RÅ 2006:1
En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har ansetts sakna rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut.
RÅ 2006:2
Att en allmän handling, som en enskild begärt att få ta del av hos en myndighet, lämnats ut till honom från en annan myndighet, som förvarar samma handling, innebär inte att frågan om utlämnande av handlingen från den förstnämnda myndigheten har förfallit.
RÅ 2006:3
En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen har fått avtjäna straffet genom s.k. fotboja.
RÅ 2006:4
Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grund för reklamskatt.
RÅ 2006:5
En person som dömts till utvisning på grund av brott har hållits i förvar i närmare 18 månader sedan verkställigheten inhiberats efter begäran från bl.a. Europadomstolen. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet har synnerliga skäl för fortsatt förvar inte ansetts föreligga.
RÅ 2006:6
I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en person som frivilligt övergått från heltidsanställning till halvtidsanställning hos samma arbetsgivare inte ansetts som arbetslös.
RÅ 2006:7
Förutsättningar för återkallelse av godkännande av fristående skola.
RÅ 2006:8
Uppgifter i Riksbankens handlingar rörande representation av vilka man kan sluta sig till vilka som utför penningtransporter och hur dessa går till har ansetts omfattade av sekretess enligt 5 kap. 2 § 2 sekretesslagen.
RÅ 2006:9
Ett läkemedelsföretag, som saluför ett originalläkemedel, har ansetts äga rätt att överklaga Läkemedelsverkets beslut att med tillämpning av ett s.k. förenklat förfarande meddela godkännande för försäljning av ett annat företags läkemedel som ansetts i huvudsak motsvara originalläkemedlet. Också fråga om kammarrätts återförvisningsbeslut varit överklagbart.
RÅ 2006:10
Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om att barnet skall beredas vård enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
RÅ 2006:11
Bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen om transport i skidliftar har ansetts innebära att mervärdesskatt skall tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget avseende de prestationer som normalt kan anses ingå vid tillhandahållande av liftkort.
RÅ 2006:12
Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende skattebelopp som utgjorde fordringar i konkursboet, har rätt att ansöka om anstånd med inbetalning av skatten.
RÅ 2006:13
Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.
RÅ 2006:14
En fysisk person äger en andel i ett kommanditbolag som i sin tur äger en andel i ett handelsbolag. Justering av anskaffningsutgiften för kommanditbolagets andel i handelsbolaget har skett enligt de principer som gäller för en andelsägare som är juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:15
En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.
RÅ 2006:16
En person som arbetar med valutatransaktioner med utländska börsföretag har inte ansetts berättigad till skattelättnader enligt reglerna för den s.k. expertskatten.
RÅ 2006:17
En person som vid sidan av sin anställning bl.a. haft uppdrag för en bostadsrättsförening har inte ansetts berättigad till sjukbidrag eftersom hennes arbetsförmåga, med hänsyn till insatsernas omfattning, inte ansetts nedsatt med minst en fjärdedel.
RÅ 2006:18
Underlåtenhet att fördela realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital vid försäljning av aktier i fåmansföretag har inte ansetts innebära att oriktig uppgift lämnats, eftersom de uppgifter som behövts för att göra en riktig fördelning mellan inkomstslagen lämnats i deklarationen.
RÅ 2006:19
Aktiebolag, som omsätter mervärdesskattepliktiga varor och tjänster, har rätt till avdrag för mervärdesskatten på avgifter som erlagts för noteringen av bolagets aktier (I) och på förvärv av konsulttjänster avseende värdering av bolaget i samband med ett offentligt uppköpserbjudande (II).
RÅ 2006:20
Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till länsrätt enbart i syfte att parterna skulle pröva om förutsättningar finns att ingå en överenskommelse om betalningsskyldigheten. Ingående av en sådan överenskommelse har ansetts möjlig även om målet är under handläggning i kammarrätt.
RÅ 2006:21
Ett överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i domskäl ändrade, har avvisats.
RÅ 2006:22
Ett beslut enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet.
RÅ 2006:23
I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.
RÅ 2006:24
Fråga om ett beslut av Migrationsverket är behäftat med sådana brister att resning bör beviljas i verkets ärende.
RÅ 2006:25
Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Eftertaxering för 1996.
RÅ 2006:26
Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
RÅ 2006:27
En konkursgäldenär har förelagts vid vite att vidta åtgärder beträffande egendom som står under konkursboets förvaltning. Vitet har inte ansetts kunna dömas ut.
RÅ 2006:28
Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:29
En person har av Forskarskattenämnden förklarats berättigad till skattelättnader under tre år. Skattelättnaderna har ansetts omfatta bonusersättning till den del ersättningen kan hänföras till arbete som utförts under treårsperioden, även om den uppburits först efter periodens utgång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:30
Vid bedömningen av en kvinnas rätt till omställningspension har det ansetts att hon stadigvarande sammanbodde med sin före detta make vid dennes bortgång.
RÅ 2006:31
Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2006:32
Vid tillämpning av villkor i svensk lagstiftning om kvalifikationstid för rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå har beaktats tid då den försäkrade såsom arbetstagare har omfattats av Europeiska gemenskapernas sjukförsäkringssystem.
RÅ 2006:33
Synnerliga skäl för tillstånd till delning av askan efter en avliden har inte ansetts föreligga.
RÅ 2006:34
Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall överklagas hos kammarrätt i enlighet med vad som föreskrivs i 1 § 4 lagen om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål.
RÅ 2006:35
Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan påstådda felaktiga handläggningen haft betydelse för utgången i två nära förbundna, samtidigt avgjorda förvaltningsärenden, det ena med sökanden och det andra med motparten som adressat. Kammarrättens beslut om beviljande av resning har på talan av motparten i kammarrättens mål upphävts av Regeringsrätten.
RÅ 2006:36
Fråga om svensk domstol är behörig att pröva ansökan om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga när barnen vid den tidpunkt då domstolsprocessen inleds vistas i ett annat land.
RÅ 2006:37
Ett aktiebolag har medgetts avdrag för vad som betalats till koncernens internationella servicebolag för tjänster som prissatts enligt en metod för indirekt kostnadsfördelning och med tillägg för viss vinst. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2006:38
En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS- direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp, oavsett om kraven på placeringsinriktning m.m. inte motsvarar dem som gäller i liknande fall för svenska fonder. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:39
En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkningen av pensionsutbetalningar enligt arbetsgivarens utfästelse om pension, har inte ansetts som en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:40
Fråga om vilken länsrätt som skall pröva en ansökan från en regional enhet inom Arbetsmiljöverket om utdömande av vite.
RÅ 2006:41
Tillämpning av kompletteringsregeln efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:42
En stiftelse som förvaltas av en ideell förening som främjar religiös verksamhet har ansetts oinskränkt skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1998.
RÅ 2006:43
I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har ansetts att en kränkning skett av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. Avgiften har därför satts ned.
RÅ 2006:44
Ett aktiebolags arvode till likvidator har i sin helhet ansetts som en avdragsgill utgift. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:45
Fråga om aktieägare skall beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:46
Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2006:47
En i svensk lagstiftning föreskriven begränsning av avdragsrätten för ingående skatt på grund av erhållna bidrag skall, mot bakgrund av EG- rätten, inte tillämpas när den skattskyldige bedriver en verksamhet som i sin helhet medför skattskyldighet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2006:48
Tillåtande av olovlig körning har ansetts vara ett sådant brott som kan utgöra grund för körkortsåterkallelse.
RÅ 2006:49
En byggnad som huvudsakligen används i en verksamhet avseende rensning och annan bearbetning av bl.a. papper inför fortsatt återvinning har i visst fall ansetts utgöra en specialbyggnad i form av en reningsanläggning och har därför varit undantagen från skatteplikt vid fastighetstaxering. Allmän fastighetstaxering 1994.
RÅ 2006:50
Sådan påtaglig risk för betalningsundandragande som krävs för beslut om betalningssäkring har inte ansetts föreligga.
RÅ 2006:51
En överlåtelse av en andel i ett handelsbolag omfattas inte av regleringen i 53 kap. 2 § inkomstskattelagen om överlåtarens justerade anskaffningsutgift är negativ. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:52
Vid avyttring av en näringsfastighet skall återföring av gjorda värdeminskningsavdrag inte ske om säljaren är skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:53
En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gäller för ett hamnområde som gränsar till det område inom vilket fastigheten är belägen. Förfarandet har ansetts stå i strid med god fastighetsmäklarsed och mäklaren har meddelats varning.
RÅ 2006:54
Kravet i 3 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring att en försäkrad skall ha varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedling för att under studieuppehåll få sjukpenning grundad på en vilande sjukpenninggrundande inkomst har inte ansetts vara uppfyllt när arbetsförmedlingen inte tagit emot någon anmälan från den försäkrade om att hon var arbetssökande.
RÅ 2006:55
Allmänt avdrag medgavs inte för norsk trygdeavgift. Inkomsttaxering 2000.
RÅ 2006:56
En person som vid sidan av sin anställning som elevassistent och lärare haft ett uppdrag som kontaktperson har utan hinder av uppdraget ansetts ha rätt till en fjärdedels sjukpenning.
RÅ 2006:57
Fråga om en överlåtelse skall behandlas som en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:58
Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts bedriva näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:59
En skattskyldig som under mer än två år arbetat på samma ort utanför den ordinarie verksamhetsorten har inte medgetts avdrag för ökade levnadskostnader för de dagar då han rest till och från hemmet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:60
Indragning av personaloptioner mot kompensation i form av inbetalning av medel på en tjänstepensionsförsäkring har inte utlöst inkomstbeskattning hos optionsinnehavaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:61
Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarrätt, när detta endast skulle ha medfört att kammarrätten fick tillfälle att ändra länsrättens dom så att klagandens överklagande skulle ha avvisats i stället för avslagits.
RÅ 2006:62
Att vederlaget vid avyttring av en kapitaltillgång till ett företag i intressegemenskap är lägre än marknadsvärdet hindrar inte uppskjutet avdrag enligt den s.k. förlustregeln för skillnaden mellan marknadsvärdet och ett högre omkostnadsbelopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:63
En fordran avseende skadestånd har ansetts så säker att den i enlighet med god redovisningssed borde ha redovisats som intäkt när skadeståndet fastställts av hovrätt, trots att hovrättsdomen inte vunnit laga kraft. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2006:64
En byggnadsnämnd är oförhindrad att pröva en förnyad ansökan om bygglov, trots att frågan om bygglov tidigare avgjorts av länsstyrelse genom lagakraftvunnet beslut.
RÅ 2006:65
Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till befattningsbeskrivningens innehåll ansetts innefatta prövning av en enskilds civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Rättsprövning.
RÅ 2006:66
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan beviljas för enbart rekreationsändamål (I) eller för enbart behov av avlösning av anhörig (II).
RÅ 2006:67
En person som tillsammans med tre andra personer till lika delar äger aktierna i ett kapitalförvaltande bolag har ansetts ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av att detta bolag genom sitt direkta och indirekta aktieinnehav ansågs ha ett väsentligt inflytande över ett rörelsedrivande bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:68
Ett aktiebolag har utfäst sig att betala ut gratifikationer till anställda som kvarstår i anställningen under viss tid. Bolaget har medgetts avdrag för belopp som har avsatts för ändamålet. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2006:69
Fråga om flytträtt för kapitalpension. Förhandsbesked angående avkastningsskatt på pensionsmedel och förmögenhetsskatt.
RÅ 2006:70
Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.
RÅ 2006:71
Tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning av inventarier vid fusion. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:72
Regeringsrätten har i ett mål om mervärdesskatt vägrat prövningstillstånd under hänvisning till bl.a. skattebetalningslagens bestämmelser om omprövning hos Skatteverket vid ny regeringsrättspraxis.
RÅ 2006:73
Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap genom att födas i ett äktenskap där mannen var svensk medborgare. En skattemyndighet har befunnits förfara oriktigt genom att i folkbokföringsdatabasen avregistrera uppgiften om barnets svenska medborgarskap sedan mannen förklarats ej vara far till barnet.
RÅ 2006:74
Överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts som överlåtelse av en verksamhetsgren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:75
Hinder har ansetts föreligga för registrering av ett varumärke som ansetts förväxlingsbart med en registrerad firma trots att det vid tiden för ansökan om registrering av firman fanns en tidigare ansökan om registrering av varumärket som gemenskapsvarumärke.
RÅ 2006:76
Fråga om förutsättningar för resning på grund av uppenbart oriktig rättstillämpning.
RÅ 2006:77
Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd med inbetalning av skatt och skattetillägg då fråga var om eftertaxering för betydande belopp med stöd av skatteflyktslagen.
RÅ 2006:78
Skolstyrelsen i en kommun har till rektor överlämnat en förälders begäran om beslut i fråga om barns rätt till skolskjuts. Rektors beslut i frågan har ansetts fattat på skolstyrelsens vägnar.
RÅ 2006:79
En av Uppsala universitet förvaltad stiftelse som främjar vetenskaplig forskning har ansetts helt befriad från inkomstskatt. Inkomsttaxering 1997 och 1998.
RÅ 2006:80
I en bostadsrättsförening som inte är privatbostadsföretag har lokaldelen av föreningens fastighet avskiljts genom bildning av en tredimensionell fastighet. Sedan den nya fastigheten överförts till en av medlemmarna i bostadsrättsföreningen nybildad ekonomisk förening har bostadsrättsföreningen ansetts utgöra privatbostadsföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006:81
Fråga om anslag till ett permanent internationellt vatteninstitut är en kommunal angelägenhet.
RÅ 2006:82
De s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken har inte ansetts analogt tillämpliga i förvaltningsprocessen.
RÅ 2006:83
Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares pensionsutfästelse som har säkerställts genom avsättning i balansräkning i förening med borgensåtagande av Kyrkofonden. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel.
RÅ 2006:84
En fastighetsmäklare har genom bl.a. sitt delägande haft ett väsentligt inflytande i ett bolag som bedriver en verksamhet som innefattar förvaltning av bostadsrättsföreningar. Genom att förmedla en bostadsrättslägenhet hos en förening, som för sin ekonomiska förvaltning anlitat bolaget, har mäklaren ansetts bryta mot god fastighetsmäklarsed och därför tilldelats varning.
RÅ 2006:85
Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.
RÅ 2006:86
Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).
RÅ 2006:87
Enligt 7 kap. 11 § sekretesslagen gäller i anställningsärenden inte någon sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekretess har inte ansetts kunna grundas på artikel 8 i Europakonventionen.
RÅ 2006:88
Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts då en miljökonsekvensbeskrivning skulle ha upprättats i fråga om planens påverkan på ett angränsande Natura 2000-område. Rättsprövning.
RÅ 2006:89
Fråga om eftergift av särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument när anmälan gjorts två dagar för sent.
RÅ 2006 not 1
Grund för att avvisa person som ombud förelåg inte när personen inte visat sig olämplig som ombud i det aktuella målet
RÅ 2006 not 2
Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefoni (avslag)
RÅ 2006 not 3
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bygglov (fråga om bygglov behövdes för tillbyggnad av altan, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där fråga var om bygglov krävdes för tillbyggnad av altan
RÅ 2006 not 4
Bygglov för mast och teknikbodar för mobil telefoni (avslag)
RÅ 2006 not 5
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Länsstyrelsebeslut som överprövats av regeringen kunde inte bli föremål för rättsprövning / Talerätt förelåg för ägare till fastighet som direkt gränsade till fastighet på vilken bygglov beviljats (rättsprövning, bifall) / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg för ägare till fastighet som direkt gränsade till den fastighet på vilken bygglovet beviljats (bifall)
RÅ 2006 not 6
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Bygglov för mast och teknikbodar för mobil telefoni (avslag) / Beslut av kommunal nämnd och länsstyrelsebeslut som överprövats av regeringen
RÅ 2006 not 7
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett ställningstagande i fråga om en andel i ett fåmansföretag skulle anses som kvalificerad inte förelåg (inkomstskatt)
RÅ 2006 not 8
Beslut att anta detaljplan för att bl.a. möjliggöra ny bostadsbebyggelse (avslag)
RÅ 2006 not 9
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part hos regeringen avvisades / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part i ärende hos regeringen avvisades / Mål rörande bygglov såsom en tillfällig åtgärd för mast och teknikbodar för mobiltelefoni avskrevs när meddelat bygglov inte utnyttjats
RÅ 2006 not 10
Länsrätt skulle i ett s.k. blandat byggnadsmål överlämna målet till kammarrätten för handläggning när länsstyrelsen meddelat det överklagade beslutet före den 1 juli 2003 / Länsrätt skulle i ett s.k. blandat byggnadsmål ha överlämnat målet till kammarrätten för handläggning när länsstyrelsen meddelat det överklagade beslutet före den 1 juli 2003
RÅ 2006 not 11
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (avslag) / Jäv för ledamot i kommunfullmäktige vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv för ledamot i kommunfullmäktige vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag)
RÅ 2006 not 12
Den grafiska produktionen av ett förbunds medlemstidning som ett bolag ansvarade för ansågs utgöra en tjänst ingående i framställningen av tidningen (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 13
Arbete med en medlemstidnings layout ansågs utgöra en tjänst ingående i framställningen av tidningen (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 14
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)
RÅ 2006 not 15
Ersättning beviljades inte i mål om betalningssäkring / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Mål ang. interimistiskt beslut avskrevs sedan länsrätt fattat slutligt beslut om betalningssäkring
RÅ 2006 not 16
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Kontantberäkning kunde inte läggas till grund för en skönsmässig höjning av inkomsten (resningsärende, bifall) / Kontantberäkning kunde inte läggas till grund för en skönsmässig höjning av inkomsten av näringsverksamhet (bifall)
RÅ 2006 not 17
Värdet av pågående arbeten som utfördes på löpande räkning och som i balansräkningen tagits upp till noll kronor behövdes inte tas upp som tillgång vid beskattningen (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 18
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på parkmark (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
RÅ 2006 not 19
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus (avslag)
RÅ 2006 not 20
Ansökan av B.F. om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Kommunfullmäktige i Uppsala kommun (2003-06-16, § 146) beslutade att anta förslag till detaljplan för kvarteren Sleipner och Galar i Uppsala
RÅ 2006 not 21
För bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om särskilda skäl förelåg för kommunen att avsäga sig huvudmannaskapet för allmänna platser inom planområdet, avslag)
RÅ 2006 not 22
Ändrat planförslag utställdes inte på nytt (avslag)
RÅ 2006 not 23
Ansökan av F.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2006 not 24
Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2006 not 25
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Barnbidrag till ett barn som fötts under förälders utlandsstudier (prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om barnbidrag till ett barn som fötts under förälders utlandsstudier
RÅ 2006 not 26
Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
RÅ 2006 not 27
Då beslut att avslå yrkande om muntlig förhandling inte kunde överklagas särskilt avvisades ansökan om resning avseende denna fråga
RÅ 2006 not 28
Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)
RÅ 2006 not 29
Utländsk filial ansågs inte kunna ingå i mervärdesskattegrupp (förhandsbesked) / IT-drift och samtidig uthyrning av datorer ansågs utgöra skilda tjänster vid bestämmande av omsättningsland (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 30
Ombud hade behörighet att ta emot domstols beslut (avslag)
RÅ 2006 not 31
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till länsrätt för ny prövning
RÅ 2006 not 32
Invändning om bristfällig miljökonsekvensbeskrivning i ärende om fastställande av järnvägsplan (avslag) / Invändning om bristfällig miljökonsekvensbeskrivning i ärende om fastställande av järnvägsplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2006 not 33
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus inom område som hade omfattats av en upphävd detaljplan (avslag)
RÅ 2006 not 34
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus (avslag)
RÅ 2006 not 35
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus fick överklagas av grannar (avslag)
RÅ 2006 not 36
Ansökan av V.H. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun beslutade den 29 april 2004 om antagande av detaljplan för Redinge 3:4
RÅ 2006 not 37
Då den som undertecknat mottagningsbevis inte varit behörig att ta emot handlingar för klagandens räkning
RÅ 2006 not 38
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2006 not 39
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning)
RÅ 2006 not 40
Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Koncernbidrag som gavs till ett företag som var skattskyldigt till såväl inkomstskatt som avkastningsskatt fick dras av till den del det hänförts till det mottagande företagets inkomstskattepliktiga verksamhet / Koncernbidrag som gavs till ett företag som var skattskyldigt till såväl inkomstskatt som avkastningsskatt fick inte dras av till den del det hänförts till det mottagande företagets avkastningsskattepliktiga verksamhet / Koncernbidrag som gavs till ett företag som var skattskyldigt till såväl inkomstskatt som avkastningsskatt fick dras av till den del det hänförts till det mottagande företagets inkomstskattepliktiga verksamhet (förhandsbesked) / Avkastningsskatt på pensionsmedel (koncernbidrag som gavs till ett företag som var skattskyldigt till såväl inkomstskatt som avkastningsskatt fick dras av till den del det hänförts till det mottagande företagets inkomstskattepliktiga verksamhet)
RÅ 2006 not 41
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Försäkringskassas beslut om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring
RÅ 2006 not 42
Skattetillägg som påförts utan yrkande undanröjdes / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om mervärdesskatt då skattetillägg undanröjdes
RÅ 2006 not 43
Invändningar om bristfälligt beslutsunderlag och otillräcklig motivering (avslag) / Kommunstyrelses beslut som inte omfattats av regeringens beslut kunde inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2006 not 44
Vägverkets beslut i fråga om dispens från bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna bredd på fordon ansågs röra ett förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen (återförvisning till kammarrätten för prövning)
RÅ 2006 not 45
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Felaktig handläggning av ärende om detaljplan för att möjliggöra uppförande av vindkraftverk (resningsärende, avslag) / Sökande som bodde på eller innehade fastigheter på sådant avstånd från ett planområde att de saknade talerätt ansågs inte ha rätt att ansöka om resning (avvisning)
RÅ 2006 not 46
Ansökan av S-A.J. om rättsprövning av beslut om bygglov för uppförande av vindkraftverk. -Miljötekniska nämnden i Ödeshögs kommun (2002-05-07, §§ 46-48/2002) beslöt att bevilja bygglov för uppförande av tre vindkraftverk, ett på vardera fastigheten Stora Lund 2:4, Tägneby 1:1 och Tägneby 2:5 i Ödeshögs kommun. Som skäl för besluten angavs bl.a. att vindkraftverken kunde godtas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt
RÅ 2006 not 47
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Offentlig upphandling (fråga om det förelåg en skyldighet för en upphandlande enhet att vid urvalsupphandling ange kriterierna för urvalet av vilka leverantörer som skulle bjudas in att lämna anbud (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om det förelåg skyldighet för en upphandlande enhet att vid urvalsupphandling ange kriterierna för urvalet av vilka leverantörer som skulle bjudas in att lämna anbud
RÅ 2006 not 48
Bygglov för nybyggnad av stall och garage (avslag)
RÅ 2006 not 49
Mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid
RÅ 2006 not 50
Saklegitimation och övriga frågor om partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna rättskapacitet och därmed partshabilitet i taxeringsprocess i mål om mervärdesskatt
RÅ 2006 not 51
Behov av rättshjälpsbiträde ansågs inte längre föreligga i mål om resning i mål enligt utlänningslagen
RÅ 2006 not 52
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Då kammarrätt inte meddelat prövningstillstånd i mål som avsåg skattetillägg trots att kravet på sådant tillstånd slopats återförvisades målet till kammarrätten
RÅ 2006 not 53
Bostadsförening ansågs skattskyldigt för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående / Bostadsrättsförening ansågs skattskyldigt för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående / Bostadsrättsförening ansågs skattskyldig för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 54
Kommanditbolag ansågs skattskyldigt för upplåtelser av parkeringsplatser till andra än boende i bolagets fastighet (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 55
Fråga om delgivning skett senare än delgivningskvittot utvisade
RÅ 2006 not 56
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2006 not 57
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av / Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2006 not 58
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Kostnadsränta utgjorde inte någon ersättningsgill kostnad / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades inte när ansökan inkommit efter det att Regeringsrätten avgjort målet och ursäktligt misstag inte förelåg
RÅ 2006 not 59
Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag) / För att använda allmän plats, park, för uppförande av en gruppbostad (avslag) / Ersättning medgavs inte för kostnader vid inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning
RÅ 2006 not 60
Tillhandahållande av olika tjänster inom ramen för en fakturaservice ansågs utgöra en enda tjänst som inte omfattades av bestämmelserna i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (förhandsbesked) / Yrkande av enskild sökande om fastställande av Skatterättsnämndens förhandsbesked i viss fråga hade sådant samband med yrkande om ändring av beslutet i annan fråga att hinder ej förelåg mot att pröva även den förstnämnda frågan
RÅ 2006 not 61
Rättshjälp medgavs inte i mål där ansökan avvisades / Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättshjälp medgavs inte i mål om rättsprövning där ansökan avvisades / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att hålla muntlig förhandling eller att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte mål där ansökan avvisades
RÅ 2006 not 62
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2006 not 63
Ansökan av E.S. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Umeå kommun (2002-03-26)antog detaljplan för del av Vallberget, Långviksvallen, avseende markanvändning för en alpin skidanläggning
RÅ 2006 not 64
Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2006 not 65
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med gravsättning av aska (prejudikatskäl)
RÅ 2006 not 66
Ansökan av Sydsvenska Vind i Skurup AB ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk. -Byggnadsnämnden i Ystads kommun (1998-12-16) beviljade Southwind AB bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk på fastigheten Marsvinsholm 1:10 samt två vindkraftverk på fastigheten Hunnestad 4:2
RÅ 2006 not 67
Beaktande av befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden (avslag)
RÅ 2006 not 68
Kammarrätts beslut att överlämna ansökan om rättsprövning till annan kammarrätt fick inte överklagas särskilt
RÅ 2006 not 69
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / En intressent som angetts som klagande i länsrättens dom men inte i kammarrättens beslut var inte berättigad att överklaga detta beslut
RÅ 2006 not 70
Försummelse av Patent- och registreringsverket att underrätta klagande om att han vänt sig till fel myndighet eller att vidarebefordra hans överklagande till rätt instans (bifall)
RÅ 2006 not 71
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Barn under 15 år har rätt att överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om att barnet skall beredas vård enligt 2 § LVU
RÅ 2006 not 72
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Eftergift av återbetalningsskyldighet då arbetslöshetskassan utbetalat ersättning trots kännedom om att de uppgifter som utbetalningen grundades på var felaktiga och lång tid förflutit mellan utbetalning och återkrav) / Återbetalning av arbetslöshetsersättning (fråga om eftergift av återbetalningsskyldighet då arbetslöshetskassan utbetalat ersättning trots kännedom om att de uppgifter som utbetalningen grundades på var felaktiga och lång tid förflutit mellan utbetalning och återkrav, ändringsskäl)
RÅ 2006 not 73
Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument / Mål rörande undantag från handelsförbudet med egna aktier avskrevs sedan frågan fallit med hänsyn till ny lagstiftning på området och då planerade transaktioner inte genomförts
RÅ 2006 not 74
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadeersättning då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling (synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadeersättning då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde arbetsskadeersättning (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl)
RÅ 2006 not 75
Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)
RÅ 2006 not 76
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Assistansersättning med hänsyn till bl.a. ny utredning som förebringats i kammarrätten (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning med hänsyn till bl.a. ny utredning som förebringats i kammarrätten (ändringsskäl)
RÅ 2006 not 77
Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta en tjänst som innebar att för enskildas räkning, inom ramen för PPM- systemet, ta initiativ till köp och försäljningar av fondandelar / Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta en tjänst som innebar att för enskildas räkning, inom ramen för PPM-systemet, ta initiativ till köp och försäljningar av fondandelar (förhandsbesked) / Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta en tjänst som innebar att för enskildas räkning, inom ramen för PPM- systemet, ta initiativ till köp och försäljningar av fondandelar (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 78
Vid omvandling på visst sätt av ett bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening (förhandsbesked) / Fråga om beskattningskonsekvenser vid omvandling av ett bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 79
Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i mål om uteslutning ur ett viltvårdsområde / När underinstanserna prövat båda de rättsliga grunder för uteslutning ur ett viltvårdsområde som anges i 33 § första stycket lagen om viltvårdsområden men kammarrätt, till nackdel för part, prövat frågan om uteslutning endast med avseende på en av dessa grunder återförvisades målet till kammarrätten
RÅ 2006 not 80
Enskilda som inte behandlats som parter i ett ärende hos regeringen angående tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken ansågs inte behöriga att ansöka om rättsprövning
RÅ 2006 not 81
Ansökan av S.A. om återställande av försutten tid m.m
RÅ 2006 not 82
Kommunalt beslut om skyldighet att bidra till kostnaderna för placering i familjehem ansågs inte kunna överklagas
RÅ 2006 not 83
Tillräckliga skäl ansågs inte föreligga för att återkalla medgivande för makar att ta emot barn i syfte att adoptera det
RÅ 2006 not 84
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kommunal nämnd ansågs inte ha rätt att överklaga länsrättens beslut med anledning av den funktionshindrades överklagande av ett beslut som fattats av en nämnd i en annan kommun / Kommunal nämnd ansågs inte ha rätt att överklaga länsrättens beslut i ett mål om stöd och service till vissa funktionshindrade med anledning av den funktionshindrades överklagande av ett beslut som fattats av en nämnd i en annan kommun
RÅ 2006 not 85
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Migrationsverket hade inte rätt att överklaga ett beslut av kammarrätten varigenom en klagande fått försutten tid för att överklaga verkets avslagsbeslut återställd
RÅ 2006 not 86
Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna rättskapacitet och därmed partshabilitet i taxeringsprocess
RÅ 2006 not 87
Återställande av försutten tid, försenad postgång m.m.
RÅ 2006 not 88
Länsrätt och kammarrätt ansågs ha varit domföra i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken då målet inte prövats i sak
RÅ 2006 not 89
Skatteflyktslagen ansågs tillämplig när de två delägarna i ett aktiebolag avtalat att ägarförhållandena i bolaget skulle ordnas så att en av dem fick behålla koncernbidragsrätt men samverkan dem emellan i övrigt skulle ske på lika villkor (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2006 not 90
Ersättning som ett bilbolag, enligt träffat samarbetsavtal med ett försäkringsföretag, erhöll när bilbolagets återförsäljare sålde en s.k. märkesförsäkring ansågs utgöra ersättning för en av bilbolaget tillhandahållen tjänst (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 91
Reglerna om anslutningsöverklagande i taxeringslagen är inte tillämpliga när endast en medpart överklagat domstols avgörande / Påstådd felaktig uppgift från domstolspersonal till ombud om när huvudmamman delgivits domstolens beslut (avslag) Taxeringsprocess
RÅ 2006 not 92
Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt) / Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked) / Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades
RÅ 2006 not 93
Undantaget för tjänster avseende social omsorg ansågs tillämpligt på kontraktsvård som bolag bedrev enligt avtal med Kriminalvårdsstyrelsen (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 94
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om eftertaxering, inkomsttaxering och skattetillägg
RÅ 2006 not 95
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om särskild löneskatt på pensionskostnader och skattetillägg m.m. och hade i mål om arbetsgivaravgifter underlåtit att pröva yrkande om muntlig förhandling och inte heller givit klaganden tillfälle att slutföra sin talan innan dom meddelades (återförvisning)
RÅ 2006 not 96
Fråga om omedelbart omhändertagande hade förfallit sedan länsrätten, när ansökan om vård inte gjorts hos länsrätten inom föreskriven tid, avskrivit målet / Fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan länsrätten, när ansökan om vård inte gjorts hos länsrätten inom föreskriven tid, avskrivit målet
RÅ 2006 not 97
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte varit part i ärende hos regeringen avvisades / För hotell och bostadsbebyggelse på del av bollplan vid skola (avslag) / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part hos regeringen avvisades
RÅ 2006 not 98
Överklagande som befanns avse beslut av socialnämnd överlämnades till länsrätt för handläggning
RÅ 2006 not 99
Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits
RÅ 2006 not 100
Underrättelsen om hur man överklagar hade innehållit en felaktig adressuppgift (bifall)
RÅ 2006 not 101
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Jordbruksstöd (omfattningen av länsrättens prövning var oklar och någon prövning hade inte heller gjorts av möjligheterna att kombinera olika stödformer eller betydelsen av de ändringar av anmäld foderareal som gjorts, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om jordbruksstöd (omfattningen av länsrättens prövning var oklar och någon prövning hade inte heller gjorts av möjligheterna att kombinera olika stödformer eller betydelsen av de ändringar av anmäld foderareal som gjorts, ändringsskäl)
RÅ 2006 not 102
Beslut om villkorlig körkortsåterkallelse undanröjdes när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne
RÅ 2006 not 103
Sekretess enligt 8 kap. 10 § förelåg för prisuppgifter i ett i kommunal affärsverksamhet slutet avtal / Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen förelåg inte för uppgifter som angav villkoren i ett avtal slutet i kommunal affärsverksamhet sedan fem år förflutit sedan avtalet slöts
RÅ 2006 not 104
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / En mors överklagande till kammarrätten av beslut avseende vård av hennes son avvisades när sonen vid tidpunkten för överklagandet fyllt 18 år / En mors överklagande till kammarrätten av beslut avseende vård av hennes son enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga avvisades när sonen vid tidpunkten för överklagandet fyllt 18 år
RÅ 2006 not 105
Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
RÅ 2006 not 106
Inte heller förelåg annan förutsättning för sekretess / Sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen förelåg inte i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt då sökanden var ett av en kommun helägt aktiebolag / Avdragsrätten för ingående skatt begränsades inte för en skattskyldig som mottagit medel från det allmänna och vars verksamhet i sin helhet medförde skattskyldighet (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 107
Kammarrätts avvisningsbeslut fastställdes då förenklad delgivning använts och det inte framstod som osannolikt att kammarrättens dom inom föreskriven tvåveckorsfrist kommit fram till den söktes senast kända adress
RÅ 2006 not 108
För gång- och cykelväg som tidigare varit föremål för prövning enligt anläggningslagen (avslag)
RÅ 2006 not 109
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ansökan om rättsprövning avvisades då sökanden endast yrkat att regeringens beslut skulle fastställas / Fastighetsägares ansökan om rättsprövning av regeringens beslut att upphäva områdesbestämmelser prövades utan hinder av att fastighetsägaren inte tidigare fört talan i ärendet
RÅ 2006 not 110
Mål återförvisades till kammarrätten då kammarrätten inte anvisat den funktionshindrade hur utredningen borde kompletteras / Mål om assistansersättning återförvisades då kammarrätten inte anvisat den funktionshindrade hur utredningen borde kompletteras
RÅ 2006 not 111
Yrkande om förnyad rättsprövning behandlades som en ansökan om resning (avslag)
RÅ 2006 not 112
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rätt att överklaga beslut om bygglov för uppförande av telemast och teknikbyggnader förelåg när avståndet till masten var 350 meter men inte när avståndet var 650-950 meter
RÅ 2006 not 113
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
RÅ 2006 not 114
Ansökan om rättsprövning av U.J. ang. beslut om detaljplan. - Regeringens (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) beslut den 15 december 2005, M2005/3972/F/P, i fråga om dels detaljplan för Centrum, etapp IV B, dels detaljplan för P-Hus Köpmannagården, Staffanstorps tätort, Staffanstorps kommun
RÅ 2006 not 115
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då dennes talan i kammarrätten bifallits
RÅ 2006 not 116
I mål om offentlig upphandling när ett direktiv inte genomförts i svensk rätt och upphandling påbörjats innan och avslutats efter det att tidsfristen för att genomföra direktivet gått ut (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om offentlig upphandling (tillämpliga regler när ett direktiv inte genomförts i svensk rätt och upphandling påbörjats innan och avslutats efter det att tidsfristen för att genomföra direktivet gått ut) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde offentlig upphandling (tillämpliga regler när ett direktiv inte genomförts i svensk rätt och upphandling påbörjats innan och avslutats efter det att tidsfristen för att genomföra direktivet gått ut, prejudikatskäl)
RÅ 2006 not 117
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2006 not 118
Överklagande av M.A. ang. statsråds beslut om fortsatt förvar. - Göta hovrätt dömde den 8 juni 2001 M.A., medborgare i Irak, för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse i åtta år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit
RÅ 2006 not 119
Fråga om omedelbart omhändertagande hade förfallit sedan länsrätten avslagit ansökan om vård / Fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan länsrätten avslagit ansökan om vård
RÅ 2006 not 120
Yrkande om åläggande för tjänsteman hos skattemyndighet att betala skadestånd avvisades
RÅ 2006 not 121
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (fråga om besvär utlösts av mobbning och trakasserier, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om besvär utlösts av mobbning och trakasserier (ändringsskäl)
RÅ 2006 not 122
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (länsrätten hade inte tagit ställning till den försäkrades uppgift att hon varit utsatt för ny arbetsskada, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätten inte tagit ställning till den försäkrades uppgift att hon varit utsatt för ny arbetsskada (synnerliga skäl)
RÅ 2006 not 123
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2006 not 124
Rättsprövningsbart beslut ansågs inte föreligga (avvisning)
RÅ 2006 not 125
För utveckling av resecentrum i stationsområde (avslag)
RÅ 2006 not 126
För att möjliggöra uppförandet av konsert- och kongresshus (avslag)
RÅ 2006 not 127
Ansökan av M.P. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Huddinge kommun (2004-11-08)antog detaljplan för Klockarvägen inom kommundelen Sjödalen. Syftet var att skapa förutsättningar för uppförandet av sex punkthus
RÅ 2006 not 128
Ansökan av VS-Hus AB om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnadsnämnden i Västerås kommun (2004-10-19)antog detaljplan för fastigheten Ingrid 14. Syftet var att skapa förutsättningar för ytterligare bostäder och kontor vid Biskopsgatan
RÅ 2006 not 129
Ansökan av D.J. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun (2005-09-28) antog detaljplan för fastigheten Kaxholmen 4:1 m.fl. Syftet var att skapa förutsättningar för uppförande av tre mindre flerbostadshus
RÅ 2006 not 130
Oriktig uppgift ansågs ha lämnats då schablonmetoden felaktigt använts vid beräkning av anskaffningskostnaden för avyttrade teckningsoptioner men skattetillägg togs ut efter den lägre procentsatsen (20 procent), eftersom kontrolluppgifter funnits tillgängliga vid granskningen
RÅ 2006 not 131
Resningsansökan med yrkande om återbetalning av ränta som tagits ut av försäkringskassa prövades inte eftersom kassans beslut kunde omprövas enligt reglerna i 27 § förvaltningslagen
RÅ 2006 not 132
Ansökan av F.H. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2006 not 133
Invändning att genomförandetiden bestämts till tio år (avslag)
RÅ 2006 not 134
Beslut att anta områdesbestämmelser med rivningsförbud och skyddsbestämmelser för byggnader (avslag) / Beslut att anta områdesbestämmelser med rivningsförbud och skyddsbestämmelser för byggnader (rättsprövning, avslag)
RÅ 2006 not 135
Utredning om förbättringskostnader vid fastighetsförsäljning som åberopades först i Regeringsrätten beaktades inte / Avdrag medgavs vid fastighetsförsäljning för uppgivna förbättringskostnader då lånekvitto och intyg från bank företetts men inte då fakturor ställts ut på den skattskyldiges bolag och revisor intygat att bolaget inte betalat fakturorna
RÅ 2006 not 136
Sekretess förelåg inte för handlingar från utländsk skatteförvaltning
RÅ 2006 not 137
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse (avvikelse från översiktsplan, avslag)
RÅ 2006 not 138
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag) / Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, m.m. (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
RÅ 2006 not 139
Reklamskatt (återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Svensk Papperstidning"), förhandsbesked)
RÅ 2006 not 140
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen avseende juridisk person (målet hade i länsrätten inte blivit tillräckligt utrett) / Då mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen inte i länsrätt blivit tillräckligt utrett borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen avseende juridisk person (målet hade i länsrätten inte blivit tillräckligt utrett)
RÅ 2006 not 141
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Förtidspension (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling / Kammarrätt borde ha meddelat rövningstillstånd i mål om förtidspension då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling (synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om förtidspension då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling (synnerliga skäl)
RÅ 2006 not 142
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2006 not 143
Fråga om inhibition hade förfallit då överklagandet prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om återkallelse av taxiförarlegitimation hade förfallit då överklagandet prövats i sak
RÅ 2006 not 144
Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete m.m. avseende förberedande av överklagande av kammarrättsdom
RÅ 2006 not 145
Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning ansågs tillämpliga vid omstrukturering inom en koncern (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 146
Instansordningen -ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2006 not 147
Fråga om återkallelse tillsvidare av körkort och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt / Fråga om återkallelse av körkort tills vidare och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt
RÅ 2006 not 148
Då ett aktiebolag mot ersättning till aktieägare i ett annat bolag fördelade aktier i det senare bolaget till sina egna aktieägare ansågs dessa erhålla aktierna genom utdelning (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 149
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt / I mål om mervärdesskatt då talan bifölls i Regeringsrätten / Felaktigt debiterad mervärdesskatt behövde inte redovisas till staten
RÅ 2006 not 150
Beslut att avslå en framställning om skyldighet för kommun att se till att en allmän va- anläggning kom till stånd (avslag) / Beslut att avslå en framställning om skyldighet för kommun att se till att en allmän va-anläggning kom till stånd (rättsprövning, avslag)
RÅ 2006 not 151
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd gällde / Bygglov m.m. (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling och syn / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling och syn i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov m.m. då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling och syn (synnerliga skäl)
RÅ 2006 not 152
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning) / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning)
RÅ 2006 not 153
Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling och syn
RÅ 2006 not 154
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av länsrätt
RÅ 2006 not 155
För utbyggnad av hotellanläggning m.m. i nationalstadspark (avslag)
RÅ 2006 not 156
Ansökan av K.P. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Gnosjö kommun (2003-02-27)antog detaljplan för Töllstorp 1:248 m.fl. i Gnosjö tätort. Syftet med planen var att anpassa detaljplanen till genomförda åtgärder inom befintliga industrifastigheter och att säkerställa planerade åtgärder
RÅ 2006 not 157
Ansökan av Luftfartsverket om rättsprövning av beslut om ändrade villkor för verksamhet vid flygplats avvisades
RÅ 2006 not 158
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2006 not 159
Ansökan av B.B. och L.B. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. -Plan- och miljönämnden i Motala kommun (2003-06-19) antog detaljplan för Almen 8 och 9 och Eken 17, Östermalm. Syftet var bl.a. att möjliggöra uppförande av garagebyggnader
RÅ 2006 not 160
Medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)
RÅ 2006 not 161
Ohälsa försenade ansökan om rättsprövning (avslag) / En skrivelse angående ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2006 not 162
Överklagande av Skatteverket samt av A, B och C av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt
RÅ 2006 not 163
Ansökan av S.N. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnämnden i Linköpings kommun (2004-05-13) antog detaljplan för Gällstad 1:18 (Linghemsgården), Linghem. Enligt planbeskrivningen var syftet med planen att ändra användningssättet för fastigheten från allmänt ändamål till bostäder, i första hand för missbrukare
RÅ 2006 not 164
För småhusbebyggelse i område som delvis omfattats av strandskydd (avslag)
RÅ 2006 not 165
För ändring av huvudmannaskap för allmän plats (avslag)
RÅ 2006 not 166
Medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)
RÅ 2006 not 167
Överklagande av Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ang. anslutningsavgift enligt ellagen
RÅ 2006 not 168
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Handikappersättning (fråga om kostnader för massage kunde godtas som merutgift, prejudikatskäl) / Handikappersättning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om kostnader för massage kunde godtas som merutgift, prejudikatskäl)
RÅ 2006 not 169
Vägran att inom ramen för aktivitetsgarantin acceptera viss projektanställning utgjorde inte grund för avstängning från arbetslöshetsersättning
RÅ 2006 not 170
Överklagande av A.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återkrav av barnpension
RÅ 2006 not 171
Överklagande av R.A. och I.A. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommunbeslutade den 20 november 2003 att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, meddela att nybyggnad av ett bostadshus kunde tillåtas på fastigheten Rävsta 5:104. På fastigheten, som inte omfattades av detaljplan eller områdesbestämmelser, fanns sedan tidigare ett fritidshus om 25 kvm
RÅ 2006 not 172
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)
RÅ 2006 not 173
Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2006 not 174
Familjenämnd hade fog för att inte lämna bistånd i form av resa till Kosovo
RÅ 2006 not 175
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2006 not 176
Med ny lösning beträffande vägnätet i område (avslag)
RÅ 2006 not 177
Det gjordes per telefax och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte följdes
RÅ 2006 not 178
Mål om utlämnande av allmän handling, m.m. (avslag) / Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om resning i mål om utlämnande av allmän handling, m.m. / Skäl att hålla muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om utlämnande av allmän handling, m.m.
RÅ 2006 not 179
Om överprövning av beslut om offentlig upphandling / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om överprövning av upphandlingsbeslut
RÅ 2006 not 180
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om överprövning av upphandlingsbeslut / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om överprövning av beslut om offentlig upphandling
RÅ 2006 not 181
Ansökan av M.J. om återställande av försutten tid. - Socialnämnden i Uddevalla kommun avslog i beslut den 23 april 2004 M.J:s ansökan om bistånd för april 2004. M.J. överklagade beslutet till Länsrätten i Göteborg, som i dom den 5 juli 2004 avslog överklagandet. M.J. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 23 september 2004 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 4257-04). Sedan M.J. överklagat kammarrättens beslut till Regeringsrätten avvisade kammarrätten i beslut den 16 november 2004 överklagandet på grund av att det kommit in för sent. Regeringsrätten fastställde därefter i beslut den 16 december 2004 kammarrättens avvisningsbeslut (mål nr 6976-04)
RÅ 2006 not 182
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
RÅ 2006 not 183
För att möjliggöra ytterligare bebyggelse (avslag)
RÅ 2006 not 184
Permutation av stiftelsestadgar (rättsprövning, avslag)
RÅ 2006 not 185
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i nära anslutning till väg och bostadsbebyggelse (prejudikatskäl / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i nära anslutning till väg och bostadsbebyggelse
RÅ 2006 not 186
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i ett område av riksintresse för kulturminnesvården i nära anslutning till bostadsbebyggelse, skola, förskola och lekplats (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i ett område av riksintresse för kulturminnesvården i nära anslutning till bostadsbebyggelse, skola, förskola och lekplats
RÅ 2006 not 187
Elevboende i anslutning till folkhögskola ansågs inte utgöra en bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
RÅ 2006 not 188
Konsulttjänster av främst rådgivande karaktär avsedda att leda fram till en överlåtelse av företag ansågs skattepliktiga oavsett om företagsöverlåtelsen slutligen skedde i form av aktie- eller inkråmsöverlåtelse (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 189
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2006 not 190
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2006 not 191
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2006 not 192
Styrelseledamot ansågs betalningsansvarig enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen
RÅ 2006 not 193
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om anspråk på bidrag kunde göras gällande av dödsboet efter den person som beviljats bidraget, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om anspråk på bidrag kunde göras gällande av dödsboet efter den person som beviljats bidraget (prejudikatskäl)
RÅ 2006 not 194
Överklagande av kammarrätts beslut om ersättning till offentligt biträde avvisades med hänvisning till att kammarrätten inte medgett överklagandetillstånd
RÅ 2006 not 195
Beslut ansågs inte avse prövning av sökandes civila rättigheter och skyldigheter då beslutet avsett verksamhet vid kärnkraftverk (avvisning)
RÅ 2006 not 196
Då fadern uppbär bidraget men föräldrarna är oense om vem som har rätt till det / Barnbidrag för barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och som bor växelvis hos dem, skall
RÅ 2006 not 197
Ansökan av A.T. och C.T. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Trosa kommun (2005-04-20) antog detaljplan för del av Långnäs 5:1 m.fl., Gunnarstensgatan/Skogsstigen. Planen innehöll en bestämmelse om mark som inte fick bebyggas - för den av A.T. ägda fastigheten Trosa 11:78 en sju meter bred remsa längs den södra, östra och norra gränsen
RÅ 2006 not 198
Beslut om ändring av detaljplan för att säkerställa krav på minsta tomtstorlek (avslag)
RÅ 2006 not 199
För att bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer (avslag)
RÅ 2006 not 200
Arbetsgivares rätt till avdrag för premier för en anställds pensionsförsäkring då den anställdes lön minskades med visst belopp mot att arbetsgivaren betalade motsvarande belopp i premier för en annan pensionsförsäkring (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 201
Fråga om jäv för ledamöter i Regeringsrätten i förvarsmål (avslag)
RÅ 2006 not 202
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (då den försäkrade utan att inhämta Försäkringskassans medgivande rest utomlands under pågående sjuklöneperiod och alltjämt befann sig där vid utgången av perioden, prejudikatskäl) / Sjukpenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då den försäkrade utan att inhämta Försäkringskassans medgivande rest utomlands under pågående sjuklöneperiod och alltjämt befann sig där vid utgången av perioden)
RÅ 2006 not 203
Beslut i anställningsärende ansågs kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (avslag)
RÅ 2006 not 204
Överklagbarhet, beslut som inte ansetts kunna överklagas / Kammarrätts beslut att återförvisa mål till åklagarkammare
RÅ 2006 not 205
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om
RÅ 2006 not 206
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2006 not 207
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om arbetsskadeersättning
RÅ 2006 not 208
Beslut att avslå en framställning om permutation av bestämmelse i gåvobrev (avslag)
RÅ 2006 not 209
Skattesatsen 6 procent skulle tillämpas på Sudokuböcker (förhandsbesked)
RÅ 2006 not 210
Ansökan av J.N. om återställande av försutten tid i mål ang. sjukpenninggrundande inkomst
RÅ 2006 not 211
Sedan fråga om upphävande av strandskydd förfallit saknades anledning att gå in på förutsättningarna för prövning av ansökan om rättsprövning av beslutet om upphävandet (avskrivning)
RÅ 2006 not 212
Ansökan av M.T. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan
RÅ 2006 not 213
Återförvisning skedde då kammarrätt prövat fel mål / Återförvisning skedde då kammarrätt i resningsärende prövat fel mål