RÅ 2010:1
Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
RÅ 2010:2
I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
RÅ 2010:3
En kommuns gatuparkeringsverksamhet har, mot bakgrund av bedömd konkurrens med övrig parkeringsverksamhet, ansetts vara yrkesmässig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:4
En delägare i ett fåmansföretag, som under beskattningsåret har varit verksam i företaget i betydande omfattning, kan vid tillämpning av 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte anses som utomstående under de fem föregående beskattningsåren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:5
En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.
RÅ 2010:6
Disciplinåtgärd har vidtagits mot en student vid högskola som vid skriftlig tentamen medfört ett hjälpmedel som studenten måste ha varit medveten om var otillåtet.
RÅ 2010:7
Studiemedel i form av studielån har inte ansetts kunna inordnas under begreppet inkomst vid beräkning av bostadsbidrag för totalförsvarspliktiga.
RÅ 2010:8
Fråga om fördelning av intäkter på ”skäligt sätt” mellan olika delar av ett försäkringsföretags verksamhet. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2010:9
Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.
RÅ 2010:10
Återföring till beskattning av avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras utan att motsvarande upplösning av fonden görs i räkenskaperna. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2010:11
Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:12
Det förhållandet att en person uppbär sjukpenning utgör inte hinder mot att bevilja arbetsskadelivränta för samma period.
RÅ 2010:13
Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boende, fastighetsägare och företag utanför planområdet på ett sådant sätt att de har rätt till rättsprövning av beslutet.
RÅ 2010:14
Ett regeringsbeslut om en detaljplan har inte ansetts beröra en inom planområdet bosatt bostadsrättshavare på ett sådant sätt att han har rätt till rättsprövning av beslutet.
RÅ 2010:15
Fråga om beskattning av en anställd som med arbetsgivaren ingått ett s.k. nettolöneavtal. Inkomsttaxering 2004.
RÅ 2010:16
Ett annonsavbrott i en TV-sänd långfilm har ansetts innebära att programmets integritet och värde har kränkts.
RÅ 2010:17
Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för tillsyn och för att kunna kommunicera har något beaktansvärt föräldraansvar inte ansetts föreligga.
RÅ 2010:18
Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos tidigare försäkringsgivare beaktats.
RÅ 2010:19
Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten enligt personuppgiftslagen.
RÅ 2010:20
Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgift om namn på anställda som en personalansvarsnämnd sagt upp i ett ärende som kommit att uppmärksammas massmedialt.
RÅ 2010:21
Bygglov har vägrats för uppförande av ett s.k. miljöhus på ett område som inte får bebyggas.
RÅ 2010:22
Tillstånd till allmän kameraövervakning avseende gator och torg (I - III).
RÅ 2010:23
I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen ansetts ha upphört tillfälligt trots att företagets hemsida inte stängts.
RÅ 2010:24
Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
RÅ 2010:25
Fråga i ett mål om dödförklaring om det finns en hög grad av sannolikhet för att en försvunnen person är död.
RÅ 2010:26
Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga resor mellan bostaden och skolan har inte ansetts omfatta resor mellan en inackorderingsbostad och en fristående skola som båda är belägna i en annan kommun. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2010:27
Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:28
Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket alkohollagen om utrymning av serveringsställe avser serveringsstället som sådant.
RÅ 2010:29
Datainspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål har inte ansetts vara ett överklagbart beslut.
RÅ 2010:30
När en anställd haft bilförmån och arbetsgivaren dessutom betalat drivmedel finns en presumtion för att den anställde också haft en drivmedelsförmån. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2010:31
Tidpunkten för ansökan om bilstöd är avgörande för om villkoret avseende övre åldersgräns är uppfyllt eller inte.
RÅ 2010:32
Ett skogsbolag har fått avdrag för avsättning för framtida utgifter avseende vård av nyplanterad skog efter avverkning. Inkomsttaxering 1997.
RÅ 2010:33
Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått till högst 350 kr inklusive mervärdesskatt har ansetts vara avdragsgilla. Inkomsttaxering 2002.
RÅ 2010:34
Förlust på fordran som satts ned genom ackord har ansetts avdragsgill. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2010:35
Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillståndspliktig enligt lagen om allmän kameraövervakning.
RÅ 2010:36
Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och den skadades nackbesvär (I), besvär från bl.a. nacke och axlar (II).
RÅ 2010:37
Sjuklön som utgår enligt kollektivavtal på grund av att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen har inte ansetts utgöra sådan inkomst av eget arbete som ingår i den sjukpenninggrundande inkomsten. Den tid under vilken sådan sjuklön utgått har inte ansetts utgöra s.k. SGI-skyddad tid.
RÅ 2010:38
Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endast en del av kapitalvinsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:39
Fråga om innebörden av villkoret i 16 kap. 14 § första stycket lagen om allmän försäkring att beslut får fattas endast om den försäkrade under minst tolv månader omedelbart dessförinnan har uppburit sjukersättning eller aktivitetsersättning.
RÅ 2010:40
En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade professurer har vid bedömningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen ansetts få tillgodoräkna sig endast belopp som betalats ut för ändamålet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:41
Registrering av ett hologram som varumärke har vägrats eftersom kravet på grafisk återgivning inte har ansetts uppfyllt.
RÅ 2010:42
Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid prövning av rätt till försörjningsstöd.
RÅ 2010:43
Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avser att vidareuthyra bostäderna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:44
Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har behov av insatsen kan inte grundas på gällande bestämmelser. Ett sådant önskemål kan dock få betydelse för valet av biståndsinsats.
RÅ 2010:45
Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder har vid strafftidsberäkningen avräkning medgetts för sådant frihetsberövande utomlands som skett med anledning av arresteringsordern.
RÅ 2010:46
Särskilda skäl har förelegat att låta en person få fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan trots att hon inte inom föreskriven tid har betalat medlemsavgiften för en månad.
RÅ 2010:47
Spisvakt oavsett anslutningssätt (I) respektive framdragning av el och vatten för installation av tvättmaskin i en hyreslägenhet (II) har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas.
RÅ 2010:48
Ett avtal i vilket parterna utfäst sig att vid en senare tidpunkt sälja respektive köpa en bostadsrätt har inte ansetts innebära att bostadsrätten har avyttrats. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2010:49
En företagsledare i ett fåmansföretag som säljer markvårdsutrustning har sålt en av honom privat ägd parktraktor. Avyttringen har inte ansetts kunna hänföras till företaget eller ses som ett utflöde av dess verksamhet. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2010:50
Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av kök (I) respektive hiss (II). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:51
Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av skatteflyktslagen beskattats hos den som arbetat i bolaget när aktierna sålts av ett annat bolag vars aktier var tillgångar i en av den anställde ägd utländsk kapitalförsäkring. Inkomsttaxering 2000.
RÅ 2010:52
Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder.
RÅ 2010:53
Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.
RÅ 2010:54
En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar att bestämmelsen i artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet om beskattningsbar person har direkt effekt. Vid prövningen mot direktivet har inte bara den bestämmelsen utan också bestämmelserna om undantag från skatteplikt beaktats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:55
Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ursprungsbostad (I) respektive ersättningsbostad (II) vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2007 respektive 2006.
RÅ 2010:56
Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare varit dotterbolag. Bolaget har inte medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana tjänster som har direkt och omedelbart samband med avyttringen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:57
Majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat under löpande mandatperiod. Fullmäktige kunde inte med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnderna eftersom den politiska majoriteten i dessa fortfarande var densamma som i fullmäktige.
RÅ 2010:58
Sekretess har inte ansetts föreligga för folkbokföringsuppgifter om vårdnadshavare för barn som är föremål för indrivningsåtgärder.
RÅ 2010:59
Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet avseende ärenden med anknytning till dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) har lämnats ut med förbehåll om bl.a. tystnadsplikt till en professor som leder ett forskningsprojekt för vilket uppgifterna är av betydelse.
RÅ 2010:60
Hinder har inte ansetts föreligga för en kommun att före mandatperiodens början ändra ett beslut om val av ersättare i nämnder för mandatperioden.
RÅ 2010:61
I ett mål om uppskovsavdrag vid byte av bostad har kammarrätten inte medgett avdrag med hänvisning till att det då gällande kravet att ersättningsbostaden skulle vara belägen i Sverige inte uppfyllts. Att EU-domstolen senare funnit detta krav oförenligt med unionsrätten har inte ansetts utgöra grund för resning.
RÅ 2010:62
Kraven för bygglov ansågs uppfyllda för mobiltelemaster som placerats relativt nära bostadshus (I-III).
RÅ 2010:63
En kooperativ vindkraftsförening producerar el och säljer denna till sina medlemmar. En försäljning av elen till pris under marknadsvärdet har ansetts föranleda uttagsbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:64
Återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond har inte lagts till grund för sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2010:65
Fråga i mål om nedsättning av dagpenning om en arbetsansökan har utformats på sådant sätt att sökanden uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd.
RÅ 2010:66
Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att meddela ett principiellt förbud mot att använda uppgifter om obetalda fakturor i kreditupplysningsverksamhet.
RÅ 2010:67
Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Eftertaxering för 2001 samt inkomsttaxering 2002-2003.
RÅ 2010:68
Undantagsregeln om att tillstånd får meddelas till servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal i pauser till föreställningen har ansetts vara tillämplig även vid visning på en biograf av direktsända digitala opera- och teaterföreställningar.
RÅ 2010:69
En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.
RÅ 2010:70
En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väsentligt högre taxa än vad som är brukligt på orten. Grund för ingripande enligt yrkestrafiklagen har inte ansetts föreligga.
RÅ 2010:71
Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.
RÅ 2010:72
Ett brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för rehabiliteringsutredning har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut.
RÅ 2010:73
Fråga om utbytbarhet av läkemedel.
RÅ 2010:74
Ett rymdobservatorium har tillerkänts talerätt i ett ärende om bygglov för ett vindkraftverk som avses uppföras på ett avstånd av 16-17 km från observatoriet.
RÅ 2010:75
När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har köpeskillingen ansetts innefatta den i samband med upplåtelsen inbetalda insatsen. Vid föreningens upplösning har insatsen inte fått avräknas från utskiftat belopp. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2010:76
Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:77
En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.
RÅ 2010:78
Ett landsting har vid en upphandling av suturer haft rätt att i förfrågningsunderlaget ställa som krav att suturerna inte innehåller ett visst ämne.
RÅ 2010:79
Fråga om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att en företrädare begått brott som avser yrkesutövningen.
RÅ 2010:80
Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts (I och II).
RÅ 2010:81
Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun (I och II).
RÅ 2010:82
En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats med för högt belopp. Anledning till hel eller delvis befrielse från återbetalningsskyldighet har inte ansetts föreligga enbart av den anledningen att pensionen var låg i förhållande till det felaktigt uppburna beloppet.
RÅ 2010:83
Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från eget aktiebolag (I) eller av ökade inkomster från uthyrda fastigheter (II).
RÅ 2010:84
Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:85
Ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch under en av arbetsgivaren anordnad och bekostad internatkurs har ansetts vara ett olycksfall i arbetet.
RÅ 2010:86
Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris till bolagen. Med hänsyn till EU-rätten har överlåtelserna inte beskattats som om de skett till marknadsvärde. Fråga om hur omkostnadsbelopp för andelarna i de förvärvande bolagen ska beräknas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:87
En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt sökt en heltidsanställning, har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning för tid som inte omfattats av föräldraledigheten.
RÅ 2010:88
En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan anses som en verkställighetsföreskrift. Hinder mot att tillämpa föreskriften har därför inte förelegat.
RÅ 2010:89
Synnerliga skäl för avslutande av pensionssparande i förtid har ansetts föreligga då pensionsspararens ekonomiska situation föranlett allvarliga psykiska problem (I) men inte då en utbetalning av pensionsmedlen skulle leda till enbart en tillfällig och partiell förbättring av pensionsspararens ekonomiska situation (II).
RÅ 2010:90
En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har inte ansetts kunna avslås med enbart den motiveringen att den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning när sökanden under lång tid väntat på en planläggning och kommunen inte har för avsikt att påbörja någon.
RÅ 2010:91
Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
RÅ 2010:92
Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett svenskt till ett tyskt företag har ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:93
Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
RÅ 2010:94
En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010:95
En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen har ansetts utgöra en skattepliktig intäkt. Beskattning har skett det år som följer av god redovisningssed. Inkomsttaxering 2007.
RÅ 2010:96
Ett småhus som är nödvändigt för och uteslutande används i den skattskyldiges näringsverksamhet (renskötsel) har ansetts vara en näringsfastighet. Inkomsttaxering 2005.
RÅ 2010:97
Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för tilldelning av kontrakt anger såväl bästa anbud som förnyad konkurrensutsättning är förenlig med lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2010:98
Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet.
RÅ 2010:99
Sjukpenninggrundande inkomst för en musiker har ansetts vara uppdragsinkomsterna efter avdrag för inkomsternas förvärvande.
RÅ 2010:100
Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2010:101
Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattningssyndrom har inte ansetts vara orsakade av faktorer i den försäkrades arbete.
RÅ 2010:102
En ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet där alla delägare var anställda har ansetts utgöra ett fåmansföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:103
Titeln för den periodiska skriften mama har inte ansetts lätt förväxlingsbar med titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR.
RÅ 2010:104
En partiell återkallelse av ett överklagande har inte ansetts innebära att ett anslutningsöverklagande förfaller i motsvarande del.
RÅ 2010:105
Fråga om förutsättningar för upphörande av rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.
RÅ 2010:106
Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.
RÅ 2010:107
En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2010:108
Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad som fyllt 65 år.
RÅ 2010:109
Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avdrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:110
Resor till judoträning har, trots att de var av stor betydelse för den enskilde, inte ansetts vara sådana väsentliga resor som avses i 9 § tredje stycket lagen om färdtjänst.
RÅ 2010:111
Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverksamhet. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2010:112
Fråga om tillämplig lag vid konflikt mellan en lag om skatteavtal och en annan lagregel om beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:113
En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de villkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts till inkomstslaget kapital. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:114
En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots att mottagaren inte skulle ha varit skattskyldig för inkomsten på grund av den s.k. ettårsregeln. Inkomsttaxering 2007.
RÅ 2010:115
Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av (I) oddsuppgifter från utländska spelbolag respektive (II) annonser för utländska spelbolag har varit förenliga med tryckfrihetsförordningen.
RÅ 2010:116
Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010:117
En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till villkorlig dom och samhällstjänst.
RÅ 2010:118
En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.
RÅ 2010:119
Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten (I och II). Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2010:120
Mål om sjukpenning har återförvisats till Försäkringskassan när kassan ansetts inte ha fullgjort sin utredningsskyldighet.
RÅ 2010:121
Sekretessbestämmelsen i 25 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare.
RÅ 2010:122
Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
RÅ 2010:123
Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna ske när utdelningen lämnats av ett svenskt aktiebolag i vilket det förvärvande bolaget har en minoritetspost (I). Lundinregeln har däremot inte ansetts tillämplig när utdelningen lämnats av ett helägt dotterbolag i en annan medlemsstat i EU och det inte kommit fram att det förekommit oredlighet eller missbruk som avses i artikel 1.2 moder-dotterbolagsdirektivet (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt respektive inkomsttaxering 2004.
RÅ 2010 not 1
Förutsättningar för beslut av byggnadsnämnden ansågs uppfyllda (avslag) / För att möjliggöra bostadsbebyggelse (fråga om planen borde ha antagits av kommunfullmäktige i stället för av byggnadsnämnden och om dess konsekvenser för skyddade arter, avslag )
RÅ 2010 not 2
Ansökan av Skatteverket till förmån för den skattskyldige (annan bedömning av den materiella frågan hade gjorts av skattemyndigheten i beslut om mervärdesskatt, avslag)
RÅ 2010 not 3
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Rättshjälp skulle beviljas en sökande med stora språksvårigheter (prejudikatskäl) / Rättshjälp i mål om arbetslöshetsförsäkring (sökanden hade stora språksvårigheter, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde i mål om arbetslöshetsförsäkring ha meddelat prövningstillstånd rörande frågan om rättshjälp åt en sökande med stora språksvårigheter (prejudikatskäl)
RÅ 2010 not 4
Tillräckligt underlag för att ta ställning till den skattemässiga behandlingen av utbetalningar från en amerikansk trust saknades (inkomstskatt)
RÅ 2010 not 5
Ersättning som enligt tysk lag betalats ut med anledning av arbete i getto skulle inte samordnas med svensk ålderspension enligt reglerna i rådets förordning nr 1408/71
RÅ 2010 not 6
Uppförande av mindre byggnader för turistnäringen i område av riksintresse för rennäringen krävde inte detaljplaneläggning / Uppförande av mindre byggnader för turistnäringen i område av riksintresse för rennäringen bedömdes varken direkt eller indirekt försvåra rennäringens bedrivande
RÅ 2010 not 7
Fortsatt frihetsberövande ansågs inte stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta verkställighet av kommande utvisning eller till intresset av att förhindra ny brottslighet varför det bedömdes tillräckligt att ställa utlänningen under uppsikt
RÅ 2010 not 8
Studiemedel i form av studielån ansågs inte kunna inordnas under begreppet inkomst vid beräkning av bostadsbidrag för totalförsvarspliktig
RÅ 2010 not 9
Fråga om metod för avdrag för kostnader för kapitalförvaltning när fördelning av kostnaderna måste göras mellan inkomstbeskattad och avkastningsbeskattad verksamhet i ett försäkringsföretag
RÅ 2010 not 10
Altan ansågs utgöra tillbyggnad och därmed vara bygglovspliktig / Byggnadsavgift eftergavs den som ägde byggnaden då överträdelsen begicks med hänsyn till särskilda förhållanden / Rivningsföreläggande kunde inte riktas mot ny ägare av byggnad då denne inte inträtt i målet och byggnadsnämnden inte yrkat att denne skulle träda in som part i processen
RÅ 2010 not 11
Ansökan avvisades då avsikten var att sökanden skulle få värderat ett antal tänkta alternativa EU-rättsliga grunder för att lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer inte skulle kunna tillämpas / Ansökan om förhandsbesked avvisades då avsikten var att sökanden skulle få värderat ett antal tänkta alternativa EU-rättsliga grunder för att lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer inte skulle kunna tillämpas
RÅ 2010 not 12
Överklagande av E.C. ang. ersättning från investerarskyddet
RÅ 2010 not 13
När beskattning skett för förbjudet lån skulle utbetalning från bolaget av belopp motsvarande det förbjudna lånet inte beskattas (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 14
Tillstånd till kameraövervakning gavs till Vägverket för rastplats vid E 6
RÅ 2010 not 15
Kameraövervakning tilläts inte av Hamntorget i Helsingborg
RÅ 2010 not 16
Återställande av försutten tid, försenad postgång m.m.
RÅ 2010 not 17
Bistånd i form av boende på Judiska sjukhemmet beviljades när en plats där blev tillgänglig
RÅ 2010 not 18
Att Migrationsöverdomstolen avvisat överklagande av migrationsdomstols på bristande processbehörighet grundade avvisningsbeslut föranledde inte resning när det framgick av Migrationsöverdomstolens beslutsskäl att processbehörigheten prövats
RÅ 2010 not 19
Sjukpenning (mål återförvisades till Försäkringskassan på grund av ny medicinsk utredning)
RÅ 2010 not 20
Ansökan av A.A-G. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
RÅ 2010 not 21
För småhusbebyggelse (fråga om avstånd till hästverksamhet, avslag)
RÅ 2010 not 22
Ansökan av H.K. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2010 not 23
Avdrag fick göras för engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld (förhandsbesked) / Engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld hänfördes till pensioner och liknande ersättningar enligt skatteavtalet med Schweiz / Avtalet med Schweiz (engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld hänfördes till pensioner och liknande ersättningar, förhandsbesked) / Engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld hänfördes enligt skatteavtalet med Schweiz till pensioner och liknande ersättningar (förhandsbesked). / Den omständigheten att förhandsbesked inte kan meddelas i fråga om tillämpningen av lagen om beskattning av utomlands bosatta hindrade inte att förhandsbesked lämnades eftersom sökanden kunde begära att bli beskattad enligt inkomstskattelagen
RÅ 2010 not 24
Ansökan av P.A. om återställande av försutten tid
RÅ 2010 not 25
Undantaget för finansieringstjänster ansågs inte omfatta valutaväxlingstjänst som tillhandahölls via dotterföretag (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 26
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om bistånd borde ges i form av behandling på visst behandlingshem, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd i form av behandling på visst behandlingshem (ändringsskäl)
RÅ 2010 not 27
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostad med särskild service och daglig verksamhet (fråga om förflyttning till nytt boende, ändringsskäl)
RÅ 2010 not 28
Ansökan av C.H. om återställande av försutten tid
RÅ 2010 not 29
Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan
RÅ 2010 not 30
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut / Avsaknad av program samt avvikelse från översiktsplan som inte redovisats i kungörelsen om planförslaget och i planbeskrivningen (bifall)
RÅ 2010 not 31
Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen i område av riksintresse för rennäringen (avslag) / Fråga om sakägare i tillräcklig utsträckning fått komma till tals i detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning / Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen i område av riksintresse för rennäringen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2010 not 32
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Prövningstillstånd i kammarrätt beviljades i fråga om rättshjälp vid återkrav av assistansersättning (prejudikatskäl) / Rättshjälp (fråga om funktionshindrad hade bort beviljas rättshjälp vid återkrav av assistansersättning, prejudikatskäl)
RÅ 2010 not 33
Uppförande av ett 20 meter långt plank på mark som enligt bestämmelse i stadsplan inte fick bebyggas ansågs som mindre avvikelse från plan
RÅ 2010 not 34
Uttagsbeskattning skulle ske när aktier som utgjort lagertillgångar efter en överlåtelse blev näringsbetingade (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 35
Upplåtelse för tillfällig vindmätningsmast på statens mark ovanför odlingsgränsen ansågs kunna ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln (avslag) / Upplåtelse för tillfällig vindmätningsmast på statens mark ovanför odlingsgränsen ansågs kunna ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln (rättsprövning, avslag)
RÅ 2010 not 36
Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen / För att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning och underlåtenhet att inför förnyad utställning av planförslag underrätta sakägare vars mark skulle kunna komma att tas i anspråk, avslag)
RÅ 2010 not 37
Den närmare innebörden av ett avtal var oklar (inkomstskatt)
RÅ 2010 not 38
Föreläggande av Arbetsmiljöverket avseende arbetsmiljö vid godsterminal (avslag)
RÅ 2010 not 39
Skrivelse som angavs vara ett överklagande av ett regeringsbeslut ingavs till Utbildningsdepartementet och översändes till Regeringsrätten sedan tiden för ansökan om rättsprövning gått ut (bifall)
RÅ 2010 not 40
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Färdtjänst för resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl)
RÅ 2010 not 41
Fråga om olika slag av betäckningstjänster ska anses utgöra omsättning av vara eller tjänst (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 42
Undantaget för finansieringsverksamhet ansågs inte omfatta förvaltning av särskilda investeringsfonder i form av kommanditbolag (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 43
Bolag som drev ett s.k. sommarland ansågs skattskyldigt för resultatet av verksamheten till den del det översteg värdet av användningen av den egna fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 44
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd till begravningskostnader till asylsökandes dödsbo (prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om bistånd till begravningskostnader till asylsökandens dödsbo, prejudikatskäl)
RÅ 2010 not 45
Ansökan av M.B. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
RÅ 2010 not 46
Ansökan av SSF OA8 Fastighets AB om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation
RÅ 2010 not 47
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut
RÅ 2010 not 48
Fråga om bistånd i form av särskilt boende i den kommun där klagandens maka beviljats sådant boende hade förfallit sedan klaganden avlidit
RÅ 2010 not 49
Fråga i mål om prövningstillstånd om svensk domstols behörighet att pröva ansökan om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
RÅ 2010 not 50
Beräkningen av antalet avyttrade byggnadstomter enligt bestämmelserna för enkel tomtrörelse påverkades inte av att tomter samägts och arrendatorsbyten ägt rum (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 51
Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om underhållsstöd sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl)
RÅ 2010 not 52
Beslut att tillåta gruppstation för vindkraft på lågfjället (avslag)
RÅ 2010 not 53
Återbetalning av mervärdesskatt med ytterligare belopp (bifall) / Återbetalning av mervärdesskatt skulle medges med ytterligare belopp (resningsärende, bifall)
RÅ 2010 not 54
Förhandsbesked undanröjdes då den ställda frågan var alltför allmänt formulerad för att kunna besvaras / Medlem i bostadsrättsförening som tagit ett lån i bank och lånat ut motsvarande belopp till föreningen utan att betinga sig ränta fick avdrag för räntan till banken (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 55
Överklagande som enligt intyg hade lämnats i kammarrättens brevlåda under sista dagen i överklagandefristen ansågs ha kommit in i rätt tid
RÅ 2010 not 56
Beslut om spärrning av enskild anslutning till väg (avslag) / Frågor om handläggningen hos länsstyrelse och regeringen i ärende om spärrning av enskild anslutning till väg (avslag)
RÅ 2010 not 57
Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder
RÅ 2010 not 58
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Prövningstillstånd i kammarrätt krävdes inte beträffande länsrätts beslut om ersättning för kostnader i skattemål
RÅ 2010 not 59
Studentrum ansågs utgöra bostadslägenhet enligt lagen om kommunal fastighetsavgift / Kommunal fastighetsavgift (studentrum ansågs utgöra bostadslägenhet enligt lagen om kommunal fastighetsavgift)
RÅ 2010 not 60
Fastighetsägare hade inte rätt att få en detaljplan avseende egen fastighet ändrad (avvisning)
RÅ 2010 not 61
Förutsättningar för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)
RÅ 2010 not 62
Beslut att anta detaljplan för fritidsbebyggelse inom område av riksintresse för rennäringen (avslag) / Att beviset om justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut om detaljplan tagits ned från kommunens anslagstavla innan klagotiden gått ut påverkade inte lagligheten av det fattade beslutet (avslag)
RÅ 2010 not 63
Ansökan av Vägsamfälligheten Kämpersvik-Ejgde m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
RÅ 2010 not 64
Inväntat en av klaganden förutskickad komplettering / Kammarrätt avgjorde mål utan att invänta en av klaganden förutskickad komplettering (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjdes och målet återförvisades då kammarrätten inte
RÅ 2010 not 65
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om
RÅ 2010 not 66
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om spisvakt kunde anses nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för en funktionshindrad, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om spisvakt kunde anses nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för en funktionshindrad (ändringsskäl)
RÅ 2010 not 67
Mål om sjukpenning återförvisades eftersom kammarrätten felaktigt utgått från att den försäkrade var arbetslös / Sjukpenning (mål återförvisades till kammarrätten eftersom kammarrätten felaktigt utgått från att den försäkrade var arbetslös)
RÅ 2010 not 68
Kammarrättens avgörande hade inte gått klaganden emot då / Klaganden inte tidigare fört talan i målet och redan länsrättens avgörande gått denne emot
RÅ 2010 not 69
Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning
RÅ 2010 not 70
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd till elkostnader grundat på schablon (prejudikat- och ändringsskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (bistånd till elkostnader grundat på schablon, prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2010 not 71
Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2010 not 72
Rättsligt bistånd genom offentligt biträde i ärende om uppehållstillstånd omfattade inte ansökan om resning i ärendet
RÅ 2010 not 73
Kostnadsföring av ersättningar till återförsäljare av mobiltelefonabonnemang ansågs förenlig med god redovisningssed och omedelbart avdrag medgavs därför
RÅ 2010 not 74
Den s.k. tiodagarsregeln vid offentlig upphandling kunde inte återställas
RÅ 2010 not 75
I mål om rivningsföreläggande enligt plan- och bygglagen (kammarrätt hade inte expedierat beslut om att inte hålla muntlig förhandling till båda parterna, avslag)
RÅ 2010 not 76
Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag) / Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (resningsärende, avslag)
RÅ 2010 not 77
Person som spelade fotboll på elitnivå (superettan) ansågs stå till arbetsmarknadens förfogande och var därför inte skyldig att betala tillbaka erhållen arbetslöshetsersättning
RÅ 2010 not 78
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då den utflyttade skulle ha ett omfattande umgänge i Sverige med sina minderåriga barn (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 79
De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda (inkomstskatt)
RÅ 2010 not 80
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då ny bostadslägenhet skulle förvärvas vid sidan av sommarbostaden
RÅ 2010 not 81
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen, ändringsskäl)
RÅ 2010 not 82
Plan- och miljönämnd ansågs ha talerätt i kammarrätt mot ett av länsrätten meddelat beslut varigenom länsrätten fastställt länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om bygglov
RÅ 2010 not 83
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Inkomstskatt (fråga om återköp av pensionsförsäkring, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring var uppfyllda (prejudikatskäl)
RÅ 2010 not 84
Uppskovsbelopp vid andelsbyte ansågs kunna beskattas med stöd av den s.k. tioårsregeln när de tillbytta andelarna avyttras efter det att den skattskyldige utflyttat från Sverige (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 85
Ansökan av O.B. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2010 not 86
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Leverantör vars anbud antagits hade inte rätt att föra talan mot dom som innebar att upphandlingen fick avslutas först sedan rättelse gjorts
RÅ 2010 not 87
Fråga om viss omsättning avsåg tjänster eller varor och om skattesatsen sex procent var tillämplig på omsättningen (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 88
Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)
RÅ 2010 not 89
Allmän förvaltningsdomstol ansågs inte behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som hade meddelats av kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen (1998:1276)
RÅ 2010 not 90
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Vid avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt bestäms avräkningsbara belopp till sin storlek först för det år då de utnyttjas / Då det underlag för begäran om nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel som ingavs i Regeringsrätten var av sådant slag som Skatteverket hade behövt för att pröva frågan i deklarationen
RÅ 2010 not 91
Undantaget för förmedling av aktier ansågs tillämpligt då ett s.k. private equity-bolag förvärvade tjänster från investmentbanker i samband med bolagsförsäljning (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 92
Ansökan av B.P. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan
RÅ 2010 not 93
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl) / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2010 not 94
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
RÅ 2010 not 95
Sjukersättning (den försäkrades arbetsförmåga ansågs inte nedsatt med minst en fjärdedel då han fick lön för 32 timmar per vecka)
RÅ 2010 not 96
För att möjliggöra bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om länsstyrelsens prövning av antagandebeslutet, avslag)
RÅ 2010 not 97
Skattesatsen 25 % skulle tillämpas på läktarbiljetter till Svenska Idrottsgalan 2010 (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 98
För att möjliggöra turistanläggning (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
RÅ 2010 not 99
Ansökan av GE Real Estate Mölndal KB om rättsprövning av ett beslut om tillstånd till expropriation
RÅ 2010 not 100
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
RÅ 2010 not 101
Fråga vid fastställande av återbetalningsskyldighet om storleken av dagpenning för försäkrad som uppburit allmän ålderspension
RÅ 2010 not 102
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Beslut om entledigande av offentligt biträde på huvudmannens begäran i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga / Offentligt biträde i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade inte talerätt beträffande beslut om hans entledigande på huvudmannens begäran
RÅ 2010 not 103
Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalande i domskäl ändrade, avvisades
RÅ 2010 not 104
Ansökan om telefontillstånd avslogs efter en individuell bedömning
RÅ 2010 not 105
Ansökan om telefontillstånd avslogs efter en individuell bedömning / Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om telefontillstånd för intagen i kriminalvårdsanstalt
RÅ 2010 not 106
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukersättning (genom material som tillfördes i kammarrätten fanns synnerliga skäl att pröva överklagandet)
RÅ 2010 not 107
Vinster och förluster på terminer avseende råvaror, räntor och valutor skulle hos lantbrukare hänföras till inkomstslaget kapital (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 108
För att ge befintlig väg sådan standard att den klarar buss-, gång- och cykeltrafik på ett trafiksäkert sätt (avsaknad av planprogram, avslag)
RÅ 2010 not 109
Ansökan om rättsprövning av A.C. av beslut att bilda ett naturreservat
RÅ 2010 not 110
Hög arbetsbelastning ansågs inte ha orsakat nedsatt arbetsförmåga
RÅ 2010 not 111
Undantaget för sedlar och mynt ansågs inte omfatta s.k. bullionmynt (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 112
Då regeringens beslut endast innefattat prövning av länsstyrelsens beslut att avvisa sökandenas överklagande av beslut att anta detaljplan / För fastighetsägare som i detaljplaneärende hävdade att han på grund av ett officialservitut hade rätt till väg genom planområdet (avvisning)
RÅ 2010 not 113
Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare (avslag) / Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare i ärende om detaljplan (avslag)
RÅ 2010 not 114
Beslut att inte upphäva expropriationstillstånd för utbyggnad av flygplats (avslag)
RÅ 2010 not 115
Ansökan av E.Å. om återställande av försutten tid
RÅ 2010 not 116
I mål om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (avslag)
RÅ 2010 not 117
För att anpassa planutformning och planbestämmelser för en viss fastighet till befintlig bebyggelse på fastigheten (avslag)
RÅ 2010 not 118
Beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag, prejudikatskäl)
RÅ 2010 not 119
Beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag)
RÅ 2010 not 120
Beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag)
RÅ 2010 not 121
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut i fråga om ersättning till sameby för intrång i renskötselrätt / Samebys ansökan om rättprövning av beslut i fråga om ersättning för intrång i renskötselrätt avvisades
RÅ 2010 not 122
Fråga om underhållsstöd och eftergift av underhållsstöd för ett barn med boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
RÅ 2010 not 123
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (bristfälligheter i länsrättens bedömning och bristfällig handläggning i kammarrätten, ändringsskäl och synnerliga skäl)
RÅ 2010 not 124
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten
RÅ 2010 not 125
Klagande som enligt egen uppgift inte fått del av en fullföljdshänvisning, som enligt det överklagade beslutet fogats till detta, ansågs ha haft tid att själv ta reda på när tiden för överklagande gick ut (avslag)
RÅ 2010 not 126
Återkallelse av överklaganden av kammarrättes dom i mål om arbetslöshetsersättning hade grundats på felaktiga uppgifter från arbetslöshetskassan (bifall) / Återkallelse av överklaganden av kammarrättes dom i mål om arbetslöshetsersättning hade grundats på felaktiga uppgifter från arbetslöshetskassan (resningsärende, bifall)
RÅ 2010 not 127
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Då föreläggande att rätta åtgärd som utan bygglov vidtagits på en fastighet hade riktats mot personer som inte längre var ägare till fastigheten (ändringsskäl) / Bygglov (föreläggande att rätta åtgärd som utan bygglov vidtagits på en fastighet hade riktats mot personer som inte längre var ägare till fastigheten, ändringsskäl)
RÅ 2010 not 128
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet (ändringsskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet, ändringsskäl)
RÅ 2010 not 129
Beskattningstidpunkt för aktier och teckningsoptioner som vid förvärvet var förenade med vissa förfoganderättsinskränkningar (förhandsbesked)
RÅ 2010 not 130
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
RÅ 2010 not 131
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat länsrättens dom och kammarrättens avgörande, i förhållande till den av kammarrätten prövade domen, inte var till klagandens nackdel
RÅ 2010 not 132
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Allmän kameraövervakning (fråga om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om kamerautrustningens faktiska kapacitet eller dess programmering skulle ligga till grund för bedömningen av möjligheterna till personövervakning (prejudikatskäl)