NJA 1992 s. 3
Fråga om tillämpning av 10 kap 5 § RB.
NJA 1992 s. 6
Vid exekutiv försäljning av bostadsrätt för en oprioriterad fordran beaktades inte en fordran som var förenad med panträtt i bostadsrätten. Eftersom bostadsrätt inte kan vara föremål för exstinktivt godtrosförvärv, har panträtten ansetts bestå efter försäljningen. På talan av panthavaren har emellertid försäljningen upphävts. 8 kap 11 §, 9 kap 4 § 2 och 3 st samt 14 kap 1 § UB.
NJA 1992 s. 16
Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap 9 § HB.
NJA 1992 s. 21
Ett företag som drev en stenkrossningsanläggning inhyrde från ett svetsningsföretag för en begränsad tid en erfaren svetsare med uppgift att utföra vissa reparationsarbeten. Under arbetet vållade svetsaren av oaktsamhet brandskada på anläggningen. Svetsningsföretaget har ansetts böra bära det skadeståndsrättsliga arbetsgivaransvaret för skadan.
NJA 1992 s. 26
Två män har trängt sig in i en villa och under vapenhot tvingat den som bodde där att lämna ifrån sig nycklarna till en bil, som männen därefter tagit och brukat. Fråga om den straffrättsliga bedömningen av förfarandet.
NJA 1992 s. 36
Fråga om tillämpning av fullföljdsförbudet i 18 kap. 4 § äktenskapsbalken.
NJA 1992 s. 37
Befattning med stulna tavlor i syfte att för annans räkning återförsälja dem till ägaren mot en lösensumma har ansetts utgöra häleri. - Fråga tillika om betydelsen av att de tilltalade handlat i visst samförstånd med polisen.
NJA 1992 s. 47
En enskild väg som tillhör en vägförening kan inte dessutom inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheter som ingår i för eningen. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål enligt anläggningslagen (1973:1149), när sökandens talan avvisas men beslutet härom grundas på den förstahandsståndpunkt som han gjort gällande vid domstolarna.
NJA 1992 s. 55
Sedan återvinning sökts efter tredskodom, har borgenären ansetts inte vara berättigad att med stöd av 13 kap 3 § 1 st 3 RB framställa nytt yrkande, trots att yrkandet stödde sig på väsentligen samma grund som det ursprungligen framställda.
NJA 1992 s. 58
Revisionsbyrå har ansetts skadeståndsskyldig på grund av oaktsam rådgivning som orsakat två klienter en skatteutgift de annars inte skulle ha haft. - Fråga även om uppskattning av skadans storlek.
NJA 1992 s. 66
Optionsavtal beträffande överlåtelse av bostadsrätt är bindande om det är upprättat i skriftlig form.
NJA 1992 s. 79
Gåvoskattemål. Att det vid en gåva av aktier föreskrivits, att givaren skulle uppbära utdelningen för det sista räkenskapsåret före gåvan, har inte ansetts utesluta tillämpning av de sk lättnadsreglerna.
NJA 1992 s. 84
Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.
NJA 1992 s. 85
Misshandel av ett litet, skyddslöst barn, som tilldelats ett stort antal slag mot huvudet och kroppen, har bedömts som grov. Tillika fråga huruvida vållande till annans död varit att bedöma som grovt brott.
NJA 1992 s. 93
Sedan en treårig pojke, medan han stått under föräldrarnas gemensamma vårdnad, av fadern egenmäktigt förts ur landet och placerats hos dennes föräldrar i Tunisien, har pojken hållits kvar där under närmare tio år. Fråga i mål om äktenskapsskillnad vilken av föräldrarna som skall tillerkännas vårdnaden om sonen. Tillika fråga om faderns rätt till umgänge med ett yngre barn, om vilket modern tillerkänts vårdnaden. Fråga också om val av tillämplig lag.
NJA 1992 s. 108
Fråga om tillämpningen av 1 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt om påföljden för ringa narkotikabrott.
NJA 1992 s. 110
Ett partrederi har ansetts kunna uppträda som part i rättegång.
NJA 1992 s. 113
Fråga i mål om ersättning på grund av företagsförsäkring om de beviskrav som bör ställas på en småföretagare vid bedömningen av om ett försäkringsfall föreligger.
NJA 1992 s. 126
Tiden för åtalspreskription när någon har skräpat ned i naturen räknas från det den nedskräpande handlingen fullbordades.
NJA 1992 s. 130
Fråga om byggnadsentreprenör gjort sig skyldig till sådan grov vårdslöshet som avses i 5 kap 8 § i Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 72).
NJA 1992 s. 139
En advokat har - sedan TR i ett tvistemål avvisat en begäran från hans huvudmän att få åberopa ny bevisning - under pågående mål lämnat huvudförhandlingen tillsammans med huvudmännen i syfte att åstadkomma en tredskodom för att i återvinningsmålet åberopa den avvisade bevisningen. Härigenom har advokaten ansetts ha åsido satt sina plikter som advokat på sådant sätt att erinran enligt 8 kap 7 § 2 st RB meddelats honom.
NJA 1992 s. 143
Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i entreprenadavtal mellan byggbolag och bostadsrättsförening. Tillika fråga om tillämpning av grunderna för 18 kap 3 § 2 st RB.
NJA 1992 s. 150
Sedan åtal väckts för skattebedrägeri har den tilltalade dömts för skatteförseelse, Fråga huruvida åtalet skolat ogillas med hänsyn till bestämmelsen i 13 § skattebrottslagen (1971:69) att åtal för skatteförseelse endast får väckas om det är påkallat av särskilda skäl.
NJA 1992 s. 154
Fråga om kvarstad för fordran grundad på omfattande stölder från gäldenärens arbetsgivare.
NJA 1992 s. 157
Utlänning, som är svarande i faderskapsmål, har beviljats rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 1992 s. 159
I ett anläggningsbeslut har beträffande en befintlig väg föreskrivits bl a om iståndsättning av vägen och om andelstal. Då iståndsättningsåtgärderna inte vidtagits inom den i beslutet bestämda tiden har anläggningsbeslutet ansetts förfallet. 33 § anläggningslagen. Trots att anläggningsbeslutet förfallit har anläggningen fortfarande ansetts inrättad enligt anläggningslagen. 11 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter.
NJA 1992 s. 163
Fråga huruvida viss egendom - en fritidsbåt - som anskaffats under ett samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt eller den ena sambon ensam.
NJA 1992 s. 168
Frågor om tolkning av avtal med konkursbo samt om behörighet för tjänsteman vid finansföretag att lämna bindande utfästelse om ingå ende av leasingavtal.
NJA 1992 s. 186
Kostnaden för översättning av en brottmålsdom som skickats ut från rätten har med hänsyn till bestämmelsen i 33 kap 9 § RB funnits inte kunna ersättas av allmänna medel som utlägg för den offentlige försvararen. Fråga också om försvararens rätt till ersättning för översättning av ett förundersökningsprotokoll.
NJA 1992 s. 190
Fråga om påföljd för försök till grovt försäkringsbedrägeri.
NJA 1992 s. 194
Fråga om ändamålet med vite förelagt av kronofogdemyndighet har förfallit.
NJA 1992 s. 202
Bestämmelsen i 2 § 2 st skattebrottslagen (1971:69) har inte ansetts tillämplig vid underlåtenhet att avge deklaration för arbetsgivaravgifter.
NJA 1992 s. 213
Skadestånd enligt skadeståndslagen för skada på bil och husvagn har ansetts omfatta ersättning, utom för utgifter, för tre semesterdagar som på grund av skadan inte kunnat användas för rekreation.
NJA 1992 s. 219
Sedan HovR:ns dom i ett brottmål överklagats endast av de tilltalade, har domen undanröjts bl a såvitt gäller frågan om påföljd och målet visats åter till HovR:n. Enligt grunderna för 51 kap 25 § RB har HovR:n i det återförvisade målet inte ägt döma till svårare fängelsestraff än som bestämts genom den undanröjda domen.
NJA 1992 s. 226
Då en tilltalad som dömts i HovR:n avlidit och de anhöriga ej övertagit hans talan mot domen, har det ansetts att endast straffbestämningen skall undanröjas vid målets avskrivning.
NJA 1992 s. 227
Den som bevakat en fordran i konkurs har ansetts kunna, som grund för ett skadeståndsanspråk, genom annan utredning än ett fastställt utdelningsförslag visa att han inte kan få betalning för sin fordran.
NJA 1992 s. 235
Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.
NJA 1992 s. 243
A - ensam ägare till samtliga aktier i ett aktiebolag - har inför en överlåtelse av aktierna haft flera kontakter med auktoriserade revisorn B, som sedan cirka 20 år bl a varit bolagets revisor. A har uppfattat B som sin ekonomiske rådgivare och har ansetts ha haft goda skäl för sin uppfattning. Då B måste ha insett A:s inställning men ej tillkännagett någon annan mening, har ett uppdragsförhållande ansetts ha uppkommit mellan dem. B har ansetts ha brustit i sina skyldigheter som rådgivare i vad avser affärens skattekonsekvenser och därför ålagts skadeståndsskyldighet.
NJA 1992 s. 256
A, som avbrutit sin skolgång innan hon fyllt 18 år, fick innan hon fyllde 19 år besked om att hon antagits till en kompletteringskurs, som hon därefter påbörjade sedan hon fyllt 19 år. Skolgången har inte ansetts återupptagen före 19-årsdagen. 7 kap 1 § 2 st FB.
NJA 1992 s. 260
Tillstånd till prövning i HovR av tvistemål om mindre värden har meddelats i fråga om rättegångskostnad i TR:n, avseende ersättning för resekostnader för ombud från avlägsen ort. Partiellt prövningstillstånd har ansetts kunna meddelas beträffande sådan fråga.
NJA 1992 s. 263
I mål om fordran på grund av inköp med användande av kontokort har kontokortsinnehavaren invänt att de av kontokortsföretaget åberopade inköpsnotorna var falska. Det har ansetts åvila kontokortsinnehavaren att göra åtminstone antagligt att det förelåg en förfalskning, underskrifts- eller innehållsförfalskning. Om detta krav uppfyllts fordras för bifall till kontokortsföretagets talan att det visar att inköpsnotan är äkta.
NJA 1992 s. 268
Sedan en hyresgäst med stöd av 12 kap 21 § JB deponerat hyresbelopp hos länsstyrelsen samt den i 22 § samma kap föreskrivna tremånadersfristen gått till ända i fråga om vissa av beloppen, väckte hyresvärden talan mot honom med yrkande att få lyfta den deponerade hyran. Efter det att hyresvärdens talan bifallits genom dom samt hyresgästen överklagat domen begärde hyresgästen hos länsstyrelsen att få lyfta de belopp beträffande vilka hyresvärden väckt talan efter tremånadersfristens utgång. Hyresgästen har ansetts vara berättigad att lyfta dessa belopp (I och II).
NJA 1992 s. 278
Fråga om omfattningen av överklagandeförbuden i 18 kap. 4 § första st. äktenskapsbalken och 20 kap. 12 § första st. föräldrabalken.
NJA 1992 s. 280
Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i konkurs. I konkursansökningen hänvisades till att betalningssäkring beviljats för ett belopp motsvarande den åberopade skattefordringen. Fråga om staten styrkt sin behörighet att begära gäldenären i konkurs. Tillika fråga om presumtionsregeln i 2 kap 8 § KL kan analogt tillämpas när gäldenären vid verkställighet av betalningssäkring befunnits sakna utmätningsbara tillgångar.
NJA 1992 s. 286
Vid uppsägning av hyresavtal på grund av betalningsförsummelse har hyresvärden i uppsägningshandling, som tillika innefattade underrättelse till hyresgästen enligt 12 kap 44 § JB, angivit det belopp han fordrade ävensom en uppgift om den hyresperiod beloppet hänförde sig till. Beloppet översteg vad hyresvärden hade rätt till och hyresperioden hade till följd av misskrivning angivits felaktigt. Fråga om fristen för att återvinna hyresrätten börjat löpa.
NJA 1992 s. 290
Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i franchiseavtal.
NJA 1992 s. 299
Fråga om talan angående fullgörande av ett påstått avtal kunnat avvisas därför att avtalet haft ett otillbörligt syfte.
NJA 1992 s. 303
Fråga om försäkringsgivare, som i skrivelse till försäkringstagare meddelat att begärd försäkringsersättning ej skulle komma att utbetalas, därmed angivit sin slutliga inställning i saken i enlighet med vad som föreskrivs i 39 § 2 st konsumentförsäkringslagen (1980:38).
NJA 1992 s. 307
Sedan Sveriges Television AB gjort en videoinspelning som delvis sänts i TV och en person som förekommit i inspelningen yrkat ansvar och skadestånd mot bolaget på grund av grovt förtal, har personen begärt föreläggande för bolaget att förete bandmaterialet i dess helhet för syn enligt 39 kap 5 § RB. Hinder mot utlämnande av bandmaterialet har inte ansetts föreligga.
NJA 1992 s. 310
Tjänstefel av vakthavande polisbefäl genom bristfällig kontroll över frihetsberövande.
NJA 1992 s. 316
En borgenärs fordran på gäldenär var förenad med förmånsrätt. Fråga i mål om utdelning i konkurs huruvida fordringen efter betalning övergått på annan borgenär med bibehållen förmånsrätt 3 § förmånsrättslagen (1970:979).
NJA 1992 s. 320
Tillämpning av bestämmelserna i 34 kap 4 § 2 st BrB om förverkande av villkorligt medgiven frihet.
NJA 1992 s. 324
Grov misshandel.
NJA 1992 s. 326
Fråga om skadeståndsskyldighet för hyresvärd enligt 12 kap 11 § 2 st och 16 § 1 st 3 JB.
NJA 1992 s. 337
Fråga om ersättningsreglerna i lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt skall åsidosättas enligt bestämmelserna i 2 kap 18 § och 11 kap 14 § regeringsformen. Tillika fråga om förstnämnda lag, med hänsyn till uttalanden i dess förarbeten, begränsar ersättningen till tio års inkomstbortfall.
NJA 1992 s. 351
Borgenär har ansetts ha en principiell skyldighet att beakta att borgensmans regressrätt inte helt eller delvis går förlorad. Bank, som åsidosatt denna skyldighet och inte kunnat visa att borgensmannen ej lidit skada på grund av försummelsen, har ansetts förlora sin rätt enligt borgensåtagandet.
NJA 1992 s. 357
Grovt rån?
NJA 1992 s. 363
Beslut om utmätning har överklagats av tredje man, som i besvärsmålet åberopar muntlig bevisning. Vid ställningstagande till frågan om muntlig förhandling har beaktats den praxis i fråga om parts rätt till sådan förhandling som utbildats vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Fråga huruvida behovet av muntlig förhandling bör tillgodoses genom förhör i besvärsmålet eller genom föreläggande för tredje mannen att väcka talan i saken. (I-III).
NJA 1992 s. 375
En kommun har genom kommunstyrelsens ordförande och kommunens kanslichef till en bank avgett en skriftlig förklaring av innehåll bl a att ett aktiebolag, i vilket en kommunal stiftelse var majoritetsägare, skulle drivas på sådant sätt, att det kunde fullfölja sina åtaganden mot banken. Med hänsyn till att förklaringen saknade stöd i något beslut av kommunens fullmäktige har kommunen inte ansetts genom förklaringen ha gjort en utfästelse för framtiden. Tillika fråga om kommunen kunde göras ansvarig för bolagets lån hos banken enligt principerna om ansvarsgenombrott.
NJA 1992 s. 403
Fråga vid tolkning av ett återförsäljaravtal huruvida återförsäljaren kan anses ha lämnat en skadeståndssanktionerad garanti att köpa vissa i avtalet angivna minimikvantiteter.
NJA 1992 s. 414
En person som hyrt en bil tecknade fordonsförsäkring med villkor att försäkringen endast avsåg försäkringstagarens intresse samt att försäkringsbolaget hade rätt att lämna ersättning till fordonets ägare. Fråga, sedan bilen stulits, vem av hyresmannen och ägaren som är berättigad till ersättningen för bilens värde.
NJA 1992 s. 420
Interimistiskt beslut i mål om umgänge med barn kan inte bli föremål för resning.
NJA 1992 s. 421
Fråga om skaderekvisitet vid försök till försäkringsbedrägeri.
NJA 1992 s. 424
Fastighetsdomstol har ansetts inte behörig att till prövning uppta invändning om kvittning för fordran rörande vilken tvist skall upptas av allmän domstol. - Det har ålegat domstolen liksom HovR:n och HD att självmant pröva fastighetsdomstolens behörighet.
NJA 1992 s. 428
Tolkning av bestämmelser i avtal om barn- och ungdomsförsäkring beträffande värdesäkring av vårdbidrag som avser förfluten tid.
NJA 1992 s. 439
Fråga huruvida ett avtal mellan två företag om användningen av vissa benämningar, vilket träffats sedan tvist uppkommit om dessa benämningar, ingåtts att gälla för viss tid eller tills vidare.
NJA 1992 s. 446
Frågor om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott samt om anlitande av psykologisk expertis som hjälpmedel vid bedömningen av trovärdigheten hos målsägande- och vittnesutsagor. Dessutom frågor om gränsdragningen mellan våldtäkt och grov våldtäkt samt om skadestånd till den som har utsatts för omfattande sexuella övergrepp.
NJA 1992 s. 470
Fråga om påföljd för grov förskingring.
NJA 1992 s. 474
Två män har dömts som gärningsmän för dråp genom knivhugg - mot invändningar om nödvärn och bristande uppsåt att döda - fastän det inte kunnat fastställas vem av dem som utdelat det dödande knivhugget och inte heller att den ene alls använt kniv.
NJA 1992 s. 491
Fråga om efternamn som utgör den ljudenliga utskriften av en bokstav åtnjuter skydd enligt 20 § namnlagen (1982:670).
NJA 1992 s. 497
Omfattningen av företagshypotek.
NJA 1992 s. 499
Häktning i samband med fällande dom av person som inte är häktad får inte ske utan att denne fått yttra sig i frågan vid förhandling.
NJA 1992 s. 502
En revisionsbyrå har under flera år anlitats av ett tidningsföretag för bl a ekonomisk rådgivning. I samband med försäljning av tidningsföretaget har dess ägare haft vissa kontakter med revisorerna. Fråga om revisionsbyrån kan göras ansvarig för att tidningsägarna inte uppmärksammat vissa skatterättsliga frågor med anknytning till överlåtelsen.
NJA 1992 s. 511
Sedan i skadeståndsmål en av flera kärande återkallat sin talan och målet avskrivits i denna del, har HovR till TR återförvisat frågan om skyldighet för den som återkallat sin talan att ersätta motpartens rättegångskostnader för att denna fråga skulle bedömas i samband med att målet avgjordes i kvarvarande delar. Enligt 54 kap 6 § RH har talan ansetts inte kunna föras mot HovR:ns beslut.
NJA 1992 s. 513
En exekutiv auktion har överklagats av gäldenären på bl a den grunden att ett högre pris kunnat uppnås. Av gäldenären i HovR:n gjord framställning om muntlig förhandling har ansetts böra bifallas,
NJA 1992 s. 517
Underlåtenhet av HovR att innan ett mål avgjorts på handlingarna lämna parterna tillfälle att slutföra sin talan har ansetts som sådant rättegångsfel som föranleder undanröjande av HovR:ns dom.
NJA 1992 s. 518
Domstols förordnande om tvångslikvidation enligt 13 kap 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) och utseende av likvidator i sådant fall går i verkställighet omedelbart (I och II). Sedan en styrelseledamot i ett konkursärende felaktigt godtagits av TR:n som företrädare för ett aktiebolag, vilket tidigare försatts i likvidation, har denne fört talan mot beslut, varigenom TR:n försatt bolaget i konkurs. HD har ansett att HovR:n - i stället för att utan vidare avvisa besvären på grund av klagandens bristande behörighet - bort bereda likvidatorn tillfälle att inträda i målet som behörig företrädare för bolaget (II).
NJA 1992 s. 524
Försök till narkotikabrott har ansetts föreligga redan när det första ledet i den av flera kemiska processer bestående tillverkningen av amfetamin påbörjats. Kemikalier som varit avsedda för tillverkning av amfetamin har ansetts utgöra hjälpmedel vid tillverkningen och har tillsammans med viss utrustning samt handböcker och recept ansetts vara av sådan art att anskaffande och förvaring därav utgjort straffbar förberedelse till narkotikabrott.
NJA 1992 s. 528
Ringa våld mot tjänsteman?
NJA 1992 s. 532
I mål om åtal för rån har målsäganden, på vars uppgifter åtalet helt byggde, inte kunnat delges kallelse till huvudförhandling vare sig i TR:n eller i HovR:n. HovR:n har då tillåtit åklagaren att åberopa uppteckning av polisförhör med målsäganden som bevisning, vilket lett till fällande dom, Förfarandet har, med hänsyn till vissa avgöranden av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, ansetts utgöra rättegångsfel och lett till undanröjande av HovR:ns dom.
NJA 1992 s. 541
Ersättning för lidande på grund av grov misshandel.
NJA 1992 s. 548
Fråga huruvida konkursförvaltare har rätt till ersättning av konkursboet för tidsspillan med anledning av inställelse som vittne i brott mål mot konkursgäldenärens ställföreträdare.
NJA 1992 s. 550
Fråga i mål om underhållsbidrag till barn om en förälder underlåtit att göra vad som rimligen kunnat krävas för att skaffa sig arbete, så att hans förvärvsförmåga skall anses vara större än som motsvarar hans faktiska ekonomiska förhållanden.
NJA 1992 s. 555
Fråga om tjänstefel vid beslut om förtida omhändertagande enligt 9 kap 10 § 2 st RB.
NJA 1992 s. 566
Fråga om den som tidigare dömts för egenmäktighet med barn jämlikt 7 kap 4 § BrB ånyo kan dömas för detta brott genom att fortsätta att undanhålla barnet från vårdnadshavaren.
NJA 1992 s. 570
Sedan vattendomstol genom dom meddelat tillstånd till vissa arbeten har såväl sökanden som andra sakägare fullföljt talan mot domen, sökanden med yrkande att tillståndet skulle få tas i anspråk utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, Vattenöverdomstolen har inte ansetts äga meddela ett förordnande om detta utan hörande av motparterna. 13 kap 66 § vattenlagen (1983:291) och 50 kap 8 § RB. Tillika fråga om vattenöverdomstolens förordnande, som meddelats utan sådant hörande, med hänsyn till omständigheterna borde undanröjas. 50 kap 28 § RB.
NJA 1992 s. 574
En utmätningsborgenär hade retentionsrätt i den utmätta egendomen på grund av annan fordran än exekutionsfordringen. Borgenären ansågs ha rätt att välja på vilken av de båda fordringarna köpeskilling från den exekutiva försäljningen skulle avräknas.
NJA 1992 s. 578
Fråga i mål om konkurs om borgenärens fordran kan anses ha varit klar. 2 kap 9 § KL.
NJA 1992 s. 581
Vid tillämpning av lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter har Allmänna pensionsfonden ansetts vara hänförlig till staten och följaktligen fri från skattskyldighet för förvärv av fast egendom.
NJA 1992 s. 585
Sexuellt utnyttjande av underårig eller sexuellt ofredande?
NJA 1992 s. 590
Fråga om påföljd vid vägran andra gången att fullgöra militär grundutbildning.
NJA 1992 s. 592
Sedan en svensk domstol förpliktat en man att utge underhållsbidrag till sina barn och barnen därefter hos en tysk domstol yrkat jämkning av underhållsbidragen på grund av ändrade förhållanden, har den tyska domstolen ålagt mannen att betala underhållsbidrag med högre belopp. Den tyska domen har ansetts verkställbar i Sverige enligt lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 1992 s. 594
Ett samlag mellan en man och en kvinna har filmats utan kvinnans vetskap. Genom visning av filmen har uppgifter lämnats om kvinnan som ansetts ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Gärningen har bedömts som grovt förtal.
NJA 1992 s. 598
Genom dom fastställdes att en andrahandshyresgäst inte hade rätt till ett förstahandskontrakt beträffande en lägenhet. I ett senare mål angående avhysning från lägenheten har åberopats bestämmelsen i 7 kap 31 § JB om andrahandshyresgästs besittningsskydd. Denna bestämmelse har med retroaktiv verkan införts efter den tidigare domen. Fråga har uppkommit dels huruvida en tillämpning av bestämmelsen varit utesluten till följd av res judicata, dels om - för den händelse res judicata inte förelegat - bestämmelsen har gett hyresgästen besittningsskydd.
NJA 1992 s. 607
Sambor hade flera år före tillkomsten av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem ingått skriftligt avtal om delning av sin egendom vid en separation. Avtalet har ansetts förbli gällande även efter sambolagens tillkomst.
NJA 1992 s. 612
Bestämmelserna i 14 kap 7 a § RB har inte ansetts tillämpliga i fråga om förening av åtal för brott med talan om skadestånd i anledning av brottet.
NJA 1992 s. 613
En tilltalad förelades vid vite att inställa sig till huvudförhandling men uteblev. Till förhandlingen var även kallat ett vittne. Det förelåg dock inte fullt bevis om att vittnet hade delgivits kallelsen. Förhandlingen ställdes in. Det har inte ansetts föreligga sådana omständigheter att ändamålet med vitet förlorat sin betydelse.
NJA 1992 s. 615
Fråga om begränsning av den tid inom vilken en utlänning efter utvisning inte får återvända till Sverige.
NJA 1992 s. 618
Ett aktiebolag har mot vederlag förvärvat samtliga andelar i ett dödsbo, som vid förvärvstillfället omfattade endast en fastighet jämte penningmedel motsvarande sådan avkastning av fastigheten som uppsamlats efter dödsfallet. Bolaget har ansetts skyldigt att betala stämpelskatt för förvärvet såsom för köp av fast egendom.
NJA 1992 s. 621
Fråga om tillämpning av 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 1992 s. 625
Resningsärende. Fråga om tillämpning av den s k tilläggsregeln i 58 kap 2 § 4 RB.
NJA 1992 s. 627
En person har försatts i konkurs på ansökan av kronofogdemyndighet, vilken som grund för ansökningen åberopat en av norsk skattemyndighet fastställd skattefordran. Sedan konkursbeslutet överklagats har i HD upplysts, att skattedebiteringen undanröjts. Fråga om Riksskatteverket ägde till stöd för bestridande av besvären i stället åberopa vissa inhemska fordringar å skatt m m.
NJA 1992 s. 630
Fråga om förening av mål enligt 14 kap 7 a § RB.
NJA 1992 s. 631
Fråga om skådespelare som under en dag utfört arbete åt ett filmbolag varit att betrakta som arbetstagare vid tillämpning av lönegarantilagen.
NJA 1992 s. 633
Kännetecknen "Bakis och Skakis" samt "Friskis & Svettis" har ansetts inte vara så lika som krävs för att förväxlingsbarhet skall få åberopas enligt de s k Kodak- och råttgiftsreglerna. 6 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) och 6 § 2 st firmalagen (1974:156).
NJA 1992 s. 642
Vid en trafikolycka tillfogades en lastbilschaufför en knäskada som medförde viss invaliditet i form av bl a minskad rörlighet och sämre balansförmåga. Till följd av invaliditeten fick lastbilschauffören ökade årliga kostnader för arbetskläder. Fråga om vilken utredning som krävdes för att styrka den framtida omfattningen av sådana kostnader. Tillika fråga om ersättning för olägenheter bestående i att lastbilschauffören efter olyckan inte längre kunde utöva viss fritidsverksamhet (sportdykning).
NJA 1992 s. 653
Val av påföljd för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.
NJA 1992 s. 656
Fiske på enskilt vatten med kastspö efter motordriven båt (s k trollingfiske) har ansetts inte utgöra sådant handredskapsfiske som avses i 20 a § lagen (1950:596) om rätt till fiske.
NJA 1992 s. 660
Fråga om jämkning enligt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av uppsåtligt brott.
NJA 1992 s. 666
Fråga i mål om vårdnad om barn vilken betydelse som skall tillmätas det förhållandet att modern hindrat fadern från att utöva honom av domstol medgiven umgängesrätt. 6 kap 6 a § FB.
NJA 1992 s. 679
I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om dels huruvida försökspunkten uppnåtts dels huruvida faran för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. (Prejudikatfrågedispens) Eftersom påföljdsfrågan inte kom under HD:s bedömning, uttalade sig HD inte i frågan om avräkning av häktningstid.
NJA 1992 s. 691
Ett aktiebolags registrerade aktiekapital har ökats genom apportemission. Åtal har väckts för svindleri på den grund att emissionsanmälan till Patent- och registreringsverket, vilken upptagit riktiga uppgifter om värdet av apportegendomen, ej åtföljts av en redogörelse för vissa finansiella transaktioner som föregått nyemissionen. Underlåtenhet att lämna en sådan redogörelse har ansetts ej kunna grunda ansvar för svindleri. (HD:s prövning begränsad till prejudikatfråga.) 9 kap 9 § 2 st BrB.
NJA 1992 s. 717
Vid försäljningen av aktierna i ett bolag avtalades att köpeskillingen skulle ökas eller minskas, sedan en viss tillgång i bolaget sålts, och att eventuell tilläggsköpeskilling skulle erläggas, inte av aktieköparen utan av bolaget direkt ur den erhållna köpesumman. Bolagets åtagande har ansetts strida mot låne- och säkerhetsförbuden i 12 kap 7 § 3 och 5 st aktiebolagslagen och inte kunna göras gällande av säljaren.
NJA 1992 s. 728
Ett avtal om leasing av en lastbil innehöll bl a en bestämmelse att, om uthyraren sade upp avtalet på någon av vissa angivna grunder, uthyraren hade rätt till skadestånd. Sedan lastbilen sålts av hyresmannen hade fråga uppkommit om uthyraren hade rätt till skadestånd enligt avtalet, trots att det aldrig sagts upp.
NJA 1992 s. 733
Fråga om förutsättningarna är uppfyllda för verkställighet här i landet av en utländsk skiljedom eller om avgörandet bör uppskjutas.
NJA 1992 s. 740
Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Tillika fråga om storleken av ersättning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen för kränkning genom misshandelsbrott. (I och II) - Vid bestämmande av ersättning för sveda och värk till följd av brott har hänsyn ansetts inte böra tas till brottets beskaffenhet. (I)
NJA 1992 s. 753
Arvsskattemål. Reglerna i 3 kap ÄB om makes arvsrätt har ej ansetts äga tillämpning, om makarna på grund av hemskillnad levde åtskilda vid arvlåtarens död.
NJA 1992 s. 758
Arvsskattemål. I ett testamente förordnades att huvuddelen av testators kvarlåtenskap skulle tillfalla ett kusinbarn eller, om kusinbarnet avlidit, dess arvingar. Fråga om uttrycket "arvingar" innefattat kusinbarnets make. 11 kap 1 § ÄB.
NJA 1992 s. 763
Sedan ett belopp av misstag satts in på ett postgirokonto som innehades av en förening, har en person genom vilseledande förmått företrädare för föreningen att ta ut pengar från kontot och överlämna dem till honom, varefter han tillägnat sig pengarna. Förfarandet har bedömts som grovt bedrägeri.
NJA 1992 s. 769
Frågor om rätt till domstolsprövning då endast vissa delägare i samägd jordbruksfastighet för talan beträffande bortskaffande av byggnad som påstås vara uppförd olovligen på fastigheten. 3 § första och andra styckena lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.
NJA 1992 s. 773
Make har på ett bankkonto satt in försäljningslikvider, vilka i hans hand utgjort hans enskilda egendom. På kontot fanns sedan tidigare av makarna insatta medel som ingick i deras giftorättsgods. Fråga om försäljningslikviderna genom insättningen förlorat sin karaktär av enskild egendom (prejudikatfrågedispens).
NJA 1992 s. 782
Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då betalning av premien ägt rum. Dagen efter det att betalningsorder till postgirot avsänts utbröt brand. En skadereglerare förklarade att försäkringsgivaren skulle svara för skadorna. Fråga om 1) när betalning i villkorets mening ägt rum, 2) skaderegleraren hade ställningsfullmakt, 3) villkoret skulle jämkas enligt 36 § avtalslagen, 4) en av försäkringstagaren anlitad försäkrings mäklare var skadeståndsskyldig gentemot försäkringstagaren.
NJA 1992 s. 808
Gåvoskattemål. Genom ett gåvobrev överläts aktier noterade på OTC-listan samtidigt som gåvotagaren övertog betalningsansvaret för ett reverslån (sk blandad gåva). Fråga, vid bestämmandet av den beskattningsbara gåvans storlek, om vederlaget skulle avräknas från aktiernas noterade värde eller från det reducerade värde som följer av värderingsreglerna i arvs- och gåvoskattelagen.
NJA 1992 s. 812
Fråga vid åtal för tjänstefel om gärningen är att anse som ringa.
NJA 1992 s. 820
Efter det att en testamentstagare avstått från sin rätt enligt testamentsförordnandet, väckte likväl två arvingar talan enligt 14 kap 5 § ÄB mot testamentstagaren med yrkande att testamentet skulle för klaras ogiltigt. Talan har avvisats (13 kap 2 § RB).
NJA 1992 s. 823
Har i ett internationellt agenturförhållande agenten och hans huvudman inte träffat avtal om tillämplig lag, är agenturförhållandet normalt att bedöma enligt lagen i det land där agenten har sitt affärsställe, i vart fall om agenten utövar huvuddelen av sin verksamhet i det landet.
NJA 1992 s. 829
En hyresvärds uppsägning av ett hyresavtal uppfyllde inte formkravet i 12 kap 58 § 1 st JB. Hyresgästen har ansetts kunna avstå från att göra ogiltigheten gällande och i stället avflytta när hyrestiden löpte ut. En fastställelsetalan har ansetts bryta preskription enligt 12 kap 61 § JB.
NJA 1992 s. 838
Tjänstefel av vakthavande polisbefäl genom bristfällig handläggning av frihetsberövande.
NJA 1992 s. 845
Fråga om försäkringsbolag i enlighet med vad som föreskrivs i 39 § 2 st konsumentförsäkringslagen (1980:38) förklarat att bolaget tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan (I och II).
NJA 1992 s. 854
Sedan regeringen lämnat tillstånd till expropriation, har sakägaren begärt rättsprövning av tillståndsbeslutet enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Den exproprierande har ålagts att ersätta sakägaren för dennes kostnader i rättsprövningsärendet.
NJA 1992 s. 859
För fall då samägd egendom har överlåtits genom en av delägarna gemensamt företagen rättshandling eller genom god man har som huvudprincip ansetts gälla att en talan om återgång eller ogiltigförklaring av överlåtelsen kan föras endast av de tidigare ägarna i förening. Denna princip har ansetts tillämplig även i fråga om en talan som avser endast viss andel av egendomen, om käromålet inte grundas på omständigheter hänförliga endast till sådan andel.
NJA 1992 s. 863
Frågor om förordnande av förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (I) resp upphörande av förvaltarskap (II).
NJA 1992 s. 872
Vid tvångsinlösen av minoritetsaktier har lösenbeloppet ansetts skola fastställas efter aktiernas värde vid tiden för begäran om tvistens prövning av skiljemän.
NJA 1992 s. 887
Konkursförvaltare får inte lyfta sitt arvode, förrän rättens beslut om det har vunnit laga kraft, men har tillgodoräknats ränta på beloppet från dagen för slutredovisningen.
NJA 1992 s. 892
Fråga om preskription av lösenrätt efter godtrosförvärv. 4 § 2 st lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.
NJA 1992 s. 896
Ett bolag har genom sprängningsarbete orsakat en spricka i fasadputsen på en byggnad. Eftersom till skadans uppkomst även bidragit att putsen varit i mindre gott skick, har bolaget ansetts skyldigt att ersätta endast hälften av skadan. 1 och 3 §§ miljöskadelagen (1986:225).