RH 1994:1
Stallägares ansvar för inhyst djur.
RH 1994:2
I mål om ansvar för sexuellt umgänge med barn har som bevisning åberopats bl.a. video- och ljudinspelningar av förhör med barnen under förundersökningen. Fråga bl.a. om försvararens rätt att få närvara vid sådana förhör och att framställa frågor.
RH 1994:3
Sedan tingsrätten på talan av fadern överflyttat vårdnaden om en son till honom har hovrätten ändrat tingsrättens dom och låtit modern behålla vårdnaden, trots att hon bedömts ha haft ett större ansvar för att umgänget mellan far och son inte genomförts så som bort ske.
RH 1994:4
Vid bedömningen av fråga om prövningstillstånd har hänsyn tagits till att det inte förelegat anledning att anta att parterna i hovrätten skulle tillåtas att åberopa ny bevisning.
RH 1994:5
Åtal för vårdslös uppbördsredovisning avseende arbetsgivaravgifter har ogillats, enär gärningen inte avsett skatt eller avgift som innehållits för annan.
RH 1994:6
Genom ett vattenföretag har fisket inom vissa områden skadats. Det förhållandet att vissa fastigheter inte varit "fiskerättsbärande" - dvs. att de saknat till fastigheten knuten fiskerätt - har inte hindrat att ersättning av s.k. bygdeavgiftsmedel ansetts böra utgå till fastigheternas ägare där dessa lidit skada på rätt till fiske som upplåtits formlöst, t.ex. genom muntligt avtal med andra fastighetsägare.
RH 1994:7
Aktiebolags anordnande av skoterturer har inte ansetts vara att bedöma som sådan uthyrningsrörelse som avses i lagen (1979:561) om biluthyrning.
RH 1994:8
Frågan om beviskravet i mål om särskild handräckning samt om åberopande av muntlig bevisning i besvärsmål skall föranleda hovrätten att hålla förhör i beaktande av den praxis som utvecklats angående rätt till muntlig förhandling i hovrätten.
RH 1994:9
En person förde en bil genom en folksamling och körde då på två personer. Gärningen har ansetts vara begången i nödvärn i förhållande till de två påkörda och i nöd i förhållande till de övriga som uppehöll sig på vägen och har inte medfört ansvar.
RH 1994:10
A ansökte om särskild handräckning och yrkade att B skulle förpliktas utge lösöre som A erhållit som gåva från sin far och som fadern ärvt. B bestred ansökan och gjorde bl.a. gällande att godset skulle ingå i bodelning enligt lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem. Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om särskild handräckning.
RH 1994:11
I mål om interimistisk umgängesrätt har hovrätten avvisat vittnesbevisning.
RH 1994:12
Frågan huruvida köpare av aktiebrev som förvarades hos tredje man blivit skyddad mot säljarens utmätningsborgenärer, har i visst fall besvarats nekande.
RH 1994:13
Hovrätten har, med upphävande av tingsrättens förordnande om utvisning, dömt NN till fängelse tio månader för förmögenhetsbrott. Straffet avsåg även ett brott för vilket NN tidigare ådömts villkorlig dom jämte 40 dagsböter. I sistnämnda mål var NN berövad friheten som anhållen och häktad i tolv dagar. Böterna skulle anses erlagda genom frihetsberövandet. I det aktuella målet fick NN tillgodoräkna sig dels det frihetsberövande som förevarit i målet, dels det frihetsberövande som föregått den villkorliga domen med viss reduktion genom att bötesstraffet ansetts verkställt.
RH 1994:14
I ett TV-program har påståtts att en läkare av kollegor kallats för kvackare. För detta yttrande och andra uttalanden av delvis samma innebörd har programutgivaren fällts till ansvar för yttrandefrihetsbrott, innefattande förtal, och har förpliktats att utge skadestånd till läkaren.
RH 1994:15
Den i 2 kap. 8 § konkurslagen angivna sexmånadersfristen har räknats från den dag kronofogdemyndigheten avslutat målet och redovisat detta till sökanden.
RH 1994:16
Befälhavaren och vakthavande styrmannen på ett oljelastat tankfartyg om 6 720 dödviktton har under insegling till norsk hamn befunnits vara så alkoholpåverkade att ingen av dem kunde fullgöra sin tjänst ombord på betryggande sätt. De har båda dömts för grovt sjöfylleri till fängelse.
RH 1994:17
Styrelseledamot i aktiebolag har på grund av underlåtenhet att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning ålagts personligt betalningsansvar enligt 13 kap. 2 § fjärde stycket aktiebolagslagen. Den omständigheten att bolaget sedermera ställt in sina betalningar har inte medfört att styrelseledamoten befriats från personligt betalningsansvar för därefter uppkommande förpliktelser för bolaget.
RH 1994:18
Styrelseledamot i aktiebolag har på grund av dröjsmål med att upprätta s k kontrollbalansräkning ålagts personligt betalningsansvar enligt 13 kap 2 § aktiebolagslagen.
RH 1994:19
Fråga om påföljd - fängelse eller skyddstillsyn med särskild föreskrift om samhällstjänst - för en 30-årig man som under pågående prövotid gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot m.m.
RH 1994:20
Myndighet har inte tillerkänts ersättning för ett sakkunnigutlåtande i en situation där en privat sakkunnig hade kunnat anlitas och då haft rätt till ersättning.
RH 1994:21
En sambos talan om fastställelse av rätt till bodelning enligt 5 § första stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem har ogillats, eftersom begäran om bodelning inte framställts i nära anslutning till samboförhållandets upplösning.
RH 1994:22
Hyresintäkter från fastighet, som sålts på exekutiv auktion och som belöper på tid efter tillträdesdagen, har ansetts tillkomma köparen endast i den mån de förfallit till betalning efter fördelningssammanträdet.
RH 1994:23
Fråga - vid återvinning i konkurs - om betalning skett med annat än sedvanliga betalningsmedel och, då så anses vara fallet, om den ändock kunde anses ordinär.
RH 1994:24
Förberedelse till människorov m.m. ("Wallenbergärendet"); frågor om bevisvärdering, faran för det planerade brottets fullbordan, frivilligt tillbakaträdande, innebörden av begreppet hjälpmedel enligt 23 kap. 2 § första stycket brottsbalken samt medverkan till brott på grund av tvång.
RH 1994:25
Köpare som mottagit gods under fobköp är skyldig betala fraktföraren hans frakt m.m.
RH 1994:26
På grund av särskilda omständigheter har påföljden för värnpliktsbrott bestämts till böter.
RH 1994:27
Åtal har ogillats av hovrätt med tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken, trots att vad som hade förekommit vid tingsrätten inte i sig kunde anses falla under de i paragrafen angivna förutsättningarna för en sådan prövning. Även fråga om gränsdragningen mellan skadegörelse och åverkan.
RH 1994:28
Bostadsrättshavare har utan tillstånd från bostadsrättsföreningen vidtagit en väsentlig ändring i sin lägenhet. Hovrätten har ogillat föreningens talan om skyldighet för bostadsrättshavaren att återställa lägenheten till det skick som förelåg före ombyggnaden.
RH 1994:29
Sedan tingsrätt efter gemensam ansökan dömt till äktenskapsskillnad, har mannen överklagat domen och yrkat att äktenskapsskillnaden skall föregås av betänketid. Hovrätten har undanröjt domen och förordnat om betänketid.
RH 1994:30
En kommun sökte vid vattendomstol tillstånd att anlägga en småbåtshamn. N, som arrenderade ett område i närheten av den planerade hamnen, motsatte sig företaget och yrkade av kommunen ersättning för rättegångskostnader. Vattenöverdomstolen avvisade yrkandet eftersom N inte kunde anses vara kommunens motpart i vattenmålet. Som skäl angav domstolen dels att det inte var utrett att N - som denne påstått - inom området för den tilltänkta hamnanläggningen, av kommunen erhållit nyttjanderätt till båtplats, dels att N kunde göra gällande rätt till bad och strand endast med stöd av allemansrättsliga regler.
RH 1994:31
Fråga om tillämpningen av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken.
RH 1994:32
Besvär över beslut om avräkning av överskjutande preliminär skatt har prövats i sak oaktat besvären ingivits senare än tre veckor från beslutet.
RH 1994:33
Att reglerna om villkorlig frigivning numera är fakultativa har ansetts innebära att en domstol inte med utgångspunkt från dessa regler kan ange den dag då en häktad tilltalad skall försättas på fri fot.
RH 1994:34
Tilltalad som fällts till ansvar för bokföringsbrott har, med beaktande av att han skulle komma att skiljas från sin anställning till följd av brottet, ådömts villkorlig dom. Sedan Arbetsdomstolen ogiltigförklarat avskedandet har hovrätten lämnat åklagarens yrkande att påföljden, med undanröjande av den villkorliga domen, skulle bestämmas till fängelse, utan bifall.
RH 1994:35
Vid exekutiv försäljning av fastighet har sakägare att närvara vid auktionen för att bevaka sina intressen och kan inte i efterhand hävda att vissa förhandsuppgifter angående godtagbar köpeskilling förekommit. - Även fråga om det varit sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås vid nytt utrop.
RH 1994:36
Hyresvärd har förpliktats utge skadestånd till hyresgäst på grund av att temperaturen i lägenheten varit för hög och därför utgjort en sanitär olägenhet.
RH 1994:37
En väktare har hos en kund till det bevakningsföretag i vilket han var anställd tillgripit ett mindre penningbelopp och viss egendom. Hovrätten har bedömt gärningen som stöld och bestämt påföljden till villkorlig dom och böter.
RH 1994:38
Val av skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som påföljd vid rån.
RH 1994:39
Adoptionsansökan beträffande barn från Somalia har avvisats eftersom ansökan var så bristfällig att den inte kunde läggas till grund för en saklig prövning i ärendet.
RH 1994:40
Tre personer tillgrep i samråd en personbil. Sedan de brukat den körde de tillsammans ut bilen i skogen i avsikt att lämna den där. Därvid satte en av dem eld på bilen. Samtliga har ansetts skadeståndsskyldiga i anledning av skadegörelsen.
RH 1994:41
Tilltalad har ansetts berättigad att få ta del av hemligstämplad uppgift om vittnens identitet. - Utlämnande av uppgiften skedde enligt rättegångsbalkens regler.
RH 1994:42
Borgenär har ej ansetts behörig att göra konkursansökan i fall då borgenären åberopar vissa fakturor och en betalningsanmaning.
RH 1994:43
Fråga om sexuella övergrepp mot barn var att bedöma som våldtäkt. Tillika fråga om straffmätningen.
RH 1994:44
I ett ärende om felparkeringsavgift har tingsrätten prövat ett överklagande av polismyndighetens beslut utan att dessförinnan låta åklagaren yttra sig. Förfarandet har ansetts utgöra rättegångsfel och föranleda återförvisning.
RH 1994:45
I ett anställningsavtal hade intagits en skiljeklausul. Sedan arbetsgivaren låtit stämma den anställde, en verkställande direktör, med yrkande om betalningsförpliktelse på tre olika grunder påstods klausulen utgöra rättegångshinder. Fråga uppkom dels om tvisten omfattades av skiljeklausulen, dels om brott från en anställd som riktas mot en arbetsgivare kan utgöra ett ur ett anställningsavtal härflytande rättsförhållande.
RH 1994:46
Hovrätten har meddelat dom utan att kommunicera vadeinlagan med vadesvaranden. Vadetalan bedömdes som uppenbart ogrundad såväl i skuldfrågan som beträffande påföljden.
RH 1994:47
Sedan hovrätt dömt tilltalad till frihetsstraff och ålagt reseförbud med anmälningsskyldighet yrkar åklagaren, utan att vädja mot domen, att den tilltalade skall häktas. Hovrätten har avvisat yrkandet.
RH 1994:48
En make har i gåva erhållit viss egendom under villkor att denna skall vara hans enskilda, dock med rätt för honom att genom äktenskapsförord förordna att egendomen skall vara giftorättsgods. Makarna har härefter genom äktenskapsförord bestämt att egendomen skall vara giftorättsgods. Fråga om ett sådant förord kan registreras.
RH 1994:49
Påföljd för misshandel och grovt hemfridsbrott begångna av en 18-åring har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
RH 1994:50
Påföljd för bl.a. förberedelse till rån har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
RH 1994:51
En person - som tagit hand om pengar som han känt till åtkommits vid ett rån, förvarat pengarna i en garderob och på begäran av rånaren lämnat tillbaka pengarna till denne - har ådragit sig skadeståndsansvar mot pengarnas ägare.
RH 1994:52
Fråga om påföljd vid omfattande tillverkning av spritdrycker samt olovlig försäljning av alkoholdrycker. Tillika fråga om straffskattens storlek.
RH 1994:53
En person har använt falskt pass och falskt körkort för att i affärssyfte illegalt ta sig in i Sverige. Några förmildrande omständigheter har inte ansetts föreligga. Brotten har ansetts vara av den arten att påföljden bör bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl föreligger häremot. Påföljden har bestämts till två månaders fängelse.
RH 1994:54
Påföljden för innehav av 0,05 gram heroin har bestämts till 40 dagsböter.
RH 1994:55
Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om betalningsföreläggande. Sedan sökanden överklagat utslaget och yrkat att detta skulle undanröjas har hovrätten avvisat besvären, eftersom sökanden inte ansetts ha talerätt.
RH 1994:56
Misshandel som begåtts genom ett stort antal sparkar har ansetts vara av alltför allvarlig art för att skyddstillsyn med samhällstjänst skall kunna ådömas.
RH 1994:57
En borgensman som påstått att en annan förfalskat hans namnteckning har dömts för falsk tillvitelse men inte samtidigt för förnekande av underskrift.
RH 1994:58
Påföljden för mened har med hänsyn till gärningens art bestämts till fängelse, oaktat att gärningsmannen var 19 år då gärningen begicks. Gärningsmannens ungdom har beaktats vid bestämmandet av fängelsestraffets längd.
RH 1994:59
Vid behovsprövning enligt 10 § första stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem har behov som uppkommit efter det att bodelning företagits befunnits inte kunna beaktas. Efter behovs- och skälighetsprövning har mannen tillskiftats parternas förutvarande gemensamma bostad.
RH 1994:60
Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom varigenom avgjorts talan om förverkande av egendom mot någon som inte är tilltalad för brott.
RH 1994:61
Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts dom varigenom avgjorts talan om förverkande av egendom mot någon som inte är tilltalad för brott.
RH 1994:62
Bestämmelserna om kvarstad enligt 15 kap. 2 § rättegångsbalken har ansetts tillämpliga i mål där frågan gällde om en brittisk medborgare, bosatt i Storbritannien, hade rätt till ersättning enligt lönegarantilagen.
RH 1994:63
Ena parten i ett agentavtal har ansökt om stämning på motparten vid allmän domstol med betalningsyrkande. Fråga om rättegångshinder i form av skiljeklausul vid genstämning från motparten.
RH 1994:64
Hinder har inte ansetts möta mot att, sedan ett häktningsbeslut överklagats av den häktade, pröva en av åklagaren först i hovrätten åberopad särskild häktningsgrund.
RH 1994:65
I mål om grovt skattebedrägeri har följande frågor prövats. Vistelse i riket har inte ansetts stadigvarande i den mening som avses i kommunalskattelagen. Däremot har förelegat sådan väsentlig anknytning till riket att skattskyldighet inträtt. Invändning om skatterättslig domicil även i annat land. - Sådana omständigheter har inte framkommit att, som hävdats, räntefordringar inte varit tillgängliga för lyftning. - Förbehåll om att självdeklarationer i vissa avseenden är ofullständiga har inte ansetts vara kännetecknande av sådan tydlighet att förbehållen givit skattemyndigheterna anledning att få deklarationerna fullständigade. Oriktiga uppgifter har därför ansetts föreligga.
RH 1994:66
Fråga om fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst - som påföljd för misshandel.
RH 1994:67
Fråga, vid arvsbeskattning, om ett tidigare testamente återkallats genom ett senare eller om testator med det senare testamentet endast avsett att göra vissa mindre tillägg och, i den mån oförenlighet förelåg, ändringar i förhållande till det tidigare testamentet. Även frågor om förhållandet mellan olika legat och beräkningen av dessa.
RH 1994:68
Fråga om leasegivares ansvar gentemot en leasetagare för ett rådighetsfel bestående i en utebliven registrering av brukare till ett fordon vilket fått till följd att fordonet inte kunde tagas i bruk vid avtalsperiodens början.
RH 1994:69
En konkursförvaltare beviljade fyra löneborgenärer betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) för uppsägningslön under viss tid. I samband med överklagande av förvaltarens beslut yrkade staten "kvarstad på så sätt att tills vidare inget belopp fick utbetalas". Statens yrkande om säkerhetsåtgärd har ansetts inte kunna bifallas.
RH 1994:70
Fråga om polisman handlat vid myndighetsutövning.
RH 1994:71
Mål om faderskap mellan barnet och två män avskrevs. Vid tillämpning av 18 kap. 13 § rättegångsbalken fördes kostnaderna för blodundersökning med hälften på barnet och en fjärdedel på vardera mannen.
RH 1994:72
I mål om betalningsföreläggande har gäldenären bestritt ansökan och angett grunderna för sitt bestridande. Sedan målet överlämnats till tingsrätten förelade tingsrätten gäldenären att avge skriftligt yttrande utan att det i föreläggandet angavs att tredskodom kunde meddelas vid uteblivet yttrande. När gäldenären inte hördes av inom förelagd tid meddelade tingsrätten tredskodom. Tingsrättens handläggning har ansetts utgöra grovt rättegångsfel.
RH 1994:73
Sedan parterna i mål där fastställelsetalan förs i hovrätten hemställt om uppskov med målets avgörande och gett in en förlikningshandling undertecknad av båda parterna av vilken framgår att talan skall återkallas först sedan förlikningen slutförts, har hovrätten avvisat talan på den grunden att ovisshet som länder käranden till förfång inte längre föreligger.
RH 1994:74
Tvegifte har inte ansetts vara ett perdurerande brott.
RH 1994:75
En fordran på grund av ett leasingavtal, avseende en s.k. förmånsbil för en av ägarna av företaget, har ansetts ha uppkommit i leastagarens näringsverksamhet. Rättshjälp har ej beviljats.
RH 1994:76
Straffmätning i mål om grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Den tid som förflutit mellan brotten och lagföringen, omkring sju år, har inte ansetts vara en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid. Även fråga om skadestånd.
RH 1994:77
Bestämmelsen i 9 § ackordslagen (1970:847) om vilandeförklaring av konkursansökan har ansetts vara tillämplig även i hovrätten, när konkursansökningen ogillats av tingsrätten.
RH 1994:78
I mål om ansvar för grov vårdslöshet i trafik och obehörigt avvikande från trafikolycksplats har hovrätten ogillat åtalet på den grunden att den tilltalades handlande stått utanför hans kontroll eftersom han vid tidpunkten led av en manodepressiv psykos.
RH 1994:79
Målsägande har - sedan handläggningen av målet vid tingsrätten avslutats - i hovrätten begärt och tillerkänts ersättning för sin inställelse vid tingsrätten avseende förlorad arbetsinkomst.
RH 1994:80
Fråga om beviskravets styrka när försäkringsgivaren i mål om försäkringsersättning för nedbrunnen byggnad invänder att försäkringstagaren uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet framkallat försäkringsfallet.
RH 1994:81
Påföljd för brott mot lagen om vapenfri tjänst.
RH 1994:82
Skyddstillsyn förenad med föreskrift om särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, ansågs ej kunna komma i fråga, som påföljd för grovt rattfylleri eftersom den uppgjorda planen ej bedömdes vara tillräckligt ingripande.
RH 1994:83
Invändning om fel i gods har ansetts kunna beaktas inom ramen för handräckningsförfarande enligt konsumentkreditlagen.
RH 1994:84
En hyresgäst som stördes i sitt boende av en granne har ansetts berättigad till nedsättning av hyran från den tidpunkt då hon krävde att störningarna skulle avhjälpas. Tillika fråga om storleken av hyresnedsättningen.
RH 1994:85
I en annons angående försäljning av en andel i en bostadsförening har angetts en större lägenhetsyta än den verkliga. Enbart uppgiften i annonsen om lägenhetsytan har ansetts inte innebära en utfästelse av säljaren om ytan.
RH 1994:86
En häktad person har skadats till döds under biltransport inom kriminalvården. Det har befunnits att transportledare, transportförare och bilförare gjort sig skyldiga till tjänstefel.
RH 1994:87
Genom lagakraftvunnen dom har den tilltalade, för vilken förordnats förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, ådömts ansvar för bedrägligt beteende och förpliktats att utge skadestånd. Förvaltaren har ansetts sakna behörighet att ansöka om återställande av försutten tid att överklaga domen.
RH 1994:88
Bestämmelsen i 34 § körkortslagen (1977:477) om vårdnadshavares ansvar för minderårig har inte ansetts tillämplig när den minderårige fört en till lätt motorcykel omändrad moped.
RH 1994:89
Bifall till yrkande om förverkande av vinning av brott har ansetts kräva ett påstående om individualiserat brott, vilket kan prövas av domstolen.
RH 1994:90
Fråga om en jägare då han sköt en älg gjort sig skyldig till jaktbrott bestående i otillåten användning av bil. Invändning bl.a. att älgen varit skadad, eventuellt genom tidigare skott från annan jägare i jaktlaget.
RH 1994:91
Köp av fast egendom. I köpekontrakt föreskrevs villkor som innebar att för det fall avstyckning ägde rum inom viss tid tillföll avstyckningen säljaren, men om så inte skedde erhöll köparen hela fastigheten. Villkoret har ansetts som ett s.k. svävarvillkor enligt 4 kap. 3 § 1 jordabalken och köparen har i tvist mot säljaren om bättre rätt till fastigheten inte ägt rätt att åberopa villkoret, eftersom villkoret inte upprepats i köpebrevet. Det har därvid ansetts sakna betydelse att köpebrevet kan ha tillkommit i tiden före eller samtidigt som köpekontraktet.
RH 1994:92
Innehav av ett avsågat hagelgevär har ansetts som olaga vapeninnehav, grovt brott.
RH 1994:93
I vadeinlagan har åklagaren yrkat att hovrätten bestämmer påföljden för samtliga brott till skyddstillsyn i förening med fängelse. Efter vadetidens utgång har åklagaren ändrat sin talan och yrkat att påföljden för visst brott bestäms till fängelse och för övrig brottslighet till skyddstillsyn. Den i doktrinen hävdade principen att hovrätten inte är bunden av åklagarens yrkande beträffande påföljden i andra fall än som avses i 51 kap. 25 § rättegångsbalken har inte ansetts kunna tillämpas fullt ut Hovrätten har dock funnit att den i målet aktuella taleändringen inte varit av sådan skärpande karaktär att den skulle träffas av förbud.
RH 1994:94
Åsidosättande av villkor för miljöfarlig verksamhet har ansetts som ringa brott och ej föranlett straffansvar.
RH 1994:95
Vid gåvobeskattning av aktier noterade på den s.k. C-listan skall noteringen efter gåvotillfället tillämpas vid värderingen av gåvan.
RH 1994:96
I en affär placerade en person på en vara en prislapp med ett 300 kr lägre pris ovanpå den ursprungliga prislappen. Han kunde sedan köpa varan till det lägre priset. Förfarandet har inte ansetts vara mera straffvärt än om någon utan redskap avlägsnar en larmanordning från en vara och sedan för varan gömd i en väska eller i sedvanliga ytterkläder ut ur en affär utan att betala. Gärningen har bedömts som bedrägligt beteende.
RH 1994:97
Bevisvärdet i mål om allvarligare brott (narkotikabrott) av ett återtaget erkännande.
RH 1994:98
Fel vid värderingen i samband med exekutiv försäljning av fastighet har inte ansetts utgöra sådant fel som i sig bör föranleda att försäljningen skall upphävas. - Även fråga om det varit sannolikt att väsentligt högre köpeskilling kunnat uppnås vid en ny exekutiv försäljning.
RH 1994:99
Hovrätten har, oaktat reglerna om villkorlig frigivning numera är fakultativa, meddelat förordnande att tilltalad, som dömts till fängelse, skulle kvarbli i häkte längst till den dag då han tidigast skulle kunna bli villkorligt frigiven, om han hade verkställt det honom ådömda fängelsestraffet.
RH 1994:100
Sedan mål om betalningsföreläggande av kronofogdemyndigheten överlämnats till tingsrätten, har tingsrätten, utan föregående förberedelse, direkt utfärdat slutföreläggande för svaranden vid äventyr att målet kunde komma att avgöras i föreliggande skick. Tingsrättens handläggning har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts och målet återförvisats till tingsrätten.
RH 1994:101
Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabisharts har med hänsyn till tillvägsgångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
RH 1994:102
En i konkurs försatt fysisk person har inte ansetts betagen rätten att såsom svarande föra talan angående ett mot honom riktat fordringsanspråk.
RH 1994:103
Tredje man har ansetts bunden av skiljeklausul i överlåtelseavtal.
RH 1994:104
Bolag har inropat fastighet på exekutiv auktion och erlagt handpenning men har inte förmått betala resterande köpeskilling vid fördelningssammanträdet. Vid ny auktion har fastigheten sålts till ett lägre pris. Därvid har handpenningen tagits i anspråk enligt 12 kap. 43 § utsökningsbalken trots invändningar från bolaget om att detta inte handlat illojalt och att en av den tidigare ägarens långivare skulle göra en oskälig vinst om hela handpenningen togs i anspråk.
RH 1994:105
Påföljd för olovlig tillverkning av sprit och olovlig försäljning av alkoholdrycker.
RH 1994:106
Ersättning till tolk har fastställts med avvikelse från gällande tolktaxa eftersom det ansetts försvarligt och önskvärt att tolken lagt ned ett förberedelsearbete på målet som går utöver vad som är brukligt.
RH 1994:107
Hyreslägenhet har - trots att flera omständigheter tytt på att hyresgästen inte bebott den på senare tid - inte ansetts övergiven på så sätt att hyresvärden fått återta den.
RH 1994:108
Innehav av två skarpladdade pistoler har inte ansetts tillräckligt för att bedöma olaga vapeninnehav som grovt.
RH 1994:109
Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för arbetslös 28-åring med skulder från tidigare, tillsammans med annan, driven näringsverksamhet.
RH 1994:110
Sakkunnig har inte tillerkänts ersättning för utlåtande som har inkommit till domstolen först sedan målet var avgjort. - Sakkunnig har inte ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad i ett besvärsmål angående ersättningsanspråk och har därför inte heller beviljats rättshjälp.
RH 1994:111
Skadestånd på grund av varumärkesintrång. Enligt ett mellan parterna träffat avtal skulle överträdelse av avtalet - försäljning av piratkopior av ett märkesur - medföra skadestånd om minst ett basbelopp. Fråga om skadeståndet var oskäligt högt.
RH 1994:112
Påföljden för våldsamt upplopp har bestämts till fängelse.
RH 1994:113
Hyreslägenhet har ansetts övergiven på så sätt att hyresvärden fått återta den.
RH 1994:114
Konsument, som har lämnat in en matta för tvättning vid ett tvätteri, har inte ansetts bevisskyldig för att skada som visat sig efter tvättningen har uppkommit på grund av att tvätteriet har hanterat mattan felaktigt.
RH 1994:115
Tolkning av försäkringsvillkor. - I rättsskyddsförsäkring intaget villkor rörande anlitande av ombud som förutsättning för ersättning har befunnits oklart formulerat. Oklarheten har ansetts böra gå ut över försäkringsbolaget.
RH 1994:116
Efter det att klandertalan väckts mot skiljedom har verkställighet begärts av skiljedomen i den del denna avser kostnaderna för skiljeförfarandet. Underlag för och omfattning av prövningen i verkställighetsmålet.
RH 1994:117
Påföljden för två fall av återfall i "enkelt" rattfylleri bestämd till fängelse.
RH 1994:118
En styvfar tilldelade sin 7-årige styvson ett slag med öppen hand över näsan med smärta och blodvite som följd. Brottet har bedömts som misshandel av normalgraden och påföljden bestämts till fängelse en månad.
RH 1994:119
En lastmaskin har enligt avbetalningskontrakt mellan leverantör och användare sålts med förbehåll om återtaganderätt för leverantören och sedan överlämnats till användaren. Härefter ingår användaren och ett finansbolag avtal om att användaren skall leasa maskinen av finansbolaget, som förvärvar den för sådant ändamål. Maskinen är oavbrutet kvar i användarens besittning till dess att denne går i konkurs. Fråga om separationsrätt till maskinen likväl föreligger för finansbolaget, som hävdar att övergången från kreditköp med återtagandeförbehåll till leasing varit en rent teknisk omläggning som inte försämrat användarens borgenärers rätt.
RH 1994:120
Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utförande av obevakad värdetransport.
RH 1994:121
En kommun träffade avtal med en fastighetsägare om va-anslutning. Fastighetsägaren betalade i enlighet med avtalet. Sedan preskription av kommunens förpliktelse enligt avtalet hade inträtt anslöt kommunen fastigheten till kommunens va-anläggning. Anslutningen har ansetts innebära ett fullgörande av kommunens förpliktelse enligt avtalet. Kommunen har inte ansetts kunna kräva fastighetens ägare på ny betalning.
RH 1994:122
Fastighetsmäklare har inte ansetts skyldig att utge skadestånd till en person som genom bulvan förvärvat en fastighet och således endast innehaft fastigheten med dold äganderätt.
RH 1994:123
Ett försäkringsbolag har vägrat att utge ersättning enligt en tecknad lantbruksförsäkring under åberopande av, i första hand, att försäkringstagaren förfarit svikligt eller handlat mot tro och heder och, i andra hand, att bolaget är fritt från ansvar enligt bestämmelsen i 7 § försäkringsavtalslagen jämförd med 6 § samma lag. Försäkringen har tecknats genom förmedling av ett fristående ombud för försäkringsbolaget. I målet har bl.a. prövats om ombudets underlåtenhet att vidarebefordra upplysningar från försäkringstagaren till bolaget skall tillräknas försäkringstagaren.
RH 1994:124
Avdrag på köpeskilling vid köp av bostadsrätt då lägenhetens yta varit mindre än vad som varit utfäst. Vid beräkningen av avdragets storlek har kvadratmeterpriset ansetts utgöra en väsentlig faktor. Även andra omständigheter har dock ansetts ha haft betydelse, bl.a. läget, standarden, planlösningen och bostadsföreningens ekonomi. - Den av säljaren lämnade uppgiften om bostadsytan har, i förening med andra omständigheter vid köpet, ansetts befria köparen från undersökningsplikt.
RH 1994:125
Ett åtal för brott mot miljöskyddslagen har ogillats eftersom en myndighets tillståndsbeslut avseende utsläpp har varit för otydligt.
RH 1994:126
Fråga om företagshypoteks andel av försäljningsintäkterna vid fortsatt drift av detaljistföretag i konkurs.
RH 1994:127
Fråga om tillämpning av 6 § namnlagen.
RH 1994:128
Sedan videofilmkassetter inköpts i och importerats från England och därefter salubjudits här i landet, har de tagits i beslag på grund av misstanke om upphovsrättsintrång. Frågor om EES-avtalets regler om varors fria rörlighet, s.k. parallellimport, konsumtion av upphovsrätt till filmverk, tillämpning av lagvalsregler i EES-lagen, m.m.
RH 1994:129
Preskriptionstiden för ersättningsanspråk på grund av försäkring löper enligt 29 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal från det att försäkringshavaren fått kännedom om att "fordringen kunde göras gällande". Uttrycket har ansetts innebära att det är tillräckligt att försäkringshavaren fått kännedom om att förutsättningar föreligger för upptagande av en fastställelsetalan mot försäkringsgivaren.
RH 1994:130
Fråga om avräkning av tid för frihetsberövande då skyddstillsyn undanröjs och påföljden bestäms till fängelse.
RH 1994:131
Delägare i fastighet har genom inrop på offentlig auktion förvärvat hela fastigheten. Det har i sådant fall ansetts att köparen skall erlägga stämpelskatt endast för den andel som före försäljningen tillhörde annan.
RH 1994:132
Svensk medborgare, som gjort sig skyldig till rattfylleri i Finland, har vid lagföring vid svensk domstol ansetts inte kunna åläggas att ersätta finska staten kostnader för blodundersökning i Finland.
RH 1994:133
En person som fått sig anvisad en stulen bil har gjort sig skyldig till tillgrepp när han tagit bilen i sin besittning. Tillika fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet när senare brottslighet framstår som lindrigare än den tidigare.
RH 1994:134
I ett mål mot ägare av ett aktiebolag om verkställighet av ett beslut om kvarstad på samtliga aktier i bolaget har kronofogdemyndigheten ansetts sakna laglig möjlighet att vidta åtgärder med bolagets aktiebok. - Sedan hovrätten undanröjt kronofogdemyndighetens beslut om sådana åtgärder, har hovrätten, i stället för att pröva alternativt framställda yrkanden i fråga om säkerställande av kvarstadsbeslutet, återförvisat målet till kronofogdemyndigheten.
RH 1994:135
Bolagsmän i handelsbolag har ålagts personligt betalningsansvar enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag för mervärdesskatt som påförts handelsbolaget. Fråga bl.a. om skattebesluten kunde anses bindande för bolagsmännen.
RH 1994:136
Vid försäljning av en fastighet har en mäklare upprättat en s.k. objektbeskrivning som säljarna av fastigheten fick ta del av. En uppgift i beskrivningen har ansetts utgöra del av avtalet mellan säljarna och köparna av fastigheten vid bedömningen av huruvida fastigheten varit felaktig. Dessutom fråga om beräkning av prisavdragets storlek.
RH 1994:137
Rätt till ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen har i visst fall inte ansetts tillkomma personer som utsatts för inbrott i sin bostad när de inte var hemma.
RH 1994:138
Talan enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken om förbud vid vite att avverka skog på utmätt fastighet har lämnats utan bifall, eftersom avverkning på utmätt fastighet är belagd med straffansvar och vite inte utan särskilt lagstöd får föreläggas när straff är utsatt.
RH 1994:139
Rån mot ett postkontor har bedömts som grovt brott trots att det inte visats att de vapen som användes var skarpladdade. Andra inslag - planeringen, utrustningen och hänsynslösheten - har avgjort bedömningen. Även fråga om straffmätning.
RH 1994:140
Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i mindre konkurs.
RH 1994:141
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 1 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:142
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 2 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:143
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 3 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:144
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 4 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:145
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 5 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:146
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 6 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:147
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 7 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:148
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 8 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:149
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 9 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:150
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 10 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:151
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 11 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:152
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 12 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:153
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 13 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:154
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 14 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:155
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 15 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:156
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 16 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:157
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 17 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1994:158
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 18 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.