RÅ 2008:1
Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt eftersom den oriktiga uppgiften berodde på ett enstaka räkenskapsfel.
RÅ 2008:2
Arbetslöshetsförsäkrad har efter en sammanvägning av flera omständigheter blivit delvis befriad från skyldigheten att återbetala felaktigt utbetald försäkringsersättning.
RÅ 2008:3
En marknadsnoterad obligation vars avkastning beror på värdeutvecklingen hos tre alternativa kombinationer av aktie-, råvaru- och ränteinstrument har inte ansetts som en tillgång som till konstruktion eller verkningssätt liknar en delägarrätt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:4
I mål om en friskolas rätt till bidrag från kommunen är friskolan - men inte Skolverket - kommunens motpart när denna överklagat Skolverkets beslut.
RÅ 2008:5
Fråga om beskattning av en bostadsrättsförening ska ske enligt bestämmelserna för privatbostadsföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:6
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har inte ansetts jämställd med en myndighet vid tillämpning av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om utlämnande av allmän handling.
RÅ 2008:7
Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet.
RÅ 2008:8
Skäl för jämkning av anskaffningsvärde vid överlåtelse av tillgång mellan bolag i samma koncern har inte ansetts föreligga, trots att den s.k. koncernbidragsspärren gällt mellan bolagen för underskott hos det överlåtande bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:9
Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.
RÅ 2008:10
Vid prövningen i kammarrätt av ett mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har deltagit en nämndeman som även var ledamot i skattenämnd och därför inte haft rätt att vara nämndeman. Målet har visats åter till kammarrätten för ny behandling.
RÅ 2008:11
Enligt de s.k. CFC-reglerna kan delägare i en utländsk juridisk person i vissa fall beskattas för inkomst av finansiell verksamhet. Varumärkeshantering (I) och upplåtelse av licensrättigheter (II) har inte ansetts vara sådan verksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:12
En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
RÅ 2008:13
I ett folkbokföringsärende har en person som veckopendlat till arbete utomlands och haft dubbel bosättning, dels på arbetsorten, dels i Sverige, inte ansetts ha sitt egentliga hemvist utom landet. Avregistrering från folkbokföringen hade därför inte bort ske.
RÅ 2008:14
Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra värdepapper eller liknande tillgångar vid tillämpningen av beskattningsbestämmelserna för investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:15
En arbetslös försäkrad, som av medicinska skäl klarar endast ett fysiskt lättare, icke ryggbelastande halvtidsarbete med begränsad exponering för stress, har ansetts inte kunna utföra ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete och har därför bedömts ha rätt till hel sjukersättning.
RÅ 2008:16
Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har ansetts stadigvarande vistas i Sverige, varför lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte tillämpats.
RÅ 2008:17
Omfattningen av assistansersättningen till ett svårt funktionshindrat barn har bestämts utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken.
RÅ 2008:18
En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte rätt att avvisa en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde vid tidpunkten för ansökningen inte har anlänt till kommunen.
RÅ 2008:19
Ett kommunalt energibolag har träffat avtal med kommunen om nyttjanderätt till kommunens mark. Fråga om bolaget har rätt till avdrag för den ersättning som utgår för nyttjanderätten i det fall avtalet löper tills vidare mot en årlig intrångsavgift (I) respektive avtalet löper på 25 år mot en engångsersättning (II). Inkomsttaxering 1995-2000 och 1996.
RÅ 2008:20
Skattskyldighet för intjänad provisionsersättning har ansetts inträda när överföring av ersättning på den anställdes begäran görs till en stiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:21
Bistånd till högre hyreskostnad på grund av bostadsbyte har inte ansetts kunna nekas med hänvisning till att bostadsbytet inte skett i samförstånd med socialnämnden.
RÅ 2008:22
En skådespelare, som har haft tre på varandra följande anställningskontrakt om vardera ett år vid samma teater, har ansetts ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfälligt arbete på annan ort även för det tredje året. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2008:23
I ett mål om rätt till sjukpenning har vid bedömningen av nedsättningen av en försäkrads arbetsförmåga inte ansetts föreligga särskilda skäl att beakta andra omständigheter än rent medicinska.
RÅ 2008:24
Vid införandet av skatteregler om bl.a. viss verksamhet i ett annat land (CFC-regler) gäller redan ett skatteavtal med det andra landet. CFC- reglerna har tillämpats oberoende av innehållet i avtalet. EG:s regler om fria kapitalrörelser i förhållande till tredje land har inte ansetts tillämpliga. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:25
Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet har inte ansetts ha rätt till avdrag för underskott i näringsverksamheten som uppkommit före skiftet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:26
En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2008:27
Den omständigheten att en viss kostnad inte finns upptagen i Försäkringskassans allmänna råd utgör inte i sig skäl för att inte godta den som en merutgift som kan grunda rätt till handikappersättning.
RÅ 2008:28
Avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen ska bestämmas med hänsyn till den enskildes faktiska boendekostnad.
RÅ 2008:29
Att en kommun är ägare till ett aktiebolag utgör inte något hinder för bolaget att bedriva fristående skolor.
RÅ 2008:30
Bestämmelser om uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseringsfonder vid utflyttning till annat EU-land har ansetts strida mot EG-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:31
Med hänsyn till kravet att en arbetslös aktivt ska söka arbete för att ha rätt till arbetslöshetsersättning har en person som uppbar sådan ersättning medgetts avdrag för utgifter som uppkommit i samband med att han sökt arbete. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2008:32
En anslutning av en elektrisk anläggning till ett ledningsnät har krävt förstärkning av det befintliga nätet som bedömts inte innebära direkt nytta för nätbolaget eller befintliga kunder. Den anslutande kunden har fått bära viss del av kostnaderna.
RÅ 2008:33
Särskilda skäl för att tillåta en fristående skola som har mindre än 20 elever har inte ansetts föreligga.
RÅ 2008:34
Vid bedömning av till vem av föräldrarna vårdbidrag ska betalas ut när barnet växelvis bor lika mycket hos båda föräldrarna, har i brist på bättre kriterier folkbokföringen fått vara avgörande.
RÅ 2008:35
Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.
RÅ 2008:36
Ett regeringsbeslut som innefattar en prövning av en enskilds civila rättigheter eller skyldigheter kan rättsprövas på ansökan av den enskilde oberoende av om denne varit part i ärendet hos regeringen.
RÅ 2008:37
Skattemyndigheten har vid obligatorisk omprövning med anledning av ett överklagande ansetts inte kunna fatta ett beslut som i förhållande till det överklagade beslutet är till nackdel för den skattskyldige.
RÅ 2008:38
Fönsterputsning och gardinupphängning omfattas av begreppet hemtjänst. En begäran om bistånd i form av hemtjänst ska prövas med hänsyn till den enskildes praktiska och ekonomiska möjligheter att få sina behov tillgodosedda på annat sätt.
RÅ 2008:39
Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lägenhet utgör inte en sådan insats som avses med annan särskilt anpassad bostad i 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
RÅ 2008:40
Bestämmelserna om avdrag för skatt i 32 § första stycket 4 lagen om tobaksskatt gäller även varor (snus) som förts till frizon eller frilager i annat EU-land än Sverige.
RÅ 2008:41
Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag har beskattats som inkomst av tjänst hos den som arbetat i bolaget trots att andelarna har varit knutna till en av den anställde ägd kapitalförsäkring hos kommanditdelägaren - ett försäkringsföretag i Isle of Man - och avyttrats av försäkringsföretaget under beskattningsåret. Även fråga om kammarrätten ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta. Eftertaxering för inkomst för 1995.
RÅ 2008:42
Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt.
RÅ 2008:43
Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass.
RÅ 2008:44
Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 42 kap. 16 och 16 a §§ inkomstskattelagen (Lex Asea) till att avse utdelning från företag hemmahörande i en EES-stat eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte har i princip ansetts strida mot friheten för kapitalrörelser enligt artikel 56 EG. Bestämmelsen har dock ansetts kunna rättfärdigas med hänsyn till behovet av en effektiv skattekontroll. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:45
Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning när sökanden avvisat erbjudet arbete i Norge.
RÅ 2008:46
En kapitalförlust vid avyttring av en regressfordran mot ett aktiebolag som upplösts efter konkurs har ansetts avdragsgill. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2008:47
Synnerliga skäl för hel befrielse från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga.
RÅ 2008:48
Tulltillägg kan påföras under samma tid som betalningsskyldighet för tull kan åläggas. Beslut om tulltillägg behöver inte fattas samtidigt med beslutet att påföra tull.
RÅ 2008:49
Fråga om taxiförarlegitimation ska återkallas på grund av misshandel.
RÅ 2008:50
Fråga om en läkares brott mot tystnadsplikten kan föranleda disciplinpåföljd (I) respektive om en anmälan mot en läkare som utfärdat intyg om någons hälsotillstånd bort prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som en fråga om disciplinpåföljd (II). Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2008:51
Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då en skattskyldig i sin självdeklaration yrkat avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med ett tio gånger för högt belopp och det yrkade avdraget motsvarade två tredjedelar av deklarerad löneinkomst. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2008:52
En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen ska bli tillämplig är att avyttringen sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 §. En sådan underprisöverlåtelse har ansetts föreligga i ett fall (I), medan i ett annat fall underlaget ansetts otillräckligt för att avgöra om fråga varit om en underprisöverlåtelse (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:53
Skyldigheten att enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher anteckna arbetspass i personalliggare omfattar inte en enskild näringsidkares eget arbete.
RÅ 2008:54
Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som angetts avse en kapitalförsäkring med en årlig avgift på 1,2 procent och ett riskinnehåll på 0,1 procent har bedömts inte vara ett avtal om en livförsäkring. Inkomst- och förmögenhetstaxering 2001-2003.
RÅ 2008:55
Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl.a. uttalat dödshot mot barnet. Fråga om vilken hänsyn som kan tas till moderns uppgift att hoten inte varit allvarligt menade.
RÅ 2008:56
Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i fråga om en dansk läkare som haft anställning i Sverige och återkommande arbetat här i tvåveckorsperioder.
RÅ 2008:57
En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder till stiftelsens destinatärer. Uttagsbeskattning har inte skett för perioder då bostäderna varit outhyrda. Stiftelsen har inte medgetts avdrag som för lönekostnad eller för socialavgifter. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2008:58
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av kapitalinkomst på aktier i fåmansföretag. Inkomsttaxering 2000.
RÅ 2008:59
Brister i redovisningen till Skatteverket avseende taxiverksamhet har medfört att innehavaren av trafiktillståndet varnats.
RÅ 2008:60
Den trängselskatt som en arbetsgivare betalar för en anställds förmånsbil har ansetts ingå i bilförmånsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:61
Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer (I) och på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration (II), eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.
RÅ 2008:62
Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.
RÅ 2008:63
Förmedling av bostadsrättslägenheter i en bostadsrättsförening där fastighetsmäklaren själv är medlem har ansetts strida mot god fastighetsmäklarsed.
RÅ 2008:64
Lagen om färdtjänst ska tillämpas på sådana tillstånd till färdtjänst som beviljats enligt 1980 års socialtjänstlag.
RÅ 2008:65
Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att beskattas enligt reglerna för privatbostadsföretag, eftersom övergången inte ansetts medföra någon förändring av föreningens skattskyldighet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:66
Ersättning vid försäljning av aktier har i visst fall beskattats som inkomst av tjänst. Inkomsttaxering 1999 och eftertaxering för 2000, 2002 och 2003 för inkomst samt skattetillägg. Ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
RÅ 2008:67
Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:68
En far har ansetts vara återbetalningsskyldig för underhållsstöd som har lämnats till hans barn för tid då det var fastställt att en annan man var far till barnet.
RÅ 2008:69
Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidragsspärr ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller koncernbidrag både från företag som ingick i samma koncern före ägarförändringen och från företag som inte tillhörde koncernen före denna tidpunkt, i en situation då underskottsföretagets eget skattemässiga resultat för året är negativt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:70
Bedömningen av särskilda skäl för att medge anstånd med gravsättning har inte ansetts kunna vila enbart på den avlidnes önskan om när gravsättning ska ske.
RÅ 2008:71
Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.
RÅ 2008:72
Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående mervärdesskatt. Fråga om en uttagsbeskattning av bolaget ska grundas på faktisk användning av båten för rörelsefrämmande ändamål eller redan på dispositionsrätten. Även fråga om placeringen av bevisbördan.
RÅ 2008:73
Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.
RÅ 2008:74
Ett aktiebolag som bedriver sjukvårdsverksamhet kommersiellt och använder vinsten till att konsolidera och utveckla verksamheten har inte ansetts som en sådan sjukvårdsinrättning som inte bedrivs i vinstsyfte. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:75
Ett av Skatteverket fattat skattebeslut rörande ett bolag har inte ansetts bindande för prövningen i mål om betalningsansvar för bolagets företrädare.
RÅ 2008:76
Ett vittne har fått ersättning för resa med förhyrt flygplan.
RÅ 2008:77
Byggnader med bostäder för studenter vid universitet har inte ansetts utgöra elevhem eller skolhem enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringlagen. Fastighetstaxeringar 2003, 2004 och 2005.
RÅ 2008:78
En person med Alzheimers sjukdom har ansetts tillhöra den personkrets som anges i 1 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
RÅ 2008:79
Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.
RÅ 2008:80
Ett barn som varit folkbokförd hos modern men rent faktiskt bott hos sina morföräldrar har inte haft rätt till underhållsstöd eftersom det inte haft sådan anknytning till moderns hem och ekonomi att det ändå ansetts varaktigt bosatt där.
RÅ 2008:81
Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som ska beaktas vid bestämmande av handikappersättning.
RÅ 2008:82
Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i folkbokföringsregistret antecknas som ett registrerat partnerskap.
RÅ 2008:83
Behandling av biometriska data i form av fingeravläsning i samband med skolmåltider har ansetts kräva samtycke för att vara tillåten enligt personuppgiftslagen.
RÅ 2008:84
Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag (I). Moderbolaget har medgetts avdrag som för räntekostnad med samma belopp som dotterbolaget har uttagsbeskattats för (II). Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2008:85
Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.
RÅ 2008:86
Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av att den anställde genom sin anställning brutit mot en s.k. konkurrensklausul har hos arbetsgivaren setts som en avdragsgill allmän driftskostnad och inte som en personalkostnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008:87
Ersättning för värdeminskning på fastighet har ansetts hänförlig till inkomstslaget kapital men har bedömts utgöra en sådan ersättning för skada på egendom som är undantagen från skatteplikt. Inkomsttaxering 2000.
RÅ 2008:88
Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för (I) 85-årig kvinna som gick med rollator samt led av kärlkramp m.m., och (II) 79-årig kvinna som gick med rollator utomhus samt led av kraftiga ryggsmärtor.
RÅ 2008:89
Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställa järnvägsplan för del av Botniabanan funnit att frågan om järnvägens lokalisering blivit slutligt avgjord genom det tillåtlighetsbeslut om järnvägen som regeringen fattade den 12 juni 2003 (jfr RÅ 2004 ref. 108).
RÅ 2008:90
Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder mot att en arbetslös medlem behåller sitt medlemskap när hon arbetat utomlands och varit ansluten till arbetslöshetsförsäkringen där.
RÅ 2008 not 1
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Tillskjutande av tillgångar i viss verksamhet mot vederlag av aktier i det mottagande bolaget ansågs utgöra ersättning i yrkesmässig verksamhet (förhandsbesked) / Tillskjutande av tillgångar i viss verksamhet mot vederlag av aktier i det mottagande bolaget ansågs mervärdesskattemässigt utgöra ersättning i yrkesmässig verksamhet (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 2
Bokföringsnämndens yttrande rörande samma sakfråga beträffande annat bolag i koncernen (avslag)
RÅ 2008 not 3
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)
RÅ 2008 not 4
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2008 not 5
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För uppförande av avfallsförbränningsanläggning (avslag)
RÅ 2008 not 6
Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om förvar fick inte överklagas / Ersättning medgavs inte ombud i mål som avsåg överklagande av Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 2008 not 7
Medföljande maka till utländsk gästforskare ansågs bosatt i Sverige och därmed ha rätt till barnbidrag
RÅ 2008 not 8
Utländsk forskare som uppbar Marie Curie-stipendium och var verksam på samma sätt som andra forskare ansågs berättigad till föräldrapenning över garantinivå / Föräldrapenning (utländsk forskare som uppbar Marie Curie-stipendium och var verksam på samma sätt som andra forskare ansågs berättigad till föräldrapenning över garantinivå)
RÅ 2008 not 9
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2008 not 10
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Överklagande av aktiebolag som efter kammarrättens dom upplösts efter konkurs avvisades då bolaget ansågs sakna partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i process som avsåg mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg (avvisning)
RÅ 2008 not 11
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning och sjukersättning (fråga om hur politiska uppdrag av mindre omfattning skulle beaktas vid bedömningen av arbetsförmågan, prejudikat / Sjukpenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om hur politiska uppdrag av mindre omfattning skulle beaktas vid bedömningen av arbetsförmågan, prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2008 not 12
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Förutsättningar för beslut av kommunstyrelse ansågs uppfyllda (avslag) / Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra användning av mark för vandrarhem, stuguthyrning, pensionat och tillkommande bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om miljökonsekvenser, avslag)
RÅ 2008 not 13
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra tillkommande bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om miljökvalitetsnormer överskrids, avslag)
RÅ 2008 not 14
Förutsättningar för fortsatt psykiatrisk tvångsvård ansågs inte föreligga för patient som haft permission till hemmet under längre tid när det inte fanns särskilda skäl att anta att åtgärden var angelägen för att förbereda tvångsvårdens upphörande
RÅ 2008 not 15
Ansökan av A.K.B. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2008 not 16
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2008 not 17
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (närmare utredning om alternativa arbeten saknades) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då närmare utredning om alternativa arbeten saknades
RÅ 2008 not 18
Skäl för jämkning av rättshjälpsavgift ansågs inte föreligga i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
RÅ 2008 not 19
Tillhandahållande av IT-tjänster från bolagsman i ett handelsbolag till handelsbolaget ansågs som skattepliktig omsättning (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 20
Vid ny beräkning av skattetillägg efter det att utgående mervärdesskatt sänkts hade hänsyn inte tagits till utgående skatt som den skattskyldige redovisat (bifall) / Vid ny beräkning av skattetillägg efter det att utgående mervärdesskatt sänkts hade hänsyn inte tagits till utgående skatt som den skattskyldige redovisat (resningsärende, bifall)
RÅ 2008 not 21
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att nya bestämmelser medfört att förutsättningarna för förhandsbeskedet ändrats väsentligt (mervärdesskatt)
RÅ 2008 not 22
Tillämpligheten av Lex Asea och reglerna om partiell fission när aktier i ett bolag delas ut till bl.a. det utdelande bolagets utländska moderbolag (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 23
Beslut om varning undanröjdes eftersom det till grund för varningen meddelade ordningsföreläggandet undanröjts
RÅ 2008 not 24
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Föräldrapenning (tillämpningen av sammanläggningsreglerna i EG:s förordning 1408/71 när det inte finns någon svensk kvalifikationstid med vilken sammanläggning kan ske) / Föräldrapenning (tillämpningen av sammanläggningsreglerna i EG:s förordning 1408/71 när det inte finns någon svensk kvalifikationstid med vilken sammanläggning kan ske, prejudikat- och ändringsskäl) / Föräldrapenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om tillämpningen av sammanläggningsreglerna i EG:s förordning 1408/71 när det inte finns någon svensk kvalifikationstid med vilken sammanläggning kan ske, prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2008 not 25
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Skattetillägg avseende mervärdesskatt undanröjdes efter resning / Ersättning kunde inte beviljas för den skattskyldiges eget arbete / Delningsprincipen tillämpades inte vid viss försäljning till annat EG-land (resningsärende, bifall)
RÅ 2008 not 26
Att anbudens giltighetstid gått ut utgjorde inte hinder mot överprövning
RÅ 2008 not 27
Att den förutsättning sökanden angett inte kunde godtas som utgångspunkt för ett förhandsbesked (mervärdesskatt)
RÅ 2008 not 28
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att inte ompröva tidigare beslut att avvisa en ideell förenings överklagande av beslut
RÅ 2008 not 29
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För bostadsbebyggelse (generösare byggrätt än för omkringliggande fastigheter, avslag)
RÅ 2008 not 30
Innan överklagandetiden gått ut utan att det klart framgick att taleberättigad part inte avsåg att överklaga
RÅ 2008 not 31
Medel i finsk personalfond som under viss tid och efter anmälan kunde lyftas av den anställde ansågs disponibla för denne (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 32
Fråga om beskattning av värdeförändring på långfristigt lån vid förtida lösen av lånet (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 33
Beslut att inte medge uttag av medel ur fideikommisskapital för betalning av fastighetsskatt (avslag)
RÅ 2008 not 34
Påstående om att bevisvärderingen i mål om inkomstskatt stred mot de s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken och artikel 6 i Europakonventionen (avslag)
RÅ 2008 not 35
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För att möjliggöra byggandet av en mindre fritidsby med tillhörande anläggningar på kronoöverloppsmark (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning m.m., avslag)
RÅ 2008 not 36
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För att möjliggöra byggandet av en vägbro över järnvägsspår (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
RÅ 2008 not 37
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Fastställdes (invändning om att den överklagade domen inte mottagits av behörig personal det datum som angavs på delgivningskvittot
RÅ 2008 not 38
Fel datum för mottagande av den överklagade domen av misstag angivet på delgivningskvittot (avslag)
RÅ 2008 not 39
Fråga om vård hade förfallit sedan socialnämnden beslutat att vården skulle upphöra / Fråga vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan socialnämnden beslutat att vården skulle upphöra
RÅ 2008 not 40
Mervärdesskatt då talan delvis bifölls i Regeringsrätten / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Skadereglering ansågs hänförlig till försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster / Försäkringsbolag hade rätt till återbetalning av skatt som avsåg skaderegleringsverksamhet avseende tid före den 1 november 1995 / Skadereglering ansågs hänförlig till försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster och bolaget hade rätt till återbetalning av skatt som avsåg skaderegleringsverksamhet avseende tid före den 1 november 1995
RÅ 2008 not 41
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fråga om rätt för förälder som inte längre var vårdnadshavare att överklaga en dom om vård av sonen enligt lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga hade förfallit sedan vården upphört / Fråga om rätt för förälder som inte längre var vårdnadshavare att överklaga en dom om vård av sonen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan vården upphört / Fråga om rätt för förälder som inte längre var vårdnadshavare hade rätt att överklaga en dom om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga av sonen hade förfallit sedan vården upphört
RÅ 2008 not 42
Ansökan om personlig assistans hade förfallit när den funktionshindrade avlidit
RÅ 2008 not 43
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning kunde inte beviljas i mål om resning i ärende om rättshjälp i mål om pensionsgrundande inkomst
RÅ 2008 not 44
Yrkande om skadestånd i mål om resning, eftertaxering m.m. avvisades / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om eftertaxering, m.m.
RÅ 2008 not 45
Arbetstagare som var tillsvidareanställd vid bolag som tillhandahöll personal för årlig genomgång av kärnkraftverk och haft uppdrag vid flera olika kraftverk ansågs, då bolaget ansetts bedriva en verksamhet jämförlig med byggnads- och anläggningsbranschens, ha bostaden som tjänsteställe
RÅ 2008 not 46
Fråga om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall hade förfallit sedan vården upphört
RÅ 2008 not 47
Fråga om inhibition hade förfallit sedan överklagandet prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om bygglov hade förfallit sedan överklagandet prövats i sak
RÅ 2008 not 48
Tillhandahållande av avgränsade rum och skåpsutrymmen i en datahall ansågs hänförligt till ej skattepliktig omsättning avseende upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet / Tillhandahållande av avgränsade rum och skåputrymmen i en datahall ansågs hänförligt till ej skattepliktig omsättning avseende upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 49
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att bemyndiga Försvarets materielverk att ingå avtal om överlåtelse av ett luftförsvarssystem
RÅ 2008 not 50
När kammarrätten endast tagit del av innehållet i en allmän handling som begärts utlämnad endast genom den information om innehållet som man fått från berörd myndighet ansågs målet inte ha blivit utrett så som dess beskaffenhet krävde / När kammarrätten tagit del av innehållet i en allmän handling som begärts utlämnad endast genom den information om innehållet som man fått från berörd myndighet ansågs målet inte ha blivit utrett så som dess beskaffenhet krävde (återförvisning)
RÅ 2008 not 51
Ansökan av A.K.B. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2008 not 52
Överklagande och ansökan om återställande av försutten tid av U.J. i mål om inkomsttaxering
RÅ 2008 not 53
Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om livränta / Påstående om att bevisvärderingen i mål om livränta stred mot Europakonventionen (avslag)
RÅ 2008 not 54
Beräkning av sådan pensionsgrundande inkomst av anställning hos EG-kommissionen för vilken skattskyldighet inte förelåg i Sverige (bifall) / Beräkning av sådan pensionsgrundande inkomst av anställning hos EG- kommissionen för vilken skattskyldighet inte förelåg i Sverige (resningsärende, bifall) / Pensionsgrundande inkomst (beräkning av sådan pensionsgrundande inkomst av anställning hos EG-kommissionen för vilken skattskyldighet inte förelåg i Sverige (resningsärende, bifall)
RÅ 2008 not 55
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rätten att få kinesisk läkarutbildning prövad som grund för svensk läkarutbildning inom ramen för Socialstyrelsens kompletteringsprogram för utländska läkare (prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2008 not 56
Yrkande i förvarsmål om placering på viss flyktingförläggning avvisades
RÅ 2008 not 57
Ansökan av B.A. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2008 not 58
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att senare avgörande från EG-domstolen gett nya förutsättningar som måste beaktas vid bedömningen
RÅ 2008 not 59
De s.k. CFC- reglerna om beskattning av finansiell verksamhet / Ansågs tillämpliga på förvärv av förfallna fordringar i inkassoverksamhet / Den fria rörligheten för kapital enligt artikel 56 i EG- fördraget kunde inte åberopas vid ägande av ett dotterföretag etablerat i tredje land / De s.k. CFC-reglerna om beskattning av finansiell verksamhet ansågs tillämpliga på förvärv av förfallna fordringar i inkassoverksamhet (förhandsbesked) / Den fria rörligheten för kapital enligt artikel 56 i EG-fördraget kunde inte åberopas vid ägande av ett dotterföretag etablerat i tredje land (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 60
Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades
RÅ 2008 not 61
De s.k. CFC-reglerna om beskattning av försäkringsverksamhet / De s.k. CFC- reglerna om beskattning av försäkringsverksamhet / Gav inte utrymme för att beakta obeskattade reserver vid beskattningsinträdet / Tillämpades oberoende av innehållet i ett skatteavtal som redan gällde vid införandet av reglerna / Hindrades inte i tillämpningen av EG:s regler om fria kapitalrörelser i förhållande till tredje land / De s.k. CFC-reglerna om beskattning av försäkringsverksamhet hindrades inte i tillämpningen av EG:s regler om fria kapitalrörelser i förhållande till tredje land / Tillämpades oberoende av innehållet i ett skatteavtal som redan gällde vid införandet av reglerna och gav inte utrymme för att beakta obeskattade reserver vid beskattningsinträdet
RÅ 2008 not 62
I mål om verkställighet av vårdnadsbeslut (avslag) / Fråga om inhibition i mål om verkställighet av vårdnadsbeslut hade förfallit sedan verkställighet kommit till stånd genom frivilligt utlämnande av barnet / Yrkande om inhibition i mål om verkställighet av vårdnadsbeslut hade förfallit sedan verkställighet kommit till stånd genom frivilligt överlämnande av barnet
RÅ 2008 not 63
Som syftade till att skapa nya bostadstomter och där en ny gata innebar intrång på åker- och skogsmark (avslag)
RÅ 2008 not 64
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra etablering av handel och kontor samt viss komplettering av villabebyggelsen inom området (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning samt planens avvikelse från översiktsplan m.m., avslag)
RÅ 2008 not 65
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till den utredning som fanns i målet, ändringsskäl) / Sjukpenning (osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till den medicinska utredning som fanns i målet, ändringsskäl)
RÅ 2008 not 66
Förbud mot privatimport av alkoholvaror ansågs strida mot artikel 28 i EG-fördraget och kunde därmed inte läggas till grund för beslut om omhändertagande och förverkande / Alkohollagstiftning (förbud mot privatimport av alkoholvaror ansågs strida mot artikel 28 i EG-fördraget och kunde därmed inte läggas till grund för beslut om omhändertagande och förverkande) / Punktskattekontroll (förbud mot privatimport av alkoholvaror ansågs strida mot artikel 28 i EG-fördraget och kunde därmed inte läggas till grund för beslut om omhändertagande och förverkande)
RÅ 2008 not 67
Skatteverkets yrkande att Regeringsrätten skulle undanröja ett förhandsbesked och avvisa sökandens ansökan togs inte upp till prövning / Skatteverkets yrkande att Regeringsrätten skulle undanröja ett förhandsbesked om mervärdesskatt och avvisa sökandens ansökan togs inte upp till prövning
RÅ 2008 not 68
Hos Regeringsrätten i mål om inkomsttaxering (avslag)
RÅ 2008 not 69
I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (avslag) / Fråga om oriktig rättstillämpning (resningsärende, avslag)
RÅ 2008 not 70
Det ansågs inte förenligt med gemenskapsrätten att som intäkt det beskattningsår då den skattskyldige upphör att vara bosatt i Sverige ta upp förmån av optioner som då kan utnyttjas (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 71
Fråga som inte besvarats av Skatterättsnämnden återförvisades till nämnden / Bestämmelserna i 49 kap. 26 § inkomstskattelagen om beskattning av uppskovsbelopp i samband med att en skattskyldig flyttar från Sverige till annat land inom EU ansågs strida mot gemenskapsrätten (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 72
Rätt att i elektronisk form få ut allmän handling ansågs inte föreligga¸ Besvärsrätt / Talan mot beslut att lämna ut handlingar i papperskopia men inte i elektronisk from fick inte föras i den ordning som anvisas i 15 kap. 7 § sekretesslagen
RÅ 2008 not 73
Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd
RÅ 2008 not 74
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om rätt för kommunal nämnd att uppbära retroaktivt beviljad socialförsäkringsersättning ansågs nämnden ha rätt att överklaga Försäkringskassans beslut medan kassan inte ansågs som motpart i länsrätten
RÅ 2008 not 75
Promemoria som tillkommit för måls föredragning ansågs inte utgöra allmän handling
RÅ 2008 not 76
Inte heller förelåg annan förutsättning för sekretess / Avdragsrätt förelåg inte för ingående skatt hänförlig till förvärv för personalmatsalar som drevs av en fristående näringsidkare (förhandsbesked) / Sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen förelåg inte i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt då sökanden var ett av en kommun helägt aktiebolag
RÅ 2008 not 77
Undantaget för tjänster avseende social omsorg ansågs tillämpligt på färdtjänst (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 78
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Djurskydd (fråga om förbud att hålla djur efter upprepade förelägganden om att djur skulle ha tillgång till ligghall, vilka efterkommits av djurägaren, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde beslut om förbud att hålla djur efter upprepade förelägganden om att djur skulle ha tillgång till ligghall, vilka efterkommits av djurägaren
RÅ 2008 not 79
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2008 not 80
Fråga om återkallelse tills vidare av körkort hade förfallit sedan länsstyrelsen omprövat sitt beslut
RÅ 2008 not 81
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter då de inte ägde eller innehade hyresrätter och bostadsrätter i fastigheter som låg inom eller i anslutning till detaljplaneområde / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter då de inte ägde eller innehade hyresrätter och bostadsrätter i fastigheter som låg inom eller i anslutning till detaljplaneområde
RÅ 2008 not 82
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter / Beslut att anta detaljplan ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter
RÅ 2008 not 83
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2008 not 84
Beloppsspärren i 40 kap. 12 § inkomstskattelagen skulle tillämpas vid en koncernintern överlåtelse av andelar i ett underskottsföretag till en annan i tredje land etablerad juridisk person än ett utländskt bolag / Bestämmelserna i 40 kap. 12 § inkomstskattelagen om beloppsspärr skulle, när det förvärvade företaget var etablerat i tredje land, prövas i förhållande till etableringsfriheten och ansågs då inte strida mot gemenskapsrätten / Beloppsspärren i 40 kap. 12 § inkomstskattelagen skulle tillämpas vid en koncernintern överlåtelse av andelar i ett underskottsföretag till en annan i tredje land etablerad juridisk person än ett utländskt bolag (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 85
För att möjliggöra bostadsbebyggelse på bl.a. parkmark, (avslag) / Förutsättningarna för beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)
RÅ 2008 not 86
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tandskada som uppkommit i samband med att den försäkrade ätit hårt bröd under en kaffepaus på arbetsplatsen utgjorde en skada till följd av olycksfall i arbetet (prejudikatskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om tandskada som uppkommit i samband med att den försäkrade ätit hårt bröd under en kaffepaus på arbetsplatsen utgjorde en skada till följd av olycksfall i arbetet (prejudikatskäl)
RÅ 2008 not 87
Att kammarrätt dömt med nämndeman som var ledamot i skattenämnd utgjorde inte grund för resning när felet inte kunde antas ha påverkat utgången i målet / Att kammarrätt i mål om vård av missbrukare dömt med nämndeman som var ledamot i skattenämnd utgjorde inte grund för resning när felet inte kunde antas ha påverkat utgången i målet
RÅ 2008 not 88
Rättsligt bistånd i form av offentligt biträde kunde inte beviljas i mål om resning
RÅ 2008 not 89
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Upphävdes då det av utredningen i målet framgick att överklagandet kommit in i rätt tid
RÅ 2008 not 90
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Vetenskapsrådets beslut att avföra en ansökan om projektbidrag
RÅ 2008 not 91
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För bostadsbebyggelse (bl.a. fråga om omfattningen av regeringens prövning när det görs gällande att planen kunde motverka ett riksintresse och länsstyrelsen i ett icke överklagbart beslut funnit att så inte var fallet, avslag)
RÅ 2008 not 92
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Mervärdesskatt -förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)
RÅ 2008 not 93
Beslut som inte ansetts kunna överklagas särskilt -kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling och syn
RÅ 2008 not 94
När, inom ramen för upplösningen av en s.k. trust där äganderätten till de tillgångar som förvaltades av trusten tillkom den skattskyldige, tillgångarnas anskaffningsutgift höjdes på grund av att de såldes och köptes tillbaka före upplösningen (förhandsbesked) / Beskattningskonsekvenser vid upplösning av en s.k. trust när en anställd enligt ett i utländsk skattelagstiftning anvisat arrangemang för att skjuta upp beskattningen av inkomster av anställning som idrottsman, lät viss andel av inkomsterna förvaltas av trusten
RÅ 2008 not 95
Ansökan av A.J. och X AB om rättsprövning av beslut att bilda naturreservat
RÅ 2008 not 96
Enbart den omständigheten att en annan länsrätt än den som varit behörig handlagt ett ärende om betalningssäkring utgjorde inte skäl för resning
RÅ 2008 not 97
Skatterättsnämndens beslut som inte gått klagandena emot / Förhandsbesked som inte gått klagandena emot fick inte överklagas av dem / Skatterättsnämndens beslut ansågs inte ha gått klagandena emot och överklagandet avvisades därför
RÅ 2008 not 98
Skrivelse från kammarrätt till en klagande angående av henne efterfrågade handlingar ansågs inte utgöra ett sådant beslut av domstol som kan överklagas
RÅ 2008 not 99
Begäran om att få ut handlingar avslogs då några handlingar som motsvarade dem som klaganden begärt att få ut inte kunde återfinnas
RÅ 2008 not 100
CD-skiva, som förvarades i kammarrätts akt, med uppgifter för vilka tystnadsplikt råder enligt lagen om elektronisk kommunikation kunde inte lämnas ut
RÅ 2008 not 101
Överenskommelse mellan en kommunal nämnd och vissa entreprenörer att ta över nämndens ansvar i vissa hänseenden ansågs inte utgöra ett upphandlingskontrakt.
RÅ 2008 not 102
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
RÅ 2008 not 103
Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen hade upphört att gälla i fråga om avtal som kommun ingått med ett fristående företag om rätt att disponera vissa reklamytor sedan fem år förflutit och delar av avtalen kunde lämnas ut
RÅ 2008 not 104
Fråga om talan skulle avvisas på grund av att överklagande skett för sent (avslag)
RÅ 2008 not 105
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För att förbättra trafikförhållandena i tätort (avslag)
RÅ 2008 not 106
Beslut om upplåtelse av arrende av fjällägenhet (avslag) / Beslut om upplåtelse av arrende av fjällägenhet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2008 not 107
Saklegitimation och övriga frågor om partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet / I mål om nationellt säkerhetscertifikat för fartyg i vilket fartygets ägare hade intresse av att frågan prövades
RÅ 2008 not 108
Överklagbarhet, beslut som inte ansetts kunna överklagas / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Skatteverkets åtgärd att betala ut ersättning kunde inte överklagas / Skatteverkets åtgärd att betala ut ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
RÅ 2008 not 109
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2008 not 110
Regeringen hade inte kommunicerat yttrande från länsstyrelse med sameby i ärende om upplåtelse av mark för jaktkoja inom renskötselområde (bifall) / Regeringen hade inte kommunicerat yttrande från länsstyrelse med sameby i ärende om upplåtelse av mark för jaktkoja inom renskötselområde (rättsprövning, bifall)
RÅ 2008 not 111
Regeringen hade inte kommunicerat yttrande från länsstyrelse med sameby i ärende om upplåtelse av mark för turistanläggning inom renskötselområde (bifall) / Regeringen hade inte kommunicerat yttrande från länsstyrelse med sameby i ärende om upplåtelse av mark för turistanläggning inom renskötselområde (rättsprövning, bifall)
RÅ 2008 not 112
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2008 not 113
Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta / Grund för att påföra skattetillägg ansågs föreligga då den verkliga innebörden av ingångna avtal varit att inkomst vid avyttring av andelarna i ett kommanditbolag skulle tillfalla en fysisk person som inte direkt ägde andelar i bolaget / Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag beskattades som inkomst av tjänst hos den som arbetat men inte direkt ägt andelar i bolaget, när likviden vid avyttringen tillförts en av honom ägd kapitalförsäkring och den verkliga innebörden av ingångna avtal varit att han ensam skulle förfoga över resultatet i kommanditbolaget
RÅ 2008 not 114
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Klagande som inte tidigare varit part i målet var inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 2008 not 115
Yrkande som framställts först i Regeringsrätten prövades inte / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål i mål om anslutningsavgift enligt ellagen / Förutsättningar för att utan yrkande besluta till det bättre för part förelåg inte då detta skulle vara till men för motpart / Regeringsrätten prövade inte yrkande som framställts först i Regeringsrätten, invändningar som kunnat åberopas under överklagandetiden men som åberopats först efter denna tid och ändringsyrkande som framställts efter överklagandetiden / Fråga om kostnaden för anslutning av viss fastighet till ledningsnät ska belasta fastigheten i sin helhet eller om utbyggnaden av nätet kunde komma även andra fastigheter tillgodo och därför endast till viss del skulle belasta den aktuella fastigheten
RÅ 2008 not 116
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2008 not 117
Den som inte i egenskap av sökande varit behörig att överklaga beslutet rörande utlämnande av handlingarna / I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs rätt att ansöka om resning inte föreligga för
RÅ 2008 not 118
Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då / Det framstod som närmast uteslutet att uppgiven kapitalförlust skulle godtas av Skatteverket utan vidare utredning
RÅ 2008 not 119
Ansökan av M.A.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2008 not 120
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Övriga frågor -ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Resning -ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) Resning
RÅ 2008 not 121
Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits
RÅ 2008 not 122
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kommunens kostnadsansvar för gymnasieelevs resor mellan bostaden och skolan vid växelvis boende / Laglighetsprövning enligt kommunallagen (kommuns kostnadsansvar för gymnasieelevs resor mellan bostaden och skolan vid växelvis boende, prejudikatskäl)
RÅ 2008 not 123
Delgivning av dom skedde i enlighet med utfärdad fullmakt med klaganden personligen men inte med ombudet (avslag)
RÅ 2008 not 124
När underskott på skattekonto berott på felaktig handläggning hos Skattemyndigheten medgavs, när även den skattskyldige bidragit till felaktigheten, delvis befrielse från kostnadsränta på så sätt att endast ränta motsvarande basräntan påfördes
RÅ 2008 not 125
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
RÅ 2008 not 126
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
RÅ 2008 not 127
Utlandsvistelse och sjukdomsfall i familjen hos ställföreträdare (avslag)
RÅ 2008 not 128
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2008 not 129
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2008 not 130
När domstol, med bifall till parts överklagande, beslutat att vård skulle upphöra hade parten inte rätt till prövning av ansökan om resning i målet / När domstol, med bifall till parts överklagande, beslutat att vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga skulle upphöra hade parten inte rätt till prövning av ansökan om resning i målet
RÅ 2008 not 131
Utdelning på näringsbetingade andelar i ett investmentföretag var skattepliktig när investmentföretaget ägde ett stort antal s.k. förbjudna andelar även om dessa utgjorde endast en relativt begränsad del av investmentföretagets totala aktieinnehav (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 132
Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits
RÅ 2008 not 133
Ombud hade behörighet att ta emot domstols beslut (avslag)
RÅ 2008 not 134
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2008 not 135
Beslut att anta detaljplan för att bl.a. reglera markanvändningen för bad och campingplats (fråga om behov av miljökonsekvensbeskrivning, förutsättningar för att upphäva strandskydd inom planområdet innan detaljplanen antagits m.m., avslag)
RÅ 2008 not 136
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2008 not 137
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning).
RÅ 2008 not 138
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2008 not 139
Ansökan av H.S. om återställande av försutten tid m.m. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade i beslut den 2 juli 2008 H.S:s överklagande av kammarrättens dom den 7 februari 2008 på den grunden att överklagandet kommit in för sent
RÅ 2008 not 140
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Upphävdes då delgivning med tillämpning av reglerna om förenklad delgivning inte kunde anses ha skett
RÅ 2008 not 141
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för en kapitalförsäkring skulle avdrag göras för utbetalningar från försäkringen (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 142
För arbete som likvidator utfört för bolagets räkning / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Fråga om aktieinnehav var näringsbetingat hos ett aktiebolag som upphört med sin rörelse (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 143
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För bostadsbebyggelse nära område med hästhållning (avslag)
RÅ 2008 not 144
Ansökan av P.R. om återställande av försutten tid
RÅ 2008 not 145
Skattetillägg avseende förmån av årskort undanröjdes då det med hänsyn till omständigheterna var ursäktligt att inte redovisa förmånen i deklarationen
RÅ 2008 not 146
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För att anpassa byggrätten på viss fastighet till befintliga förhållanden (avslag)
RÅ 2008 not 147
Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Uppdrag getts åt vissa myndigheter att redovisa förslag till nyttjanderättsavtal avseende skogsmarker / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter då beslutet avsett uppdrag åt vissa myndigheter att redovisa förslag till nyttjanderättsavtal avseende skogsmarker
RÅ 2008 not 148
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt) / Då syntetiska optioner avseende andelar i investeringsfonder hade förvärvats av delägare i det fåmansföretag som förvaltade fonderna / Bestämmelserna om kvalificerade andelar i 57 kap. inkomstskattelagen ansågs inte tillämpliga på syntetiska optioner avseende andelar i investeringsfonder som hade förvärvats av delägare i det fåmansföretag som förvaltade fonderna
RÅ 2008 not 149
Ansökan av Ronneby Miljö & Teknik AB om resning i mål om inkomsttaxering
RÅ 2008 not 150
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2008 not 151
Återkallelse enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen kunde inte grundas på en bedömning av det medicinska innehållet i inkommet läkarintyg som kommit in efter föreläggande
RÅ 2008 not 152
Omvänd skattskyldighet ansågs föreligga vid förvärv av tjänster avseende driftsättning av brandlarm (förhandsbesked)
RÅ 2008 not 153
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut / Beslut att avslå en framställning om åläggande för Luftfartsverket att ge en överklagandehänvisning till ett av verket meddelat beslut
RÅ 2008 not 154
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra användning av mark, som till viss del enligt gällande plan var redovisad som allmän plats / Park, för bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om krav på en miljökonsekvensbeskrivning som behandlat exploateringens konsekvenser för fridlysta arter
RÅ 2008 not 155
Exponering för lösningsmedel (resningsärende, bifall) / Arbetsskadeförsäkring (exponering för lösningsmedel, (bifall)
RÅ 2008 not 156
Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om licensjakt efter älg / Ersättning för kostnader kunde inte utgå i mål om resning och återställande av försutten tid m.m. i mål om licensjakt efter älg / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om återställande av försutten tid i mål om licensjakt efter älg: Förvaltningsprocess / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning och återställande av försutten tid m.m. samt inför avgörandet av frågan om prövningstillstånd i mål om licensjakt efter älg
RÅ 2008 not 157
Ansökan avslogs när ombud genom e-post till uppgiven adress upplysts om att begärt anstånd med att ge in ett överklagande inte kunde medges
RÅ 2008 not 158
Ansökan som avsåg överklagande av kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om körkortsåterkallelse avslogs / Yrkande om undanröjande av ordningsbot avvisades då klagan avseende godkänt föreläggande av ordningsbot skulle prövas av tingsrätt
RÅ 2008 not 159
Kammarrätts beslut att överlämna ansökan om återställande av försutten tid till Regeringsrätten
RÅ 2008 not 160
Förklaring enligt 72 § patentlagen meddelades att översättning och tryckningsavgift kommit in till Patent- och registreringsverket i rätt tid
RÅ 2008 not 161
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Då länsrätt upphävt beslut om bygglov utan att ha låtit sökanden ta del av uppgifter som miljö- och byggnadsnämnden lämnat i yttrande till länsrätten / Bygglov (länsrätt hade upphävt beslut om bygglov utan att ha låtit sökanden ta del av uppgifter som miljö- och byggnadsnämnden lämnat i yttrande till länsrätten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt upphävt beslut om bygglov utan att ha låtit sökanden ta del av uppgifter som miljö- och byggnadsnämnden lämnat i yttrande till länsrätten
RÅ 2008 not 162
Mål återförvisades då kammarrätten felaktigt utgått från att skattemyndighetens omprövningsbeslut var ett beslut om eftertaxering
RÅ 2008 not 163
Rättsprövningsbart beslut ansågs inte föreligga (avvisning)
RÅ 2008 not 164
Ansökan av T.G. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2008 not 165
Kammarrätt avgjorde mål innan klagandens anståndsfrist gått ut (återförvisning)
RÅ 2008 not 166
Person som sedan flera år arbetade veckovis i Sverige men hade bostad och familj i Finland ansågs vara skattskyldig till inkomstskatt i Sverige
RÅ 2008 not 167
För att lägga fast läge för gångväg och öka byggrätten för stora fastigheter för permanentboende
RÅ 2008 not 168
Energiskatt och koldioxidskatt (skattskyldighet föreligger för naturgas som ingår i en blandning med skattefri biogas vid leverans till någon som inte är godkänd som lagerhållare och till vilken enligt avtal endast biogas skulle levereras) / Energiskatt och koldioxidskatt (skattskyldighet föreligger för naturgas som ingår i en blandning med skattefri biogas vid leverans till någon som inte är godkänd som lagerhållare och till vilken enligt avtal endast biogas skulle levereras, förhandsbesked)
RÅ 2008 not 169
Den egentliga innebörden av rättshandlingar genom vilka en person avyttrat aktier i ett svenskt fåmansbolag till ett svenskt aktiebolag via ett av säljaren ägt belgiskt bolag ansågs inte vara att säljaren avyttrat aktierna till det svenska aktiebolaget
RÅ 2008 not 170
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Fråga om oriktig uppgift i inkomstdeklaration om avdrag för ingående mervärdesskatt föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut
RÅ 2008 not 171
Mål återförvisades då kammarrätten avgjort målet utan att klaganden haft möjlighet att komplettera sin talan
RÅ 2008 not 172
Handlingar hos Riksbanken rörande avtal om likviditetsstöd till bank var hänförliga till Riksbankens utlåningsrörelse och omfattades därför av absolut sekretess
RÅ 2008 not 173
Regeringens beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag) / Regeringens beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2008 not 174
För sen ansökan (avvisning)¸Återställande av försutten tid / Försenad ansökan om rättsprövning på grund av att regeringens beslut vid delgivning tagits emot av annan än sökanden (avslag)
RÅ 2008 not 175
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Beslut att anta detaljplan för byggande av bostäder på mark som till största delen bestod av tallskog (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning / När ett stort antal sökande företrädda av ett gemensamt ombud ansökte om rättsprövning av ett detaljplanebeslut med åberopande av samma omständigheter och skäl till stöd för sin talan och det kunde antas att flertalet var bosatta i område som gränsade till planen ansågs samtliga behöriga att ansöka om rättsprövning / När ett stort antal sökande företrädda av ett gemensamt ombud ansökte om rättsprövning av ett detaljplanebeslut med åberopande av samma omständigheter och skäl till stöd för sin talan och det kunde antas att flertalet var bosatta inom område som gränsade till plan ansågs samtliga behöriga att ansöka om rättsprövning
RÅ 2008 not 176
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avdrag medgavs inte retroaktivt för ingående skatt på projekteringskostnader hänförliga till tid innan registrering skett till frivillig skattskyldighet / Avdrag medgavs inte retroaktivt för ingående mervärdesskatt på projekteringskostnader hänförliga till tid innan registrering skett till frivillig skattskyldighet / Mervärdesskatt- yrkande om retroaktivt avdrag för ingående mervärdesskatt genom årliga jämkningar hade inte prövats av underinstanserna och överlämnades därför till Skatteverket för prövning / Yrkande om retroaktivt avdrag för ingående mervärdesskatt genom årliga jämkningar hade inte prövats av Skatteverket eller underinstanserna och överlämnades därför till Skatteverket för prövning
RÅ 2008 not 177
Frikännande dom för skattebrott på grund av nedlagt åtal och ogillat åtal för bokföringsbrott (avslag)
RÅ 2008 not 178
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kriminalvård i anstalt (fråga om Kriminalvården ägde rätt att vägra intagen telefontillstånd på grund av samtalet gällde ett abonnemang som innehades av en juridisk person / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde frågan om intagen kunde vägras telefontillstånd på grund av samtalet gällde ett abonnemang som innehades av en juridisk person (prejudikatskäl)
RÅ 2008 not 179
Ansökan avvisad (föreläggande att förtydliga ansökan ej iakttaget)
RÅ 2008 not 180
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kommunal nämnd som saknade rätt att föra talan mot kammarrätts beslut i mål om bygglovsavgifter var inte heller berättigad att ansöka om resning i målen
RÅ 2008 not 181
Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Rättsprövning -plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / För att ge förutsättningar för anläggande av en camping (fråga bl.a. om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, avslag) / Yrkande om inhämtande av kompletterande utredning avvisades då Regeringsrätten vid sin prövning hade att utgå från det material som regeringen haft att bedöma
RÅ 2008 not 182
För att möjliggöra anläggandet av en återvinningscentral (fråga bl.a. om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
RÅ 2008 not 183
Utvidgning av strandskyddsområde (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning gjordes, vid ändrade förhållanden, med utgångspunkt i de förhållanden som förelåg när länsstyrelsen meddelade sitt av regeringen prövade beslut