MD 2016:1
Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.
MD 2016:2
Marknadsföring av isoleringsmaterial, genom bl.a. påståenden om att produkterna är så gott som oantändliga, är mer effektiva och har bättre värmeisoleringsförmåga och fukttålighet än alla andra isoleringar som finns på marknaden, har ansetts vilseledande enligt 10 § MFL.
MD 2016:3
Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
MD 2016:4
Marknadsföring av värmepumpar har ansetts vara vilseledande. Även fråga om rättegång varit onödig.
MD 2016:5
Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit förenlig med förordningen (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel. Även fråga om part vållat rättegångskostnad för motpart enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken.
MD 2016:6
Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även fråga om rättegång varit onödig.
MD 2016:7
En dekor som ett företag använt på sina taxibilar har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av en dekor som Taxi Stockholm använder på sina taxibilar. Även fråga om förhållandet mellan 10 § och 14 § marknadsföringslagen.
MD 2016:8
Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.
MD 2016:9
Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit vilseledande m.m.
MD 2016:10
Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd har ansett stå i strid med god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Även fråga om bl.a. förhållandet mellan 5 § och 10 § MFL.
MD 2016:11
Fråga om marknadsföring av öl i viss förpackningsutstyrsel (burk) har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning.
MD 2016:12
Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel har ansetts vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486).
MD 2016:13
Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.