RÅ 2002:1
Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en tolvårig pojke som olovligen kvarhålls i Sverige skall hänsyn tas till barnets uttalade vilja att stanna här. Omständigheterna har emellertid varit sådana att barnets viljeyttring inte ansetts utgöra ett så övervägt och välgrundat ställningstagande att den kunnat tillmätas avgörande betydelse. Tillämpning av 12 § punkt 3 lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.
RÅ 2002:2
Fri tandvård som en arbetsgivare erbjuder en anställd har, under förutsättning att någon ersättning för den tandvård som omfattas av förmånen inte lämnas enligt lagen om allmän försäkring, inte ansetts som offentligt finansierad tandvård. Förmånen har därför inte ansetts skola föranleda förmånsbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:3
Ensamstående kvinna, som fött barn efter insemination i Danmark med okänd donator, har ansetts berättigad till bidragsförskott för barnet.
RÅ 2002:4
Regeringens beslut i ett ärende om moratorium avseende en skatteskuld har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.
RÅ 2002:5
Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör har inte ansetts ha rätt att överklaga en därefter meddelad dom av länsrätten av innebörd att upphandlingen får avslutas först sedan viss rättelse skett.
RÅ 2002:6
Konstförening, som har som ändamål att söka bredda och fördjupa intresse för god konst bland de anställda i en kommun samt att inköpa och bland medlemmarna lotta ut konstverk, har ansetts begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1992-1995.
RÅ 2002:7
Då närstående till delägare i fåmansbolag, som tillverkade fritidshus, förvärvat visningshus, som uppställts på hans tomt, har marknadsvärdet vid förmånsbeskattning inte ansetts kunna baseras på marknadsvärdet på liknande byggnader på arrenderad mark eller på vad som kunnat erhållas vid en bortforsling av byggnaderna utan på en uppskattning av vad en utomstående person i en liknande situation skulle ha varit beredd att betala för byggnaderna. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 2002:8
Bestämmelserna i körkortslagstiftningen om godkännande av handledare vid övningskörning har ansetts utgöra sådana betungande offentligrättsliga föreskrifter som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Rättsprövning.
RÅ 2002:9
Ersättning som utbetalas till ett bolag, som framställt ett sceniskt verk inför en viss musikgrupps framträdande, för tillhandahållande av en föreställning, där musikgruppen framför verket och även annan personal medverkar, har inte ansetts undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt enligt 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200). Då musikgruppens framträdande bedömts som det huvudsakliga tillhandahållandet skall skattesatsen 25 procent tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002:10
Förmån av delvis fri kost har ansetts föreligga när anställda fått betala ett pris för måltider som understiger marknadsvärdet. Värdet av förmånen har dock jämkats med hänsyn till att måltiden haft karaktär av s.k. snabbmat.
RÅ 2002:11
Vårdinsatserna beträffande funktionshindrat barn, för vilket helt vårdbidrag beviljats, har ansetts ha haft sådan omfattning att de skulle beaktas vid bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga i samband med fastställandet av sjukbidrag.
RÅ 2002:12
Den kommunala kompetensen har ansetts omfatta namnsättning av enskild väg.
RÅ 2002:13
Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse mot ersättning av väg till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002:14
Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom den överskridit högsta tillåtna årsavgift enligt direktiv 93/89/EEG.
RÅ 2002:15
Verksamhet avseende skogsbruk på en fastighet om ca 30 hektar, där den skattskyldige själv utförde allt arbete, har ansetts utgöra aktiv näringsverksamhet. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2002:16
Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samband med lagring av produkter färdiga för försäljning, har inte ansetts hänförlig till tillverkningsprocessen och därför inte ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen. Förhandsbesked angående energiskatt.
RÅ 2002:17
Fråga om avskrivning av studielån har ansetts böra sakprövas av domstol utan hinder av att hela låneskulden betalats in till Centrala studiestödsnämnden.
RÅ 2002:18
Fråga om serveringstillstånd enligt alkohollagen bör vägras med hänsyn till risken för alkoholpolitiska olägenheter.
RÅ 2002:19
Fråga om innebörden av uttrycket "inneha andelar" i bestämmelserna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:20
Grund för påförande av skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för bokförda men inte skattepliktiga intäkter med ett belopp som väsentligen överskred vad som i deklarationen redovisats som bolagets totalt bokförda intäkter under året.
RÅ 2002:21
En person har vid tillämpning av 3 § 12 mom. femte stycket lagen om statlig inkomstskatt inte ansetts ha varit verksam i betydande omfattning i ett företag trots att han varit ensam ägare till och ende ordinarie styrelseledamot i företaget.
RÅ 2002:22
Kammarrätt har åsidosatt sitt utredningsansvar enligt 8 § förvaltningsprocesslagen genom att avgöra ett mål utan att ha tillgång till av klaganden åberopade intyg.
RÅ 2002:23
Yrkande om muntlig förhandling i ett mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning borde ha bifallits redan med tillämpning av 9 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen när de faktiska förhållandena i flera hänseenden framstod som oklara. Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2002:24
Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, ett bolag, genom en riktad nyemission kommer att äga drygt 90 procent av aktierna medan övriga aktieägare förvärvar konvertibla skuldebrev. Efter konvertering av skuldebreven kommer aktierna att ägas i samma proportioner som före nyemissionen. Syftet med åtgärderna är att öppna möjlighet att lämna koncernbidrag. Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:25
Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna bli föremål för nåd. Yttrande till regeringen.
RÅ 2002:26
Kammarrätt, som för kännedom översänt överklagandehandling till klagandens motpart, hade inte bort avskriva målet efter återkallelse utan att dessförinnan enligt 18 § förvaltningsprocesslagen ha kommunicerat återkallelsehandlingen med motparten och därigenom berett honom tillfälle att framställa yrkande om ersättning för rättegångskostnader.
RÅ 2002:27
Uppskov med beskattning av realisationsvinst har ansetts kunna medges då en person bytt hälften av sina aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag samtidigt som den andra hälften av aktierna avyttrats till det andra bolaget mot kontant betalning.
RÅ 2002:28
I protokoll från sammanträde med riksbanksdirektionen intagen uppgift om den ram inom vilken rätten att genomföra valutainterventioner delegerats har ansetts vara av sådan art att det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder inom det valutapolitiska området motverkas om uppgiften röjs.
RÅ 2002:29
Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande av det avgörande som delgivningen avsåg, när det av anteckningarna framgick att adressaten var missnöjd med avgörandets innebörd.
RÅ 2002:30
Fråga om disciplinär åtgärd mot fastighetsmäklare på grund av försök att påverka uppdragsgivare att inte göra anmälan till Fastighetsmäklarnämnden.
RÅ 2002:31
Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga när beskattning för bilförmån grundats enbart på presumerad privat användning av bilen. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2002:32
Enligt studiestödslagen (1973:349) gällde delvis olika regler för återbetalning av studiemedel och studielån beroende på om låntagaren var bosatt i Sverige eller utomlands. Det har inte ansetts vara förenligt med gemenskapsrätten att vägra låntagare som är bosatta i annat EU-land återbetalning enligt de regler som tillämpas för här bosatta låntagare (I och II).
RÅ 2002:33
Fråga om återkallelse eller varning i mål om serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) (I och II).
RÅ 2002:34
När länsrätten i ett s.k. blandat mål enligt plan- och bygglagen avgjort målet i sak och kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd, har Regeringsrätten efter att ha upphävt underinstansernas avgöranden överlämnat målet till kammarrätten för fortsatt handläggning.
RÅ 2002:35
En arbetstagare med bostadsorten som tjänsteställe har, då hans tjänstgöring på annan ort sträckt sig över flera helger, av sin arbetsgivare fått ersättning för en resa högst var fjortonde dag mellan tjänstgöringsorten och bostadsorten. Arbetsgivaren har ansetts skyldig att redovisa arbetsgivaravgifter för ersättningen, då resorna inte ansetts utgöra tjänsteresor.
RÅ 2002:36
Förutsättningar för fortsatt rättspsykiatrisk vård har ansetts föreligga med hänsyn till risken för återfall i brott på grund av sjukdomen trots att patienten sedan mer än fem år oavbrutet haft tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
RÅ 2002:37
Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatta hägn avsett för strutsar.
RÅ 2002:38
Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts avseende avfall som deponerats före det att lagen om avfallsskatt trädde i kraft. Sådant avfall har inte heller ansetts deponerat på den nya avfallsanläggningen vid den tidpunkt då deponering skedde på den äldre avfallsanläggningen.
RÅ 2002:39
Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesförelägganden, har vitena inte kunnat dömas ut fastän adressaten kunnat antas ha åsidosatt föreläggandenas föreskrifter.
RÅ 2002:40
Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om fortsatt psykiatrisk tvångsvård när tvångsvården upphört under kammarrättens handläggning av målet.
RÅ 2002:41
Överlåtelse mot ersättning av en kundfordran, som ansetts definitivt förlorad, har bedömts utgöra en från den mervärdesskattepliktiga omsättningen åtskild transaktion. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002:42
Ett uthyrningsföretag betingar sig utöver hyra en särskild premie att betalas löpande för att efter hyrestidens utgång friskriva hyrestagaren från ansvar för reparationer av den då återlämnade egendomen. Den särskilda premien har setts som en till hyresavtalet knuten ersättning som skall beskattas enligt samma grunder som hyran. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:43
Kostnader för handikappad pojkes resor till fristående skola i grannkommun har i visst fall ansetts utgöra en ersättningsgill merkostnad som skall beaktas vid fastställande av rätt till vårdbidrag.
RÅ 2002:44
Nedsättning av statlig fastighetsskatt har inte ansetts kunna medges för sådana utrymmen i byggnad under uppförande som ännu inte färdigställts (I) och inte heller för lägenheter som är avsedda att upplåtas med bostadsrätt (II).
RÅ 2002:45
Fråga om tillämpningsområdet för förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
RÅ 2002:46
När en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklaration men senare lämnat uppgifter som godtagits av skattemyndigheten har skattetillägg beräknats på skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt.
RÅ 2002:47
Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på grundval av det arbete som sökanden utfört samtidigt som hon uppburit föräldrapenning eller med utgångspunkt från sökandens arbetsförhållanden innan hon påbörjade föräldraledigheten.
RÅ 2002:48
Nedsättning av arbetsförmågan - när fråga är om rätt till sjukpenning - har för försäkrad, som vid sidan av heltidsanställning också varit anställd på deltid som brandman, bedömts med utgångspunkt i den försäkrades totala arbetsutbud utan hänsyn tagen till jourtid i anställningen som brandman.
RÅ 2002:49
Fråga om taxering av obebyggd fastighet, belägen inom naturreservat, när fastigheten har del i en med småhus bebyggd marksamfällighet. Allmän fastighetstaxering 1990.
RÅ 2002:50
Fråga om förfrågningsunderlag och tillämpad utvärderingsmodell i visst fall uppfyller det krav på affärsmässighet som uppställs i lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2002:51
En trycksak, bestående av en bild- och textdel samt en kalenderdel, har inte ansetts som bok eller liknande alster för vilka mervärdesskatt kan tas ut med 6 procent utan som en almanacka för vilken skatt skall tas ut med 25 procent. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002:52
Fråga om omsättning av värdepapper i ett investmentföretags likviditetsreserv har sådan omfattning att karaktären av investmentföretag därigenom går förlorad.
RÅ 2002:53
En delägare, tillika anställd, i ett fåmansföretag har utan inskränkning kunnat disponera företagets fritidshus. Hon har förmånsbeskattats för dispositionsrätten.
RÅ 2002:54
Utdrag ur Centrala studiestödsnämndens register över mottagare av studiemedel har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen och 10 § f personuppgiftslagen.
RÅ 2002:55
Fråga om särskilda skäl förelegat för anstånd med betalning av skatt utan krav på säkerhet.
RÅ 2002:56
Fråga om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt när kostnaderna avsett ombuds resor till huvudmannens kontor, sakkunnigutlåtande och konsultation med sakkunnig.
RÅ 2002:57
Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.
RÅ 2002:58
En intressent som inte överklagat länsrätts dom fastän denna gått intressenten emot är inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd.
RÅ 2002:59
Innehavare av näringsfastighet har vid tillämpning av bestämmelsen i 46 § 1 mom. kommunalskattelagen, enligt vilken allmänt avdrag för underskott av förvärvskälla får göras avseende det beskattningsår då den skattskyldige började bedriva förvärvskällan och de fyra närmast följande beskattningsåren, ansetts bedriva förvärvskällan redan från och med förvärvet av fastigheten. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2002:60
I fall då spärrtid enligt beslut om återkallelse av körkort har hunnit löpa ut innan frågan om spärrtidens längd avgjorts av högre instans har spärrtiden räknats från delgivningen av den högre instansens beslut och den tid under vilken körkortshavaren varit fråntagen förarbehörigheten till följd av det tidigare beslutet räknats av från spärrtiden.
RÅ 2002:61
En försäkringskassa förfor riktigt när den i ett ärende om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring avvisade den försäkrades förnyade ansökan i en sak som redan avgjorts genom länsrätts lagakraftvunna dom. Res judicata.
RÅ 2002:62
Ändamålet med ett vite har förlorat sin betydelse, när de förelagda prestationerna blivit obehövliga till följd av att adressaten på grund av sin utsatta ekonomiska situation - och således inte i ett direkt syfte att undgå vitespåföljd - tvingats att avyttra den verksamhet som avsågs med vitesföreläggandet. Hänsyn har också tagits till det förhållandet att adressaten inte kunnat antas återuppta verksamheten inom överskådlig tid.
RÅ 2002:63
En basstation för mobiltelefoni, bestående av en 36 m hög mast och två teknikbodar, som skall placeras inom ett planområde som har betecknats som parkmark har inte ansetts som en sådan byggnadsåtgärd som kan ses som en mindre avvikelse från planen.
RÅ 2002:64
Fråga om skattemyndigheten visat att det finns skäl att kräva säkerhet som villkor för anstånd med betalning av skatt.
RÅ 2002:65
En detaljplan har under genomförandetiden ändrats genom att en ny detaljplan antagits för en del av planområdet. Ägarna av några fastigheter, som är belägna inom det ursprungliga planområdet men utanför området för den nya planen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts vara berörda av planändringen i den mening som avses i 5 kap. 11 § första stycket plan- och bygglagen. Rättsprövning.
RÅ 2002:66
Tid för begäran hos skattemyndigheten om omprövning av taxeringsbeslut, däribland tid för ansökan om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst, har ansetts kunna återställas. Inkomsttaxering 1991.
RÅ 2002:67
Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt har ansetts föreligga i verksamhet som avser korttidsupplåtelser av företagsbostäder. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002:68
I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.
RÅ 2002:69
Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn men inte det familjehem som också varit tappande part.
RÅ 2002:70
Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om han alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. I stället har hans fortsatta innehav av familjens åretruntbostad i Sverige tillmätts avgörande betydelse för besvarandet av frågan, varvid särskilt beaktats hur länge den skattskyldige dittills vistats utrikes.
RÅ 2002:71
Ett överklagande måste inte först avvisas som för sent inkommet för att en ansökan om återställande av försutten tid skall kunna prövas.
RÅ 2002:72
Vid tillämpning av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts vara tillgänglig för arbetsförmedlingen även under sådana enstaka dagar då hon uppburit föräldrapenning för vård av sjukt barn.
RÅ 2002:73
Sedan kvitton förkommit och annat underlag för avdrag för förbättringskostnader vid en fastighetsförsäljning visat sig bristfälligt har kostnadernas storlek uppskattats efter vad som framstått som skäligt. Inkomsttaxering 1997.
RÅ 2002:74
Makar har med kort tids mellanrum påbörjat anställningar på skilda orter utanför den gemensamma bostadsorten. Hinder har inte ansetts föreligga mot att under en övergångstid medge vardera maken avdrag för ökade levnadskostnader på grund av s.k. dubbel bosättning. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2002:75
Skattetillägg har påförts med 20 procent av underlaget då den skattskyldige underlåtit att redovisa en fastighetsförsäljning men denna framgått av sådan underrättelse till skattemyndigheten om beslut i anledning av sökt lagfart som vederbörande myndighet författningsenligt skall lämna. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2002:76
Bolag som upplösts efter avslutad konkurs och som av den anledningen annars saknade rättskapacitet och partshabilitet har ändå ansetts berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skatte- och avgiftstillägg. Därvid har det ansetts nödvändigt att även de på skönsmässig grund fastställda besluten om inkomsttaxering, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt prövas.
RÅ 2002:77
Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall inte ansetts utgöra någon kostnad för det låntagande bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:78
I samband med ett aktiebyte har den som avyttrat kvalificerade aktier anställts hos den som förvärvat dessa, varvid avtalats att den anställde hade att utge skadestånd motsvarande värdet av en del av de vederlagsaktier som han erhållit, om han inom viss tid lämnade sin anställning. Avyttringen av vederlagsaktierna har skattemässigt bedömts som en partiell återgång av aktiebytet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:79
En skattskyldig har, sedan länsrätten påfört honom skattetillägg, dömts för skattebedrägeri avseende samma oriktiga uppgift som föranlett tillägget. Det har ansetts inte stå i strid med förbudet mot dubbelbestraffning, sådant det kommer till uttryck i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen, att låta skattetillägget bestå då det i konventionens mening inte varit fråga om samma brott.
RÅ 2002:80
Ersättning som utges vid överlåtelse av ett utgivningsbevis för en tidning från de fysiska personer som äger beviset till det av dem ägda bolaget där tidningsutgivningen bedrivs har ansetts skola beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:81
Vid bedömning av möjligheten att småhustomter skall kunna avskiljas till självständiga fastigheter bör hänsyn tas även till om ett avskiljande skulle vara förenat med avsevärd tidsutdräkt. Särskild fastighetstaxering 1992.
RÅ 2002:82
Ett aktiebolag, som upplösts genom fusion, har ansetts som skattesubjekt vid inkomsttaxering för beskattningsår som avslutats före upplösningen.
RÅ 2002:83
Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:84
Engångsersättning för upplåtelse under 25 år av mark för vindkraftverk har ansetts kunna periodiseras över avtalets löptid. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:85
Omfattningen av Vägverkets utredningsskyldighet vid registrering av ny ägare till fordon. Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd.
RÅ 2002:86
Vid beslut om återbetalning av preliminärt bostadsbidrag som betalats ut med högre belopp än det slutligt fastställda bidraget skall hänsyn inte tas till sådana förhållanden som skulle ha kunnat föranleda höjning av det preliminära bidraget för det fall en ansökan gjorts om en sådan höjning.
RÅ 2002:87
Hinder har inte ansetts föreligga att medge ett aktiebolag avdrag för kapitalförlust (realisationsförlust) som uppkommit vid upplösning av ett handelsbolag vid vilken aktiebolaget förvärvar handelsbolagets egendom till underpris. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:88
Varor som tillverkats av ett bolag i Sverige och som transporterats för bolagets räkning till av bolaget anlitade speditörer i utlandet där de lagrats för bolagets räkning och på bolagets bekostnad till dess kunden avropat varorna har, oavsett om för kunden bindande order lämnats eller inte, ansetts ingå i bolagets lager.
RÅ 2002:89
Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. på den lön som deltagarna uppbar för sin medverkan i föreställningarna. Förutsättningar har däremot inte ansetts föreligga att beskatta bolaget enligt samma lag för inkomst från föreställningarna.
RÅ 2002:90
Skattefrihet vid försäljning av fastighet från ett fideikommissaktiebolag har inte ansetts kräva att bolagets hela fastighetsbestånd säljs. Inkomsttaxering 1993 och 1994.
RÅ 2002:91
Rätten till kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelev, som enligt ett fast system växelvis bor hos föräldrar med gemensam vårdnad och som därför har två likvärdiga hem, har ansetts omfatta resor till och från båda hemmen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2002:92
En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:93
En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts ha rätt att få uppgift om det utländska medborgarskapet registrerad i folkbokföringsdatabasen eller intagen i personbevis.
RÅ 2002:94
Intäktsredovisning av ersättning för framtida hyresbetalningar, innefattande periodisering enligt en annuitetsmetod, har inte ansetts strida mot god redovisningssed. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 2002:95
Plenimål. Ett mål som avser endast fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. utgör inte ett sådant mål om skatt som avses i nämnda lag.
RÅ 2002:96
Arbetsgivare har ansetts redovisningsskyldig för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag när lönen blir tillgänglig för lyftning för den anställde.
RÅ 2002:97
Den omständigheten att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen svensk folkpension har inte ansetts medföra rätt till avdrag vid den svenska inkomsttaxeringen.
RÅ 2002:98
Riksförsäkringsverket har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om beräkning av bostadskostnad till att besluta en föreskrift om rätt till bostadstillägg. Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2002:99
Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det förhållandet att hon erhållit en doktorandtjänst vid ett svenskt universitet, som innebar att hon fortsatt skulle bo och arbeta utomlands, har inte ansetts utgöra grund för återbosättning i Sverige.
RÅ 2002:100
En sådan undantagssituation har inte ansetts föreligga att en kommun haft rätt att vägra bostadsanpassningsbidrag till en nödvändig men förhållandevis dyrbar åtgärd med hänvisning till en annan lämpligare bostad.
RÅ 2002:101
Ett svenskt aktiebolag avyttrar hela sin näringsverksamhet, som bedrivs från ett fast driftställe i Danmark, till ett danskt aktiebolag mot marknadsmässig ersättning i form av aktier i det danska bolaget. Anskaffningsvärdet för de av det svenska bolaget mottagna aktierna har ansetts motsvara den avyttrade verksamhetens marknadsvärde. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002:102
En skattskyldig har haft ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning. Bostaden på arbetsorten utgjordes av en villafastighet. Ränteutgifter avseende lån hänförliga till fastigheten har inte räknats in i utgifterna för logi på arbetsorten. Inkomsttaxering 1995 och 1996.
RÅ 2002:103
5 kap. 1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan om brott.
RÅ 2002:104
Resegarantinämnden har ansetts vara en domstol i Europakonventionens mening.
RÅ 2002:105
Bestämmelserna i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga i fråga om handelsbolag men den aktuella fordringen har inte ansetts som ett sådant finansiellt instrument som avses i nämnda lagrum. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2002:106
Villkorat aktieägartillskott har inte ansetts utgöra ett sådant finansiellt instrument som avses i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 2002:107
Ovillkorat aktieägartillskott tillkommet genom omvandling från villkorat sådant har värderats till det villkorade tillskottets värde vid omvandlingen. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2002:108
Ansöknings- och tillsynsavgifter som erlagts enligt alkohollagen har ansetts uttagna i strid med gemenskapsrätten och därför böra återbetalas enligt alkoholförordningens återbetalningsregler. Ränta har däremot inte ansetts kunna utgå på det belopp som skall återbetalas.
RÅ 2002:109
Förmån av fria betalkort som arbetsgivare tillhandahållit anställda har inte utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter, eftersom förmånen var skattefri för mottagarna.
RÅ 2002:110
Överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror till underpris har inte ansetts medföra uttagsbeskattning eller jämkning av dotterbolagets avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till de överlåtna tillgångarna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002:111
Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring uppstår ett brutet tal, skall detta avrundas till närmaste hela timtal.
RÅ 2002:112
En restaurangkedja har lämnat en viss procentuell andel av en dags försäljningsintäkter till en närstående stiftelse. Beskattningsunderlaget för bestämmande av mervärdesskatt har utgjorts av ersättningen vid försäljningen utan avdrag för den del som skall tillfalla stiftelsen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002:113
Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska publikationer, vilka varit undantagna från skatteplikt i mervärdesskattehänseende, har inte ansetts tillhandahålla några skattepliktiga förmedlingstjänster.
RÅ 2002:114
Fråga i mål om rätt till sjukpenning om det föreligger särskilda skäl att beakta sådana omständigheter som avses i 3 kap. 7 § sjätte stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning.
RÅ 2002:115
Fördelningen av resultat i handelsbolag har frångåtts vid taxeringen då den framstod som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl (I) men godtagits då den inte kunde antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar (II). Inkomsttaxering 1989.
RÅ 2002 not 1
Förhandsbesked om alkoholskatt undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökning / Alkoholskatt (förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen)
RÅ 2002 not 2
Jäv för ledamot i kommunfullmäktige (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 3
Ändring av detaljplan för att möjliggöra ändrad användning av lokaler (avslag) / Fråga om ändring av detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag) / Ändring av detaljplan för att möjliggöra ändrad användning av lokaler (avslag) / Fråga om ändring av detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag)
RÅ 2002 not 4
I ärende om bygglov för vindkraftverk (fastighetsägare som inte hörts hade överklagat beslutet, avvisning) / Fastighetsägare som inte hörts i ärende om bygglov för vindkraftverk hade överklagat beslutet (resningsärende, avvisning)
RÅ 2002 not 5
Försutten tid för framställning om skatteberäkning för ackumulerad inkomst kunde inte återställas
RÅ 2002 not 6
Ansökan av Malungs kommun om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om bidrag till fristående skola och till fristående förskoleklass
RÅ 2002 not 7
Överklagande av kammarrätts beslut om ersättning till offentligt biträde avvisades med hänvisning till att kammarrätten inte medgett överklagandetillstånd
RÅ 2002 not 8
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjdes då kammarrätten redan tidigare avgjort prövningstillståndsfrågan
RÅ 2002 not 9
Regeringsrätten skulle inte pröva ansökan om resningsärende när varken regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet var högsta instans
RÅ 2002 not 10
Beslut av kammarrätt att avvisa yrkande ang. förordnande av boutredningsman fastställdes
RÅ 2002 not 11
Försummelse av kammarrätt att underrätta ombud om delgivning som skett med huvudmannen (bifall) / Tiden för överklagande återställdes när ombud inte underrättats om delgivning som skett med huvudmannen
RÅ 2002 not 12
Sjukhusvistelse när underrättelse om förenklad delgivning anlände (avslag)
RÅ 2002 not 13
Beslut ang. befrielse från sophämtning som meddelats efter miljöbalkens ikraftträdande skulle prövas av miljödomstol
RÅ 2002 not 14
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ägare av en fastighet som överklagat byggnadsnämndens beslut avseende en grannes byggnadsåtgärder kunde inte få sin talan prövad sedan fastigheten överlåtits
RÅ 2002 not 15
Ansökan av K.E. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Botkyrka kommun (2000-09-19) beslutade att anta detaljplan för Tunaskolan i Tuna-Nackdala i kommunen
RÅ 2002 not 16
Beslut att anta områdesbestämmelser för reglering av fritidsbebyggelse (avslag) / Beslut att anta områdesbestämmelser för reglering av fritidsbebyggelse (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 17
Ansökan avvisad när den avsett introduktion på Riddarhuset
RÅ 2002 not 18
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus (avslag) / Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (rättsprövning, avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus (avslag)
RÅ 2002 not 19
Ansökan av J.M. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun (2000-05-30) antog detaljplan för kvarteret Kostern inom stadsdelen Masthugget. Syftet med planen var att ge möjlighet att bygga drygt 100 bostadslägenheter
RÅ 2002 not 20
Förlust i handelsbolag på syntetiska optioner ansågs avdragsgill till 70 procent och utan ytterligare avdragsbegränsning hos det delägande aktiebolaget (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 21
Bygglov för utbyggnad av golfbana (intresseavvägning, avslag) / Beslut om bygglov för utbyggnad av golfbana (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 22
Beslut at upphäva bygglov med hänsyn till de boendes hälsa och till utnyttjandet av flygplats (intresseavvägning, avslag) / Beslut att upphäva bygglov med hänsyn till de boendes hälsa och till utnyttjandet av flygplats (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 23
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om utdömande av vite enligt djurskyddslagen
RÅ 2002 not 24
Återläggning av utgifter för värdehöjande reparationer och underhåll vid avyttring av näringsfastighet som inte utgjorde omsättningstillgång
RÅ 2002 not 25
Ansökan av dödsboet efter G.Å. om resning i mål om inkomsttaxering 1992
RÅ 2002 not 26
Mervärdesskatt (tidpunkten för registrering för travsportsverksamhet som omfattade en häst) / Tidpunkten för registrering för mervärdesskatt för travsportsverksamhet som omfattade en häst
RÅ 2002 not 27
De särskilda reglerna om investmentbolag ansågs inte tillämpliga på ett företag med hänsyn till storleken av ännu ej investerat kapital och till att uppgift saknades om värdet på företagets aktieportfölj (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 28
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Oriktig rättstillämpning i mål om antagande av detaljplaner (avslag) / Ideell förening som ej varit part i mål om rättsprövning hade inte rätt att ansöka om resning i målet (avvisning)
RÅ 2002 not 29
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (bistånd hade vägrats med hänvisning till innehav av en bostadsrätt, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (bistånd hade vägrats med hänvisning till innehav av en bostadsrätt)
RÅ 2002 not 30
Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2002 not 31
Yrkande om omprövning av Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd behandlades som en ansökan om resning
RÅ 2002 not 32
Misstag beträffande överklagandetidens utgång och ombuds sjukdom (avslag)
RÅ 2002 not 33
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2002 not 34
Vägrat avdrag för underskott i nystartad verksamhet (avslag) / När taxeringsfråga i sak prövats av kammarrätt skulle ansökan om resning med avseende på samma fråga prövas av Regeringsrätten
RÅ 2002 not 35
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Barnpension ( kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om barnpension (prejudikatskäl)
RÅ 2002 not 36
Också fråga om bedömningen skulle omfatta samtliga år men varje år bedömas för sig (förhandsbesked) / Också fråga om utdelning hade varit skattebefriad om den hade förvärvats direkt av moderbolaget, förhandsbesked) / Fråga bl.a. vinstmedel som uppkommit under tidigare år i verksamhet som bedrivits i filial, "coordination centre", och av dotterbolag i utlandet varit underkastade jämförlig beskattning i utlandet och kunde delas ut skattefritt till svenskt moderbolag / Fråga bl.a. om vinstmedel som uppkommit under tidigare år i verksamhet som bedrivits i filial, "coordination centre", och av dotterbolag i utlandet varit underkastade jämförlig beskattning i utlandet och kunde delas ut skattefritt till svenskt moderbolag / Avtalet med Nederländerna (fråga om vinstmedel som uppkommit under tidigare år bl.a. i verksamhet som bedrivits i filial, "coordination centre", och av dotterbolag i utlandet varit underkastade jämförlig beskattning i utlandet och kunde delas ut skattefritt till svenskt m...
RÅ 2002 not 37
För att möjliggöra fastighetsbildning kring bostadshus m.m. (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 38
För bostadsbebyggelse (intresseavvägning m.m., avslag)
RÅ 2002 not 39
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av unga hade förfallit genom senare dom om beredande av vård (avskrivning)
RÅ 2002 not 40
För att ge skydd för naturvärden m.m. (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 41
Fråga om skyldighet för bank att innehålla preliminär skatt på grund av en av banken ställd säkerhet för åtagande att betala lön och avgångsvederlag
RÅ 2002 not 42
Ett av skattemyndighet meddelat förhandsbesked undanröjdes då det avsåg om vissa utbetalningar var avgiftsgrundande eller ej / Ett av skattemyndighet meddelat förhandsbesked om arbetsgivaravgifter undanröjdes då det avsåg om vissa utbetalningar var avgiftsgrundande eller ej
RÅ 2002 not 43
Beslut att anta detaljplan för delning av en fastighet / Enkelt planförfarande vid antagande av detaljplan för delning av en fastighet (avslag)
RÅ 2002 not 44
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse i närheten av starkt trafikerad motorväg (avslag)
RÅ 2002 not 45
Bygglov för fritidshus inom område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser (avslag) / Bygglov för återuppförande av fritidshus inom område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser (avslag) / Bygglov för återuppförande av fritidshus inom område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 46
Regeringen avvisat överklagande av beslut om avslag på ansökan om bildande av kulturreservat / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2002 not 47
Dispens från strandskydd och negativt beslut om förhandsbesked för nybyggnad (rättsprövning, avslag) / Dispens från strandskydd och negativt beslut om förhandsbesked för nybyggnad (intresseavvägning, avslag) / Negativt beslut om förhandsbesked för nybyggnad och dispens från strandskydd (intresseavvägning, avslag) / Negativt beslut om förhandsbesked för nybyggnad och dispens från strandskydd (rättsprövning, intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 48
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt, när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts
RÅ 2002 not 49
Vinstandelsstiftelse ansågs inte berättigad till avdrag för utbetalning till destinatärerna (förhandsbesked) / Vinstandelsstiftelse ansågs inte berättigad till avdrag för utbetalning till destinatärerna (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2002 not 50
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2002 not 51
Fråga om beskattning av s.k. aktiekorgbevis (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 52
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2002 not 53
Ansökan om resning avvisades då ansökan avsåg ärende i vilket regeringen lämnat utan åtgärd en framställning om viss ekonomisk ersättning
RÅ 2002 not 54
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 55
Skattemyndighets omprövningsbeslut kunde inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2002 not 56
Framställning hos Regeringsrätten att få del av föredragningspromemoria avslogs med hänvisning till att någon promemoria inte tagits om hand för arkivering
RÅ 2002 not 57
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av / Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att ansöka om rättsprövning av ett länsstyrelsebeslut / Ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av ett länsstyrelsebeslut skulle prövas av kammarrätt (avvisning)
RÅ 2002 not 58
Kammarrätts dom hade inte gått klaganden emot då denne inte överklagat länsrätts dom, vilken inte ändrats av kammarrätten
RÅ 2002 not 59
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Rätt till avdrag förelåg för förlust vid avyttring av regressfordran
RÅ 2002 not 60
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta (beräkning av livränteunderlaget med utgångspunkt i den förkortning av arbetstiden som gällde när skadan inträffade eller i full arbetstid?)
RÅ 2002 not 61
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta (beräkning av livränteunderlaget med utgångspunkt i den förkortning av arbetstiden som gällde när skadan inträffade eller i full arbetstid?)
RÅ 2002 not 62
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta (beräkning av livränteunderlaget med utgångspunkt i den förkortning av arbetstiden som gällde när skadan inträffade eller i full arbetstid?)
RÅ 2002 not 63
Ansökan av T.L. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade enligt beslut i protokoll den 20 december 2001 T.L:s överklagande av kammarrättens dom den 26 september 2001 i mål angående skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi med hänvisning till att överklagandet kommit in för sent. Kammarrätten överlämnade till Regeringsrätten en skrivelse från T.L. där han angav att han haft giltiga skäl för att överklagandet sändes in för sent. T.L. anförde att förseningen av överklagandet berott på att han bytte bostad, att eftersändningen av post inte fungerade och att hans son var sjuk. -Regeringsrätten (2002-05-07, Nordborg, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att, om tiden för överklagande eller annan därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. Vad T.L. har anfört visar inte att han haft någon giltig ursäkt
RÅ 2002 not 64
Uppgifter hos Sveriges riksbank om "pengaöverförelser" omfattades av absolut sekretess
RÅ 2002 not 65
Föreläggande rörande kassaarbete (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 66
Invändning om jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 67
Exponering för lösningsmedel (resningsärende, bifall) / Exponering för lösningsmedel (nya omständigheter, bifall)
RÅ 2002 not 68
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bilstöd till handikappade (prejudikatskäl och osäkerhet rörande riktigheten av länsrättens avgörande)
RÅ 2002 not 69
Ansökan av L.T. om rättsprövning av ett beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 2002 not 70
Skattetillägg som påförts i anledning av eftertaxering undanröjdes med stöd av 29 § förvaltningsprocesslagen, då länsrätten underlåtit att pröva och bifalla ett yrkande om förlustavdrag, vilket skulle ha lett till att eftertaxering inte åsatts
RÅ 2002 not 71
Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av miljöskyddslagen (1969:387) skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol
RÅ 2002 not 72
Skattefrihet som kunde föreligga för utdelning från nederländskt dotterbolag till svenskt moderbolag ansågs inte påverkas av att utdelningen avsåg skattefri kapitalvinst hos dotterbolaget / Förhandsbesked angående skatteflyktslagens tillämplighet på ett förfarande som utgjorde slutled i en längre transaktionskedja undanröjdes då flera led i kedjan inte omfattades av Skatterättsnämndens prövning
RÅ 2002 not 73
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 74
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Underhållsstöd (bestämmande av återbetalningsskyldigheten då barn vistats hos den återbetalningsskyldiga föräldern, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om underhållsstöd som gällde bestämmande av återbetalningsskyldigheten då barn vistats hos den återbetalningsskyldiga föräldern (prejudikatskäl)
RÅ 2002 not 75
Beslut att anta fastighetsplan (intresseavvägning, avslag) / Beslut om antagande av fasighetsplan ansågs inte strida mot Europakonventionen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 76
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2002 not 77
Då kammarätt underlåtit att bereda offentligt biträde tillfälle att komma in med kostnadsräkning överlämnades ett först i Regeringsrätten framställt yrkande om ersättning för arbete i kammarrätten till kammarrätten för prövning
RÅ 2002 not 78
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte varit part i detaljplaneärende hos regeringen avvisades / För bostadsbebyggelse (felaktig tillämpning av övergångsbestämmelserna till miljöbalken i fråga om strandskydd, avslag) / Rätt att hos regeringen överklaga länsstyrelses beslut i detaljplaneärende förelåg inte för personer som inte överklagat kommunens detaljplanebeslut / Rätt att överklaga länsstyrelses beslut i detaljplaneärende hos regeringen förelåg inte för personer som inte överklagat kommunens detaljplanebeslut / Rätt att hos regeringen överklaga länsstyrelses beslut i detaljplaneärende förelåg inte för personer som inte överklagat kommunens detaljplanebeslut (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 79
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte varit part i detaljplaneärende hos regeringen avvisades / För bostadsbebyggelse (felaktig tillämpning av övergångsbestämmelserna till miljöbalken i fråga om strandskydd, avslag) / Rätt att hos regeringen överklaga länsstyrelses beslut i detaljplaneärende förelåg inte för personer som inte överklagat kommunens detaljplanebeslut / Rätt att överklaga länsstyrelses beslut i detaljplaneärende hos regeringen förelåg inte för personer som inte överklagat kommunens detaljplanebeslut / Rätt att hos regeringen överklaga länsstyrelses beslut i detaljplaneärende förelåg inte för personer som inte överklagat kommunens detaljplanebeslut (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 80
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att överklaga dom eller beslut av
RÅ 2002 not 81
Avfallsskatt (avdrag medgavs inte i deponeringsverksamhet för avfallsskatt som hänförde sig till stabiliserande tillsatser som fanns i avfallet redan när det lämnades för deponering) / Avfallsskatt (avdrag medgavs inte i deponeringsverksamhet för avfallsskatt som hänförde sig till stabiliserande tillsatser som fanns i avfallet redan när det lämnades för deponering, förhandsbesked)
RÅ 2002 not 82
Beslut om bildande av naturreservat (intresseavvägning, felaktig handläggning, avslag) / Beslut om bildande av naturreservat(rättsprövning, intresseavvägning, felaktig handläggning, avslag)
RÅ 2002 not 83
Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av naturvårdslagen skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol / Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av naturvårdslagen (1964:822) skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol
RÅ 2002 not 84
För byggnad inom byggnadsminneförklarat område (felaktig handläggning, avslag)
RÅ 2002 not 85
Beslut om att kompletterande utredning skulle ske av Fideikommissnämnden prövades inte
RÅ 2002 not 86
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Vårdbidrag (prejudikatskäl och osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om vårdbidrag (prejudikatskäl och osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt)
RÅ 2002 not 87
Kammarrätts dom i mål om godkännande som revisor ansågs inte ha gått klaganden emot då kammarrätten funnit att den av länsrätten åberopade grunden för att vägra godkänna klaganden inte kunde åberopas mot honom och återförvisat målet till länsrätten för prövning av övriga grunder
RÅ 2002 not 88
Invändning om att motparter överklagat byggnadsnämnds beslut för sent prövades inte / Invändning i rättsprövningsmål om att motparter överklagat byggnadsnämnds beslut för sent prövades inte
RÅ 2002 not 89
Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av kolonistuge- och fritidsområde (avslag) / Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av kolonistuge- och fritidsområde (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 90
Muntlig förhandling i rättsprövningsmål hölls i sökandenas utevaro
RÅ 2002 not 91
Underrättelse om registrering av ny innehavare av varumärken hade inte lämnats till förre innehavaren (avslag)
RÅ 2002 not 92
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2002 not 93
Överklagande av L.L. ang. bilstöd till handikappade
RÅ 2002 not 94
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bilstöd till handikappade (prejudikatskäl)
RÅ 2002 not 95
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bilstöd till handikappade (prejudikatskäl)
RÅ 2002 not 96
Överklagande av S.L. ang. avdrag för resekostnader. -Skattemyndigheten i Jönköpings län (1997-08-13) medgav vid 1997 års taxering inte S.L. ett av henne yrkat avdrag för resekostnader om 26 271 kr
RÅ 2002 not 97
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 98
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anpassningsbidrag (prejudikatskäl och osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bilstöd till handikappade (prejudikatsskäl och osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt)
RÅ 2002 not 99
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus inom icke planlagt område (intresseavvägning, handläggningsfel, avslag)
RÅ 2002 not 100
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 101
Mervärdesskatt (kyrklig samfällighets tillhandahållande av kyrkovaktmästartjänster vid stiftsförrättningar i domkyrka ansågs inte utgöra yrkesmässig verksamhet / Kyrklig samfällighets tillhandahållande av kyrkovaktmästartjänster vid stiftsförrättningar i domkyrka ansågs inte utgöra yrkesmässig verksamhet (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 102
Överklagande av R.J. ang. bilstöd till handikappade. - Försäkringskassan i Stockholms län beslutade den 17 september 1996 att inte bevilja R.J. anpassningsbidrag till, såvitt nu är i fråga, automatisk växellåda, motor- och kupévärmare, konstantfarthållare, differentialspärr, fjärrstyrt larm, elektriska fönsterhissar och el- backspeglar. I omprövningsbeslut den 9 januari 1997 vidhöll kassan sitt ställningstagande. Som skäl härför angavs följande. Riksförsäkringsverket har i Allmänna råd (1996:9) om bilstöd till handikappade uppgivit att sådan utrustning som en bil kan levereras med direkt från en bilfabrik och som kostar extra utöver bilens grundpris räknas som normal utrustning och berättigar inte till anpassningsbidrag. Exempel på sådan utrustning är automatisk växellåda, servostyrning, elektriska fönsterhissar och centrallås. Likaså anses motor och kupévärmare - även om den inte inmonteras på fabrik - och elektriska backspeglar utgöra normal utrustning i en bil. Fjärrstyrt larm, diff...
RÅ 2002 not 103
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bilstöd till handikappade (prejudikatsskäl och osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt)
RÅ 2002 not 104
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bidrag till arbetshjälpmedel (prejudikatsskäl)
RÅ 2002 not 105
Beslut att anta detaljplan för fjärrvärme- och kraftvärmeverk (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 106
I mål om konkursbos skattskyldighet för mervärdesskatt avseende leasingverksamhet som abandonerats av boet till förmån för konkursgäldenären (avslag) / Konkursbos skattskyldighet för mervärdesskatt avseende leasingverksamhet som abandonerats av boet till förmån för konkursgäldenären (resningsärende, avslag)
RÅ 2002 not 107
Varor som beställdes i Sverige före avresa med flyg till annat EU-land och betalades under flygresan ansågs tillhandahållna i Sverige om varorna avlämnades till köparna före avstigningen från flygplanen men inte om de avlämnades i särskild lokal i ankomsthallen på destinationsorten (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (varor som beställdes i Sverige före avresa med flyg till annat EU-land och betalades under flygresan ansågs tillhandahållna i Sverige om varorna avlämnades till köparna före avstigningen från flygplanen men inte om de avlämnades i särskild lokal i ankomsthallen på destinationsorten, förhandsbesked)
RÅ 2002 not 108
Varor som beställdes i Sverige före avresa med flyg till annat EU-land, transporterades på hatthyllan eller under stolsitsen i samma flygplan som resenären och avlämnades till köparen i flygplanet på destinationsorten ansågs tillhandahållna i Sverige oavsett när de betalades (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (varor som beställdes i Sverige före avresa med flyg till annat EU-land, transporterades på hatthyllan eller under stolsitsen i samma flygplan som resenären och avlämnades till köparen i flygplanet på destinationsorten ansågs tillhandahållna i Sverige oavsett när de betalades, förhandsbesked)
RÅ 2002 not 109
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta (ändringsskäl)
RÅ 2002 not 110
Aktiebolag ansågs som utomstående vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. sjätte stycket lagen om statlig inkomstskatt / Ersättning beviljades i mål som gällde tillämpning av utomståenderegeln i 3 § 12 mom. sjätte stycket lagen om statlig inkomstskatt
RÅ 2002 not 111
Ersättning för kostnader i ärenden och mål omskatt m.m. / Oriktig uppgift om båtinnehav i fåmansbolag hade inte visats föreligga (eftertaxering och skattetillägg undanröjdes)
RÅ 2002 not 112
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Oriktig uppgift om båtinnehav i fåmansföretag hade inte visats föreligga (eftertaxering och skattetillägg undanröjdes)
RÅ 2002 not 113
Prövningen av planenligheten av att byggnadsföretag skulle utgå från innehållet i den plan som gäller vid tidpunkten för prövningen
RÅ 2002 not 114
För bostadsbebyggelse (bristande tillgänglighet för funktionshindrade m.m., avslag)
RÅ 2002 not 115
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2002 not 116
Yrkande om förnyad rättsprövning behandlades som en ansökan om resning (avslag)
RÅ 2002 not 117
Skattetillägg skulle inte påföras då det framstod som närmast uteslutet att en felaktig deklarationsuppgift som stred mot annan uppgift i deklarationen skulle godtas utan utredning och då klargörande besked lämnats på förfrågan
RÅ 2002 not 118
Kammarrätts beslut att återförvisa mål om underhållsstöd till länsrätt därför att de underhållsstödsberättigade barnen inte behandlats som motparter i länsrätten fick inte överklagas
RÅ 2002 not 119
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommit fick inte överklagas
RÅ 2002 not 120
Sedan kammarrätt fått kännedom om att offentligt biträde i mål om psykiatrisk tvångsvård avlidit borde kammarrätten, innan den avgjorde målet, ha tagit ställning till om behov av offentligt biträde förelåg (återförvisning)
RÅ 2002 not 121
Fråga om förvar av utlänning hade förfallit sedan avvisning verkställts
RÅ 2002 not 122
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om kriminalvård i anstalt (länsrätt hade avskrivit mål om senareläggning av villkorlig frigivning då den intagne villkorligt frigivits vid tidpunkten för länsrättens prövning, prejudikatskäl)
RÅ 2002 not 123
Kammarrätts beslut att meddela prövningstillstånd fick inte överklagas
RÅ 2002 not 124
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom i mål om arbetslöshetsersättning
RÅ 2002 not 125
Kammarrätts beslut att avvisa en begäran om vittnesförhör fick inte överklagas särskilt
RÅ 2002 not 126
Ansökan av J.Å. om återställande av försutten tid
RÅ 2002 not 127
Ansökan av D.O. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg beslutade i protokoll den 13 januari 1999 att inte meddela D.O. prövningstillstånd i mål om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. D.O. överklagade kammarrättens beslut. I beslut den 25 september 2000 avvisade kammarrätten överklagandet, eftersom detta kommit in för sent
RÅ 2002 not 128
Kammarrätts beslut att återförvisa mål om psykiatrisk tvångsvård till länsrätten för prövning i sak ansågs inte överklagbart
RÅ 2002 not 129
Fullföljdsförbudet avseende domstols beslut med anledning av beslut av underinstans att avvisa ett för sent inkommet överklagande ansågs inte omfatta klagomål som framförts i samband med överklagandet
RÅ 2002 not 131
Mål om förhandsbesked avskrevs då det framkommit att sökanden under det aktuella beskattningsåret genomfört andra transaktioner än de som avsetts med förhandsbeskedet
RÅ 2002 not 132
Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom
RÅ 2002 not 133
Beskattningskonsekvenserna vid byte av aktier i vilande dotterbolag, vilka utgjorde lagertillgångar, mot nyemitterade aktier i ett nybildat dotterbolag / Skatteflyktslagen ansågs inte tillämplig vid byte av aktier i vilande dotterbolag, vilka utgjorde lagertillgångar, mot nyemitterade aktier i ett nybildat dotterbolag, som avsåg att avyttra de tillbytta aktierna till extern köpare
RÅ 2002 not 134
Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt) / Tillämpning av den s.k. sexmånadersregeln vid förskotts- och efterskottsbetalning av lön (förhandsbesked) / Tillämpning av den s.k. sexmånadersregeln vid förskotts- och efterskottsbetalning av lön (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2002 not 135
Ansökan av S.A. m.fl. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan
RÅ 2002 not 136
Skattemyndighets beslut som överprövats av domstol kunde inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2002 not 137
Ansökan av N.G. om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrätts dom
RÅ 2002 not 138
Fråga om beslutet kan bli föremål för rättsprövning / Regeringen inte till prövning tagit upp överklagande av Luftfartsverkets införande av s.k. angöringsavgifter / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2002 not 139
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrättens beslut
RÅ 2002 not 140
Fråga om tillämpningen av den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 mom. sjätte stycket lagen om statlig inkomstskatt vid upprepade försäljningar inom närståendekretsen
RÅ 2002 not 141
Kammarrätt borde ha avvaktat utgången av medgivet anstånd för komplettering innan frågan om prövningstillstånd avgjordes (återförvisning)
RÅ 2002 not 142
Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år då underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret
RÅ 2002 not 143
Fråga om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott när ackord medgivits i förvärvskällan / Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år då underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret / Bestämmelsen i 11 § lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet ansågs, i det fall ackord medgivits ett kommanditbolag i vilket ett aktiebolag var delägare, avse aktiebolagets underskott och inte kommanditbolagets underskott
RÅ 2002 not 144
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2002 not 145
Uppdrag som offentligt biträde i ärende om uppehållstillstånd ansågs inte omfatta arbete, i mål om rätt att ta del av allmän handling, som utförts efter det att ärendet om uppehållstillstånd avslutats
RÅ 2002 not 146
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 147
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kontrollavgift enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (prejudikatskäl och osäkerhet om länsrättens avgörande var riktigt) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om kontrollavgift enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (prejudikatskäl och osäkerhet om länsrättens avgörande var riktigt)
RÅ 2002 not 148
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Anstånd med betalning av kontrollavgift enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (prejudikatskäl och osäkerhet om länsrättens avgörande var riktigt) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med betalning av kontrollavgift enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (prejudikatskäl och osäkerhet om länsrättens avgörande var riktigt) / Uppbörd kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med betalning av kontrollavgift enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (prejudikatskäl och osäkerhet om länsrättens avgörande var riktigt)
RÅ 2002 not 149
Fråga om fysisk person som vistades utomlands skulle visa att han var oinskränkt skattskyldig i annat land än Sverige för att inte anses oinskränkt skattskyldig
RÅ 2002 not 150
Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2002 not 151
Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (inkomstskatt)
RÅ 2002 not 152
Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (inkomstskatt)
RÅ 2002 not 153
Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (inkomstskatt)
RÅ 2002 not 154
Mål ang. anstånd med betalning av tillkommande skatt avseende skattetillägg och anståndsränta avskrevs sedan skattetillägget undanröjts
RÅ 2002 not 155
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 156
Hinder mot utlämnande av handlingar i mål om förhandsbesked förelåg endast såvitt avsåg uppgifter om sökandenas namn i vissa av Skatterättsnämnden tidigare avgjorda ärenden
RÅ 2002 not 157
Uppgifter om teleoperatörs kostnadskalkyler i mål enligt 60 § telelagen omfattades av sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen
RÅ 2002 not 158
Ansökan av L.M. om rättsprövning av ett beslut ang. arbetsplan för väg m.m. -Vägverket (2000-12-01) fastställde en arbetsplan för ombyggnad av väg E22 Kristianstad-Fjälkinge, inklusive omläggning av vägarna 1663, 1665 och 2073, samt indragning av väg, Kristianstads kommun, Skåne län
RÅ 2002 not 159
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2002 not 160
Kammarrätts beslut att avskriva mål angående inkomsttaxering och skattetillägg upphävdes
RÅ 2002 not 161
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten (rättsprövning, avslag) / Ägare av jordbruksmark ansågs berättigade att ansöka om rättsprövning av ett beslut varigenom regeringen till miljödomstol överlämnat ett ärende om ett tilltänkt avloppsföretag med uttalanden av innebörd att ett ianspråktagande av marken var förenligt med 2 kap. 4 § naturresurslagen
RÅ 2002 not 162
Regeringen inte ändrat ett tidigare regeringsbeslut om arvode till Sametingets ordförande / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2002 not 163
Regeringen avslagit en begäran om inlösen av fastighet / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2002 not 164
Beslut att upphäva bygglov för fritidshus, då dess placering och utformning inte var lämplig med hänsyn till landskapsbilden och naturvärdena på platsen (avslag)
RÅ 2002 not 165
Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (avslag) / Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 166
Beslut om ändring av detaljplan för att säkerställa krav på minsta tomtstorlek (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 167
Regeringen inte prövat en åtalsanmälan mot och begäran om skadestånd av Justitiekanslern / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2002 not 168
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 2002 not 169
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att fastställa länsstyrelses beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2002 not 170
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt / Då fråga om ersättning för kostnader i ärende hos skattemyndighet avgjorts innan taxeringsfrågan avgjorts och den för den skattskyldige förmånliga utgången därför inte beaktats återförvisades målet till kammarrätten
RÅ 2002 not 171
Rätt beskattningsår för avdrag för utgifter i näringsverksamhet (subventioner till företag i samband med återvinning av aluminiumburkar)
RÅ 2002 not 172
Handlingar hos Regeringsrätten i mål ang. förhandsbesked om inkomstskatt ansågs med visst undantag kunna utlämnas i avidentifierat skick (9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen)
RÅ 2002 not 173
Begäran om tillgodoförande av ränteavdrag som inte medgetts hustru (avslag)
RÅ 2002 not 174
Mervärdesskatt (fastighetsägare ansågs, under förutsättning av frivillig skattskyldighet, ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamhet som avsåg upplåtelse av lägenheter till ett hotellföretag som skulle hyra ut lägenheterna för korttidsboende) / Fastighetsägare ansågs, under förutsättning av frivillig skattskyldighet, ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamhet som avsåg upplåtelse av lägenheter till ett hotellföretag som skulle hyra ut lägenheterna för korttidsboende (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 175
Fastighetsägare ansågs ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamhet som avsåg korttidsupplåtelser av företagsbostäder eller, under förutsättning av frivillig skattskyldighet, uthyrning till annan för sådana upplåtelser (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 176
Yrkande om omprövning av länsrätts dom behandlades som en ansökan om resning (avvisning) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2002 not 177
För utbyggnad av djurklinik (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 178
Överklagande av Regeringsrättens beslut att avvisa en ansökan om resning och överlämna ansökningen till kammarrätt behandlades som en ansökan om resning (avslag)
RÅ 2002 not 179
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om inkomsttaxering då upplöst aktiebolag ansågs ha partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs ändå ha partshabilitet i taxeringsprocess som pågick vid upplösningen
RÅ 2002 not 180
Vid beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning uppskattades storleken av förbättringskostnader efter vad som framstod som skäligt, då kvitton förkommit och annat underlag för kostnaderna visat sig bristfälligt
RÅ 2002 not 181
Kammarrätts beslut att återställa försutten tid för överklagande hade inte gått klaganden emot / Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2002 not 182
Överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid då klaganden inte ansågs ha fått del av det överklagade beslutet samma dag som det meddelades
RÅ 2002 not 183
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 184
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om mervärdesskatt då talan bifölls i Regeringsrätten / Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt ansågs föreligga för den månad då leverans mottagits
RÅ 2002 not 185
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 186
Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part i ärendet hos regeringen avvisades
RÅ 2002 not 187
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om eftergift av skyldighet att återbetala bostadsbidrag när länsrätt inte fullgjort sin kommuniceringsskyldighet / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om -eftergift av skyldighet att återbetala bostadsbidrag när länsrätt inte fullgjort sin kommuniceringsskyldighet / Eftergift av skyldighet att återbetala bostadsbidrag (länsrätt hade inte fullgjort sin kommuniceringsskyldighet och bl.a. därför förelåg osäkerhet om länsrättens avgörande var riktigt)
RÅ 2002 not 188
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då dennes talan i kammarrätten bifallits
RÅ 2002 not 189
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetslöshetsförsäkring (beräkning av arbetstid för deltidanställd då den faktiska arbetstiden understigit den i arbetslöshetsförsäkringen förutsatta arbetstiden om 40 timmar per vecka, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om beräkning av arbetstid för deltidanställd då den faktiska arbetstiden understigit den i arbetslöshetsförsäkringen förutsatta arbetstiden om 40 timmar per vecka
RÅ 2002 not 190
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 191
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att / Mål om inkomsttaxering hade inte avgjorts slutligt och ansökan om resning kunde därför inte prövas / Mål om inkomsttaxering hade inte avgjorts slutligt och ansökningen kunde därför inte prövas (avvisning)
RÅ 2002 not 192
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 193
Överklagande avvisades i den del sökanden inte yrkat ändring av förhandsbeskedet / Förhandsbesked ang. inkomstskatt hade inte gått sökanden emot då denne inte yrkat ändring av beskedet / Mål om förhandsbesked ang. inkomstskatt återförvisades till Skatterättsnämnden i den del målet avsåg frågor som nämnden ansett ha förfallit / Fysisk persons överlåtelse av fastigheter i byggnadsrörelse till ett av denne nybildat aktiebolag föranledde uttagsbeskattning när aktierna i bolaget blev lagertillgångar och därmed inte kvalificerade (förhandsbesked) / Fysisk persons överlåtelse av fastigheter i byggnadsrörelse till ett av denne nybildat aktiebolag föranledde uttagsbeskattning när aktierna i bolaget blev lagertillgångar i byggnadsrörelsen och därmed inte kvalificerade
RÅ 2002 not 194
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Kammarrätt borde inte ha tagit ställning till en begäran om ersättning utan att först ha berett den skattskyldige tillfälle att komma in med kostnadsräkning (återförvisning) / Kammarrätt borde inte ha tagit ställning till en begäran om ersättning för kostnader i ett mål om inkomsttaxering utan att först ha berett den skattskyldige tillfälle att komma in med kostnadsräkning (återförvisning)
RÅ 2002 not 195
Amerikansk domstols beslut om adoption blev inte giltigt i Sverige när adoptionen inte skulle ha kunnat genomföras här (avslag) / Amerikansk domstols beslut om adoption blev inte giltigt i Sverige när adoptionen inte skulle ha kunnat genomföras här (rättsprövning, avslag)
RÅ 2002 not 196
För att använda en uthyrd byggnad som gruppbostad (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 197
För att ändra trafiksystem (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 198
Beslut av Justitiekanslern angående anmälan om tjänstefel ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)
RÅ 2002 not 199
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om tillämpning av vinstbolagsbestämmelserna i 35 § 3 mom. sjunde stycket kommunalskattelagen
RÅ 2002 not 200
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om inkomsttaxering och skattetillägg / Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om inkomsttaxering och skattetillägg (återförvisning)
RÅ 2002 not 201
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg avseende bilförmån / Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg avseende bilförmån (återförvisning)
RÅ 2002 not 202
Kammarrätt borde inte ha avskrivit mål då återkallelse återtagits innan avskrivningsbeslutet meddelades
RÅ 2002 not 203
Ansökan av C.D. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring
RÅ 2002 not 204
För fritidshusbebyggelse (intresseavvägning, avslag) / Beslut att anta detaljplan för fritidshusbebyggelse (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2002 not 205
Förhandsbesked om bygglov för enfamiljshus (avslag)
RÅ 2002 not 206
Överklagande avvisades när det inte undertecknats egenhändigt utan endast med elektronisk signatur
RÅ 2002 not 207
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om förhandsbesked där Riksskatteverket var sökande / Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet fick omkostnadsavdrag som grundades på den utländska skatten inte kombineras med avräkning av samma utländska skatt utan att avdraget återlades (förhandsbesked) / Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet vid avräkning av utländsk skatt fick omkostnadsavdrag som grundades på den utländska skatten inte kombineras med avräkning av samma utländska skatt utan att avdraget återlades
RÅ 2002 not 208
Ansökan om resning som riktade sig mot kammarrätts och Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av Regeringsrätten (avslag)
RÅ 2002 not 209
Ansökan av H.B. om återställande av försutten tid att överklaga mål om förtidspension eller sjukbidrag
RÅ 2002 not 210
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades inte i mål om förhandsbesked där den skattskyldige ansökt om beskedet / Avyttring till underpris av aktier i ett svenskt bolag till ett annat svenskt bolag ägt av ett belgiskt bolag skulle, då avsaknaden av möjlighet till uppskov med beskattningen stred mot EG-rätten, anses ske mot ersättningar motsvarande omkostnadsbeloppen (förhandsbesked) / Avyttring till underpris av aktier i ett svenskt bolag till ett annat svenskt bolag ägt av ett belgiskt bolag skulle, då avsaknaden av möjlighet till uppskov med beskattningen stred mot EG- rätten, anses ske mot ersättningar motsvarande omkostnadsbeloppen (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 211
Överklagande av Riksförsäkringsverket ang. anpassningsbidrag enligt förordningen om bilstöd till handikappade. -Skåne läns allmänna försäkringskassa avslog i beslut den 20 januari 1999 och omprövningsbeslut den 15 mars 1999 U.M:s ansökan om anpassningsbidrag enligt bilstödsförordningen för bl.a. kupé och motorvärmare
RÅ 2002 not 212
Särskild löneskatt på pensionskostnader (rätt beskattningsår för premieinbetalningar för det individuella valet enligt kommunernas pensionsavtal PFA-98) / Rätt beskattningsår för premieinbetalningar för det individuella valet enligt kommunernas pensionsavtal PFA-98 (förhandsbesked, särskild löneskatt på pensionskostnader)
RÅ 2002 not 213
Ansökan av A.R.A. om återställande av försutten tid. - Rikspolisstyrelsen avvisade i beslut den 23 mars 2001 A.R.A:s överklagande av ett beslut av Rikspolisstyrelsen den 14 februari 2001 med motiveringen att överklagandet kommit in för sent. A.R.A. överklagade avvisningsbeslutet hos regeringen (Justitiedepartementet), som i beslut den 26 september 2002 avslog överklagandet
RÅ 2002 not 214
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2002 not 215
Aktiebolag som tagit emot ett villkorat aktieägartillskott ansågs inte ha utgett ett finansiellt instrument i den mening som avses i 24 § 2 mom. första stycket lagen om statlig inkomstskatt (förhandsbesked)
RÅ 2002 not 216
Ersättning beviljades i mål om inkomsttaxering trots att klaganden inte vunnit bifall till sin talan då målet avsåg fråga av intresse för rättstillämpningen / Aktieägares fordran på ett aktiebolag ansågs, när fordran saknat marknadsvärde, inte kunna omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott och därför inte medföra en höjning av omkostnadsbeloppet för aktierna
RÅ 2002 not 217
Sjukpenning (kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes) / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om sjukpenning
RÅ 2002 not 218
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om en uppdragstagare inom det konstnärliga området skulle anses som företagare (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring där frågan gällde om en uppdragstagare inom det konstnärliga området skulle anses som företagare (prejudikatskäl)
RÅ 2002 not 219
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetslöshetsersättning (fråga om rätt till ersättning förutsatte att bisyssla och huvudsysselsättning kunde särskiljas (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där frågan gällde om rätt till ersättning förutsatte att bisyssla och huvudsysselsättning kunde särskiljas (prejudikatskäl)
RÅ 2002 not 220
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling)