RK 2015:1
Överlåtesle av tillstånd att använda radiosändare i vissa frekvensband från flera bolag till ett av bolagen samägt bolag har inte ansetts inverka menligt på konkurrensen. Vid beslut om överlåtelse av sådana tillstånd har Post- och telestyrelsen en skyldighet att utreda ärendet i den utsträckning som dess beskaffenhet kräver. Post- och telestyrelsens använding av en konkurrensrättslig analysram har gjort det möjligt för myndigheten att dra slutsatser om hur konkurrensen påverkas av överlåtelsen.
RK 2015:2
Post- och telestyrelsens debiteringsbeslut, som baserats på felaktigt underlag från den debiterade, visade sig vara uppenbart oriktigt. Eftersom det var möjligt att ändra beslutet snabbt och enkelt, utan att det var till nackdel för enskild part samt att det inte fanns särskilda skäl mot att ändra beslutet, var Post- och telestyrelsen skyldig att ompröva sitt debiteringsbeslut.