MD 2005:1
Marknadsföring av kontantkort och abonnemang för mobiltelefonitjänster har ansetts vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen, dels då urvalet till i marknadsföringen använda prisjämförelser inte varit rättvist och aktuellt, dels då i marknadsföringen använt citat ur en tidningsartikel inte varit aktuellt vid tiden för marknadsföringen, dels då marknadsföringen inte förmedlat ett korrekt intryck av förhållandet mellan priserna för de båda parternas produkter. Förbud har därför meddelats för fortsatt sådan marknadsföring.
MD 2005:2
Sedan ett åläggande av Konkurrensverket att enligt 45 § konkurrenslagen inställa sig till förhör och lämna uppgifter överklagats, har verket upphävt åläggandet. Den mot vilken åläggandet riktats har emellertid hemställt att ärendet ändå skulle prövas i sak. Eftersom Konkurrensverket upphävt åläggandet har saken fallit och ärendet avskrivits från vidare handläggning.
MD 2005:3
Yrkande om förbud mot marknadsföring av kulventiler har lämnats utan bifall enär det inte ansetts visat att kärandens produkt är känd på marknaden på sådant sätt att vilseledande efterbildning eller renommésnyltning kan vara aktuellt. Marknadsföringen har inte heller ansetts vilseledande i fråga om produktens kvaliteter, då svaranden har ansetts ha visat att dess produkter har de kvaliteter som märkningen anger.
MD 2005:4
Marknadsföring av essenser med användning av bl.a. orden "Underhill", "Underbaressens" och "Underbitter" har ansetts innebära renommésnyltning och därmed otillbörlig enligt 4 § marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats att använda orden "Underbar och "Underbart" om ej orden används neutralt och på ett sådant sätt att risk för associationer med ett annat bolag och dess dryck inte kan uppstå. Även fråga om löpande vite.
MD 2005:5
Överklagande av ett beslut av Konkurrensverket att inte bevilja undantag samt åläggande att upphöra med tillhandahållandet av en prislista över alla frekventa artiklar inom en bransch. Överklagandet i vad det avsåg undantag har avskrivits med stöd av övergångsbestämmelser till konkurrenslagen. Konkurrensverkets beslut i övrigt har fastställts dock med senareläggning (3 månader) av ikraftträdandet av åläggandet. Även fråga om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget.
MD 2005:6
Skadestånd för förlorad försäljning till följd av en överträdelse mot förbudet mot vilseledande efterbildning har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
MD 2005:7
Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering. Förfarandet har ansetts utgöra ett samordnat förfarande av företag och bolagen har ådömts konkurrensskadeavgift. Tillika fråga om ersättning av allmänna medel för bolagens rättegångskostnader.
MD 2005:8
Vid marknadsföring av griskött har formuleringen "världens bästa griskött" använts. Vidare har formulering som ger intryck av att importerat griskött innehåller medicin, men att så inte är fallet med svenskt griskött, använts. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Det andra påståendet har även ansetts misskrediterande för utländska grisköttsproducenter.
MD 2005:9
Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av en tampong som tillförts mjölksyrabakterier, men som inte godkänts för försäljning som läkemedel, använda formuleringar som ger intryck av att tampongen är avsedd att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom. Även fråga om vilseledande CE-märkning.
MD 2005:10
I ett standardavtal avseende fast telefoni har vissa villkor befunnits oskäliga enligt avtalsvillkorslagen. Det gäller bl.a. villkor som ger näringsidkaren rätt att stänga av avtalad telefonitjänst utan att i förväg underrätta konsumenten, som begränsar såväl sättet som tiden för framställande av anspråk, som begränsar skadeståndsansvar till visst belopp och även till vissa händelser samt som ger näringsidkaren en ensidig rätt att ändra villkoren för tjänsten.
MD 2005:11
Ett spel, som funnits på en webbplats och som handlat om en jämförelse mellan ekologisk odling och konventionell odling har ansetts utgöra kommersiell marknadsföring mot vilken ingripande kunnat ske utan hinder av grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefrihet. Även fråga om hur framställning på Internet skall betraktas i förhållande till nyssnämnt grundlagsskydd. Marknadsföringslagen har också ansetts kunna tillämpas på hyllkantsskyltar med text om ekologisk odling, placerade i omedelbar anslutning till de aktuella produkterna på försäljningsställe. Spelet har ansetts innebära misskreditering av lantbrukare som inte odlar ekologiskt och/eller är KRAV-anslutna. I fråga om hyllkantsskyltarna befanns inte visat att ett moderbolag kunde anses ansvarigt enligt 14 § marknadsföringslagen för hyllkantsskyltarna, som tagits fram av ett helägt dotterbolag.
MD 2005:12
Företag har vid marknadsföring av snus använt förpackningsutstyrslar som har befunnits innebära risk för förväxling med annat företags förpackningar och sålunda vilseleda om det kommersiella ursprunget eller om att det annars skulle föreligga någon kommersiell samhörighet mellan produkterna. Påståenden i marknadsföringen såsom "original" och "1:a Kvalité" har inte ansetts strida mot marknadsföringslagen. Även fråga om renommésnyltning.
MD 2005:13
Yrkande om förbud mot marknadsföring av kattmat i vissa förpackningar och med användande av viss färg har lämnats utan bifall. Käranden har inte ansetts visat att dess förpackning eller användande av viss färg är väl känd på marknaden på sådant sätt att vilseledande efterbildning, vilseledande om kommersiellt ursprung eller renommésnyltning kan vara aktuellt.
MD 2005:14
Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukter i jakttidningar dels använt sig av vissa formuleringar av kategoriskt slag, bl.a. att produkten varit "överlägsen" och "snabbast", dels angett att produkten varit "patenterad" och "lättast". Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa och även då vissa av påståendena varit reservationslösa.
MD 2005:15
Produktsäkerhet. Två småbarnssängar har befunnits medföra skaderisk genom att inte uppfylla kraven i Svensk Standard för småbarnssängar (SS- EN 716-1:1995 SS-EN 716-2:1995). Förbud att tillhandahålla dessa småbarnssängar eller andra liknande småbarnssängar vilka medför samma skaderisk har därför meddelats.
MD 2005:16
Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt sig av vissa påståenden bl.a. med innebörd att bolaget är marknadsledande, har världens största motortjänst på Internet samt har vissa samarbetspartners. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka riktigheten i dessa. Förbud har även meddelats bolaget att skicka reklammeddelanden via SMS till fysiska personer, vilka inte står i ett kundförhållande till bolaget, utan föregående samtycke från personen i fråga.
MD 2005:17
Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster använt en av en konkurrent tidigare använd figur, lille Bill, och påstått att denne ljugit, skrävlat och bör stå och skämmas. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande och därmed otillbörlig. Förfarandet har däremot inte ansetts innebära renommésnyltning.
MD 2005:18
Uttalanden på en hemsida med varningar för en viss produkt har bedömts vara främst opinionsbildande och sakna kommersiellt syfte. Marknadsföringslagen har därför inte ansetts tillämplig. Talan har därför avvisats.
MD 2005:19
Vid marknadsföring av golfresor har det kännetecken som använts vid marknadsföringen inte visats vara känt på marknaden på sådant sätt att det förknippats med viss verksamhet. Det har då ej heller varit fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller otillbörlig marknadsföring i övrigt enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
MD 2005:20
Förbud har meddelats ett företag att vid marknadsföring av en s.k. portaltjänst för mobiltelefoni använda sig av ordet "live", utropstecken och röd färg eftersom kombinationen av dessa har förknippats med ett annat företags välkända kännetecken för portaltjänst för mobiltelefoni. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning.
MD 2005:21
Överklagande av beslut med yrkande om interimistiskt förbud att vid marknadsföring av produkter relaterade till datorer använda beteckningen "1 kr", "0 kr" eller uttrycket "kostnadsfritt" eller på annat liknande sätt förmedla intrycket att varan kan erhållas utan motprestation av konsumenten när så inte är fallet har ogillats då det inte förelåg tillräckliga skäl för ett interimistiskt förbud.
MD 2005:22
Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.
MD 2005:23
I ett standardavtal avseende digital-TV har ett villkor om krav på skriftlig uppsägning från konsumentens sida ansetts oskäligt enligt avtalsvillkorslagen.
MD 2005:24
Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura uppstötningar har använts formuleringar som ansetts ge intrycket att ett visst annat medel mot halsbränna och sura uppstötningar är verkningslöst och i det närmaste överflödigt. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande enligt marknadsföringslagen.
MD 2005:25
Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att Förbundets rekommendation om att inte offerera eller träffa avtal om storleken på den ersättning som skall tillkomma försäkringsmäklare vid förmedling av direkt skadeförsäkring inte omfattats av något av förbuden i 6 eller 19 § KL, har dels lämnats utan bifall, dels avvisats. Även fråga om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget.
MD 2005:26
Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på taxibilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen (1995:450).
MD 2005:27
Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att en tillämpning av ett bomsystem med angöringsavgifter för busstrafiken på Arlanda flygplats utan differentiering mellan olika bussföretag inte var att anse som ett missbruk av Luftfartsverkets dominerande ställning, har bifallits. Marknadsdomstolen fann att det inte kunde uteslutas att förfarandet med uttag av angöringsavgifter kan anses utgöra ett missbruk av Luftfartsverkets dominerande ställning.
MD 2005:28
I ett mål om företagskoncentration där Konkurrensverket fört talan och målet sedan avskrivits efter Konkurrensverkets återkallelse har Marknadsdomstolen fastställt tingsrättens beslut att tillerkänna svaranden ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader.
MD 2005:29
En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom s.k. mixed bundling, bestående i att ett teleföretag erbjudit sina privatkunder en prisreduktion på fast telefoni under viss period förutsatt att dessa köper bredband från företaget, har lämnats utan bifall då det inte har visats att teleföretaget har en dominerande ställning. Även fråga om tillämpning av artikel 82 i EG-fördraget.
MD 2005:30
Ett företags marknadsföring av medicinska hjälpmedel har inte ansetts utgöra renommésnyltning eller vilseleda om kommersiella ursprung, bl.a. eftersom det inte visats att vissa benämningar och artikelnummer som använts varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Påstående i ett nyhetsbrev om att vissa av företagets produkter utgjort en förbättrad version av en konkurrents produkter har inte ansetts otillbörligt i marknadsföringslagens mening. Även fråga om ett avstående från visst förbudsyrkande skall anses som en återkallelse eller som en inskränkning av talan.
MD 2005:31
Fråga om vilseledande användning av uttrycket "vi upphör" i strid mot 10 § marknadsföringslagen vid utförsäljning av mattor under en längre tidsperiod. Även uttrycket "lagerrensning" har ansetts omfattas av och strida mot samma paragraf. Därutöver har vissa angivna procentsatser för rabatt ansetts strida mot marknadsföringslagen och vara otillbörliga när näringsidkaren inte kunnat visa att angivna priser avsett en verklig nedsättning av ordinarie priser.
MD 2005:32
Ett bolag har i en annons jämfört sina priser på tandtekniska produkter med priserna på motsvarande produkter hos ett antal icke namngivna konkurrenter. Annonsen har ansetts ge intrycket att de jämförda produkterna är likvärdiga och att bolagets priser genomgående är lägre än de utpekade konkurrenternas priser.Eftersom bolaget inte styrkt att så varit fallet har marknadsföringen ansetts otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
MD 2005:33
Ett företag har marknadsfört skor som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags skor i strid med 8 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen har även ansetts utgöra renommésnyltning enligt 4 § marknadsföringslagen. Även fråga om huruvida part inlett onödig rättegång.
MD 2005:34
Ett tidsbegränsat avtal, som löper för en period om 12 månader, om digital-TV-abonnemang till konsumenter har innefattat villkoret att om uppsägning inte sker senast 30 dagar före gällande abonnemangsperiods utgång så förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget med samma uppsägningstid. Med hänsyn till att avtalet inte ålagt näringsidkaren att i lämplig form och i rimlig tid påminna konsumenten innan uppsägning skall ske samt till den i sammanhanget förhållandevis långa bindningstiden har villkoret befunnits oskäligt.
MD 2005:35
Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på bilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Yrkande om att viss dekor skall utplånas eller ändras har lämnats utan bifall.
MD 2005:36
Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleringarna "Sveriges lägsta priser" och "Säljer till Sveriges bästa priser". Påståendena har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid med marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka att det är ensamt om att hålla de lägsta priserna på vitvaror eller att det är billigare än sina konkurrenter.
MD 2005:37
Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
MD 2005:38
Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags förpackning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för styrelseledamot.