Författningar utgivna av Naturvårdsverket

SNFS 1998:7: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

2018-08-18

SNFS 1998:5: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

2018-08-18

SNFS 1998:4: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

2018-08-18

SNFS 1997:7: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i Smäll] ”ål) ”Ifk—611997 kungörelsen (SNFS 1992zl7) med föreskrifter om en "mem Cl ackrediterad bilavgaskontroll

2018-08-18

SNFS 1996:15: Statens naturvårdsverks föreskrifter om uppföljning av SNFS 1996:15 angiven insamlingsnivå m.m. för returpapper

2018-08-18

SNFS 1996:14: Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer

2018-08-18

SNFS 1996:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon

2018-08-18

SNFS 1994:7: Föreskrifter gäller rening, utsläpp och kontroll av avloppsvat- ten från tätbebyggelse.

2018-08-18

SNFS 1994:4: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1994:2: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1993:9: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. (SNFS 1990: 11, MS:29).

2018-08-18

SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

2018-08-18

SNFS 1992:17: som Naturvårdsverkets föreskrifter.

2018-08-18

SNFS 1992:7: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1991:9: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier mm (SNFS 1990: 11, MS:29).

2018-08-18

SNFS 1991:7: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1990:14: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av inliltrationsanläggningar och markbäddarl

2018-08-18

SNFS 1990:11: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1990:8: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1990:3: Föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark skall ha nedan angivna lydelse,

2018-08-18

SNFS 1990:2: Föreskrifter.

2018-08-18

SNFS 1989:11: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:14: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:13: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:12: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:11: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:10: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:9: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:8: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:7: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1987:6: (Titel saknas)

2018-08-18

SNFS 1982:2: (Titel saknas)

2018-08-18

NFS 2021:5: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

2021-09-08

NFS 2021:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av Kustbevakningens föreskrifter (NFS 2017:9) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen1

2021-06-04

NFS 2021:3: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om oljehamnar och oljedepåer

2021-03-17

NFS 2021:2: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken]

2021-03-17

NFS 2021:1: (Titel saknas)

2021-02-24

NFS 2020:11: Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

2020-12-19

NFS 2020:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

2020-12-10

NFS 2020:9: (Titel saknas)

2020-07-17

NFS 2020:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

2020-07-02

NFS 2020:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

2020-07-02

NFS 2020:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

2020-07-02

NFS 2020:5: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande Utkom från trycket den 3 juli 2020 av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

2020-07-02

NFS 2020:4: av Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 99:4) Biologisk återställning i kalkade vatten

2020-06-27

NFS 2020:3: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

2020-06-26

NFS 2020:2: (Titel saknas)

2020-04-27

NFS 2020:1: av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

2020-01-30

NFS 2019:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

2020-01-08

NFS 2019:8: Föreskrifter om NFS 2019:8 ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:10) om Utkom från trycket den 29 november 2019 jägarexamen

2020-01-08

NFS 2019:7: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport

2020-01-08

NFS 2019:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

2019-10-19

NFS 2019:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller staten

2019-10-19

NFS 2019:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i NFS 2019:4 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och Utkom från trycket den 17 maj 2019 ersättningar för viltskador

2019-05-22

NFS 2019:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

2019-05-18

NFS 2019:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

2019-05-18

NFS 2019:1: av Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 Fiskodling Planering, tillstånd, tillsyn

2019-02-07

NFS 2018:12: av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser

2018-12-06

NFS 2018:11: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

2018-12-05

NFS 2018:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1993:7) om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m

2018-11-10

NFS 2018:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1992:7) om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider

2018-11-10

NFS 2018:8: (Titel saknas)

2018-09-29

NFS 2018:7: (Titel saknas)

2018-10-05

NFS 2018:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:3) om användande av fångstredskap

2018-08-29

NFS 2018:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

2018-08-18

NFS 2018:4: Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:6) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

2018-08-18

NFS 2018:3: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap

2018-08-18

NFS 2018:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

2018-08-18

NFS 2018:1: Naturvårdsverkets föreskrifter om Åsnens nationalpark

2018-08-18

NFS 2017:9: Kustbevakningens föreskrifter NFS 2017:9 om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till Utkom från trycket den 28 december 2017 havs utanför Europeiska unionen

2018-08-18

NFS 2017:8: Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter

2018-08-18

NFS 2017:7: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2018-08-18

NFS 2017:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter

2018-08-18

NFS 2017:5: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av Utkom från trycket den 5 december 2017 brandfarliga vätskor och spilloljor

2018-08-18

NFS 2017:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark

2018-08-18

NFS 2017:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om Tivedens nationalpark

2018-08-18

NFS 2017:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

2018-08-18

NFS 2017:1: (Titel saknas)

2018-08-18

NFS 2016:13: Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

2018-08-18

NFS 2016:12: Naturvårdsverkets föreskrifter om Tyresta nationalpark

2018-08-18

NFS 2016:11: Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

2018-08-18

NFS 2016:10: Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen

2018-08-18

NFS 2016:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

2018-08-18

NFS 2016:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

2018-08-18

NFS 2016:7: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

2018-08-18

NFS 2016:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

2018-08-18

NFS 2016:5: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:5 om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) Utkom från trycket om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; den 15 juni 2016 beslutade den 9 juni 2016 Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 2 kap. 36 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 §, av följande lydelse.

2018-08-18

NFS 2016:4: av Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

2018-08-18

NFS 2016:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland

2018-08-18

NFS 2016:2: av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

2018-08-18

NFS 2016:1: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:7) för Kosterhavets nationalpark

2018-08-18

NFS 2015:12: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvatten

2018-08-18

NFS 2015:11: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten den 23 december 2015 enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2018-08-18

NFS 2015:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om jägarexamen

2018-08-18

NFS 2015:9: Regeringen föreskriver att Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska upphöra att gälla den 1 november 2015. Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS). På regeringens vägnar ÅSA ROMSON Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)

2018-08-18

NFS 2015:8: Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark

2018-08-18

NFS 2015:7: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2018-08-18

NFS 2015:6: (Titel saknas)

2018-08-18

NFS 2015:5: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7 för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

2018-08-18

NFS 2015:4: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om NFS 2015:4 tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning Utkom från trycket den 25 juni 2015 av kemiska bekämpningsmedel beslutat den 11 juni 2015 Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Beslutet träder i kraft den 1 november 2015. Naturvårdsverket EVA THÖRNELÖF Rikard Janson (Avdelningen för genomförande)

2018-08-18

NFS 2015:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

2018-08-18

NFS 2015:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

2018-08-18

NFS 2015:1: Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken.

2018-08-18

NFS 2014:30: (Titel saknas)

2018-08-18

NFS 2014:29: (Titel saknas)

2018-08-18

NFS 2014:28: Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:27: Föreskrifter NFS 2014:27 om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:19) Utkom från trycket den 27 oktober 2014 om Stenshuvuds nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:26: Föreskrifter NFS 2014:26 om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:16) Utkom från trycket den 27 oktober 2014 om Färnebofjärdens nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:25: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:15) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

2018-08-18

NFS 2014:24: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg

2018-08-18

NFS 2014:23: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

2018-08-18

NFS 2014:22: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:1) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

2018-08-18

NFS 2014:21: Upphävande av Statens naturvårdsverks allmänna råd 90:3 NFS 2014:21 Utkom från trycket Skorstenshöjd, beräkningsmetod den 26 juni 2014

2018-08-18

NFS 2014:20: Upphävande av Statens naturvårdsverks allmänna råd 87:2 NFS 2014:20 Utkom från trycket Fastbränsleeldade anläggningar (500 kW-10 MW) den 26 juni 2014

2018-08-18

NFS 2014:19: Naturvårdsverkets föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:18: Naturvårdsverkets föreskrifter om Tresticklans nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:17: Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:16: Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:15: Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:14: Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:12) med föreskrifter om Pieljekaise nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:13: Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:6) med föreskrifter om Vadvetjåkka nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:12: Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:7) med föreskrifter om Abisko nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:11: Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:14) med föreskrifter om Töfsingdalens nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om Norra Kvills nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:6: Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om Dalby Söderskogs nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om Garphyttans nationalpark

2018-08-18

NFS 2014:3: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2014:3 och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om Utkom från trycket den 11 juni 2014 licensjakt efter björn

2018-08-18

NFS 2014:2: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

2018-08-18

NFS 2014:1: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 99:5 Jägarexamen

2018-08-18

NFS 2013:14: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

2018-08-18

NFS 2013:13: Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap

2018-08-18

NFS 2013:12: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

2018-08-18

NFS 2013:10: Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

2018-08-18

NFS 2013:9: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2001:18) om kalkning av sjöar och vattendrag

2018-08-18

NFS 2013:8: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

2018-08-18

NFS 2013:7: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 95:4 Biotopskydd

2018-08-18

NFS 2013:6: (Titel saknas)

2018-08-18

NFS 2013:5: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning

2018-08-18

NFS 2013:4: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer

2018-08-18

NFS 2013:3: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

2018-08-18

NFS 2013:2: Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

2018-08-18

NFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

2018-08-18

NFS 2012:12: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

2018-08-18

NFS 2012:11: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

2018-08-18

NFS 2012:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter

2018-08-18

NFS 2012:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

2018-08-18

NFS 2012:7: (Titel saknas)

2018-08-18

NFS 2012:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om statliga bidrag till lokala NFS 2012:6 Utkom från trycket naturvårdsprojekt

2018-08-18

NFS 2012:4: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1987:19) om Gotska Sandöns nationalpark

2018-08-18

NFS 2012:3: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten

2018-08-18

NFS 2012:2: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

2018-08-18

NFS 2011:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort

2018-08-18

NFS 2011:5: Naturvårdsverkets föreskrifter för Hamra nationalpark

2018-08-18

NFS 2011:2: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

2018-08-18

NFS 2010:16: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

2018-08-18

NFS 2010:15: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

2018-08-18