NJA 2014 s. 3
Vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. avseende skälig kostnad för att avhjälpa byggfel får avdrag för ålder och bruk inte göras.
NJA 2014 s. 14
Lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi är tillämplig på lagringsmedel, såsom minneskort till mobiltelefon och hårddisk, som innehåller barnpornografi.
NJA 2014 s. 23
Ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd har överklagats av Justitiekanslern. I Högsta domstolen har Justitiekanslern åberopat omständigheter som inte hade varit föremål för disciplinnämndens bedömning, men som har ett nära samband med de omständigheter som hade prövats där. Målet har återförvisats till disciplinnämnden för fortsatt handläggning. (Samma dag och med samma utgång avgjordes mål nr Ö 1938-12 mellan Justitiekanslern och M.N.).
NJA 2014 s. 27
Sedan Högsta domstolen har meddelat tillstånd till ett måls prövning i hovrätten har part ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen, trots att yrkandet om ersättning inte hade framställts där.
NJA 2014 s. 29
Ett rättshjälpsbiträde har lämnat in en kostnadsräkning som avsåg arbete i samband med överklagandet till hovrätten och senare ytterligare en räkning, som avsåg arbete under tiden efter det att prövningstillstånd hade meddelats. Hovrätten har, i samband med sitt avgörande av målet, av misstag tagit ställning bara till den sist ingivna räkningen. Hovrättens ersättningsbeslut har ansetts kunna kompletteras med stöd av 17 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken.
NJA 2014 s. 35
Fråga om föremål som har tillförts av endast en av två ägare till en fastighet har blivit byggnadstillbehör.
NJA 2014 s. 60
I mål om våldsamt motstånd har, med hänsyn till utredningen om brottet, skäl ansetts föreligga att förordna offentlig försvarare.
NJA 2014 s. 63
Resningsärende. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte hindrat att en straffbestämmelse i trafikförordningen tolkats så att den omfattat en viss hastighetsöverträdelse. Föreläggande av ordningsbot för hastighetsöverträdelsen har inte innefattat rättstillämpning uppenbart i strid mot lag. Förutsättningar för resning har därmed inte förelegat.
NJA 2014 s. 75
Återställande av försutten tid har beviljats i fall då lantmäterimyndighet skickat underrättelse om inställande av förrättning endast till sakägaren och alltså inte till dennes ombud.
NJA 2014 s. 79
En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av en EU-bestämmelse endast om tillämpningen i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och otvetydig kränkning av Europakonventionen.
NJA 2014 s. 94
Publiceringar på en webbplats, som innefattade förtal, omfattades inte av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde. Lagliga förutsättningar har inte funnits att meddela åläggande om att på webbplatsen införa en länk till den dom i vilken förtalsfrågan prövades.
NJA 2014 s. 103
När en ansökan om resning i vissa delar tar sikte på frågor som slutligt har avgjorts av tingsrätten och i andra delar på frågor som slutligt har avgjorts av hovrätten samt frågorna har ett sådant direkt faktiskt och rättsligt samband att en uppdelning framstår som opraktisk och olämplig, så har dels ansökningen i dess helhet prövats av Högsta domstolen, dels vid bifall förordnats att målet i dess helhet ska tas upp på nytt av tingsrätten.
NJA 2014 s. 107
Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen, även när gäldenären har avlidit innan huvudfordringen preskriberades.
NJA 2014 s. 114
En skattefordran kan prekluderas enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar.
NJA 2014 s. 125
En ansökan om verkställighet av en utländsk skiljedom har avvisats när den har riktats mot någon annan än den som har varit part enligt skiljedomen.
NJA 2014 s. 128
Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
NJA 2014 s. 139
Företagsbot (I-IV).
NJA 2014 s. 212
När ett mål har kommit så långt som till huvudförhandling i hovrätten, ska materiell processledning i praktiken inte behöva tillgripas. Ifall hovrätten under förhandlingen gör bedömningen att en parts talan är oklar i något avseende och därför ställer frågor om detta, ankommer det på rätten att säkerställa att talan sedan har uppfattats korrekt, med beaktande av rättegången i tingsrätten och vad som har förekommit under hovrättens förberedelse av målet.
NJA 2014 s. 221
En polisman har gjort sökningar om sig själv i polisens IT-system utan att sökningarna har varit nödvändiga för någon arbetsuppgift. Polismannen har dömts för dataintrång.
NJA 2014 s. 228
En fastighet kan beredas rätten till ett servitut till väg på en annan fastighet enligt 49 § anläggningslagen endast om servitutet har en direkt anknytning till och är av väsentlig betydelse för behovet av enskild väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten.
NJA 2014 s. 232
Preskription enligt 12 kap. 61 § jordabalken. Om ett rättsligt förfarande avslutas utan avgörande i sak och borgenären då har tillräcklig tid på sig för att inleda ett nytt förfarande inom preskriptionstiden, har den väckta talan ingen betydelse för preskriptionsfrågan.
NJA 2014 s. 245
Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som domstolarna kan använda för att undvika uppenbart oskäliga resultat vid påföljdsbestämningen när inte andra möjligheter står till buds.
NJA 2014 s. 249
Sedan invändning om skiljeförfarande framställts i ansökan om återvinning av utslag om betalningsföreläggande har talan återkallats. Fråga om tillämpning av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.
NJA 2014 s. 259
Enbart sådana åtgärder som att avlägsna blad, avskilja bark och mala ned växtmaterial - som inte är klassificerat som narkotika men som innehåller ett ämne som är narkotikaklassat - har inte ansetts medföra att materialet blivit narkotika.
NJA 2014 s. 267
Frågor rörande sakägarställning vid ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av bygglov.
NJA 2014 s. 272
Revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) mot annan än bolaget på grund av brister i revisionen av en årsredovisning.
NJA 2014 s. 307
En åttaårig pojke har sedan ettårsåldern stadigvarande vistats i ett familjehem. Eftersom det har bedömts vara uppenbart att det är bäst för barnet att de rådande förhållandena består har vårdnaden flyttats över till familjehemsföräldrarna.
NJA 2014 s. 318
Ersättning för rättegångskostnad. Den part som yrkar ersättning för utgiven mervärdesskatt har att, efter invändning från motparten, förklara varför skatten är en slutlig kostnad. Med hänsyn till de särskilda utredningssvårigheter som kan föreligga bör det normalt räcka att domstolen, på grundval av den utredning som kan finnas, bedömer det sannolikt att avdragsrätt saknas och att utgiften därför ska ersättas.
NJA 2014 s. 323
Staten har bedömts vara ersättningsskyldig för ideell skada vid avregistrering av svenskt medborgarskap (jfr 1 kap. 1 § och 2 kap. 7 § regeringsformen).
NJA 2014 s. 332
Med stöd av bemyndigande i lag meddelade regeringen en förordning som begränsade fisket i Torne älvs fiskeområde. Bestämmelsen i 2 kap. 18 § regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011 (nuvarande 2 kap. 15 §) har ansetts ge uttryck för en allmän rättsgrundsats om rätt till ersättning för rådighetsinskränkningar i vissa fall. Staten har med stöd av denna princip ansetts ersättningsskyldig gentemot ett antal fiskare för den ekonomiska förlust som kan ha uppkommit för dem till följd av de restriktioner i fisket som infördes genom förordningen.
NJA 2014 s. 364
Bevisbördan för att ett mottaget belopp har utgjort en gåva vilar på mottagaren. De beviskrav som normalt gäller i tvistemål är tillämpliga.
NJA 2014 s. 371
Ne bis in idem. En skattskyldig har i självdeklaration underlåtit att redovisa inkomster av näringsverksamhet och mervärdesskatt. Beslut om skattetillägg beträffande inkomstskatt har ansetts inte hindra en prövning av åtal för skattebrott avseende mervärdesskatt. Jfr NJA 2013 s. 1076.
NJA 2014 s. 377
Ne bis in idem. En person som har bedrivit näringsverksamhet under enskild firma har lämnat oriktiga uppgifter i sina inkomstdeklarationer genom att utelämna vissa inkomster. Beslut om skattetillägg beträffande inkomstskatt har ansetts inte hindra en prövning av åtal för bokföringsbrott avseende samma oriktiga uppgifter i bokföringen.
NJA 2014 s. 389
Förmånsrätt enligt 10 § första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979) föreligger om en fordran grundar sig på ett avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke har ingått under rekonstruktionen, oavsett när fordran tjänats in eller om den kan göras gällande först sedan rekonstruktionen avslutats. Uppsägningslön har ansetts vara förenad med sådan förmånsrätt trots att uppsägningn skedde först sedan företagsrekonstruktionen hade avslutats.
NJA 2014 s. 399
En person har varit frihetsberövad i ett ärende om utlämning för brott. Begäran om utlämning har avslagits. Rätt till ersättning från staten har ansetts föreligga med tillämpningen av 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid förhetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
NJA 2014 s. 413
Utlämning till Iran för straffverkställighet. För att utlämning ska kunna beviljas utan stöd i ett utlämningsavtal krävs att den åberopade domen i allt väsentligt är riktig. Vad som är känt om rättsväsendet i den ansökande staten är av betydelse för prövningen. Den iranska domen har inte ansetts uppfylla kraven enligt 9 § första stycket lagen om utlämning för brott.
NJA 2014 s. 415
En EES-medborgare får utvisas endast om det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Detta betyder att utvisning får ske bara om medborgarens personliga beteende utgör ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen och som går utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär.
NJA 2014 s. 423
En offentlig försvarare har överklagat en dom utan att framställa anspråk om ersättning av allmänna medel för sitt arbete. Det har ansetts inte föreligga tillräckliga skäl att upprätthålla rutinen att alltid påminna rättsliga biträden om ersättningsanspråk innan frågan om prövningstillstånd avgörs.
NJA 2014 s. 425
Sedan ett tåg lastat med klorgas spårat ur kräver mottagaren av godset ersättning för räddningskostnader. De enhetliga rättsreglerna för avtal om internationella järnvägstransporter har ansetts reglera ersättningsansvaret fullständigt på så sätt att ersättning för kostnaderna inte kan utgå med stöd av allmänna transporträttsliga eller förmögenhetsrättsliga principer. Även fråga om urspårningen har orsakats genom kvalificerad vårdslöshet enligt de enhetliga rättsreglerna.
NJA 2014 s. 445
Den som i ett s.k. granneyttrande har godkänt en lovpliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen har på grund av detta inte förlorat sin klagorätt för det fall lov beviljas. Godkännandet har ansetts kunna återtas i mark- och miljödomstolen.
NJA 2014 s. 455
Bestämning av inkomstförlust vid personskada för den som är ensam ägare till ett aktiebolag och arbetar i bolaget. Aktieutdelning som den skadelidande har tagit ut ur bolaget ska ingå i inkomstunderlaget om utdelningen i det enskilda fallet är en inkomst vars motsvarighet den skadelidande hade kunnat uppbära om skadan inte hade inträffat men går miste om till följd av skadan. Avsättningar till semesterreserv och avsättningar för pension ska inte ingå i inkomstunderlaget om detta skulle medföra dubbel kompensation.
NJA 2014 s. 465
Andrahandsuthyrning. Om något annat inte har överenskommits med hyresvärden är en hyresgäst ansvarig för skada som uppkommer genom andrahandshyresgästens vållande.
NJA 2014 s. 473
En bank lämnade ett lån till ett bolag och lånelikviden användes för betalning av bolagets förfallna krediter hos banken. Den omständigheten att banken genom långivningen inte försattes i en sämre förmögenhetsställning har inte ansetts innebära att ett skadeståndsanspråk mot en person som dömts för att ha vilselett banken att lämna lånet inte kan bifallas.
NJA 2014 s. 482
En åklagare, som har varit tjänstledig från Åklagarmyndigheten och tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätten, har deltagit i avgörandet av ett brottmål. Den adjungerade ledmoten har ansetts jävig att handlägga brottmålet. Resning har inte beviljats då det var uppenbart att jävet inte hade påverkat utgången i målet. Även fråga om en nämndeman, som var ledamot i en polisnämnd, har varit jävig. - Offentlig försvarare har förordnats i resningsärendet med hänsyn till ärendets karaktär och till att frågan i ärendet varit av vikt för ledning av rättstillämpningen. Samma dag avgjordes målen Ö 4305-13, Ö 4631-13 och Ö 4809-13 på likartat sätt.
NJA 2014 s. 499
Diskrimineringsersättning (I och II).
NJA 2014 s. 537
Ackord i samband med företagsrekonstruktion. En borgenär har fått en fordring hos gäldenärsföretaget på grund av att företaget, efter det att rekonstruktionsförfarandet har inletts, underlät att fullfölja ett före förfarandet ingånget avtal. Fordringen har ansetts omfattad av ackordet.
NJA 2014 s. 545
Utrymmet för en fastighetsägare att frånfalla ett medgivande till fastighetsreglering som har lämnats under förrättningen är starkt begränsat.
NJA 2014 s. 559
Varumärkesintrång. Straffvärde och brottslighetens art.
NJA 2014 s. 578
När tredje man överklagar en utmätning och gör gällande att egendomen tillhör honom är gäldenären normalt inte att anse som motpart i utmätningsärendet.
NJA 2014 s. 580
Varumärkesintrång har inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.
NJA 2014 s. 604
Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en fastighet till säkerhet för åtaganden som aktiebolagets moderbolag gjort mot en bank. Kommanditbolaget har fört talan mot banken om ogiltigförklaring av pantsättningen under påstående att denna har inneburit olovlig vinstutdelning från aktiebolaget enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen (1975:1385). Talan har ogillats, eftersom kommanditbolaget har ansetts inte kunna grunda någon rätt mot banken på dessa regler.
NJA 2014 s. 621
Skuldsanering. Ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem har betydelse endast för frågan om gäldenären har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering.
NJA 2014 s. 629
Med "den påtalade handlingen" i 6 kap. 6 § diskrimineringslagen ska förstås den påstådda överträdelse som åberopas till grund för ett anspråk på diskrimineringsersättning. Preskriptionsfristen för en talan om ersättning för diskriminering i samband med antagning till utbildning har ansetts börja löpa först när antagningsförfarandet avslutades. Samma dag avgjordes målen T 3808-13, T 3809-13 och T 3811-13 på likartat sätt.
NJA 2014 s. 643
När den ena parten begär bodelning efter ett samboförhållande behöver den andra parten inte göra det. Om den ena parten återkallar begäran, får det verkan för den andra parten först när denne förklarar sig avstå från bodelning eller avståendet framgår på något annat sätt.
NJA 2014 s. 651
Fråga om förutsättningar för edition i mål om prisavdrag.
NJA 2014 s. 658
En sjuttonåring har för narkotikabrott dömts till 30 dagsböter, vilket motsvarade brottets straffvärde. Bestämmelsen i 29 kap. 7 § brottsbalken om s.k. ungdomsreduktion har inte ansetts medföra att straffet ska sättas ned till penningböter.
NJA 2014 s. 664
En gärningsbeskrivning har genom tolkning ansetts innefatta ett visst gärningsmoment. Tolkningen har bedömts ligga inom ramen för vad som kan godtas från rättssäkerhetssynpunkt eftersom den tilltalade haft möjlighet att försvara sig även i fråga om det aktuella gärningsmomentet.
NJA 2014 s. 669
När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få ersatta. En tidsbegränsad bankgaranti kan normalt inte godtas. Det krav på säkerhet som har ställts har inte ansetts stå i strid med kärandens rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.
NJA 2014 s. 677
Även då ett dispositivt tvistemål avgörs genom avskrivning, avvisning eller omedelbar dom innan stämning har utfärdats, har svaranden rätt att få ett yrkande om ersättning för rättegångskostnad prövat. Tingsrätten behöver dock ge svaranden en särskild möjlighet att framställa ett sådant yrkande bara om det har förekommit någon kontakt direkt mellan tingsrätten och svaranden. Svarandens rätt till ersättning omfattar åtgärder som kan få betydelse för frågan om rättegångshinder föreligger eller för andra ställningstaganden innan stämning har utfärdats.
NJA 2014 s. 684
Fullmakt. En person i chefsställning för en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel är i regel behörig att företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång, om chefspositionen av företagsledningen har tydliggjorts utåt. Ett förlikningsavtal har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts vara av sådan vardaglig natur.
NJA 2014 s. 699
För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för. Samtidigt måste det vara i praktiken uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till skadorna.
NJA 2014 s. 731
Innebörden av domstolens utredningsskyldighet i ärenden om upphörande av förvaltarskap.
NJA 2014 s. 737
Tid då vägunderhållstransport utförs ska inte ingå vid beräkningen av sådan körperiod som enligt regleringen om kör- och vilotider medför krav på rast. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.
NJA 2014 s. 750
Särlevnad före äktenskapet ska beaktas vid prövning av om en dom på äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid.
NJA 2014 s. 755
Parkeringsmål. En placering av en parkeringsskiva eller motsvarande vid en ruta i någon av de främre dörrarna på ett fordon uppfyller kravet att beviset ska vara placerat framtill. 3 kap. 49 a § andra stycket 3 trafikförordningen.
NJA 2014 s. 760
Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat skadan, om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal. - En speditör med förmedlaransvar har ingått ett fraktavtal med tredje man för uppdragsgivarens räkning men i eget namn. Uppdragsgivaren har ansetts inte kunna på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund få bättre rätt mot den tredje mannen än vad han skulle ha haft om den tredje mannen hade kunnat göra gällande fraktavtalet mot honom. En bestämmelse i fraktavtalet om preskription efter ett år har tillämpats även i fråga om ett krav på ersättning på grund av stöld av anställda.
NJA 2014 s. 788
En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fjärde stycket konkurslagen att underrätta tillsynsmyndigheten om omständigheter som kunde medföra jäv för honom. Underlåtenheten har inte i sig ansetts kunna inverka på arvodet.
NJA 2014 s. 798
Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort noggranna överväganden på grundval av ett adekvat beslutsunderlag som kan granskas i efterhand, bör förvaltaren i regel anses ha handlat med tillräcklig omsorg även om det senare visar sig att åtgärden var ofördelaktig. En eventuell nedsättning av förvaltarens arvode ska relateras till den ifrågavarande åtgärden och inte till den totala förvaltningen.
NJA 2014 s. 808
Universitetsstudenter har i en uppsats lämnat uppgifter om en viss persons brottslighet utan att det funnits skälig grund för uppgifterna. Uppgiftslämnandet har bedömts utgöra förtal. Undantagsregeln om social adekvans har inte medfört straffrihet.
NJA 2014 s. 838
Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och domstolen är behörig att pröva någon av dessa, så är domstolen därmed behörig att pröva även övriga grunder om ingen av dessa omfattas av en regel om exklusivt forum.
NJA 2014 s. 844
En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet.
NJA 2014 s. 854
Resning. En tilltalad har dömts för flera liknande brott som sammantagna har ansetts vara grova. Målet ska resas i fråga om en del av dem. Om en fördelaktigare bedömning av dessa delar hade gjorts redan i brottmålet, skulle de återstående delarna sannolikt ha hänförts till en mildare straffbestämmelse. Resning har därför ansetts kunna ske också för bedömning av vilken brottsbeteckning och straffbestämmelse som ska tillämpas i de återstående delarna. En särskild åtalsprövning har beaktats och föranlett resning inte bara i frågan hur gärningarna ska bedömas utan i hela ansvarsfrågan i aktuella delar.
NJA 2014 s. 859
Påföljden för brott mot upphovsrättslagen genom fildelning vid 51 tillfällen har i visst fall bestämts till ett kraftigt bötesstraff.
NJA 2014 s. 873
Ett handelsbolag har påförts skattetillägg. Skatteverkets övervägande om personlig betalningsskyldighet för bolagsmännen avseende skattetillägget har ansetts inte utgöra hinder mot att bolagsmännen åtalas för skattebrott.
NJA 2014 s. 877
Ett arrangemang med ett s.k. processbolag har bedömts uteslutande syfta till att kringgå rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader. Ägarna har ansetts skyldiga att svara personligen för motpartens kostnader.
NJA 2014 s. 892
Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Fråga om ansvar för styrelseledamot som har avgått under ansvarsperioden.
NJA 2014 s. 910
En anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (orosanmälan) från en förskola eller från den som är verksam där sker vid myndighetsutövning.
NJA 2014 s. 922
Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att vara förvaltare i gäldenärens efterföljande konkurs, när det har bedömts att förvaltaren i konkursen inte behöver granska egna åtgärder under rekonstruktionen.
NJA 2014 s. 929
Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelsehindrad person, som behövde hjälp efter att hon kommit ut ur fordonet, har ansetts utgöra parkering som omfattas av undantaget från parkeringsförbud i 11 kap. 9 § första stycket 7 trafikförordningen.
NJA 2014 s. 935
Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förvaltarbyråns medel, har satts in på ett konto i förvaltarbyråns namn har inte hindrat att medlen har ansetts utgöra konkursboets egendom i den mening som avses i 4 kap. 17 § utsökningsbalken.
NJA 2014 s. 948
En styrelseledamot som har underlåtit att vidta åtgärd som avses i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen är inte solidariskt ansvarig med bolaget för förpliktelse som uppkommit för bolaget under den tid som underlåtenheten består, när borgenären har haft vetskap om underlåtenheten och inte har förbehållit sig rätten att göra det solidariska ansvaret gällande.
NJA 2014 s. 954
Förutsättningarna för tilläggsförhör i hovrätten. När det har skett ett byte av offentlig försvarare inför hovrättsprocessen är enbart det förhållandet, att en ny försvarare vill lägga upp försvaret på ett annat sätt, inte tillräckligt för tilläggsförhör.
NJA 2014 s. 960
Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 94).
NJA 2014 s. 978
En resenär bokade en flygresa genom en resebyrå. Sedan biljett hade ställts ut hos ett flygbolag beviljade resebyrån anstånd med betalningen. På grund av flygbolagets konkurs kunde resan inte genomföras. Resebyrån har ansetts vara förmedlare av resan och inte part i reseavtalet. Resenären har mot resebyråns betalningskrav ansetts, på grund av att en konsumentkredit lämnats, kunna göra samma invändning mot resebyrån som mot flygbolaget.
NJA 2014 s. 990
Sexuellt utnyttjande av barn. Straffvärde och brottslighetens art.
NJA 2014 s. 996
En arvinge får del av ett testamente på sådant sätt att klanderfristen börjar löpa endast om det klart framgår att testamentstagarens syfte är att delge testamentet. Så har inte ansetts vara fallet när (I) arvinge har fått del av ett testamente i ett ärende om förordnande av boutredningsman eller när (II) ett testamente har kvitterats med mottagningsbevis men försändelsen innehåller instruktioner som anger att arvingen ska vidta ytterligare åtgärd för att klanderfristen ska börja löpa.
NJA 2014 s. 1006
Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats för en levererad tjänst. Fordran på återbetalning har ansetts vara en sådan penningfordran inom förmögenhetsrättens område som avses i 1 § räntelagen även i den del av fordran som avser mervärdesskatt.
NJA 2014 not 1
J.B., T.B. och C.-H.S. mot E.S. angående fastighetsreglering.
NJA 2014 not 2
AB Eric Lindvall Fastigheter mot Totalekonomen på Söder Kommanditbolag angående ansökan i hovrätt om resning.
NJA 2014 not 3
Framställning om utlämning till Republiken Kosovo av K.H.
NJA 2014 not 4
Ansökan av Ryska federationen om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2014 not 5
Ansökan av Islamiska republiken Iran om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2014 not 6
Halmstads kommun mot M.M. angående tomträttsavgäld.
NJA 2014 not 7
Kungsbacka minilager AB mot G O P Real Estate AB och Kungsbacka kommun angående avvisande av klagan över domvilla.
NJA 2014 not 8
Ansökan om resning av A.S.
NJA 2014 not 9
T.S. mot Justitiekanslern angående ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen.
NJA 2014 not 10
A.N. mot M.H. angående skadestånd.
NJA 2014 not 11
Y.V. mot Riksåklagaren angående avvisande av överklagande.
NJA 2014 not 12
Ansökan av Republiken Makedonien om prövning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2014 not 13
Hults Konsult i Mark AB mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2014 not 14
Överklagande av U.L. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2014 not 15
P.Ö. mot riksåklagaren angående grovt skattebrott m.m.
NJA 2014 not 16
Ansökan av Republiken Kirgizistan om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2014 not 17
Kronofogdemyndigheten mot P.T. angående förordnande av konkursförvaltare.
NJA 2014 not 18
Svenska Röda Korset mot J.M.R. angående klander av testamente.