HFD 2015:1
Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbetstagarens hem har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:2
Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst enligt lagen om paketresor och föreningen har som arrangör funnits skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen.
HFD 2015:3
Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen.
HFD 2015:4
En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgöra en allmän handling.
HFD 2015:5
Fråga om förutsättningarna för socialnämnds medgivande till läkemedelsbehandling av ett barn när den ena av barnets vårdnadshavare motsätter sig behandlingen.
HFD 2015:6
Beslutsorganet Överklagandenämnden i Överklagandenämnden för studiestöd har ansetts vara en domstol i Europakonventionens mening även när beslut fattats av den ledamot som samtidigt är myndighetschef.
HFD 2015:7
Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
HFD 2015:8
Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.
HFD 2015:9
En depåförsäkring som innebär att delar av försäkringskapitalet får placeras i ett skuldebrev med försäkringstagaren som gäldenär har inte ansetts utgöra en pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:10
Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed inte återkrävas enligt dessa regler.
HFD 2015:11
Sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig på uppgift hos Arbetsförmedlingen om anordnare av sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre. Uppgiften har ansetts röra anordnarens affärs- eller driftförhållanden när sysselsättningen sker i affärsverksamhet hos denne.
HFD 2015:12
En personalansvarsnämnd har ansetts ha en sådan självständig ställning inom en myndighet att handlingar som överlämnas dit från ett annat organ inom myndigheten utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen.
HFD 2015:13
Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:14
Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:15
Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.
HFD 2015:16
Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination.
HFD 2015:17
Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt, företag och kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:18
Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter.
HFD 2015:19
Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.
HFD 2015:20
Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmålsdom har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).
HFD 2015:21
Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös.
HFD 2015:22
En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015:23
Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra aktierna har inte ansetts utgöra blankning när lånet inte skett i syfte att aktierna ska avyttras. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:24
Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:25
En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad databehandling som kräver en arbetsinsats på 4-6 timmar har inte ansetts tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.
HFD 2015:26
Fråga om beskattning av vinster på pokerspel som anordnas utanför EES.
HFD 2015:27
Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).
HFD 2015:28
Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelsestraff.
HFD 2015:29
En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med försäkringsgivaren har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen förmedling av försäkringar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015:30
Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 § andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Inkomsttaxering 2008.
HFD 2015:31
Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).
HFD 2015:32
Särskilda skäl att meddela psykologlegitimation för den som dömts till ett långt fängelsestraff för flera mycket allvarliga brott har inte ansetts föreligga, trots att lång tid förflutit sedan brotten begicks och sökandens personliga förhållanden ändrats.
HFD 2015:33
Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet primärt används för sådana transporter som avses i undantaget.
HFD 2015:34
En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015:35
En kommun har inte haft rätt att avslå en ansökan om korttidstillsyn enligt LSS med hänvisning till att sökandens behov kan tillgodoses genom utökad assistansersättning.
HFD 2015:36
I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut.
HFD 2015:37
Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff föranleda att en lagakraftvunnen dom i skattemålet undanröjs. Det gäller även om det skatterättsliga förfarandet avslutades sist och oberoende av om domen i brottmålet var friande och när den vann laga kraft (I och II).
HFD 2015:38
Fråga om en sökandes innehav av en skogsfastighet kan beaktas vid bedömningen av om det är uppenbart att den sökande inte behöver bostadsbidrag.
HFD 2015:39
Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning.
HFD 2015:40
En fysioterapiverksamhet som bedrivs i bolagsform har överlåtits enligt reglerna om s.k. ersättningsetablering i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Hela ersättningen för verksamheten har beskattats hos bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:41
I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:42
En snart 17-årig ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom har inte ansetts utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU.
HFD 2015:43
En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS.
HFD 2015:44
Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
HFD 2015:45
En handlings karaktär av säkerhetskopia ändras inte till följd av att originalhandlingen raderas, även om detta sker i strid med de gallringsföreskrifter som gäller för myndigheten.
HFD 2015:46
Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.
HFD 2015:47
Skatteverket har ansetts behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras när dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige.
HFD 2015:48
Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:49
Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag.
HFD 2015:50
Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan ges företräde. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
HFD 2015:51
Den omständigheten att en av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare mot betalning erbjuder ceremonitjänster i samband med vigsel har ansetts utgöra grund för att återkalla förordnandet.
HFD 2015:52
Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen har inte ansetts tillämplig när det företag som verksamheten bedrivs i och som utomstående äger del i är ett fåmanshandelsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:53
Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem som bedrivs i kommunal regi ytterligare resurser strider mot skollagen när fristående verksamheter får del av motsvarande bidrag först under påföljande budgetår. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
HFD 2015:54
En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som hänför sig till byggnationen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015:55
Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts innebära att domstolen kan vara skyldig att fordra in uppgifter från upphandlande myndighet.
HFD 2015:56
Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas.
HFD 2015:57
En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess.
HFD 2015:58
Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan inte göras gällande under ett rekonstruktionsförfarande för skulder som uppkommit innan ansökan men som förfallit till betalning först under förfarandet.
HFD 2015:59
Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet vid arvskiftet beskattats för i Danmark.
HFD 2015:60
Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:61
Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.
HFD 2015:62
Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i skattepliktig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015:63
Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information om det konkurrerande anbudet. Detta förfarande har ansetts strida mot likabehandlingsprincipen.
HFD 2015:64
Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
HFD 2015:65
Kravet i yrkestrafiklagen på gott anseende har i visst fall ansetts vara uppfyllt trots att den sökande haft en ledande ställning i ett bolag som försatts i konkurs.
HFD 2015:66
En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andelar i ett utländskt bolag - som förvärvtas före bosättningen här - med andelar i ett annat utländskt bolag. Skattskyldighet har ansetts föreligga om de tillbytta andelarna avyttras inom tio år från det att den skattskyldige varit bosatt eller stadigvarande vistats här. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:67
SGI-skydd på den grunden att den försäkrade uppburit studiestöd gäller inte när studiestödet återkrävts.
HFD 2015:68
En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv i balansräkningen om djuren redovisas som omsättningstillgångar men inte om djuren redovisas som anläggningstillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:69
Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för högt debiterade skatten.
HFD 2015:70
Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag utgör en sådan prisreglering som utesluter en tillämpning av kommunallagens självkostnadsprincip.
HFD 2015:71
Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade har inte ansetts vara överklagbart.
HFD 2015:72
För att en kommun enligt 9 § 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats.
HFD 2015:73
Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen.
HFD 2015:74
Fråga om hur den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas när han eller hon har en skyddad SGI som är fastställd utifrån ett heltidsarbete där den faktiska arbetstiden understiger 40 timmar per vecka.
HFD 2015:75
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd.
HFD 2015:76
Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.
HFD 2015:77
Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över ett sparat fördelningsbelopp från den tidigare ägaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015:78
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
HFD 2015:79
Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv.
HFD 2015:80
Ett inslag i närradion har bedömts otillbörligt gynna kommersiella intressen. En särskild avgift har inte ansetts oproportionerlig, trots att inslaget varit kort och haft begränsad spridning, eftersom sändarföreningen tidigare fällts för överträdelser.
HFD 2015:81
Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010.
HFD 2015 not 1
Personuppgifter i enkla digitala dokument ansågs visserligen strukturerade men inte för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter varför behandling av personuppgifterna omfattades av undantagsregeln i 5 a § första stycket personuppgiftslagen
HFD 2015 not 2
Högsta förvaltningsdomstolen ansågs enligt 11 kap. 13 § regeringsformen och punkt 2 av övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) inte behörig att pröva frågan om resning avseende antagande av en detaljplan
HFD 2015 not 3
Ne bis in idem (resning beviljades till den del förfarandet avseende skattetillägg inte avslutats innan det svenska systemet blev oförenligt med tilläggsprotokollets förbud mot dubbelbestraffning)
HFD 2015 not 4
Ne bis in idem (resning beviljades inte då förfarandet i mål om skattetillägg hade avslutats innan Europadomstolen ändrade rättsläget beträffande dubbelbestraffningsförbudet)
HFD 2015 not 5
Ansökan av L.A., S.A. och U.A. om rättsprövning av ett beslut ang. bildande av ett naturreservat
HFD 2015 not 6
Fackförening beskattades för avgift för service som tillhandahölls företag som tecknat hängavtal (förhandsbesked)
HFD 2015 not 7
Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i besluts- eller domskäl ändrade, avvisades
HFD 2015 not 8
Resning beviljades inte i mål om skattetillägg när de faktiska omständigheter som låg till grund för åtal, ogillat åtal eller dom i brottmål inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg
HFD 2015 not 9
Ledamöter i Högsta förvaltningsdomstolen ansågs inte ha varit jäviga vid avgörandet av mål om ledningsprövning i fondbolag (resningsärende) / Ledamöter i Högsta förvaltningsdomstolen ansågs inte ha varit jäviga vid avgörandet av mål om ledningsprövning i fondbolag (resningsärende, också fråga om oriktig rättstillämpning) /OK-Lm
HFD 2015 not 10
Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Utpräglade utrednings- och bevisfrågor aktualiserades som inte lämpade sig att pröva inom ramen för ett förhandsbesked (inkomstskatt)
HFD 2015 not 11
Sökanden hade begärt omprövning av kammarrätts dom hos Skatteverket, som efter utgången av överklagandefristen upplystes om att avsikten med skrivelsen var att överklaga domen (avslag)
HFD 2015 not 12
Frågan om vilken tidpunkt som var relevant för att kunna bedöma en bostadsrättsförenings status inte hade analyserats av Skatterättsnämnden (återförvisning) / Frågan om vilken tidpunkt som var relevant för att kunna bedöma en bostadsrättsförenings status inte hade analyserats av Skatterättsnämnden (inkomstskatt, återförvisning)
HFD 2015 not 13
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av
HFD 2015 not 14
Ne bis in idem (resning beviljades inte i mål om skattetillägg då beskattning för förbjudet lån inte ansågs som straff i Europakonventionens mening)
HFD 2015 not 15
Kammarrätt hade avgjort mål utan att invänta en av klaganden förutskickad komplettering (återförvisning)
HFD 2015 not 16
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning
HFD 2015 not 17
Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (avslag) / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (rättsprövning, avslag)
HFD 2015 not 18
Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (avslag) / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (rättsprövning, avslag)
HFD 2015 not 19
Kammarrätt hade avgjort mål utan att ha uppmärksammat ett e-postmeddelande som skickats till kammarrätten (återförvisning)
HFD 2015 not 20
Tidsfristen för att ansöka om rättsprövning ansågs vara av beskaffenhet att kunna återställas / Invändning om att regeringens beslut skickats till den enskilde utan att dennes ombud underrättats (avslag)
HFD 2015 not 21
Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Frågan om jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen var tillämplig borde besvaras först när skattekonsekvenserna av hela förfarandet kunde överblickas
HFD 2015 not 22
Tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2015 not 23
Undantaget för förmedling av aktier ansågs omfatta biträde i samband med förvärv respektive avyttring av aktier i fastighetsförvaltande bolag men inte tjänster avseende analys av fastighetsmarknaden och utvecklande av portföljstrategier (förhandsbesked)
HFD 2015 not 24
Mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga avskrevs sedan förvaltningsrätten beslutat om vård / Ersättning beviljades inte offentligt biträde för arbete med överklagande i mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga när överklagandet gjorts efter det att förvaltningsrätten bifallit socialnämndens ansökan om vård
HFD 2015 not 25
Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)
HFD 2015 not 26
Ändamålet med interimistiskt beslut hade förfallit (avskrivning) / Mål om interimistiskt beslut i fråga om uppskov med verkställighet av fängelsestraff avskrevs sedan förvaltningsrätten avslagit överklagande av beslut om uppskovet
HFD 2015 not 27
Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Frågan om det förelåg en väsentlig skatteförmån enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
HFD 2015 not 28
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till underinstans för ny prövning
HFD 2015 not 29
Ansökan om resning i ärende som slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
HFD 2015 not 30
Ersättning till aktiebolag för inkomstbortfall på grund av avtalsbrott ansågs skattepliktig (förhandsbesked)
HFD 2015 not 31
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg sig inte behörig att pröva frågan om återställande av försutten tid rörande ett inte överklagat beslut av länsstyrelse om upphävande av strandskydd
HFD 2015 not 32
Kammarrätt underlät i mål om livränta att ta ställning till åberopad muntlig bevisning (återförvisning) / Kammarrätt underlät i mål om arbetsskadelivränta att ta ställning till åberopad muntlig bevisning (återförvisning)
HFD 2015 not 33
Inte omfatta administration av kollektivavtalade försäkringar inom ramen för ett centralt pensionsavtal / Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta administration av kollektivavtalade försäkringar inom ramen för ett centralt pensionsavtal (förhandsbesked)
HFD 2015 not 34
Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta förmedling av en bostadsrätt (förhandsbesked)
HFD 2015 not 35
Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta kunde inte grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts till Försäkringskassan
HFD 2015 not 36
Resning beviljades inte när förundersökning avseende misstänkt brott lagts ned / Resning beviljades inte i mål om skattetillägg när förundersökning avseende misstänkt brott lagts ned
HFD 2015 not 37
Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (avslag) / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (rättsprövning, avslag)
HFD 2015 not 38
När de uppgifter sökanden lämnat på kassakort inte var oriktiga saknades grund för att utesluta honom ur arbetslöshetskassan
HFD 2015 not 39
Resning beviljades inte när skattetillägg påförts innan åtal väckts för skattebrott / Resning beviljades inte i mål om skattetillägg när skattetillägget påförts innan åtal väckts för skattebrott
HFD 2015 not 40
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Förhandsbesked, skatter , fråga om meddelande av förhandsbesked / Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt) / Förhandsbesked, inkomstskatt , förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att
HFD 2015 not 41
Vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om (LVU) / Vårdnadshavares agerande i samband med upphörande av frivillig vård i familjehemmet ansågs inte utgöra brister i omsorgen enligt 2 § LVU
HFD 2015 not 42
Förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus (avslag)
HFD 2015 not 43
Undantaget för sjukvårdstjänster ansågs tillämpligt på sjukgymnastik enligt Feldenkraismetoden (förhandsbesked) / Verksamhet som avsåg att deltagarna skulle öva upp sin förmåga att mentalt kunna påverka sina rörelsemönster ansågs inte utgöra idrott i mervärdesskattelagens mening (förhandsbesked)
HFD 2015 not 44
Skatteverket ansågs behörigt att pröva en ansökan om dödförklaring av en utländsk medborgare vilkens enda anknytning till Sverige var äktenskap med en person som var bosatt i Sverige
HFD 2015 not 45
De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda / Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda (inkomstskatt) / Överlåtelse av fastighet mot ersättning som understiger taxeringsvärdet till aktiebolag som delvis ägs av närstående skulle behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen (förhandsbesked)
HFD 2015 not 46
Överlåtelse av fastighet till aktiebolag som delvis ägs av närstående skulle behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen (förhandsbesked)
HFD 2015 not 47
Styrelseledamot i aktiebolag ansågs ha varit grovt oaktsam genom passivitet och kunde därför inte undgå betalningsskyldighet enligt bestämmelserna om företrädaransvar i skattebetalningslagen
HFD 2015 not 48
En handlings karaktär av säkerhetskopia ansågs inte ändras till följd av att originalhandlingen raderas, även om detta skett i strid med de gallringsföreskrifter som gällde för myndigheten
HFD 2015 not 49
Sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen förelåg för en till ett e-postmeddelande fogad bilaga som inte kunde antas sakna kommersiellt intresse
HFD 2015 not 50
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om större normöverskott skulle beaktas vid bedömningen av en enskilds rätt till bistånd flera månader efter det att medlen förbrukats, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om större normöverskott skulle beaktas vid bedömningen av en enskilds rätt till bistånd flera månader efter det att medlen förbrukats, prejudikatskäl)
HFD 2015 not 51
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Offentlig upphandling (fråga om en anbudsgivare vars anbud rätteligen uteslutits från en upphandling till följd av bristande kravuppfyllelse kunde anses ha lidit eller kunna komma att lida skada för det fall att även övriga anbud i upphandlingen borde ha uteslutits på samma grund och om domstol för att kunna bedöma om skaderekvisitet är uppfyllt därmed måste pröva den uteslutna anbudsgivarens invändningar mot övriga anbud, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om en anbudsgivare vars anbud rätteligen uteslutits från en upphandling till följd av bristande kravuppfyllelse kunde anses ha lidit eller kunna komma att lida skada för det fall att även övriga anbud i upphandlingen borde ha uteslutits på samma grund och om domstol för att kunna bedöma om skaderekvisitet är uppfyllt därmed måste pröva den uteslutna anbudsgivarens invändningar mot övriga anbud (prejudikatskäl)
HFD 2015 not 52
Skadestånd som medgetts i civilprocess föranledde inte resning i mål om inkomsttaxering
HFD 2015 not 53
Fråga om lagligheten av beslut om placering av barn i förskoleklass vid viss skola / Mål om placering av barn i förskoleklass vid viss skola avskrevs sedan tiden för placeringen passerats
HFD 2015 not 54
Fråga om viss fondförsäkring skulle beskattas enligt bestämmelserna för kapitalförsäkring (förhandsbesked)
HFD 2015 not 55
Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga Migrationsöverdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd avvisades eftersom beslutet inte var överklagbart
HFD 2015 not 56
Uthyrning av boenderum i HVB-hem ansågs avse stadigvarande bostad och var därmed inte skattepliktig (förhandsbesked)
HFD 2015 not 57
Vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om (LVU) / Mål rörande beslut om omedelbart omhändertagande avskrevs när beslutet ersatts av ett nytt sådant beslut
HFD 2015 not 58
Beskattning vid avyttring av tillgångar i ett svenskt aktiebolags filial i Norge till ett norskt bolag utan rätt till s.k. fiktiv avräkning ansågs oförenlig med EES-avtalet (förhandsbesked)
HFD 2015 not 59
Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig ansågs i visst fall strida mot EU-rätten (förhandsbesked)
HFD 2015 not 60
Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen inom skyddsområde för annan koncession (avslag)
HFD 2015 not 61
Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om registrering av bouppteckning sedan ny utredning tillkommit om dödsbodelägare (synnerliga skäl)
HFD 2015 not 62
Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte / Eftersom den aktuella unionsrättsliga regleringen redan tolkats av EU-domstolen (rättsprövning) / Beslut om arbetsplan för väg fattades innan tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken lämnats (avslag) / Rättsprövning av vissa regeringsbeslut -övriga frågor-knapphändig motivering av regeringsbeslut (avslag)
HFD 2015 not 63
Vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om (LVU) -med anledning av en hovrättsdom, meddelad efter det att kammarrätten avslagit ett överklagande av förvaltningsrättens dom om beredande av vård enligt LVU, ansågs målet böra återförvisas till kammarrätten för ny handläggning och förvaltningsrättens dom om beredande av vård gälla
HFD 2015 not 64
Skattskyldighet för varor som ett bolag förvärvat från en leverantör i ett annat EU-land, och som levererats till leverantörens konsignationslager hos bolaget, ansågs inträda först när slutkunden beställt varorna hos bolaget (förhandsbesked) / Mervärdesskatt -skattskyldighet för varor som ett bolag förvärvat från en leverantör i ett annat EU-land, och som levererats till leverantörens konsignationslager hos bolaget, ansågs inträda först när slutkunden beställt varorna hos bolaget (förhandsbesked)
HFD 2015 not 65
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte / Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt) / Förhandsbesked, mervärdesskatt- förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att / I mål om förhandsbesked angående mervärdeskatt eftersom underlaget var för bristfälligt för att kunna läggas till grund för ett förhandsbesked
HFD 2015 not 66
Sjukpenning (fråga om hur den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas när han eller hon har en skyddad sjukpenninggrundande inkomst som är fastställd utifrån ett heltidsarbete där den faktiska arbetstiden understiger 40 timmar per vecka)
HFD 2015 not 67
Aktier som redovisningsmässigt ändrade karaktär från lagertillgångar till placeringstillgångar skulle behålla sin skattemässiga karaktär av lagertillgångar (förhandsbesked)
HFD 2015 not 68
Ishockeydomare ansågs ha sitt tjänsteställe på den plats där matcherna spelades
HFD 2015 not 69
Avdrag för utgifter vid avyttring av privatbostadsfastighet (avslag)