2008:44

67 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

TPF

1

FPT

dels att i 1 och 4 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 2 och 5 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 2006:878 2 § 2006:878 4 § 2001:811 5 § 2004:1138.

120

SOU 2008:44 Författningsförslag

68 Förslag till förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)

TPF

1

FPT

dels att i 6 kap. 19 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 6 kap. 20 §, 13 kap. 16 § och 15 kap. 5 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 2000:1.

Senaste lydelse av 6 kap. 19 § 2006:879 6 kap. 20 § 2006:879 13 kap. 16 § 2004:1109 15 kap. 5 § 2006:879.

121

Författningsförslag SOU 2008:44

69 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Härigenom föreskrivs att i 4, 5, 9 och 13 §§ förordningen (1982:569) om lotsning m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

TPF

1

FPT

Föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till militära förhållanden meddelas av Sjöfartsverket efter hörande av Försvarsmakten.

Transportinspektionen får efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till militära förhållanden.

5 §

TPF

2

FPT

Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till förhållanden som hänför sig till farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra omständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till förhållanden som hänför sig till farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra omständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön.

9 §

TPF

3

FPT

Sjöfartsverket meddelar de föreskrifter i övrigt som behövs för lotsning av fartyg och annat biträde av lots åt fartyg än lotsning.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter i övrigt som behövs för lotsning av fartyg och annat biträde av lots åt fartyg än lotsning.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:278.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2003:86.

TP

3

PT

Senaste lydelse 1986:301.

122

SOU 2008:44 Författningsförslag

13 §

TPF

4

FPT

Avskrift av dom i mål om ansvar för brott mot denna förordning skall sändas till Sjöfartsverket.

Avskrift av dom i mål om ansvar för brott mot denna förordning ska sändas till Sjöfartsverket och Transportinspektionen.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

4

PT

Senaste lydelse 1986:301.

123

Författningsförslag SOU 2008:44

70 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Härigenom föreskrivs att i 1 § förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 1 § 2007:887.

124

SOU 2008:44 Författningsförslag

71 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Härigenom föreskrivs att i 2 § förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 § 1997:811.

125

Författningsförslag SOU 2008:44

72 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Härigenom föreskrivs att i förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut

mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av förordningen 1992:1283.

126

SOU 2008:44 Författningsförslag

73 Förslag till förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Härigenom föreskrivs i fråga om mönstringsförordningen (1984:831)

TPF

1

FPT

dels att i 1–3 a, 5–9 och 12–14 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 14 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 2007:239 3 a § 2007:239 5 § 1989:552.

127

Författningsförslag SOU 2008:44

74 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Härigenom föreskrivs att i 4, 5, 8, 99 c och 11 §§ förordningen (1985:838) om motorbränslen

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

4 § 2006:1019 5 § 2007:35 8 § 2004:678 9 § 2004:1152 9 a § 2004:678 9 b § 2004:1152 9 c § 2006:1019 11 § 2004:678.

128

SOU 2008:44 Författningsförslag

75 Förslag till förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

Härigenom föreskrivs i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)

TPF

1

FPT

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 2005:38.

Senaste lydelse av 1 § 2004:1113 3 § 2004:1113 4 § 2004:1113 5 § 2004:1113 8 § 2004:1113 9 § 2004:1113 11 § 2004:1113 12 § 2004:1113 13 § 2004:1113 14 § 2004:1113 15 § 2004:1113 16 § 2004:1113 17 § 2004:1113 18 § 2004:1113 19 § 2004:1113 20 § 2004:1113 21 § 2004:1113 22 § 2004:1113 23 § 2004:1113 25 § 2006:435 25 a § 2006:436 26 § 2004:1113 27 § 2004:1113 28 § 2004:1113 29 § 2004:1113 30 § 2004:1113 31 § 2004:1113 32 § 2004:1113 34 § 2004:1113 36 § 2004:1113 37 § 2004:1113 38 § 2004:1113 39 § 2004:1113 41 § 2004:1113 43 § 2004:1113 45 § 2004:1113 46 § 2004:1113 47 § 2004:1113 48 § 2004:1113 50 § 2004:1113 51 § 2004:1113 53 § 2004:1113 54 § 2004:1113 55 § 2004:1113 56 § 2004:1113 57 § 2004:1113 58 § 2004:1113

129

Författningsförslag SOU 2008:44

59 § 2004:1113 60 § 2004:1113 61 § 2004:1113 62 § 2004:1113 63 § 2004:1113 64 § 2004:1113 65 § 2004:1113 66 § 2004:1113 67 § 2004:1113 68 § 2004:1113 69 § 2004:1113 70 § 2004:1113 71 § 2004:1113 73 § 2004:1113 74 § 2004:1113 75 § 2004:1113 76 § 2004:1113 77 § 2004:1113 80 § 2005:228 81 § 2004:1113 82 § 2004:1113 83 § 2004:1113 84 § 2004:1113 86 § 2004:1113 87 § 2004:1113 88 § 2004:1113 89 § 2004:1113 90 § 2004:1113 91 § 2004:1113 92 § 2004:1113 94 § 2004:1113 95 § 2004:1113 96 § 2004:1113 97 § 2004:1113 98 § 2004:1113 100 § 2004:1113 102 § 2004:1113 104 § 2004:1113 105 § 2004:1113 106 a § 2006:1397 107 § 2004:1113 110 § 2004:1113 114 § 2004:1113 115 § 2004:1113 117 § 2007:492 118 § 2007:492 119 § 2007:492 120 § 2007:492 121 § 2007:492 124 § 2007:492 125 § 2007:492 128 § 2004:1113 129 § 2004:1113 130 § 2004:1113 131 § 2004:1113 132 § 2004:1113 133 § 2004:1113 134 § 2004:1113

130

SOU 2008:44 Författningsförslag

dels att 31 och 37 §§ ska upphöra att gälla, dels att i 1, 3–5, 8, 9, 11–23, 25–30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45– 48, 50, 51, 53–71, 73–77, 80–84, 86–92, 94–98, 100, 102, 104, 105, 106 a, 107, 110, 114, 115, 117–121, 124, 125, 128–135, 137–141, 144 och 146 §§ samt i rubriken närmast före 138 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 1, 4, 5, 13, 18, 19, 27, 32, 41, 56, 58, 60, 63–66, 68, 70, 73, 80, 82, 92, 96, 97, 102, 104, 107, 114, 120, 131, 132, 137 och 144 §§ ordet ”styrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”inspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har meddelats av Luftfartsstyrelsen anses vid tillämpningen av förordningen vara meddelade av Transportinspektionen.

135 § 2007:492 137 § 2004:1113 138 § 2005:94 139 § 2004:1113 140 § 2004:1113 141 § 2004:1113 144 § 2004:1113 146 § 2004:1113.

131

Författningsförslag SOU 2008:44

76 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartsregistret m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1986:172) om luftfartsregistret m.m.

TPF

1

FPT

dels att i 2, 15, 20, 24, 26, 30–36 och 38 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 38 § ordet ”styrelsen” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2004:1114 15 § 2004:1114 20 § 2004:1114 24 § 2004:1114 26 § 2005:145 30 § 2004:1114 31 § 2004:1114 32 § 2005:389 33 § 2005:145 34 § 2005:145 35 § 2004:1114 36 § 2004:1114 38 § 2004:1114.

132

SOU 2008:44 Författningsförslag

77 Förslag till förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

Härigenom föreskrivs i fråga om sjötrafikförordningen (1986:300)

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 9 och 10 §§, 3 kap. 3, 4 och 6 §§ samt 4 kap. 7 § ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1–2 a, 5, 6 och 8 §§, 3 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §

TPF

2

FPT

I den mån det inte strider mot tillämplig lag i främmande stat gäller de internationella sjövägsreglerna samt denna förordning och med stöd av förordningen meddelade föreskrifter även för trafik med svenskt fartyg utanför Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

Sjöfartsverket får föreskriva om undantag från vad som anges i första stycket.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket föreskriva om undantag från vad som anges i första stycket.

2 kap.

1 §

TPF

3

FPT

Sjöfartsverket får meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när fartyg förs i Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när fartyg förs i Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 kap. 2 § 2003:640 2 kap. 9 § 1994:666 2 kap. 10 § 2003:640 3 kap. 4 § 1996:526 4 kap. 7 § 1994:666.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2003:640.

TP

3

PT

Senaste lydelse 2006:626.

133

Författningsförslag SOU 2008:44

Sjöfartsverket får meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när svenska fartyg förs utanför Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Dessa föreskrifter skall dock inte tillämpas om de strider mot tillämplig lag i främmande stat.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när svenska fartyg förs utanför Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Dessa föreskrifter ska dock inte tillämpas om de strider mot tillämplig lag i främmande stat.

2 §

TPF

4

FPT

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter om fartbegränsning, förbud mot ankring eller begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter i Sveriges sjöterritorium. Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket även meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter.

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter om andra begränsningar och förbud som avser rätten att använda ett vattenområde i Sveriges sjöterritorium för trafik med fartyg, om föreskriften behövs från miljösynpunkt eller av andra säkerhetsskäl än de som anges i 1 § eller för att skydda fisket eller anläggningar för vattenbruk och föreskriften inte gäller handels-

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket och Transportinspektionen meddela föreskrifter om fartbegränsning, förbud mot ankring eller begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter i Sveriges sjöterritorium. Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket och Transportinspektionen även meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter.

Länsstyrelsen får efter samråd enligt första stycket meddela föreskrifter om andra begränsningar och förbud som avser rätten att använda ett vattenområde i Sveriges sjöterritorium för trafik med fartyg, om föreskriften behövs från miljösynpunkt eller av andra säkerhetsskäl än de som anges i 1 § eller för att skydda fisket eller anläggningar för vattenbruk och föreskriften inte gäller handels-

TP

4

PT

Senaste lydelse 1996:1364.

134

SOU 2008:44 Författningsförslag

sjöfarten i allmän farled.

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket även meddela andra föreskrifter om användande av Sveriges sjöterritorium när de är av tillfällig art.

sjöfarten i allmän farled.

Länsstyrelsen får efter samråd enligt första stycket även meddela andra föreskrifter om användande av Sveriges sjöterritorium när de är av tillfällig art.

2 a §

TPF

5

FPT

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket och Kustbevakningen av sådana sjöfartsskyddsskäl som skall beaktas inom en hamnanläggning inom Sveriges sjöterritorium meddela föreskrifter om

1. fartbegränsning,

2. förbud mot ankring, och

3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde.

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket och Kustbevakningen meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter.

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket, Transportinspektionen och Kustbevakningen av sådana sjöfartsskyddsskäl som ska beaktas inom en hamnanläggning inom Sveriges sjöterritorium meddela föreskrifter om

1. fartbegränsning,

2. förbud mot ankring, och

3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde.

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket, Transportinspektionen och Kustbevakningen meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter.

5 §

Sjöfartsverket fastställer utformningen och användningen av sjövägmärken.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter om utformningen och användningen av sjövägmärken.

TP

5

PT

Senaste lydelse 2004:1017.

135

Författningsförslag SOU 2008:44

6 §

TPF

6

FPT

Den myndighet som meddelar en föreskrift enligt 1, 2 eller 2 a § får besluta att sjövägmärke skall sättas upp och var detta skall ske.

Sjöfartsverket svarar för att ett sjövägmärke som verket har föreskrivit om sätts upp och underhålls. Sjöfartsverket kan dock besluta att kommun eller enskild i vars intresse föreskriften är meddelad skall sätta upp och underhålla märket.

Vederbörande kommun svarar för att ett sjövägmärke som en länsstyrelse har föreskrivit om sätts upp och underhålls. Länsstyrelsen kan dock besluta att enskild i vars intresse föreskriften är meddelad skall sätta upp och underhålla märket.

Den myndighet som meddelar en föreskrift enligt 1, 2 eller 2 a § får besluta att sjövägmärke ska sättas upp och var detta ska ske.

Sjöfartsverket svarar för att ett sjövägmärke som Transportinspektionen har föreskrivit eller beslutat om sätts upp och underhålls. Transportinspektionen kan dock besluta att en kommun eller en enskild i vars intresse föreskriften är meddelad ska sätta upp och underhålla märket.

Kommunen svarar för att ett sjövägmärke som en länsstyrelse har föreskrivit eller beslutat om sätts upp och underhålls. Länsstyrelsen kan dock besluta att en enskild i vars intresse föreskriften är meddelad ska sätta upp och underhålla märket.

8 §

TPF

7

FPT

Ett beslut som länsstyrelsen har meddelat med stöd av 2 §, 2 a § eller 6 § första stycket får överklagas hos regeringen. Fiskeriverket, Sjöfartsverket och Naturvårdsverket får överklaga ett sådant beslut. Ett beslut som länsstyrelsen har meddelat med stöd av 2 a § får överklagas även av Kustbevakningen.

Ett beslut som länsstyrelsen har meddelat med stöd av 2 §, 2 a § eller 6 § första stycket får överklagas hos regeringen. Fiskeriverket, Sjöfartsverket, Transportinspektionen och Naturvårdsverket får överklaga ett sådant beslut. Ett beslut som länsstyrelsen har meddelat med stöd av 2 a § får överklagas även av Kustbevakningen.

TP

6

PT

Senaste lydelse 2006:626.

TP

7

PT

Senaste lydelse 2004:1017.

136

SOU 2008:44 Författningsförslag

137

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

3 kap.

1 §

Staten håller fyrar, sjömärken och andra säkerhetsanordningar för sjöfarten samt sjöräddningsstationer i den utsträckning som Sjöfartsverket bestämmer.

Sjöfartsverket håller fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten samt sjöräddningsstationer i den utsträckning som Sjöfartsverket bestämmer efter samråd med Transportinspektionen.

2 §

TPF

8

FPT

Säkerhetsanordningar för sjöfarten får inte inrättas inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon utan tillstånd. Säkerhetsanordningar får inte heller ändras, flyttas eller dras in utan tillstånd.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Sjöfartsverket. Tillstånden kan förenas med villkor. I fråga om radiofyrar eller andra säkerhetsanordningar med radiosändare finns bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Sjöfartsverket får föreskriva att tillstånd för inrättande, ändring, flyttning eller indragning av säkerhetsanordningar inte behövs i ett visst område

Andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten än som sägs i 1 § får inte inrättas inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon utan tillstånd. Sjösäkerhetsanordningar får inte heller ändras, flyttas eller dras in utan tillstånd.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Transportinspektionen efter samråd med Sjöfartsverket. Ett tillstånd får förenas med villkor. I fråga om radiofyrar eller andra säkerhetsanordningar med radiosändare finns bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket föreskriva att tillstånd för inrättande, ändring, flyttning eller indragning av säkerhets-

TP

8

PT

Senaste lydelse 2003:399.

Författningsförslag SOU 2008:44

eller för en viss typ av säkerhetsanordningar.

anordningar inte behövs i ett visst område eller för en viss typ av säkerhetsanordningar.

4 kap.

4 §

TPF

9

FPT

Utländskt fartyg vars bruttodräktighet överstiger 300 får inte utan tillstånd av Sjöfartsverket läggas upp här i landet eller på annat sätt tas ur trafik för längre tid än tre veckor.

Om ett sådant tillstånd meddelas, skall de föreskrifter iakttas som Försvarsmakten har meddelat efter samråd med Sjöfartsverket beträffande förläggningsort för fartyget och andra förhållanden som rör förläggningen. Detta skall även gälla om svenskt fartyg vars bruttodräktighet överstiger 300 skall läggas upp eller på annat sätt tas ur trafik för annat ändamål än klassning, ombyggnad, reparation eller underhåll.

Om ett utländskt fartyg är upplagt eller på annat sätt taget ur trafik för längre tid än tre veckor, skall fartyget flyttas till en annan förläggningsort inom Sveriges sjöterritorium om Försvarsmakten efter samråd med Sjöfartsverket bestämmer så. Detsamma gäller om ett svenskt fartyg är upplagt eller på annat sätt taget ur trafik för annat ändamål än klassning,

Utländskt fartyg vars bruttodräktighet överstiger 300 får inte utan tillstånd av Transportinspektionen läggas upp här i landet eller på annat sätt tas ur trafik för längre tid än tre veckor.

Om ett sådant tillstånd meddelas, ska de föreskrifter iakttas som Försvarsmakten har meddelat efter samråd med Transportinspektionen och Sjöfartsverket beträffande förläggningsort för fartyget och andra förhållanden som rör förläggningen. Detta ska även gälla om svenskt fartyg vars bruttodräktighet överstiger 300 ska läggas upp eller på annat sätt tas ur trafik för annat ändamål än klassning, ombyggnad, reparation eller underhåll.

Om ett utländskt fartyg är upplagt eller på annat sätt taget ur trafik för längre tid än tre veckor, ska fartyget flyttas till en annan förläggningsort inom Sveriges sjöterritorium om Försvarsmakten efter samråd med Transportinspektionen och Sjöfartsverket bestämmer så. Detsamma gäller om ett svenskt fartyg är upplagt eller på annat sätt taget ur trafik för annat ändamål än klass-

TP

9

PT

Senaste lydelse 1994:666.

138

SOU 2008:44 Författningsförslag

ombyggnad, reparation eller underhåll. Beträffande fartygets förläggning skall de föreskrifter iakttas som har meddelats.

ning, ombyggnad, reparation eller underhåll. Beträffande fartygets förläggning ska de föreskrifter iakttas som har meddelats.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

139

Författningsförslag SOU 2008:44

78 Förslag till förordning om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

Härigenom föreskrivs att i 3, 1013, 15 och 16 §§svävarfartsförordningen (1986:305)

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har meddelats av Sjöfartsverket anses vid tillämpningen av förordningen vara meddelade av Transportinspektionen.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

10 § 1995:140 11 § 1997:152 15 § 1999:349 16 § 1998:1312.

140

SOU 2008:44 Författningsförslag

79 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

Härigenom föreskrivs att i 2 § förordningen (1987:26) om parkeringsvakter

TPF

1

FPT

i kommuner ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 § 1992:1284.

141

Författningsförslag SOU 2008:44

80 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1987:899) om statliga parkeringsplatser

Härigenom föreskrivs att i 6 § förordningen (1987:899) om statliga parkeringsplatser

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverkets” ska bytas ut mot

”Transportinspektionens”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har meddelats av Vägverket anses vid tillämpningen av förordningen vara meddelade av Transportinspektionen.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 6 § 1992:1292.

142

SOU 2008:44 Författningsförslag

81 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

Härigenom föreskrivs att i 9 § förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 9 § 2006:662.

143

Författningsförslag SOU 2008:44

82 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs att i 9, 10 och 1517 §§ förordningen (1988:1017)

TPF

1

FPT

om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanlägg-

ningar m.m. ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

9 § 2004:1115 10 § 2004:1115 15 § 2004:1115 16 § 2004:1115 17 § 2004:1115.

144

SOU 2008:44 Författningsförslag

83 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Härigenom föreskrivs att i 7 och 10 §§ förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

7 § 1998:961 10 § 2007:916

145

Författningsförslag SOU 2008:44

84 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

TPF

1

FPT

dels att i 12 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 19, 21 och 23 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 3–6 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

TPF

2

FPT

Olyckor eller tillbud som inte är av den art som anges i 2 § lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall ändå undersökas enligt lagen, om det är påkallat från säkerhetssynpunkt att undersökningen görs.

Olyckor eller tillbud som inte är av den art som anges i 2 § lagen (1990:712) om undersökning av olyckor ska ändå undersökas enligt lagen, om det är påkallat från säkerhetssynpunkt att undersökningen görs.

Undersökningen görs av

1. Luftfartsstyrelsen, när det gäller olyckor och tillbud som berör annan luftfart än militär luftfart,

2. Sjöfartsverket, när det gäller olyckor och tillbud som berör annan sjöfart än militär sjöfart,

3. Försvarsmakten, när det gäller olyckor och tillbud som berör den militära luft- eller sjöfarten,

Undersökningen görs av

1. Transportinspektionen, när det gäller olyckor och tillbud som berör vägtrafiken, annan luftfart än militär luftfart samt annan sjöfart än militär sjöfart,

2. Försvarsmakten, när det gäller olyckor och tillbud som berör den militära luft- eller sjöfarten,

TP

1

PT

Senaste lydelse av

12 § 2007:491 19 § 2007:491 21 § 1999:509 23 § 2007:491.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2007:491.

146

SOU 2008:44 Författningsförslag

4. Statens haverikommission, när det gäller olyckor och tillbud som inte berör luftfarten eller sjöfarten. Statens haverikommission har rätt att undersöka olyckor och tillbud som avses i andra stycket 1–3, om det finns särskilda skäl.

3. Statens haverikommission, när det gäller olyckor och tillbud som inte berör vägtrafiken, luftfarten eller sjöfarten. Statens haverikommission har rätt att undersöka olyckor och tillbud som avses i andra stycket 1 och 2, om det finns särskilda skäl.

3 a §

TPF

3

FPT

När Statens haverikommission skall avgöra om ett tillbud till en järnvägsolycka enligt 2 § andra stycket lagen (1990:712) om undersökning av olyckor eller en olycka eller ett tillbud enligt 3 § andra stycket 4 denna förordning som berör spårtrafiken skall undersökas skall, utöver det som anges i dessa paragrafer, följande beaktas:

När Statens haverikommission ska avgöra om ett tillbud till en järnvägsolycka enligt 2 § andra stycket lagen (1990:712) om undersökning av olyckor eller en olycka eller ett tillbud enligt 3 § andra stycket 3 denna förordning som berör spårtrafiken ska undersökas ska, utöver det som anges i dessa paragrafer, följande beaktas:

1. olyckans eller tillbudets omfattning,

2. om olyckan eller tillbudet utgör en del av en serie olyckor eller tillbud av betydelse för systemet som helhet,

3. olyckans eller tillbudets inverkan på järnvägssäkerhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz, samt

4. framställningar från infrastrukturförvaltare (spårinnehavare), järnvägsföretag, Järnvägsstyrelsen eller från någon annan stat inom EES eller Schweiz.

4. framställningar från infrastrukturförvaltare (spårinnehavare), järnvägsföretag, Transportinspektionen eller från någon annan stat inom EES eller Schweiz

4 §

TPF

4

FPT

En myndighet som anges i 3 § andra stycket 1, 2 eller 3 får överlåta åt någon annan att göra

Transportinspektionen och Försvarsmakten får överlåta åt någon annan att göra en sådan

TP

3

PT

Senaste lydelse 2007:491.

TP

4

PT

Senaste lydelse 2007:491.

147

Författningsförslag SOU 2008:44

undersökningen. undersökning som sägs i 3 §

andra stycket 1 eller 2.

5 §

TPF

5

FPT

Vad som sägs i denna förordning om tillsynsmyndighet avser de myndigheter som anges i 3 § andra stycket 1–3 samt Järnvägsstyrelsen i fråga om olyckor eller tillbud som berör spårtrafiken.

Om en överlåtelse har skett enligt 2 § till en myndighet eller om undersökningen görs av en myndighet enligt 3 § andra stycket 1–3 eller 4 §, gäller bestämmelserna i 6–8, 10, 11, 13–15 och 17–19 §§ i tillämpliga delar.

Vad som sägs i denna förordning om tillsynsmyndighet avser de myndigheter som anges i 3 § andra stycket 1 och 2.

Om en överlåtelse har skett enligt 2 § till en myndighet eller om undersökningen görs av en myndighet enligt 3 § andra stycket 1 eller 2 eller 4 §, gäller bestämmelserna i 6–8, 10, 11, 13–15 och 17–19 §§ i tillämpliga delar.

6 §

TPF

6

FPT

Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen skall ställa experter till Statens haverikommissions förfogande för undersökningar av olyckor eller tillbud som berör myndigheternas ansvarsområde, om detta inte äventyrar myndigheternas möjlighet att fullgöra andra angelägna uppgifter.

Försvarsmakten och Transportinspektionen ska ställa experter till Statens haverikommissions förfogande för undersökningar av olyckor eller tillbud som berör myndigheternas ansvarsområde, om detta inte äventyrar myndigheternas möjlighet att fullgöra andra angelägna uppgifter.

Tillsynsmyndigheterna och Statens räddningsverk har rätt till insyn i Haverikommissionens undersökningar, om undersökningen berör dessa myndigheters ansvarsområde.

TP

5

PT

Senaste lydelse 2007:491.

TP

6

PT

Senaste lydelse 2007:491.

148

SOU 2008:44 Författningsförslag

16 §

TPF

7

FPT

Luftfartsstyrelsen fullgör den rapporteringsskyldighet gentemot Internationella civila luftfartsorganisationen som följer av bilaga 13 till Chicagokonventionen.

Sjöfartsverket fullgör den rapporteringsskyldighet gentemot Internationella sjöfartsorganisationen som följer av bestämmelser om undersökning av olyckor i internationella överenskommelser som har biträtts av Sverige.

Transportinspektionen fullgör den rapporteringsskyldighet gentemot Internationella civila luftfartsorganisationen som följer av bilaga 13 till Chicagokonventionen.

Transportinspektionen fullgör också den rapporteringsskyldighet gentemot Internationella sjöfartsorganisationen som följer av bestämmelser om undersökning av olyckor i internationella överenskommelser som har biträtts av Sverige.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

7

PT

Senaste lydelse 2007:491.

149

Författningsförslag SOU 2008:44

85 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälligt bilförbud

Härigenom föreskrivs att i 8 § förordningen (1990:1080) om tillfälligt bilförbud

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 8 § 1997:783.

150

SOU 2008:44 Författningsförslag

86 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Härigenom föreskrivs att i 2, 4 och 68 §§ förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

TPF

1

FPT

ordet ”Järn-

vägsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2004:531 4 § 2004:531 6 § 2004:531 7 § 2004:531 8 § 2004:531.

151

Författningsförslag SOU 2008:44

87 Förslag till förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringsförordningen (1991:749)

TPF

1

FPT

dels att i 2 och 5 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 5 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2007:805 5 § 2004:933.

152

SOU 2008:44 Författningsförslag

88 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1991:1216) om vägtrafikombud

Härigenom föreskrivs att i 1 och 5 §§ förordningen (1991:1216) om vägtrafikombud

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 2001:539 5 § 2002:479.

153

Författningsförslag SOU 2008:44

89 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna

Härigenom föreskrivs att i 35, 7, 10 och 1215 §§ förordningen (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

4 § 2003;458 5 § 2001:804 7 § 1997:17 10 § 1995:173 12 § 1997:17 13 § 2003:458.

154

SOU 2008:44 Författningsförslag

90 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

TPF

1

FPT

dels att i 1–4 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 1 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 1 § 2007:917.

155

Författningsförslag SOU 2008:44

91 Förslag till förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

Härigenom föreskrivs i fråga om tillträdesförordningen (1992:118)

TPF

1

FPT

dels att i 5 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 28 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §

TPF

2

FPT

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Tullverket, varje myndighet inom sitt område, meddelar efter hörande av Försvarsmakten närmare föreskrifter för rapporteringen enligt 27 §.

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Transportinspektionen och Tullverket, varje myndighet inom sitt område, meddelar efter hörande av Försvarsmakten närmare föreskrifter för rapporteringen enligt 27 §.

Föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna förordning meddelas av Försvarsmakten efter hörande av berörda civila myndigheter.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 5 § 2005:54.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:1119.

156

SOU 2008:44 Författningsförslag

92 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1992:391) om uttagning för totalförsvarets behov

TPF

1

FPT

dels att i 15, 16, 30 och 31 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 20 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

15 § 2004:1121 16 § 2004:1121 20 § 2001:677 30 § 2004:1121 31 § 2004:1121.

157

Författningsförslag SOU 2008:44

93 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

TPF

1

FPT

dels att i 6, 7, 9, 17, 21 och 24 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 24 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

6 § 1995:523 7 § 1998:991 21 § 1998:991.

158

SOU 2008:44 Författningsförslag

94 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Härigenom föreskrivs att 3 a, 4 och 6 §§ förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

TPF

1

FPT

Kustbevakningen får använda vattenskoter i tjänsteutövning även i andra vattenområden än de som avses i 2 §. I övrigt får Sjöfartsverket meddela föreskrifter om, eller ge dispens i enskilda fall för, användning av vattenskoter vid sjöräddning eller för annat samhällsnyttigt ändamål i andra vattenområden än de som avses i 2 §.

Kustbevakningen får använda vattenskoter i tjänsteutövning även i andra vattenområden än de som avses i 2 §. I övrigt får Sjöfartsverket efter samråd med Transportinspektionen meddela föreskrifter om, eller ge dispens i enskilda fall för, användning av vattenskoter vid sjöräddning eller för annat samhällsnyttigt ändamål i andra vattenområden än de som avses i 2 §.

4 §

TPF

2

FPT

Innan länsstyrelsen beslutar föreskrifter om användning av vattenskoter inom ett vattenområde, skall den samråda med Sjöfartsverket, Kustbevakningen och berörd kommun.

Länsstyrelsen skall underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Naturvårdsverket och polismyndigheten om beslutet.

Innan länsstyrelsen beslutar föreskrifter om användning av vattenskoter inom ett vattenområde, ska den samråda med Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportinspektionen och berörd kommun.

Länsstyrelsen ska underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportinspektionen, Naturvårdsverket och polismyndigheten om beslutet.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:607.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:607.

159

Författningsförslag SOU 2008:44

6 §

TPF

3

FPT

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket och Naturvårdsverket får överklaga länsstyrelsens beslut.

Sjöfartsverket, Transportinspektionen och Naturvårdsverket får överklaga länsstyrelsens beslut.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

3

PT

Senaste lydelse 1998:1291.

160

SOU 2008:44 Författningsförslag

95 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1994:1162) om skeppsmätning

TPF

1

FPT

dels att i 2, 5, 6, 8–16, 18, 19, 23–25, 27–36 och 40 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 5, 8, 13, 19, 29, 30, 35 och 36 §§ ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

9 § 1997:682 15 § 2001:805 16 § 2001:805 28 § 2001:805 40 § 1998:1079.

161

Författningsförslag SOU 2008:44

96 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

TPF

1

FPT

Boverket får, utom i fall som sägs i tredje stycket, efter samråd med andra berörda myndigheter meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 3–8 och 10–15 §§ om inte någon annan myndighet enligt annan författning har rätt att meddela sådana föreskrifter. Detsamma gäller föreskrifter om sådan hushållning med avfall och om krav på underhåll som avses i 2 § första stycket 9 och tredje stycket lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Trots kraven i 2 och 2 a §§ lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. får Boverket i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 10–15 §§ denna förordning, om det finns särskilda skäl och dispensen

1. avser uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, och

2. inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

Vägverket får efter samråd med Boverket meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 3–8 §§ i fråga om vägar och gator, utom för vägtunnlar, samt anordningar som hör till vägarna eller gatorna.

Transportinspektionen får efter samråd med Boverket meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 3– 8 §§ i fråga om vägar och gator samt anordningar som hör till vägarna eller gatorna.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2007:621.

162

SOU 2008:44 Författningsförslag

97 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs att förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

TPF

1

FPT

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sjöfartsverket får - lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009),

Sjöfartsverket får lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009). Transportinspektionen får

- meddela föreskrifter om prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjölagen,

- meddela föreskrifter om skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen samt vissa skeppshandlingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen,

- meddela undantag från skyldigheten att föra dagbok enligt 18 kap. 1 § sjölagen, samt

- meddela föreskrifter om dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen. Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av förordningen 1999:523.

163

Författningsförslag SOU 2008:44

98 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

Härigenom föreskrivs att i 6 och 1114 §§ förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

11 § 1995:524 12 § 1998:791.

164

SOU 2008:44 Författningsförslag

99 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Härigenom föreskrivs att i 2, 4 och 5 §§ förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2006:1398 4 § 2004:1122 5 § 2006:1398.

165

Författningsförslag SOU 2008:44

100 Förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att i 810, 12, 16 och 21 §§vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

TPF

1

FPT

ordet ”Väg-

verket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

8 § 1998:1285 9 § 1998:1285 10 § 2003:797 16 § 2003:797.

166

SOU 2008:44 Författningsförslag

101 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

TPF

1

FPT

dels att 3 kap. 12 och 13 §§ ska upphöra att gälla och att rubrikerna närmast före 3 kap. 12 och 13 §§ ska utgå,

dels att i 4 kap. 5 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 3 kap. 10 § och rubriken närmast före 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

10 §

TPF

2

FPT

Vägverket Transportinspektionen

Vägverket skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter ur vägtrafikregistret.

Transportinspektionen ska på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter

1. ur vägtrafikregistret,

2. ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras behörighet och tjänstgöring på fartyg, och

3. om utfärdade certifikat inom luftfartens område.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

3 kap. 13 § 2004:997 4 kap. 5 § 2004:997.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2001:688.

167

Författningsförslag SOU 2008:44

102 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

TPF

1

FPT

Banverket får meddela närmare föreskrifter om genomförande av förstudie och järnvägsutredning enligt 2 kap.1 och 1 a §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivning i samband med förstudie och järnvägsutredning skall meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

Banverkets regionkontor och samtliga länsstyrelser skall underrättas om de föreskrifter Banverket meddelar med stöd av första stycket.

Transportinspektionen får meddela närmare föreskrifter om genomförande av förstudie och järnvägsutredning enligt 2 kap.1 och 1 a §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivning i samband med förstudie och järnvägsutredning ska meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

Banverket och samtliga länsstyrelser ska underrättas om de föreskrifter Transportinspektionen meddelar med stöd av första stycket.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse 1998:894.

168

SOU 2008:44 Författningsförslag

103 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs att i 1417 §§ förordningen (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009) ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

169

Författningsförslag SOU 2008:44

104 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

Härigenom föreskrivs att i 26 §§ förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfarts-

verket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2004:413 3 § 2004:413 3 a § 2004:513 4 § 2004:513.

170

SOU 2008:44 Författningsförslag

105 Förslag till förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Härigenom föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

TPF

1

FPT

dels att i 19 och 27 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

Bilaga

TPF

2

FPT

Nuvarande lydelse

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Läkemedelsverket, Totalförsvarets pliktverk, Tullverket,

Bilaga

Föreslagen lydelse

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Luftfartsverket, Läkemedelsverket, Totalförsvarets pliktverk, Transportinspektionen, Tullverket,

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

19 § 2004:1194 27 § 2004:1194.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2007:1330. Ändringen innebär bl.a. att Luftfartsstyrelsen utgår.

171

Författningsförslag SOU 2008:44

106 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

Härigenom föreskrivs att i 6 och 8 §§ förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas

ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

6 § 2004:1124 8 § 2004:1124.

172

SOU 2008:44 Författningsförslag

107 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Härigenom föreskrivs att i 6 och 7 §§ förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfarts-

styrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

6 § 2004:1125 7 § 2004:1125.

173

Författningsförslag SOU 2008:44

108 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

TPF

1

FPT

Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket upprättar och lämnar till EGkommissionen ansökningar om bidrag till den svenska delen av de transeuropeiska transportnätverken inom myndigheternas respektive verksamhetsområden. Ansökningarna skall i första hand avse projekt som har nationell prioritet.

Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket upprättar och lämnar till EG-kommissionen ansökningar om bidrag till den svenska delen av de transeuropeiska transportnätverken inom myndigheternas respektive verksamhetsområden. Detsamma gäller Transportinspektionen inom luftfartsområdet. Ansökningarna ska i första hand avse projekt som har nationell prioritet.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2005:7.

174

SOU 2008:44 Författningsförslag

109 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs att i 25, 810 och 20 §§ förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

TPF

1

FPT

ordet ”Väg-

verket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2003:992 3 § 2003:992 4 § 2003:992 8 § 2003:992 9 § 2003:992 10 § 2003:992.

175

Författningsförslag SOU 2008:44

110 Förslag till förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Härigenom föreskrivs i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 1 §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 4, 5, 8, 10 och 12 §§, 6 kap. 2–4 §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 8 kap. 1 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”,

dels att i 8 kap. 4 § orden ”Vägverket och Tullverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 1 kap. 3 §, 8 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §

Den som har tillstånd till cabotagetrafik i Sverige enligt överenskommelse med annan stat får bedriva denna trafik utan tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

Tillståndet till cabotagetrafik skall medföras i fordonet och på uppmaning visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.

Tillståndet till cabotagetrafik ska medföras i fordonet och på uppmaning visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 kap. 1 § 2001:663 2 kap. 5 § 2000:1061 3 kap. 4 § 2007:48 3 kap. 5 § 2007:48 3 kap. 8 § 2007:48 3 kap. 10 § 2007:48 3 kap. 12 § 2007:48 6 kap. 2 § 2006:244 8 kap. 1 § 2003:997 8 kap. 4 § 2001:663 10 kap. 1 § 2002:367 11 kap. 1 § 2007:48 11 kap. 2 § 2004:719 11 kap. 4 § 1999:1141.

176

SOU 2008:44 Författningsförslag

177

Tillsyn över att sådan trafik som avses i första stycket bedrivs enligt gällande bestämmelser utövas av Vägverket när det gäller persontransporter och av Tullverket när det gäller godstransporter.

Tillsyn över att sådan trafik som avses i första stycket bedrivs enligt gällande bestämmelser utövas av Transportinspektionen.

8 kap.

2 §

TPF

2

FPT

Om en myndighet uppmärksammar omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation skall tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legitimationen skall återkallas, skall detta anmälas till prövningsmyndigheten. För trafik som avses i 1 kap. 3 § första stycket skall anmälan ske till Vägverket och Tullverket.

Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i trafikutövningen skall länsstyrelserna, Vägverket och Tullverket anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten.

Om en myndighet uppmärksammar omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas, ska detta anmälas till prövningsmyndigheten. För trafik som avses i 1 kap. 3 § första stycket ska anmälan ske till Transportinspektionen.

Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i trafikutövningen ska länsstyrelserna och Transportinspektionen anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten.

11 kap.

3 §

TPF

3

FPT

Föreskrifter för verkställigheten i frågor om transporttillstånd som avser godstransporter meddelas av Tullverket.

Föreskrifter för verkställigheten i frågor som avses i 6 kap. 6 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Föreskrifter för verkställigheten i frågor som avses i 6 kap. 6 § yrkestrafiklagen (1998:490)

TP

2

PT

Senaste lydelse 1999:556.

TP

3

PT

Senaste lydelse 1999:556. Ändringen innebär att första stycket upphävs.

Författningsförslag SOU 2008:44

meddelas av Rikspolisstyrelsen när de gäller polisman och av Tullverket när de gäller tulltjänsteman. Innan föreskrifter meddelas skall dessa myndigheter samråda med varandra.

meddelas av Rikspolisstyrelsen när de gäller polisman och av Tullverket när de gäller tulltjänsteman. Innan föreskrifter meddelas ska dessa myndigheter samråda med varandra.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

178

SOU 2008:44 Författningsförslag

111 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Härigenom föreskrivs att i 1, 10, 15 och 16 §§ förordningen (1998:780) om biluthyrning

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 § 2001:664 16 § 1999:1142.

179

Författningsförslag SOU 2008:44

112 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

TPF

1

FPT

dels att i 2 § orden ”Vägverket” respektive ”Tullverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 9 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

TPF

2

FPT

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas när det gäller transporter som avses i förordning (EEG) nr 684/92 och förordning (EEG) nr 881/92 av Vägverket och när det gäller transporter som avses i förordning (EEG) nr 3118/93 och förordning (EG) nr 3298/94 av Tullverket.

Transportinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EEG) nr 684/92, förordning (EEG) nr 881/92, förordning (EEG) nr 3118/93 och förordning (EG) nr 3298/94.

Föreskrifter för verkställigheten i fråga om hindrande av fortsatt färd meddelas av Rikspolisstyrelsen när de gäller polisman och av Tullverket när de gäller tulltjänsteman. Innan sådana föreskrifter meddelas skall dessa myndigheter samråda med varandra.

Föreskrifter för verkställigheten i fråga om hindrande av fortsatt färd meddelas av Rikspolisstyrelsen när de gäller polisman och av Tullverket när de gäller tulltjänsteman. Innan sådana föreskrifter meddelas ska dessa myndigheter samråda med varandra.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 § 2003:49.

TP

2

PT

Senaste lydelse 1999:557.

180

SOU 2008:44 Författningsförslag

113 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Härigenom föreskrivs att i 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfarts-

styrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 2 § 2004:1126.

181

Författningsförslag SOU 2008:44

114 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Beslut enligt 13 §§ lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn skall meddelas av Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket meddelar beslut enligt 1 och 2 §§ lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

Transportinspektionen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter enligt 3 § lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

182

SOU 2008:44 Författningsförslag

115 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

Härigenom föreskrivs att i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut

mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av bilagan 2007:847.

183

Författningsförslag SOU 2008:44

116 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Härigenom föreskrivs att i 15 och 22 §§ förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

TPF

1

FPT

ordet ”Sjöfartsverket” ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 2006:1198.

Senaste lydelse av 15 § 2006:1198 22 § 2006:1198.

184

SOU 2008:44 Författningsförslag

117 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

TPF

1

FPT

dels att i 2 och 3 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 3 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2003:444 3 § 2002:459.

185

Författningsförslag SOU 2008:44

118 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:978) om trafikskolor

TPF

1

FPT

dels att i 1, 2, 7, 9, 10 och 12 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 10 § 2004:1085.

186

SOU 2008:44 Författningsförslag

119 Förslag till förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 och 4 §§, 3 kap. 3, 10, 11, 15–18 och 20 §§, 4 kap. 9 §, 7 kap. 4 och 10 §, 8 kap. 1–6, 8, 10 a–12 §§ samt 9 kap. 1 § ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 3 kap. 10 § och 8 kap. 12 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 kap. 2 § 2001:666 2 kap. 3 § 2001:538 3 kap. 3 § 1998:488 3 kap. 10 § 2003:552 3 kap. 15 § 2004:1084 3 kap. 20 § 2003:522 7 kap. 4 § 2001:666 7 kap. 10 § 1999:992 8 kap. 2 § 2003:552 8 kap. 3 § 2003:552 8 kap. 3 a § 2005:475 8 kap. 4 § 2003:552 8 kap. 5 § 2003:552 8 kap. 6 § 2003:552 8 kap. 10 a § 1999:992 8 kap. 12 § 2003:552 9 kap. 1 § 2003:552.

187

Författningsförslag SOU 2008:44

120 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Härigenom föreskrivs att i bilagorna 1 och 2 till förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transport-

inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

bilaga 1 2007:894 bilaga 2 2007:894.

188

SOU 2008:44 Författningsförslag

121 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Härigenom föreskrivs att i 28 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 28 § 2005:1159.

189

Författningsförslag SOU 2008:44

122 Förslag till förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Härigenom föreskrivs i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

TPF

1

FPT

dels att i 3 kap. 76 §, 4 kap. 6, 10 a, 10 d, 12, 13, 15, 16–17 b, 18 a och 20 §§, 10 kap. 13 a §, 11 kap. 4 §, 13 kap. 3, 7 och 9 §§ samt 14 kap. 13 § ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 13 kap. 7 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”,

dels att 9 kap. 1 §, 13 kap. 1 och 2 §§ samt 15 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

1 §

TPF

2

FPT

På en motorväg gäller följande.

1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 kilometer i timmen får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras på en motorväg.

2. Fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess slut.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

3 kap. 76 § 2007:101 4 kap. 6 § 2005:949 4 kap. 10 a § 2006:1208 4 kap. 10 d § 2006:1208 4 kap. 12 § 2006:1573 4 kap. 13 § 2006:1573 4 kap. 15 § 2004:718 4 kap. 17 § 2004:285 4 kap. 17 a § 2004:285 4 kap. 17 b § 2004:285 4 kap. 18 a § 2007:882 4 kap. 20 § 1999:240 10 kap. 13 a § 2007:101 11 kap. 4 § 2006:1027 13 kap. 3 § 2007:235.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2008:46.

190

SOU 2008:44 Författningsförslag

3. Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.

4. Fordon får inte vändas eller backas.

5. Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.

6. Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen. Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.

Transportinspektionen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.

Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.

13 kap.

1 §

Länsstyrelsen skall före mars månads utgång varje år upprätta en sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet. Sammanställningen skall även uppta bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse.

Länsstyrelsen ska före mars månads utgång varje år upprätta en sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet. Sammanställningen ska även uppta bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse.

Sammanställningen skall införas i länets författningssamling och sändas till Vägverket, Försvarsmakten och polismyndigheten samt de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.

Sammanställningen ska införas i länets författningssamling och sändas till Vägverket, Transportinspektionen, Försvarsmakten och polismyndigheten samt de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.

191

Författningsförslag SOU 2008:44

13 kap.

2 §

Hos länsstyrelsen skall det finnas en för allmänheten tillgänglig karta över de allmänna vägarna inom länet. Kartan skall vara upprättad i lämplig skala.

Kopior av kartan skall före juni månads utgång varje år sändas till Vägverket och de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen. Om någon ändring i den senast översända kartan inte har gjorts eller om ändringarna har liten omfattning behöver endast anmälan om detta göras.

Hos länsstyrelsen ska det finnas en för allmänheten tillgänglig karta över de allmänna vägarna inom länet. Kartan ska vara upprättad i lämplig skala.

Kopior av kartan ska före juni månads utgång varje år sändas till Vägverket, Transportinspektionen och de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen. Om någon ändring i den senast översända kartan inte har gjorts eller om ändringarna har liten omfattning behöver endast anmälan om detta göras.

15 kap.

1 §

Nuvarande lydelse

Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas enligt följande.

Beslut av Får överklagas hos En polismyndighet Länsstyrelsen En myndighet som har hand om väg- och gatuhållningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Vägverket Rikspolisstyrelsen Regeringen Vägverket som första instans Regeringen Vägverkets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas. De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga en polismyndighets eller länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag från sådana föreskrifter.

192

SOU 2008:44 Författningsförslag

Föreslagen lydelse

Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas enligt följande.

Beslut av Får överklagas hos En polismyndighet Länsstyrelsen En myndighet som har hand om väg- och gatuhållningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Transportinspektionen Rikspolisstyrelsen Regeringen Vägverket eller Transportinspektionen som första instans

Regeringen

Transportinspektionens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga en polismyndighets eller länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag från sådana föreskrifter.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

193

Författningsförslag SOU 2008:44

123 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

dels att i 2, 4–7 och 9 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 5 och 6 §§ ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

194

SOU 2008:44 Författningsförslag

124 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

TPF

1

FPT

dels att i 4, 5 och 9–12 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 8 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

TPF

2

FPT

Vägverket skall utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

Transportinspektionen ska utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

Tillsynsmyndigheterna skall vid behov samarbeta i tillsynsarbetet.

Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i tillsynsarbetet.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

4 § 2004:680 5 § 2004:680 9 § 2004:680 10 § 2004:680 11 § 2007:37 12 § 2004:680.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2005:1104.

195

Författningsförslag SOU 2008:44

196

Vägverket skall samarbeta med Järnvägsstyrelsen i tillsynsfrågor som rör motorer i lokomotiv och motorvagnar.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SOU 2008:44 Författningsförslag

125 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

TPF

1

FPT

dels att i 2, 5 och 7 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

TPF

2

FPT

Innan Vägverket bestämmer avgifternas storlek och när de skall betalas skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket och med länsstyrelserna.

Innan Transportinspektionen bestämmer avgifternas storlek och när de ska betalas ska inspektionen samråda med Ekonomistyrningsverket och med länsstyrelserna.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från skyldigheten att samråda med verket.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2003:523 5 § 2003:523 7 § 2003:523.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2003:523.

197

Författningsförslag SOU 2008:44

126 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

Härigenom föreskrivs att 9 § förordningen (1999:215) om lotsavgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådana kostnader som avses i 4 §.

För beslut om undantag från skyldighet att anlita lots som Sjöfartsverket föreskrivit med stöd av 5 § förordningen (1982:569) om lotsning m.m. skall en avgift tas ut som bestäms av Sjöfartsverket.

För beslut om undantag från skyldighet att anlita lots som Transportinspektionen föreskrivit med stöd av 5 § förordningen (1982:569) om lotsning m.m. ska en avgift tas ut som bestäms av inspektionen.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

198

SOU 2008:44 Författningsförslag

127 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Härigenom föreskrivs att i 2, 57, 912, 16 och 17 §§ förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

199

Författningsförslag SOU 2008:44

128 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1999:1134) om belastningsregister

TPF

1

FPT

dels att i 10, 17 och 20 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 11 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

TPF

2

FPT

Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbildningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,

TP

1

PT

Senaste lydelse av

10 § 2007:1273 17 § 2001:669 20 § 2006:507.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2007:923. Ändringen innebär bl.a. att första stycket punkt 10 utgår.

200

SOU 2008:44 Författningsförslag

7. Statens räddningsverk, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd,

8. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap.610 och 1216 §§socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

9. Luftfartsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171) överväger att ge certifikat eller tillstånd,

10. Järnvägsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap.24, 6 och 8 §§järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,

9. Transportinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171) överväger att ge certifikat eller tillstånd,

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap.24, 6 och 8 §§järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,

11. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäller, 12. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738), i fråga om den som ärendet gäller, 13. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,

201

Författningsförslag SOU 2008:44

14. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller, 15. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413), samt 16. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare. Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse samt om besöksförbud.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

202

SOU 2008:44 Författningsförslag

129 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1999:1135) om misstankeregister

TPF

1

FPT

dels att i 3 och 7 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

TPF

2

FPT

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som

a) övervakare,

b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller,

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål,

4. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga om villkorlig frigivning,

TP

1

PT

Senaste lydelse av

3 § 2006:508 7 § 2006:55.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2007:1453. Ändringen innebär bl.a. att första stycket punkt 12 utgår.

203

Författningsförslag SOU 2008:44

5. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,

6. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,

7. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet, som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

8. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,

9. Statens räddningsverk, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd, 10. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap.610 och 1216 §§socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 11. Luftfartsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171) överväger att ge certifikat eller tillstånd,

12. Järnvägsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§

11. Transportinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171) överväger att ge certifikat eller tillstånd,

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap.24, 6 och 8 §§järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,

204

SOU 2008:44 Författningsförslag

järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,

13. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om investeringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden överväger att ge tillstånd, 14. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar, för utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 13 i fråga om den som ärendet gäller såvitt avser banker och försäkringsbolag, 15. Fastighetsmäklarnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) överväger att registrera som fastighetsmäklare, 16. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera, 17. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller auktorisera, 18. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (1984:409) om gödselmedel, 19. Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 20. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa i utlandsstyrkan inom myndigheten, 21. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler, 22. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,

205

Författningsförslag SOU 2008:44

23. en kommunal myndighet, i fråga om den som har anmält ett förvärv av hyresfastighet enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet, om förvärvstillstånd får vägras, samt

24. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

206

SOU 2008:44 Författningsförslag

130 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Härigenom föreskrivs att i 24 §§ förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut

mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2004:1130 3 § 2004:1130 4 § 2004:1130.

207

Författningsförslag SOU 2008:44

131 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Härigenom föreskrivs att i 9 och 10 §§ förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut

mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

9 § 2006:349 10 § 2006:349.

208

SOU 2008:44 Författningsförslag

132 Förslag till förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

Härigenom föreskrivs i fråga om tullförordningen (2000:1306) dels att i 30 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 22 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

TPF

1

FPT

Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag är i den egna verksamheten att anse som deklarant och i förekommande fall gäldenär i enlighet med vad som anges i 4 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

Tullverket får efter samråd med Järnvägsstyrelsen, Posten AB (publ) och Luftfartsstyrelsen meddela föreskrifter om hur varor som befordras på järnväg, med post eller med luftfartyg ska anmälas till en godkänd tullbehandling. Därvid får föreskrivas att deklaration för övergång till fri omsättning av en vara får återkallas, så länge varan förvaras hos järnvägsföretaget, Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag eller lufttrafikföretag.

Tullverket får efter samråd med Transportinspektionen och Posten AB (publ) meddela föreskrifter om hur varor som befordras på järnväg, med post eller med luftfartyg ska anmälas till en godkänd tullbehandling. Därvid får föreskrivas att deklaration för övergång till fri omsättning av en vara får återkallas, så länge varan förvaras hos järnvägsföretaget, Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag eller lufttrafikföretag.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2007:1272.

209

Författningsförslag SOU 2008:44

För Tullverkets räkning utövas tullkontroll av järnvägsföretaget i fråga om varor som befordras på järnväg och av Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag i fråga om varor som befordras med post. Vid sådan kontrollverksamhet tillämpas 3 kap. 8 § första stycket och 6 kap. 21 § första styckettullagen.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

210

SOU 2008:44 Författningsförslag

133 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

dels att i 2, 5 och 6 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Innan Vägverket föreskriver avgifternas storlek skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet.

Innan Transportinspektionen föreskriver avgifternas storlek ska inspektionen samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från skyldigheten att samråda med verket.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

211

Författningsförslag SOU 2008:44

134 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 4 och 5 §§, 3 kap. 5 §, 4 kap. 3–6, 9, 10 b och 11 §§, rubriken närmast före 5 kap., 5 kap. 1, 2 och 4–7 §§, 6 kap. 3–5 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 5, 8, 10–12 och 14 §§, 8 kap. 2, 3, 6–9, 12 och 14 §§, 9 kap. 1, 11 och 13 §§, 10 kap. 1–4, 6, 6 a, 9 och 11– 13 §§, 11 kap. 1–3 och 5 §§, 12 kap. 1–9 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1, 4, 7 och 8 §, 15 kap. 2, 4, 5 och 8 §§, 16 kap. 3, 4 och 9 §§, 17 kap. 5 §, 18 kap. 2–4 §§, 19 kap. 2 §, 20 kap. 1–6 och 8–10 §§ samt i

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 kap. 5 § 2004:988 4 kap. 4 § 2005:1229 4 kap. 10 b § 2005:1229 5 kap. 2 § 2006:318 6 kap. 3 § 2007:745 6 kap. 4 § 2007:745 6 kap. 5 § 2007:745 7 kap. 5 § 2003:95 8 kap. 2 § 2007:192 8 kap. 3 § 2005:1229 8 kap. 6 § 2007:192 8 kap. 7 § 2007:745 8 kap. 9 § 2007:192 8 kap. 14 § 2007:1112 9 kap. 13 § 2006:1207 10 kap. 3 § 2007:192 10 kap. 4 § 2007:192 10 kap. 6 a § 2005:1229 10 kap. 12 § 2002:945 10 kap. 13 § 2006:245 11 kap. 1 § 2007:192 11 kap. 2 § 2007:192 11 kap. 5 § 2005:1229 12 kap. 2 § 2004:622 12 kap. 6 § 2003:1028 12 kap. 7 § 2007:745 12 kap. 8 § 2002:945 13 kap. 1 § 2007:192 15 kap. 2 § 2006:1065 18 kap. 4 § 2004:988 19 kap. 2 § 2005:1229 20 kap. 3 § 2003:1028 20 kap. 4 § 2002:945 20 kap. 4 a § 2005:1229 20 kap. 10 § 2005:1229 bilaga 1 2007:745 bilaga 2 2007:47 bilaga 3 2007:47.

212

SOU 2008:44 Författningsförslag

bilagorna 1–3 till förordningen ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportsinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 5 kap. 5–7 §§, 7 kap. 1 §, 13 kap. 1 §, 18 kap. 3 §, 20 kap. 10 § samt i bilaga 3 till förordningen ordet ”verket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”inspektionen” i motsvarande form,

dels att 4 kap. 7 § samt 16 kap. 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

7 §

TPF

2

FPT

Ett utdrag som avser körkortsregistrering skall begäras hos Vägverket eller hos en länsstyrelse och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 2 § förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen, Luftfartsstyrelsen, eller

Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transportinspektionen eller hos en länsstyrelse och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 2 § förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen, eller

2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet skall i utdraget inte tas med uppgifter om

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med uppgifter om

1. återkallelse,

2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,

TP

2

PT

Senaste lydelse 2005:1229.

213

Författningsförslag SOU 2008:44

3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),

4. spärrtid,

5. omhändertagande,

6. varning,

7. ogiltighet,

8. föreläggande,

9. krav på personutredning, 10. prövotid, 11. krav på körkortstillstånd, eller 12. krav på förarprov. Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

16 kap.

7 §

Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon samt förlängning av en sådan rätt upplåts av Vägverket för ett pris som verket bestämmer.

Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon samt förlängning av en sådan rätt upplåts av Transportinspektionen för ett pris som Vägverket bestämmer.

8 §

Vägverket tillhandahåller personliga fordonsskyltar och prövar frågan om utfärdande av kontrollmärke när verket har underrättats om vilket fordon skyltarna skall användas för.

Vägverket prövar också frågan om utfärdande av nya personliga fordonsskyltar.

Transportinspektionen tillhandahåller personliga fordonsskyltar och prövar frågan om utfärdande av kontrollmärke när inspektionen har fått underrättelse från Vägverket att betalning har skett och från sökanden om vilket fordon skyltarna ska användas för.

Transportinspektionen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga fordonsskyltar.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

214

SOU 2008:44 Författningsförslag

135 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Härigenom föreskrivs att i 27 §§ förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2007:220 4 § 2001:1004 6 § 2003:1029.

215

Författningsförslag SOU 2008:44

136 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 1, 4 och 5 §§, 2 kap. 1, 7, 10–12 och 14 §§, 3 kap. 2 och 4–6 §§, 4 kap. 1 och 4 §§, 5 kap. 1 § samt bilagan till förordningen ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 4 kap. 3 § ordet ”Tullverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 1 kap. 1 och 5 §, 3 kap. 4 § samt bilagan till förordningen ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”,

dels att 1 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §

Vägverket bestämmer avgifter för

1. verksamhet som avses i 7 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket och sättet för hur de skall tas ut, och

2. utdrag ur vägtrafikregistret. Avgifter för utdrag ur vägtrafikregistret beslutas efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Transportinspektionen bestämmer efter samråd med Ekonomistyrningsverket avgifter för utdrag ur vägtrafikregistret.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

1 kap. 5 § 2007:1162 2 kap. 1 § 2007:1162 2 kap. 7 § 2007:1162 2 kap. 12 § 2007:1162 2 kap. 14 § 2007:1162 3 kap. 2 § 2007:1162 3 kap. 4 § 2007:1162 4 kap. 1 § 2007:1162 5 kap. 1 § 2007:1162 bilagan 2007:1162.

216

SOU 2008:44 Författningsförslag

137 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Härigenom föreskrivs att i 2 § förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott orden ”Sjöfartsverket” respektive ”verket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” respektive ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

217

Författningsförslag SOU 2008:44

138 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

Härigenom föreskrivs att i 9, 11 och 12 §§ förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

TPF

1

FPT

ordet ”Väg-

verket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

9 § 2004:676 11 § 2007:38 12 § 2004:676.

218

SOU 2008:44 Författningsförslag

139 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Härigenom föreskrivs att i 4, 6, 7 och 1116 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

TPF

1

FPT

ordet ”Vägverket” ska

bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

4 § 2008:50 7 § 2004:681 11 § 2004:681 12 § 2008:50 13 § 2006:321 14 § 2004:681 16 § 2006:321.

219

Författningsförslag SOU 2008:44

140 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Innan Vägverket meddelar föreskrifter enligt 3 § skall den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig.

Innan Vägverket meddelar föreskrifter enligt 3 § ska Transportinspektionen samt den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

220

SOU 2008:44 Författningsförslag

141 Förslag till förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925)

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonsförordningen (2002:925)

TPF

1

FPT

dels att i 3 kap. 5 §, 4 kap. 2–7 §§, 5 kap. 1–4, 8, 10 och 11 §§, 6 kap. 3, 4 och 13 §§, rubriken närmast före 9 kap. 10 §, 9 kap. 10 och 16 §§, 10 kap. 10 § samt 11 kap. 8, 11 och 13–18 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 4 kap. 3–5 §§, 5 kap. 4, 10 och 11 §§, 6 kap. 4 § samt 11 kap. 11, 13 och 18 §§ ordet ”verket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”inspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

3 kap. 5 § 2004:1362 4 kap. 7 § 2003:329 5 kap. 8 § 2006:910 11 kap. 11 § 2006:22 11 kap. 14 § 2003:817 11 kap. 16 § 2007:41 11 kap. 17 § 2004:679 11 kap. 18 § 2003:96.

221

Författningsförslag SOU 2008:44

142 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Härigenom föreskrivs att i 20 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas

ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 20 a § 2006:1424.

222

SOU 2008:44 Författningsförslag

143 Förslag till förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Härigenom föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 5 och 6 §§, 2 kap. 1–4, 6 och 7 §§, 3 kap. 1–6 §§, 4 kap. 2, 7 b, 17, 18, 27, 29, 30, 34, 36, 38 och 39 §§, 5 kap. 5, 7 och 10 §§, 6 kap. 1, 3, 4 och 6–12 §§, 7 kap. 1–3 och 5 §§, 8 kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 1–3 och 5 §§, 10 kap. 2 och 3 §§ samt p 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 4 kap. 27 §, 6 kap. 8 a §, 9 kap. 2 § och 10 kap. 3 § ordet ”verket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”inspektionen” i motsvarande form,

dels att 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

1 §

Ett beslut som enligt 9 kap.

2 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) skall underställas Sjöfartsverket, skall inom verket prövas av chefen för Sjöfartsinspektionen.

Ett beslut som enligt 9 kap.

2 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska underställas Transportinspektionen, ska prövas av behörig befattningshavare hos inspektionen.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 kap. 7 § 2004:415 3 kap. 6 § 2005:857 4 kap. 2 § 2007:238 4 kap. 7 b § 2007:963 4 kap. 17 § 2007:238 4 kap. 18 § 2007:238 4 kap. 27 § 2007:238 4 kap. 29 § 2007:238 4 kap. 30 § 2007:238 4 kap. 34 § 2007:238 4 kap. 36 § 2007:238 4 kap. 38 § 2007:238 4 kap. 39 § 2007:238 6 kap. 8 a § 2004:415 7 kap. 1 a § 2004:415.

223

Författningsförslag SOU 2008:44

Ett beslut enligt 6 kap. 1–3, 5 eller 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller enligt 7 kap. 1 eller 2 § denna förordning som har meddelats av en annan befattningshavare än chefen för Sjöfartsinspektionen skall genast underställas denne.

Ett beslut enligt 6 kap. 1–3, 5 eller 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller enligt 7 kap. 1 eller 2 § denna förordning som har meddelats av en annan befattningshavare än som sägs i första stycket ska genast underställas denne.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har meddelats av Sjöfartsverket anses vid tillämpningen av förordningen vara meddelade av Transportinspektionen.

224

SOU 2008:44 Författningsförslag

144 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

Härigenom föreskrivs att i 2 och 3 §§ förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

225

Författningsförslag SOU 2008:44

145 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

Härigenom föreskrivs att i 1 och 2 §§ förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

226

SOU 2008:44 Författningsförslag

146 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

TPF

1

FPT

dels att i 4 kap. 2, 4 och 7 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 4 kap. 4 § ordet ”styrelsen” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

4 kap. 2 § 2005:6 4 kap. 4 § 2005:6 4 kap. 7 § 2005:6.

227

Författningsförslag SOU 2008:44

147 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

Härigenom föreskrivs att i 2 och 3 § förordningen (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

228

SOU 2008:44 Författningsförslag

148 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

TPF

1

FPT

dels att i 2–7 och 9 §§ ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att 10 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

TPF

2

FPT

Ett beslut enligt 9 eller 9 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som avser åtgärder mot fartyg och som har meddelats av en annan befattningshavare än chefen för Sjöfartsinspektionen skall genast underställas denne.

Ett beslut enligt 9 eller 9 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som avser åtgärder mot fartyg och som har meddelats av annan än behörig befattningshavare hos Transportinspektionen ska genast underställas denne.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av 9 § 2005:856.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2005:856.

229

Författningsförslag SOU 2008:44

149 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

Härigenom föreskrivs att i 3, 8, 9 och 11 §§ förordningen (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

TPF

1

FPT

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

3 § 2004:1134 8 § 2004:1134 9 § 2004:1134 11 § 2004:1134.

230

SOU 2008:44 Författningsförslag

150 Förslag till förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Härigenom föreskrivs i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1–3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 a–c och 15–17 §§, 3 kap. 1–3, 7–9, 11 och 12 §§, 5 kap. 1 a, 4 och 8– 10 §§ samt 6 kap. 1, 9, 10 och 12 §§ ordet ”Järnvägsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 2 kap. 5 och 13 §§, 3 kap. 2, 8, 9 och 11 §§, 5 kap. 4 § samt 6 kap. 12 § ordet ”styrelsen” ska bytas ut mot ”inspektionen”,

dels att 6 kap. 8 a § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

8 a §

TPF

2

FPT

Den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen (2004:519) skall till Banverket lämna sådana uppgifter som behövs för förvaltningen och utvecklingen av det statliga

Den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen (2004:519) ska till Banverket lämna sådana uppgifter som behövs för förvaltningen och utvecklingen av det statliga

TP

1

PT

Förordningen omtryckt 2007:453

Senaste lydelse av 1 kap. 4 § 2007:453 2 kap. 1 § 2007:453 2 kap. 5 § 2007:453 2 kap. 8 § 2007:453 2 kap. 11 § 2007:453 2 kap. 13 § 2007:453 2 kap. 14 a § 2007:453 2 kap. 14 b § 2007:453 2 kap. 14 c § 2007:453 2 kap. 16 § 2007:453 2 kap. 17 § 2007:453 3 kap. 1 § 2007:453 3 kap. 7 § 2007:453 3 kap. 8 § 2007:453 3 kap. 9 § 2007:453 3 kap. 11 § 2007:453 3 kap. 12 § 2007:453 5 kap. 1 a § 2007:453 5 kap. 10 § 2007:453.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2007:453.

231

Författningsförslag SOU 2008:44

järnvägsnätet enligt 8 kap. 3 b § järnvägslagen.

järnvägsnätet enligt 8 kap. 3 b § järnvägslagen.

Banverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas enligt första stycket samt sådana verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen.

Transportinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt första stycket samt sådana verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen och för infrastrukturförvaltares tillgång till sådana uppgifter.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

232

SOU 2008:44 Författningsförslag

151 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

TPF

1

FPT

dels att 10 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att i 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1, 7 och 10–12 §§, 7 kap. 2, 6 och 10 §§, 8 kap. 1–3 §§ samt 10 kap. 2, 4 och 5 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande böjningsform,

dels att i 8 kap. 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 kap. 3 § 2007:216 7 kap. 2 § 2007:216 7 kap. 6 § 2007:216 7 kap. 10 § 2007:216 8 kap. 1 § 2007:216 8 kap. 2 § 2007:216 8 kap. 3 § 2007:216 10 kap. 5 § 2007:216.

233

Författningsförslag SOU 2008:44

152 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att i 3 och 4 §§ samt rubriken närmast före 4 § förordningen (2004:987) om trängselskatt ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

234

SOU 2008:44 Författningsförslag

153 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:1101) om luftfartsskydd

Härigenom föreskrivs att i 25, 7, 10, 12 och 14 §§ förordningen (2004:1101) om luftfartsskydd ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

235

Författningsförslag SOU 2008:44

154 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

dels att i 8–11 och 14 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 11 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

236

SOU 2008:44 Författningsförslag

155 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

TPF

1

FPT

dels att i 10–12 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 12 § ordet ”verkets” ska bytas ut mot ”inspektionens”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

10 § 2005:1228 11 § 2006:1572 12 § 2005:1228.

237

Författningsförslag SOU 2008:44

156 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Härigenom föreskrivs att i 2 § förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

238

SOU 2008:44 Författningsförslag

157 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

Härigenom föreskrivs att i 2, 9 och 10 §§ förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

TPF

1

FPT

ordet

”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 § 2007:307 10 § 2006:276.

239

Författningsförslag SOU 2008:44

158 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering

Härigenom föreskrivs att i 8 § förordningen (2005:626) om klimatrapportering ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

240

SOU 2008:44 Författningsförslag

159 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden

Härigenom föreskrivs att i 3 och 5 §§ förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

241

Författningsförslag SOU 2008:44

160 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor ska ha följande lydelse.

Bilaga

TPF

1

FPT

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förteckning över myndigheter som utövar marknadskontroll Arbetsmiljöverket Boverket Elsäkerhetsverket Energimyndigheten Järnvägsstyrelsen Kemikalieinspektionen Konsumentverket Läkemedelsverket Naturvårdsverket Post- och telestyrelsen Radio- och TV-verket Statens räddningsverk Socialstyrelsen Sjöfartsverket Skatteverket Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Vägverket

Arbetsmiljöverket Boverket Elsäkerhetsverket Energimyndigheten

Kemikalieinspektionen Konsumentverket Läkemedelsverket Naturvårdsverket Post- och telestyrelsen Radio- och TV-verket Statens räddningsverk Socialstyrelsen

Skatteverket Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Transportinspektionen

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2007:599.

242

SOU 2008:44 Författningsförslag

161 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Härigenom föreskrivs att i 2, 3, 5 och 9 §§ förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

TPF

1

FPT

ordet

”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

3 § 2007:233.

243

Författningsförslag SOU 2008:44

162 Förslag till förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Härigenom föreskrivs att i 3, 5, 8 och 11 §§ samt i rubriken närmast före 5 § vägtrafikskatteförordningen (2006:242) ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

244

SOU 2008:44 Författningsförslag

163 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Härigenom föreskrivs att 2, 7 och 10 §§ förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Vissa myndigheter som enligt denna förordning har särskilda uppgifter kallas transportmyndigheter och är för

- transporter på land: Statens räddningsverk,

- lufttransporter: Luftfartsstyrelsen, och

- sjötransporter: Sjöfartsverket.

- transporter på land: Statens räddningsverk, och

- luft- och sjötransporter: Transportinspektionen.

För frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag är Statens räddningsverk transportmyndighet.

7 §

Behöriga myndigheter är

1. Statens strålskyddsinstitut i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som inte utgör klyvbara ämnen eller som utgör klyvbara ämnen och för vilka undantag från vissa speciella förpackningskrav gäller,

2. Statens kärnkraftinspektion i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som utgör klyvbara ämnen och för vilka speciella förpackningskrav gäller,

3. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket punkterna 1 och 5, när det gäller

a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,

b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och

c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods,

4. Statens räddningsverk i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punkterna 1, 2, 5 och 6,

245

Författningsförslag SOU 2008:44

5. Sjöfartsverket i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punkten 3, och

6. Luftfartsstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punkten 4.

5. Transportinspektionen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punkten 3 och 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

10 §

Följande myndigheter skall inom angivna områden ha tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen:

Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen:

1. Sjöfartsverket: sjötransporter,

2. Luftfartsstyrelsen: lufttransporter,

3. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,

4. Järnvägsstyrelsen: järnvägstransporter,

5. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Sjöfartsverkets begäran om biträde, sjötransporter,

6. Statens strålskyddsinstitut: transporter av radioaktiva ämnen som inte utgör klyvbara ämnen eller som utgör klyvbara ämnen och för vilka undantag från vissa speciella förpackningskrav gäller,

7. Statens kärnkraftinspektion: transporter av radioaktiva ämnen som utgör klyvbara

1. Transportinspektionen: sjö-, luft- och järnvägstransporter,

2. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,

3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Transportinspektionens begäran om biträde, sjötransporter,

4. Statens strålskyddsinstitut: transporter av radioaktiva ämnen som inte utgör klyvbara ämnen eller som utgör klyvbara ämnen och för vilka undantag från vissa speciella förpackningskrav gäller,

5. Statens kärnkraftinspektion: transporter av radioaktiva ämnen som utgör klyvbara

246

SOU 2008:44 Författningsförslag

ämnen och för vilka speciella förpackningskrav gäller,

8. Statens räddningsverk: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och transportskydd.

ämnen och för vilka speciella förpackningskrav gäller,

6. Statens räddningsverk: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och transportskydd.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen (2006:263) om transport av farligt gods skall vara Kustbevakningen.

Statens räddningsverk skall samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Statens räddningsverk ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

247

Författningsförslag SOU 2008:44

164 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

dels att i 3, 13, 17, 23, 26, 29, 30 och 35 §§ ordet ”Boverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att 8 och 33 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Tunnelmyndighet är länsstyrelsen i det län där tunneln, eller större delen av den, är belägen eller kommer att vara belägen.

Transportinspektionen är tunnelmyndighet.

33 §

Tunnelmyndigheten skall senast den 1 juni vartannat kalenderår, med början år 2008, sammanställa en rapport om bränder och olyckor som har inträffat i tunnlar på TEN-vägnätet under de två föregående kalenderåren och som klart har inverkat på trafikanternas säkerhet. Rapporten skall för varje brand och olycka innehålla en utvärdering av säkerhetsutrustningens och säkerhetsåtgärdernas betydelse och effektivitet. Utvärderingen skall göras av en kontrollenhet.

Tunnelmyndigheten ska senast den 1 juni vartannat kalenderår, med början år 2008, sammanställa en rapport om bränder och olyckor som har inträffat i tunnlar på TEN-vägnätet under de två föregående kalenderåren och som klart har inverkat på trafikanternas säkerhet. Rapporten ska för varje brand och olycka innehålla en utvärdering av säkerhetsutrustningens och säkerhetsåtgärdernas betydelse och effektivitet. Utvärderingen ska göras av en kontrollenhet.

Tunnelmyndigheten skall snarast överlämna rapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län

Tunnelmyndigheten ska överlämna rapporten till Europeiska kommissionen senast den 30 september året efter

248

SOU 2008:44 Författningsförslag

skall gemensamt för alla tunnelmyndigheter överlämna en sammanställning av tunnelmyndigheternas rapporter till Europeiska kommissionen senast den 30 september året efter rapporteringsperioden.

rapporteringsperioden.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

249

Författningsförslag SOU 2008:44

165 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

250

SOU 2008:44 Författningsförslag

166 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

Härigenom föreskrivs att i 26 §§ förordningen (2006:1213) om hamnskydd ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

251

Författningsförslag SOU 2008:44

167 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

Härigenom föreskrivs att i 27 §§ förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

252

SOU 2008:44 Författningsförslag

168 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

dels att i 2 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 3 § orden ”Vägverket (Vägtrafikinspektionen)” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

253

Författningsförslag SOU 2008:44

169 Förslag till förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Härigenom föreskrivs i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90)

TPF

1

FPT

dels att i 1 kap. 9 §, 2 kap. 5, 8, 12, 13, 17, 20 och 26 §§, 8 kap. 1 och 3 §§, 9 kap. 3 § samt övergångsbestämmelserna till förordningen ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 8 kap. 1 § och 9 kap. 3 § ordet ”verket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”inspektionen” i motsvarande form,

dels att 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

2 §

Innan Vägverket meddelar föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning X8, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning skall verket samråda med Banverket.

Innan Transportinspektionen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska inspektionen samråda med Vägverket. Inspektionen ska också samråda med Banverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning X8, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse av

2 kap. 8 § 2008:45 2 kap. 12 § 2007:448 2 kap. 20 § 2007:448 8 kap. 1 § 2008:45.

254

SOU 2008:44 Författningsförslag

170 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

Härigenom föreskrivs att i 15 § förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

255

Författningsförslag SOU 2008:44

171 Förslag till förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

Härigenom föreskrivs att i 14, 16, 37, 4345 och 50 §§bilskrotningsförordningen (2007:186) ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

256

SOU 2008:44 Författningsförslag

172 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

dels att i 3, 8–10 och 12 §§ samt i rubriken närmast före 9 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”,

dels att i 9 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”inspektionen”.

257

Författningsförslag SOU 2008:44

173 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Härigenom föreskrivs att i 14 kap. 14 § förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

258

SOU 2008:44 Författningsförslag

174 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:237) om behörighet för sjöpersonal

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:237) om behörighet för sjöpersonal

dels att i 1 kap. 2 och 4–13 §§, 2 kap. 1, 10, 13, 26–28, 31 och 32 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 2 och 3 §§, 7 kap. 1 § samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form,

dels att i 1 kap. 5 och 7 §§ samt 7 kap. 1 § ordet ”verket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”inspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

259

Författningsförslag SOU 2008:44

175 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

Härigenom föreskrivs att 11 a § förordningen (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 a §

För information som kungörs enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är Vägverket ansvarigt för att informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids. Vägverket är också ansvarigt för säkerheten i det egna informationssystemet.

För information som kungörs enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är Transportinspektionen ansvarig för att informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids. Transportinspektionen är också ansvarig för säkerheten i det egna informationssystemet.

Den myndighet som har beslutat en föreskrift är ansvarig för att informationen är aktuell, tillförlitlig och i övrigt uppfyller kraven i denna förordning.

260

SOU 2008:44 Författningsförslag

176 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

Härigenom föreskrivs att i 58 §§ förordningen (2007:380) om miljöbilspremie ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportinspektionen” i motsvarande form.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

261

Författningsförslag SOU 2008:44

177 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om

1. skatter,

2. socialavgifter,

3. vägavgift för vissa tyngre fordon,

1. skatter,

2. socialavgifter,

3. vägavgift för vissa tyngre fordon,

4. överlastavgift

5. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,

6. fastighetstaxering,

7. folkbokföring,

8. registrering av bouppteckningar,

9. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, och

10. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,

5. fastighetstaxering,

6. folkbokföring,

7. registrering av bouppteckningar,

8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, och

9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst.

Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts tillgängliga på marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsområde i syfte att säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

262

SOU 2008:44 Författningsförslag

178 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Härigenom föreskrivs att i 20 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

263

Författningsförslag SOU 2008:44

179 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 6 §, 4 kap.15 §§, 5 kap.1, 4 och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 § samt 8 kap.13 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportinspektionen”.

U

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

264

Författningsförslag – del B

Del B omfattar författningsförslag med ikraftträdande den 1 januari 2010. Förslagen följer av kapitel 10 (överklagandefrågor), kapitel 11 (trafiksäkerhetslagstiftning för vägområdet) och förslaget i delbetänkandet att föra över länsstyrelseuppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet till Transportinspektionen. Utredningstiden har dock inte medgett en fullständig genomgång av nödvändiga ändringar i förordningar. Beträffande kontroll av vägtransporter och vägtrafik hänvisas till vad som sägs i avsnitt 4.3 om författningsförslag i Vägverkets och Rikspolisstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag.

265

Författningsförslag SOU 2008:44

1 Förslag till lag om åtgärder för säkra vägar

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter. Lagen gäller dock inte vägtunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.

2 § I denna lag betyder

TEN-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

TPF

1

FPT

och som illustreras med hjälp av kartor eller besk-

rivs i bilaga 2 till beslutet,

väg:

1. en sådan väg, gata eller annan led som allmänt används för trafik med motorfordon, dock inte särskilda vintervägar över mark som är täckt av snö eller is eller över vatten som är täckt av is,

2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2. vägprojekt: byggande av ny väg eller betydande förändring av befintlig väg.

3 § Väghållare är i fråga om

1. allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghållningen,

2. gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen (1987:10) ansvarar för gatuhållningen,

3. väg som är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149), samfälligheten, och

4. annan väg, vägens ägare.

4 § Om regeringen inte föreskriver annat, gäller bestämmelserna i 8–10 §§ om trafiksäkerhetsgranskning, säkerhetsinspektioner och olycksrapporter endast vägar som ingår i TEN-vägnätet.

TP

1

PT

EUT L228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

266

SOU 2008:44 Författningsförslag

Tillsynsmyndighet

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

6 § Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden, förbud och villkor som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Trafiksäkerhetsanalys

7 § För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys. Analysen ska innehålla en beskrivning av effekterna på trafiksäkerheten och de överväganden som gjorts.

Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts- eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Trafiksäkerhetsgranskning

8 § För varje vägprojekt ska väghållaren utse en trafiksäkerhetsrevisor, som är godkänd av tillsynsmyndigheten. Trafiksäkerhetsrevisorn ska följa den fysiska planeringen av vägen, göra en trafiksäkerhetsgranskning och upprätta en revisionsrapport.

Säkerhetsinspektioner

9 § Väghållaren ska genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner av vägen, kartlägga olycksdrabbade vägsträckor och upprätta en plan för åtgärder.

Olycksrapporter

10 § Väghållaren ska upprätta rapporter över trafikolyckor som medfört att någon har omkommit.

267

Författningsförslag SOU 2008:44

Säkerhetskrav

11 § Väghållaren ska systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador till följd av användningen av vägen. Kravet gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla det. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas den omedelbara risken för skador, nyttan av skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder samt möjligheten att minska risken för skador genom trafikreglerande åtgärder.

Överklagande

12 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet

13 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

14 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. undantag från bestämmelserna i 7 och 11 §§ när det gäller andra vägar än de som ingår i TEN-vägnätet,

2. skyldighet för väghållare att genomföra olycksutredningar,

3. skyldighet för väghållare att lämna uppgifter om väginfrastrukturen och om registrering av sådana uppgifter.

15 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. upprättandet av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,

2. genomförandet av en trafiksäkerhetsgranskning,

3. trafiksäkerhetsrevisorns verksamhet och uppgifter,

4. förfarandet vid säkerhetsinspektioner,

268

SOU 2008:44 Författningsförslag

5. rapportering och utredning av trafikolyckor och

6. säkerhetskraven på vägar.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Kraven på trafiksäkerhetsanalys och trafiksäkerhetsgranskning gäller endast vägprojekt som påbörjas efter lagens ikraftträdande.

269

Författningsförslag SOU 2008:44

2 Förslag till förordning om åtgärder för säkra vägar

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpningen av lagen (0000:000) om åtgärder för säkra vägar.

2 § Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (0000:000) om åtgärder för säkra vägar.

Undantag

3 § Skyldigheterna i 7 och 11 §§ lagen (0000:000) om åtgärder för säkra vägar gäller inte vägar som endast i liten utsträckning används av allmänheten för trafik.

Tillsynsmyndighet

4 § Transportsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt 5 § lagen (0000:000) om åtgärder för säkra vägar.

Trafiksäkerhetsanalys

5 § En trafiksäkerhetsanalys ska innehålla en beskrivning av den aktuella situationen, de trafiksäkerhetsmässiga problemen och de mål som ska uppnås. Vidare ska ingå en konsekvensanalys av de alternativ som föreslås, en jämförelse av alternativen samt en beskrivning av det bästa alternativet.

Trafiksäkerhetsgranskning

6 § Trafiksäkerhetsgranskningen ska ingå i den totala projekteringen av vägen och omfatta en studie över genomförbarheten, den inledande projekteringen och den detaljerade utformningen samt

270

SOU 2008:44 Författningsförslag

en besiktning av trafiksäkerheten och av trafiken i anslutning till att vägen öppnas för trafik.

Olycksutredning

7 § En väghållare ska utreda en trafikolycka som medfört att någon har omkommit. Detta gäller inte annan väghållare än staten om Vägverket enligt vad som är särskilt föreskrivet har skyldighet att göra en sådan utredning.

Säkerhetskrav

8 § För uppgiften att systematiskt och fortlöpande vidta åtgärder som sägs i 11 § lagen (0000:000) om åtgärder för säkra vägar ska väghållaren upprätta en säkerhetsdokumentation. Dokumentationen ska innehålla en översiktlig beskrivning och analys av vägnätet och en plan för åtgärder.

Bemyndigande

9 § Transportinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. undantag enligt 3 §,