RH 1998:1
EG-domstolens dom i det s.k Franzénmålet har inte ansetts utgöra hinder mot att döma för varusmuggling och försök till sådant brott avseende större partier av spritdrycker.
RH 1998:2
Vid valet av vårdnadshavare för ett elvaårigt barn har hänsyn tagits till barnets bestämda vilja.
RH 1998:3
Fråga om förutsättningar för undanröjande av en i dom stadfäst förlikning.
RH 1998:4
Hyresnämndsmål. Hyresgäst som hyr bostadslägenhet i ett tvåfamiljshus har ansetts berättigad till förlängning av hyresavtalet, trots att hyresvärden haft intresse av att själv bosätta sig i lägenheten. Vid prövningen beaktades särskilt att hyresvärden erhållit fastigheten genom gåva och att som villkor för gåvan gällde, att hyresgästen - som var 80 år - skulle få bo kvar så länge hon klarade ett eget boende.
RH 1998:5
I mål om äktenskapsskillnad har tingsrätten förordnat om betänketid och föreskrivit att yrkandet om äktenskapsskillnad måste framställas senast den 9 januari 1998. På begäran av makarna dömde tingsrätten den 5 september 1997 till äktenskapsskillnad. Hinder har inte ansetts föreligga att på begäran av makarna undanröja domen och förordna att betänketiden alltjämt skall löpa.
RH 1998:6
Processbehörighet i utsökningsförfarandet när part visats vara psykiskt sjuk.
RH 1998:7
Tillämpning av 29 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. Bl.a. fråga om visst gods varit av sådant slag att det på grund av sin beskaffenhet är utsatt för skada när det transporteras oförpackat och om innebörden av begreppet förpackning.
RH 1998:8
Gärningsmän, 16 och 17 år gamla, har dömts för mord och olaga hot, grovt brott, till fängelse tre år och sex månader respektive fyra år.
RH 1998:9
Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad har ej ansetts föreligga.
RH 1998:10
Ansvar för olaga yrkesmässig trafik har ådömts en person som utan tillstånd vid ett antal tillfällen ställt sin personbil till allmänhetens förfogande mot betalning.
RH 1998:11
Beslut enligt 24 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem får överklagas endast i samband med att det slutliga avgörandet i målet om rätt att överta bostad överklagas.
RH 1998:12
Fråga om tillåtande av nya omständigheter i hovrätten i tvistemål angående betalningsskyldighet för skatt (bl.a enligt 77 a § uppbördslagen) m.m. har ansetts vara av sådan natur att reglerna för dispositiva tvistemål är tillämpliga.
RH 1998:13
Fråga om 36 § avtalslagen är tillämplig på gäldenärs skyldighet att återbetala ett banklån.
RH 1998:14
Skadestånd för personskada som uppstått till följd av misshandel har utgått till den skadelidande trots att den tilltalade frikänts på grund av s.k. nödvärnsexcess. Tillika fråga om jämkning av skadestånd.
RH 1998:15
Omständigheterna vid förvärv av en åtta år gammal personbil var sådana att godtrosförvärv ansågs föreligga.
RH 1998:16
En kronofogdemyndighet meddelade utslag i ett mål om betalningsföreläggande, på grund av att svaranden inte i rätt tid hade bestritt ansökan. Resning avseende utslaget på grund av nya omständigheter och nya bevis, har ansetts inte kunna beviljas.
RH 1998:17
Synnerliga skäl för fortsatt företagsrekonstruktion har inte ansetts föreligga.
RH 1998:18
Ansvar, rubricering och påföljdsval vid sanktionsbrott.
RH 1998:19
Påföljden för försök till grov varusmuggling avseende 11 760 liter 40-procentig sprit har, med beaktande av NJA 1997 s. 622, bestämts till fängelse två år.
RH 1998:20
Fråga om påföljd för olovligt brukande och olovlig körning.
RH 1998:21
Fråga om konkursförvaltarjäv.
RH 1998:22
Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring ansågs inte vara artbrott. Hovrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och böter.
RH 1998:23
Dubbla, samtidiga vräkningsprocesser. En hyresvärd förde vid tingsrätten talan om fastställelse av att det inte fanns något giltigt hyresavtal med motparten samtidigt som han vid hyresnämnden ansökte om att hyresavtalet skulle upphöra vid hyrestidens utgång. Målet vilandeförklarades vid tingsrätten. Hyresnämnden biföll hyresvärdens upphörstalan men hovrätten ändrade beslutet och förlängde hyresavtalet. Därmed blev rättskraftigt avgjort att ett nytt hyresavtal skulle anses föreligga mellan parterna. Med ändring av tingsrättens därefter meddelade dom har hovrätten därför ogillat hyresvärdens negativa fastställelsetalan.
RH 1998:24
En bostadsrättsförenings uppsägning av bostadsrättshavaren till omedelbar avflyttning enligt 7 kap. 18 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) är inte utan verkan därför att bostadsrättshavaren dessförinnan avsagt sig bostadsrätten.
RH 1998:25
Kravet på rådgivning i nya rättshjälpslagen.
RH 1998:26
Fråga om en person som avtjänar fängelsestraff och saknar bostad under kortare tid, varunder hans bohag är magasinerat, borde ha haft försäkring med rättsskyddsmoment; även fråga om bedömningen av den sökandes ekonomiska och personliga förhållanden vid prövningen om rättshjälp skall beviljas.
RH 1998:27
I mål om äktenskapsskillnad m.m. beviljade advokat som ombud för en av makarna sin klient allmän rättshjälp och förordnade sig själv som biträde enligt rättshjälpslagen, trots att han var medveten om att han vid en eventuell tvist mellan makarna inte längre skulle kunna biträda klienten. Sedan tvist uppkommit beträffande vårdnaden om makarnas gemensamma barn begärde han sitt entledigande. Hans förordnande av sig själv till rättshjälpsbiträde har ansetts olämpligt och fått till följd att biträdesersättningen nedsatts.
RH 1998:28
Yrkande om jämkning av ränta enligt 8 § räntelagen (1975:635) har inte behandlats i vederbörlig ordning vid tingsrätten. Domen har undanröjts och målet återförvisats till tingsrätten.
RH 1998:29
Fråga om rättshjälp där sökanden har rättsskyddsförsäkring som dock inte omfattar den rättsliga angelägenheten. Tillika fråga om rådgivning vore uppenbart obehövlig eller inte obligatorisk av annat särskilt skäl
RH 1998:30
Inbrottsstöld i bostad har i visst fall med hänsyn till omständigheterna ej bedömts som grov stöld.
RH 1998:31
Fråga om underhållsbidrag till make efter långvarigt äktenskap.
RH 1998:32
Fråga om häktning för ytterligare brott av den som redan är häktad som misstänkt för brott. Tillika fråga om tid, inom vilken åtal skall väckas bör vara gemensam för den samlade brottslighet som en häktning avser.
RH 1998:33
Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor har inte ansetts föreligga då saken inte är mera komplicerad än att den kan komma att lösas med en biträdesinsats som inte överstiger fem timmars arbete inklusive rådgivning i två timmar.
RH 1998:34
Fråga om utmätning av lös egendom i form av en byggnad på ofri grund och nyttjanderätt till ett markområde, vilken egendom är föremål för säkerhetsöverlåtelse och därefter överlåtits respektive upplåtits till tredje man.
RH 1998:35
Färdskrivare har krävts för fordon som faktiskt används för transport av högst sju passagerare när det inte framgått att fordonet byggts om på sådant sätt att det inte längre kunde anses vara lämpat för transport av det högre antal personer som angivits i registreringsbevis för fordonet. (I). - Färdskrivare har krävts för fordon som faktiskt används för transport av högst fem passagerare när det inte framgått att fordonet byggts om på sådant sätt att det inte längre kunde anses vara lämpat för transport av det högre antal personer som angivits i registreringsbevis för fordonet. (II).
RH 1998:36
Ändring av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken har ansetts inte kunna ges retroaktiv tillämpning.
RH 1998:37
Ett beslut angående fördelning av kostnader för förfarandet, meddelat av en skiljenämnd i samband med att skiljeförfarandet avskrevs, har inte ansetts omedelbart exigibelt.
RH 1998:38
Samma häktningsbeslut av tingsrätt i där anhängigt mål har ansetts inte kunna överprövas av hovrätt mer än en gång.
RH 1998:39
Sedan hyresvärden sagt upp ett hyresavtal avseende lokal har hyresgästen i stämningsansökningen yrkat ersättning enligt 12 kap. 57 § jordabalken. Hyresgästens därefter framställda yrkande om förpliktande för hyresvärden att till honom utge visst belopp motsvarande den del av hyran som erlagts i strid mot förbudet i 12 kap. 19 § jordabalken att indexreglera hyran vid ettåriga hyresavtal har inte ansetts stödja sig på väsentligen samma grund som den i stämningsansökningen väckta talan. Yrkandet har avvisats.
RH 1998:40
A och B sålde aktier i ett bolag som de ägde. För att få råd om hur de skulle kunna reducera skatten på reavinsten på försäljningen, vände de sig till revisionsfirman D. Sedan de följt de råd de erhållit, underkände Regeringsrätten transaktionen. - Hovrätten har ansett att kostnader i process om skadeståndstalan mot D på grund av oaktsam rådgivning omfattas av rättsskyddet i en hemförsäkring som A och B hade tecknat hos försäkringsbolaget C.
RH 1998:41
När tingsrätt ombesörjt delgivning av tredskodom genom stämningsman har svaranden ansetts delgiven tredskodomen, till följd varav återvinningsfristen börjat löpa, oavsett om käranden begärt att tingsrätten skulle ombesörja delgivning eller inte.
RH 1998:42
Fråga om varumärkesintrång. Den som marknadsför tilluftsdonet EleVent har tidigare marknadsfört tilluftsdonet Easy-Vent för annans räkning samt upplyst sina kunder om att EleVent skulle ersätta Easy-Vent. Strängare krav än annars har ställts vid bedömningen av om det föreligger risk för förväxling mellan varumärkena. Interimistiskt vitesförbud har meddelats.
RH 1998:43
Skyddstillsyn har på talan av endast den dömde ansetts kunna, utan hinder av innehållet i 51 kap. 25 § 1 st. RB, ändras till villkorlig dom jämte dagsböter.
RH 1998:44
En kvinna hjälpte sin särbo med att kratta i dennes trädgård. Härvid föll hon ner i en grop, som särbon långt tidigare grävt, och skadade sig. Skadeståndsskyldighet har inte ansetts föreligga för särbon.
RH 1998:45
Fråga vid bestämmande av arvsskatt huruvida efterarvingars - barn till avlidna föräldrar - arvsavståenden skulle anses avse kvarlåtenskapen från båda föräldrarna eller bara från den sist avlidna. Hovrätten har tolkat avståendena så att de gjorts med hälften var från lotterna efter båda föräldrarna.
RH 1998:46
En älg sköts av en person som strax dessförinnan hade färdats i bil. Omständigheterna ansågs vara sådana att skytten hade jagat med otillåten hjälp av motordrivet fortskaffningsmedel och därigenom gjort sig skyldig till jaktbrott. Brottet bedömdes inte som grovt.
RH 1998:47
Nordisk medborgare, som varit permanent bosatt i Sverige sedan år 1987, har sedan han dömts för dråp utvisats ur riket med förbud att återvända hit inom tio år.
RH 1998:48
Ett överklagande av tingsrättens dom i tvistemål har ansetts uppenbart ogrundat och hovrätten har därför genast meddelat dom.
RH 1998:49
Sedan tingsrätten ogillat en ansökan från två sökande om utseende av granskningsman i konkurs på grund av att sökandena inte visat att de hade ställning som borgenärer i konkursen har hovrätten bifallit ansökan.
RH 1998:50
En person har genom lagakraftvunnen brottmålsdom dömts för att från en butik ha tillgripit ett visst antal mattor. Fråga om butiksinnehavaren, som har en företagsförsäkring, har gjort klart mera sannolikt att försäkringsfall inträffat avseende andra mattor som vid samma tillfälle försvunnit från butiken.
RH 1998:51
Åtta personer omkom i samband forsfärd i Råneåälven. Fråga om rorsmännen varit att anse som befälhavare enligt sjölagen samt om de brustit i sjömansskap och därigenom vållat de omkomnas död.
RH 1998:52
Hyresnämndsmål. Kommunen och hyresgästföreningen har ansetts äga rätt att överklaga hyresnämndens beslut att avvisa en bostadsrättsförenings ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
RH 1998:53
Intyg om delgivning genom s.k. spikning, utfärdat av anställd vid enskild delgivningsbyrå, har inte godtagits som bevis på att den sökte delgetts i enlighet med delgivningslagens bestämmelser.
RH 1998:54
Sedan tingsrätt ogillat makars talan om skadestånd och mannen överlåtit sin del av det omtvistade anspråket till hustrun, har hon ensam överklagat tingsrättens dom. Hennes ansökan om rättshjälp i hovrätten har lämnats utan bifall, eftersom överlåtelsen till henne kan antas ha skett för att åstadkomma fördel vid prövningen av ansökan och hennes talan i hovrätten avser ett från rättshjälpssynpunkt odelbart anspråk.
RH 1998:55
Mord eller dråp? Även fråga om straffmätning för mord.
RH 1998:56
Talan av bilägare/försäkringstagare om utfående av bil från bilverkstad efter reparationer som försäkringsbolaget inte vill betala för. Frågor om bilägaren beställt reparationerna samt om rätt till ersättning vid tjänster utan uppdrag och om obehörig vinst.
RH 1998:57
Särskilda skäl har ansetts föreligga att bevilja en näringsidkare rättshjälp.
RH 1998:58
Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ringa gärning.
RH 1998:59
Ansökan om adoption av tioårig flicka som levde med sina biologiska föräldrar i Bangladesh och som skulle adopteras i Sverige av moderns syster och hennes make, har lämnats utan bifall.
RH 1998:60
I samband med ett fastighetsköp utförde en besiktningsman för köparnas räkning en s.k. jordabalksbesiktning. Kort tid efter tillträdet upptäcktes att det rann vatten genom taket. Sedermera konstaterades att takläckaget orsakat röt- och mögelangrepp. - Hovrätten fann att besiktningen var att anse som felaktig och att köparna till följd därav var berättigade till avdrag på det pris de betalat för den utförda tjänsten. Däremot ogillades köparnas yrkande om skadestånd eftersom det inte var utrett att de lidit skada till följd av felet i tjänsten.
RH 1998:61
För en flygkapten A hade hos försäkringsbolaget S tecknats en s.k. certifikatförlustförsäkring, enligt vilken ersättning betalades bl.a. då den försäkrade vägrades förnyelse av flygcertifikat; dock att rätten till ersättning kunde falla bort om den försäkrade inte genomgick av läkare rekommenderad behandling som skäligen kunde åläggas honom. - A miste sitt certifikat eftersom han inte längre hade tillräckligt god syn. S vägrade att utge ersättning eftersom A efter operation mot starr skulle kunna återfå normal syn. - Hovrätten fann omständigheterna vara sådana att det inte skäligen kunde krävas att A genomgick starroperation och tillerkände A ersättning.
RH 1998:62
Sedan 18 kap. 13 § rättegångsbalken ändrats den 1 december 1997 ansågs inte längre målsägande som ensam fört ansvarstalan kunna åläggas ersätta staten kostnaderna för den tilltalades offentliga försvarare.
RH 1998:63
Sedan åklagaren lagt ned ett åtal på grund av att preskription inträtt och tingsrätten med anledning därav avskrivit målet, överklagade åklagaren avskrivningsbeslutet och yrkade att målet skulle återförvisas till tingsrätten, eftersom beslutet att lägga ned åtalet hade grundats på åklagarens missbedömning av preskriptionsreglerna. Överklagandet lämnades utan bifall.
RH 1998:64
Fråga om en person, som har ådragit sig skulder till följd av bl.a. spelberoende och som helt saknat försäkringsskydd, med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft en rättsskyddsförsäkring. - Hinder har inte ansetts föreligga mot att bevilja rättshjälp.
RH 1998:65
Genom fastighetsreglering har gåva skett av viss fastighetsareal mot vederlag, varvid gåvomottagaren också åtagit sig att svara för förrättningskostnaderna. Fråga om gåvomottagaren vid gåvobeskattningen kan avräkna dessa kostnader från gåvans värde.
RH 1998:66
Rättshjälp har beviljats sedan makar som ansökt om gemensam äktenskapsskillnad och gemensam vårdnad om barn därefter har blivit oense i vårdnadsfrågan.
RH 1998:67
Vad är "gångbana" i vägtrafikkungörelsens mening?
RH 1998:68
Straffmätning vid sexuellt utnyttjande av underårig då gärningsmannen vid tidigare tillfällen har dömts för sådana brott mot samma målsägande.
RH 1998:69
Förberedelse, respektive stämpling till mord. Frågan om fara för brottets fullbordan varit endast ringa har besvarats nekande. Åtalen har följaktligen bifallits.
RH 1998:70
Bilförare, som i relativt hög fart passerat obevakat övergångsställe där annat fordon stannat för att ge företräde åt gående på övergångsstället, har ansetts ha ådagalagt sådan oaktsamhet att han skulle dömas för vårdslöshet i trafik.
RH 1998:71
Medgivande avseende utbetalning enligt lönegarantin kan inte omfatta ett större belopp än vad 9 § lönegarantilagen stadgar.
RH 1998:72
I mål om nedsättning av hyra på grund av att en balkong inte varit inglasad har hyresvärden ansetts bevisskyldig för sina uppgifter om avtalets innehåll.
RH 1998:73
En styrelseledamot i ett bolag har enligt skriftligt avtal anställts i detta. Staten har i mål om lönegaranti bestritt att mannen var att anse som löntagare. Vid en samlad bedömning av förhållandena har mannen ansetts som löntagare. - Även fråga om kravet på ersättning var oskäligt enligt 5 kap. 2 § 1 st konkurslagen.
RH 1998:74
Hovrätten har ogillat yrkande om undanröjande av skyddstillsyn, trots att den dömde inte fullföljt s.k. kontraktsvård. Föreskriften om behandling har inte ansetts lagligen kunna upphävas.
RH 1998:75
Vid påföljden skyddstillsyn med särskild behandling bör, om inte speciella undantagsskäl föreligger, allvarliga åsidosättanden av de åligganden som följer av behandlingsplanen konsekvent leda till att skyddstillsynen undanröjs och ersätts med fängelse.
RH 1998:76
Innehav av en Magnum-revolver har bedömts som grovt vapenbrott.
RH 1998:77
Fråga om rasistiskt meddelande, förmedlat genom bärande av en armbindel med nazistisk symbol, har spritts i den mening som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken.
RH 1998:78
Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vid tomtmarksparkering fastän avgift erlagts men parkeringsbiljetten kommit att hamna på bilgolvet.
RH 1998:79
Bolag som överlåtit sin rörelse och inte längre aktivt utövar näringsverksamhet är inte att betrakta som näringsidkare och omfattas därför inte av lagen om företagsrekonstruktion.
RH 1998:80
Fadern, T, återkallade sitt överklagande med yrkande om ytterligare umgänge med ett barn, varefter modern, C, efter klagotidens utgång framställde yrkade att T:s rätt till umgänge helt skulle upphöra. Sedan T:s överklagande skrivits av, yrkade han att få vårdnad om barnet. Hovrätten har avvisat de av T och C efter klagotidens utgång framställda yrkandena.
RH 1998:81
Svensk domstol har ansetts behörig att pröva mål om vårdnad oaktat barnet och vårdnadshavaren saknat anknytning till Sverige.
RH 1998:82
Rättegångshinder har ansetts föreligga vid prövning av konkursansökan gentemot aktiebolag på grund av att behörig ställföreträdare för bolaget saknades vid tidpunkten för konkursbeslutet.
RH 1998:83
En advokat hade biträtt ett aktiebolag som ombud i en tvist. Bolaget försattes senare i konkurs och advokaten utsågs till konkursförvaltare. Omständigheterna ansågs vara sådana att hans opartiskhet i konkursen kunde rubbas. Han ansågs därför inte lämplig som förvaltare och entledigades från uppdraget.
RH 1998:84
Jämkning eller eftergift enligt 31 kap. 1 § fjärde stycket rättegångsbalken av återbetalningsskyldighet för en person under 18 år på grund av personliga och ekonomiska förhållanden har ansetts vara beroende enbart av den unges förhållanden och alltså inte även av föräldrarnas.
RH 1998:85
Gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsatt sig detta. Även frågor om boende och umgänge.
RH 1998:86
Staten har inte ansetts skyldig att i konkursärende svara för uppkomna konkurskostnader trots att konkursbeslutet undanröjts av högre rätt.
RH 1998:87
Skadestånd på grund av felaktig rättstillämpning vid myndighetsutövning.
RH 1998:88
Fråga om bevisvärdering i mål om grov brottslighet (mord). Varken eliminerande bevisning eller s.k. struktural bevisning har ansetts kunna leda till fällande dom.
RH 1998:89
Grossist i mattbranschen som sålt olovlig efterbildning av upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst (röllakansmattor) har ansetts varit oaktsam och därför skyldig att betala skadestånd.
RH 1998:90
Rätt enligt 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken för envar att gripa den som påträffas på bar gärning eller flyende fot har inte ansetts föreligga för någon som inte sett brottet förövas och som inte heller kunnat utpeka en enskild gärningsman. Den som under sådana förhållanden hjälper den gripne att komma loss har ansetts ha rätt till nödvärn.
RH 1998:91
En person har mottagit en nyckel till en lägenhet, där ett större narkotikaparti fanns. Gärningen har, då syftet med befattningen med nyckeln varit att transportera bort narkotikan, bedömts som förberedelse till grovt narkotikabrott.
RH 1998:92
Fråga om brottmålsdoms bevisverkan i tvistemål. Den som överklagat tingsrätts dom, varigenom talan om utfående av försäkringsersättning för stulen båt ogillats, har genom lagakraftägande dom befunnits skyldig till försök till bedrägeri avseende osann uppgift om stöld av båten i skadeanmälan till försäkringsbolaget. Hovrätten har funnit det uppenbart att överklagandet av tingsrättens dom är ogrundat.
RH 1998:93
Brott mot 9 § privatinförsellagen har inte ansetts fullbordat när de medförda varorna påträffats vid visitation på kontrollstället, även om den resande tagits ut för tullkontroll efter den punkt, "red point", där val av fil inför kontrollen senast måste göras.
RH 1998:94
Yrkande om häktning i mål där åklagaren endast överklagat i en tingsrätts dom intagna beslut om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande och om försättande av den tilltalade på fri fot har lämnats utan bifall.
RH 1998:95
I mål om försäkringsersättning (konsumenthemförsäkring) på grund av inbrott är tvistigt om inbrottet ägt rum före eller efter det att försäkringen tecknades. Den bevislättnad för försäkringstagares vidkommande som enligt praxis gäller vid tvister rörande frågan om försäkringsfall föreligger har inte ansetts äga giltighet i nu aktuell typ av tvist.
RH 1998:96
Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor har inte ansetts föreligga.
RH 1998:97
Innehav av 292,4 g amfetamin och 86,6 g cannabis vid ett och samma tillfälle har bedömts som grovt narkotikabrott.
RH 1998:98
Vid tingsrätten åberopade en part i ett dispositivt tvistemål sakkunnigutlåtande av två sakkunniga från Statens Kriminaltekniska Laboratorium angående äktheten av en namnunderskrift. I hovrätten har parten dessutom åberopat förhör med de två sakkunniga. Förhören har inte ansetts utgöra ny bevisning och därför tillåtits.
RH 1998:99
Käranden i vårdnadsmål har återkallat sin talan. Fråga om särskilda skäl förelegat att förplikta käranden att ersätta motpartens rättshjälpskostnader. Tillika fråga om ombuds skyldighet att solidariskt med parten utge sådan ersättning.
RH 1998:100
Fråga om allmän rättshjälp vid s.k. sidoordnad näringsverksamhet.
RH 1998:101
Sex på varandra följande tillgrepp respektive försök till tillgrepp i butiker har bedömts som stöld respektive försök till stöld trots att gärningarna i flertalet fall avsett varor för belopp understigande 800 kr.
RH 1998:102
Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall har ansetts tillämplig då en fastighet förvärvats genom ett köpekontrakt, som dagtecknats den 31 maj 1996 men undertecknats av säljarna tidigast den 17 juni samma år.
RH 1998:103
Faderskap vid insemination. Kan insemination jämställas med samlag vid tillämpning av 1 kap. 5 § föräldrabalken?
RH 1998:104
Målsägande i mål om åtal för försök till dråp har i tidigare mål dömts för brott vid samma tillfälle - stöld och försök till misshandel - riktade mot den nu tilltalade. Målsägandena har ansetts inte ha behov av målsägandebiträde.
RH 1998:105
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 1 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:106
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 2 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:107
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 3 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:108
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 4 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:109
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 5 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:110
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 6 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:111
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 7 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:112
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 8 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:113
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 9 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:114
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 10 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:115
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 11 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:116
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 12 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:117
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 13 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:118
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 14 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:119
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 15 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:120
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 16 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:121
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 17 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:122
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 18 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.
RH 1998:123
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 19 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.